Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Language Assistance Services

English
ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).

ATTENTION:  Auxiliary aids and services, including but not limited to large print documents and alternative formats, are available to you free of charge upon request. Call 800.704.0900  (TTY: 800.855.7100 or 711).


Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


العربية (Arabic)
ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 800.704.0900 (رقم هاتف الصم والبكم: 800.855.7100 or 711


ខ្មែរ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ ររ សើ ិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , រសវាជំនួយមននកភាសា រោយមិនគិត្ួ ្លន
គឺអាចមានសំរា ់ ំររ អ្ើ នក។ ចូ ទូ ស័ព្ទ 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711)។


繁體中文 (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711)。


فارسی (Farsi)
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما 
فراهم می باشد. 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) تماس بگیرید.


हिंदी (Hindi)
ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) पर कॉल करें।


Hmoob (Hmong)
LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) まで、お電話にてご連絡ください。


한국어 (Korean)
주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) 번으로 전화해 주십시오.


ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ,
ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


Español (Spanish)
ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


Tagalog (Tagalog  ̶  Filipino)
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


ภาษาไทย (Thai)
เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).
​​
Last updated: 3/26/2018 4:46 PM