Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Impormasyon sa Bakuna para sa COVID-19 ng County ng Santa Clara para sa Publiko

Ang mga naunang bakuna para sa COVID-19 ay nabigyan na nang awtorisasyon para gamitin sa Estados Unidos. Ang mga bakunang ito ay sinubukan sa libu-ibong mga boluntaryo upang matiyak na ang mga ito ay ligtas at epektibo. Kapag ikaw ay kwalipikado upang mkakuha ng dosis ng bakuna, ang Public Health Department ay mariing inirerekumenda na ikaw ay kumuha ng isa.

Ako ay manggagawa sa Healthcare na kwalipikado para sa pagpapabakuna sa Yugto 1A, ngunit ang aking employer ay hindi direktang nagbibigay ng bakuna. Saan ako pwedeng pumunta para magpabakuna?

Ang County ay nakikipagtulungan sa mga malalaking health system at sa ibang mga kasosyo sa buong County para mapadali ang pagkuha ng mga tauhan sa healthcare na hindi direktang inaalukan ng pagpapabakuna ng kanilang employer.  Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan, Santa Clara County Fire Department, at Santa Clara County Emergency Medical Services Agency ay nasa proseso ng pagbabakuna ng mga manggagawa sa pasilidad ng skilled nursing at ng mga medical first responder at ngayon nagpalawak ng access sa ibang partikular na grupo ng tauhan sa healthcare.  Ang ibang malalaking health system kabilang ang Santa Clara Valley Medical Center, Kaiser, Stanford, El Camino, at Palo Alto Medical Foundation ay nagsimula na sa pagpapabakuna ng kanilang mga pasyente na mga kwalipikadong manggagawa din sa healthcare.  Tingnan sa ibaba para sa impormasyon tungkol sa kung paano mag-iskedyul ng appointment sa pagpapabakuna:

 

 • Mga manggagawa sa healthcare na mga miyembro ng Kaiser ay dapat makipag-ugnay sa kanilang pangunahing care provider sa https://healthy.kaiserpermanente.org/ o sa pagtawag sa Appointment o Advice line. Kung ikaw ay kwalipikado para sa pagpapabakuna, ikaw ay tatawagan para mag-iskedyul ng appointment.

 • Mga manggagawa sa healthcare na mga pasyente ng mga Santa Clara Valley Medical Center Hospital and Clinic, pati na rin ang mga hindi nakakatanggap ng pangangalaga sa Kaiser, PAMF, o Stanford, ay maaaring mabakunahan sa pamamagitan ng Health at Hopsital System ng County.
 • Ang mga manggagawa sa healthcare na mga pasyente ng Palo Alto Medical Foundation (PAMF) ay makapag-iskedyul ng appointment sa pagpapabakuna sa PAMF. Ang impormasyon kung paano gawin iyon ay paparating sa lalong madaling panahon.
 • Mga manggagawa sa healthcare na mga pasyente ng Stanford Healthcare ay makapag-iskedyul ng appointment sa pagpapabakuna sa Stanford. Ang impormasyon kung paano gawin iyon ay paparating sa lalong madaling panahon.
 • Ang mga manggagawa sa Healthcare na hindi pasyente ng Kaiser, PAMF at Stanford ay maaari ring magpa-iskedyul ng pagpapabakuna sa El Camino Health – First Street Clinic (4150 N. First Street sa San José). Ang impormasyon tungkol sa pagpa-iskedyul ng appointment ay ilalaan sa lalong madaling panahon. Pakiusap na huwag direktang tumawag sa clinic. Magbubukas ang pag-iskedyul online sa January 12 at ang papabakuna para sa COVID-19 ay mag-uumpisa sa January 19.  Kailangan ang mga appointment (hindi pinapahintulutan ang walk-ins).  Ang mga appointment para sa pagpapabakuna ay available ng Lunes hanggang Biyernes, mula 8 a.m hanggang 4:15 p.m.
​​​​​​​​​​​​​

Bumalik sa Itaas ▲​​​​

Sino ang kasalukuyang kwalipikado para mabakunahan at Sino ang susunod?

