Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Gabay ng Paghihiwalay sa Bahay at Pag-kuwarentina - Pagsubaybay ng Nakipag-ugnay

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ang mga layunin ng imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay ng nakipag-ugnay ay upang suportahan ang mga indibidwal na maaaring positibo sa COVID-19 na ligtas na manatili sa bahay at mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 sa kanilang pamilya, kaibigan, at komunidad. Itong estratehiya ay nagsasangkot ng isang pakikipagtulungan sa mga indibidwal upang sagutin ang aming mga tawag, upang maghiwalay o mag-kuwarentina sa bahay batay sa patnubay sa ibaba. Ang "paghihiwalay" ay ginagamit para sa isang taong may positibong resultang pagsusuri at malamang na nakakahawa, at ang "kuwarentina" ay ginagamit kung ang isang tao ay malapit na nakipag-ugnay sa isang taong may positibong resultang pagsusuri at maaaring maging nakakahawa sa malapit na hinaharap. Ang parehong mga salita ay nangangahulugang manatili sa bahay, nang walang pakikipag-ugnay sa iba, para sa isang tiyak na tagal ng oras upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.

 

Gabay sa Paghihiwalay sa Bahay at Pag-kuwarentina PDF

 

Kailangan ba kayong magpasuri para sa COVID-19?


Dapat magpasuri ang sinumang nakakaranas ng alinman sa mga sintomas ng COVID-19 sa ibaba, nakipagsalamuha ka man ng malapitan o hindi sa isang taong nakumpirmang mayroong COVID-19. 

 • Lagnat, panginginig
 • Ubo
 • Igsi ng paghinga
 • Pagtatae
 • Pagbabago sa katayuan ng pag-iisip
 • Sakit ng kalamnan
 • Pagod
 • Pananakit ng ulo
 • Pagduduwal
 • Pagsusuka

Ang sinumang hindi nakakaranas ng anumang mga sintomas ng COVID-19 sa itaas ngunit na nalantad sa isang taong nakumpirmang mayroong COVID-19 ay dapat magpasuri sa ikapitong araw pagkatapos ng pagkakalantad. Kung nagawa ang pagsusuri nang mas maaga sa 7 araw pagkatapos ng huling pagkakalantad sa taong positibo sa COVID, dapat niyong ulitin ang pagsusuri sa katapusan ng 14 na araw ng panahon ng pagkuwarantina.​

Inirerekumenda din ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ang pagsusuri para sa mga sumusunod na grupo ng mga tao kahit na wala silang mga sintomas:

 • Ang sinumang manggagawa sa frontline o sa healthcare na regular na nakikipag-ugnay sa mga miyembro ng publiko at hindi maaaring mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao sa trabaho ay dapat na magpasuri isang beses tuwing isang buwan.
 • Maaaring kabilang dito ang mga nagtatrabaho sa healthcare, mga kanlungan ng walang tirahan, mga kulungan at iba pang mga lugar ng pag-kulong, mga bangko ng pagkain, pagtugon sa kaligtasan/emerhensiya ng publiko, serbisyo sa pagkain, groseri, konstruksyon, pag-delivery, janitorial, pagbibiyahe, o gawaing panlipunan, bukod sa iba pang mga trabaho.

Hindi kabilang dito ang mga may kakayahang mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao habang nasa trabaho, tulad ng mga mahahalagang manggagawa na nagtatrabaho sa isang opisina sa likod.

Ang sinumang tao na nagtatrabaho sa isang pasilidad ng skilled nursing ay dapat na magpasuri tuwing dalawang linggo.

Upang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kung sino ang dapat magpasuri at upang makahanap ng mga lokasyon ng pagsusuri, bisitahin ang www.sccfreetest.org.

 

Bumalik sa Itaas ▲

 

Ano ang Dapat kong gawin habang naghihintay ako ng mga resulta ng pagsusuri?

Kung wala kayong mga sintomas ngunit ay isang malapit na nakipag-ugnay sa isang taong may COVID-19, sundin ang Mga Hakbang sa Pag-kuwarentina habang hinihintay ang mga resulta ng inyong pagsusuri.

Kung wala kayong mga sintomas ng COVID-19, at hindi isang malapit na nakipag-ugnay, kailangan lamang hintayin ang inyong mga resulta ng pagsusuri. Hindi kailangang sumunod sa mga Hakbang ng Paghihiwalay o Pag-kuwarentina.

Kung magkaroon kayo ng alinman sa mga sintomas ng COVID, at ang mga ito ay mga bagong sintomas na hindi ninyo karaniwang nararanasan sa pang-araw-araw na buhay, kung gayon maaari kayong may COVID-19 at dapat sundin ang Mga Hakbang sa Paghihiwalay sa Tahanan.

