Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Gabay ng Paghihiwalay sa Bahay at Pag-kuwarentina - Pagsubaybay ng Nakipag-ugnay

Huling pag-update ng nilalaman:  11/10/2020

Ang mga layunin ng imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay ng nakipag-ugnay ay upang suportahan ang mga indibidwal na maaaring positibo sa COVID-19 na ligtas na manatili sa bahay at mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 sa kanilang pamilya, kaibigan, at komunidad. Itong estratehiya ay nagsasangkot ng isang pakikipagtulungan sa mga indibidwal upang sagutin ang aming mga tawag, upang maghiwalay o mag-kuwarentina sa bahay batay sa patnubay sa ibaba. Ang "paghihiwalay" ay ginagamit para sa isang taong may positibong resultang pagsusuri at malamang na nakakahawa, at ang "kuwarentina" ay ginagamit kung ang isang tao ay malapit na nakipag-ugnay sa isang taong may positibong resultang pagsusuri at maaaring maging nakakahawa sa malapit na hinaharap. Ang parehong mga salita ay nangangahulugang manatili sa bahay, nang walang pakikipag-ugnay sa iba, para sa isang tiyak na tagal ng oras upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.

Talaan ng mga Nilalaman

Patnubay sa Pagbubukod at Pagkuwarantina sa Bahay (binago 12/17/2020) - PDF

Kailangan niyo bang magpasuri para sa COVID-19?

Ang sinumang nakakaranas nang alinman sa mga sintomas ng COVID-19 sa ibaba ay dapat magpasuri, kung kayo man ay nakipagsalamuha ng malapitan sa isang taong nakumpirmang may COVID-19 o hindi.

 • Lagnat o panginginig
 • Ubo
 • Kakapusan ng hininga o nahihirapan sa paghinga
 • Pagkapagod
 • Pananakit ng kalamnan o katawan
 • Pananakit ng ulo
 • Pananakit ng lalamunan
 • Pagkawala ng panlasa o pang-amoy
 • Pagkahilo, pagtatae, o pagsusuka

Mangyaring tandaan, nagbago ang mga patnubay sa pagkuwarantina. Kung ikaw ay nakipagsalamuha ng malapitan sa isang taong nakumpirmang may COVID-19, dapat kayong magpasuri sa ika-6 na araw o higit pa mula sa huling pagkakalantad kung wala kayong mga sintomas (at kaagad kung mayroon kayong mga sintomas). Kung nagawa ang pagsusuri nang mas maaga kaysa sa 6 na araw pagkatapos ng huling pagkakalantad sa taong positibo sa COVID, dapat kayong magpasuri muli patungo sa pagtatapos ng 10 na araw ng panahon ng pagkuwarantina.

Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na walang mga sintomas ay maaaring huminto sa pagkuwarantina pagkatapos ng ika-10 na araw mula sa huling pagkakalantad ngunit dapat magpatuloy ng pagsubaybay para sa mga sintomas sa buong 14 na araw. Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na nagkaroon ng mga sintomas bago sa ika-10 na araw, ngunit nasuring negatibo ay dapat manatili sa pagkuwarantina nang hindi bababa sa 10 na araw AT hanggang 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas, alinman ang mas matagal. Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan na nagkaroon ng mga sintomas sa pagitan ng ika-11 – 14 na araw ngunit nasuring negatibo ay dapat manatili sa pagkuwarantina hanggang 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat at pagbuti ng iba pang mga sintomas.

Sa ngayon, ang mga manggagawa sa healthcare at mga first responder ay dapat magpatuloy na sumunod sa umiiral na patnubay para sa mga pagsasaalang-alang na maagang pagbabalik sa trabaho. Dadating sa hinaharap ang karagdagang patnubay.​

Inirerekumenda din ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ang pagsusuri para sa mga sumusunod na grupo ng mga tao kahit na wala silang mga sintomas:

 • Ang sinumang manggagawa sa frontline o sa healthcare na regular na nakikipag-ugnay sa mga miyembro ng publiko at hindi maaaring mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao sa trabaho ay dapat na magpasuri isang beses tuwing isang buwan.
 • Maaaring kabilang dito ang mga nagtatrabaho sa healthcare, mga homeless shelter, kulungan at iba pang mga custodial setting, mga food bank, pagtugon sa kaligtasan/emergency ng publiko, serbisyo sa pagkain, grocery, konstruksyon, delivery, janitorial, pagbabyahe, o gawaing panlipunan, bukod sa iba pang mga trabaho.

