Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan ng County ng Santa Clara


KAUTUSAN NG OPISYAL NG KALUSUGAN 
NG COUNTY NG SANTA CLARA NAGDIDIREKTA SA LAHAT NG MGA INDIBIDWAL SA COUNTY NA IPAGPATULOY ANG PAGPAPANATILI SA KANILANG LUGAR NG TIRAHAN MALIBAN SA MGA MAHAHALAGANG PANGANGAILANGAN AT NATUKOY NA MGA PANLABAS NA AKTIBIDAD BILANG PAGSUNOD SA TINUKOY NA MGA KINAKAILANGAN; NAGPAPATULOY NA BUKOD ANG MGA WALANG TIRAHAN NA INDIBIDWAL MULA SA KAUTUSANG ITO NGUNIT HININIMOK ANG MGA AHENSYA NG GOBYERNO NA BIGYAN SILA NG KANLUNGAN; HINIHILING ANG LAHAT NG MGA NEGOSYO AT MGA PASILIDAD NG LIBANGAN NA PINAPAYAGAN NA MAGPATAKBO UPANG IPATUPAD ANG MGA PROTOKOL NG PAGPADISTANSYA SA IBANG TAO, PAGTATAKIP SA MUKHA, AT PAGLILINIS; AT PAGDIDIREKTA SA LAHAT NG MGA NEGOSYO, MGA NAGPAPATAKBO NG PASILIDAD, AT MGA AHENSYA NG GOBYERNO NA IPAGPATULOY ANG PANSAMANTALANG PAGSASARA NG LAHAT NG IBA PANG MGA OPERASYON NA HINDI PINAPAYAGAN SA ILALIM NITONG KAUTUSAN

PETSA NG KAUTUSAN: ABRIL 29, 2020

Mangyaring basahin nang mabuti ang Kautusang ito. Ang paglabag sa o kabiguang sumunod sa Kautusang ito ay isang maliit na krimen na may kaparusahang multa, pagkabilanggo, o pareho. (Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan ng California § 120295, et seq.; Cal. Kodigong Penal §§ 69, 148(a)(1); Kodigo sa Ordinansa ng Santa Clara County § A1-28.)


Mga Nakalakip: ​

Kautusang Manatili-sa-Bahay​ [PDF]
Buod ng Ehekutibo
Ipinaliwanag ang Kasalukuyang Kautusan na Manatili sa
Apendiks A – Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao [PDF]
Proyekto ng Maliit na Konstruksyon
Proyekto ng Malaking Konstruksyon
Mga Madalas na Katanungan
Aktibidad ng Libangan at Pasilidad​


MGA PAMANTAYAN NG MGA OPISYAL NG KALUSUGAN SA BAY AREA PARA SA PAGSUSURI NG PAGSULONG SA PAGKONTROL NG COVID-19​


SA ILALIM NG AWTORIDAD NG KODIGONG KALUSUGAN AT KALIGTASAN NG CALIFORNIA SEKSYON 101040, 101085, AT 120175, IPINAG-UUTOS NG OPISYAL NG KALUSUGAN NG COUNTY NG SANTA CLARA ("OPISYAL NG KALUSUGAN"):

 1. ​Itong Kautusan ay pumapalit sa Kautusan noong Marso 31, 2020 ng Opisyal ng Kalusugan na nagdidirekta sa lahat ng mga indibidwal na manatili sa bahay ("Naunang Kautusan na Manatili"). Ang Kautusang ito ay binabago, ipinapaliwanag, at pinapalawak ang ilang mga termino ng Naunang Kautusan upang matiyak ang patuloy na pagpadistansya sa ibang tao at limitahan ang personal na pakikipag-ugnayan sa tao upang mabawasan ang bilis ng pagkalat ng Sakit ng Bagong Coronavirus 2019 ("COVID-19"). Itong Kautusan ay patuloy sa paghihigpit ng karamihan sa aktibidad, paglalakbay, at mga trabaho ng gobyerno at negosyo. Ngunit sa kaliwanagan ng pagsulong na nakamit sa pagpabagal ng pagkalat ng COVID-19 sa County ng Santa Clara (ang "County") at mga kalapit na county, ang Kautusan ay nagpapahintulot ng limitadong bilang ng mga karagdagang Mahahalagang Negosyo at ilang mga mababang panganib na mga Panlabas na Negosyo (na parehong tinukoy sa Seksyon 16 sa ibaba) upang magpatuloy sa pagpapatakbo. Itong paunang, nasusukat na muling pagpapatuloy ng mga ganitong aktibidad ay idinisenyo upang mapanatili ang pinakamababang kabuuang dami ng personal na pakikipag-ugnayan sa ibang tao upang maiwasan ang pagbulusok ng mga kaso ng COVID-19 sa County at mga karatig na county. Rerepasuhin ang mga aktibidad na pinapayagan ng Kautusang ito sa isang patuloy na batayan at maaaring kailangang baguhin kung ang panganib na nauugnay sa COVID-19 ay tumataas sa hinaharap. Mula sa epektibong petsa at oras nitong Kautusan na nakalagay sa Seksyon 19 sa ibaba, ang lahat ng mga indibidwal, negosyo, at mga ahensya ng gobyerno sa County ay kinakailangang sumunod sa mga probisyon nitong Kautusan. 
 2. Ang pangunahing layunin nitong Kautusan ay tiyakin na ang mga residente ng County ay patuloy na manatili sa kanilang mga lugar ng tirahan upang mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 at mabawasan ang epekto sa pagsasagawa ng mga kritikal na serbisyo sa healthcare. Itong Kautusan ay nagbibigay-daan sa limitadong bilang ng mga karagdagang mahahalaga at panlabas na mga aktibidad sa negosyo na magbukas habang ang Opisyal ng Kalusugan ay patuloy na sinusuri ang pagkakahawa at kalubhaang klinikal ng COVID-19 at sinusubaybayan ang mga pamantayan na inilarawan sa Seksyon 11. Lahat ng mga probisyon nitong Kautusan ay dapat ipaliwanag upang magbunga ang hangaring ito. Ang kabiguang sumunod sa alinman sa mga probisyon nitong Kautusan ay magbubuo ng isang papalapit na banta at panganib sa kalusugan ng publiko, magbubuo ng isang pang-akit sa publiko, at mapaparusahan sa pamamagitan ng multa, pagkabilanggo, o pareho.
