Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Mga Negosyo at Lugar ng Trabaho

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Huling pag-update ng nilalaman:  10/19/2020​​​​​​​

UPDATE: Noong Disyembre 3, 2020, ang Estado ay nagpalabas ng bagong Pangrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay na lumilikha ng limang Rehiyon sa California at nagpapatupad ng mga paghihigpit sa anumang Rehiyon na bumaba ang kapasidad sa ICU na mas mababa sa 15%. Ang mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ay nagpasya na magpatupad kaagad ng mga bagong paghihigpit. Ang desisyon na ito ay batay sa kasalukuyan at nakakabahalang pagtaas ng bilang ng mga residente sa Bay Area na nahawaan ng COVID-19, sa bilang ng mga pasyente na may COVID-19 na naospital at nasa ICU, at sa pangangailangan na gumawa ng mga hakbang upang mapabagal ang pagdami bago pa man ganap na malampasan ang kapasidad sa ospital.

Sa Santa Clara County, ang mga bagong paghihigpit ng Estado ay inilabas sa pamamagitan ng bagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para Maipatupad ang Pangrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay.  Ang Direktibang ito ay mananatiling may bisa hanggang 12:01 a.m. sa araw na pagkatapos ng anunsyo ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California na ang County ay hindi na napapailalim sa Panrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay, maliban kung ito ay babaguhin o papalawigin ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County.

Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad ng County ay na-update upang ipakita ang kasalukuyang mga limitasyon sa kapasidad para sa mga negosyo, entidad, at aktibidad sa ilalim ng mga paghihigpit ng bagong Pangrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay. Bilang karagdagan, ang mga update ay ginawa sa mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Mga Pagtitipon, Mga Serbisyong Pangangalagang Pansarili, at Kainan.

Gaya ng dati, ang mga resident at negosyo sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at ng County, at kung may pagsalungat sa pagitan ng dalawa, ang mas mahigpit na Kautusan ang dapat na sundin.

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring repasuhin para sa karagdagang impormasyon sa Binagong Kautusan.

Ang mga sumusunod na dokumento ay ang mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusgan na tumutukoy ng mga kinakailangan para sa mga negosyo at aktbidad:

​​​​​​​​​​​​​​

Talaan ng mga Nilalaman

Ano ang Kahulugan ng Kautusan ng Hulyo 2 para sa mga Negosyo?

Ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay lumilipat sa isang bagong diskarte upang mapigilan ang virus at protektahan ang kaligtasan ng ating komunidad. Ang bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusuang ay nagpapataw ng mahigpit na pangkalahatang pamamaraan sa pagbabawas ng panganib sa mga aktibidad at negosyo. Karamihan sa mga negosyo ay pinahihintulutan na magbukas, ngunit dapat silang sumunod sa mga tukoy na patakaran na idinisenyo upang mabawasan ang panganib ng pagkakalat ng COVID-19 at panatilihing ligtas ang parehong mga manggagawa at customer.

Anong Mga Negosyo ang Dapat Manatiling Sarado?

Ang mga sumusunod na mga negosyo ay dapat manatiling sarado dahil sila ay nagdudulot ng mataas na panganib sa pagpakalat ng COVID-19:

 • Anumang ginagamit na panloob na pasilidad para sa isang aktibidad na humahantong sa pagtanggal ng panakip sa mukha. Nangangahulugan ito na kung kayo ay pumunta sa pasilidad upang lumahok sa isang aktibidad at hindi ito magawa na may panakip sa mukha, hindi maaaring buksan ang pasilidad dahil ang panganib ng pagpakalat ay napakataas kapag ang mga tao ay nagtitipon sa loob nang walang mga panakip sa mukha.
  • Mga halimbawa: Panloob na kainan, panloob na palanguyan, pinainit na mga kagamitan sa pag-ehersisyo, at mga silid ng paninigarilyo.
 • Ang pagbabawal nito ay hindi nalalapat sa mga pasilidad ng healthcare (nangangahulugang maaari kayong pumunta sa doktor o dentista upang matanggap ang pangangalaga na kinakailangan niyo, kahit na ang pangangalaga na iyon ay nangangailangan na tanggalin niyo ang inyong panakip sa mukha).
 • Mga istadyum at arena ng pangpropesyonal na sports.
  • Kung ang pasilidad ay lumikha ng isang plano ng pagbabawas sa panganib at ang plano na ito ay naaprubahan ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang propesyonal na pagsasanay sa sports at/o mga propesyonal na kaganapan ng sports ay maaaring maganap, ngunit hindi pinapayagan ang mga manonood.
 • Mga pasilidad ng day care para sa mga adult at matatanda na hindi residensyal.
 • Mga amusement at theme park.
 • Mga nightclub, lugar ng musika at konsiyerto, at mga panloob na sinehan.
 • Mga panloob na palaruan at mga panloob na sentro ng libangan tulad ng mga bounce center, ball pit, at laser tag
 • Ang mga karagdagang negosyo na nakalista sa Plano ng Estado para sa isang Mas Maligtas na Ekonomiya.

Pakitingnan dito para sa isang paghahambing sa pagitan ng mga paghihigpit ng County at ng Estado sa mga negosyo at aktibidad sa Santa Clara County.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Kinakailangan para sa Pagpatakbo

Mga Kinakailangan para sa Lahat ng Negosyo  (PDF)   Bago

Sa ilalim ng mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at ng County, ang mga negosyong pinapayagan na magbukas ay dapat sumunod sa mga importanteng kinakailangan na idinisenyo upang mabawasan ang panganib ng pagpakalat ng COVID-19. Narito ang mga kinakailangan na nalalapat sa lahat ng mga negosyo sa komunidad:

Pagdistansya sa Ibang Tao: Lahat ng mga negosyo ay dapat mangailangan sa mga empleyado at customer na magsuot ng mga panakip sa mukha, magpanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakan na layo mula sa iba sa lahat ng oras, at magbigay ng mga gamit para sa paghugas ng kamay/pag-sanitize ng mga customer at kawani.

Mga limitasyon sa kapasidad: Ang mga negosyo ay maaaring magkaroon ng hindi hihigit sa isang manggagawa bawat 250 na talampakang kuwadrado at hindi hihigit sa isang customer bawat 150 na talampakang kuwadrado ng espasyo na bukas sa publiko sa pasilidad sa anumang oras. Tandaan: Ang Plano ng Estado ay nagpapataw din ng mga limitasyon sa kapasidad sa ilang industriya. Ang mga negosyong napapailalim sa mga paghihigpit sa kapasidad sa ilalim ng parehong mga Kautusan ng Estado at ng County ay dapat tumukoy ng kanilang limitasyon sa kapasidad sa ilalim ng bawat kautusan at ipatupad ang mas mahigpit sa dalawa. Tingnan ang Plano upang malaman kung ang inyong negosyo ay napapailalim sa mga limitasyon sa kapasidad ng Estado.

Telework: Lahat ng mga manggagawa na maaaring gumawa ng kanilang mga trabaho mula sa bahay ay kinakailangang magtrabaho nang malayuan.

Mga Direktibang Tukoy sa Industriya: Ang mga negosyo ay dapat sumunod sa anumang mga direktibang tukoy sa industriya na mula sa Opisyal ng Pangkalusugan, at anumang patnubay sa partikular na industriya mula sa Estado.

Pag-report ng mga Kaso ng COVID-19 sa Pampublikong Pangkalusugan:  Dapat mag-alerto ang mga negosyo sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan kung ang mga manggagawa ay nasuring positibo para sa COVID-19, at tiyakin na mag-alerto ang mga manggagawa sa kanilang mga employer kung sila ay nasa trabaho habang nakakahawa.

Isumite ang Bagong Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao sa County: Lahat ng mga negosyo ay dapat magkumpleto at isumite ang isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao sa County, na makikita ng publiko sa pamamagitan ng website ng County.

Ano ang Kinakailangan ng Bagong Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao?

 • Kumpletuhin at isumite sa online sa www.COVID19Prepared.org, at nilagdaan sa ilalim ng parusa na bawal na magsinungaling.
 • Mag-post ng mga palatandaan upang mabigay-alam sa mga manggagawa at mga customer tungkol sa pagdistansya mula sa ibang tao, panakip sa mukha, at mga kinakailangan sa kalinisan.
 • Sanayin ang mga manggagawa kung paano maging ligtas sa trabaho.
 • Idirekta ang mga manggagawang may sakit na manatili sa bahay, at i-subaybay ang lahat ng mga manggagawa para sa mga sintomas.
 • Magbigay ng sabon at tubig o sanitizer ng kamay para sa paglilinis ng mga kamay.
 • Lubusan at regular na linisin ang mga pasilidad.
 • Panatilihin ang pagdistansya mula sa ibang tao at sumunod sa lahat ng mga paghihigpit sa kapasidad.
 • Magkaroon ng isang plano kung may nasuring positibo para sa COVID-19.

TANDAAN:  Bilang karagdagan sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County, ang mga negosyo ay dapat sumunod sa Kautusan na Manatili-sa-Bahay ng Estado. Ang mas mahigpit na Kautusan ay nalalapat. Ang mga may-ari ng negosyo na pinapayagang magbukas sa ilalim ng Kautusan ng County ay dapat kumpirmahin na pinahihintulutan silang magbukas sa ilalim ng Kautusan ng Estado.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Mandatoryang Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan Bago​​​​​​

Ang lahat ng mga sektor at aktibidad ng negosyo ay dapat sumunod sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan. Para sa mga sektor at aktibidad ng negosyo, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay naglalabas ng Mandatoryang Direktiba na naglista ng mas tiyak na mga kinakailangan, kabilang ang:

Bumalik sa Itaas ▲

Lahat ng Negosyo ay Dapat I-palaki ang Trabaho nang Malayuan

Ang mga negosyo na pinapayagan na magpatakbo ng mga pasilidad sa County ay dapat ipataas ang malayong trabaho. Ngunit ang lahat ng mga empleyado na maaaring magtrabaho mula sa bahay ay dapat gawin ito. Ang tanging mga empleyado na maaaring magtrabaho ay ang mga hindi maaaring magsagawa ng kanilang trabaho mula sa bahay at: (1) dapat magtrabaho sa lokasyon upang magsagawa ng mahalagang gawain ng negosyo o ng mahalagang gawain ng gobyerno; (2) dapat magtrabaho sa lokasyon upang magpatakbo ng isang pinapayagan na panlabas na negosyo o karagdagang negosyo; o (3) ay kinakailangan upang mapanatili ang pinakamababang pangunahing operasyon na inilarawan sa Kautusan para sa mga sangkap ng negosyo na hindi pinahihintulutang ganap na magpatuloy ng mga operasyon. Kung ang isang empleyado ay dapat magtrabaho para sa ilang mga gawain sa trabaho, ngunit maaaring magsagawa ng iba pang trabaho nang malayuan, ang empleyado ay dapat magtrabaho mula sa bahay upang maisagawa ang trabaho na maaaring maisagawa nang malayuan.

