Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

LANDING PAGE NG LIMITASYON SA KAPASIDAD


Binago:  Disyembre 28, 2020​

 

A. MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA DIREKTIBA SA MGA LIMITASYON SA KAPASIDAD

Ang webpage na ito ay nagbibigay ng impormasyon at mga tagubilin na nauugnay sa mga limitasyon sa kapasidad, ngunit ang mga panuntunan para sa mga limitasyon sa kapasidad ay nakasaad sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad. Mangyaring repasuhin ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba upang matiyak na naiintindihan niyo ang lahat ng mga kinakailangan. Tandaan na ang mga limitasyon sa kapasidad ay maaaring magbago kung ang County ay lilipat sa ibang antas sa Plano ng Estado o kung ang isang pagbabago ay iniutos ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County. Regular na suriin ang website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County upang matiyak na palagi niyong alam ang kasalukuyang limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan para sa inyong pasilidad.

 

Back to Top ▲

B. MGA MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA TAGUBILIN SA LIMITASYON SA KAPASIDAD

UNANG HAKBANG: Tukuyin kung ang inyong pasilidad ay makapagpatakbo sa loob.

Nalalapat ang mga limitasyon sa kapasidad sa mga panloob na espasyo na bukas sa publiko. Sa kasalukuyan, ang mga sumusunod na negosyo ay hindi makapagbukas sa publiko sa loob, kahit na sa Binawasan na kapasidad:

 • Mga panloob na museo, zoo, at aquarium
 • Mga panloob na gym at fitness facility
 • Mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili
 • Panloob na serbisyo sa lugar ng mga pasilidad ng kainan (kabilang ang mga restaurant, bar/pagawaan ng beer/distilerya, at mga winery)
 • Mga panloob na silid ng paninigarilyo
 • Mga panloob na sentro ng aliwan ng pamilya at iba pang mga pasilidad ng aliwan
 • Mga panloob na pasilidad ng libangan
 • Mga panloob na di-mahalagang negosyo na may limitadong serbisyo (hal. pet grooming, pag-ayos ng sapatos)
 • Mga panloob na palanguyan
 • Mga panloob na cardroom
 • Anumang pasilidad na nagho-host ng isang panloob na pagtitipon (kabilang ang mga sinehan, lugar ng pagsamba, at mga pribadong tirahan)

Kung ang inyong pasilidad ay nasa isa sa mga kategorya sa itaas, hindi ito makapagbukas sa publiko sa loob, at dapat niyong isara kaagad sa publiko ang lahat ng mga panloob na operasyon.* Hindi kayo kailangang sumunod sa anumang mga karagdagang hakbang na nakalista sa pahinang ito.

*Tandaan na ang mga museo/zoo/aquarium, mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili, serbisyo sa lugar ng mga pasilidad ng kainan, mga silid ng paninigarilyo, mga sentro ng aliwan ng pamilya at iba pang mga pasilidad ng aliwan, at mga cardroom ay sarado pareho sa loob at sa labas.

Kung ang inyong pasilidad ay wala sa isa sa mga kategorya sa itaas, magpatuloy sa Pangalawang Hakbang.


PANGALAWANG HAKBANG: Tukuyin kung ang inyong pasilidad ay napapailalim sa isang partikular na limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan.

Sumangguni sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad upang matukoy kung ang inyong pasilidad ay napapailalim sa isang partikular na limitasyon sa kapasidad.

Kung ang inyong pasilidad ay isang lodging facility, hindi ito napapailalim sa pangkalahatang limitasyon sa kapasidad. Gayunpaman, mangyaring tandaan na nalalapat ang mga sumusunod na panuntunan:

 1. Para sa lahat ng mga karaniwang lugar na bukas sa publiko, dapat niyong limitahan ang bilang ng mga taong pumapasok sa pasilidad upang payagan ang bawat isa na madaling mapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakan na pisikal na distansya mula sa isa't isa sa lahat ng oras.
 2. Ang mga partikular na lugar ng paggamit (tulad ng mga gym o espasyo ng retail) ay napapailalim sa mga partikular na limitasyon sa kapasidad na nakalista sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad, at dapat kayong sumunod sa mga hakbang na nakalista sa pahinang ito para sa bawat isa sa mga partikular na lugar ng paggamit.
 3. Maaaring may mga paghihigpit kung aling uri ng mga bisita ang maaaring manatili sa inyong pasilidad. Mangyaring repasuhin ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Lodging Facility para sa kasalukuyang impormasyon sa mga paghihigpit na ito.