Hindi kabilang dito ang mga may kakayahang mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao habang nasa trabaho, tulad ng mga mahahalagang manggagawa na nagtatrabaho sa isang opisina sa likod.

Ang sinumang tao na nagtatrabaho sa isang pasilidad ng skilled nursing ay dapat na magpasuri tuwing dalawang linggo.

Upang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung sino ang dapat magpasuri at upang makahanap ng mga lokasyon ng pagsusuri, bisitahin ang www.sccfreetest.org.

Bumalik sa Itaas ▲

Ano ang Dapat kong gawin habang naghihintay ako ng mga resulta ng pagsusuri?

Kung kayo ay nakipagsalamuha ng malapitan sa isang taong may COVID-19 at wala kayong mga sintomas, sundin ang Mga Hakbang sa Pagkuwarentina habang ikaw ay naghihintay ng mga resulta ng inyong pagsusuri.

Kung hindi kayo nakipagsalamuha ng malapitan sa isang taong may COVID-19 at walang mga sintomas ng COVID-19, kailangan niyo lang maghintay nang inyong resulta ng pagsusuri. Hindi mo kailangang sumunod sa mga Hakbang ng Pagbubukod o Pagkuwarantina.

Kung magkaroon kayo ng alinman sa mga sintomas ng COVID-19, at ang mga ito ay mga bagong sintomas na hindi niyo karaniwang nararanasan sa pang-araw-araw na buhay, sa gayon maaari kayong may COVID-19 at dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay.

Bumalik sa Itaas ▲

Sino ang malapit na nakipag-ugnay?

Ang isang nakasalamuha ng malapitan ay isang taong nasa loob ng 6 na talampakan ng nahawaang tao nang hindi bababa sa 15 na minuto sa anumang oras na nagsisimula 2 na araw bago ang nahawaang tao ay may mga sintomas o nasuring positibo. Kasama sa mga nakasalamuha ng malapitan ay ang mga taong may 15 na minuto na tuluy-tuloy na nakipagsalamuha sa nahawaang tao, pati na rin ang mga taong paulit-ulit na nakikipaghalubilo sa maiksing panahon sa nahawaang tao. Bilang karagdagan, habang ang mga panakip sa mukha ay nagbabawas ng posibilidad ng pagkalat ng COVID-19, walang silang epekto sa pagtukoy kung ang isang tao ay nakasalamuha ng malapitan at dapat magkuwarantina.

Bumalik sa Itaas ▲

Kailan ba itinuturing na nakakahawa ang isang taong may COVID-19?

Ang isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 ay itinuturing na nakakahawa simula ng 48 oras bago nagsimula ang mga sintomas hanggang sa hindi bababa sa 10 araw pagkatapos magsimula ang sintomas AT hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ng paggaling ng lagnat nang hindi gumagamit ng mga gamot na nakakabawas ng lagnat; AT pagbuti ng anumang iba pang mga sintomas. Kung ang isang tao na nasuring positibo ay WALANG mga sintomas, ang taong iyon ay itinuturing na nakakahawa simula ng 48 oras bago nakolekta ang kanilang unang positibong pagsusuri hanggang 10 araw pagkatapos nakolekta ang kanilang unang positibong pagsusuri.

Bumalik sa Itaas ▲

Ano ba ang pagbubukod? Ano ba ang kuwarantina?

Ang parehong salita ay nangangahulugang manatili sa bahay, nang walang pakikipagsalamuha sa iba, para sa isang tiyak na tagal ng panahon upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang "pagbubukod" ay ginagamit para sa isang taong may positibong resulta ng pagsusuri at malamang na nakakahawa, at ang "kuwarantina" ay ginagamit kung ang isang tao ay nakipagsalamuha ng malapitan sa isang taong may positibong resulta ng pagsusuri at maaaring maging nakakahawa sa malapit na hinaharap.