 3. Lahat ng mga indibidwal na kasalukuyang naninirahan sa loob ng County ay inutusan na manatili sa kanilang lugar ng tinitirahan. Maaari silang umalis ng kanilang tirahan para lamang sa mga Mahahalagang Aktibidad tulad ng tinukoy sa Seksyon 16.a at Panlabas na Aktibidad na tinukoy sa Seksyon 16.m, mga Mahahalagang Trabaho ng Gobyerno tulad ng tinukoy sa Seksyon 16.d, Mahahalagang Paglalakbay na tinukoy sa Seksyon 16.i, upang magtrabaho para sa mga Mahahalagang Negosyo tulad ng tinukoy sa Seksyon 16.f, at mga Panlabas na Negosyo na tinukoy sa Seksyon 16.l, o upang maisagawa ang Pinakamababang Pangunahing Operasyon para sa iba pang mga negosyo na dapat manatiling pansamantalang sarado, tulad ng tinukoy sa Seksyon 16.g. Para sa kalinawan, ang mga indibidwal na hindi kasalukuyang naninirahan sa County ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na mga kinakailangan ng Kautusan kapag nasa County. Ang mga indibidwal na nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay bukod sa Seksyong ito, ngunit mariing hinihimok na kumuha ng tirahan, at ang gobyerno at iba pang mga entidad ay mariing hinihimok, sa lalong madaling panahon, gawing magagamit ang gayong kanlungan at magbigay ng mga pasilidad ng hugasan ng kamay o linisan ng kamay sa mga taong patuloy na nakakaranas ng kawalan ng tirahan. 
 4. ​Kapag kailangang umalis ang mga tao sa kanilang lugar ng tinitirahan para sa mga limitadong layunin na pinahihintulutan sa Kautusang ito, dapat silang mahigpit na sumunod sa mga Kahilingan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao tulad ng tinukoy sa Seksyon 16.k, maliban kung malinaw na ipinaliwanag sa Kautusang ito, at mahigpit ding hinihimok na magsuot ng panakip sa mukha tulad ng tinukoy sa Kritikal na Patnubay ng Opisyal ng Kalusugan noong Abril 17, 2020 tungkol sa mga Panakip sa Mukha (ang "Patnubay sa Panakip sa Mukha").
 5. ​Lahat ng mga negosyo na may pasilidad sa County, maliban sa mga Mahahalagang Negosyo at Panlabas na Negosyo, tulad ng tinukoy sa Seksyon 16, ay kinakailangan na itigil ang lahat ng mga aktibidad sa mga pasilidad na matatagpuan sa loob ng County maliban sa Pinakamababang Pangunahing Operasyon, tulad ng tinukoy sa Seksyon 16. Para sa kalinawan, lahat ng mga negosyo ay maaaring magpatuloy ng mga operasyon na binubuo na eksklusibo ng mga may-ari, tauhan, boluntaryo, o mga kontratista na nagsasagawa ng mga aktibidad sa kanilang sariling mga tirahan (halimbawa, nagtatrabaho sa bahay). Lahat ng mga Mahahalagang Negosyo ay mariing hinihikayat na manatiling bukas. Ngunit ang lahat ng mga negosyo ay inatasan upang i-maximize ang bilang ng mga tauhan na nagtatrabaho sa bahay. Ang mga Mahahalagang Negosyo at Panlabas na Negosyo lamang ang maaaring magtalaga ng mga tauhan na hindi makapag-trabaho sa bahay ang maaring magtrabaho sa labas ng bahay. Ang mga Panlabas na Negosyo ay dapat magsagawa ng lahat ng negosyo at mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga miyembro ng publiko sa labas.
 6. ​Bilang isang kondisyon ng pagpapatakbo sa ilalim nitong Kautusan, ang mga nagpapatakbo ng lahat ng mga negosyo ay dapat maghanda o mag-update, mag-post, magpapatupad, at mamamahagi sa kanilang mga tauhan ang isang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao para sa bawat isa sa kanilang mga pasilidad sa County na madalas na pinupuntahan ng mga tauhan o miyembro ng publiko, bilang tinukoy sa Seksyon 16.h. Ang mga negosyo na kasama ang isang bahagi na Mahalagang Negosyo o Panlabas na Negosyo sa kanilang mga pasilidad kasama ang iba pang mga bahagi ay dapat, hangga’t maaari, bawasan ang kanilang mga operasyon sa mga bahagi na Mahalagang Negosyo at Panlabas na Negosyo lamang; ipinaalam, gayunpaman, ang mga negosyong halo-halong tingi na pinapayagan na magpatakbo sa ilalim nitong Kautusan ay maaaring magpatuloy sa pag-stock at pagbenta ng mga hindi mahahalagang produkto. Lahat ng mga negosyo na pinapayagan na magpatakbo sa ilalim nitong Kautusan ay dapat sumunod sa anumang patnubay na tiyak sa industriya na inilabas ng Opisyal ng Kalusugan na may kaugnayan sa COVID-19.
 7. ​Lahat ng mga pampubliko at pribadong pagtitipon na may alinmang bilang ng mga tao na nagaganap sa labas ng isang sambahayan o yunit ng tirahan ay ipinagbabawal, maliban sa mga limitadong layunin na malinaw na pinahihintulutan sa Kautusang ito. Wala sa Kautusan na ito ang nagbabawal sa mga miyembro ng isang sambahayan o yunit ng tirahan na magkasama sa Mahalagang Paglalakbay, mga Mahahalagang Aktibidad, o mga Panlabas ng Aktibidad. 
 8. ​Ipinagbabawal ang lahat ng paglalakbay, kasama, ngunit hindi limitado sa, paglalakbay sa paa, bisikleta, scooter, motorsiklo, kotse, o pampublikong pagbiyahe, maliban sa Mahalagang Paglalakbay, tulad ng tinukoy sa ibaba sa Seksyon 16.i. Maaaring gumamit ng pampublikong sasakyan ang mga tao para lamang sa mga layunin ng pagsasagawa ng mga Mahahalagang Aktibidad at Panlabas na Gawain, o maglakbay patungo sa at galing sa trabaho para sa mga Mahahalagang Negosyo o Panlabas na Negosyo, upang magpanatili ng mga Mahahalagang Trabaho ng Gobyerno, o upang maisagawa ang Pinakamababang Pangunahing Operasyon sa mga hindi mahahalagang negosyo. Ang mga ahensya ng sasakyan at mga taong sumasakay sa pampublikong sasakyan ay dapat sumunod sa mga Kahilingan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao, tulad ng tinukoy sa Seksyon 16.k, hangga’t sa abot ng makakaya, at ang mga tauhan at pasahero ay dapat magsuot ng Panakip sa Mukha tulad ng nakatukoy sa Patnubay ng Panakip sa Mukha. Pinapayagan nitong Kautusan ang paglalakbay papasok o papalabas sa County upang maisagawa lamang ng mga Mahahalagang Aktibidad at Panlabas na Aktibidad, upang magpatakbo o magsagawa ng trabaho para sa mga Mahahalagang Negosyo o Panlabas na Negosyo, upang magpanatili ng mga Mahahalagang Trabaho ng Gobyerno, o upang maisagawa ang Pinakamababang Pangunahing Operasyon sa mga hindi mahahalagang negosyo.