Kung ang inyong pasilidad ay isang pasilidad ng healthcare, hindi ito napapailalim sa isang pangkalahatang limitasyon sa kapasidad. Gayunpaman, dapat niyong limitahan ang bilang ng mga taong pumapasok sa pasilidad upang payagan ang lahat na madaling mapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakan na pisikal na distansya mula sa isa't isa sa lahat ng oras (maliban kung makagambala ito sa pagbigay ng pangangalaga). Hindi kayong kailangang sumunod sa anumang mga karagdagang hakbang na nakalista sa pahinang ito.

Kung ang inyong pasilidad ay hindi isang pasilidad ng lodging o healthcare, magpatuloy sa Pangatlong Hakbang.

 

PANGATLONG HAKBANG: Kalkulahin ang inyong limitasyon sa kapasidad.

Nalalapat ang mga limitasyon sa kapasidad sa bawat silid o lugar sa inyong pasilidad kung saan naroroon ng ilang oras o nakikisali sa mga aktibidad ang mga miyembro ng publiko. Tingnan ang seksyon ng FAQ sa ibaba para sa karagdagang impormasyon. Ang mga silid o lugar na napapailalim sa mga limitasyon sa kapasidad ay itinuturing na "mga silid/lugar na may limitadong kapasidad."

Upang matukoy ang pinakamataas na bilang ng mga tao na maaaring nasa loob ng anumang silid o lugar na may limitadong kapasidad na magkasabay, kakailanganin niyo ang sumusunod na impormasyon:

 1. Ang uri ng pasilidad (halimbawa, "retail");
 2. Ang normal na pinakamataas na bilang ng mga tao para sa bawat silid/lugar na may limitadong kapasidad na may nai-post na pinakamataas na na bilang ng tao;
 3. Ang kuwadradong talampakan ng bawat silid/lugar na may limitadong kapasidad na walang nai-post na pinakamataas na bilang ng tao.
  1. Tandaan: Ang ilang mga pasilidad ay kakailanganin ang kabuuang kuwadradong talampakan para sa bawat silid/lugar na may limitadong kapasidad (kung pinapayagan ang panloob na operasyon). Ang iba pang mga pasilidad ay kakailanganin ang net na kuwadradong talampakan para sa bawat silid/lugar na may limitadong kapasidad. Tingnan ang mga FAQ sa ibaba para sa impormasyon tungkol kung paano makalkula ang parehong uri ng kuwadradong talampakan.

Kapag nakolekta niyo ang impormasyong ito, gamitin ang calculator sa ibaba upang matukoy ang pinakamataas na bilang ng mga tao na maaaring nasa loob ng bawat silid o lugar na may limitadong kapasidad sa inyong pasilidad na magkasabay.

 

 

 HTML Form Web Part ‭[2]‬

 

Maximum Capacity Calculator

Does the room/area have a posted maximum occupancy?

 

Type of Business

Maximum Occupancy:

​​

IKAAPAT NA HAKBANG: Lumikha ng palatandaan ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad para sa inyong pasilidad.

Pagkatapos niyong kalkulahin ang pinakamataas na bilang ng mga tao para sa bawat panloob na silid/lugar na may limitadong kapasidad sa inyong pasilidad, lumikha ng mga palatandaan ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad para sa bawat panloob na silid/lugar na may limitadong kapasidad. Ang bawat palatandaan ay dapat malinaw na magsabi ng pinakamataas na bilang ng mga tao na maaaring nasa loob ng partikular na silid/lugar na may limitadong kapasidad na magkasabay sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan. Para sa bawat silid/lugar, kakailanganin kayong lumikha ng isang palatandaan ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad para sa bawat pasukan. Ang isang template ay magagamit sa ibaba.