Ang lahat na nagbubukod o nagkuwarantina ay dapat:

 • Manatili sa Bahay
 • Maghiwalay ng inyong sarili mula sa iba sa inyong tahanan
 • Huwag pumayag na magkaroon ng mga bisita
 • Huwag gumamit ng pampublikong transportasyon
 • Huwag maghanda o maghain ng pagkain sa iba
 • Limitahan ang pakikipagsalamuha sa mga alagang hayop
 • Kung hindi kayong maaaring magbukod o ligtas na magkuwarantina sa bahay, ipaalam sa miyembro ng Santa Clara County COVID Support Team kapag tumawag sila sa iyo. Magtatrabaho sila upang masuri ang inyong kwalipikasyon para sa pabahay, pagkain, o iba pang mga serbisyong pangsuporta.

Depende sa kung ikaw ay Nakabukod o Nakakuwarantina, may mga karagdagang gawain na dapat niyong gawin sa ibaba.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay: Ano ang dapat kong gawin kung ako ay maging positibo o sinabihan akong magbukod?

Kung kayo ay nasuring may COVID-19 o naghihintay ng mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19, dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang sa Pagbubukod sa Bahay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.

Manatili sa bahay hanggang kayo ay magaling na at hindi na kayo nakakahawa

 • Karamihan sa mga taong may COVID-19 ay may banayad na sakit at maaaring gumaling sa bahay.
 • Maingat na subaybayan ang inyong mga sintomas at humingi ng pangangalagang medikal kung lumala ang mga sintomas. Partikular na mahalaga na tawagan ang inyong doktor kung lumala ang inyong mga sintomas at kung kayo ay 60 na taong gulang o mas matanda o may kondisyon tulad ng sakit sa puso, baga, o bato, diyabetis, mataas na presyon ng dugo, o mahinang immune system. Ikaw ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng mas malubhang karamdaman.
 • Huwag pumunta sa trabaho, sa paaralan, o sa mga pampublikong lugar.
 • Kung mayroon kayong mga sintomas, maaari kayong makisama sa iba pagkatapos:
  • 10 na araw mula nang unang lumitaw ang mga sintomas, AT
  • 24 na oras na walang lagnat (nang walang gamot na nakakabawas ng lagnat), AT
  • Pagbuti ng iba pang mga sintomas
 • Kung wala na kayong mga sintomas, maaari kayong makisama sa iba pagkatapos:
  • Lumipas ang 10 araw mula nang nakolekta ang inyong unang positibong pagsusuri

Maaari din ninyong gamitin itong Quarantine and Isolation Calculator* upang kumpirmahin kung kailan kayo maaaring umalis sa pagbubukod. (Mangyaring piliin ang opsyon na "Nasuri kayong positibo at may mga sintomas" O "Nasuri kayong positibo ngunit walang mga sintomas," depende kung mayroon kayong mga sintomas o wala.)

*Mangyaring tandaan, itong calculator ay pag-aari ng San Bernardino County. Hindi kinokontrol ng Santa Clara County ang impormasyong nakapaloob sa third-party na aplikasyon na ito, at hindi ito responsable para sa paggamit nito o maling paggamit nito. Mangyaring kumunsulta sa kasalukuyang patnubay ng county kapag ginagamit itong aplikasyon.

Nakasalamuha ng Malapitan

 • Kung mayroon kayong isang kumpirmasyon sa pagsusuri o dyagnosis ng doktor ng COVID-19, lahat ng inyong mga nakasalamuha ng malapitan   mula sa 48 na oras bago nagsimula ang inyong mga sintomas hanggang sa ikaw ay nagbukod ng inyong sarili ay dapat sumunod sa Mga Hakbang ng Pagkuwarantina sa Bahay. Mangyaring ibahagi ang pahinang ito sa kanila.
 • Upang humiling ng tulong sa pag-abiso sa inyong mga Nakasalamuha ng Malapitan na hindi isisiwalat ang inyong pagkakakilanlan sa kanila, mangyaring tumawag sa 408-970-2870.

Paano kung hindi ako makapaghiwalay sa ibang tao?

