Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Impormasyon sa Bakuna para sa COVID-19

Ang mga unang bakuna sa COVID-19 ay pinahintulutan para magamit sa Estados Unidos. Daan-daang milyong tao na ang nakatanggap ng ligtas at epektibong bakuna na ito. Kung ikaw ay kwalipikado na makatanggap ng isang dosis ng bakuna, mariing inirerekomenda ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan na kumuha kayo ng isa.

MAHALAGANG UPDATE:

Lahat ng mga indibidwal na may edad na 16 at mas matanda na nakatira o nagtatrabahao sa Santa Clara County ay kwalipikado na mabakunahan.

Ang mga bagong appointment ay regular na dinaragdagan ng Sistemang Pangkalusugan ng County ng Santa Clara at ng iba pang mga provider, at maraming mga provider ang nagdaragdag ng mga appointment ngayon. Mangyaring tingnan ang website na ito para sa mga update.

 

Tingnan Kung Pagkakataon Ko Na

Hindi tinutukoy ng County ang kwalipikasyon sa bakuna. Dapat sundin ng mga healthcare provider ang plano ng pagpapahalaga ng Estado at tukuyin kung aling mga pinapahalagang populasyon ang maaari nilang mabakunahan. Tingnan sa ibaba para sa kasalukuyang yugto ng pamamahagi ng bakuna para sa mga residente ng Santa Clara County.

Kasalukuyang Yugto ng Pagbabakuna sa Santa Clara County:
Mga indibidwal na may edad 16 at Mas Matanda na Nakatira o Nagtatrabaho sa Santa Clara County

 

Gumawa ng Appointment

Ang mga indibidwal na kwalipikado na mabakunahan ay hinihikayat, ngunit hindi kinakailangan, na makipag-ugnayan sa kanilang sistema ng healthcare upang makagawa ng isang appointment. Sa ilalim ng “no wrong door policy" ng County, lahat ng mga provider sa ibaba (maliban sa VA) ay makapagbakuna ng mga kwalipikadong pasyente anuman ang inyong healthcare provider o insurance. Tingnan ang nasa ibaba para sa mga opsyon ng pag-iiskedyul ayon sa provider. Regular na tingnan muli, ang mga bagong appointment ay idinadagdag araw-araw.

1 Ang mga lokasyon ay makikita sa San Jose, Gilroy, Santa Clara, at Mountain View.
2 Kasalukuyang binabakunahan ang lahat ng mga nakatala na Beterano na nais makatanggap ng bakuna.​
3 Ang klinika ay para sa mga may edad 16 at 17 na natutugunan ang mga pamantayan sa kwalipikasyon​

 

 

Higit pang matuto tungkol sa mga bakuna


Ang mga Fact Sheet na inilabas ng U.S. federal government ay available.

Karagdagang impormasyon tungkol sa mga Fact Sheet.

Libreng Transportasyon sa mga Lokasyon ng Pagbabakuna

Lumikha ang Santa Clara County, VTA ng isang interactive na mapa para sa publiko upang makahanap ng isang listahan ng mga kasalukuyang lokasyon ng pagbabakuna, kasama ang mga ruta ng bus o light rail na masasakyan sa bawat lokasyon. Ang mga pagbibiyahe sa transit papunta sa mga lokasyon ng pagbabakuna ay libre.

 

 

Madalas na mga katanungan

​​
faqGroupLookupString: 1. Kaligtasan sa Bakuna
1. Kaligtasan sa Bakuna
+
Paano natukoy na ligtas ang mga bakuna sa COVID-19?
+

Lahat ng mga awtorisadong bakuna sa COVID-19 ay nasuri sa malalaking klinikal na pagsusuri na may libu-libong mga boluntaryo ng iba`t ibang edad, lahi, at etnisidad upang matiyak ang kanilang kaligtasan at pagiging epektibo. Sinuri ng FDA, CDC, at ACIP ang lahat ng impormasyon sa pagsubok at tinukoy ang mga bakuna na ligtas, mabisa, at may mataas na kalidad. Ang mga pangkat na ito ay patuloy na sinusubaybayan ang kaligtasan ng mga bakuna para sa COVID 19 upang matiyak na kahit na ang mga napakabihirang side effect ay matukoy at ang mga naaangkop na pag-iingat ay ginagawa.​