TANDAAN: Sa ilalim ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, ang lahat ng mga palatandaan ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad ay dapat na makumpleto sa ilalim ng parusa na bawal na magsinugnaling. Nangangahulugan ito na ang lahat ng nakasulat sa mga palatandaan ay dapat na totoo at tumpak sa pinakamahusay ng inyong kaalaman. Ang sadyang pagpaskil ng mga palatandaan ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad na nagsasama nang hindi totoong impormasyon ay isang krimen.

 

IKALIMANG HAKBANG: Magpaskil ng palatandaan ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad sa pasukan ng bawat panloob na silid/lugar na may limitadong kapasidad.

Ipaskil ang inyong mga palatandaan ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad sa lahat ng mga pasukan sa nararapat na mga silid/lugar na may limitadong kapasidad. Ang mga palatandaan ay dapat malinaw na nakikita ng sinumang pumapasok sa silid/lugar.

 

IKAANIM NA HAKBANG: Bumuo at magpatupad ng mga pamamaraang "pagsukat" upang matiyak na ang bilang ng mga tao sa loob ng inyong pasilidad ay hindi lalampas sa inyong Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad.

Bilang karagdagan sa pagtukoy ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad ng iyong pasilidad, dapat din kayong bumuo at magpatupad ng mga nakasulat na pamamaraan ng "pagsukat" upang subaybayan ang bilang ng mga tao na nasa loob ng inyong pasilidad sa anumang oras at upang matiyak na hindi kailanman lalampas sa Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad ng inyong pasilidad. Halimbawa, maaari kayong maglagay ng isang empleyado sa bawat pasukan at labasan ng pasilidad upang subaybayan ang mga tao sa kanilang pagpasok at paglabas at upang matiyak na hindi kailanman may masyadong maraming mga tao sa loob.

Sa kahilingan ng isang Opisyal ng Pagpatupad, dapat niyong ibigay sa opisyal ang isang kopya ng inyong nakasulat na mga pamamaraan sa pagsukat at sabihin sa opisyal ang bilang ng mga tao na kasalukuyang nasa inyong pasilidad.

 

IKAPITONG HAKBANG: Siguraduhin na ang inyong mga palatandaan ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad ay mananatiling pinakabago.

Ang mga limitasyon sa kapasidad ay maaaring magbago kung ang County ay lilipat sa ibang antas sa Plano ng Estado o kung ang isang pagbabago ay inutos ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County. Regular na suriin ang website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County upang matiyak na palagi niyong alam ang kasalukuyang limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan para sa inyong pasilidad. Kung nagbago ang limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan para sa inyong pasilidad, i-update kaagad ang inyong palatandaan ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad at ipaskil ito upang malaman ng mga customer at kawani ang tumpak na limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan.

 

Back to Top ▲

C. TSART NG LIMITASYON SA KAPASIDAD

Ipinapaliwanag ng tsart na ito ang mga bilang na ginamit upang makalkula ang mga limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan para sa bawat uri ng pasilidad na may limitadong kapasidad.

 

Uri ng Pasilidad

Kasalukuyang Porsyento ng Limitasyon sa Panloob na Kapasidad (para sa mga silid na may naipaskil na mga pinakamataas na bilang ng mga tao)

Kasalukuyang Panloob na Limitasyon sa Densidad kasama ang Porsyento ng Limitasyon sa Kapasidad (para sa mga silid na walang naipaskil na mga pinakamataas na bilang ng mga tao)

Retail (kasama ang mga tindahan ng grocery/parmasya/botika)

20%

1 tao bawat 300 na "net" kuwadradong talampakan.

Shopping Mall

(Tingnan ang mga FAQ sa mga kalkulasyon ng shopping mall, sa ibaba)

(Tingnan ang mga FAQ sa mga kalkulasyon ng shopping mall, sa ibaba)

 

Lahat ng Iba Pang Pasilidad ng Mahalagang Kritikal na Imprastraktura (lugar na magagamit ng publiko)

20%

1 tao bawat 300 na "net" kuwadradong talampakan

Anumang Iba Pang Pasilidad na Makapagbukas sa Publiko Sa ilalim ng Panrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay at mga Lokal na Kautusan (mga lugar na magagamit ng publiko)

20%

1 tao bawat 300 na "net" kuwadradong talampakan

 

Back to Top ▲

D. TEMPLATE NG PALATANDAAN NG PINAKAMATAAS NA KAPASIDAD

Download Reduced Maximum Capacity Sign 

Download Reduced Maximum Capacity Sign (PDF)

 

Back to Top ▲

E. MGA MADALAS NA KATANUNGAN SA LIMITASYON SA KAPASIDAD​

Aling mga silid sa aking pasilidad ang napapailalim sa mga limitasyon sa kapasidad?

