Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Pagsusuri sa Coronavirus (COVID-19)

Tandaan: Maaaring magbago ang impormasyon sa mabilis na pagbabago ng mga pangyayari.

 

Pagsusuri sa Santa Clara County

Bumalik sa Itaas ▲

Sino ang Dapat Masuri

Sinumang  nakakaranas ng mga sintomas na naaayon sa COVID-19 ay  dapat tumawag kaagad sa kanilang tagapagbigay ng medikal upang talakayin ang kanilang mga kondisyon at humingi ng pagsusuri. Para sa mga indibidwal na nakakaranas ng mga sintomas, hinihikayat din namin kayong repasuhin ang aming mga rekomendasyon kung ano ang dapat ninyong gawin kung sa tingin ninyo na kayo ay may sakit. 

Inirerekomenda din ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ang pagsusuri para sa maraming mga kategorya ng mga tao kahit na wala silang mga sintomas ng COVID-19, kasama ang:

 • Lahat ng mga taong nabigyan ng kaalaman na nalantad sila sa isang tao na nakumpirma na nagkaroon ng COVID-19; 
 • Lahat ng mga taong nagtatrabaho sa mga lugar na may mataas na panganib ng pagtitipon tulad ng mga pasilidad ng skilled nursing, iba pang mga pasilidad sa pangangalaga na long-term, bilangguan, o mga kanlungan; at 
 • Lahat ng mga empleyado sa ospital, kabilang ang mga manggagawa sa healthcare at mga empleyado sa mahahalagang serbisyo. 
 • Iba pang mga manggagawa ng healthcare, mga first responder, at mga empleyadong mahahalaga ang serbisyo (hal. Mga klerk ng groserya, manggagawa sa utility, manggagawa sa suplay ng pagkain, o iba pang mga empleyado na may madalas ang pakikipag-ugnayan sa publiko); 
 • Lahat ng mga taong naospital at sumasailalim sa mga elektibong pag-opera/proseso; 
 • Ang lahat ng mga residente ng mga pasilidad ng pangkabuhayan; 
 • Lahat ng mga taong >60 taong gulang O ng anumang edad na may talamak na medikal na kondisyon na nagpapataas ng panganib ng malubhang sakit ng COVID-19.


Bumalik sa Itaas ▲

Kung Saan Masusuri

Karamihan sa mga nagbibigay ng healthcare ay nag-aalok ngayon ng pagsusuri sa mga pasyente na nakakatugon sa pamantayan sa pagsusuri. Ang sinumang nangangailangan ng pagsusuri ay maaaring magsimula sa pag-kontak sa kanilang pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga. 

Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay naglabas lamang ng bagong gabay sa lahat ng mga tagapagbigay ng healthcare na nagrerekomenda ng maraming mga tao ngayon ang masuri para sa virus. Sinumang nakakaranas ng mga sintomas na naaayon sa COVID-19 ay dapat tumawag kaagad sa kanilang tagapagbigay ng medikal upang talakayin ang kanilang mga kondisyon at humingi ng pagsusuri. 

Kung wala kayong tagapagbigay ng serbisyong medikal  o kung wala kayong seguro sa kalusugan, mangyaring makipag-ugnayan sa Santa Clara Valley Medical Center, Valley Connection Line sa 1-888-334-1000 at hilingin na makipag-usap sa isang nars na tagapayo na maaaring kumonekta sa inyo sa kinakailangang pagsusuri at pangangalaga. (Mangyaring huwag tumawag sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan upang humiling ng pagsusuri.)


Verily (Project Baseline) – Los terrenos de la feria del Condado de Santa Clara y Estadio PAL
Actualmente se están haciendo pruebas comunitarias en Los terrenos de la feria del Condado de Santa Clara (344 Tully Road) y en el estadio PAL de San José (680 S 34th Street) para cualquier persona que cumpla los criterios de prueba, lo que incluye personas con síntomas y trabajadores asintomáticos de áreas específicas. Estas pruebas se ofrecen a través de Project Baseline, un proyecto del Estado de California y Verily. Visite su herramienta de evaluación para saber si cumple los requisitos para estos servicios. Las pruebas en Los terrenos de la feria son un servicio gratuito de prueba en auto ("drive-through"). Las pruebas en el estadio PAL serán un servicio gratuito para peatones y personas en auto. Ambos puntos abrirán de 9 a.m. a 3 p.m., de lunes a viernes.

