Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Lệnh của Giám đốc Sở Y tế Công cộng Quận Santa Clara​LỆNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
QUẬN HẠT SANTA CLARA YÊU CẦU
TẤT CẢ CÁC CÁ NHÂN TRONG QUẬN HẠT TIẾP TỤC Ở YÊN TẠI NHÀ, TRỪ KHI CÓ NHU CẦU VÀ SINH HOẠT THIẾT YẾU VÀ PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH; TIẾP TỤC MIỄN CÁC CÁ NHÂN VÔ GIA CƯ TUÂN THEO LỆNH NHƯNG THÚC GIỤC CÁC CƠ QUAN CỦA CHÍNH PHỦ CUNG CẤP NƠI TRÚ ẨN CHO HỌ; YÊU CẦU CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ GIẢI TRÍ ĐANG ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG PHẢI THỰC HIỆN GIAO THỨC GIỮ KHOẢNG CÁCH XÃ HỘI, ĐEO KHĂN CHE MẶT VÀ LÀM SẠCH KHỬ TRÙNG; VÀ YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC DOANH NGHIỆP, NGƯỜI VẬN HÀNH CƠ SỞ VÀ CƠ QUAN CỦA CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC TẠM THỜI KHÔNG HOẠT ĐỘNG NHỮNG THÀNH PHẦN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THEO LỆNH NÀY

LỆNH BAN HÀNH VÀO NGÀY: 18 THÁNG 5 NĂM 2020
 

Xin vui lòng đọc Lệnh này một cách cẩn thận.  Vi phạm hoặc không tuân thủ Lệnh này là một tiểu tội mà có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.  (Bộ luật An toàn và Sức khỏe California § 120295, et seq.; Cal. Bộ luật Hình sự §§ 69, 148(a)(1); Pháp lệnh của Quận Hạt Santa Clara § A1-28.)

Lệnh Ở Yên Tại Nhà Ngày 5 Tháng 6 Năm 2020:  Lệnh mới này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020 và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Giám đốc Y tế sửa đổi hoặc hủy bỏ. Lệnh mới này thay thế cho lệnh trước mà đã có hiệu lực vào ngày 22 tháng 5 năm 2020.

Tập tin đính kèm:

 


CĂN CỨ VÀO BỘ LUẬT Y TẾ VÀ AN TOÀN CỦA CALIFORNIA ĐOẠN 101040, 101085, VÀ 120175, GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CỦA QUẬN HẠT SANTA CLARA (“GIÁM ĐỐC Y TẾ”) RA CHỈ THỊ:

 1. Lệnh này thay thế Lệnh ngày 29 tháng 4 năm 2020 ("Lệnh cũ") của Giám đốc Y tế yêu cầu tất cả các cá nhân ở yên tại nhà.  Lệnh này sửa đổi, làm rõ và tiếp tục giữ một số điều khoản của Lệnh cũ để chắc chắn mọi người tiếp tục giữ khoảng cách xã hội và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhau để giảm tốc độ truyền bệnh Coronavirus 2019 mới ("COVID-19").  Lệnh này tiếp tục chỉ cho phép hầu hết các sinh hoạt, việc đi lại và các chức năng của chính phủ và doanh nghiệp được thực hiện cho các nhu cầu thiết yếu và các Sinh hoạt ngoài trời và Doanh nghiệp ngoài trời mà Lệnh cũ cho phép thực hiện trở lại.  Nhưng theo tiến bộ đạt được trong việc làm chậm sự lây lan của COVID-19 tại Quận Hạt Santa Clara ("Quận Hạt") và các Quận Hạt lân cận, Lệnh cho phép thêm một số Doanh nghiệp và Sinh hoạt (như được định nghĩa trong Phần 15 dưới đây và được mô tả trong Phụ lục C-1 và C-2) được tiếp tục vận hành và phải tuân theo các điều kiện được chỉ định và các biện pháp phòng ngừa an toàn để giảm nguy cơ lây truyền COVID-19.  Việc cho các hoạt động vận hành trở lại một cách có kiểm soát được thiết kế để quản lý số lượng tổng thể, thời gian và cường độ tiếp xúc giữa người với người để ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp COVID-19 trong Quận Hạt, thời gian và cường độ của sự tiếp xúc giữa người với người để ngăn chặn sự gia tăng các ca COVID-19 ở Quận Hạt và các Quận Hạt lân cận.  Như được cung cấp thêm trong Phần 11 dưới đây, Giám đốc Y tế sẽ tiếp tục theo dõi các nguy cơ của các sinh hoạt và doanh nghiệp được cho phép theo Lệnh này dựa trên các Chỉ số COVID-19 (như được định nghĩa trong Phần 11) và các dữ liệu khác.  Các doanh nghiệp và sinh hoạt được phép thực hành theo Lệnh này có thể được sửa đổi khi cần thiết dựa trên phân tích của Giám đốc Y tế về dữ liệu đó.  Kể từ ngày và thời gian Lệnh này có hiệu lực như được nêu trong Phần 18 dưới đây, tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong Quận Hạt đều phải tuân theo các quy định của Lệnh này.  
 2. Mục đích chính của Lệnh này là bảo đảm rằng cư dân của Quận Hạt tiếp tục ở yên trong nhà của họ để làm chậm sự lây lan của COVID-19 và giảm thiểu tác động đến việc cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng.  Lệnh này cho phép một số Doanh nghiệp bổ sung và Sinh hoạt bổ sung hoạt động trở lại trong lúc Giám đốc Y tế tiếp tục đánh giá khả năng truyền bệnh và mức độ nghiêm trọng lâm sàng của COVID-19, và theo dõi các chỉ số được mô tả trong Phần 11.  Tất cả các điều khoản của Lệnh này phải được giải thích để thực hiện ý định này.  Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ trở thành mối đe dọa và nguy hại sắp xảy ra đến sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại trong công cộng và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
 3. Tất cả các cá nhân hiện đang sống trong Quận Hạt phải tuân theo lệnh "Ở Yên Tại Nhà".  Họ chỉ có thể rời khỏi nhà cho các Sinh hoạt thiết yếu như được định nghĩa trong Phần 15.a, Sinh hoạt ngoài trời như được định nghĩa trong Phần15.m và Sinh hoạt bổ sung như được định nghĩa trong Phần15.o; Chức năng chính phủ thiết yếu như được định nghĩa trong Phần 15.d; Đi lại thiết yếu như được định nghĩa trong Phần 15.i; để làm việc cho các Doanh nghiệp thiết yếu như được định nghĩa trong Phần 15.f,  Doanh nghiệp ngoài trời như được định nghĩa trong Phần 15.i và Doanh nghiệp bổ sung như được định nghĩa trong Phần 15.o; hoặc để thực hiện Hoạt động cơ bản tối thiểu cho các doanh nghiệp khác có các cơ sở phải tạm thời đóng cửa, như được nêu trong Phần15.g. Để giải thích rõ ràng, các cá nhân hiện không cư trú trong Quận Hạt phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của Lệnh khi ở trong Quận Hạt.  Các cá nhâ vô gia cư được miễn trừ tuân theo Phần này, nhưng được khuyến khích mạnh mẽ để có được nơi trú ẩn, và các cơ quan chính phủ và các cơ quan khác được khuyến khích cung cấp nơi trú ẩn và cung cấp các cơ sở rửa tay hoặc khử trùng tay cho những người tiếp tục bị vô gia cư càng sớm càng tốt.  