Ang federal at state government ay nagtatag ng mga yugto para kung kailan maging kwalipikado na makatanggap ng bakuna ang iba’t ibang populasyon. Sa kasalukuyan, inatasan ng CDC at ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ang lahat ng mga counties sa California na bakunahan lamang ang mga taong nasa “Yugto 1A” na kinabibilangan ng tauhan sa healthcare at mga residente ng pasilidad ng long-term care (hal. nursing homes).  Ang Estado ng California ay patuloy na naghati-hati ng gupong ito sa tatlong antas, at nagbigay ng awtorisasyon sa mga county para mabakunahan ang lahat na nasa tatlong antas sa Yugto 1A.

Sa lalong madaling panahon na ang mga taong kwalipikado na mabakunahan sa Yugto 1A ay naalok na ng bakuna, papayagan ng estado ang mga county na magsimula nang bakunahan ang mga tao na nasa Yugto 1B, kung saan kasama ang mga 75 na taong gulang o mas matanda, at “mga mahalagang manggagawa sa frontline.”  Ang mga tsart sa ibaba ay nagbabalangkas ng utos kung saan ang indibidwal ay magiging kwalipikado sa ilalim ng mga yugtong itinatag ng CDC. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay nasa proseso ng pagbuo ng mga karagdagang patnubay sa pagbibigay prayoridad sa mga taong nasa Yugto 1B sa ibaba, at inaasahan namin na ang karagdagang utos sa mga county ay ipapalabas sa lalong madaling panahon.

 

Yugto 1A

 • Manggagawa sa healthcare
 • Mga kawani at residente ng mga Pasilidad sa Long-Term Care
KASALUKUYANG YUGTO – 1A
Antas 1​
Antas 2
Antas 3
 • Kawani sa acute care, psychiatric, at correctional facility
 • Mga residente at kawani sa mga pasilidad ng skilled nursing, assisted living at magkatulad na lokasyon para sa mga matatanda at mga mahihinang indibidwal
 • Mga paramedic, EMT at iba pa na nagbibigay ng mga emergency na serbisyong medikal
 • Mga dialysis center
 • Mga pasilidad ng intermediate care para sa mga taong hindi nangangailangan ng tuloy-tuloy na nursing supervision at pangangalagang pangsuporta
 • Mga home health care at in-home supportive service
 • Mga health worker sa komunidad, kabilang ang promotoras
 • Kawani sa public health field
 • Mga manggagawa sa Primary Care clinic, kabilang ang mga Federally Qualified Health Center, Rural Health Center, correctional facility clinic, at urgent care clinic
Iba pang mga manggagawa sa healthcare, kabilang ang:
 • Mga specialty clinic
 • Mga manggagawa sa laboratoryo
 • Mga dental at iba pang oral health clinic
 • Kawani sa parmasya na hindi nagtatrabaho sa lokasyon na nasa mataas na antas


Yugto 1B

 • Mga taong may edad 75 at pataas
 • Mga Mahalagang Manggagawa sa Frontline, kabilang ang:
  • Mga Unang Tumutugon (hal. Pulisya)
  • Edukasyon (mga guro, kawaning pangsuporta, daycare)
  • Pagkain at Agrikultura
  • Manufacturing
  • Mga manggagawa sa corrections
  • Mga manggagawa sa U.S Postal service
  • Mga manggagawa sa pampublikong pagbibiyahe
  • Mga manggagawa sa grocery store


Yugto 1C

 • Mga taong may edad 65-74
 • Mga taong may edad 16-64 na may mataas na panganib na mga medikal na kondisyon
 • Iba pang Mahalagang Manggagawa sa:
  • Transportasyon at logistics
  • Serbisyo ng Pagkain
  • Shelter at housing (konstruksyon)
  • Pinansyal
  • IT at komunikasyon
  • Enerhiya
  • Media
  • Ligal
  • Pampublikong Kaligtasan (mga inhinyero)
  • Water at wastewater


Yugto 2

 • Mga taong may edad 16 at pataas na walang mataas na panganib na mga mga medikal na kondisyon​

  *Maaaring magbago.  Naghihintay ng pag-apruba ng Sentro para sa Pagkontrol at Pagpigil sa Sakit


Higit pang matuto tungkol sa mga bakuna​

Ang mga Fact Sheet na inilabas ng U.S. federal government ay available.

  Karagdagang impormasyon tungkol sa mga Fact Sheet.

