Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Kuha ng tulong (Tagalog)

ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


Tagalog (Tagalog  ̶  Filipino)

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


​​
Sinasaad ng babasahin ito ang iba’t ibang mga serbisyong maipagkakaloob sa inyo ng kawanihan.​​ 

 

Impormasyong Ibinigay sa pamamagitan ng Kamag-anak o Iba pang Taong Tagasuporta AB1424 form

Itinatakda ng AB 1424, na mabigyan ng pagkakataon ang mga kaanak ng isang taon pagkakalooban ng di kusang pagagamutan, ng pagkakataon magbigay ng imporma​syon at sumagot sa mga tanong sa form na ito ukol sa kalagayan at kasaysayan ng kalusugang pangkaisipan ng kanilang kamag-anak. Ang mga impormasyong ito, ay kinakailangan isa-alang alang ng sinumang taon gagawa ng disisyon ukol sa nasabing di kusang pagga-gamot. Gayun ito ay dapat din ilagay at maging bahagi ng talaan ng kalusugan pangkaisipan ng taong pagkakalooban ng serbisyo.​​

Form ukol sa Reklamo at mga Apila (Grievance and Appeal Form)​  [pending translation]​

Ang form na ito ukoy sa reklamo at apila ay para lang sa mga kliyente ng Kawanihan ng Kalusugan Pang-kaisi​pan.​​

 

Poster ng Proseso ng Paglutas ng mga Suliranin (Problem Resolution Process Posters​)​

Kung hindi kayo masaya sa anumang may kinalaman sa mga serbisyo uko​l sa kalusugang pang-kaisipan na inyong tinatangap, maari kayong dumulog Proseso ng Paglutas ng mga Suliranin ng Kawanihan ng Kalusugan Pang-Kaisipan, ukol sa inyong mga hinaing.​


Talaan ng nagbibigay serbisyo ng SCC MHD (SCC MHD Provider List ​)​

Ito ay talaan ng mga nagbibigay ng serbisy​o sa Santa Clara County.​


Mga Gamot para sa Kalusugan Pang-Kaisipan: Isang gabay para sa mga kamag-anak, mga kaibigan, mga tahanan nagpapa-upa at nagbibgay aruga sa mga taong may pinagdaraan, at mga pasyente (Medications for Mental Health: A guide for families, friends, board and care homes, caregivers, and patients, Rev. 10-05-2017)​


Gabay ukol sa Medi-Cal ( Guide to Medi-Cal​)​

Isang aklat na mga impormasyonat ditalyadong gabay sa mga serbisyon ukol sa kalusugan pag-kaisipang na ipinagkakaloob sa ilalim ng M​edi-Cal.​​

​​​​​​
​​​​​​
Last updated: 11/14/2018 11:52 AM