Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Alamin Kung Ano ang Dapat Gawin

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Huling pag-update ng nilalaman:  7/1/2020

Talaan ng mga Nilalaman

 

Kung Sa Tingin na may Sakit Kayo 

 

Bumalik sa Itaas ▲​

Sa Tingin Ko Mayroon Ako o may panganib sa pagkakaroon ng COVID-19: Ano ang gagawin ko? 

Mangyaring basahin itong seksyon kung: 

 • Kung hinihinalang ikaw ay maaaring mayroon o nalantad sa COVID-19 ngunit hindi pa nagpasuri
 • Nagpasuri na para sa COVID-19 ngunit hindi pa natatanggap ang mga resulta ng inyong pagsusuri
 1. Subaybayan ang inyong mga sintomas
  • Makipag-tulungan sa iyong primary care provider para malaman kung pumasa ka sa kriterya ng pagsusuri
  • Kung ikaw ay higit sa 50 taong gulang o may kondisyon na tumataas ang inyong panganib para sa malubhang sakit, subaybayan ang inyong sakit at talakayin ang anumang mga alalahanin sa inyong doktor.  
  • Kabilang sa pinaka karaniwang sintomas ay ang lagnat, ubo, at igsi ng paghinga. Ang iba pang mga sintomas na kabilang ay ang panginginig, pagpapawis sa gabi, namamagang lalamunan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkapagod, kalamnan o sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkalito, o pagkawala ng panlasa/amoy. 
  • Kung lumala ang inyong mga sintomas, nahihirapang kang huminga, o nagkakaroon ng iba pang mga sintomas, tawagan kaagad ang inyong doktor.
  • Kung hindi mo makontak ang iyong doktor, un among subukan na mag-iwan ng mensahe sa serbisyong tagasagot sa emerhensiya/pagtapos-ng-oras ng iyong doctor. Kung ang opsyon na ito ay hindi possible, ikaw ay kumontak sa Santa Clara Valley Medical Center, Valley Connections Line sa 1-888-334-1000 at magtanong na makausap ang tagapayong nars. Huwag pumnta sa silid ng emerhensya o urgent care nang walang appointment.
  • Kung hindi ka makapag-pasuri sa tagapagbigay, maaari ka pa ring makahanap ng karagdagang sites ng pagsusuri sa pamamagitan ng pagbisita sa Saan Makakakuha ng Pagsusuri.
  • Kung ito ay isang emerhensiya, tumawag sa 911. Kung ikaw ay nasuri na, sabihin sa kanila na naghihintay ka ng mga resulta.
   • Ang ilan sa mga palatandaan ng babala sa emerhensiya ay may problema sa paghinga, patuloy na sakit / bigat sa dibdib, pagkalito o hindi makagising, at nagiging kulay bughaw ang mukha o labi. ​
 1. Tumawag muna bago bumisita sa isang ospital, silid-emerhensiya, o opisina ng doktor
  • Kung kailangang bumisita sa isang ospital, silid-emerhensiya, o opisina ng doktor, tumawag sa unahan upang ipaalam sa kanila na maaaring nagkaroon kayo ng COVID-19. Makakatulong ito sa ospital o sa opisina ng doktor na gumawa ng mga pamamaraan upang mapigilan ang ibang tao na mahawaan.
 1. Manatili sa bahay maliban kung magpapagamot
  • Manatili sa bahay. Dapat ang ibang tao ay kumuha ng inyong pagkain at iba pang mga pangangailangan ninyo.
   • Huwag pumunta sa trabaho, sa paaralan, o sa mga pampublikong lugar.
   • Kung kailangan ng pangangalagang medikal, iwasan ang paggamit ng pampublikong transportasyon, ridesharing, o taxi.
 1. Protektahan ang inyong pamilya at mga kaibigan
  • Habang nasa bahay, manatili sa isang hiwalay na silid na sarado ang pintuan at malayo sa ibang mga tao sa inyong sambahayan. Gumamit ng isang hiwalay na banyo, kung mayroon.
   • Kung hindi magagamit ang isang hiwalay na banyo, gamitin ang banyo pagkatapos ng iba, at pagkatapos ay punasan ang lahat ng inyong hinawakan pagkatapos.
  • Magsuot ng isang takip sa mukha kung dapat kayong malapit sa ibang tao sa bahay. Maaaring magamit ang isang bandana, bupanda, o maskara na tela na ginawa sa bahay. Kung hindi maaaring makasuot ng takip, kung gayon hindi dapat magbahagi ang ibang mga tao ng inyong silid Dapat limitado ang oras na nililipas sa ibang mga miyembro ng inyong sambahayan.
  • Linisin ang inyong mga kamay nang madalas sa sabon at tubig o gamit ang disimpektante ng kamay na may alkohol.​
  • Takpan ang mga ubo at pagbahing ng isang tisyu at itapon ang ginamit na tisyu sa isang lata ng basurahan na may plastik.  Hugasan nang lubusan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig pagkatapos. 
  • Iwasan ang pagbabahagi ng mga personal na gamit sa bahay tulad ng pinggan, baso, o tulugan.
  • Linisin ang madalas na hinawakan na mga ibabaw at bagay (tulad ng mga hawakan ng pintuan at switch ng ilaw).  Epektibo ang mga regular na paglilinis ng sambahayan.
 1. Maghiwalay sa sarili sa bahay
  • Kung hindi pa nasubok:
   • Manatiling nakahiwalay sa bahay hanggang nawala na ang lagnat at mas mahusay ang iba pang mga sintomas pagkatapos ng 3 araw.
  • Kung nasubukan na at hinihintayin ang inyong mga resulta:
   • Manatiling nakahiwalay sa bahay hanggang makipag-ugnay ang inyong tagapagbigay na may resulta. 
  • Kung tapos na ang inyong panahon sa kuwarentina ng sarili, maaaring bumalik sa inyong karaniwang gawain habang sinusundan ang mga kautusan na Manatili sa Bahay at ng pagpadistansya sa ibang tao. Magsuot ng magagamit muli, hindi pang-medikal na mga takip ng tela sa mukha kapag lumabas para sa mga mahahalagang serbisyo.

TANDAAN: Kung nagtatrabaho sa isang lugar ng pangangalagang pangkalusugan, dapat magpaalam sa opisina ng kalusugan ng empleyado/trabaho kaagad kapag sa magsimulang magpakita ng mga sintomas. 

Dapat sumunod sa anumang karagdagang tagubilin mula sa inyong employer.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Positibo ang Resulta ng aking Pagsubok sa COVID-19: Ano ang gagawin ko?

Mangyaring basahin itong seksyon kung:

 • Nasubukan na at alam na ninyo ang resulta
 1. Patuloy na subaybayan ang inyong mga sintomas
  • Tingnan ang item # 1 sa Seksyon Isa.
 1. Ihiwalay ang sarili sa loob ng 14 na araw at hanggang mas mabuti ang inyong sakit
  • RManatiling nakahiwalay sa bahay nang 14 na araw pagkatapos ng inyong positibong resulta ng pagsubok O nang 7 na araw pagkatapos nawala ang lagnat at masmabuti ang iba pang mga sintomas, alinman ang mas matagal.
  • Patuloy na protektahan ang inyong pamilya at mga kaibigan.
   • Tingnan ang item # 4 sa Seksyon Isa.
 1. Ang mga taong nakakasama sa inyo ay dapat din mag-hiwalay sa sarili sa loob ng 14 na araw
  • Ang mga miyembro ng sambahayan ay dapat maghiwalay sa sarili nang 14 na araw pagkatapos ng kanilang huling malapit na pakikipag-ugnay sa inyo habang may sakit, bago sinimulan ang inyong paghihiwalay sa isang hiwalay na silid.
  • Sa panahon ng kuwarentina, maaari silang manatili sa bahay ngunit dapat na maghiwalay hangga't maaari mula sa inyo. Kung maaari, dapat silang manatili sa hiwalay na mga silid at gumamit ng isang hiwalay na banyo.
  • Tulad ng dati, dapat lahat ng nasa bahay ay sumunod ng mga tagubilin sa kautusan ng County ng Santa Clara na manatili-sa-bahay.
  • Kung kailangan nilang lumabas ng bahay, dapat nilang gawaing mahigpit na pagpadistansya sa ibang tao at maiwasan ang pakikipag-ugnay sa iba.
 1. Sa panahon ng kuwarentina, dapat na subaybayan ng inyong mga kontakt sa sambahayan ang kanilang sarili para sa mga sintomas
  • Kung magkakaroon sila ng lagnat, ubo, o iba pang mga sintomas, dapat silang tumawag sa kanilang doktor.
  • Bago bumisita sa isang ospital, silid-emerhensiya, o opisina ng doktor, dapat silang tumawag nang maaga upang ipaalam sa tagapagbigay ng serbisyo na ang isa pang miyembro ng sambahayan ay na-diagnose kamakailan na may COVID-19. 
  • Kung ang inyong kontakt sa sambahayan ay nagkakaroon ng lagnat, ubo, o iba pang mga sintomas sa paghinga ngunit hindi nasubok para sa COVID-19, dapat silang manatiling nakahiwalay sa bahay hanggang sa hindi bababa sa 3 na araw pagkatapos nawala ang lagnat at mas mahusay ang iba pang mga sintomas.

 

Bumalik sa Itaas ▲​

Negatibo ang Resulta ng aking Pagsubok sa COVID-19: Ano ang gagawin ko?

 • Malamang wala kayo ng COVID-19. Inyong tagabigay ng serbisyo ay maaaring nais talakayin ang kahulugan ng itong resulta sa inyo.
 • Manatiling nakahiwalay sa bahay hanggang nawala na ang lagnat at mas mahusay ang iba pang mga sintomas pagkatapos ng 3 araw.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19:

 

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Tao na Kailangan ng Karagdagang Pag-iingat

Alam natin ngayon na ang ilang mga tao ay nasa mas mataas na panganib para sa malubhang sakit na COVID-19 kaysa sa iba. Sa partikular, mas matatanda at mga tao na may kalakip na mga kondisyon sa kalusugan ay mas malamang na magkakaroon ng mas malubhang sintomas at mangangailangan ng mas masinsinang pangangalagang medikal.

Batay sa nalalaman natin ngayon, ang mga nasa mataas na panganib para sa malubhang sakit mula sa COVID-19 ay:

 • Mga taong may edad na 50 taong gulang at higit pa
 • Mga taong nakatira sa isang nursing home o pangmatagalang pasilidad ng pangangalaga
 • Mga taong lahat ng edad na pinagbabatayan ng mga kondisyong medikal, lalo na kung hindi kontrolado ng maayos, kabilang ang:
  • Talamak na sakit sa baga o katamtaman hanggang sa malubhang hika
  • Malubhang kondisyon sa puso
  • Na-kompromisong imyunidad
   • Maraming mga kondisyon ang maaaring magkakakompromiso ng imyunidad ng isang tao, kabilang ang paggamot sa kanser, paninigarilyo, utak ng buto o paglipat ng organo, kakulangan sa resistensya, hindi kinokontrol ng HIV o AIDS, at matagal na paggamit ng corticosteroids at iba pang mga gamot na nagpapahina sa imyunidad
  • Malubhang labis na katabaan (indeks ng laki ng katawan [BMI] ng 40 o higit pa)
  • Diyabetis
  • Talamak na sakit sa bato na sumasailalim ng dialysis
  • Sakit sa atay
  • Mga taong buntis

ahigpit na hinihimok ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County na ang mga taong mas mataas na panganib ng malubhang sakit ay manatili sa bahay.

Bilang karagdagan, sundin ang pangkalahatang patnubay na ito:

 • Madalas na hugasan ang inyong mga kamay ng sabon at tubig, umubo sa isang tisyu o siko, at iwasang hawakan ang inyong mga mata, ilong, o bibig.
 • Lumayo sa mga taong may sakit
 • Linisin ang madalas na hinawakan na mga ibabaw at bagay (tulad ng mga hawakan ng pintuan at switch ng ilaw). Epektibo ang mga regular na paglilinis ng sambahayan.
 • Magpahinga ng lubusan, uminom ng maraming likido, kumain ng malusog na pagkain, at bawasan ang stress upang mapanatili ang inyong kaligtasan sa sakit.
 • Sundin ang mga rekomendasyon ng CDC para sa paggamit ng personal na kagamitan sa proteksiyon (PPE).
 • Kahit na may sakit, huwag bumisita sa mga ospital, mga pasilidad na pangmatagalang pangangalaga, o mga tahanan ng pag-aalaga, o iba pang mga lugar na may madaling masakit na populasyon. Kung kailangan bumisita sa mga pasilidad na ito, limitahan ang inyong oras doon at magpalayo ng 6 na piye mula sa lahat ng mga pasyente at empleyado ng pasilidad sa lahat ng oras.
 • Huwag pumunta sa silid-emerhensiya maliban kung kinakailangan. Ang mga silid-emerhensiya ay kailangang makapaglingkod sa mga pinaka kritikal na pangangailangan. Kung mayroon kayong mga sintomas tulad ng ubo, lagnat, o iba pang mga problema sa paghinga, kontakin muna ang inyong regular na doktor para sa mga tagubilin.
 • Kung may sakit kayo, manatili sa bahay at malayo sa iba sa inyong sambahayan hanggang sa antas na magagawa.

Alam namin na ang pagkalat ng COVID-19 ay mapanganib na partikular sa mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan. Ang mga indibidwal na walang permanenteng tahanan ay hindi lamang nakaharap ng mas mahirap na kondisyon sa pag-iwas ng sakit, ngunit kanilang kalusugan ay lalo pang masama kaysa sa iba pang mga residente. Ang County ng Santa Clara ay nagtatrabaho nang husto kasama sa mga kasosyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga indibidwal na walang tirahan, at maaaring basahin ang tungkol sa aming tugon sa pahinang ito.

 

Bumalik sa Itaas ▲


Mga Tao na Naninirahan at Nagtatrabaho sa Mga Komunidad na Mga Multi-Unit na Pabahay

Ano ang Dapat Gawin ng Property Manager?

