Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Novel Coronavirus (COVID-19)

Tinutugunan ng County, sa pamamagitan ng Sentro ng Operasyon sa Emerhensiya, ang bagong coronavirus, pinoprotektahan ang publiko, at nagbibigay-alam sa komunidad.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mahalagang Pag-update

Kautusan sa Pagbawas ng Panganib ng Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Hulyo 2, 2020
Basahin tungkol sa bagong Kautusan sa Pagbawas ng Panganib ng Opisyal ng Pangkalusugan.
Marami pa ...

Manatili sa Bahay epektibo sa Hunyo 5, 2020
Basahin ang binagong Kautusan na Manatili sa Bahay epektibo sa Hunyo 5, 2020.
Marami pa ...

Laganap na Pagsusuri ng COVID-19
Ang pagsusuri ng COVID-19 ay libre at madali ngayon, hanapin ang lugar ng pagsusuri na pinakamalapit sa inyo! Marami pa...

Facebook Live sa 10AM
Sumali sa amin tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes para sa isang pagtatagubilin sa COVID-19. 
Marami pa...

Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao 

View COVID-19 Site Specific Protection Plan button Lahat ng mga negosyo ay dapat mag-post, magpatupad, at magbigay sa mga empleyado ng isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao sa bawat isa ng kanilang mga pasilidad.


Mga Ipinag-utos na Panakip sa Mukha 

Overview of mandated face coverings buttonKinakailangan ang panakip sa mukha sa mga negosyo (empleyado at customer) at sa pampublikong pagbibiyahe. ​​​​​​​​ ​

​​​
Last updated: 8/4/2020 2:59 PM