Ang mabilisan na pagbuo ng mga bakuna ay nagkompromiso ba ng kaligtasan?
+

Hindi. Wala sa mga normal na hakbang sa proseso ng pagsuri ng bakuna ang nilaktawan upang mabilis na mabuo ang mga bakunang ito. Ang mabilisan na pagbubuo ay posible dahil:

 1. Nagsimula ang paggawa habang ang mga klinikal na pagsubok ay ginagawa pa (karaniwan na ang paggawa ay hindi nagsisimula hanggang pagkatapos makumpleto ang mga pagsubok);
 2. ang mga bakunang mRNA ay mas mabilis na gawin kaysa sa iba pang mga uri ng bakuna;
 3. ang FDA at CDC ay nanguna at binigyang prayoridad ang proseso ng pagrepaso sa mga bakuna para sa COVID 19; at
 4. gumamit ang mga mananaliksik ng mga umiiral na mga network ng klinikal na pagsubok upang mabilis na masimulan ang pagsasagawa ng mga pagsubok sa bakuna para sa COVID.
​​​
Kung mayroon akong medikal na kondisyon, makakatanggap pa rin ba ako ng bakuna? Paano kung ako ay immunocompromised?
+

Ang mga pasyente na may mga medikal na kondisyon ay makakatanggap ng bakuna. Sa katunayan, mahalagang mabakunahan ang grupong ito sapagkat sila ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit ng COVID 19. Ang mga indibidwal na immunocompromised (halimbawa, mga taong may HIV, tatanggap ng transplant, at mga gumagamit ng mga immunosuppressive na gamot) ay makakatanggap ng mga bakuna para sa COVID-19. Gayunpaman, dahil ang sapat na data ay hindi pa magagamit upang maitaguyod ang pagiging epektibo ng bakuna sa populasyon na ito, ang mga indibidwal na immunocompromised ay dapat payuhan ng kanilang healthcare provider tungkol sa potensyal na pagbaba ng immune response sa bakuna at kinakailangang ipagpatuloy ang pagsunod sa lahat ng kasalukuyang patnubay upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa COVID-19 kahit na sila ay nabakunahan na.​

Kung buntis ako o nagpapasusosinusubukan na mabuntis, maaari pa ba akong makatanggap ng bakuna?
+

Oo. Ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas para sa inyo at sa inyong sanggol.

 • Ang mga bakuna ay pumoprotekta sa mga umaasang ina. Ang mga indibidwal na nagkakaroon ng COVID-19 habang buntis ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit. Ang bakuna ay magpapanatili na kayo ay maging mas ligtas.
 • Kung sinusubukan niyo na mabuntis, ang bakuna ay inirerekomenda din para sa inyo. Walang ebidensiya na nakakaapekto ito sa pagkamayabong (fertility).
 • Ang bakuna sa COVID-19 ay ligtas para sa lumalaking sanggol. Iminumungkahi ng mga pananaliksik na ang pagpapabakuna ay parehong nakakapoprotekta sa ina at nakakapasa din ng mga antibodies sa mga sanggol upang sila ay mas maprotektahan.
 • Ang pagbabakuna ay nakaktulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon sa pagbubuntis. Ang mga tao na nagkakaroon ng COVID-19 ay may mataas na panganib na manganak nang mas maaga.

Makipag-usap sa inyong doktor para sa higit pang impormasyon tungkol sa bakuna at pagbubuntis.​

Sino ang HINDI dapat makatanggap ng bakuna para sa COVID-19?
+

Halos lahat ng tao ay dapat mabakunahan laban sa COVID-19.

Ang mga indibidwal na may kasaysayan ng mga allergic reaction na hindi nauugnay sa bakuna o mga injectable therapy ay maaaring tumanggap ng bakuna sa COVID-19. Halimbawa, mga tao na allergic sa pagkain, mga alagang hayop, venom, pollen, latex or mga gamot na iniinom ay dapat magpabakuna laban sa COVID-19.

