Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Các Thành phố tham gia Chương trình

Để đăng ký, hãy chọn thành phố của quý vị từ danh sách dưới đây.

Sau khi được chuyển lại đến trang đăng ký, quý vị sẽ cần phải chọn ngôn ngữ ưa thích của mình tại phía dưới màn hình.

​City ​AlertSCC ​CodeRED CANs
Campbell* N/A
Cupertino Đăng ký ​N/A N/A
Gilroy Đăng ký N/A N/A
Los Altos Đăng ký N/A N/A
Los Altos Hills
Đăng ký N/A N/A
Los Gatos Đăng ký N/A N/A
Milpitas Đăng ký N/A N/A
Monte Sereno Đăng ký N/A N/A
Morgan Hill Đăng ký N/A N/A
Mountain View
Đăng ký N/A N/A
Palo Alto†
Đăng ký N/A Đăng ký
San Jose
Đăng ký N/A N/A
Santa Clara Đăng ký N/A N/A
Saratoga Đăng ký N/A N/A
Sunnyvale Đăng ký N/A N/A
Hạt (County) chưa phục vụ Đăng ký N/A N/A

* Các cư dân và doanh nghiệp tại Thành phố Campbell cần phải đăng ký thêm với CodeRED.

† Các cư dân và doanh nghiệp tại Thành phố Palo Alto cần phải đăng ký thêm với CANs.
Last updated: 12/28/2017 11:29 AM