Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

LIBRENG mga Lokasyon ng Pagsusuri sa COVID-19


 

Magpasuri

Mag-iskedyul ng Appointment Ngayon

Ang Pagpapasuri Ay Ang Ating Pinakamahalagang Kasangkapan na Panlaban sa COVID-19

Ang malawakang pagpapasuri ay nagbibigay ng isang mas tumpak na larawan kung gaano karaming mga kaso ang umiiral sa ating komunidad at tumutulong sa amin na maunawaan kung paano at saan kumakalat ang virus. Nakakatulong ang pagpapasuri na makilala ang mga taong walang mga sintomas na maaaring kumalat ng COVID-19 upang maaari silang lumayo mula sa trabaho at sa mga pampublikong lugar hanggang matapos ang kanilang nakakahawang panahon.​

 

 

Ang inyong Mga Karapatan sa Pagpapasuri:

Mayroon kayong karapatang magpasuri sa inyong Provider, para sa karagdagang impormasyon mangyaring tingnan ang Na-update na Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan dito. Nangangailangan ito sa mga Provider na suriin ang mga tao na may mga sintomas, nalantad sa isang taong nasuring positibo, sinangguni ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County sa kanilang healthcare provider para sa pagpapasuri para sa COVID-19, at mga mahalagang manggagawa (kabilang ang mga guro, manggagawa sa healthcare, mga klerk sa tindahan ng grocery, at mga manggagawa sa agrikultura o paggawaan ng pagkain).

Mga Madalas na Katanungan sa Pagpapasuri

 

Gastos ng Pagpapasuri

Walang paunang gastos para sa pagpapasuri. Sa maraming lokasyon ng pagpapasuri, hindi niyo kailangan ang medikal na insurance upang magpasuri, subalit, kung mayroon kayong health insurance, hihilingin sa iyo na ibahagi ang impormasyong iyon. Kung magpasuri kayo sa inyong healthcare provider, maaaring kayong singilin ng isang co-pay para sa inyong pagbisita, ngunit wala kayong gastos na galing sa sarili niyong bulsa para sa mismong pagsusuri para sa COVID-19.

 

Magpasuri

Hindi niyo kailangan ng referral ng doktor o sulat upang magpasuri. Nag-aalok ang mga lokasyon ng mga naa-access na serbisyo para sa mga taong may kapansanan at sa iba na may mga access or functional na pangangailangan. Pagdating niyo, kung kailangan niyo ng akomodasyon, mag-alerto sa kawani na nasa lokasyon.

 

Habang Naghihintay Kayo ng mga Resulta

 • Gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat, kabilang ang pananatili sa bahay, pagsunod sa pisikal na pagdistansya, pagsusuot ng tela na panakip sa mukha, madalas na paghuhugas ng kamay, at regular na paglilinis ng mga madalas na hinahawakan na kagamitan.
 • Magkuwarantina sa bahay sa loob ng 14 na araw kung nakipagsalamuha kayo ng malapitan sa isang taong may COVID-19, kahit na wala kayong mga sintomas. (Mag-click dito para sa mga tagubilin sa Pagkuwarantina sa Bahay para sa mga nakipagsalamuha ng malapitan)
 • Kung kayo ay may sakit, magbukod sa bahay hanggang matanggap niyo ang inyong mga resulta AT maging maayos ang inyong pakiramdam. (Mag-click dito para sa mga tagubilin sa Pagbubukod ng Sarili)
 • Humingi kaagad ng tulong medikal kung magsimula kayong magkasakit, lalo na kung kayo ay may problema sa paghinga, paulit-ulit na pananakit ng dibdib, magsimulang makaramdam ng pagkalito, hindi maaaring manatiling gising, o magkaroon ng mala-bughaw na labi o mukha.
 • Tawagan ang inyong health provider kung ang inyong mga sintomas ay hindi gumagaling sa loob ng ilang araw. Sabihin sa kanila na nagpasuri kayo para sa COVID-19. Kung wala kayong healthcare provider, tawagan ang Valley Connection Line sa 1-888-334-1000

 Bumalik sa Itaas ▲

Ayon sa Lungsod

Mag-click sa isang site sa lungsod sa ibaba upang mag-iskedyul ng appointment. Mangyaring hanapin ang mga sumusunod na icon upang matulungan kayong magpasya kung anong lokasyon ng pagpapasuri ang pinakamahusay para sa iyo.