I-palaki ang Panlabas na mga Operasyon

Habang hindi mandatorya, malakas na inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan na ilipat ang lahat ng mga negosyo ng maraming mga operasyon sa labas hangga't maaari. Ang mga panlabas na aktibidad ay may mas mababang panganib ng pagkakalat ng COVID-19 dahil mayroong mas mahusay na daloy ng hangin at karaniwang mas malaking espasyo upang kumalat sa labas.

Bumalik sa Itaas ▲

Maghanda ng isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao Bago

COVID-19 Prepared Checkmark Sign

Ang bawat negosyo na may isang pasilidad sa County na ginagamit ng mga manggagawa o ng publiko ay dapat magkumpleto at magsumite ng isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao para sa bawat isa sa kanilang mga pasilidad sa website ng County sa www.COVID19Prepared.org. Ang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao ay dapat isumite at napirmahan nang elektroniko sa pamamagitan ng website ng County - hindi kayo maaaring pumirma gamit ang pen at papel. Ang mga negosyo na nagpapatakbo mula sa isang pasilidad ay dapat mag-post ng isang na-update na palatandaan na COVID-19 Prepared at talaan ng buod ng Impormasyon ng Bisita, na kasama sa Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao. Ang mga negosyong nagbibigay ng serbisyo sa maraming mga pasilidad na hindi nila pagmamay-ari (tulad ng paglilinis na mga serbisyo) ay dapat ipamahagi ang Protokol sa mga may-ari o mga nagpapatakbo ng bawat lokasyon na kanilang pinaglilingkuran. Ang lahat ng mga negosyo ay dapat na ipamahagi ang Protokol sa kanilang mga manggagawa.

Mangyaring bisitahin ang www.COVID19Prepared.org para sa detalyadong mga tagubilin kung paano maghanda, magsumite, at magpatupad ng inyong Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao.

Bumalik sa Itaas ▲

Mag-download at Mag-post ng Palatandaan

Maaari kayong mag-download ng mga flyer at poster tungkol sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan upang magpaalam sa mga empleyado at mga customer tungkol sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19. Mangyaring tingnan ito.

three posters 

Ang mga Sentro ng Pag-kontrol at Pag-iwas ng Sakit (CDC) ay nagbibigay din ng mga mapagkukunan na papel na may impormasyon tungkol sa COVID-19. Mangyaring tingnan ito.

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa Ligtas na Operasyon

Ang mga negosyo sa Santa Clara County ay may pananagutan sa paggawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang kalusugan ng kanilang mga manggagawa at customer sa pamamagitan ng pagliit ng malapit na pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga tao at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran sa trabaho. Bilang karagdagan sa mga kinakailangan na pinangalanan sa Kautusan at ipinaliwanag sa webpage ng Mga Kinakailangan para sa Pagpatakbo , mariing inirerekomenda ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ang pag-ampon ng mga sumusunod na pamamaraan para sa ligtas na operasyon.

Sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang mga employer ay ligal na kinakailangan na magsumite ng impormasyon tungkol sa mga napatunayan na positibong (mga) kaso at mga malapit na nakipag-ugnay sa loob ng apat na oras pagkatapos malaman ng employer ang (mga) positibong kaso. Sundin ang mga tagubilin tulad ng nakabalangkas sa seksyong "Ano ang Gagawin Kapag May Nasuring Positibo sa Isang Lugar ng Trabaho sa COVID-19" . Magagamit din ang impormasyong ito bilang isang mai-download na PDF.

Ano ang mangyayari sa impormasyon ng kaso pagkatapos na isinumite sa County:

Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay gumagamit ng nai-report na kaso at impormasyon ng nakipag-ugnay upang masubaybayan ang COVID-19 sa County at upang maabot ang natukoy na mga malapit na nakipag-ugnay upang matiyak na sumusunod sila sa mga rekomendasyon sa pag-kuwarentina at pagsusuri. Bilang karagdagan, sinusuri ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ang data upang makita ang mga kumpol sa mga lugar ng trabaho sa County upang matukoy kung naaangkop ang karagdagang pagsusuri at/o pagsuporta ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Ang napapanahon at kumpletong pag-report ng mga kaso at malapit na nakipag-ugnay ay kinakailangan ng ligal at kinakailangan upang maprotektahan kayo, ang inyong mga manggagawa, at ang publiko mula sa COVID-19.

Back to Top ▲

Patnubay sa breakroom ng empleyado (na-update noong Disyembre 31)

Ang pagkain sa loob ng breakroom ay isa sa mga aktibidad na may pinakamataas na panganib sa panahon ng pandemyang ito dahil ang mga breakroom ay karaniwang maliit na may mahinang bentilasyon, at dapat tanggalin ang mga panakip sa mukha kapag kumakain. Ang paggamit ng mga breakroom ng empleyado ay napatunayan na isa sa mga pinaka-karaniwang sanhi ng pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng trabaho, at ang pagkain sa loob kasama ang iba pang tao ay hindi ligtas sa ngayon.

Samakatuwid, sa ilalim ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad, lahat ng mga breakroom ay dapat na sarado maliban sa paggamit ng mga kagamitan tulad ng mga coffee maker, refrigerator, o microwave, o para solong magamit ng mga empleyado para sa iba pang mga pangangailangan na inilaan ng batas tulad ng lactation. Walang pagkain, pag-inom, o pagtitipon ang dapat mangyari sa mga breakroom. Dahil nakasara ang mga breakroom, ang mga empleyado ay dapat kumain sa labas o sa kanilang mga sasakyan. Kung hindi ito posible, maaari silang kumain sa isang walang tao na silid o sa kanilang sariling mga lamesa/lugar ng trabaho (na hindi kasama ang ibang tao). Dapat hikayatin ng mga employer ang mga pamamaraan sa kaligtasan na ito sa pamamagitan ng hindi pagsabay ng mga oras ng pahinga at pag-ayos ng mga panlabas na lugar kung saan maaaring kumain ang mga empleyado at manatili nang hindi bababa sa anim na talampakan na layo sa isa't isa. Kung nais ng mga empleyado na kumain kasama ang mga katrabaho, dapat silang pahintulutan na gawin ito sa labas lamang at sa distansya nang higit sa anim na talampakan na layo sa bawat isa.

Kinakailangan na sundin ng isang employer ang panuntunang ito maliban kung maipapakita nito na ipinagbabawal ng batas ng pederal o ng state labor o ng kaligtasan sa lugar ng trabaho na magsara ito ng mga panloob na breakroom, at wala itong kakayahan na magpatupad ng anumang alternatibo na makakatulong sa mga empleyado na kumain nang mas ligtas (tulad ng pag-ayos ng mga panlabas na lugar ng pahinga). Kung ipinakita ng isang employer na kinakailangan nito na magbigay ng isang panloob na breakroom, kailangan pa rin nilang magpatupad ng mga pamamaraan upang matulungan ang mga empleyado na gamitin ang breakroom nang mas ligtas (tulad ng hindi pagsabay ng mga oras ng pahinga, paglilimita ng bilang ng mga empleyado na gumagamit ng breakroom nang sabay-sabay, pagtaas ng bentilasyon sa silid, at regular na paglilinis at pagdidisimpekta ng mga madalas na hinahawakan na mga lugar).

Bumalik sa Itaas ▲

Ano ang Gagawin Kung May Pinaghihinalaan na Kaso ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

Hakbang 1: Ihiwalay ang Manggagawa mula sa Lugar ng Trabaho

Tiyakin na ang mga manggagawa na may mga sintomas ng COVID-19 ay hindi pumasok sa lugar ng trabaho o pinauwi agad sa bahay kung nagkakaroon sila ng mga sintomas ng COVID-19 habang nasa lugar ng trabaho.

Kung, sa pagdating sa lugar ng trabaho o anumang oras ng pagtatrabaho, at kung ang isang manggagawa ay lilitaw na mayroong alinman sa mga sumusunod na sintomas, dapat ihiwalay ang manggagawa agad mula sa iba at ipauwi:

 • Lagnat (sa sarili o sinusukat)
 • pabalik-balik na ubo;
 • igsi ng paghinga;
 • panginginig;
 • namamagang lalamunan;
 • pagduduwal;
 • pagsusuka;
 • pagtatae;
 • hindi pangkaraniwang at makabuluhang pagkapagod, sakit ng kalamnan o katawan, pananakit ng ulo, pagkalito, o pagkawala ng panlasa o amoy.

Ang isang manggagawa na nagtatrabaho nang malayuan ay dapat mag-report na nakakaranas ng alinman sa mga sintomas na ito sa kanyang tagapangasiwa kaagad kung ang manggagawa ay nasa lugar ng trabaho sa loob ng 48 oras ng unang nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19.

Maaari ninyong masuri at pag-usapan sa manggagawa kung naaangkop ang malayuang trabaho habang nasa bahay siya.

Hakbang 2: Atasan ang manggagawa na magpasuri para sa COVID-19

Atasan ang manggagawa na magpasuri sa COVID-19 sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng healthcare provider ng manggagawa at humingi ng payong medikal. Ang mga indibidwal na may mga sintomas ay hindi dapat magpasuri sa isang lokasyon ng pop-up na pagpapasuri ng County.

 • Kung ang manggagawa ay nasuring negatibo sa COVID-19, ang manggagawa ay dapat manatili sa bahay hanggang sa hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat (kung mayroon) at pagbuti ng iba pang mga sintomas.
 • Kung ang manggagawa ay nasuring positibo sa COVID-19, dapat ipaalam kaagad ng manggagawa sa kanyang superbisor. Sundin ang mga tagubilin na nasa PDF na-madadownload, na nagbibigay ng mga hakbang-hakbang na gabay para sa "Ano ang Gagawin Kapag May Isang Taong sa Lugar ng Trabaho na Nasuring Positibo sa COVID-19." Tandaan na ang mga employer ay ligal na kinakailangan na mag-ulat ng mga positibong kaso sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa www.sccsafeworkplace.org sa loob ng 4 na oras ng nalaman ang kaso.