 • Kung mayroon kayong COVID-19, ang sinumang magpapatuloy na makikipagsalamuha sa iyo ng malapitan kapag ikaw ay nagbubukod ay kailangang palawigin ang kanilang pagkuwarantina hanggang 10 na araw mula sa araw na matapos ang inyong pagbubukod. Maaari itong tumagal ng 20 na araw.

Bumalik sa Itaas ▲


Mga Hakbang sa Pagkuwarantina sa Bahay: Ano ang dapat kong gawin kung nalaman kong nakisalamuha ako ng malapitan sa isang kaso?

Kung nakatira kayo sa isang sambahayan kasama o nagkaroon ng malapitang pakikisalamuha sa isang taong nasuring may COVID-19 (kasama ang pakikisalamuha mula sa 48 na oras bago mayroong anumang mga sintomas ang tao na iyon, hanggang sila ay nagbukod sa sarili) dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang ng Pagkuwarantina sa Bahay sa ibaba. Maaaring tumagal ng hanggang 14 na araw upang magkasakit kung nahawaan kayo ng COVID-19. Dapat kayong manatili sa bahay at subaybayan ang inyong sariling kalusugan sa oras na ito upang maiwasan ang pagpasa ng impeksyon sa ibang mga tao.

Dapat kayong manatili sa bahay kahit na negatibo ang mga resulta ng pagsusuri at magpatuloy na magkuwarantina para sa buong 10 na araw na panahon at ipagpatuloy ang pagsubaybay para sa mga sintomas  sa buong 14 na araw.

Maaari niyong gamitin ang Quarantine and Isolation Calculator upang kumpirmahin kung kailan kayo maaaring umalis sa pagkuwarantina. Mangyaring tiyaking piliin ang opsyon para sa "Nakilala kayo bilang isang nakipagsalamuha ng malapitan."

Manatili sa bahay dahil maaari kang maging nakakahawa

 • Kung hindi niyo maiiwasan ang pakikipagsalamuha ng malapitan sa taong may COVID-19, dapat kayong magpatuloy na manatili sa pagkuwarantina para sa buong 10 na araw. Magsisimula ang pagkuwarantina kapag nagsimula ang panahon ng pagbubukod ng kaso at magtatapos ng 10 na araw pagkatapos ng pagbubukod ng kaso. Maaaring mangahulugan ito na kailangang magkuwarantina ng 20 na araw.
 • Dapat kayong magpasuri sa ika-6 na Araw o mas matagal mula sa huling pagkakalantad sa taong may COVID-19 kung wala kayong mga sintomas (at kaagad kung mayroon kayong mga sintomas). Ang mga nakisalamuha ng malapitan na walang mga sintomas ay maaaring huminto sa pagkuwarantina pagkatapos ng ika-10 na Araw mula sa huling pagkakalantad ngunit dapat magpatuloy ng pagsubaybay para sa mga sintomas sa buong 14 na araw.​  Kung sa anumang kadahilanan, nagpasuri kayo nang mas maaga ng 6 na araw mula sa huling oras na nakipagsalamuha kayo ng malapitan sa isang nakumpirmang kaso, dapat kayong magpasuri muli patungo sa pagtatapos ng inyong panahon ng pagkuwarantina. Mangyaring basahin ang impormasyon sa pagpapasuri dito.

Paano kung ikaw ay nagkaroon ng mga sintomas?

 • Subaybayan ng mabuti ang inyong mga sintomas at humingi ng pangangalagang medikal kung malubha ang inyong mga sintomas o lumala ang mga sintomas, lalo na kung kayo ay nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit.

 

Aling mga grupo ang maaaring kailangang sumunod sa iba't ibang mga tagubilin sa pagkuwarantina?

Kung kayo ay nasa isa sa mga sumusunod na sektor (Mga Departamento ng Bumbero; Law Enforcement and Community Corrections ; 9-1-1 Dispatch; Healthcare Delivery) at ang pagsunod sa patnubay sa pagbubukod at pagkuwarantina ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay magkokompromiso ng inyong pagpapatuloy ng serbisyo, dapat niyong repasuhin ang Patnubay sa Pagkuwarantina sa COVID-19 para sa mga Manggagawa sa Healthcare Sa Panahon ng Kakulangan sa Bilang ng Kritikal na Kawani at makipag-ugnayan sa inyong employer para sa karagdagang patnubay.