Hikayatin ang mga Residente at Kawani na Gawin ang Pagpadistansya sa Ibang Tao.
 • Suportahan ang kawani sa paggawa ng pagpadistansya sa ibang tao at pagsunod sa kautusan na Manatili sa Bahay. Payagan ang telecommuting at hikayatin ang paggamit ng flexible leave time hangga't maaari.
 • Ikansela ang lahat ng mga pagpupulong, pagtitipon, at iba pang mga paggamit ng mga karaniwang lugar, kabilang ang mga silid ng komunidad, fitness room, languyan, lugar ng alagang hayop/parke ng aso, lab ng kompyuter, at mga magkasamang silid ng imbakan.
 • Mag-post sa mga lugar ng kawani, karaniwang mga espasyo, at mga lugar ng pagpasok ng impormasyon tungkol sa mga ginagawa upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. 
 • Magbahagi ng impormasyon tungkol sa COVID-19 sa mga residente sa maraming wika. Maghanap ng magagamit na mga palatandaan at mapagkukunan sa website ng CDC.
Pamahalaan ang mga Bisita
 • Limitahan ang mga bisita sa mga mahahalagang bisita lamang. Ang mga mahahalagang bisita ay kasama ang mga manggagawa sa pangangalaga sa bahay at iba pa na nagbibigay ng mahahalagang serbisyo, tulad ng health care at pagpapanatili sa emerhensiya.
 • Hikayatin ang mga residente na kumonekta sa pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng telepono at/o online, at ipagpaliban ang lahat ng hindi kinakailangang pagbisita.
 • Kung maaari, limitahan ang pag-pasok ng mga bisita sa isang punto ng pagpasok sa gusali na madaling masubaybayan ng kawani.
 • Mag-post ng mga palatandaan sa mga pasukan na nagtuturo sa mga mahahalagang bisita na pigilin ang pagpasok kung sila ay may sakit o kung mayroon silang malapit na pakikipag-ugnay sa isang tao na pinaghihinalaang o nakumpirma na mayroong COVID-19.
 • Mag-post ng mga palatandaan na nagtuturo sa mga bisita na limitahan ang kanilang paggalaw sa gusali at huwag gumamit ng mga karaniwang lugar.
Pagsubaybay ng Kalusugan ng Kawani
 • Isubaybay ang kawani nang personal o sa telepono para sa mga sintomas ng virus sa pagsisimula ng araw-araw. Ang sinumang may lagnat, ubo, igsi ng paghinga, pananakit ng kalamnan o katawan, sakit ng ulo, pagsusuka, pagtatae, pagkalito, o iba pang mga sintomas na nauugnay sa COVID-19 ay hindi dapat pumasok sa trabaho.
 • Tumawag sa telepono ng 2-1-1 at mag-teksto sa 211211 para sa mga serbisyo ng COVID-19/bagong coronavirus, magagamit 24-oras sa isang araw, 7-araw sa isang linggo, sa 150 na wika.
Kung mayroong isang pinaghihinalaang o nakumpirma na kaso ng COVID-19 sa gusali, huwag magbahagi ng personal na impormasyon ng kalusugan. Ang pagkakakilanlan ng isang pinaghihinalaang o nakumpirma na kaso ay protektadong impormasyong pangkalusugan at maaaring hindi isiwalat ng kawani. Hindi kinakailangan na alerto ang mga residente tungkol sa mga posibleng kaso. Para sa impormasyon tungkol sa ano ang gagawin sa sitwasyon kung ang isang empleyado ay sumubok na positibo para sa COVID-19, mangyaring sumangguni sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County ng Santa Clara Patnubay para sa Mga Negosyo at Lugar ng Trabaho.

Kung nakilala ang pagkakakilanlan ng isang kaso, hindi dapat pumasok ang mga bisita at kawani sa tirahan ng tao na may COVID-19.

Ano ang Dapat Gawin ng Maintenance Staff?

Maglinis at Magdisimpekta na Madalas
 • Linisin at disimpektahin lahat ng mga ibabaw sa mga karaniwang lugar nang maraming beses bawat araw. Kasama dito ang mga doorknob, pindutan ng elevator, switch ng ilaw, mga rehas, at iba pang mga ibabaw na hinahawakan ng maraming tao.
 • Bisitahin ang webpage ng Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit (CDC) para sa karagdagang impormasyon sa mga pamamaraan at produkto ng paglilinis.
 • Tiyaking mayroong magagamit na mga basurahan para sa mga ginamit na tisyu at mga tuwalya na papel.
Magtrabaho ng Ligtas sa Mga Tirahan
 • Limitahan ang trabaho na ginagawa sa bawat tirahan hangga't maaari. Ang mga kawani na kailangang pumasok sa tirahan ng residente ay dapat sundin ang mga pangunahing prinsipyo sa kalinisan kabilang ang:
  • Hugasan ang mga kamay o gumamit ng disimpektante (hindi bababa sa 60% na nilalaman ng alkohol) bago pumasok. Magsuot ng malinis na guwantes kung maaari.
  • Panatilihin ang hindi bababa sa 6 na piye ng distansya mula sa mga residente.
  • Disimpektahin ang lahat ng mga ibabaw ng trabaho bago umalis sa tirahan.
  • Magsuot ng panakip sa mukha.
Ano ang Dapat Gawin ng mga Residente?

Gawin ang Pagpadistansya sa Ibang Tao
 • Manatili sa bahay sa inyong tirahan at iwasan ang lahat ng hindi kinakailangang kontak sa iba. Sa partikular, maiwasan ang pakikipag-ugnay sa mga taong may sakit, at manatili sa bahay at malayo sa iba kapag may sakit kayo.
 • Limitahan ang mga biyahe para sa groserya, gasolina, at iba pang mga mahahalagang gamit.
 • Kung kailangan kayong umalis ng tirahan, palaging manatiling hindi bababa sa 6 na piye ang layo sa iba at magsuot ng panakip sa mukha.
 • Suportahan at respetuhin ang mga pagpapasya tungkol sa limitadong paggamit o pansamantalang pagsasara ng mga karaniwang lugar sa inyong gusali.
 • Isaalang-alang ang mga malikhaing paraan upang kumonekta sa iba mula sa malayo. Gumamit ng telepono, mga tawag sa kumperensya, at online na kumperensya ng video para sa trabaho, mga pulong, at makipag-ugnay sa mga kaibigan at pamilya.
Gumawa ng Magandang Kalinisan sa Paghinga
 • Hugasan ang inyong mga kamay nang madalas gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo. Kung hindi magagamit ang mga pasilidad sa paghuhugas ng kamay, gumamit ng disimpektante ng kamay ng hindi bababa sa 60% na nilalaman ng alkohol.
 • Iwasang hawakan ang inyong mga mata, ilong o bibig ng di-nahugasang kamay.
 • Takpan ang inyong bibig/ilong ng isang tisyu o manggas kapag umuubo o pagbahin, pagkatapos itapon ang nagamit na tisyu.
 • Iwasan ang pagbabahagi sa ibang tao ang mga personal na item tulad ng baso ng pag-inom, kagamitan ng pagkain, at mga tuwalya.
Linisin na Madalas ang mga Madalas na Hinahawakan na Ibabaw sa Inyong Sambahayan
 • Disimpektahin at linisin na madalas ang mga madalas na hinahawakan na ibabaw kasama ang mga telepono, keyboard, countertop sa kusina, kubeta, gripo, at mga doorknob. 
Gumawa ng isang Plano
 • I-plano kung paano matutugunan ang inyong mahahalagang pangangailangan kung kayo ay nagkasakit.
 • Magplano kung paano maaaring makatulong sa iba sa inyong gusali kung sila ay nagkasakit. Halimbawa, maaari kayong mag-alok na mag-iwan ng pagkain at iba pang mga item sa labas ng pintuan ng kapitbahay o subaybayin sila nang pang-araw-araw na tawag sa telepono.
 • Panatilihin ang supply ng mga hindi masisira na pagkain, mga gamit sa bahay, mga gamit ng paglilinis, at mga gamot upang maaaring mabawasan ang inyong mga paglalakbay sa groserya, parmasya, at iba pang mga lokasyon.

Bumalik sa Itaas ▲


Patnubay para sa mga Summer Camp, Mga Programang Summer School, at Iba pang mga Aktibidad ng mga Bata 


Sa pagtatapos ng taon ng paaralan, maraming mga pamilya na may mga bata ang isinasaalang-alang ang kanilang mga opsyon para sa mga summer camp, summer school, at iba pang mga aktibidad ng mga bata. Kaugnay sa COVID-19, importante na ang mga summer camp, summer school, at iba pang mga programa ng mga bata ay gumawa ng mga espesyal na pag-iingat upang matiyak na ang mga kawani at mga nagkakamping/estudyante ay manatiling ligtas at malusog. Ang pangunahing paraan upang magawa ito ay sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat tao ay may isang limitadong bilang ng mga nakipag-ugnay, kaya kung ang isang tao ay nahawaan, limitado ang pagkalat. 

Itong patnubay ay nagbibigay ng impormasyon kung paano maaaring magpatakbo itong mga programa at mga sagot sa ilang mga madalas na katanungan. Mangyaring tandaan na tingnan na madalas ang website ng County para sa mga pag-update, dahil maaaring magbago ang mga panuntunan at mga limitasyon sa mga summer camp. 

Ang gabay na tiyak sa mga summer school ay nasa katapusan ng seksyong ito. Ang patnubay para sa mga paaralan sa seksyong ito ay nalalapat sa pagtuturo sa summer lamang at mga ang distrito ng paaralan ay dapat asahan ang magkahiwalay na patnubay patungkol sa taon ng paaralan sa 2020-2021. 

Pag-unlad ng isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao 

Tulad ng lahat ng iba pang mga negosyo na pinapayagan na magpatakbo sa ilalim ng Kautusan na Manatili sa Bahay ng Opisyal ng Pangkalusugan ("Kautusan"), ang mga summer camp ay dapat magkumpleto at magpatupad ng isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao bago bumukas. Kasama dito ang isang kahilingan na magsuot ng mga panakip sa mukha sa mga kampo, na tinalakay nang mas detalyado sa paglaon sa patnubay na ito. Ang pagsunod sa mga pag-iingat na ito ay magpapahintulot sa mga nagkakamping at mga kawani na maging mas protektado sa COVID-19. 

Ang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao ay dapat na maipamahagi sa lahat ng mga tauhan ng kampo, at dapat itong ma-access sa mga opisyal ng County at lungsod na nagpapatupad ng Kautusan. Ang summer camp ay dapat ding mag-print ng (1) isang Palatandaan na COVID-19 PREPARED at (2) isang Talaan ng Impormasyon ng Bisita sa Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao, at dapat na mai-post nang madaling makikita ng lahat sa mga pasukan sa pasilidad ng kampo at mga lokasyon ng pag-checkin. (Tingnan ang Apendiks A ng Kautusan para sa isang template ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao, ang Palatandaan na COVID-19 PREPARED, at ang Talaan ng Impormasyon sa Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao.) 

Laki ng Grupo at Paghihigpit sa Paghahalo 

Tulad ng mga daycare, mga summer camp, paaralan ng summer, at iba pang mga programa ng mga bata ay dapat tiyakin na: (1) ang mga bata ay nasa matatag na mga grupo ng 12 o mas kaunti; (2) ang mga bata ay hindi nagbabago mula sa isang grupo patungo sa isa pa; (3) maraming mga grupo ng mga bata sa isang pasilidad manatili sa magkahiwalay na silid; at (4) ang mga tagapagbigay ay mananatili lamang sa isang grupo ng mga bata. 

Gayundin, ang mga bata ay hindi maaaring ilipat mula sa isang programa sa isa pa nang mas madalas ng bawat 3 linggo. Nangangahulugan ito na, halimbawa, kung ang isang bata ay dumalo sa isang programa na isang linggo na summer camp, ang bata na iyon ay hindi pinapayagan na dumalo sa isa pang summer camp o programa sa pangangalaga ng bata sa loob ng dalawang linggo. Nangangahulugan din ito na ang mga bata ay hindi maaaring dumalo sa dalawang kampo nang sabay-sabay, o dumalo sa summer camp at isa pang uri ng libangan na grupo o programa sa pangangalaga sa bata. Ang mga programa ng mga bata ay may pananagutan sa pagpapanatili ng naaangkop na pagpapatala at mga tala sa pagdalo. Dapat silang magpatunay ng pagsunod sa mga paghihigpit na ito hangga't magagawa. 

Mga Pamilya at mga Sambahayan na may Maramihang Mga Bata 

Walang limitasyon sa bilang ng mga bata mula sa iisang sambahayan o tirahan na maaaring dumalo sa parehong programa. Ngunit kung posible, ang mga bata na magkasama ay dapat na dumalo sa parehong programa at itinalaga sa parehong matatag na grupo. Mapapaliit nito ang panganib ng pagkakalantad sa mga kawani ng kampo, iba pang mga nagkakamping, at iba pang mga miyembro ng sambahayan ng mga bata. 

Paggamit ng mga Ibinahaging Pasilidad Kung Hindi man Pinapayagan na Magbukas sa Ilalim ng Kautusan 

Ang mga summer camp ay maaaring gumamit ng mga pasilidad ng libangan tulad ng mga palaruan at panloob na mga pasilidad ng atleta na hindi pinapayagan na magbukas sa ilalim ng Kautusan, ngunit dapat nilang tiyakin na walang ibang mga grupo o indibidwal na gumagamit ng parehong pasilidad nang sabay. Sa ibang salita, ang isang panloob na pasilidad o palaruan ay dapat na maging bahagi ng pasilidad ng organisasyon at dapat na maihigpitan lamang ang pag-access sa mga bata sa mga programa ng organisasyon na iyon, o, kung ang panloob na pasilidad o palaruan ay matatagpuan sa ibang lokasyon, maaaring mareserba ito ng organisasyon para sa eksklusibong paggamit ng mga bata sa kanilang mga programa sa oras ng araw kung nasa sesyon ang kampo o programa. 

Halimbawa, ang isang kampo ng gymnastics na nakakatugon sa isang gym tuwing umaga ng 3 linggo ay maaaring gumamit ng gym kung eksklusibong inireserba ang gym para sa kampo lamang sa umaga na iyon. Bilang karagdagan, ang mga paghihigpit ng Kautuan sa laki ng grupo at paghahalo ay dapat sundin, nangangahulugang ang mga pasilidad na ito ay maaaring magamit lamang ng isang matatag na grupo ng 12 o mas kaunting mga bata sa anumang oras at walang paghahalo sa pagitan ng mga grupo ng mga bata habang ginagamit ang mga pasilidad na ito. 

Maramihang mga grupo ng mga bata ay maaaring gumamit ng isang ibinahagi na panloob na pasilidad o palaruan sa iba't ibang oras ng araw o linggo. Gayunpaman, ang mga pasilidad na ito ay dapat na maging sanitized sa pagitan ng paggamit ng iba't ibang mga grupo ng mga bata. 

Paggamit ng Ibinahaging Kagamitan 

Ang mga programa ng mga bata ay maaaring gumamit ng ibinahaging kagamitan para sa mga aktibidad ng isports at libangan sa loob ng bawat matatag na grupo ng mga bata. Ang lahat ng mga nakabahaging kagamitan ay dapat na maging sanitized sa pagitan ng paggamit ng iba't ibang mga grupo ng mga bata. 

Mga Tagapagpayo sa Kampo, Mga Tagapagturo, at Iba pang mga Tauhan 

Ang mga tagapagturo, tagapagpayo ng kampo, boluntaryo, at iba pang kawani na nangangasiwa ng mga programa ng mga bata ay hindi maaaring magtrabaho sa maraming mga grupo ng mga bata. Halimbawa, kung ang tagapagpayo ng kampo ay nakikipagtulungan sa isang grupo ng mga bata para sa isang Lunes/Miyerkules na kampo, ang parehong tagapagpayo ng kampo ay maaaring hindi magtrabaho sa ibang grupo ng mga bata para sa isang kampo ng Martes/Huwebes sa parehong (mga) linggo. Ang bawat tagapagpayo ng kampo ay dapat manatili sa parehong grupo ng mga bata sa buong panahon ng kampo. Pagkatapos ng isang kampo, kahit gaano pa ang tagal ng kampo, ang tagapayo ng kampo ay maaaring magsimulang magtrabaho sa isang bagong grupo ng mga bata. Kung ang mga kawani ng kampo ay may sakit o nasaktan, o hindi maaaring magtrabaho dahil sa isa pang kadahilanan, maaaring pumalit ang isang kapalit. 