 

Bumalik sa Itaas ▲

 

Sino ang malapit na nakipag-ugnay?

Itinuturing kayong isang MALAPIT NA NAKIPAG-UGNAY ng isang positibong tao na may COVID-19 kung nasa loob ng 6 na talampakan nang 15 minuto o mahigit, kahit na nakasuot ang tao ng panakip sa mukha, sa panahon na itinuturing na nakakahawa ang taong positibo sa COVID-19.

 

Bumalik sa Itaas ▲

 

Kailan ba itinuturing na nakakahawa ang isang taong may COVID-19?

Ang isang tao na nasuring positibo para sa COVID-19 ay itinuturing na nakakahawa simula sa 48 oras bago nagsimula ang mga sintomas hanggang sa hindi bababa sa 10 araw pagkatapos ng pagsimula ng sintomas at 3 araw pagkatapos na gumaling ang kanilang lagnat (nang walang gamot ng pagbawas ng lagnat). Kung ang isang tao na nasuring positibo ay WALANG mga sintomas, ang taong iyon ay itinuturing na nakakahawa simula sa 48 oras bago nakolekta ang kanilang unang positibong pagsusuri hanggang 10 araw pagkatapos nakolekta ang kanilang unang positibong pagsusuri.

 

Bumalik sa Itaas ▲

 

Ano ba ang paghihiwalay? Ano ba ang pag-kuwarentina?

Ang parehong mga salita ay nangangahulugang manatili sa bahay, nang walang pakikipag-ugnay sa iba, para sa isang tiyak na tagal ng oras upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang "paghihiwalay" ay ginagamit para sa isang taong may positibong resultang pagsusuri at malamang na nakakahawa, at ang "kuwarentina" ay ginagamit kung ang isang tao ay malapit na nakipag-ugnay sa isang taong may positibong resultang pagsusuri at maaaring maging nakakahawa sa malapit na hinaharap.

Ang bawat isa na naghihiwalay o nag-kuwarentina ay dapat:

 • Manatili sa Bahay
 • Paghiwalayin ang inyong sarili mula sa iba sa inyong tahanan
 • Huwag pumayag ng mga bisita
 • Huwag gumamit ng pampublikong transportasyon
 • Huwag maghanda o magsilbi ng pagkain sa iba
 • Limitahan ang pakikipag-ugnay sa mga alagang hayop
 • Kung hindi kayong maaaring maghiwalay o ligtas na mag-kuwarentina sa bahay, ipaalam sa miyembro ng Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ng Santa Clara County kapag tinawagan kayo nila. Nagtatrabaho sila upang masuri ang inyong kwalipikasyon para sa pabahay, pagkain, o iba pang mga serbisyo ng suporta.

Depende sa kung nasa Paghihiwalay o sa Pag-kuwarentina kayo, may mga karagdagang paggawa na dapat ninyong gawin sa ibaba.

 

Bumalik sa Itaas ▲

 

Mga Hakbang sa Paghihiwalay sa Tahanan: Ano ang dapat kong gawin kung maging positibo o sinabihan akong maghiwalay?

Kung kayo ay nasuri na may COVID-19 o naghihintay ng mga resulta ng pagsusuri ng COVID-19, dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang sa Paghihiwalay sa Bahay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit.

Manatili sa bahay hanggang gumaling na kayo at hindi na kayo nakakahawa

 • Karamihan sa mga taong may COVID-19 ay may sakit na banayad at maaaring gumaling sa bahay.
 • Subaybayan nang mabuti ang inyong mga sintomas at humingi ng pangangalagang medikal kung lumala ang mga sintomas, lalo na kung may mataas na panganib kayo ng malubhang sakit1.
 • Huwag pumunta sa trabaho, sa paaralan, o sa mga pampublikong lugar.
 • Kung mayroon kayong mga sintomas, maaari kayong makasama sa iba pagkatapos:
  • 10 araw mula nang unang lumitaw ang mga sintomas, AT
  • 3 araw na walang lagnat (walang gamot sa pagbawas ng lagnat), AT
  • Pagpapabuti ng iba pang mga sintomas
 • Kung mayroon kayong mga sintomas, maaari kayong makasama sa iba pagkatapos:
  • Lumipas ang 10 araw mula nang nakolekta ang inyong unang positibong pagsusuri

Malapit na mga Nakipag-ugnay

 • Kung mayroon kayong isang kumpirmasyon sa pagsusuri o dyagnosis ng doktor ng COVID-19, lahat ng inyong mga malapit na pakikipag-ugnay sa mula sa 48 oras bago nagsimula ang inyong mga sintomas hanggang sa hiniwalay ang inyong sarili ay dapat sumunod sa Mga Hakbang ng Pag-kuwarentina sa Bahay. Mangyaring ibahagi ang pahinang ito sa kanila.
 • Upang humiling ng tulong sa pag-abiso sa inyong mga Malalapit na Nakipag-ugnay nang hindi isiwalat ang inyong pagkakakilanlan sa kanila, mangyaring tumawag sa 408-970-2870.