Lokasyon na Drive Through  

Lokasyon na Drive Through 

Lokasyon na Roll In/Walk Up 

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment 

Kailangan ng Appointment

Hindi Kinakailangan ang Appointment 

Hindi Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas 

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas

Maghanap ng mga Lokasyon na Malapit sa Iyo​


​​Ayon sa Petsa

​​
​​

​​

​​​​​​

Bumalik sa Itaas ▲


Ayon sa Provider: Mga Ospital at Klinika sa Iba't ibang Lugar/Lungsod


Bumalik sa Itaas ▲


Lahat ng mga Lokasyon ng Pagpapasuri sa County ayon sa LungsodMangyaring hanapin ang mga sumusunod na icon upang matulungan kayong magpasya kung anong lokasyon ng pagpapasuri ang pinakamahusay para sa iyo.​
Drive Through Site  

Lokasyon na Drive Through

Lokasyon na Roll In/Walk Up 

Lokasyon na Roll In/Walk Up

Kailangan ng Appointment 

Kailangan ng Appointment

Hindi Kinakailangan ang Appointment   

Hindi Kailangan ng Appointment

OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas 

OK kung Mayroon Kayong Mga Simtomas


GILROY


South County Annex (dati Antonio Del Buono Elementary)

9300 Wren Avenue, Gilroy, CA 95020
Martes hanggang Biyernes, Enero 19 – Enero 22, 10:00am – 4:30pm

Upang mapadali ang proseso ng pagpapasuri at mabawasan ang mga oras ng paghihintay, ang mga kawani ay maaaring magpamahagi ng mga wristband na magpapahiwatig ng mga partikular na oras ng pagpapasuri. Kapag matanggap ng mga pasyente ang wristband, sila ay maaaring hilingin na bumalik sa oras ng kanilang itinalagang pagpapasuri. Kapag ang lahat ng mga wristband ay naipamigay na, ang lokasyon ng pagpapasuri ay hindi na makakatanggap ng karagdagang mga pasyente sa buong araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay tatawagan sa loob ng 72 oras. Kung negatibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay kokontakin sa loob ng 2-4 na araw sa pamamagitan ng email. Kung hindi kayo nagbigay ng isang email sa pagparehistro, ang inyong mga resulta ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo at darating sa loob ng 7-10 araw.

Lokasyon na Roll In/Walk Up   Hindi Kinakailangan ang Appointment   

 

San Ysidro Park

7700 Murray Ave, Gilroy, CA 95020
Miyerkules, Enero 20, 11:00am – 5:30pm

Upang mapadali ang proseso ng pagpapasuri at mabawasan ang mga oras ng paghihintay, ang mga kawani ay maaaring magpamahagi ng mga wristband na magpapahiwatig ng mga partikular na oras ng pagpapasuri. Kapag matanggap ng mga pasyente ang wristband, sila ay maaaring hilingin na bumalik sa oras ng kanilang itinalagang pagpapasuri. Kapag ang lahat ng mga wristband ay naipamigay na, ang lokasyon ng pagpapasuri ay hindi na makakatanggap ng karagdagang mga pasyente sa buong araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay tatawagan sa loob ng 72 oras. Kung negatibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay kokontakin sa loob ng 2-4 na araw sa pamamagitan ng email. Kung hindi kayo nagbigay ng isang email sa pagparehistro, ang inyong mga resulta ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo at darating sa loob ng 7-10 araw.

Lokasyon na Roll In/Walk Up   Hindi Kinakailangan ang Appointment   

OptumServe sa Gilroy Civic Center

Gilroy Civic Center, 7351 Church Street, Gilroy, CA 95020
Biyernes hanggang Martes, 7:00 am – 7:00 pm

Ang pasukan sa parking lot ay nasa Church Street sa pagitan ng W 6th Street at W 7th Street. Ang mga appointment ay magagawa gamit ang Ingles at Espanyol sa pagtawag sa 1-888-634-1123 o sa pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga tao nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagpapasuri ng OptumServe ay makakatanggap ng mga resulta ng kanilang pagsusuri sa pamamagitan ng online portal sa loob ng isang linggo. Ang mga lokasyon ng pagpapasuri ng OptumServe ay bukas sa mga indibidwal na may 12 na taong gulang at pataas.

