Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

LIBRENG mga Lokasyon ng Pagsusuri sa COVID-19

 

Ang pagsusuri ng COVID-19 ay libre, madali, at ligtas. Na may higit sa 50 mga lokasyon na nakabukas sa buong komunidad, ang County ng Santa Clara ay patuloy na tumutulong sa mas maraming mga tao na magpasuri para sa COVID-19. Mapupuntahan ang mga lokasyon at may mga kawani na makakatulong. Tumawag kayo muna bago pumunta sa isang ospital, klinika, opisina ng doktor o lugar ng pagsusuri sa komunidad upang ipaalam sa kanila na maaari na mayroon kayo ng COVID-19 o kung nakakaranas kayo ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, igsi ng paghinga, panginginig, pananakit ng katawan, o pagkawala ng panlasa/amoy.

Mga Detalye ng Mapa at Lokasyon

Magpasuri Ngayon!

Mayroon ba kayong tagapagbigay ng healthcare? Tumawag sa inyong doktor ngayon upang mag-iskedyul ng appointment sa pagsusuri sa inyong itinalagang ospital o klinika. Piliin ang icon na "Mga Ospital at Klinika" upang mahanap ang inyong tagapagbigay.

Kung wala kayong tagapagbigay ng healthcare, mayroong libre at madaling pagsusuri sa mga lokasyon ng pagsusuri sa komunidad at mga pop-up sa buong county. Ang mga pop-up na lokasyon ng pagsusuri ay magbabago tuwing ilang araw, kaya't madalas na suriin muli para sa mga bagong opsyon. Ang mga lokasyon ng Pagsusuri sa Komunidad ay karaniwang nasa paligid ng mas matagal. Parehong nakatuon sa pagbibigay ng pagsusuri ng COVID-19 lamang. Piliin ang icon na "Pagsusuri sa Komunidad" o ang "Pop-up na Pagsusuri" na icon upang tingnan ang listahan ng mga lokasyon at alamin kung paano magpasuri ngayon. Ang lokasyon sa komunidad at ng pop-up ay para lamang sa mga indibidwal na sa ngayon ay walang anumang mga sintomas ng COVID-19.  

Para sa isang listahan ng mga lokasyon at karagdagang impormasyon tungkol sa pagsusuri, i-click ang mga icon sa ibaba:

Maghanap ng isang klinika o lokasyon ng pagsusuri sa komunidad na pinakamalapit sa inyo at gumawa ng appointment ngayon!

 • Pagpaplano ng Ruta sa VTA: (408) 321-2300
 • Paratransit: (408) 321-2381

 

Ano ang dapat kong gawin kung sa tingin ko na maaaring mayroon akong COVID-19?

Kung kamakailan kayong nagsimula ng pagkakaroon ng anumang mga sintomas sa ibaba, tawagan ang inyong doktor upang masuri o bumisita sa isang lokasyon ng pagsusuri. Maaaring tumagal ng hanggang 14 na araw pagkatapos mailantad sa isang taong may COVID-19 upang makaramdam ng mga sintomas, tulad ng:

 • Lagnat, ubo, igsi ng paghinga/problema sa paghinga
 • Panginginig, pawis sa gabi, namamagang lalamunan, pananakit ng kalamnan/katawan
 • Pagkawala ng lasa o amoy, sakit ng ulo, pagkalito, pagsusuka, pagtatae

Kung wala kayong doktor, tumawag sa linya ng Valley Connection sa 888-334-1000 para sa mga klinika na magagamit ninyo.

Sino ang Dapat Magpasuri?

 • Dapat masuri ang sinumang nakakaranas ng alinman sa mga sintomas ng COVID-19 sa itaas.
 • Kahit sino, kung mayroon o wala silang mga sintomas, na nakalantad sa isang taong nakumpirmang mayroong COVID-19 ay dapat agad na masuri.

Inirerekumenda din ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ang pagsusuri para sa mga sumusunod na grupo ng mga tao kahit na wala silang mga sintomas:

 • Ang sinumang manggagawa sa frontline o sa healthcare na regular na nakikipag-ugnay sa mga miyembro ng publiko at hindi maaaring mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao sa trabaho ay dapat na magpasuri isang beses tuwing isang buwan.
  • Maaaring kabilang dito ang mga nagtatrabaho sa healthcare, mga kanlungan ng walang tirahan, mga kulungan at iba pang mga lugar ng pag-kulong, mga bangko ng pagkain, pagtugon sa kaligtasan/emerhensiya ng publiko, serbisyo sa pagkain, groseri, konstruksyon, pag-delivery, janitorial, pagbibiyahe, o gawaing panlipunan, bukod sa iba pang mga trabaho.
  • Hindi kabilang dito ang mga may kakayahang mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao habang nasa trabaho, tulad ng mga mahahalagang manggagawa na nagtatrabaho sa isang opisina sa likod.
 • Ang sinumang tao na nagtatrabaho sa isang pasilidad ng skilled nursing ay dapat na magpasuri tuwing dalawang linggo.

Habang naghihintay ng mga resulta ng pagsusuri:

 • Kung mayroon kayong mga sintomas, ihiwalay bilang inirerekumenda.
 • Kung nakipag-ugnay kayo sa isang taong nasuring positibo para sa COVID-19, mag-kuwarentina bilang inirerekumenda at subaybayan ang inyong mga sintomas
 • Kung wala kayong mga sintomas, sundin ang wastong mga protokol ng pagdistansya mula sa ibang tao tulad ng pagsusuot ng isang panakip sa mukha, pinapanatili ang 6 na talampakan na hiwalay sa mga taong hindi nakatira sa inyong tahanan at hugasan nang lubusan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig.
 • Para sa karagdagang impormasyon sa kung ano ang gagawin kung sa tingin ninyo na may sakit kayo, bisitahin ang aming Pahina na Alamin Kung Ano ang Gawin

* Walang Doktor o Health Insurance?

 • Tumawag sa 1-888-334-1000 (walang bayad) > piliin ang inyong wika > pagkatapos ay pindutin ang 9 upang marinig ang mga opsyon at makipag-usap sa isang tagapagpayong nars na maaaring makatulong sa inyo na makahanap ng pangangalaga.
 • Tumawag sa (866) 967-4677 (walang bayad) upang makipag-usap sa isang Tagapayo sa Pananalapi upang malaman ang tungkol sa libre o mababang gastos sa insurance ng kalusugan at mga programa ng insurance para sa inyo at sa inyong pamilya.
​​​​​​​​​​​​
Last updated: 8/4/2020 3:05 PM