 9. ​Ipinalabas itong Kautusan batay sa ebidensya ng patuloy na makahulugang pagkalat sa komunidad ng COVID-19 sa loob ng County at sa buong Bay Area; patuloy na kawalan ng katiyakan tungkol sa antas ng pagkalat na hindi tukoy na walang mga sintomas; ebidensyang pang-agham at pinakamahusay na kasanayan patungkol sa pinaka-epektibong pamamaraan upang mapabagal ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit sa pangkalahatan at partikular ang COVID-19; katibayan na ang edad, kondisyon, at kalusugan ng isang makabuluhang bahagi ng populasyon ng County ay nilalagay nito sa peligro para sa malubhang komplikasyon ng kalusugan, kabilang ang kamatayan, mula sa COVID-19; at karagdagang katibayan na ang mga iba, kabilang ang mas bata at ang malusog na mga tao, ay nasa panganib din ng mga malubhang kinalabasan. Dahil sa pagsiklab ng sakit ng COVID-19 sa pangkalahatang publiko, na ngayon ay isang pandemya ayon sa World Health Organization, mayroong isang emerhensiya sa pampublikong kalusugan sa buong County. Ginagawang mas grabe ang problema, ang ilang mga indibidwal na nahawaan ng virus na nagdudulot ng sakit na COVID-19 ay walang mga sintomas o may mga banayad na sintomas, na nangangahulugang hindi nila alam na mayroon silang virus at nakakahawa sa iba. Bukod dito, ipinapakita ng ebidensya na ang virus ay maaaring mabuhay nang maraming oras sa mga ibabaw at hindi direktang mahawaan ang mga indibidwal. Sapagkat kahit na ang mga taong walang sintomas ay maaaring magpakalat ng impeksyon, at dahil nagpapakita ang ebidensya na madaling kumalat ang impeksyon, ang mga pagtitipon at iba pang direkta o hindi direktang pakikipag-ugnay na personal ay maaaring magresulta sa maiiwasang pagkalat ng virus.
 10. ​Ang ginawang kolektibong pagsisikap sa ngayon tungkol sa emerhensiya sa pampublikong kalusugan ay nagpabagal sa landasin ng virus, ngunit ang emerhensiya at ang panganib sa tumutulong sa kalusugan ng publiko ay mananatiling makabuluhan. Mula ng Abril 27, 2020, mayroong 2,105 na nakumpirmang kaso ng COVID-19 sa County (pataas mula sa 123 noong Marso 15, 2020, bago sa unang kautusan na manatili-sa-bahay) pati na rin ng hindi bababa sa 7,273 na nakumpirmang kaso (pataas mula sa 258 na nakumpirmang kaso noong Marso 15, 2020) at hindi bababa sa 266 na pagkamatay (pataas mula sa 3 pagkamatay noong Marso 15, 2020) sa pitong hurisdiksyon ng Bay Area na magkakasamang maglalabas nitong Kautusan. Ang pinagsama-samang bilang ng mga nakumpirmang kaso ay patuloy na tumataas, kahit na ang bilis ng pagtaas ay bumagal sa mga araw na humahantong sa Kautusang ito. Ipinapahiwatig ng katibayan na ang mga paghihigpit sa madaliang pagkilos at mga kahilingan ng pagpadistansya sa ibang tao na ipinatupad ng naunang Kautusan (at kautusan na manatili-sa-bahay ng Marso 16, 2020) ay nagpapabagal sa bilis ng pagtaas sa pagkahawa sa komunidad at nakumpirmang kaso sa pamamagitan ng paglilimita ng mga pakikipag-ugnayan sa mga tao, naaayon sa pang-agham na katibayan ang kahusayan ng mga katulad na pamamaraan sa iba pang mga bahagi ng bansa at mundo. 
 11. ​Ang mga lokal na opisyal ng kalusugan na magkasamang naglabas ng Naunang Kautusan ay sumusubaybay ng ilang mga susi ng pamantayan ("Pamantayan ng COVID-19"), na kabilang sa maraming mga kadahilanan na nagbibigay-alam sa kanilang mga pasya kung babaguhin ang mga umiiral na mga paghihigpit sa pagpanatili-sa-bahay. Ang pagsulong sa ilan sa mga Pamantayan ng COVID-19 - na partikular na nauugnay sa paggamit at kapasidad ng ospital – ginagawa itong angkop, sa oras na ito, upang mapagaan ang ilang mga paghihigpit na ipinataw ng Naunang Kautusan upang payagan ang mga indibidwal na makisali sa isang limitadong hanay ng mga karagdagang aktibidad at magsagawa ng trabaho para sa isang limitadong hanay ng mga karagdagang negosyo na nauugnay sa mas mababang panganib ng pagkalat ng COVID-19, tulad ng nakasulat sa Seksyon 16.m. Ngunit ang patuloy na paglaganap ng virus na nagdudulot ng COVID-19 ay nangangailangan ng karamihan sa mga aktibidad at pagtitipon ng negosyo upang manatiling limitado, at ang mga aktibidad na pinahihintulutang mangyari ay dapat gawin sa ilalim ng pagpadistansya sa ibang tao at iba pang mga pamamaraan sa pagkontrol ng impeksyon na tinukoy ng Opisyal ng Kalusugan. Magiging kritikal ang pagsulong sa mga Pamantayan ng COVID-19 sa mga pagpapasiya ng mga lokal na opisyal ng kalusugan kung maaaring mabago pa ang mga paghihigpit na ipinataw nitong Kautusan. Patuloy na susuriin ng Opisyal ng Kalusugan kung makatwiran ang mga pagbabago sa Kautusan batay sa (1) pagsulong sa mga Pamantayan ng COVID-19; (2) mga pagsulong sa mga pamamaraang epidemiological at diagnostic para sa pagsubaybay, pag-iksamin, paggagamot, o pagsusuri para sa COVID-19; at (3) pang-agham na pag-unawa sa mga dinamika ng paghawa at klinikal na epekto ng COVID-19. Kabilang sa mga Pamantayan ng COVID-19, ngunit hindi limitado sa, ang mga sumusunod: 
  1. Ang takbo ng bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 at ang mga naospital sa bawat araw.
  2. Ang kapasidad ng mga ospital at sistema ng kalusugan sa County at rehiyon, kabilang ang mga kama sa acute care at mga kama sa Intensive Care Unit, upang magbigay ng pangangalaga para sa mga pasyente ng COVID-19 at iba pang mga pasyente, kabilang ang pagbulusok ng mga kaso ng COVID-19.
  3. Ang supply ng mga personal na kagamitan sa proteksyon (PPE) na magagamit para sa mga kawani ng ospital at iba pang mga nagbibigay ng healthcare at tauhan na nangangailangan ng PPE upang ligtas na tumugon at gamutin ang mga pasyente ng COVID-19.
  4. Ang kakayahan at kapasidad upang mabilis at wastong masuri ang mga tao upang matukoy kung positibo sila sa COVID-19, lalo na sa mga mahihinang populasyon o mga setting na mataas ang panganib o mga trabaho.
