Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Pagpapatupad ng mga Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan ng County at ng Estado Tungkol sa COVID-19


Ang mga indibidwal at negosyo sa buong Santa Clara County ay responsable para sa pagsunod sa mga kautusan ng pampublikong pangkalusugan na idinisenyo upang mapanatiling ligtas ang ating komunidad sa harap ng pandemya ng COVID-19. Sa partikular:

  • Binagong Mahigpit na Ipinapatupad na Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib - Noong Oktubre 5, 2020, ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County, si Dr. Sara H. Cody, ay nagpalabas ng isang Kautusang Nagtatag ng Binagong Mahigpit na Ipinapatupad na mga Pamamaraan sa Pagbabawas ng Panganib na Naaangkop sa Lahat ng mga Aktibidad at Sektor upang Matugunan ang Pandemyang COVID-19. Sa ilalim ng “Kautusan ng Pagbawas ng Panganibna ito, dapat isumite at ipatupad ng mga negosyo ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, siguraduhin na ang mga tauhan at bisita ay nagpapanatili nang pagdistansya sa ibang tao at sumusuot ng panakip sa mukha, magbago ng mga operasyon at ng mga pisikal na pasilidad upang mabawasan ang panganib ng pagkalat, at iulat sa County ang anumang mga kaso ng COVID-19 sa mga tauhan. Nagpalabas din si Dr. Cody ng mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa ilalim ng Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib na naglilista ng karagdagang mga kinakailangan para sa ilang mga industriya at aktibidad.
  • Kautusan sa Pagpapasuri - Noong Setyembre 16, 2020, ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay nagpalabas din ng isang Kautusan sa Pagpapasuri na nangangailangan sa ilang mga pasilidad ng healthcare na magbigay sa ilang mga indibidwal ng Pagsusuring Dyagnostiko para sa COVID-19 at mag-post ng mga abiso na nagpapaalam sa mga bisita sa kanilang mga karapatan na masuri.
  • Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado ng California - Ang mga indibidwal at negosyo sa buong County ay dapat ding sumunod sa Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado ng California, na nagtatakda ng mga limitasyon sa mga industriya at aktibidad. Ang mga panuntunan ng Plano na naaangkop sa Santa Clara County ay nakasalalay sa kalagayan ng pagkalat ng sakit at iba pang nauugnay na mga kadahilanan sa loob ng County. Samakatuwid, ang mga panuntunan ng Plano na naaangkop sa Santa Clara County ay maaaring magbago kapag nagbago ang mga kadahilanan na iyon.

Naniniwala ang County na ang pinakamahalagang bagay na magagawa ng mga indibidwal at negosyo upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang buong komunidad ng County ay ang pag-alam tungkol sa at pagsunod sa mga kautusan ng pampublikong pangkalusugan. Lahat tayo ay mas ligtas kapag ang bawat isa sa atin ay nag-aambag ng ating bahagi sa kalusugan ng komunidad.

Edukasyon Muna

Ang County ay gumawa ng ilang mga hakbang upang mapadali at suportahan ang mga indibidwal at negosyo para sumunod sa mga kautusan. Kapag nalaman ng County ang mga reklamo na nilabag ng mga negosyo ang mga kautusan, ang unang tugon ng County ay ang pag-alam sa sitwasyon at pagturo sa negosyo kung paano sumunod. Maaaring kasama dito ang pagbibigay ng isang babala o iba pang naaangkop na askyon. Ito ay naging karanasan ng County na ang karamihan sa mga negosyo, kapag tinuruan ng mga panuntunan, ay sumusunod.