Ang 12-bata na limitasyon sa laki ng grupo ay nalalapat lamang sa mga kalahok sa kampo, hindi mga kawani ng kampo. Kung ang mga kawani ng kampo ay wala pang 18 taong gulang (hal. "tagapagpayo-sa-pagsasanay"), hindi sila binibilang laban sa pinakamataas na 12-bata. 

Mga Panakip sa Mukha 

Ang mga kawani ng programa at lahat ng mga bata na may edad na 13 pataas ay dapat magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras habang pumapasok sa programa o kampo, maliban kung sila ay kumakain, natutulog, o aktibong nag-eehersisyo, dapat pa rin nilang panatilihing ang kanilang panakip sa mukha sa kanila upang i-suot muli kapag tapos na. Ang mga batang edad 7-12 ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha habang nasa ilalim ng direktang pangangasiwa ng adulto, maliban kung sila ay kumakain, natutulog, o nag-eehersisyo, dapat pa rin nilang panatilihin ang kanilang panakip sa mukha sa kanila upang mai-suot muli sa ibang pagkakataon. Ang mga panakip sa mukha ay hindi kinakailangan para sa sinuman kung ito ay hindi marapat na medikal para sa isang tao na sumusuot ng isa. 

Maliban kung ito ay hindi marapat na medikal, ang mga magulang at tagapag-alaga ay dapat ding magsuot ng mga panakip sa mukha kapag sila ay kumukuha at bumababa sa kanilang mga anak. 

Drop-off at Pickup 

Kung maaari, ang mga programa at kampo ay dapat mag-ikot ng mga oras upang mabawasan ang sumisiksik sa pasukan. Ang mga kawani ay dapat mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao ng hindi bababa sa anim na talampakan mula sa mga magulang at tagapag-alaga sa lahat ng oras. Kung ang programa ay nagpapatakbo sa loob, ang pag-drop-off at pag-pickup ay dapat mangyari sa labas, kasama ang mga kawani na lumabas upang batiin ang mga bata sa simula ng araw at dalhin ang mga bata sa kanilang mga magulang o tagapag-alaga sa pagtatapos ng araw. Ang mga magulang at tagapag-alaga ay hindi dapat pumasok sa pasilidad kung maiiwasan ito. Ang parehong magulang o tagapag-alaga ay dapat hikayatin na magsagawa ng pag-drop-off at pag-pick up araw-araw upang mabawasan ang bilang ng mga taong nakikipag-ugnay sa mga kawani ng kampo at mga bata. 

Dapat hugasan ng mga bata ang kanilang mga kamay gamit ang sabon at tubig ng hindi bababa sa 20 segundo o linisin ang kanilang mga kamay gamit ang hand sanitizer kaagad pagkatapos ng pag-drop-off, kaagad bago mag-pickup, at madalas hangga't maaari sa buong araw. 

Pagsubaybay ng mga Sintomas 

Ang lahat ng mga miyembro ng kawani ay dapat na masubaybayan para sa mga sintomas ng COVID-19 bago magsimula ng bawat shift, nangangahulugang dapat silang tanungin kung naramdaman nila o kamakailan lamang ay nakaramdam ng lagnat, at mayroon o kamakailan lamang ay may iba pang mga sintomas tulad ng ubo, igsi ng paghinga, panginginig, pangpawis sa gabi, namamagang lalamunan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkapagod, sakit sa kalamnan o katawan, sakit ng ulo, pagkalito, o pagkawala ng panlasa/amoy. 

Bilang karagdagan, bawat araw bago ang pag-drop-off, dapat subaybayan ng mga magulang o tagapag-alaga ang kanilang mga anak para sa mga sintomas ng COVID-19. Dapat ding subaybayan ng mga kawani ang mga bata para sa nakikitang mga sintomas ng COVID-19 sa buong araw. 

Ang mga kawani at bata ay hindi maaaring dumalo sa programa kung mayroon silang mga sintomas ng COVID-19 at dapat silang umuwi kaagad kung nagkakaroon sila ng anumang mga sintomas ng COVID-19 sa isang sesyon ng kampo. Ang mga magulang o tagapag-alaga ay dapat hikayatin na maghangad ng pagsusuri ng COVID-19 para sa bata. Ang mga kawani ng kampo ay dapat idirekta ang magulang ng bata o tagapag-alaga ng bata sa webpage ng "Kung sa Tingin Ninyo na May Sakit Kayo" para sa karagdagang mga tagubilin. 

Mga Panuntunan para sa Mga Programa ng Summer School 

Maaaring patakbuhin ng mga paaralan ang mga programa ng summer school at pagtuturo sa summer kung sumusunod sila ng mga panuntunan sa patnubay na ito. Nangangahulugan ito na: 

 • Tulad ng mga kampo, dapat tiyakin ng mga summer school na: (1) ang mga bata ay nasa matatag na mga grupo sa silid-aralan na 12 o mas kaunti; (2) ang mga bata ay hindi nagbabago mula sa isang grupo ng silid-aralan patungo sa isa pa; (3) maraming mga grupo ng mga bata sa isang pasilidad manatili sa magkahiwalay na silid; at (4) ang mga guro ay nananatili lamang sa isang grupo ng mga bata sa silid-aralan. 
 • Ang mga tagapagturo ay hindi maaaring magtrabaho sa maraming mga grupo sa silid-aralan (halimbawa, isang grupo sa Lunes/ Miyerkules at isang hiwalay na grupo ng Martes/Huwebes) sa parehong sesyon ng summer school. Ang bawat tagapagturo ay dapat manatili sa parehong silid-aralan ng mga bata para sa buong tagal ng programa. Kung ang isang tagapagturo ay may sakit, nasaktan, o hindi maaaring magtrabaho, maaaring pumalit ang isang kapalit. 
 • Ang mga programa sa summer school ay maaaring gumamit ng mga panloob na pasilidad sa libangan at palaruan para sa kanilang mga programa o para sa pag-recess, kung sumusunod sila sa mga kinakailangan na nakalista sa itaas sa mga seksyong "Paggamit ng mga Ibinahaging Pasilidad na Hindi Pinapayagan na Buksan Sa ilalim ng Kautusan" at "Paggamit ng Ibinahaging Kagamitan". Dapat sundin ng mga paaralan ang mahigpit na mga protokol ng paglilinis at pag-sanitizing para sa mga lugar sa silid-aralan, din. 
 • Ang mga paaralan ay dapat mangailangan ng mga tagapagturo, mga bata na 7 at pataas, at mga magulang/tagapag-alaga na gumagawa ng mga drop-off at pick-up upang magsuot ng mga panakip sa mukha tulad ng inilarawan sa seksyong "Mga Panakip sa Mukha" sa itaas. Sa pangkalahatan, ang mga tagapagturo at estudyante ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha kahit na nagsasalita at nagbibigay ng mga pagtatanghal, dahil ang pagsasalita ay isa sa mga pangunahing panahon kapag ang mga tao ay kumakalat ng mga maliliit na patak ng paghinga. Ngunit maaaring tanggalin ng mga tagapagturo ang panakip sa mukha kung kailangan nila para sa isang estudyante na may kapansanan upang maunawaan ang aralin, at magagawa ito ng mga estudyante para sa isang kapwang estudyante na may kapansanan na maunawaan sila sa isang grupo ng talakayan o iba pang pag-uusap, kung kinakailangan na manatili ang lahat ng hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo mula sa bawat isa sa mga oras na ito kapag nagsasalita nang walang panakip sa mukha, at labis na i-pansin ang pag-sanitize ng anumang kalapit na ibabaw (tulad ng mga lamesa) o mga nakabahaging item (tulad ng mga materyales ng sining). Ang mga estudyante na may kapansanan ay hindi kinakailangang magsuot ng mga panakip sa mukha sa mga klase sa summer school kung hindi ito maipapayo sa kanila. 
 • Dapat ayusin ng mga paaralan ang pag-drop-off at pick-up sa summer school na mangyari tulad ng inilarawan sa seksyong "Dropoff at Pickup" sa itaas. 
 • Kinakailangan ang mga pagsubaybay ng mga simtomas para sa mga programa sa summer school kasunod sa mga panuntunan sa seksyong "Pagsubaybay ng mga Sintomas" sa itaas. 

Bumalik sa Itaas ▲

 

Patnubay para sa Panlabas na Kainan (epektibo sa Hunyo 5, 2020) PDF​ 

 
Simula sa Hunyo 5, 2020, ang mga restawran at iba pang pasilidad ng pagkain na naghahanda at naghahain ng pag-upo na pagkain ay maaaring magbigay ng pag-upo na pagkain sa mga parokyano sa labas ("Panlabas na Kainan") alinsunod sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na Manatili sa Bahay, sa  Apendiks C-1, at naaangkop na batas. Ang mga pasilidad na magbubukas para sa Panlabas na Kainan ay dapat na mahigpit na sumunod sa mga kinakailangang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao (Apendiks A sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan), ang pinakabagong Mga Pamamaraan sa Pagbawas ng Panganib sa COVID-19 para sa mga Pasilidad ng Pagkain​ na ipinalabas ng Departamento ng Kapaligirang Kalusugan ng County, at ang mga sumusunod na mga Pamamaraang Pandagdag para sa Panlabas na Kainan.
 
Pangkalahatang Batas 

 • Ang mga pasilidad ng pagkain lamang na gumagawa ng pinahihintulutang serbisyo ng pag-upo na pagkain ay pinapayagan na magbukas para sa panlabas na kainan. Ang mga Brewpub, serbeserya, bar, pub, mga distilerya, mga gawaan ng alak, at mga silid ng pagtikim na hindi mismo gumagawa ng pinahihintulutang pag-upo na serbisyo ng pagkain ay dapat manatiling sarado sa publiko, maliban sa mga pagbentang takeaway na pinapayagan ng Kautusan, kabilang ang Apendiks C-1, at iba pang naaangkop na batas.
 • Ang pagkain ay limitado sa mga panlabas na lugar lamang. Ang mga parokyano na kumakain sa pasilidad ay maaari lamang makapasok sa mga panloob na lugar ng pasilidad upang magamit ang mga banyo o mga istasyon ng paghuhugas ng kamay.
 • Magkumpleto, magpatupad, at magbigay sa lahat ng Tauhan ang isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao gamit ang template sa Apendiks A sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng (tulad ng na-update sa Mayo 22, 2020).
 • Ang mag-post ng palatandaan na kinakailangan ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao.
 • Sumunod sa mga pamamaraan sa pinakabagong Mga Pamamaraan sa Pagbawas ng Panganib ng COVID-19 para sa mga Pasilidad ng Pagkain​ na inilabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan.

Mga Pamamaraan upang Mapanatili ang Pagdistansya Mula sa Ibang Tao

 • Ang lahat ng mga lamesa ay dapat na paghiwalayin upang matiyak ang hindi bababa sa anim na talampakan na distansya mula sa ibang tao ay madaling mapanatili sa pagitan ng lahat ng mga miyembro ng magkahiwalay na sambahayan o tirahan sa lahat ng oras.
 • Limitahan ang mga lamesa na hindi hihigit sa anim na tao bawat lamesa. Ipagbigay-alam sa lahat ng mga parokyano na ang lahat ng nagbabahagi ng isang lamesa ay dapat na mula sa parehong sambahayan o tirahan.
 • Himukin ang paggawa ng mga reserbasyon o payuhan ang mga parokyano na tumawag nang maaga upang kumpirmahin ang kapasidad ng pag-upo/paghahatid.
 • Magbigay ng patnubay sa mga parokyano gamit ang mga digital platform at/o telepono kapag gumagawa ng reserbasyon tungkol sa mga pamamaraan ng pagdistansya mula sa ibang tao para sa mga parokyano.
 • Isaalang-alang ang pagpayag sa mga parokyano na mag-order nang mas maaga upang limitahan ang dami ng oras sa lokasyon.
 • Hilingin sa mga parokyano na manatili sa kanilang mga kotse o sa labas ng pasilidad habang naghihintay na makaupo. Kung maaari, alerto ang mga parokyano gamit ang mga mobile phone kapag handa na ang kanilang lamesa upang maiwasan ang paggamit ng mga nakabahaging aparato tulad ng mga buzzer.
 • Ipa-upo nang isa-isa ang mga partido sa kanilang lamesa.
 • Dapat bawasan ng mga kawani ang dami ng oras na mas malapit ng anim na talampakan ng mga parokyano at iba pang mga Tauhan.
 • Limitahan ang bilang ng mga Tauhan na nagshahain sa mga indibidwal na partido. Isaalang-alang ang pagtatalaga ng isang tagapaghain sa bawat partido para sa buong karanasan (hangga't walang salungatan sa ipinag-uutos na mga batas sa pagkain at ng pahinga).
 • Mag-alok ng pag-pickup na curbside, takeaway, at/o mga alternatibong serbisyo ng pag-delivery sa panlabas na kainan.
 • Palawakin ang panlabas na pag-upo kung saan posible sa mga karapatan ng paraan o iba pang mga panlabas na lugar na naaprubahan ng mga lokal na hurisdiksyon upang mapanatili ang sapat na pagdistansya mula sa ibang tao.

Mga Pamamaraan upang Madagdagan ang Pag-sanitize at Pagdidisimpekta

 • Linisin at i-sanitize nang lubusan ang bawat lokasyon ng kainan ng customer (kabilang ang mga lamesa at upuan) bago makaupo ang susunod na grupo ng customer.
 • Ang mga banyo ay dapat linisin at disimpektahin ng bawat oras.
 • Tiyakin na ang lahat ng mga kubyertos at kagamitan ng pagkain ay maayos na hugasan, banlawan, at i-sanitize sa pagitan ng paggamit, o magbigay ng mga isang-gamit mga kubyertos at kagamitan ng pagkain.
 • Balutin ang mga kubyertos sa napkin bago gamitin ng mga parokyano at mag-imbak sa isang malinis na lalagyan. Ang nakabalot na kubyertos ay dapat ilagay sa lamesa pagkatapos na pinaupo ang mga parokyano ng isang kawani na kamakailan ay naghugas ng kanilang mga kamay.
 • Mag-bigay ng mga sanitizer ng kamay para magamit ng mga parokyano kapag pumapasok sa lokasyon.
 • Magkaloob ng mga karaniwang espasyo tulad ng mga panlabas na lugar ng kainan, tayuan ng host, at mga kusina ng wastong mga produkto sa kalinisan, kabilang ang mga sanitizer ng kamay at mga pamunas na sanitizer. Ang mga produkto sa kalinisan ay dapat na madaling magamit sa lahat ng Tauhan na direktang tumutulong sa mga customer.
 • Ang mga tagapaghain ay dapat maghugas o mag-sanitize ng mga kamay sa pagitan ng pagbisita sa bawat partido ng customer.