Bumalik sa Itaas ▲

Ano ang Gagawin Kapag May Isang Taong sa Lugar ng Trabaho na Nasuring Positibo sa COVID-19 (PDF)   Bago

Itong hakbang-hakbang na protokol ay nagbibigay ng gabay sa mga employer kapag ang isa o higit pang mga tao sa lugar ng trabaho ay nasuring positibo sa COVID-1​9. Itong protokol ay nalalapat sa mga empleyado pati na rin ang mga boluntaryo, mga kontratista, o iba pang mga tao na nagtatrabaho sa pasilidad. Bilang karagdagan sa protokol na ito, ang mga employer ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na mga batas ng estado at pederal at anumang mga collective bargaining na mga obligasyon.

Kailan Gamitin ang Protokol na ito

Kung ang taong nasuring may COVID-19 ay kailanman may mga sintomas, gamitin itong protokol kung sila ay may mga sintomas habang nasa trabaho o nagkaroon ng mga sintomas sa loob ng 48 oras habang nasa trabaho.

Kung ang taong nasuring may COVID-19 ay hindi kailanman nagkaroon ng mga sintomas, gamitin itong protokol kung sila ay nasuring positibo sa loob ng 48 oras habang nasa trabaho.

Hakbang 1: Magbigay ng mga tagubilin sa manggagawang positibo sa COVID-19

Panahon ng Paghihiwalay at Pagbubukod sa Trabaho

Ang manggagawa ay dapat pauwiin sa bahay kaagad at atasan na magbukod sa loob ng 10 araw mula sa petsa na nagsimula ang kanilang mga sintomas AT 24 na oras na walang lagnat AT gumaling ang mga sintomas. Ang indibidwal ay maaaring bumalik sa lugar ng trabaho pagkatapos natugunan ang lahat ng mga pamantayang ito (10/1 na panuntunan).

Kung hindi sila kalianman nagkaroon ng anumang mga sintomas ng COVID-19, dapat silang magbukod ng 10 araw mula sa petsa kung kalian ginawa ang kanilang positibong pagsusuri.

Hakbang 2: Kilalanin ang lahat ng mga malapit na nakipag-ugnay sa manggagawang positibo sa COVID-19

Kung nalaman ng isang employer na nasuring positibo ang isang empleyado, dapat subukan ng employer na alamin kung, kung mayroon man, ang mga empleyado na nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnay sa positibong empleyado. Ang malapit na pakikipag-ugnay ay tinukoy bilang isang tao na nasa loob ng anim na talampakan mula sa taong nasuring positibo nang hindi bababa ng 15 minuto.

Panatilihin ang Pag-kumpidensyal

Ang mga employer ay dapat panatilihing kumpidensiyal ang impormasyong medikal ng mga empleyado alinsunod sa mga batas ng pederal at estado. Huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng positibong manggagawa ng COVID-19 sa inyong pagsisikap na makilala ang mga malapit na nakipag-ugnay. Mangyaring kumunsulta sa inyong abugado kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa naaangkop na mga batas sa trabaho o palihim.

Kilalanin ang mga Malapit na mga Nakipag-ugnay Sa Panahon ng Pagkalantad

Dapat imbestigahan at idokumento ng employer ang iskedyul ng empleyado at lokasyon ng trabaho upang matukoy: 1) ang araw na nagsimula ang kanilang mga sintomas (kung naaangkop); 2) ang petsa ng kanilang unang positibong pagsusuri; at 3) ang huling araw na ang taong na may dyagnosis ng COVID-19 ay naroroon sa lugar ng trabaho.

Ang impormasyong ito ay dapat gamitin ng employer upang makilala ang lahat ng mga indibidwal na maaaring magkaroon ng malapit na pakikipag-ugnay sa nakumpirmang positibong empleyado sa panahon ng pagkakalantad.

Ang panahon ng pagkakalantad ay tinukoy bilang:

 • Pagsimula: 2 araw bago ang tao ay nagkaroon ng mga sintomas (o 2 araw bago ang petsa ng unang positibong pagsusuri para sa mga empleyadong walang mga sintomas)
 • Tapos: sa huling araw na nasa trabaho ang positibong tao
Kumpletuhin ang Kaso sa Lugar ng Trabaho at isang Portal ng Pakikipag-report ng mga Nakipag-ugnay

 

​​

Dapat tipunin ng employer ang sumusunod na impormasyon para sa lahat ng mga tao na nakilala bilang mga malapit na nakipag-ugnay (upang maibigay sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County), kasama ang anumang mga nagbebenta/tagapagtustos, bisita, o iba pang may malapit na pakikipag-ugnay sa empleyado sa lugar ng trabaho.

 • Pangalan
 • Numero ng telepono
 • Tirahan
 • Nasasalitang wika (kung hindi matatas sa Ingles)

Maaari ring isaalang-alang ng mga empleyado ang paggawa ng isang patakaran na nagpapaalam sa mga empleyado na kung nakumpirma silang magkaroon ng COVID-19, hihilingin silang magbigay ng isang listahan ng iba pang mga empleyado kung saan sila nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnay sa panahon ng pagkakalantad.

 

Hakbang 3: Makipag-usap sa Lahat ng mga Empleyado

Pagbubukod sa Trabaho, Pagkuwarantina at Pagpapasuri sa mga Nakipagsalamuha ng Malapitan

Ang sinumang nakipagsalamuha ng malapitan sa taong nasuring may COVID-19 sa panahon ng pagkakalantad (na tinukoy sa itaas) ay pagbabawalan na pumasok sa lugar ng trabaho at dapat ata san na manatili sa bahay ng 10 na araw, simula sa huling araw na ang taong nasuring may COVID-19.

Lahat ng mga nakipagsalamuha ng malapitan ay inirerekumendang magpasuri sa ika 6 na araw o higit pa mula sa huling pagkakalantad kung walang sintomas (at kaagad kung may mga sintomas). Ang mga lokasyon ng pagsusuri sa COVID-19 ay matatagpuan sa amingwebsite. Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na walang mga sintomas ay maaaring huminto sa pagkuwarantina pagkatapos ng ika-10 na araw mula sa huling pagkakalantad ngunit dapat magpatuloy na magsubaybay para sa mga sintomas sa buong 14 na araw. Kahit na negatibo ang pagsusuri, ang mga nakipagsalamuha ng malapitan ay dapat manatili sa pagkuwarantina sa buong 10 na araw. Ang mga resulta ng pagsusuri, positibo o negatibo, ay dapat ibahagi sa employer.

Ang pangkalahatang patnubay sa pagkuwarantina na nasa sa taas ay nalalapat sa mga manggagawa sa healthcare sa ilalim ng normal na pangyayari, at ang mga manggagawa sa healthcare na mayroong regular na pagkakalantad sa lugar ng trabaho na hindi mataas ang panganib ay dapat na patuloy na sumunod sa patnubay ng kanilang employer para sa pagbabalik sa trabaho. Gayunpaman, kung may mga kritikal na kakulangan sa bilang ng kawani, maaaring sundin ng mga manggagawa sa healthcare ang mga rekomendasyong nakabalangkas sa Patnubay sa Pagkuwarantina sa COVID-19 para sa mga Manggagawa sa Healthcare sa Panahon na may Kritikal na Kakulangan sa Bilang ng Kawani.

Ibigay ang Payo sa COVID-19 sa Nakipagsalamuha ng Malapitan (English | Intsik | Espanyol | Vietnamese | Tagalog) sa lahat ng mga nakilalang nakipagsalamuha ng malapitan

Pangkalahatang Payo at Pagsubaybay sa mga Sintomas para sa Lahat ng Iba pang mga Empleyado

Ang lahat ng ibang naroroon sa lugar ng trabaho, ngunit HINDI nakilala bilang nakipagsalamuha ng malapitan, ay dapat na payuhan na subaybayan ang sarili para sa mga sintomas sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng huling araw na ang taong nasuring may COVID-19 ay nasa trabaho. Maaari silang magpatuloy sa pagtatrabaho, ngunit kung nagkaroon sila ng mga sintomas, dapat silang manatili sa bahay (o kung nasa trabaho, dapat pauwiin kaagad) at dapat makipag-ugnay sa kanilang healthcare provider upang magpasuri. Dapat sundin ng lahat sa lugar ng trabaho ang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ng negosyo.

Kung ang lugar ng trabaho ay isang "Lokasyong May Mataas na Panganib," kung saan ang mga mangagawa ay nasa mataas na panganib sa pagkakalantad sa COVID-19 dahil sa madalas na pakikipag-halubilo sa miyembro ng publiko at walang kakayahan na magpanatili nang pisikal na pagdistansya sa trabaho, ang mga manggagawa ay dapat magpasuri nang hindi bababa sa bawat 30 na araw. Kasama sa mga manggagawa ng mga "Lokasyong May Mataas na Panganib" na ito, ngunit hindi limitado sa, mga unang tumutugon, empleyado ng parmasya, manggagawa sa serbisyo ng pagkain, manggagawa ng delivery, nagpapatakbo ng pampublikong transportasyon, at mga klerk sa tindahan ng grocery.

Kung ninanais, ibigay ang Pangkalahatang Payo sa Pagkakalantad sa COVID-19 (Ingles | Intsik | Espanyol | Vietnamese | Tagalog) sa lahat ng mga empleyado na HINDI nakilala bilang mga nakipagsalamuha ng malapitan.

Hakbang 4: Mag-report ng (mga) Kaso sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County

Kung ang isang positibong kaso ay nakilala sa inyong lugar ng trabaho, magsumite ng hiniling kaso at data ng nakipag-ugnay sa pamamagitan ng Portal sa Pag-report ng mga Kaso sa Lugar ng Trabaho at Nakipag-ugnay. Sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang mga employer ay kinakailangan ng ligal upang magsumite nitong report sa loob ng apat na oras pagkatapos malaman ng employer ang (mga) positibong kaso. Kung wala kayong kumpletong impormasyon sa loob ng apat na oras, dapat ninyong i-report ang impormasyon na nakuha ninyo. Mamaya, kung natuklasan ninyo ang karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong paunang report, maaari ninyong mai-update ang impormasyon sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang bagong form na may "[Pangalan ng Empleyado] - CORRECTION "sa larangan para sa" Pangalan ng Employer." Ang impormasyong ibinigay ay mananatiling kumpidensyal at hindi ibibigay sa mga awtoridad sa imigrasyon.