 4. Khi mọi người cần rời khỏi nơi cư trú của họ cho các mục đích giới hạn được cho phép trong Lệnh này, họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội như được định nghĩa trong Phần 15.k, trừ khi được quy định rõ ràng trong Lệnh này.  Tất cả mọi người (trừ trẻ em dưới sáu tuổi và những người khó thở hoặc không thể gỡ khăn che mặt mà không có sự trợ giúp) phải đeo khăn che mặt mọi lúc khi ở cơ sở kinh doanh hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng, và được khuyến khích mạnh mẽ đeo khăn che mặt theo quy định trong Hướng dẫn quan trọng về Khăn che mặt ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Y tế (Hướng dẫn về Khăn che mặt).  
 5. Tất cả các doanh nghiệp có cơ sở trong Quận Hạt, ngoại trừ Doanh nghiệp thiết yếu, Doanh nghiệp ngoài trời và Doanh nghiệp bổ sung, như được định nghĩa trong Phần 15, cần phải ngừng tất cả các hoạt động tại các cơ sở nằm trong Quận Hạt, ngoại trừ các Hoạt động cơ bản tối thiểu, như được định nghĩa trong Phần 15.  Để giải thích rõ, tất cả các doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động bao gồm chủ doanh nghiệp, nhân viên, tình nguyện viên hoặc nhà thầu thực hiện các hoạt động tại nhà riêng của họ (ví dụ, làm việc tại nhà).  Tất cả các Doanh nghiệp thiết yếu được khuyến khích tiếp tục mở cửa.  Nhưng tất cả các doanh nghiệp được lệnh tối đa hóa số lượng nhân viên làm việc tại nhà.  Doanh nghiệp thiết yếu, Doanh nghiệp ngoài trời và Doanh nghiệp bổ sung chỉ có thể chỉ định những nhân viên không thể thực hiện công việc của họ tại nhà đi làm việc bên ngoài nhà.  Doanh nghiệp ngoài trời phải tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh và giao dịch với các thành viên của cộng đồng ở ngoài trời.
 6. Theo điều kiện hoạt động trong Lệnh này, các nhà điều hành của tất cả các doanh nghiệp phải chuẩn bị hoặc cập nhật, thực hiện và phân phát cho nhân viên của họ một bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội cho mỗi cơ sở của họ trong Quận Hạt mà nhân viên hoặc thành viên của cộng đồng thường xuyên lui tới và dán thông báo các tài liệu đi kèm, như được quy định trong Phần 15.h. Ngoài Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội, tất cả các doanh nghiệp được phép hoạt động theo Lệnh này phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào theo ngành của họ, do Giám đốc Y tế ban hành liên quan đến COVID-19 và mọi điều kiện hoạt động được quy định trong Lệnh này, bao gồm cả các quy định trong Phụ lục C-1.  Trừ khi có quy định khác trong Phụ lục C-1, các doanh nghiệp bao gồm một thành phần Doanh nghiệp thiết yếu hoặc Doanh nghiệp ngoài trời tại các cơ sở của họ bên cạnh các thành phần khác phải, ở mức độ khả thi, giảm quy mô hoạt động của họ xuống chỉ còn thành phần Doanh nghiệp thiết yếu và Doanh nghiệp ngoài trời; tuy nhiên, các doanh nghiệp bán lẻ hỗn hợp được phép hoạt động theo Lệnh này có thể tiếp tục dự trữ và bán các sản phẩm không thiết yếu.  
 7. Tất cả các cuộc tụ họp công cộng và tư nhân gồm bất kỳ số lượng người nào xảy ra bên ngoài một hộ gia đình hoặc căn hộ đều bị cấm, ngoại trừ cho các mục đích hạn chế được phép rõ ràng trong Lệnh này.  Không có gì trong Lệnh này cấm các thành viên của một hộ gia đình hoặc sống cùng một căn hộ tham gia vào việc Đi lại thiết yếu, Sinh hoạt thiết yếu, Sinh hoạt ngoài trời hoặc Sinh hoạt bổ sung với nhau.  
 8. Tất cả các chuyến đi, bao gồm, nhưng không giới hạn đến việc đi bộ, xe đạp, xe tay ga, xe máy, ô tô hoặc phương tiện công cộng, ngoại trừ việc Đi lại thiết yếu, như được định nghĩa dưới đây trong Phần15.i, đều bị cấm.  Mọi người chỉ có thể sử dụng phương tiện công cộng cho các mục đích thực hiện Sinh hoạt thiết yếu, Sinh hoạt ngoài trời hoặc Sinh hoạt bổ sung, hoặc đi đến và đi từ các Doanh nghiệp thiết yếu, Doanh nghiệp ngoài trời hoặc Doanh nghiệp bổ sung để duy trì các Chức năng chính phủ thiết yếu hoặc thực hiện các Hoạt động cơ bản tối thiểu tại các doanh nghiệp không được phép tiếp tục hoạt động tại các cơ sở của họ.  Các cơ quan vận chuyển và người đi trên phương tiện công cộng phải tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách an toàn, như được định nghĩa trong Phần 15.k, ở mức độ khả thi nhất, và nhân viên và hành khách phải đeo khăn che mặt.  Lệnh này cho phép đi vào hoặc ra khỏi Quận Hạt chỉ để thực hiện các Sinh hoạt thiết yếu, Sinh hoạt ngoài trời hoặc Sinh hoạt bổ sung; để vận hành, làm việc tại hoặc để đến một doanh nghiệp được phép hoạt động theo Lệnh này; để thực hiện các Hoạt động cơ bản tối thiểu tại các doanh nghiệp khác; hoặc để duy trì các Chức năng chính phủ thiết yếu.
 9. Lệnh này được ban hành dựa trên bằng chứng về bệnh COVID-19 trong cộng đồng tiếp tục lây lan đáng kể trong Quận Hạt và khắp Vùng Vịnh; sự tiếp tục không chắc chắn về mức độ lây truyền bệnh không triệu chứng không được phát hiện; bằng chứng khoa học và các thực hành tốt nhất về các phương pháp hiệu quả nhất để làm chậm quá trình lây lan của bệnh truyền nhiễm nói chung và COVID-19 nói riêng; bằng chứng cho thấy lứa tuổi, bệnh tật và sức khỏe của một phần đáng kể trong dân số của Quận Hạt có nguy cơ bị các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe, bao gồm tử vong, do COVID-19; và thêm bằng chứng rằng những người khác, bao gồm cả những người trẻ tuổi hơn và khỏe mạnh, cũng có nguy cơ bị hậu quả nghiêm trọng.  Do sự bùng phát của bệnh COVID-19 trong cộng đồng nói chung, là đại dịch theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn Quận Hạt. Để làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn, một số cá nhân nhiễm virus gây bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, điều đó có nghĩa là họ có thể không biết rằng họ bị nhiễm virus và đang truyền bệnh cho người khác.  Hơn nữa, bằng chứng cho thấy virus có thể tồn tại nhiều giờ và ngày trên bề mặt và được truyền gián tiếp giữa các cá thể.  Bởi vì ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể truyền bệnh và vì bằng chứng cho thấy bệnh này dễ lây lan, các cuộc tụ tập và các tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp khác có thể dẫn đến việc truyền virus mà có thể phòng ngừa được. 