Paano kung hindi ako makakahiwalay sa ibang tao?

 • Ang sinumang patuloy na nakikipag-ugnay sa inyo ay kailangang pahabain ang kanilang kuwarentina hanggang 14 na araw mula sa araw na matapos ang inyong paghihiwalay. Maaaring tumagal ito ng 24 na araw.

Aling mga grupo ang dapat sumunod sa iba't ibang mga rekomendasyon sa paghihiwalay?

Ang sinumang naninirahan o nagtatrabaho sa isang mataas na panganib, lokasyon ng pagtitipon na (hal. mga kulungan, kanlungan, mga pasilidad ng skilled nursing at long-term care) at ang mga estudyanteng naninirahan sa mga dormitoryo ay dapat manatili sa paghihiwalay hanggang sa 14 na araw mula sa unang lumitaw ang mga sintomas AT 7 araw na walang lagnat (nang gamot na nagbabawas ng lagnat) AT gumaling na ang iba pang mga sintomas.

 

1Kung kayo ay 60 taong gulang o mas matanda o may kondisyon na tulad sa puso, baga, o sakit sa bato, diyabetis, mataas na presyon ng dugo, o isang mahinang sistema ng imyunidad, mas mataas na panganib kayong magkasakit.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Hakbang sa Pag-kuwarentina sa Tahanan: Ano ang dapat kong gawin kung nalaman kong malapit akong nakipag-ugnay sa isang kaso?

Kung nakatira kayo sa isang sambahayan kasama o nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnay sa isang taong nasuring may COVID-19 (kasama ang pakikipag-ugnay mula sa 48 oras bago mayroong anumang mga sintomas ang tao na iyon, hanggang naghiwalay sila nang sarili) dapat kayong sumunod sa Mga Hakbang ng Pag-kuwarentina sa Bahay sa ibaba. Maaaring tumagal ng hanggang 14 na araw upang magkasakit kung nahawaan kayo ng COVID-19. Dapat kayong manatili sa bahay at subaybayan ang inyong sariling kalusugan sa oras na ito upang maiwasan ang pagpasa ng impeksyon sa ibang mga tao. Dapat kayong manatili sa bahay kahit na negatibo ang inyong resulta ng pagsusuri at magpatuloy sa pag-kuwarentina para sa buong 14 na araw.

Manatili sa bahay upang makita kung nagkakaroon kayo ng sintomas

 • Kung hindi ninyo maiiwasan ang malapit na pakikipag-ugnay sa taong may COVID-19, dapat kayong magpatuloy na manatili sa kuwarentina para sa buong 14 na araw. Magsisimula ang Pag-kuwarentina kapag nagsisimula ang paghihiwalay ng kaso at pagkatapos ng 14 na araw pagkatapos ng paghihiwalay ng kaso. Maaaring mangahulugan ito na kailangang mag-kuwarentina nang 24 na araw.
 • Magpasuri kaagad kung may sintomas kayo sa panahon ng kuwarentina. Mangyaring maghanap ng impormasyon ng pagsusuri dito. Ulitin ang pagsusuri pagkatapos ng 7 araw ng inyong huling pagkakalantad sa kaso. Kung ang inyong pagsusuri ay mas maaga ng 7 araw mula sa huling oras na magkasama kayo ng kaso, kakailanganin kayong magpasuri ng pangalawang beses na malapit sa katapusan ng panahon ng inyong pag-kuwarentina.

Paano kung magkaroon ako ng mga sintomas?

 • Kung magkaroon kayo ng alinman sa mga sintomas ng COVID, at ang mga ito ay mga bagong sintomas na hindi ninyo karaniwang nararanasan sa pang-araw-araw na buhay, kung gayon maaari kayong may COVID-19 at dapat sundin ang Mga Hakbang sa Paghihiwalay sa Tahanan.
 • Subaybayan nang mabuti ang inyong mga sintomas at humingi ng pangangalagang medikal kung lumala ang mga sintomas, lalo na kung may mataas na panganib kayo ng malubhang sakit.

