Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Coronavirus Mới (COVID-19)

Hạt, thông qua Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp, đang hành động để giải quyết dịch coronavirus mới, bảo vệ công chúng và truyền tin tức cho cộng đồng.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cập Nhật Quan Trọng


Giám Đốc Sở Y Tế ban hành Lệnh mới ngày 2 tháng 7, 2020
Đọc Lệnh mới của Giám đốc Sở Y tế tại
đây.Đọc thêm...


Lệnh Ở Yên Tại Nhà có hiệu lực vào ngày 5 tháng 6 năm 2020

Hãy đọc Lệnh Ở Yên Tại Nhà được sửa đổi và có hiệu lực vào ngày 5 tháng 6 năm 2020. Đọc thêm...


Dịch vụ xét nghiệm COVID-19 khắp nơi 
Dịch vụ xét nghiệm COVID-19 hiện là dịch vụ miễn phí và dễ dàng, hãy tìm địa điểm xét nghiệm gần quý vị nhất! Đọc thêm...

Facebook Live lúc 10 giờ sáng
Hãy tham gia cuộc họp ngắn về COVID-19 với chúng tôi vào mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Đọc thêm..

​​​​​​

Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội 

View COVID-19 Site Specific Protection Plan button Tất cả các doanh nghiệp phải niêm yết, thực hiện và cung cấp cho nhân viên một bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội tại mỗi cơ sở của họ.


Chỉ thị Đeo khăn che mặt 

Overview of mandated face coverings buttonĐeo khăn che mặt là điều bắt buộc tại các doanh nghiệp (nhân viên và khách hàng) và trên các phương tiện giao thông công cộng.​​​​​​​​ 

​​​​
Last updated: 8/5/2020 10:23 AM