Hakbang 5: I-report ang Anumang Na-ospital o Kamatayan sa Lokal na Opisina ng Cal/OSHA

Ang anumang malubhang pinsala, sakit, o kamatayan na naganap sa anumang lugar ng trabaho o may kaugnayan sa anumang trabaho ay dapat i-report ng employer sa lokal na opisina ng distrito ng Cal/OSHA. Para sa COVID-19, kabilang dito ang mga na-ospital at pagkamatay sa mga empleyado, kahit na ang pag-uugnay sa trabaho ay hindi sigurado.

Hakbang 6: Mga Rekomendasyon sa Pagdisimpekta Pagkatapos ng isang Nakumpirmang Kaso ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

Hanggang sa makumpleto ang paglilinis at pagdidisimpekta, isara ang mga lugar na binisita ng mga taong may sakit kung ang tao ay bumisita sa mga lugar na iyon sa huling 48 oras. Kung ligtas, buksan ang labas na mga pintuan at bintana at gumamit ng mga bentilador upang madagdagan ang sirkulasyon ng hangin sa lugar. Maghintay ng 24 oras o hangga't praktikal bago simulan ang paglilinis at pagdidisimpekta. Ang paggamit ng isang sertipikadong paglilinis ng APA, na linisin at disimpektahin ang lahat ng mga lugar na ginagamit ng (mga) may sakit, kabilang ang mga opisina, banyo, karaniwang lugar, nagbahagi ng elektronikong kagamitan (tulad ng mga tablet, touch screen, keyboard, mga remote control, at mga ATM machine). tumututok lalo na sa mga madalas na naantig na ibabaw.

Ipagpatuloy ang regular na paglilinis at pagdidisimpekta sa lahat ng mga madalas na hinahawakang lugar sa buong araw, alinsunod sa mga alituntunin ng CDC. Linisin ang mga maruming ibabaw at mga bagay gamit ang sabon at tubig bago sa pagdidisimpekta. Gumamit ng isang naaprubahan ng EPA na produkto ng disimpektante, at sundin ang mga tagubilin sa tatak para sa wastong paggamit, karagdagang mga pangangailangan ng PPE, at anumang iba pang mga espesyal na pagsasaalang-alang kapag ginagamit ang produkto.

 

Hakbang 7: Pag-iwas sa Pagkalat ng COVID-19 sa Lugar ng Trabaho

Mahigpit na Ipatupad ang Paggamit ng Panakip sa Mukha

Ang mga panakip sa mukha ay mandatorya ngayon sa Estado ng California (CDPH, 2020). Dapat turuan ang lahat ng mga tao na magsuot ng kanilang panakip sa mukha sa lahat ng oras habang nasa lugar ng trabaho o nagtatrabaho sa labas ng lokasyon, lalo na kapag nakikipag-ugnay sa o nasa isang espasyo na binisita ng mga miyembro ng publiko, nagtatrabaho sa isang espasyo kung saan hinahanda o binabalot ang pagkain, nagtatrabaho sa o naglalakad sa mga karaniwang lugar, o sa isang panloob na lugar kasama ang iba at kung saan hindi posible na mapanatili ang 6-talampakang pagdistansya mula sa ibang tao.

Ang mga panakip sa mukha ay hindi kinakailangan para sa mga manggagawa habang kumakain o umiinom, para sa mga manggagawa na may kondisyong medikal na pumipigil sa pagsusuot ng panakip sa mukha, para sa komunikasyon ng o sa isang taong may kapansanan sa pandinig, o kapag ang panakip sa mukha ay isang panganib sa taong may kaugnayan sa kanilang trabaho, tulad ng tinukoy ng mga reglamenteng lokal, estado, o pederal o mga alituntunin sa kaligtasan sa lugar ng trabaho.

Tulad ng Angkop, Ayusin Muli ang Lugar ng Trabaho sa mas Mahusay na Pagsuporta sa mga Pamamaraang Pagdistansya Mula sa Ibang Tao

Ayusin, paghigpitan, o isara ang mga karaniwang lugar upang mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao. Ang mga pinakamababang kinakailangang pamamaraan ng pagdistansya mula sa ibang tao na nakatukoy sa Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao. Ang mga karagdagang pamamaraan na tiyak sa iba pang mga industriya o aktibidad ay kasama sa mga Mandatoryang Direktiba na inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan.

Ang ilang mga pangunahing, paunang pamamaraang pagdistansya mula sa ibang tao ay kasama ang mga sumusunod:

 • I-palaki ang malayuang trabaho, batay sa mga gawain ng negosyo. Sa ilalim ng Kautusan, ang mga negosyo ay dapat mangailangan ng lahat ng mga manggagawa na magtrabaho mula sa bahay kung magagawa nila ang kanilang trabaho na inatasan ng employer sa bahay. Ang ilang mga negosyo ay kinakailangan na suspindihin ang lahat ng mga operasyon sa kanilang lokasyon bukod sa pinakamababang pangunahing operasyon (tulad ng pag-secure ng lugar ng trabaho at pagpapagana ng malayuang trabaho).
 • Para sa mga dapat manatili sa lugar ng trabaho, panatilihin ang hindi bababa sa isang 6-talampakang distansya mula sa lahat sa labas ng inyong sambahayan.
 • Limitahan ang bilang ng mga manggagawa na pinapayagan sa loob ng inyong pasilidad nang sabay-sabay sa 1 manggagawa bawat 250 talampakang kuwadrado, at limitahan ang bilang ng mga customer/mga miyembro ng publikong pinapayagan sa loob ng inyong pasilidad nang sabay-sabay sa 1 tao bawat 150 talampakang kuwadrado. Ang itong mga limitasyon ng densidad ay kinakailangan sa ilalim ng Kautusan. Maaaring naaangkop ang mga karagdagang limitasyon depende sa sektor ng negosyo.
 • Ang mga lamesa at mga lugar ng trabaho ay dapat na itayo nang hindi bababa sa anim na talampakan ang magkahiwalay at isagawa ang nakaharap sa parehong direksyon sa halip na harapin ang bawat isa.
 • Ang anumang mga nakabahaging lamesa/lugar ng trabaho ay dapat na i-sanitize sa pagitan ng bawat shift.
 • Ang paggamit ng mga karaniwang lugar (tulad ng mga silid ng kumperensya, cafeteria, at mga silid ng pahinga) ay dapat mabawasan at maiiwasan. Ang mga pahinga ay dapat gawain sa labas kung kailan posible, at ang mga indibidwal ay dapat hinikayat na kumain ng pagkain sa labas o sa kanilang mga lamesa.
 • Sa halip, ang mga indibidwal ay dapat hikayatin na kumain ng pagkain sa kanilang mga lamesa at sumali sa mga pagpupulong sa virtual hangga't maaari.
 • Kung ang mga karaniwang lugar ay ginagamit, maglagay ng karagdagang mga limitasyon sa bilang ng mga manggagawa sa mga nakapaloob na lugar upang matiyak na hindi bababa sa anim na talampakan ng paghihiwalay sa pagitan ng lahat sa lugar.
 • Isa-isahin ang mga pahinga ng mga tauhan, na sumusunod sa mga regulasyon sa sahod at oras, upang mapanatili ang sapat na pagdistansya mula sa ibang tao.
 • Tanggalin ang lahat ng mga hindi mahahalagang pagpupulong na personal at gumawa ng mga virtual na pagpupulong hangga't maaari; para sa mga pagpupulong na dapat na personal, ayusin upang matiyak ang sapat na pagdistansya mula sa ibang tao.
Aktibong Himukin ang Pagsunod sa mga Pamamaraan sa Kalinisan

Aktibong hikayatin ang lahat ng mga indibidwal na madagdagan ang mga pamamaraan sa kalinisan (paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa paghawak ng mga mata/ilong/bibig, takpan ang mga ubo at pagbahing), at magbigay ng madalas na mga pahinga para sa paghuhugas ng kamay. Magbigay ng mga tisyu, sanitizer ng kamay, at mga pagdidisimpektang pamunas na madaling magamit sa buong pasilidad. Dapat tiyakin ng mga employer na ang mga dispenser ng sanitizer ng kamay at mga kagamitan sa paghugas ng kamay ay palaging umumbra at naka-istock.

Mag-printout at mag-post ng mga materyales sa pang-edukasyon sa buong lugar ng trabaho. Ang mga mai-print na materyales ay magagamit sa: https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do-flyers.aspx

Ipatupad ang mga Pamamaraan ng mga Kalakaran sa Paglilinis

Maglinis

 • Tingnan ang gabay ng CDC "Paglilinis at Pagdidisimpekta ng Inyong Pasilidad" para sa tiyak na gabay sa paglilinis at pagdidisimpekta sa panloob at panlabas na lugar.
 • Kung ang mga ibabaw ay marumi, dapat silang linisin gamit ang isang naglilinis o sabon at tubig bago sa pagdidisimpekta.
 • Lahat ng mga manggagawa ay dapat maghugas nang regular ng mga kamay at bibigyan ng madalas na mga pahinga upang maghugas ng kamay.

Disimpektahin

 • Dapat tiyakin ng mga employer na ang kalakarang pagdidisimpekta ay isinasagawa gamit ang isa sa mga sumusunod:
 • Regular na linisin at disimpektahin ang mga gamit na madalas na hinahawakan (mga hawakan ng pinto, mga handrail, switch ng ilaw, telepono, mga keyboard, atbp.) sa buong araw.