Upang mag-iskedyul ng isang libreng pagsusuri, mag-click dito

Sitios de pruebas de OptumServe en las escuelas James Lick High School y Christopher High School
Está previsto abrir dos nuevos sitios de pruebas comunitarias de COVID-19 en el Condado de Santa Clara, en las escuelas James Lick High School de San José (57 North White Road) y Christopher High School de Gilroy (850 Day Road). Ambos sitios abrirán de 7 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. Las pruebas son sólo con cita previa. Se puede hacer una cita llamando al 1-888-634-1123 o visitando lhi.care/covidtesting. Cualquier persona que cumpla los criterios puede hacerse la prueba, independientemente de si tiene seguro de salud o de su estado migratorio. Los servicios de citas y evaluación estarán disponibles en inglés y español. Estos puntos de pruebas son un esfuerzo de colaboración entre el Condado de Santa Clara, el Estado de California, OptumServe (el contratista privado que opera los sitios) y la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara.

Upang mag-iskedyul ng isang libreng pagsusuri, mag-click dito

Sistema ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara  

Nag-aalok ang Sistema ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ng pagsusuri sa lahat ng tatlong mga ospital sa County (Valley Medical Center, St. Louise Regional Hospital, at O'Connor Hospital) at sa pamamagitan ng 4 na mga lugar na drive-through. Ang mga pasyente ay dapat tumawag sa linya ng Valley Connection upang makagawa ng isang appointment upang masuri para sa posibleng pagsusuri ng COVID-19 (1-888-334-1000). Magagamit ang Ingles, Espanyol, Vietnamese, at iba pang mga opsyon ng wika. Ang mga appointment ay para sa mga pasyente ng Sistema ng Pangkalusugan ng County o para sa mga indibidwal na walang seguro o walang tagabigay ng medikal. Para sa mga may  malubhang sintomas, mangyaring tawagan ang 9-1-1 dahil ang mga pasyente ng Emergency Room ay susuriin kung nakamit nila ang mga pamantayang may mataas na panganib. Mag-click dito para sa impormasyon at upang mag-iskedyul ng mga appointment sa pamamagitan ng MyHealthOnline. 

Lokasyon ng Pagsusuri na Drive-through ng Sistema ng Pangkalusugan ng County - Mga Oras: 8am - 12pm, L-B (M-F)

Sa pamamagitan ng  Appointment Lamang; Parehong Araw na mga Resulta. 

 • Valley Health Center Downtown, 777 E. Santa Clara Street, San Jose, CA 95112 
 • Valley Health Center East Valley, 1993 McKee Road, San Jose, CA 95116 
 • Milpitas Sports Center Parking Lot, 1325 E. Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035 
 • DePaul Health Center, 18550 DePaul Dr. #109, Morgan Hill, CA 95037 

Stanford Healthcare 

Inirerekomenda ng Stanford Health Care at Stanford Children’s Health ang mga indibidwal na mag-iskedyul ng Parehong Araw na Primary Care Video Visit  upang makatanggap ng pagsangguni ng manggagamot para sa pagsusuring diagnostic ng COVID-19 at makita ang mga resulta sa loob ng 36-48 na oras. Bilang karagdagan, ang Stanford Health Care’s Same Day program ay nag-aalok ng mga drive-through na lugar ng pagsusuri sa Palo Alto at Los Gatos, na magagamit sa pamamagitan ng appointment. Ang mga indibidwal, kabilang ang mga hindi pasyente ng Stanford ay maaaring tumawag sa 650-498-9000 upang matukoy kung kinakailangan ang isang appointment at para sa pag-iskedyul. 

Ang mga Lokasyon na Drive-through ng Pagsusuri sa Stanford sa Santa Clara County 

Sa pamamagitan lamang ng appointment; magkakaiba ang oras sa iba't ibang lokasyon 
 • SHC Hoover, 211 Quarry Road, Palo Alto, CA; 7 days a week 9am-5pm; Adult/Bata 
 • UHA-CPC, 14251 Winchester Blvd, Los Gatos, CA; M-F 9am-5pm; mga Adult lamang 
 • SHC Galvez, 270 Galvez Street, Stanford, CA; 7 na araw sa linggo 9am-5pm; Adult/Bata 
Palo Alto Medical Foundation (PAMF) 

Ang Palo Alto Medical Foundation ay nagbibigay ng isang online na Pagsusuri ng mga Medikal na Sintomas para sa mga nababahala tungkol sa impeksyon ng virus na COVID-19. Mayroon din silang isang COVID-19 Advice Line, magagamit mula 8:00 AM hanggang 6:00 PM, at Video Visits, magagamit mula 8:00 AM hanggang 8:00 PM, para sa agarang pangangalaga. Ang pagsusuri ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagtawag sa Advice Line o pag-iskedyul ng isang Video Visit. 