 10. Những nỗ lực của cộng đồng được thực hiện cho đến nay liên quan đến tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này đã làm chậm quỹ đạo của virus, nhưng tình trạng khẩn cấp và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng vẫn còn đáng kể. Tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2020, có 2.453 ca COVID-19 được xác nhận trong Quận Hạt (tăng từ 123 vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, ngay trước khi có lệnh ở yên tại nhà đầu tiên).  Số lượng tích lũy của các ca nhiễm được xác nhận tiếp tục tăng, mặc dù tốc độ tăng đã chậm lại trong những tuần gần đây.  Bằng chứng cho thấy rằng các hạn chế về quy định đi lại và các quy định giữ khoảng cách xã hội được đặt ra bởi Lệnh cũ (và các lệnh trước đó) đang làm chậm tốc độ gia tăng truyền nhiễm trong cộng đồng và các ca nhiễm được xác nhận bằng cách hạn chế sự tương tác giữa mọi người, phù hợp với bằng chứng khoa học về hiệu quả của các biện pháp tương tự ở các khu vực khác của Hoa Kỳ  và thế giới.  
 11. Các giám đốc y tế địa phương cùng ban hành Lệnh cũ đang theo dõi vài chỉ số quan trọng ("Chỉ số COVID-19"), một trong nhiều yếu tố giúp họ quyết định có nên sửa đổi các hạn chế ở-yên-tại-nhà hiện có hay không.  Tiến bộ trong vài chỉ số COVID-19 này là một lý do phù hợp vào lúc này để cho phép một số Doanh nghiệp bổ sung làm việc trở lại và Sinh hoạt bổ sung được diễn ra theo các điều kiện được chỉ định, như được nêu trong Phần 15.i. Nhưng sự lây lan liên tục của  COVID-19 đòi hỏi hầu hết các sinh hoạt và chức năng kinh doanh phải được hạn chế và những sinh hoạt được phép xảy ra phải tuân theo biện pháp giữ khoảng cách an toàn và các biện pháp khử trùng khác được xác định bởi Giám đốc Y tế.  Đánh giá về các Chỉ số COVID-19 sẽ rất quan trọng đối với các quyết định của các giám đốc y tế địa phương về việc liệu các hạn chế áp đặt trong Lệnh này có thể được sửa đổi thêm hay không.  Giám đốc Y tế sẽ liên tục xem xét liệu các sửa đổi trong Lệnh có hợp lý hay không dựa trên (1) tiến triển trong các Chỉ số COVID-19; (2) phát triển trong các phương pháp dịch tễ học và chẩn đoán để truy tìm, chẩn đoán, điều trị hoặc xét nghiệm COVID-19; và (3) hiểu biết khoa học về chức năng truyền nhiễm và tác động lâm sàng của COVID-19.  Các Chỉ số COVID-19 bao gồm, nhưng không giới hạn tại các điều sau:  
  1. ​Xu hướng của số ca nhiễm COVID-19 mới và số ca nhập viện mỗi ngày.
  2. Năng lực của các bệnh viện và hệ thống y tế trong Quận Hạt và khu vực, bao gồm giường chăm sóc cấp tính và giường trong Chăm sóc tăng cường, để chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nhân khác, kể cả trong trường hợp số ca COVID-19 tăng vọt.
  3. Nguồn cung ứng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) có sẵn cho nhân viên của bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ y tế và nhân viên khác, là những người cần PPE để đáp ứng và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 một cách an toàn.
  4. Khả năng và năng lực để xét nghiệm nhanh chóng và chính xác để xác định xem các cá nhân có dương tính với COVID-19 hay không, đặc biệt là những người trong cộng đồng dễ bị tổn thương hoặc các cơ sở hoặc nghề nghiệp có nguy cơ cao.
  5. Khả năng tiến hành việc nghiên cứu các ca nhiễm và tìm kiếm người đã tiếp xúc đối với tổng số ca nhiễm và người đã tiếp xúc với bệnh nhân mà sẽ tiếp tục xảy ra, cách ly các ca được xác nhận và cách ly những người đã tiếp xúc với các ca được xác nhận.
 12. Bằng chứng khoa học cho thấy ở giai đoạn khẩn cấp này, chúng ta cần tiếp tục làm chậm sự lây truyền của virus để giúp (a) bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất; (b) ngăn chặn hệ thống y tế bị quá tải; (c) ngăn ngừa các bệnh mãn tính lâu dài, chẳng hạn như tổn thương đến tim mạch, thận và đường hô hấp và mất chân tay do đông máu; và (d) ngăn ngừa tử vong. Tiếp tục thực hiện Lệnh cũ là điều cần thiết để làm chậm sự lây lan của bệnh COVID-19, duy trì những năng lực y tế quan trọng trong Quận Hạt và tiếp tục nỗ lực kiểm soát sự lây truyền bệnh. Đồng thời, kể từ khi Lệnh cũ được ban hành, Quận Hạt đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng năng lực hệ thống y tế, nguồn lực y tế và làm chậm quá trình lây truyền COVID-19 trong cộng đồng.  Theo tiến độ của các chỉ số này và phụ thuộc vào việc theo dõi liên tục các diễn biến trong sức khỏe cộng đồng, ngoài những doanh nghiệp đã được phép hoạt động theo Lệnh cũ với tính cách là Doanh nghiệp thiết yếu và Doanh nghiệp ngoài trời, thời điểm này là lúc thích hợp để bắt đầu cho phép các Doanh nghiệp bổ sung theo chỉ định hoạt động trở lại. Các doanh nghiệp này được xác định dựa trên các cân nhắc liên quan đến sức khỏe và các yếu tố rủi ro lây truyền bao gồm, nhưng không giới hạn ở cường độ và số lượng người tiếp xúc với bệnh nhân và khả năng giảm thiểu rủi ro truyền bệnh đáng kể liên quan đến hoạt động của họ.  
 13. Lệnh này được ban hành theo và kết hợp tham chiếu theo Tuyên bố về Tình trạng khẩn cấp ngày 4 tháng Ba năm 2020 do Thống đốc Gavin Newsom ban hành, Tuyên bố ngày 3 tháng Hai năm 2020 của Giám đốc Dịch vụ khẩn cấp về sự Tồn tại của Tình hình khẩn cấp địa phương trong Quận Hạt, Tuyên bố Khẩn cấp Y tế địa phương về Bệnh Coronavirus mới năm 2019 (COVID-19) do Giám đốc Y tế ban hành ngày 3 tháng Hai năm 2020, Nghị quyết ngày 10 tháng Hai năm 2020 của Ban Giám sát Quận Hạt Santa Clara Phê chuẩn và Gia hạn Tuyên bố về Tình hình khẩn cấp về Y tế địa phương và Nghị quyết ngày 10 tháng Hai năm 2020 của Ban Giám sát Quận Hạt Santa Clara Phê chuẩn và Gia hạn Tuyên ngôn về Tình trạng Khẩn cấp tại địa phương.  