  5. Ang kakayahang magsagawa ng pagsisiyasat sa kaso at pagsubaybay sa contact para sa dami ng mga kaso at mga kaugnay na contact na magpapatuloy na mangyari, pagbubukod sa mga kumpirmadong kaso at pagpapa-kuwarentina sa mga taong nagkaroon ng contact sa mga kumpirmadong kaso.
 12. ​Pinapakita ng ebidensya na pang-agham na sa yugtong ito ng emerhensiya, nananatiling mahalaga upang magpatuloy ang pagbagal ng pagkalat ng virus upang matulungan (a) protektahan ang pinaka mahina; (b) pigilan na masobrahan ang sistema ng health care; (c) pigilan ang pangmatagalang mga malalang kondisyon ng pangkalusugan, tulad ng sakit sa puso, sa bato, at pinsala sa paghinga at pagkawala ng mga biyas mula sa namuong dugo; at (d) maiwasan ang pagkamatay. Ang pagpalawak ng Naunang Kautusan ay kinakailangan upang mabagal ang pagkalat ng sakit na COVID-19, pinapanatili ang kritikal at limitadong kapasidad ng healthcare sa County at pagsulong patungo sa isang punto sa pang-emerhensiya ng pampublikong kalusugan kung saan maaaring makontrol ang pakakalat. Kasabay nito, mula noong ipinalabas ang Naunang Kautusan gumawa ang County ng makabuluhang pagsulong sa pagpapalawak ng kapasidad ng sistema ng kalusugan at mga mapagkukunan ng healthcare at sa pagbagal ng pagkalat sa komunidad ng COVID-19. Sa kaliwanagan ng pagsulong sa nitong mga pamantayan, at napapailalim sa patuloy na pagsubaybay at potensyal na mga tugon na nakabatay sa kalusugan sa publiko, nararapat sa oras na ito na pahintulutan ang mga karagdagang Mahahalagang Negosyo at Panlabas na Negosyo upang mapatakbo sa County. Ang mga Panlabas na Negosyo, ayon sa kanilang operasyon sa labas, malamang ay may dalang mas mababang panganib ng pagkahawa kaysa sa karamihan sa mga panloob na negosyo. Sapagkat ang mga Panlabas na Negosyo, tulad ng tinukoy sa seksyon 16.l, sa pangkalahatan ay nagsasangkot ng maikli lamang at limitadong pakikipag-ugnayan ng personal, malamang din na sila ay may dalang mas mababang panganib ng pagkahawa kaysa sa mga aktibidad ng negosyo na ipinagbabawal sa ilalim ng Kautusan, na may posibilidad na kasangkot ang matagal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga indibidwal na malapitan o sa mga kulong na espasyo kung saan mas malamang ang pagkakahawa. Ang umiiral na mga Panlabas na Negosyo ay bumubuo rin ng medyo maliit na proporsyon ng aktibidad ng negosyo sa County, at samakatuwid ay hindi lubos na madaragdagan ang dami ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao sa County kapag binuksan. 
 13. ​Ipinalabas ang Kautusan na ito alinsunod sa, at isinasama sa pamamagitan ng sanggunian, ang Marso 4, 2020 Proklamasyon ng Estado ng Pang-emerhensiya na ipinalabas ni Gobernador Gavin Newsom, ang Pebrero 3, 2020 Proklamasyon ng Direktor ng mga Serbisyong Pang-emerhensiya na Nagpapahayag ng Pagkakaroon ng isang Lokal na Emerhensiya sa County, ang Pebrero 3, 2020 Deklarasyon ng Lokal na Pang-emerhensiya ng Kalusugan Tungkol sa Bagong Coronavirus 2019 (COVID-19) na ipinalabas ng Opisyal ng Kalusugan, ang Pebrero 10, 2020 Resolusyon ng Lupon ng mga Superbisor ng County ng Santa Clara sa Pagpapatibay at Pagpapalawak ng Deklarasyon ng isang Lokal na Pang-emerhensiya ng Kalusugan, at ang Pebrero 10, 2020 Resolusyon ng Lupon ng mga Superbisor ng County ng Santa Clara sa Pagpapatibay at Pagpapalawak ng Proklamasyon ng isang Lokal na Pang-emerhensiya.
 14. ​Itong Kautusan ay nagmula pagkatapos ng paglabas ng malaking patnubay mula sa Opisyal ng Kalusugan, ang Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit, ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California, at iba pang mga opisyal ng kalusugan ng publiko sa buong Estados Unidos at sa buong mundo, kabilang ang laganap na pag-ampon ng mga kautusan na nagpapataw ng parehong mga kahilingan sa pagpadistansya sa ibang tao at mga paghihigpit sa madaliang pagkilos upang labanan ang pagkalat at pinsala sa COVID-19. Ang Opisyal ng Kalusugan ay magpapatuloy sa pagsusuri ng mabilis na nagbabagong sitwasyon at maaaring baguhin o palawakin nitong Kautusan, o magpalabas ng mga karagdagang Kautusan, na nauugnay sa COVID-19, habang nagdidikta ang pabago-bagong mga pangyayari.
 15. ​Itong Kautusan ay inilabas din sa kaliwanagan ng Kautusan ng Marso 19, 2020 ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado (ang "Kautusan ng Estado na Manatili"), na nagtatakda ng baseline sa mga paghihigpit sa buong estado sa mga non-residential na aktibidad ng negosyo, epektibo hanggang sa may karagdagang abiso, pati na rin ang Kautusan ng Ehekutibo ng Gobernador ng Marso 19, 2020 N-33-20 na nagdidirekta sa mga residente ng California na sundin ang Kautusan ng Estado na Manatili. Ang Kautusan ng Estado na Manatili ay pantulong sa Naunang Kautusan at naaayon sa Kautusang ito. Itong Kautusan ay nagpapatupad sa mga tiyak na paggalang sa mas mahigpit na mga paghihigpit na tumutugon sa mga partikular na katotohanan at pangyayari sa County na ito, na kinakailangan upang kontrolin ang pampublikong pang-emerhensiya sa kalusugan habang ito ay nagbabago sa loob ng County at sa Bay Area. Kung wala ang pinasadyang set ng mga paghihigpit na binabawasan ang bilang ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao, ipinapahiwatig ng ebidensya na pang-agham na ang krisis ng pampublikong kalusugan sa County ay lalala sa punto kung saan maaaring maabutan nito ang mga magagamit na mapagkukunang health care sa loob ng County at dagdagan ang bilang ng kamatayan. Gayundin, nagbibilang itong Kautusan ng mga karagdagang paghihigpit sa paglalakbay na hindi nauugnay sa trabaho na hindi saklaw ng Kautusan ng Estado na Manatili; naglalahad ng sapilitan mga Kahilingan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao para sa lahat ng mga indibidwal sa County kapag nakikibahagi sa mga aktibidad sa labas ng kanilang mga tirahan; at nagdaragdag ng isang mekanismo upang matiyak na ang lahat ng mga negosyo na may mga pasilidad na pinapayagan na mapatakbo sa ilalim ng Kautusan ay sumunod sa mga Kahilingan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao. Kung mayroong umiiral na salungatan sa pagitan nitong Kautusan at anumang kautusan ng pampublikong kalusugan ng estado na nauugnay sa pandemya ng COVID-19, ang pinakamahigpit na probisyon ang mag-kokontrol. Kasabay sa seksyon 131080 sa Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan ng California at ang Gabay ng Pamamaraan para sa Nakakahawang Sakit sa California ng Opisyal ng Kalusugan, maliban kung ang Opisyal ng Kalusugan ng Estado ay maaaring magpalabas ng isang kautusan na malinaw na nakadirekta sa Kautusang ito at batay sa isang paghahanap na ang isang probisyon nitong Kautusan ay binubuo ng isang panganib sa kalusugan ng publiko, ang anumang mas mahigpit na mga pamamaraan sa Kautusang ito ay patuloy na mag-aaplay at magkokontrol sa County na ito. Bilang karagdagan, hanggang sa pinapayagan ng anumang pederal na patnubay ang mga aktibidad na hindi pinahihintulutan nitong Kautusan, ang Kautusan ang may kontrol at ang mga aktibidad na iyon ay hindi pinapayagan.