​Bilang ng mga dose ng bakuna para sa COVID-19

Ang County ng Santa Clara ay makakatanggap sa simula ng limitadong bilang ng mga dosis ng vaccine. Ang Estado ng California ay direktang naglalaan ng bakuna sa mga partikular na malalaking multi-county health system para mabakunahan ang kanilang mga pasyente, kabilang ang Kaiser at Sutter/Palo Alto Medical Foundation. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay nagbahagi ng bakuna sa iba pang mga healthcare provider sa loob ng county, kabilang ang health system ng County, Stanford Healthcare, community health clinics, at iba pa. Sa paglalaan ng bakuna sa mga healthcare provider na ito, kami ay susunod sa utos na galing sa state at federal government . 

 

Kompanya

Dosis na inilaan sa County ng Santa Clara

Pfizer-BioNTech

56,950*

Moderna, Inc.

66,000

Ang County ay nakahanda sa mabilis at pantay na pamamahagi ng lahat ng dosis ng bakuna na natanggap nito. 

Basahin kung paano nagtatakda ang Estado sa paglalaan nito sa Santa Clara County.

Mga kasalukuyang update ng pagplano sa bakuna para sa COVID-19 ng County ng Santa Clara

Pakikipagsamahan ay ang susi sa pagsisikap

Ang County ay nakikipagtulungan sa mga partner mula sa mga organisasyon sa healthcare at komunidad, pati na rin sa mga opisyal ng publiko at iba pang grupo. Ang pagpaplano para sa mga dosis ng bakuna at kung paano ibibigay ang mga ito sa mga komunidad ay mangangailangan ng pinagsamang pagsisikap. Bahagi ng aming pangako ang pagbahagi ng impormasyon kasama ang aming mga kasosyo at magbigay sa mga tao ng impormasyon na kanilang kailangan para makapagpasya tungkol sa bakuna.

Tignan ang Ang pagpaplano sa bakuna para sa COVID-19 para sa mga health care provider.

Ang papel ng County ng Santa Clara sa pagbabakuna para sa COVID-19

Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay responsable sa logistics, pagpaplano, pamamaraan, at mga paglalaan upang ang mga bakuna para sa COVID-19 ay epektibong maipamahagi sa mga healthcare provider, na magbabakuna sa kanilang mga pasyente.

Ang County ay hindi responsable sa pagbuo o pagsuri sa anumang bakuna. Ito ay responsibilidad ng federal at state authorities. Gayunpaman, kapag ang bakuna ay ganap na nasuri at naaprubahan ng federal government, ang County ay magtitiyak na ang mga ito ay maipamahagi ayon sa binigay na mga patnubay.