 14. Lệnh này cũng được ban hành theo Sắc lệnh ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Y tế Công cộng của Tiểu bang ("Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang") đưa ra các hạn chế cơ bản trên toàn tiểu bang đối với các hoạt động kinh doanh không dành cho cư dân, có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới, cũng như Pháp lệnh N-33-20 vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc chỉ thị cư dân California tuân theo Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang. Sắc lệnh ngày 4 tháng 5 năm 2020 do Thống đốc Newsom ban hành và Lệnh ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế Công cộng của Tiểu bang cho phép một số doanh nghiệp mở lại nếu giám đốc y tế địa phương tin rằng các điều kiện trong khu vực pháp lý đó cho phép, nhưng công nhận rõ ràng về thẩm quyền của các giám đốc y tế địa phương để thiết lập và thực hiện các biện pháp y tế công cộng trong khu vực pháp lý tương ứng của họ mà sẽ có nhiều hạn chế hơn so với các biện pháp được thực thi bởi Giám đốc Sở Y tế Công cộng của Tiểu bang.  Lệnh này có các hạn chế nghiêm ngặt hơn trong một số khía cạnh nhất định nhằm giải quyết các sự việc và hoàn cảnh cụ thể ở Quận Hạt này, là điều cần thiết để kiểm soát tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi việc đó đang phát triển trong Quận Hạt và Vùng Vịnh.  Nếu không có các hạn chế được thiết kế riêng làm giảm lượng tương tác giữa người với người, bằng chứng khoa học chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng ở Quận Hạt sẽ trở nên tồi tệ đến mức có thể vượt qua các nguồn lực y tế có sẵn trong Quận Hạt và tăng tỷ lệ tử vong.  Ngoài ra, Lệnh này liệt kê các hạn chế bổ sung đối với việc đi lại không liên quan đến công việc mà không được nhắc đến trong Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang; đưa ra các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội bắt buộc đối với tất cả các cá nhân trong Quận Hạt khi tham gia vào các hoạt động bên ngoài nơi cư trú của họ; và thêm một phương thức để bảo đảm rằng tất cả các doanh nghiệp có cơ sở được phép hoạt động theo Lệnh sẽ tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội.  Khi có mâu thuẫn giữa Lệnh này và bất kỳ lệnh nào của sở y tế công cộng của tiểu bang liên quan đến đại dịch COVID-19, các điều khoản nghiêm ngặt hơn sẽ được tuân theo.  Phù hợp với Bộ luật An toàn và Sức khỏe California phần 131080 và Hướng dẫn về Thực hành Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm ở California của Giám đốc Y tế, ngoại trừ trường hợp Giám đốc Y tế của Tiểu bang ban hành lệnh nhắm vào Lệnh này và dựa trên phát hiện rằng điều khoản của Lệnh này sẽ dẫn đến mối đe dọa đến sức khỏe cộng đồng, bất kỳ biện pháp nào nghiêm ngặt hơn trong Lệnh này sẽ tiếp tục được áp dụng và được tuân theo trong Quận Hạt. Ngoài ra, trong trường hợp bất kỳ hướng dẫn nào của liên bang cho phép hoạt động nào không được cho phép trong Lệnh này, Lệnh này sẽ dẫn đầu và các hoạt động đó sẽ không được xảy ra.
 15. Các định nghĩa và sự miễn trừ.
  1. ​Vì mục đích của Lệnh này, các cá nhân chỉ có thể rời khỏi nơi cư trú để thực hiện các "Sinh hoạt thiết yếu" sau đây.  Nhưng những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 và những người bị bệnh được khuyến khích mạnh mẽ ở lại nhà của họ trong phạm vi có thể, trừ khi cần thiết để tìm kiếm hoặc cung cấp dịch vụ y tế hoặc Chức năng chính phủ thiết yếu.  Các Sinh hoạt thiết yếu là:
   1. ​Tham gia vào các hoạt động hoặc thực hiện các công việc quan trọng đối với sức khỏe và an toàn của họ, hoặc đối với sức khỏe và sự an toàn của gia đình hoặc các thành viên trong gia đình (bao gồm cả thú nuôi), chẳng hạn như, đây chỉ là ví dụ và không có giới hạn, đi lấy vật dụng y tế hoặc thuốc, hoặc gặp một chuyên gia y tế.
   2. Để có được các dịch vụ hoặc vật dụng cần thiết cho bản thân và gia đình hoặc thành viên gia đình của họ, hoặc cung cấp các dịch vụ hoặc vật dụng đó cho người khác, chẳng hạn như, đây chỉ là ví dụ và không có giới hạn, thực phẩm đóng hộp, đồ khô, rau quả tươi, vật dụng cho thú nuôi, thịt tươi, cá, và gia cầm, và bất kỳ sản phẩm gia dụng nào khác, các sản phẩm cần thiết để làm việc tại nhà hoặc các sản phẩm cần thiết để duy trì môi trường sống, vệ sinh và vận hành nhà ở.  
   3. Để tham gia vào sinh hoạt giải trí ngoài trời, bao gồm, đây chỉ là ví dụ và không có giới hạn, đi bộ, đi bộ đường dài, đi xe đạp và chạy, etc. phải tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội và các hạn chế sau:
    1. ​Hoạt động giải trí ngoài trời tại công viên, bãi biển và các không gian mở khác phải tuân thủ mọi hạn chế về việc đi đến và sử dụng các nơi đó như được thiết lập bởi Giám đốc Y tế, chính phủ hoặc tổ chức khác quản lý khu vực đó để giảm sự đông đúc và nguy cơ lây truyền COVID-19.  Những hạn chế như vậy có thể bao gồm, nhưng không chỉ bao gồm, việc hạn chế số lượng người vào trong, đóng cửa khu vực này không cho xe vào và đậu xe, hoặc đóng cửa không cho công chúng vào; 
    2. Trừ khi có quy định khác trong Phụ lục C-2, việc sử dụng các khu vực và các cơ sở giải trí ngoài trời có thiết bị hay được chạm vào hoặc khuyến khích việc tụ tập, bao gồm, nhưng không giới hạn ở sân chơi, thiết bị tập thể hình, tường leo, khu picnic, công viên chó, hồ bơi, spa, và khu nướng thịt, đều bị cấm bên ngoài nơi cư trú, và tất cả các khu vực như vậy sẽ được đóng lại không cho công chúng đi vào bằng cách dùng các biển báo và, nếu phù hợp, bằng hàng rào;
    3. Trừ khi có quy định khác trong Phụ lục C-2, các môn thể thao hoặc sinh hoạt, bao gồm việc sử dụng thiết bị dùng chung hoặc sự tiếp xúc thể chất giữa những người tham gia, chỉ có thể được thực hiện bởi các thành viên của cùng một hộ gia đình hoặc sống cùng một căn hộ; và
    4. Việc sử dụng các phương tiện dùng chung ngoài trời cho các sinh hoạt giải trí mà có thể xảy ra bên ngoài khu dân cư phù hợp với các hạn chế được nêu trong các mục 1, 2 và 3, ở trên, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các sân golf, công viên trượt băng và sân thể thao, trước khi họ có thể bắt đầu, phải tuân theo các bản giao thức giữ khoảng cách xã hội và sức khỏe/an toàn được niêm yết tại đia điểm và bất kỳ hạn chế nào khác, bao gồm các sự ngăn cấm, về việc tiếp cận và sử dụng được thiết lập bởi Giám đốc Y tế, chính phủ hoặc cơ quan khác quản lý khu vực đó để giảm thiểu sự đông đúc và rủi ro truyền COVID-19.