Napakakaunting tao ang maaaring maging allergic sa isang bahagi ng isa sa mga bakuna. Ang mga indibidwal na ito ay kadalasan irinerekomenda na tumanggap ng ibang uri ng bakuna sa COVID-19. Halimbawa, ang mga taong hindi makatanggap ng bakuna na Moderna o Pfizer ay maaaring irekomenda na tumanggap ng bakuna ng J&J. Kung alam niyo na allergic kayo sa isang sangkap sa ilan sa mga bakuna, makipag-usap sa isang espesyalista na doktor na tinatawag na allergist-immunologist bago tumanggap ng bakuna. Kung kayo ay nagkaroon ng malubhang reaksyon sa ibang bakuna (hindi COVID-19) or injectable na gamot sa nakaraan, dapat makipag-usap din kayo sa inyong doktor bago magpabakuna laban sa COVID-19.

Ang mga indibidwal na kasalukuyang may sakit na COVID-19 ay hindi dapat tumanggap ng bakuna hangga’t ang taong ito ay gumaling mula sa malubhang sakit at ang pamantayan ay natugunan upang ihinto ang pagbubukod.

Ang mga indibidwal na nakatanggap ng passive antibody (monoclonal antibodies o convalescent serum) bilang paggamot sa COVID-19 ay dapat iliban ang pagbabakuna nang hindi bababa sa 90 na araw pagkatapos ng antibody therapy.​

faqGroupLookupString: 2. Agham ng Bakuna
2. Agham ng Bakuna
+
Gaano kaepektibo ang mga bakuna ng COVID-19?
+

Napakaepektibo. Ang mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng libu-libong mga indibidwal ay nagpakita na ang mga bakuna ng Pfizer BioNTech, Moderna, at Janssen (kilala din bilang Johnson & Johnson) ay lubos na epektibo sa pagpigil ng mga sintomas ng COVID 19.

Kailan ganap na epektibo ang mga bakuna?
+

Simula sa dalawang linggo pagkatapos matanggap ang pangalawang dosis para sa Pfizer-BioNTech at Moderna o ang solong dosis na Janssen/Johnson & Johnson.​

Maaari bang mabakunahan ang mga bata?
+

Hindi. Ang bakunang Pfizer BioNTech COVID 19 ay pinahintulutan lamang para sa pagbabakuna sa mga pasyente na may edad 16 at mas matanda. Ang bakunang Moderna ay pinahintulutan lamang sa mga pasyente na may edad 18 at mas matanda. Nagpapatuloy ang mga klinikal na pagsubok para sa mga bata, ngunit sa puntong ito ay walang naaprubahang bakuna para sa mga bata.​​

Ano ang mga side effects ng bakuna para sa COVID 19??
+

Ang mga nakatanggap ng bakuna ay karaniwang nakakaranas ng banayad hanggang sa katamtamang side effects na nangyayari sa loob ng unang tatlong araw ng pagbabakuna at nawawala din sa loob ng 1-3 na araw. Ang mga ito ay normal na mga palatandaan na ang inyong katawan ay bumubuo ng proteksyon. Kabilang sa mga karaniwang side effects ang banayad hanggang sa katamtamang pananakit, pamamaga, o pamumula sa lugar ng ineksyon at/o banayad hanggang katamtamang sintomas na katulad ng trangkaso (halimbawa, lagnat, pagkapagod, pananakit ng ulo, panginginig, sakit ng kalamnan). Ang mga malulubhang side effects ay napakabihira.​

Maaari ba akong mahawaan sa COVID-19 pagkatapos mabakunahan?
+

Mayroon kaming malakas na ebidensiya na ang mabakunahan ay makakatulong sa pagpigil sa inyo sa pagkakaroon ng malubhang sakit at pagkamatay sa COVID-19. Mayroong maliit na pagkakataon na magkaroon ka ng walang sintomas na impeksiyon o banayad na sakit, ngunit lumalaki ang ebidensiya na ang pagkakaroon ng bakuna ay may mababang posibilidad na magkaroon ka ng impeksiyon o banayad na sakit kesa kung ikaw ay hindi kailanman nabakunahan.

