Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

MGA PAMANTAYAN NG MGA OPISYAL NG KALUSUGAN SA BAY AREA PARA SA PAGSUSURI NG PAGSULONG SA PAGKONTROL NG COVID-19

Ang mga sumusunod na pamantayan ("Mga pamantayan") ay susubaybayan ng mga bawa’t  Opisyal ng Kalusugan sa Bay Area upang masuri ang ating kolektibong pagsulong na titiyaking mayroon tayong mga ginawang estratehiya at imprastraktura upang makontrol at malunasan ang COVID-19.  Ang mga Pamantayang ito ay idinisenyo upang magbigay ng susukating mga layunin na mag-uudyok ng mga aksiyon sa malaking bahagi ng komunidad, magtutulak sa ating sama-samang magtrabaho upang gumawa ng imprastrukturang ito at makamit ang ating mga estratehikong layunin.  Ang mga Pamantayang ito ay pantulong sa mga mataas na antas ng sukatan na sinusubaybayan ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California at ng Gobernador.

Ang mga Pamantayan ay mahahalagang mga pamamaraan sa pagsulong habang sinusuri natin kung at hanggang saan tayo makakalayo mula sa umiiral na mga paghihigpit sa pagpanatili-sa-bahay na kinakailangan upang mapabagal ang pagkalat ng virus.  Gayunpaman, ang iba pang mga kadahilanan ay gagabay din sa paggawa ng mga desisiyon ng mga Opisyal ng Kalusugan, kabilang na ang pagsulong ng iba pang mga pamamaraan upang mapigilan ang COVID-19, ang epekto ng itinakdang muling pagbubukas ng iba't ibang sektor, ang antas ng pagsunod sa mga kautusan at patnubay ng pagpadistansya sa ibang tao, ang kolektibong pagsunod sa pagbubukod at mga direktiba ng kuwarentina para sa mga taong nahawaan o nalantad, at iba pang mga pagsulong batay sa agham sa panahon ng mabilis na nagbabagong pandemya.  Sa kalaunan, ang mga desisyon na magpapabago sa mga umiiral na paghihigpit ay gagawin batay sa kabuuan ng mga pangyayari; malaking pagsulong sa maraming mahahalagang mga pamantayan at iba pang mga kadahilanan na magbibigay daan sa karagdagang mga aktibidad upang magpatuloy kahit na hindi pa nakamit ang ilang mga layunin sa loob ng mga Pamantayan.

Ang mga Pamantayang ito ay batay sa aming kasalukuyang pang-unawa sa virus, ang aming pagsusuri sa kung alin ang mga layunin na maaaring makamit sa mga darating na linggo at buwan, at kasalukuyang mga kagamitan upang mabawasan at makontrol ang virus.  Kami ay patuloy na magsusuri nitong mga Pamantayan habang nagbabago ang mga pangyayari; ang agham tungkol sa COVID-19 (at ang pagkalat nito) ay patuloy na lumalaki at nagbabago linggo-linggo. 

Ang mga kaso ay ang mga taong nakakahawa sa COVID-19 mayroon man o wala silang mga sintomas. Kasalukuyan kaming kulang sa kapasidad sa pagsusuri na kinakailangan upang malaman kung gaano karaming mga kaso ang umiiral sa ating komunidad, at para masubaybayan ng tama ang ating pagsulong sa pagbabawas sa parehong kabuuang bilang ng mga kaso at sa kung gaano natin napabagal ang antas ng paghawa.  Kailangan din nating palawakin ang ating kakayahan upang ibukod ang mga indibidwal na mayroong COVID-19 ganon din ang kapasidad upang i-kuwarentina ang kanilang mga contact at matiyak na maputol natin ang kadena ng pagkahawa.   Kasama sa angkop na imprastraktura, maaari nating makontrol ang COVID-19 nang hindi na kailangang magpatuloy ang napakahigpit na mga pamamaraan ng pagpanatili-sa-bahay.  Humihingi kami ng tulong sa bawat sektor sa komunidad upang mabilis na maisagawa at maipatayo ang imprastrukturang ito.

Plano naming i-report sa publiko ang aming pagsulong sa mga lokal na Pamantayang ito, upang masubaybayan din ng komunidad ang aming kolektibong pagsulong.

Pamantayan 1: Ang Kabuuang Bilang ng Mga Kaso sa Komunidad ay Patag o Bumababa, at ang Bilang ng Mga Naospital na Pasyente na may COVID-19 ay Patag o Bumababa

 • Ang bilang ng mga bagong kaso na natutukoy sa bawat araw ay patag o bumababa sa mga darating na linggo at buwan.
  • Alam namin na habang pinapataas namin ang pagsusuri, maaaring pansamantalang tumataas ang ating mga numero. Ang pagtaas ng pagsusuri ay magbibigay ng isang mas tamang larawan kung gaano karaming mga kaso ang umiiral sa ating komunidad. Susubaybayan at susuriin namin nang mabuti ang impormasyong ito linggo-linggo.
  Indicator 1: Progress Towards the Goal that the Total Number of Cases in the Community is Flat or Decreasing
 • Ang bilang ng mga naospital na pasyente na may COVID-19, sa lahat ng mga ospital, ay patag o bumababa sa loob ng 14 na magkakasunod na araw. Indicator 1: Progress Towards the Goal that the Number of Hospitalized Patients with COVID-19 is Flat or Decreasing