Karagdagang mga Rekomendasyon

 • Magbigay ng mga maitatapon na pamunas upang ang mga karaniwang ginagamit na ibabaw (halimbawa, mga doorknob, keyboard, remote control, mga lamesa, iba pang mga kagamitan sa trabaho at kagamitan) ay maaaring mapupunasan ng mga empleyado bago ang bawat paggamit.
 • Hikayatin na ang mga manggagawa ay hindi gumamit ng iba mga telepono, lamesa, opisina, o iba pang mga kagamitan sa trabaho ng ibang katrabaho, kung maaari. Kung kinakailangan, linisin at disimpektahin ang mga ito bago at pagkatapos gamitin.
Tiyaking Mahigpit na Pagsunod sa Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao at Tukoy sa Industriyang mga Direktiba

Ang lahat ng mga negosyo ay kinakailangan upang magkumpleto at magpatupad ang isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao at isumite ito sa County gamit ang online form. Ang mga karagdagang pamamaraan na tiyak sa iba pang mga industriya o aktibidad ay kasama sa mga Mandatoryang Direktiba na inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan.

Regular na muling bisitahin ang Protokol ng inyong mga pasilidad upang matukoy kung ang anumang mga pamamaraan ay dapat ma-update upang mapahusay ang kaligtasan sa lugar ng trabaho. Tiyakin na ang lahat ng mga tauhan ay maayos na sinanay sa Protokol at na ang mga pamamaraan sa Protocol ay mahigpit na ipinatutupad at sinusundan.

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa mga Sistema ng Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin (COVID-19) - PDF

Bakit Mahalaga na Mahanginan ang mga Panloob na Espasyo?

Ang mga ibinahaging panloob na espasyo ay makabuluhang nagpapataas ng panganib ng pagkalat ng COVID-19. Ipinapakita ng kasalukuyang siyentipikong ebidensya na ang COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng mga malalaking patak ng paghinga pati na rin ang mga maliliit na ibinubugang butil na tinatawag na aerosol, na maaaring magtagal sa mga panloob na espasyo ng mahabang panahon, lalo na kung ang mga espasyo ay nakapaloob at hindi mahusay ang bentilasyon. Ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 ay tumataas din kapag tinatanggal ng mga tao ang kanilang mga panakip sa mukha (pati na habang kumakain o umiinom), at tumataas ito sa bawat tao mula sa isang magkakahiwalay na sambahayan na nagbabahagi ng parehong panloob na lugar.

Palaging pinakaligtas na umiwas sa pagtitipon kasama ang mga indibidwal na nasa labas ng sariling sambahayan. At ang paglilipat ng mga aktibidad sa labas—kung saan maaaring ikalat ng hangin ang mga maliit na butil at ang init ng araw ay gagawing hindi aktibo ang virus — ay mas ligtas kaysa sa loob, lalo na kung ang aktibidad ay nangangailangan ng pagtanggal ng mga panakip sa mukha.

Kung ang mga aktibidad ay dapat maganap sa mga nakabahaging panloob na espasyo, ang pamamahala ng panloob na hangin ay hindi makakatanggal sa panganib ng pagkalat ng COVID-19, ngunit maaaring mabawasan ito, lalo na kung isasama sa iba pang mga pag-iingat sa kaligtasan (tulad ng paggamit ng mga panakip sa mukha, mga limitasyon sa bilang ng mga tao sa espasyo, at mapagbantay sa pagdistansya sa ibang tao). Tulad ng nakasaad sa siyentipikong buod sa pagkalat ng coronavirus sa hangin ng Mga Sentro ng Pagkontrol at Pagpigil sa Sakit (CDC) ng US, "ang bentilasyon at pag-iwas sa mga masikip na panloob na espasyo ay lalong makabuluhan para sa mga nakapaloob na espasyo, kung saan ang mga pangyayari ay makadagdag ng pagtitipon ng mga nakalutang na mga maliliit na patak at butil na nagdadala ng nakahahawang virus."

Sa pangkalahatan, kung mas marami ang mga tao sa isang panloob na espasyo, mas malaki ang pangangailangan para sa pagtaas ng sirkulasyon ng sariwa at panlabas na hangin upang mapababa ang  pagtitipon ng mga butil sa hangin. Magkaroon ng sariwang hangin sa mga lugar ng inyong mga gusali kung saan naroon ang may pinakamataas na bilang ng mga tao. Sa mga lugar kung saan hindi kayong makapagtaas ng panlabas na hangin, bawasan lalo ang bilang ng mga tao, ang mga tao ay dapat higit sa anim na talampakan ang layo, at gumawa ng iba pang mga pamamaraan upang mapabuti ang bentilasyon at pagsasala ng hangin.

Sino ang Dapat Sumunod sa Patnubay na Ito?

Ang patnubay na ito ay inilaan upang tulungan ang iba't ibang uri mga negosyo, opisina, paaralan, restaurant, mga organisasyong batay sa pananampalataya, at iba pang mga industriya na hindi nasa healthcare sa pagtukoy ng mga pangkalahatang hakbang upang mapabuti ang bentilasyon sa mga panloob na espasyo at mabawasan ang panganib ng pagkalat. Dapat sundin ng mga pasilidad ng healthcare ang kanilang Plano sa Pagpigil at Pagkontrol ng Impeksyon at iba pang mga kinakailangan na partikular sa healthcare.

Ano ang mga Hakbang na Dapat Gawin ng Aking Pasilidad upang Pagbutihin ang Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin?

Gawin ang mga sumusunod na hakbang upang mapabuti ang kalidad ng panloob na hangin sa inyong pasilidad at mabawasan ang potensyal para sa pangmalayuang pagkalat sa hangin ng coronavirus:

 1. Kailanganin ang Paggamit ng Panakip sa Mukha – Ang mga panakip sa mukha ay nakakatulong sa pagpapabawas ng panganib ng pagkalat sa isang panloob na espasyo ng hanggang 50%. Ang mga panakip sa mukha ay dapat na isuot ng halos lahat ng tao sa halos lahat ng oras kapag nasa mga nakabahaging panloob na espasyo. Ang mahusay na bentilasyon at pagsasala ng hangin ay lalong mahalaga para sa mga panloob na pasilidad tulad ng mga restaurant, kung saan dapat pansamantalang tanggalin ang mga panakip sa mukha upang gumawa ng mga aktibidad tulad ng pagkain at pag-inom. Tandaan na ang mga face shield ay hindi epektibo sa pagprotekta laban sa mga aerosol at hindi kapalit ng mga panakip sa mukha. Maaaring gamitin ang mga face shield bilang karagdagan sa mga panakip sa mukha, ngunit hindi bilang kapalit.
 1. Taasan ang Palitan ng Panlabas na Hangin - Ang pagpataas ng panlabas na sirkulasyon ng hangin ay isa sa pinakasimpleng paraan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, hangga’t ito ay hindi nagdudulot ng mas malaking panganib sa kaligtasan o kalusugan ng sinumang gumagamit ng pasilidad.
  • Buksan ang mga pintuan at bintana upang mapataas ang sirkulasyon ng sariwang hangin kapag pinapayagan ng mga kondisyon ng kapaligiran, gusali, at kaligtasan. Isaalang-alang ang mga pagbabago sa inyong pasilidad upang gawing ligtas at magawa ang pagbubukas ng mga pintuan at bintana: tulad ng pagpapalit ng hindi nabubuksan na mga bintana ng mga madaling buksan o mag-install ng mga mesh screen o parilya. Kung ang inyong gusali ay mayroon ding mekanikal na sistema ng bentilasyon, tiyaking suriin ang epekto ng mga bukas na bintana/pintuan alinsunod sa hakbang #3 sa ibaba.
  • Isaalang-alang ang paggamit ng mga portable na bentilador upang mapataas ang bisa ng mga bukas na bintana at pintuan. Gayunpaman, kung gagawin ito, mag-ingat na iposisyon ang mga bentilador na hindi humaharap sa mga taong nandoon at para maiwasan ang pag-ihip ng hangin mula sa isang tao patungo sa isa (na maaaring magpakalat ng virus). Sa halip, iposisyon ang mga bentilador malapit sa mga pintuan at bintana at gamitin ang mga ito upang humigop o humihip ng hangin mula sa loob ng pasilidad patungo sa labas, sa halip na humihip ng hangin sa loob. Planuhin ang pagdaloy ng hangin upang mapataas ang paggalaw ng panloob na hangin patungo sa labas.
 1. I-upgrade ang Kasalukuyang Ginangamit na Mekanikal na Sistema ng Bentilasyon - Kung ang inyong pasilidad ay mayroong sistema ng Pagpainit, Bentilasyon, at Air Condition (Heating, Ventilation, and Air Conditioning – HVAC system), ipasuri ito sa isang bihasang propesyonal sa HVAC upang matiyak na tumatakbo ito nang maayos at isaalang-alang ang posible at naaangkop na mga pag-upgrade. Ang mga pag-upgrade ay makapagpataas ng sirkulasyon ng labas ng hangin at makatanggal din ng mga aerosol na naroroon sa pamamagitan ng pagsasala nito. Isaalang-alang ang pag-upgrade ng kahusayan ng inyong sistema ng mekanikal na pagsala sa pinakamataas na kahusayan na tugma sa air handling system at kasalukuyang naka-install na filter rack; mas mabuti, ang kahusayan ng filter ay dapat MERV 13 o mas mataas. Tiyaking regular na inspekyonin ang mga air handling system at filter upang matiyak na maayos ang pagpapatakbo nito, at ang mga filter ay na-install ng tama, naserbisyuhan at sa loob ng tagal ng serbisyo. Isaalang-alang ang pagpapatupad ng mga karagdagang protokol ng bentilasyon at ng pagsasala ng hangin na naaangkop sa inyong sistema:
  • Taasan ang porsyento ng panlabas na hangin sa pamamagitan ng sistema ng HVAC, muling pag-aayos o pag-override ng mga recirculation ("economizer") damper.
  • Subukang panatilihin ang halumigmig sa pagitan ng 40% at 60%.
  • Patakbuhin ang mga air handling system ng mas matagal na oras, kabilang ang bago at pagkatapos na magkaroon ng mga tao sa espasyo.
  • Isara ang mga gilid ng filter upang limitahan ang bypass.
  • Huwag paganahin ang mga kontrol sa bentilasyon na demand-control na nagbabawas ng supply ng hangin batay sa temperatura o bilang ng tao, at panatilihin ang mga sistema na nagpapataas ng supply ng sariwang hangin.
  • Taasan ang kabuuang supply ng daloy ng hangin sa mga espasyo na may mga tao, kung maaari.
  • Tiyaking nagpapatuloy at regular ang pagpapanatili ng sistema ng HVAC sa lahat ng mga lugar, ngunit lalo na sa mga maliliit na silid na may mga exhaust fan, tulad ng mga banyo, silid ng paglaba, at kusina.
  • Subaybayan ang bisa ng sistema sa pamamagitan ng direktang pagsukat ng bentilasyon, kung posible. Maaaring repasuhin ng mga may-ari/operator ng gusali ang mga partikular na bahagi tulad ng mga antas ng daloy ng hangin (panlabas na hangin kumpara sa hangin na muling pinapaikot) at mga pagkakaiba-iba ng presyon sa pagitan ng mga lugar na may mas mataas na panganib (hal., mga banyo at lugar ng kainan) at iba pang mga lugar.

