Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Buod ng Ehekutibo

Mayo 22, 2020 Kautusan na Manatili-sa-Bahay

Dahil sa malaking pagsulong na nakamit ng ating komunidad sa pagbagal ng pagkalat ng COVID-19, ang itong na-update na Kautusan na Manatili-sa-Bahay ay nagpapahintulot sa ilang karagdagang mga negosyo at aktibidad na magpapatuloy, napapailalim sa mga paghihigpit upang mabawasan ang panganib sa pagkahawa. Gumagawa din itong Kautusan ng mga mahahalagang pagbabago sa mga kinakailangan sa Protokol ng Pagpadistansya mula sa Ibang Tao para sa lahat ng nagpapatakbong mga negosyo.

Itong bagong Kautusan ay magkakabisa sa 12:01 am sa Biyernes, Mayo 22, 2020, at mananatiling epektibo hanggang sa babaguhin o tatanggalin ito ng Opisyal ng Pangkalusugan. Papalitan nitong bagong Kautusan ang naunang kautusan, na naging epektibo noong Mayo 4, 2020. Tinukoy namin ang kautusan ng Mayo 4 bilang "Naunang Kautusan" at ang bagong Kautusan bilang "Kautusan ng Mayo 22" o "Kautusan."

Ano ang mga pagbabago sa bagong Kautusan na ito?

Pinapayagan ng Kautusan ng Mayo 22 ang ilang mga bagong kategorya ng mga negosyo at aktibidad upang buksan muli, napapailalim sa mga tukoy na kondisyon at limitasyon. Pinapanatili nito ang mga pangunahing paghihigpit, hinihiling ang mga tao na manatili sa kanilang mga tahanan maliban kung sumasali sa ilang mga mahahalagang o pinapayagan na mga aktibidad. Ang mga aktibidad at negosyo na pinapayagan na buksan muli sa ilalim ng bagong kautusan ay tinukoy bilang "Mga Karagdagang Aktibidad" at "Mga Karagdagang Negosyo" at ipinaliwanag sa mga Apendiks C-1 at C-2 sa Kautusan. Naka-highlight ang mga ito at iba pang mga makabuluhang pagbabago sa ibaba.

Mga Karagdagang Negosyo:

 • Ang mga tingi sa tindahan ay maaaring magbukas muli para sa mga benta, ngunit lamang para sa pag-pickup sa curbside/labas o sa pamamagitan ng pag-delivery. Hindi pinapayagan ang mga customer na pumasok sa nitong mga tindahan. Ang mga tindahang tingi na ito ay dapat ding sumunod sa ilang mga karagdagang kondisyon ng pagpatakbo, kabilang ang:
  • Hindi nila maaaring ilipat ang mga produkto sa labas ng tindahan upang ipakita at ibenta.
  • Dapat nilang limitahan ang bilang ng mga manggagawa sa loob ng pasilidad tulad ng inilarawan sa Kautusan.
  • Dapat silang magkaroon ng direktang pag-access sa isang bangketa, kalye, labas na daanan, paradahan, o eskinita para sa pag-pickup.
 • Pinapayagan din ng Kautusan ang mga negosyong sumusuporta sa mga negosyong tingian na magpatuloy sa pagpapatakbo, kasama na ang mga gumagawa ng mga paninda na ibinebenta sa mga tindahan at ang mga negosyo na nagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalakal at pamamahagi.
 • Ang mga panlabas na museyo, mga makasaysayang lugar, at mga maa-access ng publiko na hardin ay pinapayagan na mabuksan muli, ngunit ang mga bisita ay limitado sa mga panlabas na lugar.

Mga Karagdagang Aktibidad:

 • Pinapayagan ng Kautusan ng Mayo22 ang mga tao na sumali sa mga parada ng kotse, hangga't sumakay sila sa mga kotse lamang kasama ang mga miyembro ng kanilang mga sambahayan at hindi umaalis sa kanilang mga kotse sa panahon ng parada o huminto upang magtipon sa isang nakapirming lokasyon. Ang mga bisikleta at motorsiklo ay hindi pinapayagan na sumali sa mga parada ng kotse.

Protokol ng Pagpadistansya mula sa Ibang Tao:

 • Ina-update ng Kautusan ng Mayo22 ang Protokol ng Pagpadistansya mula sa Ibang Tao (Apendiks A sa Kautusan) upang isama ang mga bagong pangangailangan ng Estado ng California para sa pagsasanay ng mga tauhan at iba pang mga pamamaraan.
 • Upang mapatakbo, dapat makumpleto ng lahat ng mga negosyo ang isang Protokol ng Pagpadistansya mula sa Ibang Tao gamit ang bagong template o i-update ang kanilang mga Protokol upang isama ang mga bagong kinakailangan. Dapat maipamahagi ang isang kopya ng Protokol sa lahat ng mga empleyado.
 • Upang mai-pakita na ipinatutupad nila ang Protokol ng Pagpadistansya mula sa Ibang Tao upang mapanatiling ligtas ang kanilang mga kawani at mga customer mula sa COVID-19, ang lahat ng mga negosyo ay dapat mag-print at mag-post sa isang nakalitaw na lugar na malapit sa pasukan sa mga negosyo (1) isang Palatandaan na COVID-19 PREPARED at (2) isang Papel ng Impormasyon ng Bisita sa Protokol ng Pagpadistansya mula sa Ibang Tao. Ang Palatandaan at ang Papel ng Impormasyon ng Bisita ay matatagpuan sa Apendiks A ng Kautusan.
 • Dapat mag-post ng palatandaan ang lahat ng mga negosyo na kinakailangan sa Protokol ng Pagpadistansya mula sa Ibang Tao upang turuan ang mga customer tungkol sa mga kinakailangan sa kalusugan at kaligtasan. Ang mga template ng palatandaan ay magagamit sa website ng County.
​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 11/4/2020 1:53 PM