Mga Sentro ng Pangkalusugan sa Komunidad

Asian Americans for Community Involvement (AACI) 
Uri: Sa lugar ng tagapagbigay; Dapat maging pasyente ng AACI 
Lokasyon

 • 2400 Moorpark Avenue, San Jose, CA 95128 

Mga Oras ng Pagsusuri: L-B (M-F) sa oras ng pagpapatakbo: Tumawag sa 408-975-2730 upang matukoy kung kinakailangan ang appointment 

Indian Health Center 
Uri: Drive Through; Dapat maging pasyente ng IHC 
Mga lokasyon
 • 1333 Meridian Avenue, San Jose, CA 95125 
 • 2039 Forest Avenue, Suite 105, San Jose, CA 95128 
Mga Oras ng Pagsusuri: 8am-5pm; Tumawag sa 408-445-3400 upang matukoy kung kinakailangan ang appointment 

MayView Community Health Center 
Uri: Drive Through; Dapat pasyente ng MayView 
Lokasyon
 • Sunnyvale Clinic, 785 Morse Avenue, Sunnyvale, CA 94085 
Mga Oras ng Pagsusuri: 3:20 - 4:00PM, Tumawag sa 650-475-1508 upang matukoy kung kinakailangan ang isang appointment 

Planned Parenthood Mar Monte 
Uri: Sa-Lugar at Drive Through ng tagapag-bigay lamang; Dapat ay pasyente ng PPMM. 
Mga lokasyon
 • Gilroy Health Center, 760 Renz Lane, Gilroy, CA 95050 
 • Mountain View Health Center, 2500 California Street, Mountain View, CA 94040 
 • San Jose Central Health Center, 1691 The Alameda, San Jose, CA 95126 
 • San Jose Blossom Hill Health Center, 5440 Thornwood Drive, San Jose, CA 95123 
 • Eastside Health Center, 3131 Alum Rock Avenue, San Jose, CA 95127 
Mga Oras ng Pagsusuri: Iba-iba ang mga oras; Tumawag sa 877-855-7526 upang matukoy kung kinakailangan ang isang appointment 

North East Medical Services 
Uri: Drive Through lamang; Dapat ay pasyente ng NEMS o mag-rehistro na bagong pasyente 
Lokasyon
 • NEMS Lundy Clinic, 1870 Lundy Avenue, San Jose, CA 95131 
Mga Oras ng Pagsusuri: L-B (M-F) sa oras ng pagpapatakbo: Tumawag sa 408-573-9686 upang matukoy kung kinakailangan ang appointment 

School Health Clinics 
Uri: Drive Through ng tagapagbigay lamang; Dapat pasyente ng SHC 
Mga lokasyon
 • Gilroy Neighborhood Health Center, 7861 Murray Avenue, Gilroy, CA 95020 
 • Overfelt Neighborhood Health Center, 1835 Cunningham Avenue, San Jose, CA 95122 
 • Washington Neighborhood Health Center, 100 Oak Street, San Jose, CA 95110 
Mga Oras ng Pagsusuri: L-B (M-F) sa mga regular na oras ng klinika; Tumawag sa 408-842-1017 (Gilroy), 408-347-5988 (Overfelt), o 408-295-0980 (Washington) 

Kaiser Permanente 
E-visit: Kung naniniwala ang isang pasyente na mayroon silang COVID-19, dapat nilang kumpletuhin ang isang e-visit (edad 18 pataas). Piliin ang "Coronavirus (COVID-19) Concerns" at sagutin ang mga katanungan tungkol sa kanilang mga sintomas upang makakuha ng gabay sa pangangalaga at anumang kinakailangang mga reseta. Kinakailangan ang isang online account, at maaaring magrehistro sa kp.org upang makagawa ng isang e-visit. 
Ang pagtatasa sa sarili sa COVID-19: Kung sa palagay ng isang pasyente ay mayroon silang COVID-19 ngunit walang kp.org account o hindi isang miyembro ng Kaiser Permanente, maaari nilang kumpletuhin ang Kaiser COVID-19 na pagtatasa sa sarili para sa karagdagang payo sa pagkuha ng pangangalaga. 
Paggamit ng telepono o video: Kung ang isang e-visit o pagtatasa sa online ay hindi mainam para sa isang pasyente, maaari silang mag-iskedyul ng pagbisita sa pamamagitan ng telepono o video sa pamamagitan ng pag-sign in sa Kaiser Permanente app o kp.org. Ang isa pang opsyon ay ang pagtawag sa 24/7 na advice line ng Kaiser na 1-866-454-8855. 