Mahalagang isipin na tipikal na tumatagal ng ilang linggo upang ang katawan ay makakabuo ng immunity pagkatapos mabakunahan. Ang ibig sabihin nito ay posibleng mahawaan ng COVID-19 ang isang tao pagkatapos mabakunahan at magkaroon ng sakit dahil ang bakuna ay walang sapat na oras upang magbigay ng proteksiyon.​​​

Kung mayroon akong COVID 19 dati at gumaling, kailangan ko pa bang mabakunahan?
+

Oo. Dahil sa malubhang panganib sa kalusugan na nauugnay sa COVID-19 at ang katunayan na ang muling pagkakahawa sa COVID-19 ay posible, ikaw ay dapat mabakunahan kahit na kung nahawaan ka man dati ng COVID-19. Kung ikaw ay ginamot para sa COVID-19 na may monoclonal antibodies o convalescent plasma, dapat kang maghintay ng 90 na araw bago kumuha ng bakuna para sa COVID. Kung hindi man, makakakuha kayo ng dosis ng bakuna pagkatapos ninyong gumaling sa malubhang sakit at nakumpleto ang panahon ng inyong pagbubukod. Makipag-usap sa inyong doktor kung hindi kayo sigurado kung anong paggamot ang inyong matanggap o kung mayroon kayong karagdagang katanungan tungkol sa pagkuha ng bakuna. Hindi pa alam ng mga eksperto kung hanggang kailan ang isang tao ay maprotektahan sa muling pagkakaroon ng sakit pagkatapos gumaling sa COVID-19. Tandaan: Ang ilang mga healthcare na organisasyon ay maaaring magbigay ng prayoridad para sa pagbabakuna sa mga taong hindi nagkaroon ng nakaraang impeksiyon sa naunang 90 na araw.​​​​​

Kung ako ay nalantad sa COVID 19 dati, kailangan ko pa rin bang mabakunahan?
+

Oo. Inirerekomenda ng CDC na lahat ng tao na nalantad sa COVID-19 dati ay mabakunahan. Dapat kumpletuhin ng mga indibidwal ang kanilang panahon ng pagkuwarantina bago bumisita sa isang lugar ng pagbabakuna.​​

Kailangan ko pa rin bang sumunod sa mga kautusan at direktiba ng pampublikong pangkalusugan pagkatapos na ako ay ganap na nabakunahan?
+

Oo. Sa ngayon, maliban kung may sinabi ang kautusan at direktiba ng pampublikong pangkalusugan, ang katayuan sa pagbabakuna ng tao ay hindi nagbubukod sa kanila sa mga kautusan at direktiba ng pampublikong pangkalusugan ng Estado at ng County. Susuriin ng County ang mga bagong data at ebidensiya hinggil sa mga epekto ng pagbabakuna na dumarating, at maaaring ayusin ang patakaran na ito sa hinaharap.​

Kailangan ko pa rin ba na magkuwarantina pagkatapos malantad sa isang taong may COVID-19 kahit na ako ay ganap na nabakunahan?
+

Hindi, kung ikaw ay nakakatugon sa lahat ng mga sumusunod na pamantayan:

 • Ang inyong pagkakalantad ay nangyari pagkatapos ng 14 na araw at mas mababa sa 90 na araw pagkatapos makumpleto ang inyong serye ng bakuna
 • Kung ikaw ay walang anumang mga sintomas ng COVID-19
 • Kung ikaw ay hindi pasyente o residente sa isang lugar o pasilidad ng healthcare
​​​​
Kailangan ko pa bang magpasuri, magsuot ng maskara, at iwasan ang mga panloob na pagtitipon at breakroom kung ganap na akong nabakunahan?
+

