Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Thi hành các Lệnh Sở Y Tế Công Cộng của Quận Hạt và của Tiểu Bang ban hành liên quan đến COVID-19

​​

Các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn Hạt Santa Clara có trách nhiệm tuân thủ một số lệnh y tế công cộng được thiết kế để giữ cho cộng đồng của chúng ta an toàn khi phải đương đầu với đại dịch COVID-19. Cụ thể như sau. Nếu các lệnh này mâu thuẫn với nhau, thì sẽ phải tuân theo lệnh hoặc điều khoản nào gắt gao nhất. Các lệnh hiện hành có thể thay đổi theo thời gian, nhưng bao gồm những điều sau:

  • Lệnh Giảm thiểu Rủi ro bắt buộc được Sửa đổi - Vào ngày 5 tháng 10 năm 2020, Viên Chức Sở Y tế Quận Hạt, Bác sĩ Sara H. Cody, đã ban hành Lệnh Thiết lập Các Biện pháp Giảm thiểu Rủi ro Bắt buộc đã được Sửa đổi Áp dụng cho Tất cả Các Sinh hoạt và Ngành nghề để Giải quyết Đại dịch COVID-19. Dưới "Lệnh Giảm thiểu Rủi ro" này, các doanh nghiệp phải nộp và thực hiện Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao, yêu cầu nhân viên và khách duy trì khoảng cách an toàn với nhau và đeo khăn che mặt, sửa đổi cách vận hành và cơ sở vật chất để giảm rủi ro lây truyền, và báo cáo cho Quận Hạt về bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào trong số nhân viên. Bác sĩ Cody cũng đã ban hành một số Chỉ thị Bắt buộc theo Lệnh Giảm thiểu Rủi ro để liệt kê các quy định khác đối với các ngành và sinh hoạt nhất định.
  • Lệnh Xét nghiệm - Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Viên Chức Sở Y tế Quận Hạt cũng ban hành Lệnh Xét nghiệm, yêu cầu các cơ sở y tế cụ thể cung cấp cho một số cá nhân dịch vụ Xét nghiệm Chẩn đoán COVID-19 và niêm yết các bản thông báo cho khách biết về quyền được xét nghiệm của họ.
  • Kế hoạch chi tiết về một Nền Kinh tế An toàn hơncủa Tiểu Bang California - Các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn Quận Hạt cũng phải tuân thủ Lệnh Ở nhà theo Vùng (RSAHO) Ngày 3 tháng 12 của Viên Chức Bộ Y Tế Công Cộng Tiểu Bang, Lệnh Ở nhà Giới hạn Ngày 19 tháng 11 (và Điều khoản bổ sung Ngày 22 tháng 12 của Lệnh này), Kế hoạch chi tiết về một Nền Kinh tế An toàn hơn, và Hướng dẫn theo Ngành của Tiểu Bang, đặt ra giới hạn cho nhiều ngành và sinh hoạt. Các quy tắc trong RSAHO (State Public Health Officer’s December 3 Regional Stay At Home Order) và Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn này đang được áp dụng tại Hạt Santa Clara sẽ phụ thuộc vào tình trạng lây truyền dịch bệnh và các yếu tố liên quan khác trong Quận Hạt. Do đó, các quy tắc trong RSAHO và Kế hoạch đang được áp dụng tại Hạt Santa Clara có thể thay đổi khi các yếu tố đó thay đổi.

Quận Hạt tin rằng điều quan trọng nhất mà các cá nhân và doanh nghiệp có thể làm để bảo vệ bản thân và toàn thể cộng đồng trong Quận Hạt là tìm hiểu và tuân thủ các lệnh y tế công cộng. Tất cả chúng ta sẽ được an toàn hơn khi mỗi người chúng ta đều đóng góp sức mình vào việc gìn giữ sức khỏe cộng đồng.

Hướng dẫn là bước đầu tiên

Khi Quận Hạt nhận được các khiếu nại không khẩn cấp về các doanh nghiệp chưa từng vi phạm lệnh trước đó, phản ứng đầu tiên của Quận Hạt thường là tìm hiểu về trường hợp của họ và cố gắng hướng dẫn doanh nghiệp cách tuân thủ. Điều này có thể bao gồm việc đưa ra cảnh cáo hoặc hành động thích hợp khác, nhưng không phải là trong mọi trường hợp. Nếu doanh nghiệp đã vi phạm lệnh trước đó, từ chối tuân thủ sau khi được hướng dẫn, bị phát hiện là cố ý vi phạm lệnh, hoặc đã vi phạm đưa đến các rủi ro sẽ xảy ra đối với sức khỏe cộng đồng, Quận Hạt có thể không đưa ra cảnh cáo. Kinh nghiệm của Quận Hạt là hầu hết các doanh nghiệp, một khi đã được hướng dẫn về các quy tắc, sẽ tuân thủ.