 16. ​Mga Kahulugan at Pagbubukod.
  1. Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang mga indibidwal ay maaaring umalis sa kanilang tirahan lamang upang maisagawa ang sumusunod na mga "Mahahalagang Aktibidad." Ngunit ang mga tao na may mataas na panganib ng malubhang sakit mula sa COVID-19 at ang mga taong may sakit ay mariing hinihimok na manatili sa kanilang tirahan hangga’t posible, maliban kung kinakailangan upang maghanap o magbigay ng pangangalagang medikal o mga Mahahalagang Pagtitipon ng Gobyerno. Ang mga Mahahalagang Aktibidad ay:
   1. Upang makisali sa mga aktibidad o gampanan ang mga gawain na mahalaga sa kanilang kalusugan at kaligtasan, o sa kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga pamilya o mga miyembro ng sambahayan (kabilang ang mga alagang hayop), tulad ng, sa halimbawa lamang at nang walang limitasyon, pagkuha ng mga medikal na suplay o gamot, o pagbisita sa isang propesyonal ng health care.
   2. Upang makakuha ng mga kinakailangang serbisyo o panustos para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya o mga miyembro ng sambahayan, o upang maihatid ang mga serbisyong iyon o mga gamit sa iba, tulad ng, sa pamamagitan ng halimbawa lamang at walang limitasyon, de-latang pagkain, tuyong kalakal, sariwang prutas at gulay, supply ng alagang hayop, sariwang karne, isda, at manok, at ano pa mang mga produkto ng mamimili ng sambahayan, mga produkto na kinakailangan upang magtrabaho mula sa bahay, o mga produkto na kinakailangan upang mapanatili ang maayos na tirahan, kalinisan, at operasyon ng mga tirahan.
   3. Upang makisali sa panlabas na aktibidad ng libangan, kabilang ang, sa pamamagitan ng halimbawa at nang walang limitasyon, paglalakad, hiking, pagbibisikleta, at pagtakbo, pagsunod sa mga Kahilingan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao at sa mga sumusunod na mga limitasyon:
    1. Ang aktibidad sa libangan sa labas sa mga parke, aplaya, at iba pang mga bukas na espasyo ay dapat sumunod sa anumang mga paghihigpit sa pag-access at paggamit na itinatag ng Opisyal ng Kalusuan, gobyerno, o iba pang entidad na namamahala sa katulad na lugar upang mabawasan ang siksikan at panganib ng pagkahawa sa COVID-19. Itong mga paghihigpit ay maaaring magsama, ngunit hindi limitado sa, paghihigpit ng bilang ng mga pumapasok, pagsasara ng lugar sa pag-access sa sasakyan at paradahan, o pagsasara sa lahat ng access sa publiko;
    2. Paggamit lugar ng mga panlabas na libangan at pasilidad na may madalas na hinahawakang kagamitan o na nanghihikayat ng pagtitipon, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga palaruan, kagamitan sa gym, pag-akyat na mga pader, mga lugar ng piknik, mga parke ng aso, palanguyan, spa, at mga lugar ng barbecue, ay ipinagbabawal sa labas ng mga tirahan, at lahat ng mga katulad na mga lugar ay isasara sa access ng publiko kabilang ang sa pamamagitan ng palatandaan at, kung naaangkop, sa pamamagitan ng mga pisikal na harang;
    3. Ang mga isport o aktibidad na kasama ang paggamit ng ibinahaging kagamitan o pisikal na pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga kalahok ay maaari lamang magawa ng mga miyembro ng parehong sambahayan o tirahan; at
    4. Ang paggamit ng mga ibinahaging pasilidad sa panlabas para sa mga libangan na aktibidad na maaaring mangyari sa labas ng mga tirahan na naaayon sa mga paghihigpit na nakasulat sa mga subseksyon 1, 2, at 3, sa itaas, kasama, ngunit hindi limitado sa, mga larangan ng golf, parke ng skate, at mga larangan ng atleta, dapat, bago sila magsimula, sumunod sa mga protokol ng pagpadistansya sa ibang tao sa kalusugan/kaligtasan na nai-post sa lugar at anumang iba pang mga paghihigpit, kasama ang mga pagbabawal, sa pag-access at paggamit na itinatag ng Opisyal ng Kalusugan, gobyerno, o iba pang entidad na namamahala sa katulad na lugar upang mabawasan ang pagsisiksikan at panganib ng pagkahawa sa COVID-19.
   4. Upang maisagawa ang trabaho para sa o ma-access ang isang Mahalagang Negosyo, Panlabas na Negosyo, o kung hindi man isakatuparan ang mga aktibidad na partikular na pinahihintulutan nitong Kautusan, kasama ang Pinakamababang Pangunahing Operasyon, tulad ng tinukoy sa itong Seksyon.
   5. Upang magbigay ng kinakailangang pangangalaga para sa isang miyembro ng pamilya o alagang hayop sa ibang sambahayan na walang ibang mapagkukunan ng pangangalaga.
   6. Dumalo sa isang paglibing na hindi hihigit sa 10 na mga indibidwal.
   7. Upang lumipat ng mga tirahan. Kapag naglilipat papasok o palabas ng rehiyon ng Bay Area, ang mga indibidwal ay mariing hinikayat na mag-kuwarentina sa loob ng 14 na araw. Sa pag-kuwarentina, dapat sundin ng mga indibidwal ang patnubay ng Sentro para sa Pag-kontrol at Pag-iwas sa Sakit ng Estados Unidos.
