Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Bảng Tổng kết Dữ liệu các Hỗ trợ cho Người Cô lập và Cách ly ngày

Dữ liệu trong bảng dữ liệu này cung cấp thông tin về các dịch vụ được cung cấp để hỗ trợ những người phải cô lập và cách ly. Chương trình Hỗ trợ Người Cô lập và Cách ly của Hạt Santa Clara (Chương trình I&Q) cung cấp các nguồn trợ giúp cho cư dân của Quận Hạt có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc được xác định là người tiếp xúc với một trường hợp dương tính để giúp họ cô lập hoặc cách ly một cách an toàn.

Bảng dữ liệu này bao gồm ba loại dịch vụ. Dịch vụ tạm trú tại khách sạn bao gồm phòng trọ với các dịch vụ hỗ trợ cho những trường hợp nhiễm và những người tiếp xúc không thể cô lập hoặc cách ly an toàn tại nhà hoặc những người không có nhà ở. Dịch vụ hỗ trợ tại nhà cung cấp các dịch vụ cho những người có thể cô lập hoặc cách ly tại nhà nhưng cần một ít sự trợ giúp để làm được việc này một cách an toàn (ví dụ: đi mua hàng tạp hóa hoặc mua vật dụng làm sạch). Dịch vụ hỗ trợ tài chính và tiền thuê nhà cung cấp sự giúp đỡ tài chính cho những người và các gia đình không có một số các thu nhập khác (ví dụ: nghỉ bệnh có lương, trợ cấp thất nghiệp) trong khi họ vẫn phải cô lập hoặc cách ly. Những người này phải đủ điều kiện dựa trên thu nhập 80% AMI (Thu nhập Trung bình theo Khu vực) hoặc thấp hơn.

​​

Bảng dữ liệu này được cập nhật vào thứ Hai.

Nguồn: Chương trình Hỗ trợ Người Cô lập và Cách ly trong Hạt Santa Clara

Ghi chú về dữ liệu:

Dữ liệu về hỗ trợ được cung cấp theo ngày và theo thành phố tính đến ngày chủ nhật, dựa vào ngày bảng tổng kết dữ liệu được cập nhật.​

Số ngày trung bình hàng tuần cho chỗ ở tại khách sạn, hỗ trợ tại nhà và hỗ trợ tài chính là số ngày trung bình kể từ khi bắt đầu giới thiệu đến khi khách hàng nhận được sự hỗ trợ. Đây là mức trung bình 7 ngày của tuần trước. Số ngày trung bình nhận được hỗ trợ tài chính và tiền thuê nhà bao gồm các giới thiệu đã được hoàn tất và không bao gồm các quy trình giới thiệu đang tiến hành. Các quy trình giới thiệu đang tiến hành sẽ được đưa vào số ngày trung bình cho điểm dữ liệu về hỗ trợ tài chính và tiền thuê nhà khi khách hàng nhận được sự hỗ trợ.

Giới thiệu theo Nguồn

Các giới thiệu cho dịch vụ được nhận từ đường dây nóng của Chương trình I&Q (IQ Hotline Referrals) và các cuộc gọi điều tra trường hợp và truy tìm người đã tiếp xúc với trường hợp nhiễm (CICT Referrals).

Thành phần dân số

Quận Hạt cung cấp Chương trình I&Q cho cư dân thuộc khu vực chưa hợp nhất của Quận Hạt và cư dân của các thành phố đang tham gia. Thành phố Gilroy, Mountain View, Santa Clara và Sunnyvale chỉ tham gia vào thành phần nhà trọ (motel) của Chương trình I&Q (N/A cho thấy các dịch vụ không được Chương trình I&Q hỗ trợ ở các thành phố này). Các thành phố sau đây không tham gia vào Chương trình I&Q và do đó không được phản ánh trong bảng tổng kết dữ liệu: Campbell, Cupertino, Los Gatos, Monte Sereno và Palo Alto.

Sắc dân/Chủng tộc

Dữ liệu trong bảng tổng kết dữ liệu này cho thấy thông tin về sắc dân/chủng tộc của cư dân Quận Hạt đang nhận các dịch vụ hỗ trợ I&Q. Danh mục "Sắc dân/Chủng tộc khác" trên biểu đồ sắc dân/chủng tộc bao gồm Người da đỏ/Người Alaska bản địa, Người Hawaii bản địa và những người được xác định là đa chủng tộc.

Hiện trạng của Giới thiệu Hỗ trợ Tài chính và Tiền thuê nhà
Hiện trạng của giới thiệu hỗ trợ tài chính và tiền thuê nhà bao gồm các giới thiệu khi khách hàng nhận được hỗ trợ (provided assistance), khách hàng không đủ điều kiện vì họ không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn (không hội đủ điều kiện), khách hàng từ chối sự hỗ trợ hoặc mất liên lạc sau khi chương trình cố gắng liên lạc ba lần (từ chối được giúp đỡ/không trả lời) và khách hàng đã được nhân viên chương trình I&Q liên lạc và chương trình đang chờ tài liệu từ người nhiễm hoặc người đã tiếp xúc với người nhiễm (đang tiến hành).

Nhấn vào đây để trở về trang chủ Dữ liệu và Báo cáo về COVID-19​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 2/25/2021 11:02 AM