Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Dashboard ng Pagbubukod at Pagkuwarantina

Ang data sa dashboard na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga serbisyong ibinigay para sa pagsuporta sa pagbubukod at pagkuwarantina. Ang Programang Pangsuporta sa Pagbubukod at Pagkuwarantina ng Santa Clara County (Programang I&Q) ay nagbibigay ng mga mapagkukunan sa mga residente ng County na nasuring positibo sa COVID-19 o nakilala bilang mga nakipagsalamuha sa isang positibong kaso upang mabigyan sila ng kakayahan na ligtas na makapagbukod o makapagkuwarantina.

Ang dashboard ay may kasamang tatlong uri ng mga serbisyo. Ang hotel shelter service ay binubuo ng isang silid sa motel na may mga serbisyong pangsuporta para sa mga kaso at nakipagsalamuha na hindi ligtas na makapagbukod o makapagkuwarantina sa bahay o na walang bahay. Ang suporta sa loob-ng-bahay ay nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga taong makapagbukod o makapagkuwarantina sa bahay ngunit nangangailangan ng ilang tulong upang ligtas na magawa ito (hal., pagbili ng mga groceries o pagkuha ng mga suplay sa paglilinis). Ang tulong pinansyal at sa pag-upa ay nagbibigay sa mga indibidwal at mga pamilya na walang ibang uri ng tulong pinansyal (hal., bayad habang may sakit, mga benepisyo sa pagkawala ng trabaho) habang sila ay nananatiling nakabukod o nakakuwarantina. Ang mga indibidwal ay dapat maging kwalipikado batay sa kita ng 80% ng Area Median Income (AMI) o mas kaunti.

​​

Ang dashboard na ito ay ina-update tuwing Lunes.

Pinagmulan: Programang Pangsuporta sa Pagbubukod at Pagkuwarantina ng Santa Clara County

Mga Tala ng Data:

Ang data sa ibinigay na tulong sa pamamagitan ng petsa at lungsod ay hanggang sa Linggo bilang petsa ng update sa dashboard.​

Ang mga lingguhang average na araw para sa hotel shelter, suporta sa loob-ng-bahay, at tulong pinansyal ay ang average na bilang ng mga araw mula sa oras na sinimulan ang isang referral hanggang sa makatanggap ang kliyente ng tulong. Ito ay isang 7 na araw na average ng nakaraang linggo. Ang mga average na araw sa tulong pinansyal at sa pag-upa ay may kasamang mga kumpletong referral at hindi kasama ang isinasagawang mga referral. Ang mga referral na isinasagawa ay isasama sa mga average na araw sa punto ng data ng tulong pinansyal at sa pag-upa kapag nakatanggap ang kliyente ng tulong.

Mga Referral ayon sa Pinagmulan

Ang mga referral para sa mga serbisyo ay natanggap mula sa hotline ng Programang I&Q (Mga Referral sa IQ Hotline) at imbestigasyon ng kaso at mga tawag sa pagsubaybay ng nakipagsalamuha (CICT Referral).

Mga Demograpiko
Pinangasiwaan ng County ang Programang I&Q para sa mga residente ng hindi pinagsamang bahagi ng county at mga residente ng mga sumasaling lungsod. Ang mga lungsod ng Gilroy, Mountain View, Santa Clara at Sunnyvale ay sumali lamang sa bahaging motel ng Programang I&Q (ang N/A ay nangangahulugan sa mga serbisyong hindi sinusuportahan ng Programang I&Q sa mga lungsod na ito). Ang mga sumusunod na lungsod ay hindi kasali sa Programang I&Q, at samakatuwid ay hindi pinapakita sa dashboard: Campbell, Cupertino, Los Gatos, Monte Sereno, at Palo Alto.

Lahi/Etnisidad
Ang data sa dashboard na ito ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa lahi/etnisidad ng mga residente ng County na tumatanggap ng mga serbisyo pangsuporta ng I&Q. Kabilang sa “Iba pa” na kategorya sa grapiko ng lahi/etnisidad ang Amerikanong Indian/Katutubo ng Alaska, Katutubo ng Hawaii at mga taong nagpapakilala ng sarili bilang maraming-lahi.

Katayuan ng Referral ng Tulong Pinansyal at sa Pag-upa
Ang katayuan ng referral ng tulong pinansyal at sa pag-upa ay may kasamang mga referral kung saan ang mga kliyente ay binigyan ng tulong (ibinigay na tulong), ang mga kliyente ay hindi kwalipikado sapagkat hindi nila natugunan ang mga pamantayan sa kwalipikasyon (hindi kwalipikado), ang mga kliyente ay tumanggi ng tulong o hindi makontak pagkatapos ng tatlong pagtangka  (tumanggi ng suporta/walang sagot), at ang mga kliyente na nakontak ng kawani ng programang I&Q at hinihintay ng programa ang dokumentasyon mula sa kaso o sa nakipagsalamuha (isinasagawa).

 

Click here to return to main COVID-19 Data and Reports page​​​​​​​​

Last updated: 2/25/2021 11:03 AM