Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Cần Giúp Đở (Vietnamese)

ATTENTION:  If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 or 711).


Sức KHỏe Tâm Trí Rất Quan Trọng (Mental Health Matters )

​Đây là cuốn sách tài liệu trình bày những dịch vụ khác biệt do Sở Sức Khoẻ Tâm Trí cung cấp.​

 

Đạo Luật A​B​​1424 form

Mẫu đơn nầy là phương cách để thân nhân thông tin về quá trình sức khỏe tâm trí của người  thân trong gia đình chiếu theo đạo luật AB 1424. Đạo luật đi hỏi tất cả những người quyết định việc p buộc chữa trị phải để ý đến những thông tin do thân nhân người bệnh cung cấp.  Sau khi hoàn tất, mẫu đơn y sẽ được giữ trong hồ sơ bệnh tâm trí của người bệnh.      

 

 Đơn ​Khiếu Nại và Kh​áng Cáo (Grievance and Appeal Form)  [pending translation]​

Đây là Mẫu Đơn Khiếu Nại Kháng Cáo dành riêng cho những thân chủ của Sở Sức Khoẻ Tâm Trí.

 

Bản Thông Báo về Tiến Trình Giải Quyết Vấn Đề​(Problem Resolution Process Posters)

​Nếu quý vị không hài lòng về bất cứ vấn đề gì liên quan đến các dịch vụ cuả mình, quý vị có thể áp dụng Tiến trình Giải quyết Vấn đề của Sở Tâm Trí để giải quyết các quan tâm của mình

.​


Danh sách cơquan điều trị của Sở Tâm trí Quận hạt Santa Clara​ ( SCC BHD Provider List)

Đây là danh sách những cơ quan cung cấp dịch vụ trong Quận Hạt Santa Clara​

 

Thuốc chữa Bệnh Tâm Trí: Bản chỉ dẫncho gia đình, bạn bè, nhà dưỡng bệnh, người chăm sóc và bệnh nhân​
(Medications for Mental Health: A guide for families, friends, board and care homes, caregivers, and patients, Rev. 10-05-2007)


Bản chỉ dẫn cho bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal​​ (Guide to Medi-Cal)

​Sách chỉ dẫn và thông tin chi tiết về các dịch vụ Sức Khỏe Tâm Trí củachương trình bảo hiểm sức khỏe Medi-Ca

l.

 

Cuốn sách về Ngăn ngừa Tự Sát và Khủng Hoảng (Suicide Prevention and Crisis Brochure)​​​​​​​​​

Last updated: 11/14/2018 11:53 AM