  2. ​​​​Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang mga indibidwal ay maaaring umalis sa kanilang tirahan upang magtrabaho, magboluntaryo sa, o kumuha ng mga serbisyo sa "Operasyon ng Healthcare," kasama na, nang walang limitasyon, mga ospital, mga klinika, mga lokasyon ng pagsusuri ng COVID-19, mga dentista, parmasya, mga bangko ng dugo at koleksyon ng dugo, mga parmasyutiko at biotechnology na kumpanya, iba pang mga pasilidad ng healthcare, tagabigay ng healthcare, tagabigay ng serbisyo sa healthcare sa bahay, tagapagbigay ng mental health, o anumang mga kaugnay at/o mga serbisyong healthcare. Ang "Operasyon ng Healthcare" ay may kasamang pangangalaga sa beterinaryo at lahat ng serbisyong healthcare na ibinibigay sa mga hayop. Itong pagbubukod para sa mga Operasyon ng Healthcare ay dapat bigyan ng malawak na kahulugan upang maiwasan ang anumang paghadlang sa pagsagawa ng healthcare, malawak na ipinaliwanag. Ang "mga Operasyon ng Healthcare" ay hindi kabilang ang mga gym ng fitness at ehersisyo at katulad na mga pasilidad.
  3. Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang mga indibidwal ay maaaring umalis sa kanilang tirahan upang magbigay ng anumang mga serbisyo o magsagawa ng anumang gawain na kinakailangan sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng "Mahalagang Imprastraktura," kasama ang mga paliparan, utilidad (kabilang ang tubig, paagusan, gas, at elektrikal), pagpino ng langis, mga kalsada at daanan, pampublikong transportasyon, mga pasilidad na solidong basura (kabilang ang koleksyon, pag-alis, pagtatapon, pag-recycle, at mga pasilidad sa pagproseso), mga sementeryo, mga punerarya, mga kremahan, at mga sistema ng telekomunikasyon (kasama ang pagbibigay ng mahahalagang pandaigdigan, pambansa, at lokal na imprastruktura para sa internet, mga serbisyo sa computing, imprastraktura ng negosyo, komunikasyon, at mga serbisyong nakabase sa web).
  4. Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang lahat ng mga first responder, tauhang pang-emerhensiya, dispatcher pang-emerhensiya, mga tauhan ng korte, at mga tauhang nagpapatupad ng batas, at iba pa na kinakailangang magsagawa ng mga mahahalagang serbisyo ay binubukod sa Kautusang ito hanggang sa kanilang paggawa ng mga mahahalagang serbisyo. Bukod dito, wala sa Kautusang ito ang nagbabawal sa sinumang indibidwal na magsagawa o mag-access sa "mga Mahahalagang Trabaho ng Gobyerno," tulad ng tinukoy ng entidad ng gobyerno na nagsasagawa ng mga trabaho sa County. Ang bawat entidad ng gobyerno ay dapat kilalanin at magtalaga ng mga naaangkop na tauhan, boluntaryo, o mga kontratista upang magpatuloy sa pagbibigay at pagsasagawa ng anumang mga Mahahalagang Trabaho ng Gobyerno, kabilang ang pagtanggap o pagpapanatili ng mga bagong tauhan o kontratista upang maisagawa ang mga ganitong tungkulin. Ang bawat entidad ng gobyerno at ang mga kontratista nito ay dapat gumamit ng lahat ng kinakailangan na mga pamamaraang pang-emerhensiya upang maiwasan, mapagaan, tumugon, at gumaling mula sa pandemya ng COVID-19, at lahat ng mga Mahahalagang Trabaho ng Gobyerno ay dapat isagawa bilang pagsunod sa mga Kahilingan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao hangga’t sa abot ng makakaya.
  5. Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang isang "negosyo" ay kabilang ang anumang for-profit, non-profit, o pang-edukasyon na entidad, kahit na isang entidad ng korporasyon, samahan, sosyohan o nag-iisang pagmamay-ari, at anuman ang uri ng serbisyo, ang trabahong isinasagawa nito, o istraktura ng korporasyon o entidad nito.
  6. ​Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang mga "Mahahalagang Negosyo" ay:
   1. Mga Operasyon ng Healthcare at mga negosyo na nagpapatakbo, nagpapanatili, o nag-aayos ng Mahalagang Imprastraktura;
    1. Ang mga tindahan ng groserya, sertipikadong merkado ng mga magsasaka, sakahan at tindahan ng gulay, supermarket, mga bangko ng pagkain, mga convenience store, at iba pang mga tindahan na nakikibahagi sa tingi ng pagbebenta ng hindi handa na pagkain, de-latang pagkain, tuyong kalakal, hindi inuming nakalalasing, sariwang prutas at gulay, suplay ng alagang hayop, sariwang karne, isda, at manok, pati na rin ang mga produkto sa kalinisan at mga produktong mamimili ng sambahayan na kinakailangan para sa personal na kalinisan o maayos na tirahan, kalinisan, o pagpapatakbo ng mga tirahan. Ang mga negosyo na kasama sa sub-parapong ito (ii) ay nagsasama ng mga tindahan na nagbebenta ng maraming mga kategorya ng mga produkto sa kondisyon na nagbebenta sila ng isang makabuluhang halaga ng mga mahahalagang produkto na tinutukoy sa sub-parapo, tulad ng mga tindahan ng alak na nagbebenta din ng isang makabuluhang halaga ng pagkain.