Pagpapatupad ng mga Kautusan

Kapag ang mga negosyo ay hindi sumunod sa kautusan, ang County ay maaaring gumawa ng maraming uri ng aksyon upang ipatupad ang mga kautusan. Gumagamit ang County ng maraming mga pamamaraan sa pagpapatupad, kabilang ang mga babala at multa (sa ilalim ng Agarang Ordinansa NS-9.291, naisabatas noong Agosto 11, 2020), pagpapahintulot ng pagsuspinde o pagbawi (sa iba't ibang mga industriya kung saan nagbibigay ang County ng mga pahintulot), at maging ang pag-uusig sa kriminal (dahil ang isang paglabag sa kautusan sa pangkalusugan ay isang misdemeanor). Ang iba't ibang mga kadahilanan—kasama ang tindi ng paglabag, ang agarang panganib sa kalusugan ng publiko na idinulot ng paglabag, at kung dati nang nilabag ng negosyo ang mga kautusan sa pangkalusugan—ay nagbibigay-alam sa pagpili ng paraan sa pagpapatupad ng County.

Ang pinakamadalas na ginagamit na pamamaraan ng pagpapatupad ng County ay ang paghain ng multa, na sinusuri ng mga Opisyal ng Pagpapatupad sa pamamagitan ng isang dokumento na tinatawag na Abiso ng Paglabag. Alinsunod sa pangkalahatang pagtuon ng County sa pag-abot, pagturo, at kusang-loob na pagsunod, sa mga naaangkop na kaso ang Abiso ng Paglabag ay nag-aalok ng partikular na "grace period" hanggang sa 72 oras. Kapag ang isang Abiso ng Paglabag ay nagsasama ng isang grace period, ang isang negosyo ay maaaring makaiwas sa mga multa kung sumusunod ito sa grace period at nagsumite ng isang Pahayag ng Pagsunod na nagdodokumento sa pagsunod nito. (Makapagsumite ang mga negosyo ng mga pahayag sa pagsunod sa www.sccCOVIDconcerns.org.) Ngunit kung ang isang negosyo ay hindi sumunod sa loob ng grace period—o kung ang Abiso ng Paglabag ay hindi nag-aalok ng isang grace period—maiipon ang multa mula sa petsa at oras na inilabas ng Opisyal ng Pagpatupad ang Abiso ng Paglabag.

Sa ilalim ng Agarang Ordinansa, nagdodoble ang multa bawat araw hanggang sa maabot nila ang pang-araw-araw na pinakamataas na $ 5,000, na pagkatapos ay maiipon muli araw-araw hanggang sa maayos ang paglabag. Ang County ay maaaring mangolekta ng multa sa pamamagitan ng iba't ibang mga sistema, kabilang ang direktang pagsingil sa negosyo at pagtatala ng Clerk-Recorder ng multa bilang isang lien sa deed ng propyedad kung saan naganap ang paglabag. Nangangahulugan ito na ang mga may-ari ng propyedad, kung naiiba sa may-ari ng negosyo, ay maaaring kailanganin na magbayad ng mga multa na iyon.

 

Suporta ng County

Mas gusto ng County ang edukasyon kaysa sa pagpapatupad at ito ay sabik sa pagtulong sa mga negosyo na malaman ang tungkol at kusang-loob na sumunod sa kanilang mga obligasyon sa ilalim ng mga kautusan sa pangkalusugan. Kung ang tanong ng isang negosyo ay hindi sinagot ng malawak na impormasyon na makikita sa website ng COVID-19 ng County—makakahanap ka ng karagdagang impormasyon sa patnubay sa negosyo, mga madalas na katanungan, at Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao—ang negosyo ay maaaring makipag-ugnay sa COVID-19 Business Call Center ng County sa (408) 961-5500 o sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang webform.

Ang sinuman ay makapagsumite ng inaalala tungkol sa isang paglabag sa alinman sa mga kautusan ng pampublikong pangkalusugan sa pamamagitan ng pagbisita sa aming website sa www.SCCCovidConcerns.org at pagkumpleto ng online form, o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Business Call Center sa (408) 961-5500 na maaaring makatulong sa iyo sa paglagay ng inyong inaalala sa online form.​​

Last updated: 12/3/2020 9:58 AM