   4. ​Để thực hiện công việc cho hoặc đến một Doanh nghiệp thiết yếu, Doanh nghiệp ngoài trời hoặc Doanh nghiệp bổ sung; hoặc để thực hiện các hoạt động được phép cụ thể trong Lệnh này, bao gồm các Sinh hoạt cơ bản tối thiểu, như được định nghĩa trong Phần này. 
   5. Để cung cấp sự chăm sóc cần thiết cho một thành viên gia đình hoặc thú nuôi trong một gia đình khác đang không ai khác chăm sóc.  
   6. Để tham dự một đám tang với không quá 10 người có mặt.
   7. Để chuyển nhà.  Khi di chuyển vào hoặc ra khỏi khu vực của Vùng Vịnh, các cá nhân được khuyến khích cách ly trong 14 ngày.  Để kiểm dịch, các cá nhân nên tuân theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. 
   8. Để tham gia vào các Sinh hoạt bổ sung, như được quy định trong Phụ lục C-2.
  2. ​Vì mục đích của Lệnh này, các cá nhân có thể rời khỏi nơi cư trú để làm việc, tình nguyện hoặc nhận các dịch vụ tại "Cơ quan hoạt động y tế", bao gồm, nhưng không giới hạn, bệnh viện, phòng khám, địa điểm xét nghiệm COVID-19, nha sĩ, nhà thuốc, ngân hàng máu và nơi cho hiến máu, các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, các cơ sở y tế khác, nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà cung cấp dịch vụ y tế tại nhà, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm trí hoặc bất kỳ dịch vụ y tế liên quan và/hoặc phụ trợ nào.  "Cơ quan hoạt động y tế" cũng bao gồm dịch vụ thú y và tất cả các dịch vụ y tế cung cấp cho thú vật.  Sự miễn trừ này đối với các Cơ quan hoạt động y tế sẽ được hiểu rộng rãi để tránh bất kỳ sự cản trở nào đến việc cung cấp dịch vụ y tế, được định nghĩa rộng rãi.  "Cơ quan hoạt động y tế" không bao gồm phòng tập thể dục và gym và các cơ sở tương tự.
  3. Vì mục đích của Lệnh này, các cá nhân có thể rời khỏi nơi cư trú của họ để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào hoặc thực hiện bất kỳ công việc nào cần thiết cho việc vận hành và bảo trì "Cơ sở hạ tầng thiết yếu", bao gồm sân bay, tiện ích (gồm có nước, cống, ga và điện), lọc dầu, đường phố và đường cao tốc, giao thông công cộng, cơ sở xử lý chất thải rắn (bao gồm các cơ sở thu gom, loại bỏ, tái chế và xử lý chất thải), nghĩa trang, nhà xác, nhà hỏa táng và hệ thống viễn thông (bao gồm cả việc cung cấp cơ sở hạ tầng toàn cầu, toàn quốc và tại địa phương cho internet, dịch vụ điện toán, cơ sở hạ tầng kinh doanh, truyền thông và dịch vụ dựa trên web).
  4. Vì mục đích của Lệnh này, tất cả những người ứng phó đầu tiên, nhân viên quản lý khẩn cấp, nhân viên tổng đài cấp cứu, nhân viên tòa án và nhân viên thực thi pháp luật và những người khác cần thực hiện các dịch vụ thiết yếu đều được miễn trừ theo Lệnh này trong phạm vi họ đang thực hiện các dịch vụ thiết yếu đó.  Hơn nữa, không có gì trong Lệnh này sẽ cấm bất kỳ cá nhân nào thực hiện hoặc sử dụng các "Chức năng chính phủ thiết yếu" được xác định bởi cơ quan chính phủ thực hiện các chức năng đó trong Quận Hạt.  Mỗi cơ quan chính phủ sẽ xác định và chỉ định nhân viên, tình nguyện viên hoặc nhà thầu phù hợp để tiếp tục cung cấp và thực hiện bất kỳ Chức năng chính phủ thiết yếu nào, bao gồm việc thuê hoặc giữ nhân viên mới hoặc nhà thầu để thực hiện các chức năng đó.  Mỗi cơ quan chính phủ và các nhà thầu của họ phải sử dụng tất cả các biện pháp bảo vệ khẩn cấp cần thiết để ngăn chặn, giảm thiểu, ứng phó và khắc phục sau đại dịch COVID-19 và tất cả các Chức năng chính phủ thiết yếu sẽ được thực hiện theo các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội ở mức độ khả thi nhất.
  5. Vì mục đích của Lệnh này, một "doanh nghiệp" bao gồm bất kỳ tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc tổ chức giáo dục nào, cho dù là một công ty, tổ chức có đối tác hoặc có quyền sở hữu duy nhất, và bất kể tính chất của dịch vụ, chức năng được thực hiện hoặc cấu trúc của công ty hoặc cơ quan.
  6. Đối với các mục đích của Lệnh này, các "Doanh nghiệp thiết yếu" là:
   1. ​Các Cơ quan hoạt động y tế và các doanh nghiệp vận hành, bảo trì hoặc sửa chữa Cơ sở hạ tầng thiết yếu;
   2. Cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản (farmers’ market) được chứng nhận, trang trại và quầy bán rau quả, siêu thị, ngân hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở khác bán lẻ thực phẩm chưa chuẩn bị, thực phẩm đóng hộp, đồ khô, đồ uống không cồn, rau quả tươi, vật tư cho thú nuôi, thịt tươi, cá và gia cầm, cũng như các sản phẩm vệ sinh và các sản phẩm gia dụng cần thiết cho vệ sinh cá nhân hoặc môi trường sống, vệ sinh hoặc vận hành nhà ở.  Các doanh nghiệp trong đoạn (ii) này bao gồm các cơ sở bán nhiều loại sản phẩm với điều kiện họ bán các sản phẩm thiết yếu được xác định trong đoạn này với một lượng đáng kể, chẳng hạn như các cửa hàng rượu cũng bán một lượng thực phẩm đáng kể.   