​​​​​​​​​​​​​

Bumalik sa Itaas ▲​​​​

Madalas na mga katanungan

Saan pwede magpabakuna ang karamihan sa mga tao kapag sila ay maging kwalipikado?
+
Tulad ng mga ibang bakuna, karamihan sa mga tao ay makakatanggap ng pagpapabakuna para sa COVID-19 sa pamamagitan ng kanilang primary care provider.  Ilalaan ang bakuna sa lahat ng malalaking health system kabilang ang Kaiser, Palo Alto Medical Foundation, at mga ospital at clinic ng County, Stanford Healthcare, at maraming maliliit na community clinics para bakunahan ang kanilang pasyente kapag sila ay maging kwalipikado.  Amin din inaasahan ang mga ibang entidad tulad ng mga malalaking pharmacy chain (Walgreens, CVS, Costco, Walmart, etc.) na sa huli ay mag-alok ng pagpapabakuna para sa COVID-19 sa mga kwalipikadong miyembro ng publiko.​
Kwalipikado ba sa pagpapabakuna ang mga manggagawa sa dental o oral health care, laboratory at kawani ng parmasya?
+
Oo. Lahat ng tauhan sa healthcare na kabilang sa Yugto 1A ay kwalipikado ngayon para sa pagpapabakuna para sa COVID-19.​
Kwalipikado ba sa pagpapabakuna ang kawani sa funeral home?
+
Oo. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ay nag-abiso sa mga county na ang kawani sa mortuary o funeral home ay kasama sa Yugto 1A (Antas 3). Lahat ng mga indibidwal sa Yugto 1A ay kwalipikado ngayon para sa pagpapabakuna para sa COVID-19.​
Kwalipikado ba sa pagpapabakuna ang mga law enforcement officer?
+
Mga hindi pangmedikal na first responder ay hindi pa kwalipikado para mabakunahan. Gayunpaman, ating inaasahan na ang mga law enforcement officer at correctional staff ay mas maagang maging kwalipikado sa susunod na yugto ng pagpapabakuna (Yugto 1B), kung saan dapat magsimula sa mga darating na linggo.​
Kung parating ang mga bakuna, kailangan ko bang magsuot ng face mask, magpanatili ng distansya, at iwasan ang mga pagtitipon?
+
Oo. Kailangan natin lahat na gawin ang ating parte para tayo ay manatiling ligtas habang tayo ay naghihintay sa mga bakuna na magagamit ng karamihan, at para mabakunahan ang sapat na bahagi ng populasyon. Ang atin county, tulad ng iba, ay nakatanggap ng limitadong supply sa simula. Marami pa ang darating sa paparating na oras. Pwedeng umabot ng ilang buwan bago ang lahat sa Bay Area na gusto ng bakuna ay makakuha ng isa. Ibig sabihin nito na tayong lahat ay kailangan magtulungan upang mapanatiling mababa ang ating panganib sa COVID-19. Magagawa natin iyon sa pagprotekta natin sa ating sarili at sa iba sa pamamagitan ng pagsuot ng mga maskara sa mukha, pagpapanatili ng ating distansya, at hindi pagsali sa isang pagtitipon.​
Ang miyembro ng aking pamilya ay nakatira sa nursing home o ibang pasilidad ng long-term care. Kailan siya mababakunahan?
+
Ang federal government ay naglikha ng programa​ kung saan ang CVS at Walgreens ay responsable para mabakunahan ang mga residente at kawani ng nursing homes at iba pang mga pasilidad ng long-term care sa buong Estados Unidos.  Karamihan sa mga pasilidad na ito sa Santa Clara County ay nakikilahok sa federal program na ito, na nag-umpisa ng pagbabakuna sa ating county noong Disyembre 28, 2020.  Ang ilang pasilidad sa Santa Clara County na pumili na hindi magpa-enroll sa programang ito ay magbabakuna ng mga residente at kawani sa pamamagitan ng County at mga kasosyo nito.  
Ano ang babayaran upang makakuha ng bakuna para sa COVID-19?
+
Ang mga bakuna para sa COVID-19 ay makukuha ng walang bayad, pero ito ay makukuha lamang ng mga kwalipikadong indibidwal.​
Pwede ko bang idagdag ang aking pangalan sa listahan ng mga naghihingtay kung ako ay hindi kasalukuyang kwalipikado para sa bakuna?
+
Hindi, ngunit makipag-ugnayan sa inyong healthcare provider para malaman kung ano ang kanilang plano sa pag-abiso sa iyo kapag kayo ay maging kwalipikado.​
Sino ang tumutukoy ng dami ng dosis ng bakuna na magagamit sa Santa Clara County
+
Ang Estado ng California ang nagtatakda ng bilang ng dosis ng bakuna na napupunta sa bawat county. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay tutulong sa pamamahagi nitong mga dosis sa County, ayon sa utos na galing sa state at federal government. Ilang mga organisasyon na may mga pasilidad sa Santa Clara County ay makakuha ng mga karagdagang suplay ng bakuna galing sa state o federal government. Itong mga organisasyon kasama ang federal government agencies at malalaking health care systems na nagpapatakbo na mahigit sa isang county (kabilang ang Kaiser at Sutter/Palo Alto Medical Foundation). Ang malalaking retail pharmacies ay makakatanggap ng mga karagdagang suplay upang mabakunahan ang mga taong nakatira sa partikular na mga uri ng nursing homes, sa pamamagitan ng programang naorganize ng federal government​. ​

​​


News archive ng Bakuna at mga update ng dating pagpaplano ng County

Tingnan ang mas kasalukuyang update ng pagpaplano sa bakuna para sa COVID-19 ng County ng Santa Clara:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bumalik sa Itaas ▲​​​​​

Last updated: 1/11/2021 1:23 PM