Upang Mag-ikedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up   Kailangan ng Appointment   OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

CAMPBELL


Orchard City Banquet Hall

1 W. Campbell Ave, Campbell, CA, 95008
Enero 7, Enero 21, Pebrero 4, Pebrero 18, 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Pagpapasuri na Walk-up, mag-click dito​

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

CUPERTINO


Cupertino Senior Center

21251 Stevens Creek Blvd, Cupertino 95014
Enero 6, Enero 20, Pebrero 3, Pebrero 17, 9:30am – 4:00pm​

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, www.Healthvana.com/FAQ
Upang Mag-iskedyul ng Appointment,mag-click dito​

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

 

Walgreens

20011 Bollinger Road, Cupertino CA 95014
7 Araw sa isang linggo, 9:00am-5:00pm

Magdala ng valid ID at insurance card kung mayroon kang insurance coverage. Ang mga appointment ay inirerekomenda at maaaring magawa sa  www.walgreens.com/coronavirus

Telepono (408) 973-8402

Upang Mag-iskedyul ng Appointment,mag-click dito

 

Lokasyon na Drive Through     Kailangan ng Appointment   OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

LOS ALTOS


Grant Park Community Center

1575 Holt Avenue, Los Altos
Huwebes, Enero 7 28, 9:30am - 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

Los Altos Youth Center

1 North San Antonio Road, Los Altos, CA 94022
Huwebes, Pebrero 25, 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

LOS ALTOS HILLS


Los Altos Hills Council Chambers

26379 West Fremont Road, Los Altos Hills, CA 94022
Lunes, Enero 4, Pebrero 1, 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa​ www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment,mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

LOS GATOS


Los Gatos Adult Recreation Center

208 East Main Street, Los Gatos, CA 95030
Biyernes, Enero 29, Pebrero 19, 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa,   www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

El Camino Health Los Gatos Hospital

815 Pollard Road, Los Gatos, CA 95032
Una at ikatlong Huwebes ng buwan mula 8:30 a.m. – 2:30 p.m.

Ang mga appointment ay maaaring maiskedyul 7 na araw bago ang petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, ang lokasyon na ito ay hindi na makikita para sa pag-iskedul sa website.

Ang Los Gatos hospital ng El Camino Health ay nag-aalok ng pagpapasuri para sa COVID-19 para sa mga indibidwal na walang mga sintomas ng COVID-19 (hal., walang mga sintomas). Ang maiksing, kalahating pulgada na swab ang ginagamit para makuha ang mga nasal sample na kinakailangan para sa pagsusuri para sa COVID-19. Ang pagsusuri ay kinakailangan na maiskedyul nang mas maaga. Mag-iskdeyul ng appointment online o tumawag sa 650-940-7022 at piliin ang opsyon 4.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

MILPITAS


Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) - Milpitas Library Parking Structure

160 N. Main Street, Milpitas, CA 95035
Lunes – Biyernes, 8:30am – 5:00pm​

Kinakailangan ang mga appointment. Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa 1-888-334-1000

 

Lokasyon na Drive Through     Kailangan ng Appointment   OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas  

Milpitas Sports Center

1325 East Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035
Biyernes, Enero 15, Enero 29, Pebrero 12, Pebrero 26, 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  


Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

MORGAN HILL


St. Louise Regional Hospital - DePaul Health Center

18550 De Paul Dr., Morgan Hill, CA 95037
Lunes hanggang Biyernes, 8:30am – 5:00pm​

Kinakailangan ang mga appointment. Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa 1-888-334-1000

 

Lokasyon na Drive Through     Kailangan ng Appointment   OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas  

Morgan Hill Council Chamber Building

17555 Peak Avenue, Morgan Hill, 95037
Martes, Enero 12, Enero 26, Pebrero 9, Pebrero 23, 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

MOUNTAIN VIEW


Mountain View Community Center – Redwood Hall

201 S. Rengstorff, Mountain View, CA 94040
Martes, Enero 5, Enero 19, Pebrero 2, Pebrero 16, 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Appointment Needed  