Oo. Sa ngayon, ang rekomendasyon sa pagpapasuri ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan at ang iba pang rekomendasyon ay nalalapat kahit na ikaw ay ganap na nabakunahan. Ang regular na pagpapasuri sa mga frontline worker at iba pa na may pagkakalantad sa publiko ay patuloy na importante. Ang Pampublikong Pangkalusugan ay mag-aayos ng kanilang mga rekomendasyon sa hinaharap batay sa bagong data at ebidensiya na dumarating.​

faqGroupLookupString: 3. Kwalipikasyon sa Pagbabakuna
3. Kwalipikasyon sa Pagbabakuna
+
Sino ang kasalukuyang kwalipikadong mabakunahan?
+

Ang lahat ng mga indibidwal na may edad 16 at mas matanda na nakatira o nagtatrabaho sa Santa Clara County ay kwalipikadong mabakunahan.​​​

Paano ko mapapatunayan ang aking kwalipikasyon sa isang lugar ng pagbabakuna ng Sistema ng Pangkalusugan ng County?
+

Upang mapatunayan ang inyong kwalipikasyon sa mga lokasyon ng pagbabakuna ng Sistema ng Pangkalusugan ng County, kinakailangan kayong pumirma ng isang dokumento sa ilalim ng parusa na bawal magsinungaling na nagkukumpirma na natutugunan ninyo ang mga pamantayan sa kwalipikasyon at magdala ng isang dokumento na nagpapakita:

 • Na nakatira kayo sa Santa Clara County kung kwalipikado kayo dahil kayo ay:
  • 50 o mas matanda
  • Isang residente ng isang long-term care facility
  • Residente ng isang congregate residential setting o walang tirahan o
  • 16-49 at mayroong kwalipikadong malubhang kondisyon sa kalusugan o kapansanan o karamdaman.
 • Na nakatira kayo o nagtatrabaho sa Santa Clara County kung kwalipikado kayo dahil sa inyong trabaho sa:
  • Healthcare
  • Edukasyon at pangangalaga ng bata
  • Mga serbisyong pang-emergency
  • Pagkain at agrikultura
  • Isang congregate residential setting o
  • Pampublikong pagbibiyahe.

Mangyaring tandaan na ang mga kinakailangan sa mga lugar ng pagbabakuna na pinapatakbo ng iba pang mga provider, tulad ng Kaiser, Stanford, o Palo Alto Medical Foundation, ay maaaring iba.  

Nauunawaan ng County na ang ilang mga indibidwal ay walang naupdate na photo ID o tradisyunal na paystub at tatanggap ng anumang makatuwirang dokumento. Para sa kaginhawaan, sa ibaba ay mga halimbawa ng mga dokumento na tatanggapin ng County sa kanilang lugar ng pagbabakuna.

 

Katunayan na nakatira kayo sa Santa Clara County

Katunayan na nagtatrabaho kayo sa Santa Clara County

 • ID na inisyu ng gobyerno (kasalukuyan o wala ng bisa)
 • Singil ng utility
 • Kasunduan sa pag-uupa
 • Library kard
 • Postmarked na sulat
 • Rehistro ng sasakyan o insurance
 • Sulat mula sa landlord
 • Ang dokumento ng korte na nagpapakita ng pangalan at address
 • Sulat o dokumento mula sa isang organisasyong batay sa pananampalataya, shelter, o institusyong non-profit na may pangalan/address ng nag-issue na organisasyon
 • Membership card tulad sa unyon, YMCA, store club, fitness center, atbp.
 • Kasunduan sa pag-uupa, singil ng utility, o iba pang dokumento na nagbibigay ng address at pangalan ng indibidwal na nakatira sa inyo at sulat mula sa indibidwal na iyon na nakatira sila sa inyo
 • ID sa trabaho
 • Isang paystub na nagpapakita ng address sa trabaho
 • Sulat mula sa employer na nagpapakita ng address sa trabaho at nagtatrabaho kayo para sa kanila
 • Sulat mula sa unyon na nagpapakita ng address sa trabaho at nagtatrabaho kayo para sa kanila
 • Sulat o dokumento mula sa isang organisasyong batay sa pananampalataya, shelter, o institusyong non-profit na may pangalan/address ng nag-issue na organisasyon
​​​​​​​
faqGroupLookupString: 4. Mga Logistik at Timeline ng Bakuna
4. Mga Logistik at Timeline ng Bakuna
+
Saan maaaring magpabakuna ang mga tao kapag sila ay naging kwalipikado?
+