Nalalapat ang mga limitasyon sa kapasidad sa bawat silid o lugar sa inyong pasilidad kung saan naroroon ng ilang oras o nakikisali sa mga aktibidad ang mga miyembro ng publiko. Ito ang ilang mga halimbawa ng mga silid na malamang na may limitadong kapasidad para sa iba't ibang uri ng mga pasilidad (Tandaan: nalalapat lamang kapag pinapayagan ang mga pasilidad na ito na magbukas sa loob):

 • Mga panloob na tindahan ng grocery at retail: Mga palapag ng pagbebenta, mga lugar ng pag-checkout
 • Mga panloob na museo, zoo, at aquarium: Mga gallery, pasilyo ng eksibit
 • Mga panloob na gym at fitness facility: Mga palapag ng pag-eehersisyo, fitness area, panggrupong fitness room, locker room
 • Mga panloob na pasilidad ng kainan: Mga silid kainan, lobby
 • Mga panloob na sentro ng aliwan ng pamilya: Mga lugar ng aktibidad o aliwan
 • Mga panloob na cardroom: Mga lugar ng paglalaro
 • Mga panloob na negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili: Mga lugar ng serbisyo ng kliyente
 • Mga panloob na negosyong may limitadong serbisyo: Mga lugar ng paghatid/pagsundo
 • Anumang pasilidad na nagho-host ng isang panloob na pagtitipon (kabilang ang mga lugar ng pagsamba, sinehan, at pribadong tirahan): Mga lugar ng pagtitipon

Ang listahan sa itaas ay hindi nagsasama ng lahat, at ang iba pang mga silid ay maaari ding mapailalim sa mga limitasyon ng kapasidad depende kung paano inilatag ang inyong pasilidad at kung paano ito ginagamit. Sa pangkalahatan, ang mga banyo, pasilyo, at iba pang mga silid kung saan hindi ginagamit ng maraming oras ng mga miyembro ng publiko ay hindi napapailalim sa mga limitasyon sa kapasidad, ngunit ang pisikal na pagdistansya ay dapat na panatilihin.

 

Kung ang isang silid sa aking pasilidad ay hindi napapailalim sa isang limitasyon sa kapasidad, kailangan ko pa bang limitahan ang bilang ng mga tao na nasa loob nito na magkasabay?

Oo. Dapat niyo palaging limitahan ang bilang ng mga tao sa loob ng bawat silid upang matiyak na ang bawat isa ay makapagpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakang pisikal na distansya mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sambahayan sa lahat ng oras.

 

Ang aking negosyo ay isang shopping mall. Paano ko makalkula ang aking Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad?

Upang makalkula ang kabuuang Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad para sa buong pasilidad ng shopping mall, dapat niyong ipunin ang kasalukuyang mga Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad para sa bawat nangungupahang negosyo na kasalukuyang nagpapatakbo sa mall, pagkatapos ay idagdag ang lahat ng mga Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad ng lahat ng nangungupahang negosyo para sa kabuuang Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad ng buong shopping mall.

Tandaan: Kung ang isang nangungupahang negosyo ay kasalukuyang sarado sa publiko, hindi niyo maaaring isama ito sa inyong mga kalkulasyon.

  

Kasama ba sa pagbilang ang mga tauhan/miyembro ng kawani sa limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan?

Oo. Ang limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan ay nagtatakda ng pinakamataas na bilang ng mga tao na maaaring nasa anumang silid/lugar na may limitadong kapasidad. Kabilang dito ang miyembro ng publiko at tauhan/kawani.

 

Kung mayroon akong isang napakaliit na pasilidad, maaari ba akong magkaroon ng 1 empleyado at 1 customer sa loob ng pasilidad na magkasabay (kahit na higit ito sa aking Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad)?