Para sa karagdagang detalye, tingnan ang Oktubre 5, 2020 Patnubay para sa Muling Pagbubukas ng mga Gusali ng American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

 1. Mag-install ng mga Portable na mga Air Cleaner - Ang iba't ibang mga portable na air cleaner, na karaniwang tinatawag na mga HEPA filter, ay mabibili at magagamit sa mga panloob na espasyo upang mapataas ang pagtanggal ng mga maliliit na mga butil na nasa hangin. Isaalang-alang ang paggamit ng mga filter na ito kung wala o hindi mahusay ang panlabas na bentilasyon, walang sistemang HVAC, o kung ang mga pag-upgrade sa sistemang HVAC ay hindi magawa. Ang mga ito ay may hanay ng mga laki, katangian at presyo. Inirerekumenda na bumili ng mga yunit na sertipikado para sa ozone emissions and electrical safety ng California Air Resources Board (CARB), at para maiwasan ang mga ozone-producing air cleaner. Tiyakin din na ang yunit ay may naaangkop na sukat para sa silid na kung saan ito gagamitin, paggamit ng mga pamamaraan tulad ng Clean Air Delivery Rate (CADR).
 1. Karagdagang Pagsasaalang-alang
  • Ilagay ang mga panloob na aktibidad sa mga malalaking silid na may matataas na kisame, na lumilikha ng mas malaking espasyo para kumalat ang mga ibinubugang maliliit na butil. Kontrolin ang bilang ng mga taong pumapasok sa silid.
  • Iayos ang mga bentilador sa kisame upang humila ng hangin pataas, sa halip na itulak ito pababa patungo sa mga taong nasa silid.
  • Isaalang-alang, kung naaangkop, ang pag-install ng naaangkop na idinisenyo at magagamit na ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) upang patayin ang mga butil ng virus sa hangin.
  • Tandaan na ang mga pamamaraan sa bentilasyon at pagsasala ng hangin ay nalalapat din sa mga nakapaloob na tolda na nilagay para sa mga kaganapan o negosyo. Buksan ang mga gilid ng tolda hangga't maaari upang mapataas ang palitan ng panlabas na hangin, at tandaan na ang mga tolda na may dalawa o higit pang saradong gilid ay kwalipikado bilang mga panloob na espasyo sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County.

Kumunsulta sa isang Propesyonal sa HVAC

Ang impormasyon sa patnubay na ito ay para sa pangkalahatang madla na maaaring may mga katanungan tungkol sa kalidad ng hangin sa mga gusali at mga hakbang sa pagpapagaan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng coronavirus na nasa hangin. Maraming gusali ang may mga kumplikadong sistema ng HVAC, at mahalaga na makipagtulungan sa isang propesyonal sa HVAC upang suriin ang bentilasyon, pagsasala, at sistema ng paglilinis ng hangin ng inyong gusali at isaalang-alang ang mga pag-upgrade at pagpapabuti na naaangkop sa inyong sistema at espasyo.

Karagdagang mga Mapagkukunan:

Centers for Disease Control ng Estados Unidos:

Bentilasyon sa mga Gusali

Impormasyon ng Employer para sa mga Opisina na Gusali

Pagpapatakbo ng mga paaralan habang may COVID-19: Mga Pagsasaalang-alang ng CDC  

Usok ng Wildfire at COVID-19: Mga Madalas na Katanungan at mga Mapagkukunan para sa mga Air Resource Advisor at ibang pang Environmental Health Professional

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE):

Magagamit na mga Mapagkukunan ng ASHRAE upang matugunan ang mga Inaalala sa COVID-19

Patnubay para sa Pagpapatakbo ng Gusali sa panahon ng Pandemyang COVID-19

C19 na Patnubay sa Muling Pagbubukas ng mga Paaralan at Unibersidad ng ASHRAE  

ASHRAE Epidemic Task Force: Building Readiness

Environmental Protection Agency ng Estados Unidos:

Bentilasyon at Coronavirus (COVID-19)

Panloob na Hangin sa mga Bahay at Coronavirus (COVID-19)

Mga mapagkukunan ng Agham at Teknikal na nauugnay sa Panloob na Hangin at Coronavirus (COVID-19)

Patnubay sa mga Air Cleaner sa Bahay

World Health Organization:

K&S: Ang bentilasyon at air conditioning sa mga pampublikong espasyo at gusali at COVID-19

 


Bumalik sa Itaas ▲

Karagdagang Patnubay ng Estado at Pederal

Ang mga sumusunod na ahensya ng gobyerno ay nakabuo ng gabay upang matulungan ang mga pagsisikap sa pagpaplano bilang tugon sa pandemyang COVID-19.

Estado ng California

Ang Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho - Cal OSHA

Mga Sentro para sa Pag-kontrol at Pag-iwas sa Sakit

Bumalik sa Itaas ▲

Tulong at mga Mapagkukunan

Tulong at mapagkukunan para sa pagpopondo at pagsuporta para sa mga negosyo na nakakaranas ng kahirapan dahil sa COVID-19.

Pananalapi at mga Mapagkukunan para sa mga Maliliit na Negosyo

 • Noong Hunyo 15, binuksan ng U.S. Small Business Administration ang portal ng aplikasyon na ito para sa Economic Injury Disaster Loan (EIDL), na nagbibigay ng mahalagang pondo para sa mga negosyo na maaaring hindi nakuha sa orihinal na panahon ng aplikasyon. Ang aplikasyon at maraming impormasyon ay magagamit sa SBA website.
 • Ang Northern California Small Business Development Center ay makakatulong sa maliliit na negosyo sa paggamit ng mga mapagkukunan at sagutin ang mga tanong ng negosyo.
 • Karagdagang impormasyon tungkol sa Programa ng Proteksyon ng Paycheck, isang maliit na pautang sa negosyo na tumutulong sa mga negosyo na mapanatili ang kanilang mga manggagawa sa panahon ng Coronavirus (COVID-19) na krisis. Ang karagdagang impormasyon sa Programa ng Proteksyon ng Paycheck ay magagamit mula sa Department of the Treasury ng US.
 • California IBank ay may mababang pautang at garantisado ng estado ng pautang sa negosyo at mga microloan para sa mga maliliit na mangutang ng negosyo na naapektuhan ng mga sakuna sa rehiyon at nangangailangan ng mga pautang o linya ng kredito para sa kapital sa negosyo.
 • Ang Program ng Pag-access sa Capital ng California (CalCAP) para sa Maliit na Negosyo ay naghihikayat sa mga bangko at iba pang institusyong pinansyal na gumawa ng mga pautang sa maliliit na negosyo na nahihirapang makakuha ng pananalapi. Kung nagmamay-ari kayo ng isang maliit na negosyo at nangangailangan ng pautang para sa pagsisimula, pagpapalawak, o kapital sa negosyo, maaari kayong makatanggap ng mas kanais-nais na mga termino ng pautang mula sa isang nagpapahiram kung ang inyong pautang ay naka-enrol sa CalCAP Loan Loss Reserve Program. Ang isang listahan ng mga kalahok na institusyong pagpapahiram ay magagamit dito.
 • Ang Opisina ng Pag-unlad ng mga Negosyo at Pang-ekonomiya ng Gobernador (Go-Biz) ay nag-aalok ng impormasyon ng mapagkukunan ng tulong sa pinansiyal at teknikal para sa mga maliliit na negosyo sa buong California.
 • Kredit para sa Pagpapanatili ng mga Empleyado: Inilunsad ng Treasury Department at Internal Revenue Service ang Kredit para sa Pagpapanatili ng Empleyado, na idinisenyo upang hikayatin ang mga negosyo na panatilihin ang mga empleyado sa kanilang suweldo. Ang refundable credit credit ay 50% hanggang sa $ 10,000 na sahod na binabayaran ng isang karapat-dapat na employer na ang negosyo ay naapektuhan sa pananalapi ng COVID-19.
 • Ang Komite ng Senado ng U.S. sa Maliit na Negosyo at Entrepreneurship ay nilikha itong Gabay para sa mga May-ari ng Maliit na Negosyo sa Batas ng CARES upang matulungan ang mga may-ari ng mga maliliit na negosyo na gamitin ang mga mapagkukunan na ipinakilala ng Batas para sa Tulong, Kaluwagan, at Seguridad ng Pang-ekonomiya ng Coronavirus (CARES).
 • Ang mga empleyado na nahihirapan sa paghahanap at pagbili ng mga di-medikal na grado na Kagamitang Personal na Pang-proteksiyon (PPE) para sa kanilang mga manggagawa ay maaaring magamit ang Safely Making California, isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Estado, California Manufacturers & Technology Association, at Autodesk. Ang Safely Making California ay tumutulong sa pagkonekta ng mga employer sa mga tagagawa ng di-medikal na gradong PPE.
 • Ang isang pakikipagtulungan sa pagitan ng California Manufacturers & Technology Association (CMTA), Autodesk, at Estado ng California ay lumikha ng "Safely Making California" Ang pamilihan upang makatulong na punan ang isang kritikal na agwat para sa lahat ng mga sektor sa panahon ng pandemyang COVID-19. Ikokonekta ng programa ang mga tagagawa ng miyembro ng CMTA at iba pang mga tagagawa sa mga employer na may pangangailangan na bumili ng di-medikal na gradong Kagamitang Personal na Pang-proteksiyon (PPE).