 

Bumalik sa Itaas ▲


Pagbabalik sa Trabaho at Paaralan -
(PDF​)

Kung nakumpleto niyo na ang panahon ng inyong pagbubukod at pagkuwarantina tulad nang sinabi sa iyo nang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan, maaaring hindi na kayo maituturing na nakakahawa o nasa mataas na panganib para sa impeksyon. Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay hindi nagbibigay ng mga Return to Work or Work Excuse Letter para sa mga empleyado o employer o mga School Excuse Letter para sa mga estudyante. Maaari kayong magdownload at mag-print ng sulat na ito na nagpapakita ng patunay na maaari kayong bumalik sa trabaho o paaralan kung natugunan niyo ang mga pamantayan na nasa sulat at ang inyong employer o paaralan ay hindi dapat humiling ng patunay ng isang negatibong pagsusuri.

Kung ang inyong employer ay nangangailangan nang inyong pagbabalik sa trabaho bago sa katapusan ng Patnubay ng Pagbubukod o Patnubay ng Pagkuwarantina na ibinigay ng inyong healthcare provider at Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County, mangyaring makipag-ugnay para sa libreng ligal na payo ng Office of Labor Standards Enforcement sa 1-866-870-7725 o bisitahin ang www.sccfairworkplace.org​ upang maghain ng reklamo. Ang mga abogado sa Legal Advice Line ay hindi mga kawani ng County, at ang payo ay magagamit sa Ingles, Espanyol, Vietnamese, Intsik at Tagalog

Bumalik sa Itaas ▲

Kung ako ay may COVID-19, maaari pa ba akong magpasuso sa aking anak?

Ang pagpapasuso ay napag-alaman na may maraming benepisyo sa parehong mga sanggol at mga magulang na nagpapasuso, ngunit dahil sa karamihan ng mga pangyayari ng pagpapasuso ay nangangailangan sa magulang at anak na magkalapit na mas mababa sa 6 na talampakan, kung ang isang magulang ay may COVID-19, mayroong malaking panganib na kumalat ang COVID- 19 mula sa magulang patungo sa sanggol.

Ang desisyon kung magpapasuso ay kumplikado at personal, at mayroong mga pagpipilian upang mabawasan ang panganib ng COVID para sa sanggol habang patuloy na nagsususo:

 • Ang magulang ay maaaring pumili na magpatuloy sa pagpapasuso sa panahon na sila ay nakakahawa ng COVID-19 at mabawasan ang panganib sa sanggol sa pamamagitan ng patuloy na pagsusuot ng panakip sa mukha, madalas na paglinis ng kamay bago at pagkatapos ng pagpapasuso, at bawasan ang kabuuang oras na nasa loob ng 6 na talampakan ng sanggol kung maaari.
 • Ang magulang na nagpapasuso ay maaaring pumili na mag-pump at ibang tao ang magpainom sa sanggol gamit ang bote na may gatas mula sa suso ng ina sa panahon na inatasan na magbukod (isolate) ang magulang na positibo sa COVID. Ang kalinisan sa kamay at pagsunod sa mga tagubilin sa paglilinis ng mga parte ng pump, mga bote, at iba pang mga kagamitan sa pagbreastfeed ay mas lalong makapagpabawas ng panganib.
 • Ang isa pang opsyon ay ang pag-pump upang mapanatili ang daloy ng gatas sa panahon na inatasan ang magulang na positibo sa COVID na magbukod at ibang tao ang magbigay ng pormula na nasa bote sa sanggol ("pump and dump.")
 • Panghuli, ang isang magulang ay maaaring pumili na ihinto ang pagpapasuso sa panahon na sila ay nagbubukod para sa COVID-19 upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kahit na hindi sila makapagpasuso pagkatapos ng pagbubukod.

