Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Bảng Giao Diện Số Về COVID-19

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Dữ liệu có thể không đầy đủ: Vào đầu tháng 8, đã có phát hiện là hệ thống của Tiểu bang có trục trặc trong việc báo cáo, và đã ảnh hưởng đến tất cả các quận hạt. Mặc dù Tiểu bang tin rằng vấn đề này đã được giải quyết, chúng tôi vẫn tiếp tục xác thực dữ liệu của chúng tôi.

​​

Để tải xuống dữ liệu liên quan đến bảng dữ liệu ở trên, vui lòng vào trang: https://data.sccgov.org/browse?category=COVID-19​

Chúng tôi đang cẩn thận theo dõi dữ liệu liên quan đến sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng. Chúng tôi cảm thấy được khuyến khích với những gì đang thấy trong một số lĩnh vực và lo ngại về những gì đang thấy trong các lĩnh vực khác. Trong tiến trình kế tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên khoa học, dữ liệu và sự việc liên quan đến các tình huống cụ thể trong cộng đồng. 

Chúng tôi cam kết cung cấp các báo cáo chính xác, đáng tin cậy cho công chúng. Dữ liệu bổ sung sẽ được cung cấp thêm với thời gian. Thông tin được trình bày ở đây được cập nhật hàng ngày và phụ thuộc vào báo cáo của nhiều cơ quan trên toàn Quận Hạt và các cơ quan hợp tác bên ngoài. Vui lòng đọc các ghi chú liên quan đến mỗi bảng tổng kết dữ liệu để hiểu thêm về các giới hạn trong báo cáo.

Mục lục

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​
Last updated: 9/7/2020 4:15 PM