Pananagutan sa Buwis ng Pagbebenta at Paggamit (Estado ng California) - Mga Paghahaba at Pagtulong para sa mga Maliliit na Negosyo na Nagbabayad ng Buwis

Epektibo noong Abril 2, 2020, ang mga maliliit negosyo na nagbabayad ng buwis (mga may mas mababa sa $5 milyon na buwis sa taunang benta) ay maaaring gamitin ang isang 12-buwan na planong pagbabayad na walang interes hanggang $50,000 ng pananagutan ng buwis sa pagbebenta at paggamit. Tingnan ito para sa mga detalye. Ang mga kahilingan sa plano sa pagbabayad ay maaaring gawin sa pamamagitan ng sistema ng pag-serbisyo sa online ng Departamento ng Pangangasiwa ng Buwis at Bayad ng California. Ang mga tanong tungkol sa program na ito ay maaaring idirekta sa Departamento ng Pangangasiwa ng Buwis at Bayad (1-800-400-7115; Serbisyo sa Relay ng California: 711).

Mga Mapagkukunan ng Manggagawa

 • Ang Ahensya ng Pagpapaunlad ng Trabaho at Manggagawa ay nagtipon ng isang sentralisadong mapagkukunan ng impormasyon sa mga paksa tulad ng bayad ng sick leave, insurance para sa kapansanan at kawalan ng trabaho, gabay sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho, at tulong sa employer. Gamitin ang gabay sa kanilang website upang matukoy kung ano ang pinakamahusay para sa inyo, sa inyong pamilya, at sa inyong lugar ng trabaho.
 • Ang Opisina ng Komisyoner ng Trabaho ng California (en español) ay naglista ng mga sagot sa Mga Madalas na Katanungan tungkol sa mga opsyon ng leave ng mga empleyado, kabayaran, at suweldo.
 • Ang Departamento ng Pag-unlad ng Trabaho (EDD) (en español) ay nagbibigay ng iba't-ibang mga mapagkukunan para sa mga employer na inaasahan ang pagbawas ng mga oras ng trabaho, o potensyal na pagsasara o ng mga layoff bilang resulta ng COVID-19. Ang mga empleyado na nakakaranas ng kahirapan bilang isang resulta ng COVID-19 ay maaari ring humiling ng isang 60-araw na paghahaba mula sa EDD upang mag-file ng kanilang mga report ng payroll ng estado at/o magdeposito ng mga buwis ng payroll ng estado nang walang parusa o interes. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag ang mga employer sa Sentro sa Pagtulong sa Nagbabayad ng Buwis ng EDD sa (888) 745-3886 (TTY: 1-800-547-9565).
 • Ang Komisyon ng Pantay na Oportunidad na Magtrabaho (EEOC) ay nagbigay ng patnubay patungkol sa pagsunod sa ADA, mga pagsusuring medikal, kumpidensyal na impormasyong medikal, mga batas laban sa diskriminasyon, at iba pang mga bagay sa pagtatrabaho na may kaugnayan sa COVID-19. Ang mga negosyo ay dapat magtrabaho kasama ang ligal na payo upang matugunan ang mga katanungan sa batas ng trabaho dahil ang County ay hindi maaaring magbigay ng ligal na payo tungkol sa mga usapin sa pagtatrabaho na may kaugnayan sa COVID-19 sa lugar ng trabaho.

Mga Empleyado ng mga Apektadong Negosyo/Mga Kahilingan sa Kawalan ng Trabaho

 • Ang Departamento ng Pag-unlad ng Trabaho (en español) ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo ng suporta sa mga indibidwal na apektado ng COVID-19 sa California:
  • May sakit o Nag-kuwarentina: Kung hindi kayo makatrabaho dahil sa pagkakaroon o nalantad sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng kahilingan ng Insurance ng Kapansanan (DI). Nagbibigay ang DI ng mga panandaliang pagbabayad ng benepisyo sa mga karapat-dapat na manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil sa mga sakit na hindi nauugnay sa trabaho.
  • Pag-aalaga: Kung hindi kayo makakapagtrabaho sapagkat nagmamalasakit kayo sa may sakit o na-kuwarentinang mga miyembro ng pamilya na may COVID-19, maaari kayong mag-file ng kahilingan ng Bayad sa Family Leave (PFL). Ang PFL ay nagbibigay ng hanggang sa anim na linggo ng mga pagbabayad ng benepisyo sa mga karapat-dapat na manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil nangangailangan sila ng oras na hindi magtrabaho upang alagaan ang isang malubhang may sakit na miyembro ng pamilya.
  • Nabawasang Oras sa Trabaho: Kung binawasan ng inyong employer ang inyong oras o isinara ang mga operasyon dahil sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng kahilingan ng Insurance ng Kawalan ng Trabaho (UI). Nagbibigay ang UI ng bahagyang pagbabayad ng kapalit na benepisyo sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho o nabawasan ang kanilang mga oras, nang wala sa kanilang kasalanan.
 • OnwardCA ay isang pribadong inisyatibo ng mga kumpanya at pundasyon na nagsisilbi sa mga manggagawa sa California na inilipat ng COVID-19. Nagbibigay ang OnwardCA ng mahahalagang serbisyo sa buhay (tulad ng pera, mga groseri, o pangangalaga sa bata), pagsasanay sa trabaho, at pagtutugma ng trabaho.
 • Nakalista sa pahina ng Mga manggagawa sa website ng COVID-19 ng Estado ang impormasyon tungkol sa seguro sa kawalan ng trabaho, tulong para sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa sarili at mga independiyenteng kontratista, at marami pa.
 • Nakalista sa itong tsart na nilikha ng Ahensiya ng Pag-unlad ng Trabaho & mga Manggagawa ng Estado ang mga benepisyo na magagamit ng mga manggagawa na apektado ng COVID-19.

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa mga Manggagawa

Para sa mga taong pinapayagan na magsagawa ng trabaho sa labas ng kanilang mga tahanan sa panahon ng kautusan na manatili sa bahay, inaalok namin ang mga sumusunod na tip kung paano mabawasan ang panganib ng COVID-19 (bagong coronavirus) para sa inyo at sa inyong pamilya.

Kapag Pumunta sa Trabaho:

If each of us wears a mask, everyone is protected. You can make yours using two or more layers of common fabric, like cotton.

 • Ang pinakaligtas na paraan upang maglakbay ay ang pagsakay na mag-isa sa isang pribadong sasakyan.
 • Kung pumupunta kayo sa trabaho gamit ang pampublikong transportasyon, dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha habang naghihintay at sumasakay sa bus o tren. Para sa higit pang gabay sa pangangailangan ng pampublikong transportasyon, tingnan ang VTA o Caltrain.
 • Iwasang hawakan ang inyong mga mata, ilong o bibig lalo na gamit ang di-nahugasang kamay.
 • Kung maaari, magdala ng isang maliit na bote ng sanitizer ng kamay na gagamitin pagkatapos hawakan ang mga ibabaw tulad ng mga makina ng tiket, mga handrail, at mga pintuan.

Kapag nasa Trabaho:

 • Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig sa pagdating sa trabaho at nang madalas hangga't maaari sa panahon ng inyong shift. Hugasan ng hindi bababa sa 20 segundo. Kung hindi magagamit ang mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay, gumamit ng sanitizer ng kamay ng hindi bababa sa 60% na nilalaman ng alkohol.
 • Magsuot ng isang panakip sa mukha sa inyong bibig at ilong habang nasa trabaho (tulad ng isang bandana, scarf, o isang panakip na tela na gawang kamay). Ito ay kinakailangan.
 • Tulungan matiyak na ang inyong lugar ng trabaho ay sumusunod sa Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao at iba pang mga kinakailangan. Kung ang inyong employer ay hindi sumunod sa mga kinakailangan sa negosyo upang magpatakbo o ang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao, tawagan ang County ng Santa Clara Tanggapan ng Pagpapatupad ng Pamantayan sa Paggawa sa 1-866-870-7725 upang mag-report ng anumang mga kakulangan sa pagsunod sa mga kinakailangan sa Protokol.

Kapag Nakauwi na Kayo Galing sa Trabaho:

 • Hugasan nang lubusan ang inyong mga kamay o gumamit ng sanitizer ng kamay kaagad pagkatapos kayong makauwi sa bahay.
 • Lumikha ng isang lugar na malapit sa harap na pintuan o pasukan sa inyong bahay upang mailagay ang inyong mga item ng trabaho upang maiwasang mahawaan ang iba pang mga lugar ng bahay.
 • Pagkatapos na hugasan ang inyong mga kamay, linisin ang inyong telepono, mga susi, at iba pang mga item na may mga punasan na disimpektante.
 • Linisin ang anumang mga doorknob o iba pang mga ibabaw na hinawakan ninyo kapag nakapasok sa bahay.
 • Maglagay ng mga damit na pang-trabaho na kailangang hugasan nang direkta sa washer o sa isang hiwalay na bag, depende kung ano ang pinaka matino para sa inyong sitwasyon sa paglalaba.
 • Mag-shower at magsuot ng malinis na damit.
 • Huwag yumakap o humawak ng sinuman hanggang matapos kayong maghugas ng inyong mga kamay at mag-shower.

Sa Tahanan:

 • Takpan ang inyong bibig/ilong ng isang tisyu o manggas kapag umuubo o pagbahin, pagkatapos itapon ang nagamit na tisyu.
 • Iwasan ang pagbabahagi sa ibang tao ang mga personal na item tulad ng baso ng pag-inom, kagamitan ng pagkain, at mga tuwalya.
 • Madalas na linisin ang mga madalas na hinahawakan na ibabaw kasama ang mga telepono, keyboard, countertop sa kusina, banyo, gripo, at mga doorknob. Ang mga karaniwang produkto ng paglilinis ay epektibo laban sa COVID-19.

Gumawa ng Plano sa Kaso na Kayo ay Magkasakit:

 • Mag-plano kung paano matutugunan ang inyong mahahalagang pangangailangan kung magkasakit kayo.
 • Panatilihin ang supply ng mga hindi masisira na pagkain, mga gamit sa bahay, paglilinis na mga gamit, at mga gamot upang maaaring mabawasan ang inyong mga paglalakbay sa grocery store, parmasya, at iba pang mga lokasyon.
 • Alamin kung sino ang magiging responsable sa mga aktibidad tulad ng shopping sa groserya at iba pang mahahalagang aktibidad kung kayo ay nagkasakit. Mayroon bang isang tao sa bahay na makakatulong? Mayroon bang pamilya o matalik na kaibigan na maaaring magkakahatid ng groserya sa pintuan?