Aling mga grupo ang maaaring kailangang sumunod sa iba't ibang mga tagubilin ng pag-kuwarentina?

Kung nasa isa sa mga sumusunod na sektor kayo (Mga Departamento ng Bumbero; Pagpapatupad ng Batas at Pagwawasto ng Komunidad; 9-1-1 Dispatch; Pagsagawa ng Health Care) at ang pagsunod sa paggabay ng paghihiwalay at pag-kuwarentina ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay makompromiso ng inyong pagpapatuloy ng serbisyo, dapat kayong makipag-ugnay sa inyong employer para sa karagdagang gabay.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Pangkat ng Pagsuporta sa COVID-19 ng Santa Clara County (PDF​)


Kailangan Ba Ninyo ng Paguporta Sa Panahon ng Paghiwalay o Pag-kuwarentina? 


Mayroong mga mapagkukunan ang Pangkat ng Pagsuporta sa COVID-19 ng Santa Clara County sa mga residente ng County na nasuring positibo para sa COVID-19 o nakikilala bilang mga nakipag-ugnay sa isang positibong kaso upang paganahin ang mga ito na maghiwalay o ligtas na mag-kuwarentina. Mayroong tatlong pangunahing sangkap sa programa.


Ang unang sangkap ay isang motel na may mga serbisyong sumusuporta sa mga kaso at mga nakipag-ugnay na hindi ligtas na maghiwalay o mag-kuwarentina sa bahay o na walang bahay. Sa hotel na ito, nag-aalok ang County ng mga limitadong serbisyo sa pamamahala ng kaso, tatlong pagkain bawat araw at mga serbisyong paglalaba. Ang mga kawani ng medikal at pag-uugali sa kalusugan ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa kagalingan lingguhan at ikinonekta ang mga indibidwal sa mga serbisyong panlipunan, serbisyong medikal at pangkalusugan at pag-uugali batay sa kanilang mga pangangailangan. Maaaring mayroong transportasyon papunta at mula sa motel upang simulain o tapusin ang paghihiwalay o pagkuwarentina. Kapag kumpleto na ang panahon ng paghihiwalay o pagkuwarentina, tutulungan ng mga kawani ng Programa ang mga kalahok na bumalik sa kanilang mga tahanan o lumipat sa naaangkop at magagamit na mga lokasyon ng tirahan.


Ang pangalawang sangkap ay ang mga serbisyo ng pagsuporta para sa mga taong maaaring maghiwalay at magkuwarentina sa bahay, ngunit nangangailangan ng tulong. Ang mga serbisyong sumusuporta ay katulad sa ibinibigay sa motel. Karamihan sa mga kalahok na sambahayan ay nangangailangan ng tulong sa pagbili ng mga pamilihan at mga gamit sa paglilinis.


Ang pangatlong bahagi ng Programa ay ang pag-upa at tulong pinansyal partikular para sa mga indibidwal at pamilya na lumalahok sa Programang ito. Ang bawat sambahayan ay maaaring maging kwalipikado ng hanggang sa $5,000.


Ang serbisyong ito ay magagamit sa mga kabahayan na kailangang gumamit ng isang hotel at sa mga kabahayan na maaaring maghiwalay o magkuwarentina sa bahay.


Ang referral hotline ay magagamit 7 araw/linggo, 8 am - 5 pm. Mangyaring tawagan ang 408-808-7770 upang gumawa ng isang referral.

 

                                                                                                                                          Bumalik sa Itaas ▲

Mga Tawag ng Pagsubaybay ng Nakipag-ugnay - Ano ang Inaasahan

 

Bilang isang komunidad, kailangan natin ang bawat isa sa atin na gawin ang ating bahagi upang mapabagal ang pagkalat at mapanatiling malusog ang ating komunidad.

Importante ang inyong palihim sa amin, at ang anumang impormasyon na ibibigay ninyo ay gagamitin lamang ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng ating komunidad. Hinding-hindi kayo hihilingin para sa inyong numero ng social security, impormasyon sa pananalapi, o katayuan sa imigrasyon.

 

Bumalik sa Itaas ▲

 

Ano ang mangyayari kapag tumawag sa akin ang isang tagapagusbaybay ng nakipag-ugnay?

Maaari kayong makatanggap ng isang teksto at pagkatapos ay isang tawag mula sa 916-262-7553 na may pagkakakilanlan ng tumatawag bilang "CA COVID TEAM. " Ito ang aming Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ng County ng Santa Clara COVID na nagsisikap na tumawag sa inyo. Maaari kayong makatulong na protektahan ang inyong pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng pagsagot ng tawag.