Mga Pamamaraan upang Maiwasan ang Hindi Kinakailangan na Pakikipag-ugnay

 • Maaari lamang magbenta ng alak sa parehong transaksyon kasama ang pagkain.
 • Ang mga buffet, salad bar, at iba pang mga lugar ng pagkain sa paghahain sa sarili at mga pamahagi ng inumin ay dapat manatiling sarado sa mga parokyano. Ang pasilidad ay maaaring magtalaga ng isang miyembro ng kawani na magbigay ng mga produkto at dalhin ito sa mga parokyano na nakaupo sa kanilang mga lamesa.
 • Huwag mag-iwan ng mga mint, kendi, meryenda, mga toothpick, o mga katulad na bagay upang makuha ng mga parokyano
 • Mag-bigay ng mga lalagyan ng condimentong solong-serbisyo at mga lalagyan ng asin at paminta sa mga parokyano. Kung hindi posible, magbigay lamang sa kahilingan at i-sanitize nang lubusan sa pagitan ng bawat paggamit.
 • Maglaan ng mga menu na matatapon o na digital o, kung hindi posible, disimpektahin ang mga menu bago at pagkatapos gamitin. Alisin ang lahat ng iba pang mga nakabahaging mga item mula sa mga lamesa, tulad ng mga tayuan ng tarheta at mga pamahagi ng napkin.
 • Kapag umalis na ang pagkain sa kusina dapat itong dumiretso sa lamesa ng serbisyo. Ang tauhan ay hindi maaaring maglagay ng pagkain sa mga istasyon ng paghihintay o bisitahin ang maraming mga lamesa sa isang paglalakbay.
 • Walang panlabas na paghahanda ng pagkain ang maaaring mangyari maliban kung aprubahan ng Departamento ng Kapaligirang Kalusugan.
 • Walang maaaring mangyari na serbisyo sa bar, paghahanda ng pagkain sa lamesa, o pagpapakita ng pagkain sa lamesa (tulad ng pagpili ng pagkain mula sa mga cart).
 • Ang mga lalagyan na tira ay dapat na magagamit lamang kapag hiniling at punan ng mga parokyano.

Iba pang mga Pamamaraan

 • Dapat magsuot ng mga panakip sa mukha ang lahat ng Tauhan sa lahat ng oras (maliban sa mga Tauhan na bukod sa kinakailangan ng panakip sa mukha alinsunod sa Kritikal na Patnubay sa mga Panakip sa Mukha ng Opisyal ng Pangkalusugan).
 • Dapat magsuot ang mga customer ng mga panakip sa mukha habang naghihintay sa pila, pagpunta sa o mula sa kanilang lamesa, pag-order ng kanilang pagkain, at sa ibang oras na kinakailangan ng pasilidad upang mapanatiling ligtas ang mga Tauhan at parokyano. Hindi kinakailangang magsuot ng mga panakip sa mukha at maaaring hindi kinakailangan para sa mga bata na 6 taong gulang at mas bata, para sa mga hindi inirerekomenda na medikal, at ang ibang bukod sa kinakailangan ng panakip sa mukha alinsunod sa Kritikal na Patnubay sa mga Panakip sa Mukha ng Opisyal ng Pangkalusugan.
 • Ang mga payong, kulandong, at iba pang mga istraktura ng lilim ay pinapayagan lamang kung wala silang panig at pumapayag sa libreng pagdaloy ng hangin sa pamamagitan ng puwang.
 • Ang panlabas na kainan, paglalagay ng mga kaayusan sa panlabas na pag-upo, at paghahain ng pagkain ay dapat na sumusunod sa mga lokal na batas, regulasyon, at mga kinakailangan sa pahintulot. Ang mga pangunahing pagbabago sa mga operasyon ng serbisyo ng pagkain, tulad ng pagdaragdag ng mga istasyon ng paglilinis, mga lugar ng paghahanda ng pagkain, o mga lugar ng pag-iimbak ng pagkain ay maaaring mangailangan ng paunang pag-apruba ng Departamento ng Kapaligirang Kalusugan. Makipag-ugnay sa Departamento ng Kapaligirang Kalusugan para sa karagdagang impormasyon sa: www.EHinfo.org, DEHWEB@cep.sccgov.org​, or (408) 918-3400.  

Bumalik sa Itaas ▲


Gabay sa Paggamit ng Ibinahaging mga Panlabas na Palanguyan    


Simula noong Hunyo 5, 2020, ang mga ibinahaging panlabas na palanguyan ay maaaring magbukas muli para magamit, kung ang mga nagpapatakbo at mga gumagamit ng palanguyan ay sumusunod sa mga kinakailangan sa Kautusan na Manatili sa Bahay ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County, kabilang ang mga probisyon sa Apendiks C-1 tungkol sa mga palanguyan, pati na rin ang naaangkop na mga batas at mga kinakailangan sa pagpapahintulot. Ang pagpapatakbo at paggamit ng mga nakabahaging panlabas na palanguyan ay dapat ding sumunod sa mga pamamaraan sa Gabay na ito.   

Pangangasiwa ng mga Panuntunan 

 • Lahat ng mga palanguyan maliban sa mga walang-kawani na palanguyan sa tirahan ay dapat mayroong hindi bababa sa isang taong (hiwalay sa mga lifeguard) nasa tungkulin sa lahat ng oras upang matiyak na ang protokol ng pagdistansya mula sa ibang tao ng pasilidad at lahat ng mga pamamaraan sa Gabay na ito ay sinusundan.  
 • Para sa mga walang-kawani na mga palanguyan na bahagi ng isang multi-unit na pasilidad ng tirahan, lumikha ng isang sistema ng pag-sign-up/reserbasyon upang mapaisa-isa ang paggamit ng magkahiwalay na mga sambahayan/tirahan at tiyakin na ang mga pamamaraan upang mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao. 

Pangkalahatang Panuntunan 

 • Lahat ng mga panlabas na ibinahaging (ibig sabihin, pampubliko) palanguyan (kasama ang mga hot tub at wading pool) ay pinapayagan na magpatakbo, alinsunod sa itong mga kinakailangan. Kasama dito, ngunit hindi limitado sa, mga panlabas na palanguyan na bahagi ng mga sentro ng komunidad, mga atleta na club, mga multi-unit na complex ng tirahan, mga organisasyon ng pagiging kasapi, at mga paaralan.  
 • Ang lahat ng panloob na palanguyan/hot tub ay dapat manatiling sarado sa oras na ito (maliban sa mga palanguyan na bahagi ng isang operasyong health care at mga palanguyan sa personal na tirahan).  
 • Para sa lahat ng mga panlabas na palanguyan na magbubukas muli, dapat magkumpleto at magpatupad ang nagpapatakbo ng pasilidad ang isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao at ipamahagi ang isang kopya sa lahat ng kawani, gamit ang template sa Apendiks A sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan (tulad ng na-update noong Mayo 22, 2020). Dapat mag-post din ang nagpapatakbo ng palatandaan na kinakailangan ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao, kasama ang isang Palatandaan na COVID-19 PREPARED at Talaan ng Impormasyon ng Bisita. 
 • Dapat magsuot ng mga panakip sa mukha ang mga kawani ng palanguyan at lahat ng mga gumagamit ng palanguyan maliban kung lumalangoy. Ang mga panakip sa mukha ay hindi kinakailangan para sa mga batang may edad 6 at mas bata, para sa hindi marapat na medikal ang mga panakip sa mukha, at ang iba na bukod sa mga panakip sa mukha alinsunod sa Kritikal na Patnubay sa mga Panakip sa Mukha ng Opisyal ng Pangkalusugan.  

Mga Pamamaraan upang Mapanatili ang Pagdistansya Mula sa Ibang Tao 

 • Ang paglangoy ng lap ay dapat na limitado sa isang manlalangoy bawat daanan, maliban na ang mga miyembro ng parehong sambahayan o tirahan ay maaaring sumakop sa isang solong daanan. 
 • Ang paggamit ng mga nakabahaging lugar ng paglangoy ay dapat na limitado sa hindi hihigit sa isang manlalangoy bawat 300 na talampakang kuwadrado ng ibinahaging espasyo ng palanguyan (maliban kung lahat ng mga manlalangoy sa ibinahaging espasyo ay mula sa parehong sambahayan/tirahan). Kalkulahin ang kabuuang talamkapang kuwadrado ng ibinahaging espasyo ng palanguyan at hatiin ng 300 upang matukoy ang pinakamataas na bilang ng mga manlalangoy na pinapayagan sa lugar na iyon.  
  • Halimbawa: Kung ang isang palanguyan ay may 1500 talampakang kuwadrado ng ibinahaging espasyo ng palanguyan, maaaring magkaroon ito ng pinakamataas na 5 mga manlalangoy sa ibinahaging espasyo ng palanguyan nang isang beses, maliban kung lahat ng mga manlalangoy ay mula sa parehong sambahayan (walang limitasyon). Ngunit kung ang 3 miyembro ng isang sambahayan ay nasa ibinahaging espasyo ng palanguyan, nalalapat pa rin ang normal na mga limitasyon sa espasyo, at 2 karagdagang mga manlalangoy lamang ang pinapayagan sa ibinahaging espasyo ng palanguyan. 

 • Ang mga manlalangoy ay dapat manatiling hindi bababa sa anim na talampakan bukod sa lahat ng oras mula sa sinumang hindi bahagi ng kanilang sambahayan o tirahan (maliban sa mga emerhensiya).  
 • Ipinagbabawal ang lahat ng pagtitipon sa labas ng palanguyan, tulad ng sa mga deck ng palanguyan, maliban ang mga miyembro ng isang sambahayan ay maaaring manonood sa isang bata o ibang tao na lumalangoy upang matiyak ang kaligtasan at pangangasiwa. 
 • Limitahan ang mga hot tub at maliit na mga palanguyan na nasa ilalim ng 300 talampakang kuwadrado na gagamitin ng isang sambahayan/tirahan.  
 • Mag-post ng palatandaan na nagpapaalam sa mga manlalangoy ng mga kinakailangang ito.  

Mga Pamamaraan upang Maiwasan ang Hindi Kinakailangan na Pakikipag-ugnay   

 • Maliban kung ang bahagi ng isang programa para sa mga bata (tingnan sa ibaba), ang mga aralin sa paglangoy ay limitado sa isang tagapagturo at isang sambahayan nang paisa-isa, at ang mga tagapagturo ay dapat panatilihin ang anim na talampakan mula sa mga lumangoy. Hindi pinahihintulutan ang mga aralin sa paglangoy kung nangangailangan sila ng pisikal na pakikipag-ugnay.  
 • Alisin o pagbawalan ang paggamit ng mga lamesa, upuan, lounger, at iba pang kasangkapan na maaaring mahikayat ang pagtitipon sa palanguyan. 
 • Ang silid ng locker at iba pang mga panloob na espasyo ay dapat na sarado sa publiko, maliban sa paggamit ng mga banyo.  
 • Walang pagbabahagi ng mga tuwalya o kagamitan ng palanguyan sa mga gumagamit ng palanguyan mula sa iba't ibang mga sambahayan.  
Mga Pamamaraan upang Taasan ang Kalinisan at Sanitasyon 

 • Magpagamit ng sanitizer ng kamay (60% alkohol o mas mataas) sa bawat pasukan ng pasilidad at sa iba pang naaangkop na lokasyon para magamit ng mga kawani at gumagamit ng palanguyan, kabilang ang mga lokasyon na madalas na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga kawani at publiko (tulad ng mga counter ng pag-checkin).  
 • Bigyan ng sapat na sabon at tubig, mga tuwalyang papel at sanitizer ng kamay (60% alkohol o mas mataas) sa lahat ng mga banyo.  
 • Kailangang hugasan ng kawani ang mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo, kabilang ang: pagkatapos ng paggamit ng banyo, pagkatapos ng pag-ubo/pagbahing/paninigarilyo/kumakain, pagkatapos ng paglilinis o pagdidisimpekta ng mga kagamitan o paghawak sa mga gamit na ginamit ng iba (ie mga kick board, pool noodle. mga handrail), at bago magsuot ng mga guwantes.  
 • Regular na disimpektahin ang lahat ng mga madalas na hinahawakan na ibabaw na nakalantad sa mga kawani at gumagamit ng palanguyan. 

Pagsusuri ng Sanitasyon at Kaligtasan ng Palanguyan na Magbubukas Muli 

Magsagawa ng isang pagsusuri ng sanitasyon ng palanguyan at kaligtasan sa pagbubukas muli upang matiyak na sapat ang kimika ng palanguyan para sa pagdidisimpekta, at ang palanguyab ay nasuri para sa kaligtasan, kabilang ang:  

 • Na mayroong mga suction outlet at hindi maluwag o nasira.  
 • Mayroong isang Sistemang Vacuum Release ng Kaligtasan, kung naaangkop, at maayos na tumatakbo. 
 • Nakakabit ang mga ilaw sa palanguyan, nakadikit sa dingding, at wala ng anumang tubig sa loob ng ilaw.  
 • Mayroong isang Pindutan na Emerhensiyang Pag-patay ng Spa at may kakayahang patayin ang kuryente sa lahat ng mga bomba ng spa.  
 • Ang temperatura ng tubig ng spa ay 104 degree Fahrenheit o mas mababa. 
 • Ang lahat ng mga pintuan ay nagsasara ng sarili at nagtatrangka ng sarili. 
 • Ang pagpapaloob ng palanguyan (bakod at pintuan) ay ligtas at walang mga pagbubukas, butas o puwang na nagpapahintulot sa pagpasa ng isang 4-pulgadang dyametro. 
Ang mga makabuluhang pagbabago sa operasyon o kagamitan ay nangangailangan ng pagsusuri ng Departamento ng Kapaligirang Kalusugan. Makipag-ugnay sa Departamento ng Kapaligirang Kalusugan para sa karagdagang impormasyon sa: www.EHinfo.org​, DEHWEB@cep.sccgov.org, o (408) 918-3400.   

Espesyal na Pagsasaalang-alang para sa Mga Programa ng Bata  

Ang paggamit ng mga palanguyan para sa mga summer camp ng mga bata at mga programa sa libangan ng mga bata ay dapat sumunod sa Patnubay para sa mga Summer Camp, Programa ng mga Summer School, at Iba pang mga Aktibidad ng mga Bata​. Kabilang dito ang: 

 • Ang mga bata ay dapat nasa matatag na mga grupo ng 12 o mas kaunti. Ang mga bata at mga tagapagbigay sa loob ng mga pangkat na ito ay maaaring makipag-ugnay, magtitipon, at gumamit ng mga kagamitan na ibinahagi.  
 • Ang mga bata ay maaaring hindi magbago mula sa isang pangkat sa isa pa, at ang mga pangkat ay maaaring hindi nakikipag-ugnay sa bawat isa. Dapat i-sanitize ang kagamitan bago gamitin ng ibang grupo.  
 • Ang mga tagapagturo at tagapagbigay ay dapat magtrabaho sa isang pangkat ng mga bata lamang sa tagal ng programa. 
 • Ang mga bata ay hindi maaaring ilipat mula sa isang programa sa isa pa nang mas madalas ng bawat 3 linggo o lumahok sa higit sa isang programa nang sabay-sabay.  

Bumalik sa Itaas ▲

 
Paano-gawin

Mga Takip sa Mukha

Ang komunidad ay hinihikayat ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County ng Santa Clara na magsuot ng mga panakip sa mukha kapag nasa publiko. Makakatulong ito sa pagbagal ng pagkalat ng bagong coronavirus (COVID-19) sa ating komunidad at sa pagbawas ng bilang ng mga taong nahahawaan

Alam natin na may mga tao na maaaring nahawaan ng bagong coronavirus ngunit walang mga sintomas. Ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay makakatulong upang mabawasan ang pagkakataon na ang mga nahahawaan na walang sintomas ay kumalat ang impeksyon sa iba. Kung ang lahat ay magsusuot ng panakip sa mukha sa publiko, maaari nating mabawasan ang pagkalat ng impeksyon.