   3. Trồng trọt thực phẩm, bao gồm cả nông nghiệp, chăn nuôi và đánh cá;
   4. Các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, nơi ở, và các dịch vụ xã hội và các sản phẩm hoặc dịch vụ thiết yếu khác trong cuộc sống cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc có nhu cầu khác;
   5. Xây dựng, nhưng chỉ được cho phép theo Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang và chỉ theo các Giao thức An toàn cho Xây dựng được liệt kê trong Phụ lục B và được đưa vào Lệnh như phần tham khảo.Các dự án công trình công cộng cũng phải tuân theo Phụ lục B, trừ khi có các giao thức khác được chỉ định bởi Giám đốc Y tế; 
   6. Báo chí, truyền hình, đài phát thanh và các dịch vụ truyền thông khác;
   7. Trạm xăng và tiệm bán phụ tùng xe hơi, tiệm sửa xe hơi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở xe hơi, xe tải, xe máy và xe tay ga) và đại lý xe hơi, nhưng chỉ nhằm mục đích cung cấp phụ tùng xe và sửa xe hơi. Đoạn (vii) này không hạn chế việc mua xe hơi trên mạng nếu chúng được giao tại nơi cư trú hoặc Doanh nghiệp thiết yếu;
   8. Cửa hàng sửa và bán phụ tùng xe đạp;
   9. Ngân hàng và các tổ chức tài chính có liên quan;
   10. Các nhà cung cấp dịch vụ cho việc giao dịch bất động sản (bao gồm cho thuê và bán nhà), gồm có, nhưng không giới hạn, chuyên gia địa ốc, nhân viên ký quỹ (escrow agent), công chứng viên và các công ty quyền sở hữu (title company), với điều kiện là các cuộc hẹn và các cuộc xem nhà chỉ được thực hiện qua phương tiện điện tử. Nếu việc xem nhà qua phương tiện điện tử là không khả thi, thì lên hẹn cho tối đa hai người khách ở cùng một hộ và một nhân viên dẫn đi xem nhà (nhưng việc đi xem nhà trực tiếp sẽ không xảy ra nếu người cư ngụ đang có mặt tại nhà đó);
   11. Các cửa hàng bán dụng cụ và vật dụng xây dựng/sửa nhà (hardware store);
   12. Thợ ống nước, thợ điện, thợ diệt mối bọ và nhóm thợ  khác cung cấp các dịch vụ cần thiết để duy trì môi trường sống, vệ sinh và/hoặc việc vận hành cho nhà ở và cơ sở Doanh nghiệp thiết yếu;
   13. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gửi thư và vận chuyển, bao gồm cả hộp thư bưu điện;
   14. Các tổ chức giáo dục, bao gồm các trường công cộng và tư thục từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12, các trường đại học tư và công, nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc học từ xa hoặc thực hiện các chức năng thiết yếu, hoặc được cho phép theo đoạn (xxvi), với điều kiện là mỗi người phải giữ khoảng cách sáu feet (2 mét) mọi lúc mỗi khi có thể;
   15. Tiệm giặt (laundromat), tiệm giặt khô, và tiệm cung cấp dịch vụ giặt ủi;
   16. Các nhà hàng và các cơ sở khác chuẩn bị và phục vụ thức ăn, nhưng chỉ để giao thức ăn hoặc cho khách đến lấy đi. Các trường học và các tổ chức khác thường cung cấp dịch vụ thực phẩm miễn phí cho học sinh hoặc thành viên của cộng đồng có thể tiếp tục làm như vậy theo Lệnh này, với điều kiện thực phẩm được cung cấp cho học sinh hoặc thành viên của cộng đồng phải được họ lấy đi.  Các trường học và các cơ quan khác cung cấp dịch vụ thực phẩm theo sự miễn trừ này sẽ không cho phép thực phẩm được ăn tại địa điểm cung cấp thực phẩm, hoặc tại bất kỳ địa điểm nào khác có người tụ tập;
   17. Nhà quàn, nhà xác, nghĩa trang và nhà hỏa táng, trong phạm vi cần thiết cho việc vận chuyển, chuẩn bị hoặc xử lý các thi thể hoặc hài cốt; 
   18. Các doanh nghiệp cung cấp cho các Doanh nghiệp thiết yếu khác sự hỗ trợ hoặc nguồn cung ứng cần thiết để hoạt động, nhưng chỉ giới hạn trong việc họ hỗ trợ hoặc cung cấp cho các Doanh nghiệp thiết yếu này.  Sự miễn trừ này sẽ không được dùng làm nơi bán hàng cho công chúng tại cửa hàng bán lẻ;
   19. Các doanh nghiệp có chức năng chính là vận chuyển hoặc giao hàng tạp hóa, thực phẩm hoặc hàng hóa khác trực tiếp đến nơi cư trú hoặc doanh nghiệp.  Sự miễn trừ này sẽ không được sử dụng để cho phép sản xuất hoặc lắp ráp các sản phẩm không thiết yếu hoặc cho các chức năng khác ngoài những chức năng cần thiết cho hoạt động giao hàng; 
   20. Các hãng hàng không, taxi, công ty cho thuê xe, dịch vụ đi chung xe (bao gồm cả xe đạp và xe tay ga dùng chung) và các nhà cung cấp vận tải tư nhân khác cung cấp các dịch vụ vận chuyển cần thiết cho Sinh hoạt thiết yếu và các mục đích khác được cho phép rõ ràng trong lệnh này;
   21. Chăm sóc tại nhà cho người cao niên, người lớn, trẻ em và thú nuôi;
   22. Cơ sở chăm sóc nội trú và nhà tạm trú cho người cao niên, người lớn và trẻ em;
   23. Các dịch vụ chuyên nghiệp, như dịch vụ pháp lý, chứng văn bản hoặc kế toán, khi cần thiết để hỗ trợ đúng quy định với các hoạt động bắt buộc bởi luật pháp và không tự chọn hoặc liên quan đến việc có người chết hoặc mất khả năng làm việc;
   24. Dịch vụ hỗ trợ các cá nhân tìm kiếm việc làm với các Doanh nghiệp thiết yếu;
   25. Dịch vụ di chuyển tạo điều kiện cho việc chuyển nhà cho dân cư hoặc thương mại được cho phép theo Lệnh này; và
   26. Các nhà trẻ, trại hè và trường học hoặc các chương trình giáo dục hoặc giải trí khác hoặc chương trình chăm sóc hoặc giữ trẻ mọi lứa tuổi để các chủ doanh nghiệp, nhân viên, tình nguyện viên và nhà thầu của các Doanh nghiệp thiết yếu, Cơ quan chức năng chính phủ thiết yếu, Doanh nghiệp ngoài trời, Doanh nghiệp bổ sung hoặc Hoạt động cơ bản tối thiểu có thể thi hành công việc như được cho phép theo Lệnh này. Trong phạm vi có thể, các hoạt động này phải tuân thủ các điều kiện sau:
    1. ​Các hoạt động này phải được thực hiện trong các nhóm cố định từ 12 trẻ trở xuống (“cố định” có nghĩa là có cùng 12 trẻ em trở xuống trong cùng một nhóm mỗi ngày).
    2. Trẻ em không được đổi từ nhóm này sang nhóm khác.
    3. Nếu có nhiều hơn một nhóm trẻ em ở một cơ sở, mỗi nhóm sẽ ở trong một phòng riêng.  Các nhóm không được chơi với nhau.
    4. Các người giữ trẻ hoặc nhà giáo sẽ chăm sóc cùng một nhóm trẻ em trong ngày, không được đổi qua đổi lại (ví dụ: buổi sáng chăm sóc nhóm trẻ này, buổi tối lại chăm sóc nhóm trẻ khác)

    Giám đốc Y tế sẽ theo dõi cẩn thận tình hình sức khỏe cộng đồng đang thay đổi cũng như mọi thay đổi đối với Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang. Trong trường hợp Tiểu bang giảm bớt các hạn chế đối với các nhà trẻ và các tổ chức và chương trình liên quan, Giám đốc Y tế sẽ xem xét liệu có nên giảm bớt các hạn chế tương tự trong Lệnh này hay không.