Oo. Para sa napakaliit na mga pasilidad na pinapayagan na makapagbukas sa publiko sa loob kung saan ang Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad ay 1 (o mas mababa sa 1), maaari kayong magkaroon ng 1 customer at 1 empleyado sa loob ng tindahan na magkasabay. Ang inyong mga palatandaan ng Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad ay dapat nagsasabi na "2."


Ano ang mangyayari kung kinakalkula ko ang aking Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad at ang resulta ay hindi isang buong numero?

Maaari niyong itaas sa pinakamalapit na buong numero (at pinapayagan ang pagtaas kahit na ang inyong decimal ay mas mababa sa 0.5). Halimbawa, kung kinalkula niyo ang inyong Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad at ang resulta ay 13.4, maaari niyong itaas sa 14. Ang magagamit na calculator sa pahinang ito ay dinisenyo upang itaas sa pinakamalapit na buong numero para sa iyo.

 

Nakasulat sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad na ipinagbabawal ang pagpila/paghihintay para sa pag-takeout sa loob ng mga establisimyento ng kainan (mga restaurant, winery, at bar/brewpub/pagawaan ng beer). Pinapayagan ba ang mga customer na pumunta sa loob ng establisimyento ng kainan upang mag-order?

Oo. Ang mga lobby sa establisimyento ng kainan, kabilang ang mga fast food/mabilisang serbisyo na restaurant, ay maaaring magbukas sa publiko, at ang mga customer na pumili ng take-out order sa isang establisimyento ng kainan ay maaaring pumila sa loob upang mag-order ng kanilang pagkain. Ngunit ang mga customer ay hindi maaaring maghintay sa loob ng restaurant para sa kanilang pagkain kapag naorder na ito. Tandaan na ang mga customer na pumipila sa loob ay kasama sa bilang sa limitasyon sa kapasidad ng pasilidad, at sila ay dapat palaging magpanatili ng naaangkop na pagdistansya sa ibang tao at magsuot ng mga panakip sa mukha tulad ng kinakailangan ng mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at ng County.

 

Nalalapat ba ang anumang limitasyon sa kapasidad sa mga panlabas na pasilidad o lugar ng trabaho?

Oo. Dapat limitahan ng mga negosyo ang panlabas na kapasidad upang matiyak na ang bawat isa sa lokasyon ay madaling mapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakan na distansya mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sariling sambahayan sa lahat ng oras, na maaaring mangailangan ng paglilimita sa bilang ng mga manggagawa o miyembro ng publiko na nasa lugar sa anumang oras. Ang mga panlabas na pagtitipon ay hindi maaaring humigit sa 100 na katao, at dapat sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Pagtitipon.

 

Paano ko makakalkula ang kabuuang kuwadradong talampakan? Paano naman ang "net" na kuwadradong talampakan?

Ang kabuuang kuwadradong talampakan ay ang kabuuang kuwadradong talampakan ng isang silid/lugar. Para sa karamihan ng mga silid, kakailanganin nito ang multiplikasyon ng haba ng silid (sa talampakan) at sa lapad (sa talampakan). Upang makalkula ang "net" na kuwadradong talampakan, dapat kalkulahin ang kabuuang kuwadradong talampakan, pagkatapos ibawas ang lahat ng mga lugar ng silid/lugar na hindi bukas sa publiko (tulad ng mga imbakan na ginagamit lamang ng mga empleyado) o na hindi ginagamit para sa aktibong paggamit (dahil ang mga kagamitan tulad ng mga boiler o art installation ay nasa daan).

 

Saan nagmula ang mga numero ng limitasyon ng densidad sa tsart ng limitasyon sa kapasidad?

Ang mga bilang ng limitasyon sa densidad ay batay sa Kodigo ng Gusali sa California at iba pang mga pagsasaalang-alang sa kalusugan ng publiko.

 

Ano ang isang "naipaskil na pinakamataas ng bilang ng mga tao," at paano ko ito mahahanap?

Ang lahat ng mga silid/lugar sa loob ng mga komersiyal na gusali ay may pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon na tinukoy ng Fire Marshall batay sa Kodigo ng Gusali ng California. Ang pinakamataas ng bilang na tao ay nagtatakda ng limitasyon kung gaano karaming mga tao ang maaaring gumamit ng silid/lugar na magkasabay sa ilalim ng normal na pangyayari (ngunit tandaan na ang kasalukuyang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ay nagtatakda ng mas mahigpit na mga kinakailangan sa ilang mga pasilidad, tulad ng ipinaliwanag sa itaas). Sa ilalim ng Kodigo ng Gusali, sa ilang mga silid/lugar, ang pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon ay dapat na maipaskil malapit sa pangunahing labasan. Karamihan sa mga silid na ginagamit para sa pagtitipon, kainan, at pag-inom ay nagpapaskil ng pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon.