Ang ilang mga karagdagang pagsasaalang-alang para sa pagpapasuso kapag ang magulang ay nasuri na may COVID-19:

 • Ang mga sanggol at bata sa pangkalahatan ay napag-alaman na may mas malumanay na karamdaman kapag may sakit ng COVID-19 at may pinakamababang panganib na mamatay sa anumang pangkat ng edad.
 • WALANG katibayan na ang gatas ng pagpapasuso mismo ay maaaring maghatid ng COVID-19.
 • Ang mga maskara at panakip sa mukha ay napag-alaman na makabuluhang nakakabawas ng mga patak ng paghinga

Makipag-usap sa doktor, nars, o sa isang lactation consultant kung mayroon kayong mga partikular na katanungan tungkol sa inyong mga kalagayan at pagpapasuso sa panahon ng impeksyon ng COVID-19.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Serbisyo sa Pagsuporta sa Pagbubukod at Pagkuwarantina - PDF

Ang COVID-19 Support Team ng Santa Clara County ay nagbibigay ng mga mapagkukunan sa mga residente ng County na nasuring positibo sa COVID-19 o nakikilala bilang mga nakipagsalamuha sa isang positibong kaso upang sila ay ligtas na makapagbukod o makapagkuwarantina. Mayroong tatlong pangunahing bahagi sa programa:

Ang unang bahagi ay binubuo ng isang motel na may mga serbisyong sumusuporta sa mga kaso at nakipagsalamuha na hindi ligtas na makapagbukod o makapagkuwarantina sa bahay o mga walang bahay. Sa hotel na ito, nag-aalok ang County ng mga limitadong serbisyo sa pamamahala ng kaso, tatlong pagkain bawat araw at mga serbisyong paglalaba. Ang mga kawani ng medikal at behavioral health ay nagsasagawa ng mga lingguhang pagsusuri sa kagalingan at kinokonekta ang mga indibidwal sa mga serbisyong panlipunan, serbisyong medikal at behavioral health batay sa kanilang mga pangangailangan. Maaaring mayroong transportasyon papunta at mula sa motel sa pagsimula o pagtapos nang pagbubukod o pagkuwarantina. Kapag kumpleto na ang panahon ng pagbubukod o pagkuwarantina, tutulungan ng mga kawani ng Programa ang mga kalahok na bumalik sa kanilang mga bahay o lumipat sa naaangkop at magagamit na mga lokasyon ng congregate at non-congregate shelter.

Ang pangalawang bahagi ay ang mga serbisyo sa pagsuporta para sa mga tao na maaaring makapagbukod at makapagkuwarantina sa bahay, ngunit nangangailangan ng tulong. Ang mga serbisyong sumusuporta ay katulad sa ibinibigay sa motel. Karamihan sa mga kalahok na mga sambahayan ay nangangailangan ng tulong sa pagbili ng mga grocery at mga gamit sa paglilinis.

Ang *pangatlong bahagi ng Program ay ang mga singil sa pag-upa at sa utility partikular para sa mga indibidwal at pamilya na lumalahok sa Programang ito. Ang bawat sambahayan ay maaaring maging kwalipikado ng hanggang sa $5,000. *Ang mga indibidwal ay dapat maging kwalipikado batay sa kita na 80% AMI (Area Median Income) o mas kaunti.

Ang serbisyong ito ay magagamit ng mga indibidwal na nasuring positibo sa COVID o nalantad sa COVID at kailangang magbukod at magkuwarantina dahil sa pagkakalantad.

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Tawag para sa Pagsubaybay ng Nakipagsalamuha - Ano ang Aasahan

Answer the call

Bilang isang komunidad, kailangan nang bawat isa sa atin na gawin ang ating bahagi upang mapabagal ang pagkalat at mapanatiling malusog ang ating komunidad.

Importante ang inyong privacy sa amin, at ang anumang impormasyon na inyong ibibigay ay gagamitin lamang ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad. Hindi hihilingin sa inyo ang inyong numero ng social security, impormasyong pinansyal, o katayuan sa imigrasyon.

Bumalik sa Itaas ▲

Ano ang mangyayari kapag tumawag sa akin ang isang tagapagusbaybay ng nakipag-ugnay?