Pagpapasuri sa Distrito ng El Camino Healthcare sa Ospital ng El Camino Health sa Mountain View

2500 Grant Rd, Mountainview, CA 94040
Lunes - Biyernes mula 7:30 a.m. - 4:00p.m.

Ang pagpapasuri para sa COVID-19 ay pinondohan ng  El Camino Healthcare District para sa mga nakatira, nagtatrabaho o pumapasok sa paaralan sa loob ng Distrito (kabilang ang karamihan sa Mountain View, Los Altos at Los Altos Hills, malaking bahagi ng Sunnyvale, at maliliit na mga seksyon ng Cupertino, Santa Clara at Palo Alto). Mag-iskedyul ng Appointment sa online o tumawag sa 650-940-7022 at piliin ang opsyon 4. Ang mga pagsusuri sa lokasyon na ito ay para sa mga indibidwal na walang mga sintomas (asymptomatic) ng COVID-19.​

Upang Mag-iskedyul ng Appointment,mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

Planned Parenthood Mar Monte, Mountain View Testing Site

Shoreline Athletic Fields parking lot, 2450 Garcia Ave, Mountain View, CA 94043

Ang mga araw at oras ay maaaring magbago, para sa pinakabago na impormasyon sa Ingles mangyaring bumisita sa: testmv.plan-your-care.org. Para sa Espanyol, tumingin dito o pruebasmv.plan-your-care.org.

Lokasyon na Drive Through     Hindi Kinakailangan ang Appointment    OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

PALO ALTO


Michell Park – El Palo Alto Room

3700 Middlefield Rd, Palo Alto, CA 94303
Martes, Enero 8, Enero 22, Pebrero 5, Pebrero 26, 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

SANTA CLARA


Santa Clara Central Park Library

2635 Homestead Road, Santa Clara, CA
Huwebes, Enero 13, Enero 27, Pebrero 10, Pebrero 24,  9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

SAN JOSE

​Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) - Valley Health Center Downtown

777 E Santa Clara Street, San Jose, CA 95112
7 araw sa isang linggo, 8:30am - 5:00pm


Kinakailangan ang mga appointment. Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa 1-888-334-1000 


Lokasyon na Drive Through     Kailangan ng Appointment   OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas  

Roots Community Health Center at Antioch Baptist Church

Antioch Baptist Church, 268 E. Julian Street, San Jose, CA 95112
Miyerkules, 10:00 am - 3:00 pm

Mas mabuti ang pagparehistro, ngunit hindi ito striktong kinakailangan. Tumawag sa 408-490-4710 o magrehistro sa https://rootsclinic.org/covid-19-testing-south-bay/.

Masasauli ang mga resulta sa 2-5 araw. Ang mga positibong resulta ng pagsusuri ay ihahatid sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono (DAPAT mayroon kaming isang maaasahang paraan upang macontact kayo). Ang mga negatibong resulta ay isasauli sa lalong madaling panahon ngunit maaaring maantala dahil sa pangangailangan na unahin ang pagsasauli ng mga positibong resulta. Salamat sa inyong pasensya sa pagtanggap ng inyong mga negatibong resulta. Sa pagpaparehistro, mangyaring ipahiwatig kapag tinanong kung maaari kaming mag-iwan ng isang negatibong resulta sa inyong voicemail o i-email ito sa iyo; mapapabilis nito ang pagbalik ng mga resulta at aalisin ang pabalik-balik sa pagsubok na kumonekta sa pamamagitan ng telepono kung hindi kayo sumagot. Upang magtanong tungkol sa inyong mga resulta kung hindi pa kayo natawagan sa loob ng 4-5 araw, mangyaring mag-email sa records@rootsclinic.orgRoots (San Jose) – Kung nais niyo na i-email sa iyo ang inyong mga resulta, mangyaring mag-email sa amin na humihiling ng mga resulta sa SBrecords@rootsclinic.orgMangyaring isama ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan at ang petsa kung kailan kayo nasuri.

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Hindi Kinakailangan ang Appointment   

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

EAST SAN JOSE​​


Santa Clara County Fairgrounds

344 Tully Road, San Jose, CA 95111
Lot A sa harap ng pangunahing pasukan
Lunes (7:00 – 3:00pm)
Martes hanggang Huwebes (7:00am – 6:30pm)
Biyernes (11:00am – 6:30pm)
Sabado at Linggo (9:00am – 3:30pm)

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 5 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. 