Thực thi mệnh lệnh

Khi các doanh nghiệp không tuân thủ lệnh, Quận Hạt có thể có một số hành động để thực thi lệnh. Quận Hạt sử dụng một số công cụ thực thi, bao gồm cảnh cáo và phạt tiền (theo Sắc lệnh khẩn cấp NS-9.291, ban hành ngày 11 tháng 8 năm 2020), đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép (trong nhiều ngành khác nhau cần Quận Hạt cấp giấy phép), và thậm chí truy tố hình sự (vì vi phạm lệnh y tế là một tội tiểu hình). Có nhiều yếu tố - bao gồm các thể loại vi phạm, mức độ nghiêm trọng, mức độ vi phạm đó có thể gây nguy hiểm tức thì đến sức khỏe cộng đồng như thế nào  và liệu doanh nghiệp có vi phạm lệnh y tế trước đây hay không – sẽ giúp Quận Hạt lựa chọn công cụ thực thi.

Công cụ thực thi được sử dụng thường xuyên nhất của Quận Hạt là đưa ra hình phạt tiền thông qua một tài liệu có tên là Thông báo về vi phạm do Viên chức Thực thi định mức. Phù hợp với trọng tâm chung của Quận Hạt về việc tiếp cận cộng đồng, hướng dẫn và sự tuân thủ tự nguyện của họ, trong các trường hợp thích hợp, bản Thông báo về Vi phạm có “thời gian gia hạn” tối đa là 72 giờ. Khi Thông báo về Vi phạm có thời gian gia hạn, doanh nghiệp có thể tránh bị phạt tiền nếu họ tuân thủ thời gian gia hạn và nộp bản Tuyên bố Tuân thủ để chứng minh sự tuân thủ của họ. (Doanh nghiệp có thể nộp bản báo cáo sự tuân thủ tại www.sccCOVIDconcerns.org.) Nhưng nếu doanh nghiệp nào không tuân thủ trong thời gian gia hạn — hoặc nếu Thông báo về Vi phạm không đưa ra thời gian gia hạn — thì tiền phạt sẽ tích lũy từ ngày và giờ mà Viên chức Thực thi đưa ra Thông báo về Vi phạm.

Theo Sắc lệnh khẩn cấp, tiền phạt sẽ tăng gấp đôi mỗi ngày cho đến khi đạt mức tối đa hàng ngày là 5.000 đô la, sau đó sẽ tích lũy lại mỗi ngày cho đến khi vi phạm được khắc phục. Quận Hạt có thể thu tiền phạt thông qua nhiều hệ thống khác nhau, bằng cách lập hóa đơn trực tiếp cho doanh nghiệp và yêu cầu Thư ký Quận Hạt áp đặt khoản tiền phạt lên tài sản, là cơ sở vi phạm đã xảy ra. Điều này có nghĩa là chủ nhân tài sản, nếu khác với chủ nhân doanh nghiệp, có thể bị bắt buộc phải trả tiền phạt đó.

Ngoài việc Quận Hạt thực thi các Lệnh của địa phương và của Tiểu Bang, chính phủ Tiểu Bang cũng thực thi các Lệnh của Tiểu Bang và điều này có thể bao gồm các cuộc gọi điện thoại, email, thư và các thanh tra cơ sở doanh nghiệp. Tiểu Bang chỉ thực thi các điều khoản có trong Lệnh của Tiểu Bang và không thực thi điều khoản trong Lệnh của Quận Hạt. Các cơ quan của chính phủ Tiểu Bang có thể bao gồm Văn Phòng Kiểm soát Thức uống Rượu Bia, Văn Phòng Phụ Trách Người Tiêu Dùng, Bộ Giao Thương Công Nghệ và các cơ quan khác. Tiểu Bang cũng có thể có hành động đối với các văn bằng hoặc giấy phép mà họ cấp, chẳng hạn như đình chỉ giấy phép.

Hỗ trợ của Quận Hạt

Quận Hạt chủ trương hướng dẫn doanh nghiệp hơn là thực thi lệnh và nhiệt tình muốn giúp các doanh nghiệp tìm hiểu và tự nguyện tuân thủ nghĩa vụ của họ theo lệnh y tế. Nếu câu hỏi của doanh nghiệp không có câu trả lời trong thông tin phong phú có sẵn trên trang mạng COVID-19 của Quận Hạt — quý vị có thể tìm thêm thông tin tại phần hướng dẫn cho doanh nghiệpCác câu hỏi thường gặp và Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được Sửa đổi — Doanh nghiệp có thể liên lạc với Tổng đài COVID-19 dành cho Doanh nghiệp của Quận Hạt ở số (408) 961-5500 hoặc bằng cách nộp mẫu đơn trên mạng.

Ai cũng có thể báo cáo nếu có lo ngại về các vi phạm đối với lệnh y tế công cộng bằng cách vào trang mạng của chúng tôi tại www.SCCCovidConcerns.org và điền biểu mẫu trực tuyến hoặc bằng cách liên lạc với Tổng đài dành cho Doanh nghiệp ở số (408) 961-5500 để được hỗ trợ ghi nhận báo cáo vào mẫu đơn trực tuyến nhiều ngôn ngữ khác nhau nếu cần.​​​​​​

Last updated: 1/18/2021 12:34 PM