Kagaya ng ibang mga bakuna, marami sa mga tao ang makakatanggap ng bakuna sa COVID-19 sa pamamagitan ng kanilang primary care provider. Lahat ng mga malalaking sistema ng pangkalusugan kasama ang Kaiser, Palo Alto Medical Foundation, ang mga hospital at klinika ng County, Stanford Healthcare, at ibang mga maliliit na klinika sa komunidad ay nabigyan ng bakuna upang bakunahan ang kanilang mga pasyente kung sila ay naging kwalipikado. Ang ibang mga entidad kagaya ng mga malalaking parmasya (halimbawa, CVS, Rite Aid) ay nagsisimula na ring mag-alok ng pagbabakuna sa COVID-19 sa mga kwalipikadong miyembro ng publiko.​​​​

Kung papalapit na ang pagbabakuna, kailangan ko pa bang magsuot ng maskara, magpanatili ng distansya, at umiwas sa mga pagtitipon, lalo na kapag ginaganap sa loob?
+

Oo. Kinakailangang gawin natin ang ating parte upang manatiling ligtas habang hinihintay natin na bukas sa lahat ang pagbabakuna, at para sapat na bahagi ng populasyon ang mabakunahan. Ang ating county, kagaya ng iba, ay nakatanggap ng limitadong suplay upang makapag-umpisa. Mas marami pa ang darating sa paglipas ng panahon. Ang ibig sabihin nito ay kailangan tayong magtulungan upang mapanatiling mababa ang panganib natin sa COVID-19. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating mga sarili sa pamamagitan ng pagsusuot ng maskara, pagpapanatili ng ating distansya, at hindi pagtitipon na nakagrupo, lalo na kapag nasa loob.​

Ang miyembro ng aking pamilya ay nakatira sa isang nursing home o sa iba pang long-term care facility. Kailan siya maaaring mabakunahan?
+

Ang pederal na gobyerno ay lumikha ng programa kung saan ang CVS at Walgreens ay responsable sa pagbabakuna ng mga residente o kawani sa mga nursing home at iba pang long term care facility sa buong Estados Unidos. Karamihan sa mga pasilidad na ito sa Santa Clara County ay lumalahok sa programang pederal na ito, na nag-umpisa ng pagbabakuna sa ating county noong Disyembre 28, 2020. Ang ilan sa mga pasilidad sa Santa Clara County na piniling hindi mag-enroll sa programang ito ay magbabakuna ng mga residente at kawani sa County at sa kaniyang mga partner.​

Magkano ang magagastos upang makakuha ng bakuna sa COVID-19?
+

Makukuha ang bakuna sa COVID-19 ng walang bayad, ngunit maibibigay lang ito sa mga kwalipikadong indibidwal.​​

Anong mga paraan ng pagkakakilanlan ang kinakailangan ng indibidwal upang ipakita na sila ay nakatira sa Santa Clara County?
+

Alinmang inisyu ng gobyerno na photo ID (passport, driver’s license, DMV-issued identification card, atbp.) na mayroong pangalan at address ng indibidwal ay tinatanggap. Ang ID ay maaaring kasalukuyan o paso na. Kung ang indibidwal ay walang inisyu ng gobyerno na photo ID, maaari silang magpakita ng alinman sa dalawag dokumento, hangga’t ito ay kasalukuyan o petsa sa loob ng huling 30 araw: property tax bill, mortgage bill, rental o lease agreement, utility bill, phone bill, cable/Internet bill, car registration, insurance bill, credit card statement, bank statement, pay stub, W-2 tax form, voter registration,o sulat galling sa ahensiya ng gobyerno.​​

Sino ang tumutukoy kung ilang dosis ng bakuna ang available sa Santa Clara County?
+