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Drive Through     Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment   OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas  

Santa Clara Valley Medical Center (SCVMC) - Valley Health Center East Valley

1993 McKee Road, San Jose, CA 95116
7 araw sa isang linggo, 8:30am - 5:00pm


Kinakailangan ang mga appointment. Upang mag-iskedyul ng appointment, tumawag sa 1-888-334-1000​ 


Lokasyon na Drive Through     Kailangan ng Appointment   OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas  

 

Gardner Health Services at Mexican Heritage Plaza

1700 Alum Rock Ave, San Jose, CA 95116
Miyerkules, 1:00pm - 7:00pm(Sarado sa Miyerkules 12/30)
Pagpapasuri sa Martes, 1/15, 1:00pm – 7:00pm (Sarado sa Miyerkules 1/6)
Pagpapasuri sa Miyerkules ay magpapatuloy sa Miyerkules, 1/13

Mga resulta sa pamamagitan ng email/sulat o ng telepono. Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa 408-457-7100.

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Hindi Kinakailangan ang Appointment   

 

Project Baseline sa Mount Pleasant High School

1750 S White Road, San Jose, CA 95127
Lunes hanggang Biyernes 1:00pm - 7:00pm, at Sabado 9:00am hanggang 1:00pm

Inaalok itong pagpapasuri sa pamamagitan ng Project Baseline, isang proyekto ng Estado ng California at Verily. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagpapasuri ng Verily Project Baseline ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa pamamagitan ng email o ng telepono. Maaaring mag-iba ang mga oras ng pagsauli ng mga resulta ng pagsusuri.​

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Drive Through     Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment   OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas  

 

Project Baseline at Independence High School

617 North Jackson Avenue, San Jose
Lunes hanggang Biyernes 1:00 pm - 7:00 pm, at Linggo 9:00am hanggang 1:00pm

Inaalok itong pagpapasuri sa pamamagitan ng Project Baseline, isang proyekto ng Estado ng California at Verily. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagpapasuri ng Verily Project Baseline ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa pamamagitan ng email o ng telepono. Maaaring mag-iba ang mga oras ng pagsauli ng mga resulta ng pagsusuri.

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Drive Through     Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment   OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas  

 

Public Health Story Rd Hub

1775 Story Rd, San Jose, CA 95122
Biyernes, Enero 8, 10:00am to 4:30pm​


Upang mapadali ang proseso ng pagpapasuri at mabawasan ang mga oras ng paghihintay, ang mga kawani ay maaaring magpamahagi ng mga wristband na magpapahiwatig ng mga partikular na oras ng pagpapasuri. Kapag matanggap ng mga pasyente ang wristband, sila ay maaaring hilingin na bumalik sa oras ng kanilang itinalagang pagpapasuri. Kapag ang lahat ng mga wristband ay naipamigay na, ang lokasyon ng pagpapasuri ay hindi na makakatanggap ng karagdagang mga pasyente sa buong araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay tatawagan sa loob ng 72 oras. Kung negatibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay kokontakin sa loob ng 2-4 na araw sa pamamagitan ng email. Kung hindi kayo nagbigay ng isang email sa pagparehistro, ang inyong mga resulta ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo at darating sa loob ng 7-10 araw.


Lokasyon na Roll In/Walk Up   Hindi Kinakailangan ang Appointment     

Emmanuel Baptist Church

467 N. White Road, San Jose, CA 95127
Martes hanggang Biyernes, Enero 19 – Enero 22, 11:00am – 5:30pm

Upang mapadali ang proseso ng pagpapasuri at mabawasan ang mga oras ng paghihintay, ang mga kawani ay maaaring magpamahagi ng mga wristband na magpapahiwatig ng mga partikular na oras ng pagpapasuri. Kapag matanggap ng mga pasyente ang wristband, sila ay maaaring hilingin na bumalik sa oras ng kanilang itinalagang pagpapasuri. Kapag ang lahat ng mga wristband ay naipamigay na, ang lokasyon ng pagpapasuri ay hindi na makakatanggap ng karagdagang mga pasyente sa buong araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay tatawagan sa loob ng 72 oras. Kung negatibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay kokontakin sa loob ng 2-4 na araw sa pamamagitan ng email. Kung hindi kayo nagbigay ng isang email sa pagparehistro, ang inyong mga resulta ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo at darating sa loob ng 7-10 araw.