Kritikal na Patnubay tungkol sa mga Panakip sa Mukha

Mariing hinihimok ang lahat ng mga indibidwal na takpan ang kanilang ilong at bibig gamit ang panakip sa mukha, tulad ng isang bandana, scarf, tuwalya, o iba pang piraso ng tela, kapag umaalis sa bahay.  Kritikal ang mga panakip sa mukha lalo na para sa mga aktibidad tulad ng mga appointment sa doktor, pamimili ng groserya, pagbisita sa parmasya, at pagsakay sa pampublikong pagbibiyahe, dahil hindi maiiwasan ang pakikipag-ugnay sa mga tao sa labas ng sambahayan.


 

Ang Gamit ng mga Panakip sa Mukha

Ang bagong impormasyon tungkol sa pagkalat ng COVID-19 mula sa mga taong walang mga sintomas ay nagpapakita ng pangangailangan ng mga panakip na tela sa mukha, na kapag isinabay sa pisikal na paglayo at paghuhugas ng kamay, ay maaaring maiwasan ang pagkalat ng virus sa iba kapag lumabas ng bahay para sa mga mahahalagang aktibidad. Dapat takpan ang ilong at bibig ng mga panakip na tela sa mukha.

Ang pagtakip ng inyong mukha ay nauukol sa pagtulong sa iba. Sa pagtakip ng inyong mukha kapag lumabas para sa mga mahahalagang kadahilanan, pinoprotektahan mo ang mga mahihinang miyembro ng inyong komunidad.


Mga Panakip sa Mukha at ang Kautusan upang Manatili sa Bahay

Hindi binabago ng pagtakip ng inyong mukha ang kautusan na manatili sa bahay, na nangangailangan ang mga tao na manatili sa bahay hangga't maaari at mapanatili ang pagpadistansya sa ibang tao.  Ang pananatili sa bahay ay nagpapabagal ng pagkalat ng virus sa ating komunidad, nagliligtas ng mga buhay. Kritikal ang mahigpit na pagsunod sa kautusan na manatili sa bahay at kailangang ipinatutupad. Ang pagtakip ng inyong mukha ay nakakatulong na maprotektahan ang iba kung mangyaring magkaroon ka ng impeksyon na walang mga sintomas.


Mga Panakip sa Mukha at Pagpadistansya sa Ibang Tao

Ang panakip sa mukha ng mga tela ay dapat kasabay ng pagpapanatili ng pagpadistansya sa ibang tao at paghuhugas ng kamay.  Ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay hindi nangangahulugang ang mga tao ay maaaring makipag-ugnay ng malapitan sa isa't isa dahil ang mga panakip sa mukha ay maaari lang bawasan ang pagkalat ng virus, ngunit hindi nito ganap na napipigilan ang pagkalat.


Kailan Ka Dapat Magsuot ng Panakip sa Mukha

Mariing hinihikayat ang pagsusuot ng mga panakip sa mukha sa publiko at habang nakikipag-ugnayan sa iba, kabilang ang:

 • Habang nasa loob o naghihintay sa pila upang pumasok sa isang mahahalagang negosyo, tulad ng isang tindahang groserya o parmasya
 • Habang kumukonsulta sa pangangalagang pangkalusugan
 • Habang naghihintay o nakasakay sa sasakyan
 • Habang pumapasok sa mga pasilidad na pinapayagan na gumana sa ilalim ng kautusan na manatili sa bahay, tulad ng mga gusali ng gobyerno​

Kailan Hindi Kinakailangan ang Panakip sa Mukha
Ang pagsusuot ng mga panakip sa mukha ay hindi kinakailangan kapag:
 • Nasa tahanan.
 • Mag-isa sa loob ng sasakyan o kasama ang mga miyembro ng inyong sambahayan.
 • Nag-eehersisyo sa labas, tulad ng paglalakad, pag-hiking, pagbibisikleta, o pagtakbo.  Gayunpaman, inirerekomenda na magdala ng isang panakip sa mukha at handing gamitin kapag nag-eehersisyo, kahit na hindi pa nila suot ito sa oras na iyon.
 Sino ang Hindi Dapat Magsuot ng Panakip sa Mukha
Ang mga panakip sa mukha ay hindi kinakailangang inirerekomenda para sa:
 • Mga bata na 6 taong gulang o mas bata.
 • Ang sinumang nahihirapan sa paghinga, ang walang kakayahan, o isang walang kakayahang magtanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong.
 • Sinumang pinayuhan ng isang medikal na propesyonal na huwag magsuot ng panakip sa mukha.
 • Sinumang manggagawa na kung nakasuot ng panakip sa mukha ay lilikha ng kapahamakan sa kaligtasan sa trabaho sa ilalim ng ipinatupad na patnubay sa kalusugan at kaligtasan.
Impormasyon tungkol sa Panakip sa Mukha para sa mga Negosyo at Transportasyon
 • Kadalasan, hinihikayat ang mga mahahalagang negosyo upang matiyak na nagsusuot ang kanilang mga empleyado ng panakip sa mukha sa anumang lugar na may ibang tao, kahit na walang mga customer o miyembro ng publiko doon.  Ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng mga maliliit na mga patak ng paghinga sa mga lugar kung saan may ibang tao na maaaring malantad. 
 • Dapat ipaalam ng mga mahahalagang negosyo sa mga customer ang tungkol sa pangangailangan na magsuot ng panakip sa mukha, kabilang ang pag-post ng mga palatandaan sa pasukan sa tindahan o pasilidad.
 • Ang lahat ng mga manggagawa at boluntaryo sa mga mahahalagang negosyo, mga nagpapatakbo ng pampublikong transportasyon, o nagpapatakbo ng iba pang mga uri ng ibinahaging transportasyon ay hinihikayat na magsuot ng panakip sa mukha kapag nasa trabaho sa karaniwang mga lugar.
 • Ang mga manggagawa na gumagawa ng pinakamababang pangunahing operasyon, tulad ng seguridad o payroll, mahahalagang gawain sa imprastraktura, o mga gawain sa gobyerno ay dapat magsuot ng panakip sa mukha kapag malapit ang iba o kung sila ay nasa lugar na binibisita lagi ng publiko.

 Paggawa ng Inyong Sariling Panakip sa Mukha

Mayroong maraming mga pagpipilian para sa mga panakip sa mukha, hangga't natatakpan nito ang ilong at bibig. Maaaring gamitin ang iba't ibang mga materyales na tela para sa mga panakip sa mukha, tulad ng mga bandana, mga scarf, t-shirt, sweatshirt, o mga tuwalya.

Ang panakit sa mukha ay maaaring gawa sa tela o iba pang malambot o natatagusan na materyal, ngunit dapat walang mga butas sa paligid ng ilong o bibig.

Nagbigay ang CDC ng mga simpleng tagubilin kung paano gumawa ng inyong sariling panakip sa mukha.


Paglilinis ng Inyong Panakip sa Mukha

Dapat hugasan nang madalas ang mga panakip sa mukha. Hugasan ito pagkatapos ng bawat paggamit at mayroong isang nakatuong bag o lalagyan ng labahan. Laging hugasan ang inyong mga kamay, o gumamit ng disimpektante ng kamay, bago at pagkatapos hawakan ang inyong mukha o panakip sa mukha.

Mayroon din ang CDC ng madaling tagubilin kung paano magsuot at maglinis ng inyong panakip sa mukha.


Ireserba ang mga Maskara para sa mga Manggagawa sa Health Care

Mahirap na mahanap ang mga maskara na N-95 at para sa siruhiya, at kailangang tipirin para sa mga manggagawang pangkalusugan sa frontlines. Pinamamahalaan namin ang ating supply at tinitiyak na ang mga manggagawang pangkalusugan at mga first responders ay mayroong mga medical-grade na kagamitan na nakahanay sa pinakabagong ebidensyang batay sa agham, at naaangkop sa kanilang tungkulin sa trabaho.

Kung ikaw ay kasalukuyang gumagamit ng isang maskara na medikal, patuloy na gamitin ito hangga't maaari - hanggang ito ay maging marumi o masira - dahil sa limitadong supply.


Bakit ang Pagtakip ng Mukha ay Isang Patnubay Lamang at Hindi Isang Kautusan?

Ang mga hurisdiksyon sa Bay Area ay nagkakaisa sa pagkilala na napakahalagang gamit ang mga panakip sa mukha upang baliin ang kadena ng paghawa. Ang ibang mga hurisdiksyon ay maaaring gumamit ng ligal na Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan habang ang iba ay maaaring gumamit ng gabay o rekomendasyon upang makamit ang parehong mga layunin. Ligal na maipapatupad ang kautusan ng Opisyal ng Kalusugan at ang lokal na nagpapatupad ng batas ay ang bahalang magpatupad ng karamihan sa mga kautusan.  Maingat ang County ng Santa Clara na limitado ang mga mapagkukunan ng pagpapatupad sa buong county at kung posible tignan natin kung mababago ang kolektibong paggawa at pagbabago ng ugali.  Ang ating komunidad ay naging aktibo sa pagsunod sa nakaraang patnubay na ibinigay ng Opisyal ng Kalusugan at Departamento ng Pampublikong Kalusugan at inaasahan namin ang makabuluhang boluntaryong pagsunod sa rekomendasyong ito.


Bumalik sa Itaas ▲

Mga Negosyo at Lugar ng Trabaho

Ang Santa Clara County ay nasa ilalim ng isang kautusan​ na manatili sa bahay na may bisa hanggang sa 11:59pm, Mayo 31, 2020. Ito ay maaaring mapalawak kung kinakailangan upang maprotektahan ang publiko. Kinakailangan ng kautusan na ang karamihan sa mga tao ay manatili sa bahay maliban kung sila ay nakikibahagi sa ilang mga "Mahahalagang Aktibidad." Naiintindihan namin ang bagong patnubay ay maaaring magkaroon ng matinding epekto sa buhay ng mga tao sa aming komunidad. Gayunpaman, ito ay isang kritikal na panahon sa lumalaking pagsiklab ng COVID-19 sa Santa Clara County kapag ang katulad na mga pamamaraan ay maaaring magpapabagal ng pagkalat ng sakit. Ang Mahahalagang Negosyo sa Santa Clara County ay may pananagutan sa paggawa ng mga pamamaraan upang maprotektahan ang kalusugan ng kanilang mga empleyado at mamimili sa pagbawas ng malapit na pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga tao. Nasa ibaba ang mga mapagkukunan upang masuportahan ang mga negosyo at empleyado sa pagsasagawa ng mga pamamaraan upang mabawasan ang panganib sa mga empleyado at publiko.

Kung isang may-ari ng negosyo kayo at ang isa sa inyong empleyado ay nasubok na positibo para sa COVID-19, maaaring mayroon kayong mga katanungan tungkol sa susunod na dapat gawin. Kung ang empleyado na may sakit ay hindi pumasok sa trabaho habang nasa nakakahawang panahon, walang aksiyon ang kailangang gawain. Ang aming pagkakaintindi dito sa ngayon, ang panahon ng pagkakahawa ay nagsisimula dalawang araw bago lumabas ang mga sintomas. Ito ay magtatagal ng 14 na araw pagkatapos bumalik ang positibong resulta ng tao O pitong araw pagkatapos ang lagnat ay mawala at ang mga sintomas ay bumubuti, alinman ang mas matagal. 

Kung NAGTRABAHO ang empleyado na may sakit habang nagpapakita ng mga sintomas, iminumungkahi ng County na isaalang-alang sundin itong mga sumusunod na pamamaraan:

 1. Pahintuin ang mga operasyon, isara ang inyong pasilidad, at lubusan itong disimpektahin. Ang mga tagubilin para sa paglinis ng inyong pasilidad ay matatagpuan sa CDC Paglilinis at Disimpeksyon ng Mga Pasilidad ng Komunidad. Maaaring magbukas muli ang inyong pasilidad pagkatapos itong nadisimpekta.
 2. Turuan ang may sakit na empleyado na maghiwalay sa sarili sa bahay.
 3. Ipagbigay-alam sa iba pang mga empleyado na maaaring nalantad sila sa COVID-19 at anong (mga) araw kung kailan naganap ang potensyal na pagkakalantad. Kung gawain ninyo ito, dapat din ninyong turuan ang inyong mga empleyado na masubaybayan ang kanilang sarili para sa anumang mga sintomas ng COVID-19 (lagnat, pag-ubo, at/o igsi ng paghinga) sa loob ng 14 na araw.

  Dapat kumunsulta sa mga tagapayo sa ligal at kalusugan ng inyong negosyo kapag nagpapatupad ng anumang bahagi ng patnubay na ito.

Karagdagang Mga Mapagkukunan:

 

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa Mahahalagang Mga Tindahan at Mga Groserya

Noong Mayo 4, 2020, nagpalabas ng bagong mandatoryang ligal na kautusan ("Kautusan") ang Opisyal ng Kalusugan ng Santa Clara County, na nagpalawak ng mga kinakailangan sa pagpanatili sa bahay hanggang 11:59 pm sa Mayo 31, 2020 (kahit na maaaring ipabago o ipahaba ng Opisyal ng Kalusugan ng County). Kinakailangan ng itong Kautusan ang pagpadistansya sa ibang tao at naglalagay ng mga bagong paghihigpit sa mga mahahalagang negosyo.

Ang ilang mga tindahan ng tingi ay itinuturing na "mahahalagang negosyo," tulad ng mga tindahan ng suplay ng bisikleta, tindahan ng kagamitan, mga tindahan ng pagkoreo/pagpapadala, at mga tindahan na nagbebenta ng isang malaking halaga ng mga produktong pagkain/kalinisan /mga produkto sa sambahayan. Tingnan ang seksyon 16(f) ng Kautusan para sa isang kumpletong listahan ng mga mahahalagang negosyo, pati na rin ang listahan ng Mga Madalas na Katanungan ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County tungkol sa Kautusan.

Hinihikayat ang mga mahahalagang tindahan sa tingi na manatiling bukas upang matugunan ang mga pangangailangan ng publiko sa panahon ng pagpanatili sa bahay. Habang nagpapatakbo sila, dapat silang sumunod sa mga kinakailangan ng Kautusan upang makatulong na maprotektahan ang kanilang mga empleyado at mamimili mula sa pagkalat ng COVID-19. Ang mga kinakailangan sa ligal ay nasa ibaba, kasama ang ilang karagdagang mga rekomendasyon mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan.

Tandaan: Kung ang inyong negosyo ay isang pasilidad ng pagkain (ang nag-iimbak, naghahanda, nag-iimpake, o nagbebenta ng pagkain sa mga mamimili sa tindahan), dapat kayong sumunod sa Mga Pamamaraan sa Pag-iwas ng Panganib para sa Mga Pasilidad ng Pagkain sa COVID-19 na nai-post sa website ng Departamento ng Kapiligirang Kalusugan ng County.