Pamantayan 2: Mayroon Tayong Sapat na Kapasidad sa Ospital upang Punan ang mga Pangangailangan ng ating mga Residente

 • Hindi bababa sa isang linggo (7-araw rolling average), hindi hihigit sa 50% ng mga pasyente sa pangangalaga ng mga staffs at may mga non-surge na kama sa ospital ay positibo sa COVID-19. Indicator 2: Progress Towards the Goal of Sufficient Hospitalized Capacity to Meet the Needs of our Residents

Pamantayan 3: Isinasagawa Araw-araw ang Sapat na mga Pagsusuri sa Pagtuklas ng Virus ng COVID-19

 • Hindi bababa sa 200 na mga pagsusuri sa pagtuklas ng virus ng COVID-19 (PCR) ang isinasagawa bawat 100,000 na residente bawat araw.
  • Hindi kasama dito ang pagsusuri ng antibody sa oras na ito, dahil ang agham tungkol sa interpretasyon at pagpapatunay ng pagsusuri ng antibody ay hindi pa matatag.
  • Nakatuon kami sa mga pagsusuring isinagawa, sa halip na kapasidad ng pagsusuri, upang matiyak na nakamit natin ang antas ng pagsusuring kinakailangan.
  • Ang aming layunin ay upang matiyak ang lahat ng mga priyoridad ng grupo sa Estado ng ating County ay sinusuri sa naaangkop na agwat.
  Indicator 3: Progress Towards the Goal that Sufficient COVID-19 Viral Detection Tests Are Being Conducted Each Day

Pamantayan 4: Mayroon Kaming Sapat na Pagsisiyasat ng Kaso, Contact Tracing, at Kapasidad ng Pagbubukod/Pag-kuwarentina

Upang mabali ang mga kadena ng pagkahawa, dapat tayong mabilis na bumuo ng kapasidad na kinakailangan upang matukoy at ibukod ang mga taong may COVID-19 at ang mga nalantad sa COVID-19.  Sa mga komunidad sa buong Bay Area at sa buong county, dapat nating gawin ito sa natatanging sukat at bilis, maraming beses na lampas sa anumang kasalukuyang isinasagawa ng mga departamento ng pampublikong kalusugan sa buong county. Mangangailangan ito ng isang napakalaki at mabilis na pagbubuhos ng mga mapagkukunan, kabilang ang mga imbestigador ng sakit, mga kagamitan sa pamamahala ng impormasyon, at ang kumbinasyon ng pabahay, pagkain, at kapalit ng kita na kinakailangan upang payagan ang mga nahawaan at nalantad na mga miyembro ng komunidad na ihiwalay ang kanilang sarili sa iba.  Dapat idinisenyo ang imprastrakturang ito upang makamit ang sumusunod:

 • Abutin naming ang hindi bababa sa 90% ng mga kaso at matukoy namin ang kanilang mga contact;
 • Tiyakin ang 90% ng mga kaso na naaabot namin ay ligtas na maihiwalay;
 • Abutin namin ang hindi bababa sa 90% ng lahat ng mga contact na natutukoy; at
 • Sisiguruhin namin ang hindi bababa sa 90% ng mga natukoy na contact ay maaaring ligtas na mag-kuwarentina.

Pamantayan5: Kami ay Mayroong Hindi Bababa Sa 30-Araw Na Supply ng Personal na Kagamitan sa Proteksyon (PPE) Na Magagamit para sa Lahat ng mga Nagbibigay ng Healthcare

 • Lahat ng mga ospital na nangangalaga ng mga malalang sakit, mga klinika ng outpatient, mga pasilidad ng skilled nursing, at mga medikal na first responders (Emergency Medical Services (EMS) at mga ahensya ng bumbero) ay may 30-araw na supply ng PPE. Susukatin natin ito tulad ng sumusunod:
  • Ang bawat ospital na nangangalaga ng mga malalang sakit sa County ay nagpatunay sa pagsulat sa Opisyal ng Kalusugan na mayroong access sa 30-araw na supply ng PPE at maaaring nakapag-iisa na makakuha ng sapat na PPE upang matugunan ang mga pangangailangan nito sa hinaharap. Indicator 5: Whether We Have At Least A 30-Day Supply of Personal Protective Equipment (PPE) Available for All Healthcare Providers
  • Walang ospital, klinika, pasilidad ng skilled nursing, iba pang pasilidad ng long-term care, o ahensya ng first responder ang mahihirapang bumili ng PPE sa pamamagitan ng mga karaniwang pinagmulan, at hindi kinakailangan na magsumite ng isang kahilingan para sa tulong sa pagkuha ng PPE sa Sentro ng Pang-emerhensiyang Operasyon ng County sa huling 14 na araw. Indicator 5: How many facilities have requested PPE in the last 14 days
​​​​​
Last updated: 6/1/2020 9:31 AM