Maaari kayong makatanggap ng isang teksto at pagkatapos ay isang tawag mula sa 916-262-7553 na may pagkakakilanlan ng tumatawag bilang "CA COVID TEAM. " Ito ang aming Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ng County ng Santa Clara COVID na nagsisikap na tumawag sa inyo. Maaari kayong makatulong na protektahan ang inyong pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsagot ng tawag.

Ang layunin ng tawag ay tiyaking mayroon kayong lahat ng kailangan ninyo upang ligtas na manatili sa bahay at maiwasan ang pagkakalantad sa iba.

Kung nasuri kayong positibo, kukumpirmahin ng aming Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ang inyong pagkakakilanlan, tatanungin kayo kung ano ang inyong nararamdaman, at magtanong ng ilang pangunahing mga katanungan upang matulungan kaming malaman ang inyong kaso. Hihilingin namin sa inyo na isipin ninyo kung nasaan kayo sa 48 oras bago nagsimula ang inyong mga sintomas hanggang sa ngayon. Kung wala kayong mga sintomas, hihilingin namin sa inyo na isiping bumalik sa 48 oras bago kung kailan nakuha ang inyong positibong pagsusuri hanggang sa ngayon. Tatanungin namin tungkol sa mga taong malapit na nakipag-ugnay sa inyo na maaaring nalantad. Hahayaan namin ang sinumang maaaring nakalantad na malaman na sila ay nalantad, habang sinusubukan ang aming makakaya upang mapanatili ang proteksyon ng inyong pagkakakilanlan.

Kung malapit na nakipag-ugnay kayo sa isang tao sa panahon na nakakahawa sila, ang aming Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ay magpapatunay ng inyong pagkakakilanlan at magbibigay-alam sa inyo na nalantad kayo sa COVID-19. Magbibigay kami ng impormasyon tungkol sa kailan nangyari ang pagkakalantad ngunit hindi paano o sa kanino, upang maprotektahan namin ang pagkakakilanlan ng taong may sakit. Sasagutin namin ang inyong mga katanungan at pinapayuhan na magpasuri kayo sa COVID-19.

Upang matigil ang pagkalat ng virus sa loob ng inyong komunidad, ang pinakamahalagang bagay na maaari ninyong gawin ay sagutin ang aming tawag at manatili sa bahay kung inatasan na gawin ito, alinman dahil nasuri kayong positibo at kasalukuyang nakakahawa o dahil nalantad kayo at maaaring nakakahawa o maging nakakahawa sa lalong madaling panahon. Narito ang aming mga tagapagsubaybay ng mga nakipag-ugnay upang matulungan kayong manatiling ligtas sa bahay at makikipag-usap sa inyo tungkol sa anumang tulong na kailangan ninyong manatili sa bahay para sa tagal na inirerekumenda namin.

Bumalik sa Itaas ▲

Paano ko malalaman kung tunay o isang panloloko ang tawag?

Ang tawag na matatanggap ninyo ay magmumula sa 916-262-7553, na may lokasyon bilang Sacramento. Sasabihin ng Caller ID na ito ay CA COVID Team na tumatawag sa inyo. Kapag naabot kayo sasabihin namin na tumatawag kami mula sa Santa Clara County at papatunayan ang inyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyong kaarawan. Kailangan namin magtanong kung nasaan kayo at ang mga taong nakipag-ugnay sa inyo.

Ang Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ng Santa Clara County ay hindi hihiling sa inyo ng:

 • impormasyon ng bangko, credit card, o sa pananalapi;
 • pera, mga kard ng regalo, o paglilipat ng pera;
 • Mga numero ng Social Security; o
 • katayuan sa imigrasyon.

Kung nais ninyong suriin nang dalawang beses na ang Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ng Santa Clara County ang tumatawag sa inyo, maaari kayong mag-hangup at tumawag sa amin sa 916-262-7553 upang mapatunayan na kami ang tumatawag. Kung tinatawan ninyo ang numero na ginagamit namin upang tumawag sa inyo, ikokonekta kayo sa tagapagsubaybay ng nakipag-ugnay na itinalaga upang tumawag sa inyo. Maaari din kayong tumawag sa 408-970-2870 upang mapatunayan na tinatawagan kayo ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan.

Bumalik sa Itaas ▲

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 2/11/2021 4:32 PM