A.  Kinakailangan para sa Lahat ng Mahahalagang Negosyo

Itong Kautusan ay nangangailangan na ang lahat ng mahahalagang negosyo ay mahigpit na sumusunod sa mga sumusunod na pamamaraan:

 • Dapat bumuo kayo ng isang protokol ng pagpadistansya sa ibang tao at i-post ito nang makikita ng lahat sa pasukan ng pasilidad kung saan madaling makikita ito ng mga empleyado at mamimili. Dapat sundin ng protokol nang malaki ang hugis na ito, na nakalakip sa Kautusan bilang Apendiks A. Kung ang isang awtoridad ng pagpapatupad ay humihingi ng patunay na ang inyong protokol ay sumusunod sa Kautusan at na ang inyong pasilidad ay sumusunod sa protokol, dapat magbigay ng patunay.
  • Dapat magbigay ng isang kopya ng protokol sa bawat empleyado na nagtatrabaho sa pasilidad.
 • Dapat limitahan ang bilang ng mga tao na maaaring makapasok sa inyong pasilidad sa anumang oras upang matiyak na ang inyong mga mamimili at empleyado ay maaaring magsagawa ng tamang pagpadistansay sa ibang tao (pagpapanatili ng isang pinakamababa na anim na piye mula sa isa't isa).
 • Upang matiyak na mapanatili ng inyong mga mamimili ang pagpadistansya sa ibang tao habang nakatayo sila sa pila, dapat maglagay ng mga marka ng hindi bababa sa anim na piye na hiwalay sa bawat isa saan man mabubuo ang mga pila sa inyong pasilidad. Ang mga linya ng tape sa sahig ay maaaring magamit bilang mga marka.
 • Dapat magbigay ng disimpektante ng kamay na may alkohol (60% na alkohol o higit), sabon at tubig, o isang epektibong disimpektante para magamit ng mga empleyado at mamimili. Maglagay ng naaangkop na mga suplay sa o malapit sa pasukan ng pasilidad at sa iba pang maginhawang lokasyon sa buong pasilidad, kabilang ang kung saan nakikipag-ugnayan ang mga empleyado sa mga mamimili (tulad ng mga kahera).
 • Dapat gumamit ng sistemang pagbabayad na walang-kontakt hangga't maaari. Kung hindi magagawa, dapat tiyakin ang lahat ng mga bagay na nahihipo sa proseso ng pagbabayad ay disimpektado pagkatapos ng bawat paggamit.
 • Regular na pagdisimpekta ng iba pang mga madalas na hinihipo na ibabaw.
 • Dapat magpakita ng isang palatandaan sa pasukan ng pasilidad na nagsasabi sa lahat ng empleyado at mamimili na gawin ang mga sumusunod:
  • Iwasan ang pagpasok sa pasilidad kung mayroon silang ubo o lagnat;
  • Panatilihin ang isang hindi bababa sa anim na piye mula sa isa't isa;
  • Bumahing/umubo sa kanilang siko;
  • Iwasan ang hindi kinakailangang pisikal na pakikipag-ugnay, kabilang ang mga pagkakamay.

B.  Karagdagang Patnubay para sa Mahahalagang Mga Tindahan ng Tingi

Bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa itaas, mariing inirerekomenda ng Opisyal ng Kalusugan ng County na ipatupad ang sumusunod na mga pamamaraan ng kalinisan na personal at kapaligiran para sa iyong tindahan ng tingi:

Kalusugan ng Empleyado

 • SSubaybayan ang inyong mga empleyado sa simula ng bawat shift para sa mga sintomas ng sakit. Tanungin kung nakakaranas sila ng anuman sa sumusunod: lagnat, pagkapagod, pag-ubo, sakit ng kalamnan o katawan, igsi ng paghinga, pagsusuka, pagtatae, panginginig, pagpawis sa gabi, namamagang lalamunan, sakit ng ulo, pagkalito, o pagkawala ng panlasa o amoy. Kung ang isang empleyado ay nagpapakita ng alinman sa mga sintomas na ito, ipauwi sila sa bahay at ituro sa kanila na sundin ang mga tagubilin sa webpage ng County ng COVID-19 Alamin Kung Ano ang Gawin "Kung Sa Tingin Ninyo Na May Sakit Kayo".
 • Hilingin sa inyong mga empleyado na magsuot ng mga panakip ng mukha sa lahat ng kanilang oras ng pagtatrabaho.
  • Mga panakip ng mukha ay hindi dapat maskara para sa siruhiya o medikal, na maikli ang suplay at mapilit na kinakailangan ng mga manggagawa sa healthcare. Sa halip, dapat gamitin ang mga panakip ng mukha tulad ng bandana, bupanda, o mga panakip na tela na ginawa sa bahay.
  • Tandaan na ang pagsusuot ng isang takip ng mukha ay hindi nag-aalis ng pangangailangan na maghugas ng kamay o ng pagpadistansya sa ibang tao.
 • Siguraduhing hugasan ng mabuti ng mga empleyado ang kanilang mga kamay nang may sabon at mainit na tubig nang hindi bababa sa 20 segundo kapag sila ay unang dumating sa trabaho, pagkatapos nilang gamitin ang banyo, bago at pagkatapos silang kumain, at madalas sa buong araw. Sabihin sa kanila na iwasang hawakan ang kanilang mga mata, ilong, o bibig.
 • Kung mayroon kayong mga empleyado na may mataas na panganib* para sa malubhang sakit mula sa COVID-19, isaalang-alang ang pansamantalang ilipat sila sa mga trabaho na walang pagkontakt sa publiko.

Kalinisan ng Pasilidad

 • Para sa bawat shift, magpuwesto ng isang itinalagang manggagawa sa kalinisan upang magpatuloy sa paglilinis at pagdisimpekta ng karaniwang naantig na mga ibabaw at matugunan ang Mga Rekomendasyon sa Paglilinis at Pagdidisimpekta na itinakda ng CDC.
 • Siguraduhin na mayroong isang paraan upang disimpektahin ang mga shopping cart at mga paghawak sa basket, alinman sa pamamagitan ng madaling magagamit na punasan sa mga mamimili o sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga empleyado na nagaasikaso ng proseso at ng pagdisimpekta sa pagitan ng bawat paggamit ng mamimili.
 • Madalas na disimpektahin ang karaniwang naantig na mga ibabaw at mga bagay tulad ng electroniko, hawakan ng pintuan, hawakan ng gripo, ibabaw ng counter, keypad ng makina sa kuwarta, at mga shopping cart.  Baguhin ang solusyong pagdisimpekta nang isang beses tuwing apat na oras.

Mga Proteksyon sa Mamimili

 • Gumamit ng mga gamit sa pag-spacing upang maipatupad ang pagpadistansya sa ibang tao (hindi bababa sa anim na piye) kung saan naghihintay sa pila ang mga mamimili sa inyong tindahan. Isaalang-alang ang pagbubukas lamang ng bawat pangalawang rehistro para mapalakihan ang puwang sa pagitan ng bawat mamimili na nakapila.
 • Dapat itukoy kung hindi papayagan na pumasok sa tindahan ang mga mamimili na hindi nakasuot ng mga takip ng mukha o masidhi lamang na hinihikayat ang mga mamimili na magsuot ng mga takip sa mukha.
 • Ipagbawal ang mga mamimili sa pagsisilbi sa sarili ng pagkain, kabilang ang mula sa mga maiinit na bar, malamig na bar, buffet, o mga lalagyan ng pagkain na bulk.
 • Ipagbawal ang pagtikim ng produkto.
 • Mag-alok ng itinalagang oras ng pamimili para sa mga mamimili na may mataas na panganib* para sa malubhang sakit mula sa COVID-19.
 • Huwag pumayag na magdala sa tindahan ang mga mamimili ng mga magagamit muli na gamit mula sa bahay (mga lalagyan ng pagkain, mga tasa ng paglalakbay, mga magagamit muli na bag, atbp.).

*Kasama sa mga taong nasa mataas na panganib para sa malalang sakit sa COVID-19 ang mga taong 50 o mas matanda, ang mga taong may kalakip na mga kondisyon sa kalusugan o mahinang sistemang imyunidad, at mga taong buntis.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa mga Manggagawa 

Ang mga taong patuloy na nagsasagawa ng mga mahahalagang trabaho na nagpapanatiling ligtas at masigla ang ating komunidad ay bahagi ng ating grupo ng mga mahahalagang nagtatrabaho. Kasama dito ang mga taong nagtatrabaho sa mga tindahan ng groserya at pagkain, mga istasyon ng gas, mga restawran, pangangalaga ng kalusugan, mga hotel at motel, mga serbisyo ng paghahatid, serbisyo sa transportasyon, mga first responder, at iba pang mga empleyado sa mga negosyo at mga operasyon ng pangangalaga sa kalusugan na nagpapanatili ng mga mahahalagang aktibidad. Maraming maaaring manatiling ligtas sa bahay dahil sa mga serbisyong ginagawa nitong mga mahahalagang manggagawa. 

Ang iba pang mga manggagawa ay gumagawa ng mahahalagang gawain sa labas ng kanilang mga tahanan na nagpapanatili ng mga pangunahing tungkulin para sa mga hindi mahahalagang negosyo at maglagay ng tauhan sa mga panlabas na negosyo na pinapayagan na muling mabuksan sa ilalim ng kasalukuyang kautusan (epektibo noong Mayo 4, 2020). 

Para sa mga taong gumagawa ng trabaho sa labas ng kanilang mga tahanan sa panahon ng kautusan na manatili sa bahay, inaalok namin ang mga sumusunod na paalala kung paano mabawasan ang panganib ng COVID-19 (novel coronavirus) para sa inyo at sa inyong pamilya.  

Kapag Pupunta sa Trabaho: 

 • Pagsakay na mag-isa sa isang pribadong sasakyan ay ang pinakaligtas na paraan upang maglakbay. 
 • Alam namin na hindi ito posible para sa lahat. Kung mayroon kayong kasama na pumupunta sa trabaho sa parehong sasakyan o sa pampublikong transportasyon, magsuot ng isang pantakip sa mukha na natatakpan ang  inyong bibig at ilong (tulad ng isang bandana, scarf, o handmade na pantakip na tela). Kung naglalakbay kasama ang ibang tao sa isang pribadong sasakyan, panatilihing bukas ang mga bintana hangga't maaari. 
 • Iwasang hawakan ang inyong mga mata, ilong o bibig ng di-nahugasang kamay. 
 • Kung maaari, magdala ng isang maliit na bote ng hand sanitizer  na gagamitin pagkatapos hawakan ang mga ibabaw tulad ng mga makina ng tiket, mga handrail, at mga pintuan.  
 • Magsuot ng isang panakip sa mukha sa inyong bibig at ilong (tulad ng isang bandana, scarf, o handmade na pantakip na tela) habang naghihintay o sasakay sa pampublikong pagbibiyahe. 

Kapag nasa Trabaho: 

 • Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig pagdating sa trabaho at dalasan hangga't maaari sa panahon ng inyong shift. Hugasan ng hindi bababa sa 20 segundo. Kung wala ang mga pasilidad sa paghuhugas, gumamit ng hand sanitizer ng hindi bababa sa 60% ang nilalaman ng alkohol. 
 • Magsuot ng isang pantakip sa mukha na natatakpan ang  inyong bibig at ilong habang nasa trabaho (tulad ng isang bandana, scarf, o handmade na pantakip na tela). Ito ay kinakailangan. 

Kapag Nakauwi na mula sa Trabaho: 

 • Hugasan nang lubusan ang inyong mga kamay o gumamit ng hand sanitizer sa sandaling nakauwi sa bahay. 
 • Lumikha ng isang lugar na malapit sa harap ng pintuan o pasukan sa inyong bahay upang mailagay ang inyong mga kagamitan sa trabaho upang maiwasang mahawaan ang iba pang lugar ng bahay.  
 • Pagkatapos na hugasan ang inyong mga kamay, linisin ang inyong telepono, mga susi, at iba pang mga kagamitan gamit ang disinfectant wipes. 
 • Linisin ang anumang mga doorknob o iba pang mga ibabaw na hinawakan ninyo kapag nakapasok sa bahay. 
 • Maglagay ng mga damit na pang-trabaho na kailangang hugasan nang direkta sa washer o sa isang hiwalay na bag, depende kung ano ang pinakamainam para sa inyong sitwasyon sa paglalaba. 
 • Maligo at magsuot ng malinis na damit. 
 • Huwag yakapin o hawakan ang sinuman hanggang matapos hugasan ang inyong mga kamay at makaligo.  

Sa Bahay: 

 • Takpan ang inyong bibig/ilong ng isang tisyu o manggas kapag umuubo o nagbahing, pagkatapos nito ay itapon ang nagamit na tisyu. 
 • Iwasan ang pagbabahagi sa ibang tao ng mga personal na gamit tulad ng baso, kubyertos, at mga tuwalya. 
 • Dalasan na linisin ang mga madalas na hinahawakan na ibabaw kasama ang mga telepono, keyboard, countertop sa kusina, banyo, gripo, at mga doorknob. Ang mga karaniwang produkto na panlinis ay epektibo laban sa COVID-19. 

Gumawa ng Plano Sakaling Kayo ay Magkasakit: 

 • Planuhin kung paano matutugunan ang inyong mahahalagang pangangailangan kung kayo ay nagkasakit.  
 • Panatilihin ang supply ng mga hindi masisira na pagkain, mga gamit sa bahay, panlinis na mga gamit, at mga gamot upang maaaring mabawasan ang inyong mga paglalakbay sa grocery store, parmasya, at iba pang mga lokasyon. 
 • Alamin kung sino ang magiging responsable sa mga aktibidad tulad ng pagbili ng groserya at iba pang mahahalagang aktibidad kung kayo ay nagkasakit. Mayroon bang isang tao sa bahay na makakatulong? Mayroon bang pamilya o matalik na kaibigan na maaaring maghatid ng groserya sa pintuan?  

Libreng Serbisyong Pangsuporta: 

 • Para sa pangsuporta sa pabahay, tawagan ang Joint Operations Center ng County sa Joint Operations Center sa (408) 278-6420.  
 • Para sa tulong sa pagkain, tawagan ang Second Harvest Food Bank sa 1-800-984-3663. 
 • Kung wala kayong isang regular na doktor, mangyaring tawagan ang Primary Care Access Program sa 408-556-6605 upang makipag-usap sa isang doktor tungkol sa inyong mga sintomas.  
 • Para sa impormasyon tungkol sa pagsusuri ng COVID-19 sa County — kasama na kung sino ang dapat masuri at kung saan-bisitahin ang website ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County: www.sccgov.org/cv19testing.
 • Tandaan, ang paghingi ng tulong para sa COVID-19 ay hindi kabawasan ng inyong pagkakataon na makatanggap ng residency o citizenship sa U.S. Mangyaring humingi ng tulong kung kinakailangan. 
 • Upang makita kung kwalipikado kayo para sa isang programa na maaaring masakop ang isang bahagi ng inyong nawala na sahod dahil sa COVID-19, bisitahin ang: sccfairworkplace.org o tumawag sa 1-866-870-7725. 

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa Mga Pasilidad ng Pagkain

Basahin ang Sulat ng Departamento ng Kalusugan na nagpapayo sa mga epekto ng Kautusan sa mga pasilidad ng pagkain.

Sundin ang mga pinakamahusay na pamamaraan para sa pinapayagan na mga operasyon sa pasilidad ng pagkain na kasama sa "Mga Pamamaraan sa Pagbabawas ng Panganib sa COVID-19 para sa Pasilidad ng Pagkain" ng Departamento ng Kalusugan sa Kapaligiran.

Bisitahin ang mga Link ng Impormasyon tungkol sa COVID-19 ng Departamento ng Kalusugan>Bagong Coronavirus para sa pinakabagong mga pamamaraan.

 

Bumalik sa Itaas ▲​

Patnubay para sa mga Manggagawa sa Industriya ng Agrikultura

Basahin ang  pinakabagong sulat na nagpapayo sa mga epekto ng Kautusan sa industriya ng agrikultura mula sa Ahensya ng Pagprotekta ng Konsumidor at Kapaligiran (Consumer and Environmental Protection Agency).