Mag-click dito para sa pangangalaga sa Kaiser Permanente. 

Regional Medical Center & Good Samaritan Hospital 
Nag-aalok ang Regional Medical Center at Good Samaritan Hospital ng mga online na screening upang matulungan kayong matukoy kung ang inyong mga sintomas ay nasa loob ng mga parametro ng Sentro para sa Pag-kontrol at Pag-iwas sa Sakit upang makatanggap ng pagsusuri sa COVID-19. Kontakin ang inyong doktor upang masuri pa para sa isang pagsangguni para sa pagsusuri ng COVID-19. Matatagpuan ang online na pagsusuri ng Regional Medical Center dito. Tingnan ang online na pagtatasa ng screening ng Good Samaritan Hospital dito

El Camino Hospital
Ang El Camino Health primary care at mga doktor sa espesyalistang pangangalaga ay nag-aalok ng pagsusuri ng COVID-19 para sa mga pasyente na nakakatugon sa mga pamantayan, at magagamit para sa mga personal na pagbisita, telepono at pagbisita sa video, at sa pangkalahatan ay maaaring makita ang mga pasyente sa loob ng 24 na oras. Matatagpuan ang impormasyon mula sa El Camino Health tungkol sa Novel Coronavirus (COVID-19) dito

Veterans Affairs Palo Alto Health Care System 
Nagsusuri na ang mga pasilidad ng pangkalusugan ng Veterans Affairs sa mga Beterano na nakakatugon sa pamantayan sa pagsusuri na ibinigay ng CDC. Walang bayad para sa pagsusuri. Tignan dito ang  mga FAQ ng Coronavirus: Ano ang kailangang malaman ng mga Beterano


Bumalik sa Itaas ▲

Kapasidad at Pagpapalawak ng Pagsusuri
Lumalawak ang pagsusuri sa buong County habang pataas ang mga bilang ng mga pasyente na ibinabahagi ng mga tagapagbigay ng healthcare kung saan kinokolekta ang mga sample upang masuri, at tumaas ang mga bilang ng mga sample sa lab na maaari nilang masuri sa bawat araw. 

Ang Estado ng California at County ng Santa Clara ay nagbibigay ng malaking suporta sa mga tagapagbigay ng healthcare at mga laboratoryo upang madagdagan ang parehong kapasidad ng pagsusuri at ang bilang ng mga taong nasusuri. Ang Taskforce ng Pagsusuri ng Estado ng California ay nangunguna sa buong estado sa pagpapalawak ng pag-access sa mga supply ng pagsusuri at pagtaas ng kapasidad, na tutugon sa maraming mga hadlang na nagpapabagal sa pagpapalawak ng pagsusuri sa mga county sa buong estado at bansa. Ang Taskforce ng Pagsusuri ng Estado ay gumagana nang direkta sa mga pribadong lab at maraming mga pribadong tagapagbigay ng healthcare, na nagpapatakbo ng karamihan sa mga lokasyon ng pagsusuri at imprastraktura sa parehong lokal at pambansa, upang mapalawak ang kapasidad nang mabilis hangga't maaari. Ang Estado ay naghihimok din ng mga bagong teknolohiya ng pagsusuri at gumagawa ng mga rekomendasyon kung saan angkop para magagamit. 

Direktang nagbibigay ang County ng Santa Clara ng pagsusuri ng COVID-19 sa pamamagitan ng aming Departamento ng Pampublikong Kalusugan at sa pamamagitan ng mga ospital at klinika ng Valley Medical Center (VMC). Kasalukuyang isinasagawa ang pagsusuri sa lahat ng tatlong mga ospital ng County pati na rin sa pamamagitan ng maraming mga lokasyon ng pagsusuri na drive-through sa buong County. Malakas na pinalawak ng VMC ang kapasidad ng pagsusuri ng COVID-19 nitong mga nakaraang linggo at nagtatrabaho upang mapalawak pa. Mayroon ding mga plano ang Laboratoryo ng Pampublikong Pangkalusugan upang makabuluhang madagdagan ang bilang ng mga sample ng COVID-19 na maiproseso nito sa kalagitnaan ng Mayo, na tataas ang aming kapasidad upang masuri ang mga tao lalo na ang mga lugar na mataas ang panganib tulad ng mga nursing home. 