  7. ​​Vì mục đích của Lệnh này, các "Hoạt động cơ bản tối thiểu" có nghĩa là các hoạt động sau đây dành cho các doanh nghiệp, miễn là chủ doanh nghiệp, nhân viên và nhà thầu tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội như được xác định trong Phần này, trong phạm vi có thể, trong khi thực hiện các hoạt động đó:
   1. ​Các hoạt động cần thiết tối thiểu để duy trì và bảo vệ giá trị của hàng hóa và cơ sở vật chất của doanh nghiệp; bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh; quy trình trả lương và lợi ích nhân viên; hỗ trợ việc giao hàng tồn kho hiện có trực tiếp đến nhà hoặc doanh nghiệp; và các hoạt động liên quan.  Để giải thích rõ ràng, đoạn này không cho phép các doanh nghiệp giao hàng cho khách tại lề đường trước cửa tiệm.
   2. Các hoạt động cần thiết tối thiểu để tạo điều kiện cho chủ doanh nghiệp, nhân viên và nhà thầu của doanh nghiệp có thể tiếp tục làm việc từ xa tại nơi cư trú của họ và để doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ của họ từ xa.
  8. Vì mục đích của Lệnh này, tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại các cơ sở trong Quận Hạt có công chúng hoặc nhân viên lui tới hoặc sử dụng phải, theo điều kiện cho hoạt động đó, soạn và niêm yết bản "Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội" cho mỗi cơ sở này; tuy nhiên, các hoạt động xây dựng sẽ phải tuân thủ Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng được nêu trong Phụ lục B thay vì Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội.  Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội phải thực chất ở dạng như Phụ lục A được đính kèm trong Lệnh này và phải được cập nhật từ các phiên bản trước để đáp ứng các quy định mới được liệt kê trong Lệnh này hoặc trong hướng dẫn hoặc chỉ thị liên quan từ Giám đốc Y tế.  Poster chứng nhận COVID-19 PREPARED và bảng Thông tin cho Khách về Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội, trong Phụ lục A, phải được in và niêm yết tại hoặc gần lối vào của cơ sở có liên quan, và sẽ được thấy dễ dàng bởi công chúng và nhân viên.  Một bản sao đầy đủ của Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội cũng phải được cung cấp cho mỗi người làm việc tại cơ sở.  Tất cả các doanh nghiệp tuân theo đoạn này sẽ thực hiện Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội và cung cấp bằng chứng đã thực hiện cho bất kỳ cơ quan nào thi hành Lệnh này khi được yêu cầu.  Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội phải giải thích cách doanh nghiệp đạt được các yêu cầu áp dụng trong mẫu đơn Phụ lục A, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều sau: 
   1. ​Huấn luyện nhân viên về thông tin COVID-19, tự kiểm tra để tìm các triệu chứng, hướng dẫn về dịch vụ xét nghiệm, cách ngăn chặn COVID-19 lây lan và các biện pháp trong Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội;
   2. Hạn chế số lượng người có thể vào cơ sở bất cứ lúc nào để bảo đảm rằng mọi người trong cơ sở có thể dễ dàng duy trì khoảng cách tối thiểu sáu feet (2 mét) với nhau mọi lúc, trừ khi cần phải hoàn thành hoạt động của Doanh nghiệp thiết yếu;
   3. Yêu cầu tất cả những người vào cơ sở phải đeo khăn che mặt, trừ những người được miễn tuân theo quy định đeo khăn che mặt (ví dụ, trẻ nhỏ);
   4. Tại các địa điểm trong cơ sở nơi mọi người có thể xếp hàng, đánh dấu các điểm cách nhau tối thiểu sáu feet để thiết lập nơi các cá nhân nên đứng để có đủ khoảng cách an toàn;
   5. Cung cấp chất khử trùng tay, xà phòng và nước, hoặc chất khử trùng hiệu quả tại hoặc gần lối vào của cơ sở và trong các khu vực thích hợp khác để công chúng và nhân viên sử dụng, và tại các địa điểm nhân viên thường xuyên tương tác với các thành viên của cộng đồng (ví dụ, quầy trả tiền); 
   6. Cung cấp các hệ thống thanh toán không tiếp xúc hoặc, nếu không khả thi, ra quy định khử trùng tất cả các máy thanh toán, bút và bút stylus sau mỗi lần sử dụng; 
   7. Thường xuyên khử trùng các bề mặt khác hay được chạm vào; 
   8. Niêm yết một biển báo ở lối vào của cơ sở thông báo cho tất cả nhân viên và khách hàng rằng họ không nên: không vào cơ sở nếu họ có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào; duy trì khoảng cách tối thiểu sáu feet với nhau; hắt hơi và ho vào một miếng vải hoặc khăn giấy hoặc, nếu không có sẵn, vào khuỷu tay của họ; đeo khăn che mặt khi vào trong; và không bắt tay hoặc tham gia vào bất kỳ việc tiếp xúc thể chất không cần thiết; và
   9. Bất kỳ biện pháp bổ sung nào cho việc giữ khoảng cách an toàn đang được thực hiện (xem hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html).
  9. ​Vì mục đích của Lệnh này, việc "Đi lại thiết yếu" có nghĩa là đi lại cho bất kỳ mục đích nào sau đây:  
   1. ​Việc đi lại liên quan đến việc cung cấp hoặc tiếp cận các Hoạt động thiết yếu, Chức năng chính phủ thiết yếu, Doanh nghiệp thiết yếu, Hoạt động cơ bản tối thiểu, Sinh hoạt ngoài trời, Doanh nghiệp ngoài trời, Sinh hoạt bổ sung và Doanh nghiệp bổ sung.
   2. Việc đi lại để chăm sóc cho bất kỳ người cao niên, trẻ vị thành niên, người phụ thuộc hoặc người khuyết tật.
   3. Đi đến hoặc đi về từ các cơ quan giáo dục để nhận tài liệu cho việc học từ xa, để nhận bữa ăn và bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác.
   4. Việc đi lại để trở về một nơi cư trú từ bên ngoài Quận Hạt.
   5. Việc đi lại được yêu cầu bởi cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án.
   6. Việc đi lại cần thiết cho người không phải là cư dân trở về nơi cư trú bên ngoài Quận Hạt.  Các cá nhân được khuyến khích mạnh mẽ để xác minh rằng phương tiện giao thông ra khỏi Quận Hạt vẫn có sẵn và hoạt động trước khi bắt đầu chuyến đi như vậy. 
   7. Việc đi lại để sắp xếp hậu sự và chôn cất. 
   8. Việc đi lại để sắp xếp nơi trú ẩn hoặc tránh bị vô gia cư. 
   9. Việc đi lại để tránh bạo hành gia đình hoặc lạm dụng trẻ em. 
   10. Việc đi lại do dàn xếp về quyền đi thăm con hoặc nuôi con. 
   11. Chuyến đi đến một nơi để tạm trú tại một nhà ở hoặc cơ sở khác để tránh khả năng lây nhiễm COVID-19 sang người khác, chẳng hạn như khách sạn hoặc cơ sở khác được cung cấp bởi cơ quan chính phủ cho các mục đích đó.