Sundin ang pinakabagong mga pamamaraan ng kaligtasan para sa mga Manggagawa sa Industriya ng Agrikultura at Pabahay ng Manggagawa mula sa Ahensya ng Pagprotekta ng Konsumidor at Kapaligiran.

Bisitahin ang  mga Link ng Impormasyon para sa COVID-19 mula sa Dibisyon ng Agrikultura para sa pinakabagong impormasyon at pag-update.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa Kaligtasan sa Larangan ng Konstruksyon

Proyekto ng Maliit na Konstruksyon

 1. Ang alinmang proyekto ng konstruksyon na tumutugon alinman sa mga sumusunod na pagtutukoy ay sumasailalim sa Protokol na ito ng Kaligtasan sa Proyekto ng Maliit na Konstruksyon ("SCP Protocol"), kasama ang mga proyekto sa pampublikong gawain maliban kung tinukoy ng Opisyal ng Kalusugan:
  1. Para sa mga proyektong pang-tahanan, ang anumang solong pamilya, multi-family, senior, estudyante, o iba pang konstruksyon pang-tirahan, pagkukumpuni, o remodel na proyekto na binubuo ng 10 na tirahan o mas kaunti. Hindi nalalapat ang SCP Protocol na ito sa mga proyekto na konstruksyon kung nagsasagawa ng konstruksyon ang isang tao sa kanyang kasalukuyang tirahan o nag-iisa lamang kasama ang miyembro ng kanyang sariling sambahayan.
  2. Para sa mga komersyal na proyekto, ang anumang konstruksyon, pagkukumpuni, o proyekto sa pagpapabuti ng nangungupahan na binubuo ng 20,000 kuwadradong talampakan ng lugar ng sahig o mas kaunti.
  3. Para sa mga proyekto na mixed-use, ang anumang proyekto na tumutugon sa parehong mga pagtutukoy sa subseksyon 1.a at 1.b.
  4. Lahat ng iba pang mga proyekto ng konstruksyon na hindi napapailalim sa Protokol ng Kaligtasan sa Proyekto ng Malaking Konstruksyon. [link to Large Construction Project section]
 1. Dapat ipatupad ang mga sumusunod na paghihigpit at mga kinakailangan sa lahat ng mga lugar ng trabaho ng konstruksyon na sakop ng SCP Protocol:
  1. Sumunod sa lahat ng naaangkop at kasalukuyang mga batas at regulasyon kasama sa ngunit hindi limitado sa OSHA at Cal-OSHA. Kung mayroong anumang salungatan o pagkakaiba, o hindi pagkakatugma sa pagitan ng o sa gitna ng naaangkop na mga batas at tuntunin at/o itong SCP Protocol, dapat mailapat ang mas mahigpit na pamantayan.
  2. Magtalaga ng isang superbisor o mga superbisor ng COVID-19 na tukoy sa lugar na ipatupad ang patnubay na ito. Ang isang itinalagang superbisor ng COVID-19 ay dapat na naroroon sa lugar ng konstruksyon sa lahat ng oras sa panahon ng mga aktibidad ng konstruksyon.  Ang isang COVID-19 superbisor ay maaaring isang manggagawa sa lugar na itinalagang maglingkod sa tungkuling ito.
  3. Dapat repasuhin ng superbisor ng COVID-19 ang SCP Protocol na ito kasama ang lahat ng mga manggagawa at mga bisita sa lugar ng konstruksyon.
  4. Magtatag ng isang pang-araw-araw na protokol ng pagsusuri para sa mga darating na kawani, upang matiyak na ang mga potensyal na nahawaang kawani ay hindi pumasok sa lugar ng konstruksyon. Kung umalis ang mga manggagawa sa lugar ng trabaho at bumalik sa parehong araw, magtatag ng isang protokol ng paglilinis at pag-dekontamina bago sa pagpasok at paglabas ng lugar ng konstruksyon.  Mag-post ng pang-araw-araw na protokol ng pagsusuri sa lahat ng mga pasukan at paglabas sa lugar ng trabaho.  Higit pang impormasyon sa pagsusuri ay matatagpuan online sa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html.
  5. Magsagawa ng pagpadistansya sa ibang tao sa pamamagitan ng pagpapanatili ng hindi bababa sa anim na talampakan sa pagitan ng mga manggagawa sa lahat ng oras, maliban kung mahigpit na kinakailangan upang magsagawa ng isang gawain na nauugnay sa proyekto ng konstruksyon.
  6. Kung ang ginagawang konstruksyon ay nasa loob ng isang okupadong yunit, anumang nakahiwalay na lugar ng trabaho ay dapat na sarado mula sa natitirang bahagi ng mga tirahan na may mga pisikal na harang tulad ng plastic sheeting o saradong pintuan na may tape hangga’t maaari. Kung maaari, dapat na ma-access ng mga manggagawa ang lugar ng trabaho mula sa isang alternatibong pintuan na pasukan/labasan sa pintuan na pasukan/labasan na ginagamit ng mga residente.  Dapat mayroong mga magagamit na bintana at mga bentilador upang mahanginan ang lugar ng trabaho.  Kung may access ang mga residente sa lugar ng trabaho sa pagitan ng mga araw ng pagtatrabaho, ang lugar ng trabaho ay dapat linisin at disimpektahin sa simula at sa pagtatapos ng araw ng pagtatrabaho.  Dapat gawin ang bawat pagsisikap na bawasan ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga manggagawa at residente, kabilang ang pagpapanatili ng hindi bababa sa anim na talampakan ng pagpadistansya sa ibang tao sa lahat ng oras.
  7. Kung saan ginagawa ang konstruksyon sa loob ng mga karaniwang lugar ng isang okupadong tirahan o komersyal na gusali o isang gusaling mixed-use na ginagamit ng mga empleyado o residente sa lugar, ang alinmang nakahiwalay na lugar ng trabaho ay dapat nakasarado mula sa iba pang mga karaniwang lugar na may mga pisikal na harang tulad ng plastik sheeting o sarado na mga pintuan na may tape hangga’t maaari. Kung maaari, dapat na ma-access ng mga manggagawa ang lugar ng trabaho mula sa isang alternatibong pintuan na paskukan/labasan sa gusali sa pintuan na paskukan/labasan sa gusali na ginagamit ng mga residente o iba pang mga gumagamit ng gusali. Dapat gawin ang bawat pagsisikap na bawasan ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga manggagawa at residente, kabilang ang pagpapanatili ng hindi bababa sa anim na talampakan ng pagpadistansya sa ibang tao sa lahat ng oras.
  8. Ipagbawal ang mga pagtitipon ng anumang laki sa lugar ng trabaho, kabilang ang mga pagtitipon para sa mga break o kainan, maliban sa mga pagpupulong tungkol sa pagsunod sa protokol na ito o bilang mahigpit na kinakailangan upang maisagawa ang isang gawain na nauugnay sa proyekto ng konstruksyon.
  9. Ipinapatupad ng Cal-OSHA na magbigay ang mga employer ng tubig, na dapat ibigay sa mga lalagyan na single-serve. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbabahagi ng anumang pagkain o inumin at kung may gumawa ng pagbabahagi, dapat pauwiin ang manggagawa para sa araw.
  10. Magbigay ng personal na kagamitan sa proteksyon (PPE) partikular para magamit sa konstruksyon, kabilang ang mga guwantes, mga salamin, mga kalasag sa mukha, at mga panakip sa mukha na naaangkop sa aktibidad na ginagawa. Ipinagbabawal ang paggamit ng kontratista ng PPE na medical-grade maliban kung kinakailangan dahil sa medical na uri ng lugar ng trabaho.  Dapat magsuot ng mga panakip sa mukha alinsunod sa Patnubay ng Abril 17, 2020 mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County ng Santa Clara, mababasa sa: https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do.aspx#howto.
  11. Mahigpit na kontrolin ang mga "choke points" at "mga lugar na may mataas na panganib" kung saan hindi mapanatili ng mga manggagawa ang anim na talampakan na pagpadistansya sa ibang tao at pagbawalan o limitahan ang paggamit upang matiyak ang anim na talampakan ay madaling mapanatili sa pagitan ng mga indibidwal.
  12. Bawasan ang mga pakikipag-ugnayan at panatilihin ang pagpadistansya sa ibang tao sa lahat ng mga bisita sa lugar, kabilang ang mga manggagawa ng delivery, propesyonal sa disenyo at iba pang mga consultant ng proyekto, mga kinatawan ng ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga inspektor ng gusali at bumbero, at mga residente sa mga lugar ng konstruksyon ng tirahan.
  13. Paghiwa-hiwalayin ang kalakalan kung kinakailangan upang mabawasan ang densidad na magbibigay daan sa madaling pagpapanatili ng hindi bababa sa anim na talampakan na agwat.
  14. Ipagbawal sa mga manggagawa ang paggamit ng mga lamesa at mga kagamitan ng ibang tao. Kung higit sa isang manggagawa ang gumagamit ng mga bagay na ito, dapat linisin at disimpektahin ang mga bagay gamit ang mga disimpektante na epektibo laban sa COVID-19 sa pagitan ng paggamit ng bawat bagong manggagawa.  Ipagbawal ang pagbabahagi ng PPE.
  15. Kung wala sa lugar ng trabaho ang mga pasilidad na hugasan ng kamay, maglagay ng portable na mga istasyon ng hugasan o mga sanitizer ng kamay na epektibo laban sa COVID-19 sa mga pasukan sa lugar ng trabaho at sa maraming lokasyon na nakakalat sa buong lugar ng trabaho kung kinakailangan.
  16. Linisin at disimpektahin araw-araw ang lahat ng mga pasilidad na hugasan ng kamay, portable na mga istasyon ng hugasan, mga banyo sa lugar ng trabaho, o iba pang mga espasyo na nasa loob gamit ang disimpektante na epektibo laban sa COVID-19. Madalas na linisin at disimpektahin ang lahat ng mga lugar na madalas na hinahawakan, kabilang ang mga pasukan at labasan, lugar na mataas ang trapiko, mga silid na pahingaan, mga lugar ng hugasan ng kamay, mga madalas na hinahawakan na ibabaw, tools at kagamitan.
  17. Magpanatili ng isang arawang talaan ng pagpasok ng lahat ng mga manggagawa at mga bisita na kabilang ang impormasyon ng kanilang kontak, kabilang ang pangalan, numero ng telepono, address, at email.
  18. Mag-post ng isang paunawa sa isang lugar na nakikita ng lahat ng mga manggagawa at mga bisita na nagtuturo sa mga manggagawa at mga bisita na gawin ang mga sumusunod:
   1. Huwag hawakan ang inyong mukha gamit ang di-nahugasang kamay o guwantes.
   2. Hugasan na madalas ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o gumamit ng sanitizer ng kamay na may hindi bababa sa 60% na alkohol.
   3. Madalas linisin at disimpektahin ang madalas na hinahawakan na mga bagay at ibabaw tulad ng mga istasyon ng trabaho, keyboard, telepono, mga handrail, mga makina, mga ibinahaging kagamitan, mga pindutan ng kontrol sa elevator, at mga doorknob.
   4. Takpan ang inyong bibig at ilong kapag umuubo o bumahin, o umubo o bumahing sa singit ng inyong braso sa siko/manggas.
   5. Huwag pumasok sa lugar ng trabaho kung mayroong lagnat, ubo, o iba pang mga sintomas ng COVID-19. Kung nakaramdam kayo ng sakit, o nalantad sa sinumang may sakit, manatili sa bahay.
   6. Patuloy na obserbahan ang distansya sa trabaho na may kaugnayan sa ibang mga kawani. Panatilihin ang inirekomendang hindi bababa sa anim na talampakan sa lahat ng oras kapag hindi nakasuot ng naaangkop na PPE para magtrabaho ng malapitan sa ibang tao.
   7. Huwag mag-carpool papunta at galling sa lugar ng trabaho kasama ang sinuman maliban sa mga miyembro ng iyong sambahayan, o kung kinakailangan para sa mga manggagawa na walang alternatibong paraan ng transportasyon.
   8. Huwag magbahagi ng mga telepono o PPE.

 