    2. Pagtatanim o pag-aani, kabilang ang pagsasaka, bakahan, at pangingisda;
    3. Ang mga negosyong nagbibigay ng serbisyo sa pagkain, tirahan, at serbisyong panlipunan, at iba pang mga pangangailangan ng mga mahihirap at mga nangangailangan;
    4. Ang konstruksyon, ngunit pinapayagan lamang sa ilalim ng Kautusan ng Pagpanatili ng Estado at alinsunod lamang sa mga Protokol ng Kaligtasan sa Konstruksyon na nakalista sa mga Apendiks B at isinama sa Kautusan sa pamamagitan ng sanggunian. Ang mga proyektong pampublikong gawain ay dapat ding isailalim sa Apendiks B, maliban kung ang ibang mga protokol ay tinukoy ng Opisyal ng Kalusugan;
    5. Mga diyaryo, telebisyon, radyo, at iba pang mga serbisyo sa media;
    6. Ang mga istasyon ng gas at suplay ng kotse, pag-ayos ng kotse (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, para sa mga kotse, trak, motorsiklo at motorized scooter), at mga pagbebenta ng kotse, ngunit para lamang sa layunin ng pagbibigay ng mga serbisyo ng suplay ng kotse at pag-ayos ng kotse. Itong sub-parapo (vii) ay hindi hinihigpitan ang pagbili sa on-line ng mga sasakyan kung ang mga ito ay mai-deliver sa isang tirahan o Mahalagang Negosyo;
    7. Mga tindahan ng pag-ayos at suplay ng bisikleta;
    8. Mga bangko at mga kaugnay na institusyong pinansyal;
    9. Ang mga tagapagbigay ng serbisyo na nagpapahintulot sa mga transaksyon ng real estate (kabilang ang mga pagrenta, pag-upa, at mga benta sa bahay), kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga ahente ng real estate, mga ahente ng escrow, mga notaryo, at mga kumpanyang titulo, sa kondisyon na ang mga appointment at iba pang mga panonood sa tirahan ay dapat mangyari lamang na birtwal, o kung ang isang birtwal na pagtingin ay hindi magagawa, sa pamamagitan ng appointment na hindi hihigit sa dalawang mga bisita sa isang oras na naninirahan sa loob ng parehong sambahayan o tirahan at isang indibidwal na nagpapakita ng tirahan (maliban na sa pagbisita ng tao ay hindi pinapayagan kapag ang naninirahan ay nandoon pa rin sa tirahan);
    10. Mga tindahan ng hardware;
    11. Ang mga tubero, elektrisyan, tagapuksa, at iba pang mga nagbibigay ng mga serbisyo na kinakailangan upang mapanatili ang maayos na tirahan, kalinisan, at operasyon ng mga tirahan at Mahahalagang Negosyo;
    12. Ang mga negosyong nagbibigay ng mga serbisyo sa paghulog sa koreo at pagpapadala, kabilang ang mga post office box;
    13. Ang mga institusyong pang-edukasyon — kabilang ang mga pampubliko at pribadong mga paaralan ng K-12, kolehiyo, at unibersidad — para sa mga layunin ng pagpapadali sa pag-aaral ng distansya o pagsasagawa ng mga mahahalagang trabaho, o na pinapayagan sa ilalim ng subparapo xxvi, sa kondisyon na mapanatili ang pagpadistansya sa ibang tao ng anim na talampakan bawat tao hangga’t sa abot na makakaya;
    14. Ang mga labahan, mga drycleaner, at mga serbisyo sa paglalaba;
    15. Ang mga restawran at iba pang mga pasilidad na naghahanda at nagsisilbi ng pagkain, ngunit para sa delivery o take out lamang. Ang mga paaralan at iba pang mga entidad na karaniwang nagbibigay ng libreng pagkain sa estudyante o ng miyembro ng publiko ay maaaring magpatuloy sa kanilang operasyon sa ilalim ng Kautusan sa kondisyon na ang pagkaing ibinibigay sa mga estudyante o mga miyembro ng publiko ay pang pick-up at take-out lamang. Ang mga paaralan at iba pang mga institusyon na nagbibigay ng mga serbisyo ng pagkain sa ilalim ng eksempsyon na ito ay hindi dapat pahintulutan na kainin sa lugar kung saan ito ay ibinigay, o sa anumang iba pang lugar ng pagtitipon;
    16. Mga tagabigay ng serbisyo sa libing, mga punerarya, mga sementeryo, at mga kremahan, hangga't kinakailangan para sa transportasyon, paghahanda, o pagproseso ng mga katawan o bangkay;
    17. Ang mga negosyong nagbebenta sa iba pang mga Mahahalagang Negosyo na may suporta o suplay na kinakailangan upang magpatakbo, ngunit sa abot lamang ng pagsuporta nila o pagbebenta sa mga Mahahalagang Negosyo na ito. Ang pagbubukod na ito ay hindi dapat gamitin bilang batayan para sa pakikipag-ugnay sa mga pagbenta sa pangkalahatang publiko mula sa mga tindahan ng tingi;
    18. Ang mga negosyong mayroong pangunahing trabaho ay pagpapadala o paghahatid ng mga groserya, pagkain, o iba pang mga kalakal nang direkta sa mga tirahan o negosyo. Itong pagbubukod ay hindi dapat gamitin upang payagan ang paggawa o pagtitipon ng mga di-mahahalagang produkto o para sa iba pang mga trabahong bukod sa mga kinakailangan sa operasyon ng paghahatid;
    19. Ang mga eroplano, taksi, kumpanya ng pag-renta ng kotse, serbisyo ng rideshare (kasama ang ibinahaging mga bisikleta at scooter), at iba pang mga pribadong tagapagbigay ng transportasyon na nagbibigay ng mga serbisyo sa transportasyon na kinakailangan para sa Mahahalagang Aktibidad at iba pang mga layunin malinaw na awtorisado sa Kautusang ito;
    20. Mga negosyong pag-alaga sa tirahan katulad ng pag-aalaga ng mga matatanda, ng may edad, mga bata, at mga alagang hayop;
    21. Mga pasilidad na nagbibigay ng tirahan at kanlungan para sa mga matatanda, ng may edad at mga bata;
    22. Ang mga serbisyong pang-propesyonal, tulad ng ligal, notaryo, o mga serbisyo sa accounting, kung kinakailangan para tumulong sa pagtupad ng non-elective, mga aktibidad na kinakailangang ligal; o kaugnay sa kamatayan o kawalan ng kakayahan;
    23. Mga serbisyo upang matulungan ang mga indibidwal sa paghahanap ng trabaho sa mga Mahahalagang Negosyo;
    24. Ang mga serbisyo ng paglilipat na magpapadali sa mga paglipat ng tirahan o komersyal na pinapayagan sa ilalim ng itong Kautusan; at
    25. Mga establisimyentong pangangalaga sa bata, mga summer camp, at iba pang mga institusyong pang-edukasyon o libangan o programa na nagbibigay ng pangangalaga o pagsubaybay sa mga bata ng lahat ng edad na pinahihintulutan ang mga may-ari, empleyado, boluntaryo, at mga kontratista para sa mga Mahahalagang Negosyo, Mahahalagang Trabaho ng Gobyerno, Panlabas na Negosyo, o Pinakamababang Pangunahing Operasyon upang magtrabaho ayon sa pinapayagan sa ilalim nitong Kautusan. Hangga't maaari, ang mga operasyon na ito ay dapat sumunod sa mga sumusunod na kondisyon:
     1. Dapat nilang isagawa sa matatag na mga grupo ng 12 o mas kaunting mga bata ("matatag" ay nangangahulugang ang parehong 12 o mas kaunting mga bata ay nasa parehong pangkat bawat araw).
     2. Ang mga bata ay hindi dapat magbago ng grupong kinabibilangan.
     3. Kung higit sa isang grupo ng mga bata ang inaalagaan sa isang pasilidad, ang bawat grupo ay dapat nasa hiwalay na silid. Hindi makikihalubilo ang mga grupo sa bawat isa.
     4. Ang mga nangangalaga sa bata o nagtuturo ay dapat manatiling nag-iisa sa isang grupo ng mga bata.

      Maingat na susubaybayan ng Opisyal ng Kalusugan ang pagbabago ng kalagayan sa kalusugan ng publiko pati na rin ang anumang mga pagbabago sa Kautusan ng Pagpanatili ng Estado. Kung sakaling luwagan ng Estado ang mga paghihigpit sa pangangalaga sa bata at mga kaugnay na institusyon at programa, isasaalang-alang ng Opisyal ng Kalusugan kung kaparehong luluwagan ang mga paghihigpit na ipinataw nitong Kautusan.