Bilang karagdagan, ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ay regular na naga-update ng gabay sa mga tagapagbigay ng healthcare sa kung sino ang dapat masuri, tinitiyak na alam nila na dapat nilang madaragdagan ang bilang ng mga taong sinusuri nila habang tumataas ang kapasidad ng pagsusuri. Sa kamakailang pagpapalawak ng kapasidad ng pagsusuri, ang Pampublikong Pangkalusugan nagbigay ng updated na gabay sa lahat ng mga tagapagbigay ng healthcare sa komunidad na inirerekomenda ang pagsusuri para sa lahat ng mga indibidwal na may mga sintomas ng COVID-19, at marami pang iba na nagtatrabaho sa mga trabaho na mas mataas ang panganib o na may mas mataas na panganib ng impeksyon o malubhang sakit. 

Nagbibigay din ang County ng makabuluhang suporta sa pagsusuri para sa mga pasilidad ng skilled nursing (SNF), mga kanlungan, at iba pang mga lugar ng pangangalaga sa kongregasyon sa pamamagitan ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan at ang Sistema ng Kalusugan at Ospital ng County. Halimbawa, ang Valley Homeless Healthcare Program ng County ay nagbibigay ng pagsusuri para sa mga residente na walang tirahan at may sintomas o mga residente na may kasaysayan ng pagkakalantad, pati na rin ang mas malawak na pagsusuri sa ilang mga lugar at kanlungan na may mataas na panganib. Sa mga kulungan ng County, sinusuri namin ang lahat ng mga indibidwal na may sintomas, mga may anumang kasaysayan ng pagkakalantad, at iba pang mga indibidwal na nanganganib. 

Mayroon ding isang kritikal na tungkulin ang County sa koordinasyon upang makatulong na mabilis na mapalawak ang kapasidad ng pagsusuri. Tumulong ang County sa pagpapatayo ng pinakaunang  nakabase sa komunidad na mga lugar ng pagsusuri kasama ang Verily sa Santa Clara County Fairgrounds. Nakipagtulungan din kami sa Verily at Lungsod ng San Jose upang mapalawak ang mga libreng serbisyong pagsusuri sa isang bagong pasilidad sa East San Jose sa San Jose PAL Stadium. Katulad nito, nakikipagtulungan kami sa Estado at ang kanilang mga kontratista, OptumServe, upang maglunsad ng dalawang bagong mga serbisyong pagsusuri na nakabase sa komunidad sa mga hindi natutugunan na komunidad sa East San Jose (James Lick High School) at sa Gilroy (Christopher High School). Nakikipagtulungan din ang County sa mga lokal na sentro ng kalusugan ng komunidad upang mapalawak ang pag-access sa pagsusuri ng COVID-19. 

 

Mga Uri ng mga Pagsusuri

Bumalik sa Itaas ▲

Pagsusuri sa Pagtuklas ng Virus

 Ang mga pagsusuri sa pagtuklas ng virus, ang pagsusuri na isinagawa ng karamihan sa mga tagapagbigay ng healthcare, ay mga pagsusuri na nagpapakita kung mayroon kayong COVID-19. Itong pagsusuring diagnostic na ito ay nakakahanap ng genetikong materyal mula sa SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Itong pagsusuri ay kilala sa pamamagitan ng maraming magkakaibang mga pangalan kabilang ang pagsusuri ng polymerase chain reaction (PCR), pagsusuring molekular, o pagsusuring nucleic acid amplification (NAAT). Ang oras na kinakailangan upang makakuha ng mga resulta ng pagsusuri ay magkakaiba sa iba't ibang mga laboratoryo at ang bilang ng mga pagsusuri na kailangang gawin ng laboratoryo. Ang pamantayan na oras upang makakuha ng isang resulta ay 2 araw, ngunit maaaring mag-iba ito. 