Proyekto ng Malaking Konstruksyon

 1. Ang anumang proyekto ng konstruksyon na matugunan ang alinman sa mga sumusunod na pagtutukoy ay sumasailalim ito sa Protokol ng Kaligtasan sa Proyekto ng Malaking Konstruksyon ("LCP Protocol"), kasama ang mga proyekto sa pampublikong gawain maliban kung tinukoy ng Opisyal ng Kalusugan:
  1. Para sa mga proyektong konstruksyon na pantahanan, ang alinmang solong pamilya, multi-family, senior, estudyante, o iba pang tirahan na konstruksyon, pagkukumpuni, o remodel na proyekto na binubuo ng 10 na tirahan o mahigit.
  2. Para sa mga proyektong konstruksyon na komersyal, ang alinmang konstruksyon, pagkukumpuni, o proyekto sa pagpapabuti ng nangungupahan na binubuo ng mahigit sa 20,000 kuwadradong talampakan ng lugar ng sahig.
  3. Para sa pagtatayo ng Mahahalagang Imprastraktura, tulad ng tinukoy sa seksyon 16.c ng Kautusan, anumang proyekto na nangangailangan ng lima o higit pang mga manggagawa sa lugar ng trabaho sa anumang oras.
 1. Dapat ipatupad ang mga sumusunod na paghihigpit at mga kinakailangan sa lahat ng mga lugar ng trabahong konstruksyon na sumasailalim sa LCP Protocol:
  1. Sumunod sa lahat ng naaangkop at kasalukuyang mga batas at regulasyon kasama sa ngunit hindi limitado sa OSHA at Cal-OSHA. Kung mayroong anumang salungatan, pagkakaiba o hindi pagkakatugma sa pagitan ng o sa gitna ng naaangkop na mga batas at tuntunin at/o itong LCP Protocol, dapat mailapat ang mas mahigpit na pamantayan.
  2. Maghanda ng isang bago o na-update na Plano ng Kalusugan at Kaligtasan sa Tukoy na Lugar upang matugunan ang mga paksa na may kaugnayan sa COVID-19, ipaskil ang Plano sa lugar sa lahat ng mga pasukan at labasan, at magbigay ng isang kopya ng Plano sa mga awtoridad ng gobyerno ng County kung hiniling.  Ang Plano ay dapat isalin bilang kinakailangan upang matiyak na maiintindihan ang Plano ng lahat ng manggagawa na hindi nagsasalita ng Ingles.
  3. Magbigay ng personal na kagamitan sa proteksyon (PPE) partikular para magamit sa konstruksyon, kabilang ang mga guwantes, mga salamin, mga kalasag sa mukha, at mga panakip sa mukha na naaangkop sa aktibidad na ginagawa.  Ipinagbabawal ang paggamit ng kontratista ng PPE na medical-grade maliban kung kinakailangan dahil sa medikal na uri ng lugar ng trabaho.  Dapat magsuot ng mga panakip sa mukha alinsunod sa Patnubay ng Abril 17, 2020 mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County ng Santa Clara, mababasa sa: www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do-tl.aspx#howto.
  4. Tiyakin na ang mga empleyado ay sinanay sa paggamit ng PPE.  Panatilihin at gawing may magagamit na talaan ng lahat ng pagsasanay sa PPE na ibinigay sa mga empleyado at subaybayan ang lahat ng mga empleyado upang matiyak ang wastong paggamit ng PPE.
  5. Ipagbawal ang pagbabahagi ng PPE.
  6. Ipatupad ang mga kinakailangan sa pagpadistansya sa ibang tao kabilang ang, sa pinakamaliit:
   1. Maghiwa-hiwalay ng mga oras ng paghinto at pagsimula ng mga iskedyul ng shift upang mabawasan ang dami ng mga manggagawa sa lugar ng trabaho sa anumang oras hangga't maaari. 
   2. Maghiwa-hiwalay ng gawaing tiyak na pangkalakal upang mabawasan ang dami ng mga manggagawa sa lugar ng trabaho sa anumang oras. 
   3. Ipatupad ang pagpadistansya sa ibang tao sa pamamagitan ng pagpapanatili ng hindi bababa sa anim na talampakan sa pagitan ng mga manggagawa sa lahat ng oras, maliban kung mahigpit na kinakailangan upang magsagawa ng isang gawain na nauugnay sa proyekto.
   4. Ipagbawal ang mga pagtitipon ng anumang laki sa lugar ng trabaho, maliban sa mga pagpupulong sa kaligtasan o bilang mahigpit na kinakailangan upang magsagawa ng isang gawain na nauugnay sa proyekto.
   5. Mahigpit na kontrolin ang mga "choke points" at "mga lugar na may mataas na panganib" kung saan hindi mapanatili ng mga manggagawa ang anim na talampakan na pagpadistansya sa ibang tao at pagbawalan o limitahan ang paggamit upang matiyak ang anim na talampakan ay madaling mapanatili sa pagitan ng mga indibidwal.
   6. Bawasan ang mga pakikipag-ugnayan at panatilihin ang pagpadistansya sa ibang tao sa lahat ng mga bisita sa lugar, kabilang ang mga manggagawa ng delivery, propesyonal sa disenyo at iba pang mga consultant ng proyekto, mga kinatawan ng ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga inspektor ng gusali at bumbero, at mga residente sa mga lugar ng konstruksyon ng tirahan.
   7. Ipagbawal sa mga manggagawa ang paggamit ng mga telepono o lamesa ng iba.  Ang anumang mga kagamitan na dapat magamit ng higit sa isang manggagawa ay dapat linisin gamit ang disimpektante na epektibong laban sa COVID-19 bago gamitin ng isang bagong manggagawa.
   8. Maglagay ng mga istasyon ng hugasan o mga sanitizer ng kamay na epektibo sa laban sa COVID-19 sa mga pasukan sa lugar ng trabaho at sa maraming lokasyon na nakakalat sa buong lugar ng trabaho kung kinakailangan. 
   9. Panatilihin ang isang pang-araw-araw na talaan ng pagpasok ng lahat ng mga manggagawa at mga bisita na may kasamang impormasyon ng kanilang pakikipag-ugnay, kabilang ang pangalan, numero ng telepono, address, at email. 
   10. Mag-post ng isang paunawa sa isang lugar na nakikita ng lahat ng mga manggagawa at mga bisita na nagtuturo sa mga manggagawa at mga bisita na gawin ang mga sumusunod:
    1. Huwag hawakan ang inyong mukha gamit ang di-nahugasang kamay o guwantes.
    2. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o gumamit ng sanitizer ng kamay na may hindi bababa sa 60% na alkohol.
    3. Madalas linisin at disimpektahin ang madalas na hinahawakan na mga bagay at ibabaw tulad ng mga istasyon ng trabaho, keyboard, telepono, mga handrail, mga makina, mga ibinahaging kagamitan, mga pindutan ng kontrol sa elevator, at mga doorknob.
    4. Takpan ang inyong bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing, o umubo o bumahing sa singit ng inyong braso sa siko/manggas. 
    5. Huwag pumasok sa lugar ng trabaho kung mayroong lagnat, ubo, o iba pang mga sintomas ng COVID-19.  Kung nakaramdam kayo ng sakit, o nalantad sa sinumang may sakit, manatili sa bahay.
    6. Patuloy na obserbahan ang distansya sa trabaho na may kaugnayan sa ibang mga kawani.  Panatilihin ang inirekomendang hindi bababa sa anim na talampakan sa lahat ng oras kapag hindi nakasuot ng kinakailangang PPE para magtrabaho na malapit sa ibang tao.
    7. Huwag magbahagi ng mga telepono o PPE.
   11. Ang paunawa sa seksyon 2.f.x ay dapat isalin kung kinakailangan upang matiyak na maiintindihan ang paunawa ng lahat ng manggagawang hindi nagsasalita ng Ingles.
  7. Ipatupad ang mga pamamaraan sa paglilinis at pagdidisimpekta alinsunod sa mga sumusunod:
   1. Linisin at disimpektahin na madalas, alinsunod sa mga alituntunin ng CDC, lahat ng madalas na pinupuntahan at hinahawakan na mga lugar kabilang ang, nang pinakamaliit: mga lugar ng pagpupulong, mga lugar ng tanghalian at ng break, pasukan at labasan sa lugar ng trabaho, mga trailer, mga lugar na hugasan ng kamay, mga kasangkapan, kagamitan, mga banyo sa lugar ng trabaho, hagdan, mga elevator, at lift.
   2. Magtatag ng isang protokol sa paglilinis at pagdidisimpekta bago sa pagpasok at paglabas sa lugar ng trabaho at mag-post ng protokol sa mga pasukan at labasan ng lugar ng trabaho.
   3. Bigyan ng wastong PPE ang lahat ng mga tauhan na nagsasagawa ng paglilinis at pagdidisimpekta upang maiwasan ang pagkahawa sa COVID-19.  Dapat hindi magbahagi ang mga empleyado ng PPE. 
   4. Magtatag ng sapat na oras sa araw ng trabaho upang magbigay-daan sa tamang paglilinis at pag-decontaminasyon kasama na bago sa pagsisimula o pag-alis sa lugar ng trabaho para sa araw.
  8. Ipatupad ang isang plano sa pagbawas ng pagkalat ng COVID-19 bilang bahagi ng Plano ng Kalusugan at Kaligtasan na Tukoy sa Lugar na kasama, sa pinakamaliit, ang mga sumusunod na paghihigpit at mga kinakailangan:
   1. Ipagbawal ang lahat ng pag-carpool papunta at galing sa lugar ng trabaho maliban sa mga manggagawa na nakatira sa isang parehong sambahayan, o kung kinakailangan para sa mga manggagawa na walang alternatibong paraan ng transportasyon.
   2. Ipinapatupad ng Cal-OSHA na magbigay ang mga employer ng tubig, na dapat ibigay sa mga lalagyan na single-serve.  Ipinagbawal ang pagbabahagi ng anumang pagkain o inumin at kung may gumawa ng pagbabahagi, dapat pauwiin ang manggagawa para sa araw. .
   3. Ipagbawal ang paggamit ng mga microwave, water cooler, at iba pang magkatulad na kagamitan na ibinahagi.
  9. Magtalaga ng isang Opisyal ng Pagsunod sa Kaligtasan ng COVID-19 (Safety Compliance Officer o SCO) sa lugar ng trabaho at tiyakin na ang pangalan ng SCO ay naka-post sa Plano ng Kalusugan at Kaligtasan na Tukoy sa Lugar.  Ang SCO ay dapat:
   1. Tiyakin ang pagpapatupad ng lahat ng inirekomendang mga kinakailangan sa kaligtasan at kalinisan tungkol sa virus ng COVID-19 sa lugar ng trabaho.
   2. Magtala ng pang-araw-araw na nakasulat na pagpapatunay na ang bawat lugar ng trabaho ay sumusunod sa mga bahagi ng Protokol ng LCP.  Ang bawat nakasulat na form ng pagpapatunay ay dapat kinopya, itinago, at ginawang magagamit agad sa kahilingan ng sinumang opisyal ng County. 
   3. Magtatag ng isang pang-araw-araw na protokol ng pagsusuri para sa mga darating na kawani, upang matiyak na ang mga potensyal na nahawaang kawani ay hindi pumasok sa lugar ng konstruksyon.  Kung umalis ang mga manggagawa sa lugar ng trabaho at bumalik sa parehong araw, magtatag ng isang protokol ng paglilinis at pag-dekontamina bago sa pagpasok at paglabas sa lugar ng konstruksyon.  Mag-post ng pang-araw-araw na protokol ng pagsusuri sa lahat ng mga pasukan at labasan sa lugar ng trabaho.  Karagdagang impormasyon sa pagsusuri ay matatagpuan online sa:  www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html.
   4. Magsagawa ng pang-araw-araw na mga pagtatagubilin sa personal o sa pamamagitan ng teleconference na dapat sakupin ang mga sumusunod na paksa: 
    1. Ang mga bagong patakaran sa lugar ng trabaho at mga paghihigpit sa bago trabaho na paglalakbay sa lugar para sa pag-iwas ng pagkalat ng COVID-19 sa komunidad.
    2. Repasuhin ang mga pamamaraan sa kalinisan.
    3. Paghingi ng puna sa mga manggagawa sa pagpapabuti ng kaligtasan at kalinisan. 
    4. Ang koordinasyon ng mga pang-araw-araw na kinakailangan ng paglinis/kalinisan sa lugar ng konstruksyon.
    5. Paghahatid ng na-update na impormasyon tungkol sa COVID-19.
    6. Ang mga pang-emerhensiyang protokol kung sakaling magkaroon ng pagkakalantad o pinaghihinalaang pagkakalantad sa COVID-19. 
   5. Bumuo at tiyakin ang pagpapatupad ng isang plano ng pag-remedyo upang matugunan ang anumang hindi pagsunod sa LCP Protocol at i-post ang plano ng pag-remedyo sa pasukan at labasan ng lugar ng trabaho sa panahon ng pag-remedyo.  Ang plano ng pag-remedyo ay dapat isinalin kung kinakailangan upang matiyak na maiintindihan ang dokumento ng lahat ng mga manggagawa na hindi nagsasalita ng Ingles.
   6. Hindi dapat pahintulutan ng SCO na magpatuloy ang anumang aktibidad ng konstruksyon kung hindi ito sumunod sa mga kinakailangan ng nasabing aktibidad.
   7. I-report ang paulit-ulit na hindi pagsunod sa LCP Protocol sa naaangkop na mga superbisor sa lugar ng trabaho at isang itinalagang opisyal ng County.
  10. Magtalaga ng isang Pangatlong-Partido na Superbisor ng Pananagutan sa Kaligtasan sa Lugar ng Trabaho ng COVID-19 (Third-Party Jobsite Safety Accountability Supervisor o JSAS) para sa lugar ng trabaho, na sa pinakamaliit ay may hawak na isang sertipiko ng OSHA-30 at pagsasanay ng first-aid sa loob ng nakaraang dalawang taon, na dapat sanay sa mga protokol na ito at mapatunayan ang pagsunod, kabilang ang nakikitang inspeksyon at mga sapalarang panayam ng mga manggagawa, kasama itong LCP Protocol.
   1. Sa loob ng pitong araw ng kalendaryo sa bawat pagbisita sa lugar ng trabaho, dapat makumpleto ng JSAS ang isang nakasulat na pagtatasa na tumutukoy sa anumang kabiguang sumunod sa LCP Protocol.  Ang nakasulat na pagtatasa ay dapat kopyahin, itago, at, sa kahilingan ng County, ipadala sa isang itinalagang opisyal ng County.
   2. Kapag nadiskubre ng JSAS na ang isang lugar ng trabaho ay hindi sumusunod sa LCP Protocol, dapat magkasamang magtrabaho ang JSAS at SCO upang makabuo at magpatupad ng isang plano sa pag-remedyo.
   3. Ang JSAS ay dapat makipag-ugnay sa SCO upang ipagbawal ang pagpapatuloy ng anumang aktibidad sa trabaho na hindi sumusunod sa mga patakaran na nakasaad dito hanggang sa natugunan at sumusunod na ang patuloy na gawain.
   4. Dapat maipadala ang plano sa pag-remedyo sa isang itinalagang opisyal ng County sa loob ng limang araw ng kalendaryo pagkatapos matuklasan ng JSAS ang kabiguang sumunod.
  11. Kung sakaling makumpirma ang kaso ng COVID-19 sa anumang lugar ng trabaho, ang mga sumusunod ay dapat maganap:
   1. Agad na alisin ang nahawaang indibidwal mula sa lugar ng trabaho na may mga direksyon upang humingi ng pangangalagang medikal.
   2. Ang bawat lokasyon na pinuntahan ng nahawaang manggagawa ay dapat disimpektahin at linisin ng isang vendor sa labas na sertipikado sa mga paglilinis na hazmat, at ang trabaho sa mga lokasyong ito ay dapat tumigil hanggang matapos ang dekontaminasyon at paglilinis.
   3. Dapat magbigay-alam kaagad sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County at dapat makumpleto ang anumang karagdagang mga kinakailangan sa bawat opisyal ng kalusugan ng County, kasama ang buong pagsunod sa anumang pagsisikap sa pagsubaybay ng County.
  12. Kung ang ginagawang konstruksyon sa loob ng isang yunit ay may nakatira, anumang nakahiwalay na lugar ng trabaho ay dapat na sarado mula sa natitirang bahagi ng mga tirahan na may mga pisikal na harang tulad ng plastik na sheeting o saradong pintuan na may tape hangga’t maaari.  Kung maaari, dapat na ma-access ng mga manggagawa ang lugar ng trabaho mula sa isang alternatibong pintuan na pasukan/labasan sa pintuan na pasukan/labasan na ginagamit ng mga residente.  Dapat mayroong mga magagamit na bintana at mga bentilador upang mahanginan ang lugar ng trabaho.  Kung may access ang mga residente sa lugar ng trabaho sa pagitan ng mga araw ng pagtatrabaho, ang lugar ng trabaho ay dapat linisin at disimpektahin sa simula at sa pagtatapos ng araw ng pagtatrabaho. Dapat gawin ang bawat pagsisikap na bawasan ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga manggagawa at residente, kabilang ang pagpapanatili ng hindi bababa sa anim na talampakan ng pagpadistansya sa ibang tao sa lahat ng oras.
  13. Kung saan ginagawa ang konstruksyon sa loob ng mga karaniwang lugar ng isang okupadong tirahan o komersyal na gusali o isang gusaling mixed-use na ginagamit ng mga empleyado o residente sa lugar, ang alinmang nakahiwalay na lugar ng trabaho ay dapat nakasarado mula sa iba pang mga karaniwang lugar na may mga pisikal na harang tulad ng plastik sheeting o sarado na mga pintuan na may tape hangga’t maaari. Kung maaari, dapat na ma-access ng mga manggagawa ang lugar ng trabaho mula sa isang alternatibong pintuan na paskukan/labasan sa gusali sa pintuan na paskukan/labasan sa gusali na ginagamit ng mga residente o iba pang mga gumagamit ng gusali.  Dapat gawin ang bawat pagsisikap na bawasan ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga manggagawa at residente, kabilang ang pagpapanatili ng hindi bababa sa anim na talampakan ng pagpadistansya sa ibang tao sa lahat ng oras.

 

Bumalik sa Itaas ▲

​​​​​​​​​​​​​ ​​​ ​
Last updated: 8/10/2020 11:53 AM