Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Coronavirus Mới (COVID-19)

Hạt Santa Clara hiện đang nằm trong
Ngạch Đỏ
Hãy xem Kế Hoạch Mở Cửa Kinh Tế An Toàn để có thêm thông tin

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​
​​​
​​

Các dữ liệu khác về COVID-19 có thể được tìm thấy tại Dữ Liệu và Báo cáo về COVID-19.
Để tải dữ liệu liên quan đến Bản tổng kết trên, vui lòng vào SCC Open Data Portal.

^​Vì lý do hệ thống CalREDIE của Tiểu Bang có trở ngại không liên tục, con số các trường hợp nhiễm mới và/hoặc tích lũy có thể thay đổi sau khi các vấn đề này được giải quyết.

​Số người chết tạm thời có thể chưa được thống kê trong khi các trường hợp tử vong đang được điều tra.

 


Những cập nhật mới nhất


Tiểu Bang đã chuyển Hạt Santa Clara vào Ngạch Đỏ
Kể từ ngày 3 tháng 3 năm 2021. Tìm hiểu thêm….

Kế Hoạch Chủng Ngừa COVID-19 Của Hạt Santa Clara
Đệ trình cho Tiểu Bang California và sửa đổi vào ngày 8 tháng 12

Cập nhật Hướng dẫn Cô Lập vì COVID-19
Hãy tải bản PDF của hướng dẫn cô lập vì COVID-19 đã được cập nhật.

 


​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​Xét nghiệm Covid-19​​ ​​​​​​​​​​Doanh nghiệp
​​​​​​​​​​Chủng ngừa COVID-19​​​​​​​ ​​​​Thăm dò tiếp xúc​​​​​​
​​​​​​ ​​​​​​
Last updated: 3/3/2021 12:54 PM