Bumalik sa Itaas ▲

Pagsusuri na Serology o Antibody 

Ang isang pagsusuring serology, serological, o antibody ay nakakakita ng pagkakaroon ng mga antibody ng SARS-CoV-2 sa inyong katawan. Ang mga antibody ay bunga ng inyong immune system bilang tugon laban sa virus. Ang mga pagsusuri na serology o antibody ay naiiba sa mga pagsusuring molekular/PCR at hindi masusuri ang COVID-19. Ang mga pagsusuring molekular/PCR lamang ay tumpak na mag-diagnose ng isang tao para sa COVID-19. Maipapakita sa inyo ng mga pagsusuring serology o pagsusuri na antibody kung nalantad kayo sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagsukat kung nakabuo ang inyong katawan ng isang tugon ng antibody sa COVID-19 gamit ang isang sample ng dugo. Mayroong dalawang uri ng mga pagsusuri na antibody, at ang bawat pagsusuri ay gumagamit ng ibang uri ng sample ng dugo. 

Ang isang mabilis na pagsusuri na serology o antibody ay gumagamit ng isang maliit na sample ng dugo mula sa daliri. Sa oras na ito, marami sa mga mabilis na pagsusuri ay hindi pa ganap na napatunayan at ang mga resulta - positibo man o negatibo - ay hindi matibay. 

Ang isang serology ng laboratoryo o pagsusuri na antibody ay gumagamit ng isang mas malaking sample ng dugo, na karaniwang kinukuha mula sa braso. Ito ay isang mas maaasahang pagsusuri upang masukat kung mayroong mga antibody ng COVID-19, ngunit marami pa rin ang nananatiling hindi alam ang tungkol sa pagbibigay kahulugan sa mga resulta. 

Habang maraming mga mananaliksik sa buong bansa ang nagtatrabaho sa pagsusuri ng antibody upang matukoy kung ang isang tao ay nahawaan ng COVID-19, hindi kami malapit sa punto na magawang bigyang kahulugan kung ano ang ibig sabihin nitong mga pagsusuri. Sa kasalukuyan, ang mga pagsusuri ng antibody ay pinakapakinabang para sa mga layunin ng pananaliksik kaysa sa para sa impormasyon ng mga indibidwal na pasyente. 

 • Ang isang positibong mabilis na pagsusuring serology ay nangangahulugan na maaaring nalantad kayo sa anumang coronavirus, kabilang ang SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Hindi nangangahulugang protektado kayo mula sa mga impeksyong COVID-19 sa darating na pahahon at hindi nangangahulugang kayo ay naunang nalantad sa COVID-19. Dapat kayong magpatuloy na mag-ingat na inirerekomenda para sa pangkalahatang publiko, kabilang ang madalas na paghuhugas ng kamay, pagpadistansya sa ibang tao, pag-iwas sa paghawak sa mukha, at paglayo sa iba kapag may sakit. Importante na mag-follow-up sa inyong doktor na maaaring mag-order ng isang mas maaasahang pagsusuri. 
 • Ang ibang mga pagsusuri sa coronavirus ay maaaring maging sanhi upang muling maging  positibo. Hindi pa malinaw kung itong mga pagsusuri ay nakakakita ng mga antibody sa SARS-CoV-2 lamang, ang virus na nagdudulot ng COVID-19, o kung nakita rin nila ang mga antibody sa iba pang mga karaniwang coronavirus. Alalahanin na ang mga coronavirus ay isang pamilya ng mga virus, na ang ilan ay sanhi ng karaniwang sipon. 
 • Maaaring hindi kayo maprotektahan mula sa COVID-19 kahit na mayroon kayong mga antibody. Hindi pa malinaw kung ang pagkakaroon ng mga antibody ay pinipigilan ang muling pagkahawa. 
 • Ang isang negatibong pagsusuri sa serology ay nangangahulugan na hindi pa kayo nakakabuo ng panabla ng  sakit na COVID-19. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang wala kayong impeksyon ng COVID-19. Maaari itong tumagal ng 1-2 linggo pagkatapos ng simula ng mga sintomas para magkaroon ng kaligtasan sa sakit. Kung hindi maayos ang inyong pakiramdam, mangyaring magfollow-up sa inyong doktor na maaaring magsagawa ng karagdagang pagsusuri.

  Tingnan ng madalas itong website at ang website ng CDC para sa pinakabagong update at gabay sa pangkalahatang pagsusuri sa COVID-19.


Bumalik sa Itaas ▲

Last updated: 5/12/2020 4:56 PM