Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Coronavirus Mới (COVID-19)

Hạt Santa Clara hiện đang nằm trong
Lệnh Ở Yên Trong Nhà Theo Khu Vực của Tiểu Bang​
Dựa theo Lệnh này và với số trường hợp nhiễm bệnh gia tăng, cư dân phải nên ở nhà càng nhiều càng tốt.​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​
​​​

Các dữ liệu khác về COVID-19 có thể được tìm thấy tại Dữ Liệu và Báo cáo về COVID-19.
Để tải dữ liệu liên quan đến Bản tổng kết trên, vui lòng vào SCC Open Data Portal.

Các con số tử vong được cập nhật từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Các trường hợp nhiễm và số người tử vong được cập nhật mỗi ngày. Dữ liệu về tử vong được thăm dò trong tuần và được báo cáo từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Số tử vong được báo cáo cho sở y tế vào cuối tuần và được thăm dò và phản ảnh trên bản tổng kết vào các ngày trong tuần.

 


​​Latest Updates


Kế Hoạch Chủng Ngừa COVID-19 Của Hạt Santa Clara
Đệ trình cho Tiểu Bang California và sửa đổi vào ngày 8 tháng 12

Hạt Santa Clara Áp Dụng Lệnh “Ở Nhà Theo Vùng” của Tiểu Bang
Chỉ thị bắt buộc áp dụng này có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 12.​

Tiểu Bang chuyển Hạt Santa Clara vào Ngạch Tím (Ngạch Một) vào ngày 16 tháng 11
Ngạch Tím là Ngạch có nhiều giới hạn nhất trong "Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn" của Tiểu Bang.

Cập nhật Hướng dẫn Cô Lập vì COVID-19
Hãy tải bản PDF của hướng dẫn cô lập vì COVID-19 đã được cập nhật.

 


​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​Xét nghiệm Covid-19​​ ​​​​​​​​​​Doanh nghiệp
​​​​​​​​​​Chủng ngừa COVID-19​​​​​​​ ​​​​Thăm dò tiếp xúc​​​​​​
​​​​​​ ​​​​​​
Last updated: 1/15/2021 9:19 PM