Lokasyon na Roll In/Walk Up   Hindi Kinakailangan ang Appointment     

Public Health Story Rd Hub

1775 Story Rd, San Jose, CA 95122
Biyernes, Enero 22, 10:00am to 4:30pm​

Upang mapadali ang proseso ng pagpapasuri at mabawasan ang mga oras ng paghihintay, ang mga kawani ay maaaring magpamahagi ng mga wristband na magpapahiwatig ng mga partikular na oras ng pagpapasuri. Kapag matanggap ng mga pasyente ang wristband, sila ay maaaring hilingin na bumalik sa oras ng kanilang itinalagang pagpapasuri. Kapag ang lahat ng mga wristband ay naipamigay na, ang lokasyon ng pagpapasuri ay hindi na makakatanggap ng karagdagang mga pasyente sa buong araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay tatawagan sa loob ng 72 oras. Kung negatibo ang inyong pagsusuri, ikaw ay kokontakin sa loob ng 2-4 na araw sa pamamagitan ng email. Kung hindi kayo nagbigay ng isang email sa pagparehistro, ang inyong mga resulta ay ipapadala sa pamamagitan ng koreo at darating sa loob ng 7-10 araw.

Lokasyon na Roll In/Walk Up   Hindi Kinakailangan ang Appointment     

Mga Lokasyon ng Pagpapasuri ng OptumServe @ James Lick

James Lick High School, 2951 Alum Rock Avenue, San Jose, CA
Martes hanggang Sabado, 7:00 am – 7:00pm

Maaaring magawa ang mga appointment sa Ingles at Espanyol sa pagtawag sa 1-888-634-1123 o pagbisita sa lhi.care/covidtesting. Ang mga taong nagpasuri sa isa sa mga lokasyon ng pagpapasuri ng OptumServe ay makakatanggap ng kanilang mga resulta ng pagsusuri sa online na portal sa loob ng isang linggo. Ang mga lokasyon ng pagpapasuri ng OptumServe ay bukas para sa mga indibidwal na 12 taong gulang pataas.​

Upang Mag-iskedyul ng Appointment,mag-click dito

 

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment   OK kung Mayroon Kayong Mga Sintomas  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

Saratoga 

Saratoga Prospect Center (Friendship Hall)

19848 Prospect Road, Saratoga, CA 95070 

Huwebes, Enero 14, Pebrero 11​, 9:30am – 4:00pm 

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

Bumalik sa Lahat ng mga Lungsod ▲


 

SUNNYVALE


Murphy Park

260 N. Sunnyvale Avenue, Sunnyvale CA 94086
Lunes, Enero 11, Enero 25, Pebrero 8, Pebrero 22, 9:30am – 4:00pm

Ang mga appointment ay bukas para sa pag-iskedyul nang 7 araw bago sa petsa ng pagpapasuri. Kapag napuno na ang lahat ng mga appointment, hindi na lilitaw ang lokasyon na ito para sa pag-iskedyul sa website.

Ang mga resulta ay elektronikong ihahatid sa pamamagitan ng Healthvana. Ang mga pasyente ay aabisuhan sa pamamagitan ng email o text kapag handa na ang mga resulta ng pagsusuri - karaniwan sa 2 hanggang 4 araw.

Kung positibo ang inyong pagsusuri para sa COVID-19, makikipag-ugnay din sa iyo ang Pampublikong Pangkalusugan na may mga tagubilin kung ano ang susunod na gagawin at kung gaano katagal na manatiling nakabukod sa iba. Tiyakin na ang numero ng telepono na ibinigay niyo sa aming kawani ay tumpak at mangyaring sagutin ang mga tawag mula sa mga numero na maaaring hindi niyo nakikilala.

Para sa mga katanungan, mangyaring pumunta sa  www.Healthvana.com/FAQ

Upang Mag-iskedyul ng Appointment, mag-click dito

 

Lokasyon na Roll In/Walk Up    Kailangan ng Appointment  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Back to All Cities ▲

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 1/15/2021 5:02 PM