Ang layunin ng tawag ay tiyaking mayroon kayong lahat ng kailangan ninyo upang ligtas na manatili sa bahay at maiwasan ang pagkakalantad sa iba.

Kung nasuri kayong positibo, kukumpirmahin ng aming Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ang inyong pagkakakilanlan, tatanungin kayo kung ano ang inyong nararamdaman, at magtanong ng ilang pangunahing mga katanungan upang matulungan kaming malaman ang inyong kaso. Hihilingin namin sa inyo na isipin ninyo kung nasaan kayo sa 48 oras bago nagsimula ang inyong mga sintomas hanggang sa ngayon. Kung wala kayong mga sintomas, hihilingin namin sa inyo na isiping bumalik sa 48 oras bago kung kailan nakuha ang inyong positibong pagsusuri hanggang sa ngayon. Tatanungin namin tungkol sa mga taong malapit na nakipag-ugnay sa inyo na maaaring nalantad. Hahayaan namin ang sinumang maaaring nakalantad na malaman na sila ay nalantad, habang sinusubukan ang aming makakaya upang mapanatili ang proteksyon ng inyong pagkakakilanlan.

Kung malapit na nakipag-ugnay kayo sa isang tao sa panahon na nakakahawa sila, ang aming Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ay magpapatunay ng inyong pagkakakilanlan at magbibigay-alam sa inyo na nalantad kayo sa COVID-19. Magbibigay kami ng impormasyon tungkol sa kailan nangyari ang pagkakalantad ngunit hindi paano o sa kanino, upang maprotektahan namin ang pagkakakilanlan ng taong may sakit. Sasagutin namin ang inyong mga katanungan at pinapayuhan na magpasuri kayo sa COVID-19.

Upang matigil ang pagkalat ng virus sa loob ng inyong komunidad, ang pinakamahalagang bagay na maaari ninyong gawin ay sagutin ang aming tawag at manatili sa bahay kung inatasan na gawin ito, alinman dahil nasuri kayong positibo at kasalukuyang nakakahawa o dahil nalantad kayo at maaaring nakakahawa o maging nakakahawa sa lalong madaling panahon. Narito ang aming mga tagapagsubaybay ng mga nakipag-ugnay upang matulungan kayong manatiling ligtas sa bahay at makikipag-usap sa inyo tungkol sa anumang tulong na kailangan ninyong manatili sa bahay para sa tagal na inirerekumenda namin.

 

Bumalik sa Itaas ▲

 

Paano ko malalaman kung tunay o isang panloloko ang tawag?

Ang tawag na matatanggap ninyo ay magmumula sa 916-262-7553, na may lokasyon bilang Sacramento. Sasabihin ng Caller ID na ito ay CA COVID Team na tumatawag sa inyo. Kapag naabot kayo sasabihin namin na tumatawag kami mula sa Santa Clara County at papatunayan ang inyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyong kaarawan. Kailangan namin magtanong kung nasaan kayo at ang mga taong nakipag-ugnay sa inyo.

Ang Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ng Santa Clara County ay hindi hihiling sa inyo ng:

 • impormasyon ng bangko, credit card, o sa pananalapi;
 • pera, mga kard ng regalo, o paglilipat ng pera;
 • Mga numero ng Social Security; o
 • katayuan sa imigrasyon.

Kung nais ninyong suriin nang dalawang beses na ang Pangkat ng Pagsuporta sa COVID ng Santa Clara County ang tumatawag sa inyo, maaari kayong mag-hangup at tumawag sa amin sa 916-262-7553 upang mapatunayan na kami ang tumatawag. Kung tinatawan ninyo ang numero na ginagamit namin upang tumawag sa inyo, ikokonekta kayo sa tagapagsubaybay ng nakipag-ugnay na itinalaga upang tumawag sa inyo. Maaari din kayong tumawag sa 408-970-2870 upang mapatunayan na tinatawagan kayo ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan.

 

Bumalik sa Itaas ▲

 

Nais ba ninyong Maging isang Tagapagsubaybay ng Nakipag-ugnay?

 

Para sa impormasyon tungkol sa aming pagpapalawak ng mga manggagawa ng Pagsubaybay ng Nakipag-ugnay at upang makahanap ng mga pagkakataon ng boluntaryo at mga trabaho sa Pagsubaybay ng Nakipag-ugnay, bisitahin ang Mga Manggagawa ng Pagsubaybay ng Nakip-ugnayna pahina.​​​

​​​​​​
Last updated: 9/17/2020 2:01 PM