Mga Empleyado ng mga Apektadong Negosyo/Mga Kahilingan sa Kawalan ng Trabaho

 • Ang Departamento ng Pag-unlad ng Trabaho (en español) ay nagbibigay ng iba't ibang mga serbisyo ng suporta sa mga indibidwal na apektado ng COVID-19 sa California:
 • May sakit o Nag-kuwarentina: Kung hindi kayo makatrabaho dahil sa pagkakaroon o nalantad sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng kahilingan ng Insurance ng Kapansanan (DI). Nagbibigay ang DI ng mga panandaliang pagbabayad ng benepisyo sa mga karapat-dapat na manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil sa mga sakit na hindi nauugnay sa trabaho.
 • Pag-aalaga: Kung hindi kayo makakapagtrabaho sapagkat nagmamalasakit kayo sa may sakit o na-kuwarentinang mga miyembro ng pamilya na may COVID-19, maaari kayong mag-file ng kahilingan ng Bayad sa Family Leave (PFL). Ang PFL ay nagbibigay ng hanggang sa anim na linggo ng mga pagbabayad ng benepisyo sa mga karapat-dapat na manggagawa na may buo o bahagyang pagkawala ng sahod dahil nangangailangan sila ng oras na hindi magtrabaho upang alagaan ang isang malubhang may sakit na miyembro ng pamilya.
 • Nabawasang Oras sa Trabaho: Kung binawasan ng inyong employer ang inyong oras o isinara ang mga operasyon dahil sa COVID-19, maaari kayong mag-file ng kahilingan ng Insurance ng Kawalan ng Trabaho (UI). Nagbibigay ang UI ng bahagyang pagbabayad ng kapalit na benepisyo sa mga manggagawa na nawalan ng trabaho o nabawasan ang kanilang mga oras, nang wala sa kanilang kasalanan.
 • OnwardCA ay isang pribadong inisyatibo ng mga kumpanya at pundasyon na nagsisilbi sa mga manggagawa sa California na inilipat ng COVID-19. Nagbibigay ang OnwardCA ng mahahalagang serbisyo sa buhay (tulad ng pera, mga groseri, o pangangalaga sa bata), pagsasanay sa trabaho, at pagtutugma ng trabaho.
 • Nakalista sa pahina ng Mga manggagawa sa website ng COVID-19 ng Estado ang impormasyon tungkol sa seguro sa kawalan ng trabaho, tulong para sa mga manggagawa na nagtatrabaho sa sarili at mga independiyenteng kontratista, at marami pa.
 • Nakalista sa itong tsart na nilikha ng Ahensiya ng Pag-unlad ng Trabaho & mga Manggagawa ng Estado ang mga benepisyo na magagamit ng mga manggagawa na apektado ng COVID-19.

Libreng Serbisyo na Pagsuporta:

 • Para sa suporta sa pabahay, tawagan ang Joint Operations Center ng County sa (408) 278-6420.
 • Para sa tulong sa pagkain, tawagan ang Second Harvest Food Bank sa 1-800-984-3663.
 • Kung wala kayong isang regular na doktor, mangyaring tawagan ang Primary Care Access Program sa 408-556-6605 upang makipag-usap sa isang doktor tungkol sa inyong mga sintomas.
 • Para sa impormasyon tungkol sa pagsusuri ng COVID-19 sa County — kasama na kung sino ang dapat magpasuri at kung saan-bisitahin ang website ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County: www.sccgov.org/cv19testing.
 • Tandaan, hindi bababa ang inyong pagkakataon na makatanggap ng residency o citizenship sa US dahil sa inyong pagtanggap ng tulong para sa COVID-19. Mangyaring humingi ng tulong kung kailangan ninyo.
 • Upang makita kung kwalipikado kayo para sa isang programa na maaaring mabayaran ang bahagi ng inyong nawala na sahod dahil sa COVID-19 bisitahin ang: sccfairworkplace.org o tumawag sa 1-866-870-7725.
 • Kung ang inyong employer ay hindi sumunod sa mga kinakailangan sa negosyo upang magpatakbo o ang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao, tawagan ang County ng Santa Clara Tanggapan ng Pagpapatupad ng Pamantayan sa Paggawa sa 1-866-870-7725 upang mag-report ng anumang mga kakulangan sa pagsunod sa mga kinakailangan sa Protokol.

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa mga Customer

Before you go do not forget to bring your hand sanitizer bottle, two face coverings and a paper bag to store the face coverings

Dapat tandaan ng mga customer ang sumusunod na patnubay habang bumibisita sa mga pasilidad ng negosyo:

 • Ang mga customer ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha kapag nasa anumang negosyo sila, o kahit na mag-pickup ng mga bagay mula sa isang negosyo. Tandaan: Ang mga panakip sa mukha ay hindi kinakailangan para sa mga maliliit na bata na wala pang dalawang taong gulang o para sa mga taong hindi man inirerekomenda nang medikal.
 • Ang mga customer ay dapat mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao ng anim na talampakan mula sa mga empleyado at iba pang mga customer hangga't maaari.
 • Siguraduhin na matiyak na ang negosyo ay nai-post ng isang Palatandaan na COVID-19 PREPARED at isang Talaan ng Impormasyon ng Bisita sa Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao sa bawat pampublikong pasukan sa pasilidad.
 • Iwasan ang paggamit ng mga pampublikong lugar ng pag-upo.
 • Iwasan ang pagdala ng inyong sariling mga tasa o magagamit muli na mga lalagyan ng pagkain mula sa bahay para sa takeaway.
Two different groups of people dine at least 6 feet apart while a server wearing a face covering walks to greet them

Kung ang isang negosyo ay hindi sumunod sa mga kinakailangang mga Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao, maaari kayong mag-report ng mga kakulangan sa pagsunod sa mga kinakailangan sa Protokol sa Opisina ng Abugado ng Distrito ng County ng Santa Clara.

Para sa mga sagot sa mga Madalas na Katanungan tungkol sa kaligtasan ng customer sa panahon ng pagsiklab ng coronavirus, mangyaring tingnan ito.

Ano ang Dapat Makita ng mga Customer sa Bawat Negosyo?(  (PDF)   New

LAHAT na mga bukas na negosyo ay dapat sumunod sa mga patakaran ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County upang matiyak na manatiling ligtas ang kanilang mga manggagawa at customer mula sa COVID-19. Narito ang dapat ninyong makita sa bawat bukas na negosyo sa Santa Clara County:

 1. LAHAT NG MGA CUSTOMER AT MANGGAGAWA AY NAKASUOT NG MGA PANAKIP SA MUKHA
  • Ang mga empleyado ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha (maliban kung hindi ligtas para sa kanila o nakikipag-usap sila sa isang taong may kapansanan sa pandinig).
  • Ang mga customer na higit sa edad ng 2 ay dapat magsuot din ng mga panakip sa mukha, at dapat tanggihan ng negosyo ang mga customer na hindi nakasuot ng mga ito maliban kung ang customer ay may isang medikal na dahilan na hindi.
 1. MAGPANATILI ANG LAHAT NG DISTANSYA NG 6-TALAMPAKAN
  • Hindi dapat masikip ang isang negosyo sa anumang oras. Dapat limitahan ng negosyo ang bilang ng mga customer at manggagawa sa isang pasilidad anumang oras batay sa talampakang kuwadrado.
  • Dapat din ninyong makita ang mga bagay tulad ng tape sa sahig na nagmamarka ng distansya ng 6-talampakan para sa mga customer na nakatayo sa pila, at ang mga upuan at mga bangko ay hinarangan gamit ang tape o mga palatandaan. Ang mga empleyado ay hindi dapat magkakasama nang masikip habang nagtatrabaho sila.
 1. MAY PAGHUHUGAS NG KAMAY O SANITIZER NG KAMAY NA MAGAGAMIT NG MGA CUSTOMER
  • May sanitizer ng kamay o sabon at tubig na magagamit upang mapanatili ng mga customer at mga empleyado ng negosyo na malinis ang kanilang mga kamay.
 1. MGA POSTER NA NAGPAPALIWANAG NG MGA PANUNTUNAN NG KALIGTASAN NG COVID-19
  • Sa pasukan, dapat ninyong makita ang palatandaan na COVID-19 PREPARED at Talaan ng Impormasyon ng Bisita ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao, na ganito ang hitsura:
   COVID-19 business signs
  • Dapat din ninyong makita ang mga poster na may impormasyon tungkol sa pagdistansya mula sa ibang tao, panakip sa mukha, at mga kinakailangan sa kalusugan at kalinisan tulad nito:
   COVID-19 business posters
  • Mga paglabagUpang mag-report ng isang negosyo na sa palagay ninyo ay lumalabag sa mga ito o iba pang mga kinakailangan na may kaugnayan sa pag-iwas ng COVID-19, mangyaring kumpletuhin itong form upang magsumite ng reklamo sa Abugado ng Distrito.

Bumalik sa Itaas ▲

Mag-file ng Reklamo Tungkol sa isang Paglabag

Kung nakakita kayo ng isang negosyo o samahan na maaaring lumalabag sa kautusan at pagbabanta sa publiko o mga empleyado, maaari ninyong i-report ito sa Opisina ng Abugado ng Distrito ng County ng Santa Clara dito.

Kung kayo ay isang manggagawa, boluntaryo, o ibang Tauhan na nag-aalala tungkol sa employer na lumalabag sa Kautusan, maaari kayong makipag-ugnay sa Linya ng Pagpayo ng Tanggapan ng Pagpapatupad ng Pamantayan sa Paggawa ng County sa 866-870-7725.

Itong Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan ay isang ligal na Kautusan na inilabas sa ilalim ng awtoridad ng batas ng California. Kinakailangan kayong sumunod, at isang krimen (isang misdemeanor) kung hindi susundin ang Kautusan. Ang mga paglabag ay parusahan ng multa, pagkabilanggo, o pareho.

Bumalik sa Itaas ▲

Makipag-ugnayan sa Amin

Contact us by email or by phone

Mangyaring repasuhin ang pahina ng Mga Madalas na mga Katanungan para sa mga negosyo. Kung mayroon kayong mga karagdagang katanungan na hindi natugunan ng mga FAQ o nais na magbigay sa amin ng puna, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form sa ibaba o tawagan ang COVID-19 Business Call Center sa (408) 961-5500, Lunes - Biyernes, 8am-5pm, para sa anumang mga katanungan na may kaugnayan sa inyong negosyo o lugar ng trabaho.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 1/22/2021 4:07 PM