 

Ang isa sa mga silid sa aking pasilidad ay may maraming gamit, at ang iba't ibang paggamit ay napapailalim sa iba't ibang mga limitasyon sa kapasidad. Paano ko matutukoy kung aling limitasyon sa kapasidad ang nalalapat?

Kung ang isang silid ay ginagamit na magkasabay para sa maraming mga aktibidad na may magkakaibang mga limitasyon sa kapasidad, dapat mong ilapat ang pinakamahigpit na limitasyon sa kapasidad na nalalapat sa alinman sa mga aktibidad ng silid.

 

Ang aking pasilidad ay may maraming mga silid na regular na ginagamit ng mga customer. Ang tanging naipaskil na palatandaan ng pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon sa aking pasilidad ay nalalapat sa buong pasilidad, hindi sa mga indibidwal na silid. Paano ko makakalkula ang aking limitasyon sa kapasidad?

Sa pangkalahatan, tulad ng ipinaliwanag sa itaas, ang pagkalkula ng limitasyon sa kapasidad ay dapat na isagawa para sa mga indibidwal na silid/lugar. Gayunpaman, kung mayroon kayong naipaskil na pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon para sa inyong buong pasilidad, maaari niyong gamitin ang numerong iyon at kalkulahin ang isang pinakamataas na kapasidad para sa buong pasilidad. Ngunit kakailangan kayong gumawa ng mga hakbang upang maikalat ang inyong mga customer at tauhan upang matiyak na pantay-pantay silang kumakalat sa buong pasilidad at hindi magkakasama sa anumang partikular na silid.

 

Binigyan ng lokal na Fire Marshall ang aking pasilidad ng negosyo ng ibang limitasyon sa kapasidad kaysa sa nakalkula ko gamit ang mga kalkulasyon ng kuwadradong talampakan na nakalista sa pahina ng limitasyon sa kapasidad. Aling limitasyon sa kapasidad ang gagamitin ko?

Kung nakalkula niyo ang inyong Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad gamit ang impormasyon at ang mga paraan na nakalista sa pahinang ito, ngunit ang inyong lokal na Fire Marshall ay nagpasiya at nagsabi sa iyo ng ibang Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad para sa inyong pasilidad o para sa isang silid o lugar sa pasilidad na may limitadong kapasidad, dapat niyong ilapat ang mas mahigpit sa dalawang limitasyon sa kapasidad.

 

Kailangan ko bang ipatupad ang mga limitasyon sa kapasidad sa aking pasilidad? Kung gayon, paano ko magagawa ito?

Oo, dapat kayong gumawa at magpatupad ng mga pamamaraang “pagsukat” upang matiyak na ang bilang ng mga tao sa inyong pasilidad ay hindi kailanman hihigit sa Binawasan na Pinakamataas na Kapasidad ng pasilidad. Maaari kayong pumili ng alinman sa mga pamamaraan sa pagsusukat na pinakamahusay para sa inyong pasilidad, ngunit dapat na tumpak niyong masusubaybayan ang bilang ng mga tao sa inyong pasilidad sa lahat ng oras. Halimbawa, ang isang tindahan ng grocery ay maaaring maglagay ng mga empleyado sa lahat ng pasukan at labasan at subaybayan nila ang bilang ng mga taong pumapasok at lumalabas sa pasilidad. Katulad nito, ang isang opisina ng gobyerno na may isang lugar ng paghihintay ay maaaring magtalaga ng isang manggagawa sa lamesa sa harap o counter upang subaybayan ang bilang ng mga tao sa lugar ng paghihintay. Dapat niyong isulat ang inyong mga pamamaraan sa pagsukat at ibigay ito sa sinumang Opisyal ng Pagpapatupad ng County na humiling na makita ang mga ito.

Back to Top ▲​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​
Last updated: 12/28/2020 12:02 PM