Ang Estado ng California ang nagtatakda ng bilang ng dosis ng bakuna na ibinibigay sa bawat county. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay inuutusan na magbahagi ng subset ng mga dosis na ito sa mga healthcare provider sa County, ayon sa mga direksiyon mula sa estado at pederal na gobyerno. Ilan sa mga organisasyon na may pasilidad sa Santa Clara County ay nakakakuha ng karagdagang suplay ng mga bakuna galing sa estado at pederal na gobyerno. Kabilang sa mga organisasyon na ito ay ang mga ahensiya ng pederal na gobyerno at mga malalaking sistema ng health care na nagpapatakbo sa mahigit sa isang county (kasama ang Kaiser at Sutter/Palo Alto Medical Foundation). Tumatanggap ang mga malalaking parmasya ng mga karagdagang suplay.​​​

Wala akong doktor sa pangunahing pangangalaga o insurance, saan ako kukuha ng aking bakuna kapag ako ay kwalipikado?
+

Sa ilalim ng patakaran na 'no wrong door' ng County, ang lahat ng mga provider (maliban sa VA) ay magbabakuna ng mga kwalipikado na pasyente anuman ang inyong healthcare provider o insurance. Tingnan sa itaas upang tingnan ang inyong kwalipikasyon at ang pinakabagong mga opsyon kung paano gumawa ng isang appointment para sa inyong pagbabakuna.​

Maaari ba akong pumili kung aling bakuna ang aking matanggap?
+

Depende sa kung saan mo natanggap ang bakuna, maaari kayo o hindi maaaring mabigyan ng kagustuhan sa mga pagpipilian. Dahil lahat ng mga awtorisadong bakuna ay ligtas, at epektibo, importante na kayo ay nabakunahan ng unang dosis na inaalok sa inyo upang masiguro na kayo ay protektado sa lalong madaling panahon.​​​

Sumusunod ba sa ADA ang mga lokasyon ng pagbabakuna na pinapatakbo ng county?
+

Oo, lahat ng mga lugar ng pagbabakuna ng County Health System ay sumusunod sa ADA.​​​​

Paano ninyo tinatanggap ang mga indibidwal na hindi kayang nakatayo ng masyadong matagal?
+

Bawat klinika ng pagbabakuna ay mayroong espesyal na daloy ng trabaho upang masiguro na ang mga indibidwal na may kapansanan ay ligtas at kumportable ang access sa lugar. Bawat lokasyon ay may nakatalagang paradahan para sa sinumang may problema sa pagkilos. Ang mga wheelchair ay magagamit kung kinakailangan sa lugar upang bigyan ng access sa pagpaparehistro, pagbabakuna, at obserbasyon sa lugar upang mabawasan ang distansya ng paglalakad sa pagitan ng mga istasyon.​​​

Kung natanggap ko ang unang dosis ng bakuna sa labas ng Santa Clara County, paano ko matanggap ang aking pangalawanag dosis?
+

Kung mayroong mga available na appointment, ang mga kwalipikadong indibidwal na nakatanggap ng kanilang unang dosis ng bakuna sa ibang county, ay maaaring mag-register para sila ay makatanggap ng pangalawanag dosis sa Santa Clara County. Upang siguraduhin na nakapag-iskedyul kayo sa lugar na mayroong tamang tagagawa para sa inyong pangalawang dosis ng bakuna sa COVID-19 (Pfizer or Moderna), tumawag sa (408) 970-2000 para magpa-iskedyul ng inyong appointment. Ang pag-iskedyul online ay available lamang para sa unang dosis na mga appointment.

Paano ko makakansela ang isang appointment sa Sistema ng Pangkalusugan ng County?
+

Ang mga appointment ay maaaring kanselahin sa pagtawag sa Valley Connections sa 408-970-2000. O, kung inilagay ng pasyente ang kanilang mobile number sa panahon ng pagpaparehistro, sila ay makakatanggap ng confirmation text sa susunod na araw na nagpapahintulot sa pagkakansela sa loob ng 24 na oras ng appointment.​

​​​
Last updated: 4/13/2021 9:10 PM