  10. ​Vì mục đích của Lệnh này, các "khu dân cư" bao gồm các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê chung và các cơ sở tương tự.  Khu dân cư cũng bao gồm các cấu trúc cho việc sinh sống và không gian ngoài trời gắn liền với các cấu trúc đó, chẳng hạn như sân hiên, hiên nhà, sân sau và sân trước mà chỉ có thể được sử dụng bởi một gia đình hoặc hộ gia đình.  
  11. Vì mục đích của Lệnh này, "Quy định giữ Khoảng cách Xã hội" có nghĩa là:
   1. ​Duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 6 feet với các cá nhân không thuộc cùng một hộ gia đình hoặc không sống cùng một căn hộ; 
   2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh công nhận là có hiệu quả chống lại COVID-19;
   3. Che miệng ho và hắt hơi bằng khăn giấy hoặc vải hoặc, nếu không thể, vào tay áo hoặc khuỷu tay (nhưng không vào bàn tay); 
   4. Đeo mặt che mặt khi ở nơi công cộng, phù hợp với Hướng dẫn về Khăn che mặt của Giám đốc Y tế; và
   5. Tránh tất cả các việc giao tiếp xã hội bên ngoài hộ gia đình khi bị sốt, ho hoặc các triệu chứng COVID-19 khác.

   Tất cả các cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội, ngoại trừ trong phạm vi cần thiết có giới hạn để cung cấp dịch vụ chăm sóc (bao gồm chăm sóc trẻ em, người lớn hoặc chăm sóc người cao niên, chăm sóc cho các cá nhân có nhu cầu đặc biệt và chăm sóc bệnh nhân); khi cần thiết để thực hiện công việc của các Doanh nghiệp thiết yếu, các Chức năng chính phủ thiết yếu hoặc cung cấp cho các Hoạt động cơ bản tối thiểu; hoặc như được quy định rõ ràng trong Lệnh này.  Sinh hoạt ngoài trời, Doanh nghiệp ngoài trời, Sinh hoạt bổ sung và Doanh nghiệp bổ sung phải tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội này.
  12. ​Vì mục đích của Lệnh này, "Doanh nghiệp ngoài trời" có nghĩa là:
   1. ​Các doanh nghiệp sau đây thường hoạt động chủ yếu ngoài trời trước ngày 16 tháng 3 năm 2020 và địa điểm đó có khả năng duy trì đủ khoảng cách xã hội ít nhất sáu feet giữa tất cả mọi người:
    1. ​Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động ngoài trời, chẳng hạn như vườn ươm bán sỉ và lẻ, hoạt động nông nghiệp và trung tâm vườn. 
    2. Các nhà cung cấp dịch vụ chủ yếu cung cấp các dịch vụ ngoài trời, như dịch vụ làm cảnh vườn và cắt cây cỏ và dịch vụ phục hồi môi trường.

    Để giải thích rõ ràng, "Doanh nghiệp ngoài trời" không bao gồm các nhà hàng, quán cà phê hoặc quán bar ngoài trời. Trừ khi có quy định khác trong Phụ lục C, phần này cũng không bao gồm các doanh nghiệp tổ chức các cuộc tụ họp lớn được phối hợp và kéo dài, chẳng hạn như các địa điểm hòa nhạc ngoài trời và công viên giải trí.
  13. ​​Vì mục đích của Lệnh này, "Sinh hoạt ngoài trời" có nghĩa là:
   1. ​Để có được hàng hóa, dịch vụ hoặc vật dụng từ, hoặc để làm việc cho, một Doanh nghiệp ngoài trời.
   2. Để tham gia vào sinh hoạt giải trí ngoài trời như được cho phép trong Phần 15.a.
  14. ​Vì mục đích của Lệnh này, "Doanh nghiệp bổ sung" có nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức nào khác được xác định là Doanh nghiệp bổ sung trong Phụ lục C-1 và phụ lục này sẽ được cập nhật khi được cho phép dựa trên đánh giá liên tục của Giám đốc Y tế về các Chỉ số COVID-19 và dữ liệu khác.  Ngoài các yêu cầu khác trong Lệnh này, hoạt động của các Doanh nghiệp bổ sung đó phải tuân theo bất kỳ điều kiện và quy định về an toàn và sức khỏe nào được nêu trong Phụ lục C-1 và trong hướng dẫn cụ thể theo ngành do Giám đốc Y tế ban hành.
  15. Vì mục đích của Lệnh này, "Sinh hoạt bổ sung" có nghĩa là:
   1. ​Để có được hàng hóa, dịch vụ hoặc vật dụng, hoặc thực hiện công việc cho các Doanh nghiệp bổ sung được xác định trong Phụ lục C-1, tuân theo các quy định trong Lệnh này, và bất kỳ điều kiện và quy định về an toàn và sức khỏe nào được nêu trong Lệnh này hoặc trong bất kỳ hướng dẫn nào cụ thể theo ngành được ban hành bởi Giám đốc Y tế.
   2. Để tham gia vào các sinh hoạt giải trí ngoài trời hoặc các sinh hoạt khác được nêu trong Phụ lục C-2, phải tuân theo bất kỳ điều kiện và quy định nào về an toàn và sức khỏe được nêu trong đó.
 16. ​​Các cơ quan chính phủ và các cơ quan khác đang điều hành các nhà tạm trú và các cơ sở khác có nhà ở hoặc cung cấp bữa ăn hoặc các điều thiết yếu khác cho cuộc sống của những người vô gia cư phải thực hiện các bước thích hợp để tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội, bao gồm cung cấp đầy đủ chất khử trùng tay.  Ngoài ra, các cá nhân trải qua tình trạng vô gia cư không có nơi trú và sống trong các khu vực cắm trại, ở mức độ khả thi tối đa, nên tuân theo việc giữ khoảng cách 12 feet giữa các trại, và các cơ quan chính phủ nên cung cấp phòng vệ sinh và phương tiện rửa tay cho các cá nhân trong các khu cắm trại đó như được quy định trong bản Hướng dẫn tạm thời Ứng phó với Coronavirus 2019 (COVID-19) cho Người trong Tình trạng Vô gia cư không có Nơi trú ẩn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/unsheltered-homlessness.html​).  
 17. Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ 26602 và 41601, Bộ luật Sức khỏe và An toàn phần 101029 và Bộ luật Pháp lệnh Quận Hạt Santa Clara phần A1-34 et seq., Giám đốc Y tế yêu cầu Cảnh sát trưởng của Quận Hạt và tất cả các cảnh sát trưởng của thành phố trong Quận Hạt bảo đảm sự tuân thủ và thi hành Lệnh này.  Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa sắp xảy ra và nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, cấu thành mối phiền toái cho công chúng và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
 18. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào lúc 12:01 sáng ngày 22 tháng 5 năm 2020 và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Lệnh được hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản bởi Giám đốc Y tế.
 19. Các bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được cung cấp: (1) ở County Government Center tại 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) đăng trên trang web của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (www.sccphd.org); và (3) được cung cấp cho bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng yêu cầu một bản sao của Lệnh này.
 20. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này hoặc việc áp dụng điều khoản với bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào là không hợp lệ, phần còn lại của Lệnh này, bao gồm việc áp dụng các điều khoản còn lại, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ phải thực hiện đầy đủ. Để đạt được mục đích này, các quy định của Lệnh này có thể được tách rời.

​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​
Last updated: 11/3/2020 4:51 PM