   2. ​Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang "Pinakamababang Pangunahing Operasyon" ay nangangahulugang ang mga sumusunod na aktibidad para sa mga negosyo, sa kondisyon na ang mga may-ari, tauhan, at mga kontratista ay sumunod sa mga Kahilingan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao na tinukoy ng Seksyon na ito, hangga't maaari, habang isinasagawa ang mga katulad na operasyon:​
    1. ​Ang pinakamababang kinakailangang aktibidad upang mapanatili at maprotektahan ang halaga ng imbentaryo at pasilidad ng negosyo; matiyak ang seguridad, kaligtasan, at kalinisan; proseso ng suweldo at mga benepisyo ng empleyado; magbigay para sa paghahatid ng umiiral na imbentaryo nang direkta sa mga tirahan o negosyo; at mga kaugnay na trabaho. Para sa kalinawan, ang seksyong ito ay hindi pinapayagan ang mga negosyo na magbigay ng curbside pickup sa mga customer.
    2. Ang pinakamababang kinakailangang aktibidad upang matulungan ang mga may-ari, empleyado, at mga kontratista ng negosyo na makapagpatuloy upang magtrabaho nang malayuan mula sa kanilang mga tirahan, at upang matiyak na magagawa ng negosyo ang serbisyo nito nang malayuan.
   3. Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang lahat ng mga negosyo na pinapatakbo sa mga pasilidad sa County na binibisita o ginagamit ng publiko o tauhan ay dapat, bilang isang kondisyon ng ganitong operasyon, maghanda at mag-post ng "Protokol sa Pagpadistansya sa Ibang Tao" para sa bawat isa sa mga pasilidad; sa kondisyon na, gayunpaman, ang mga aktibidad sa konstruksyon ay dapat na sumunod sa mga Protokol sa Kaligtasan ng Proyekto na Konstruksyon na nakasulat sa Apendiks B at hindi ang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao. Sa kabuuan ang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao ay nasa form na nakalakip sa Apendiks A nitong Kautusan, at dapat ma-update ito mula sa mga naunang bersyon upang matugunan ang mga bagong kinakailangan na nakalista sa Kautusan o sa mga kaugnay na gabay o direktiba mula sa Opisyal ng Kalusugan. Dapat nai-post ang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao sa o malapit sa pasukan ng importanteng pasilidad, at madaling makita ng publiko at tauhan. Ang isang kopya ng Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao ay dapat ding ibigay sa bawat taong nagsasagawa ng trabaho sa pasilidad. Lahat ng mga negosyo na sumasailalim sa talatang ito ay dapat magpatupad ng Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao at magbigay ng katibayan ng pagpapatupad nito sa anumang awtoridad na nagpapatupad nitong Kautusan kapag hiniling. Dapat ipaliwanag ng Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao kung paano isinasagawa ng negosyo ang sumusunod, kung naaangkop:
    1. ​Limitahan ang bilang ng mga tao na maaaring pumasok sa pasilidad sa anumang oras upang matiyak na ang mga tao sa pasilidad ay maaaring mapanatili ang pinakamababang anim na talampakan mula sa isa't isa sa lahat ng oras, maliban kung kinakailangan upang makumpleto ang aktibidad ng Mahahalagang Negosyo;
    2. Nangangailangan na magsuot ng mga panakip sa mukha ang lahat ng mga tao na pumapasok sa pasilidad, maliban sa mga binubukod sa mga kahilingang panakip sa mukha (hal., mga bata);
    3. Kung saan bumubuo ng mga pila sa isang pasilidad, na minarkahan ang hindi bababa sa anim na talampakan, nagtatatag kung saan ang mga indibidwal ay dapat tumayo upang mapanatili ang sapat na pagpadistansya sa ibang tao;
    4. Ang pagbibigay ng sanitizer ng kamay, sabon at tubig, o epektibong disimpektante sa o malapit sa pasukan ng pasilidad at sa iba pang naaangkop na lugar para magamit ng publiko at tauhan, at sa mga lokasyon kung saan may madalas na pakikipag-ugnay ng empleyado sa mga miyembro ng publiko (hal., mga kahera);
    5. Nagbibigay ng mga sistema ng contactless na pagbabayad o, kung hindi magagawa, ang pagbibigay para sa pagdidisimpekta ng lahat ng mga portal ng pagbabayad, pen, at stylus pagkatapos ng bawat paggamit;
    6. Regular na pagdisimpekta ng iba pang mga madalas na hinahawakan na ibabaw;
    7. Ang pag-post ng isang palatandaan sa pasukan ng pasilidad na nagpapaalala sa lahat ng mga tauhan at customer na sial ay dapat: umiwas sa pagpasok sa pasilidad kung mayroon silang mga sintomas ng COVID-19; panatilihin ang hindi bababa sa anim na talampakan mula sa isa't isa; bumahing at umubo sa kanilang sariling siko; at huwag makipagkamay o sumali sa anumang hindi kinakailangang pisikal na pakikipag-ugnay; at
    8. Ang anumang karagdagang mga pamamaraan sa pagpadistansya sa ibang tao na ipinatutupad (tingnan ang gabay ng Sentro para sa Pag-kontrol at Pag-iwas sa Sakit sa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html).
   4. Para sa mga layunin nitong Kautusan, "Mahalagang Paglalakbay" ay nangangahulugang paglalakbay para sa alinman sa mga sumusunod na layunin:
    1. Ang paglalakbay na may kaugnayan sa pagkakaloob ng o pag-access sa mga Mahahalagang Aktibidad, mga Mahahalagang Trabaho ng Gobyerno, mga Mahahalagang Negosyo, Pinakamababang Pangunahing Operasyon, mga Panlabas na Aktibidad, at Panlabas na Negosyo.
     1. Paglalakbay sa pag-aalaga ng sinumang matatanda, bata, dependyente, o mga taong may kapansanan.
     2. Paglalakbay sa o mula sa mga institusyong pang-edukasyon para sa mga layunin ng pagtanggap ng mga materyales para sa distansyang pag-aaral, para sa pagtanggap ng mga pagkain, at ano pa mang mga kaugnay na serbisyo.
     3. Paglalakbay upang bumalik sa isang lugar ng tahanan mula sa labas ng County.
     4. Paglalakbay na hinihiling ng nagpapatupad ng batas o utos ng korte.
     5. Kinakailangang paglalakbay para sa mga hindi residente na bumalik sa kanilang lugar ng tahanan sa labas ng County. Ang mga indibidwal ay mariing hinihikayat na magpatunay na ang kanilang transportasyon sa labas ng County ay nananatiling magagamit at tumatakbo bago magsimula ng ganitong paglalakbay.
     6. Paglalakbay para pangasiwaan ang pag-aayos ng patay at libing.
     7. Paglalakbay para sa pagsasaayos para sa kanlungan o iwasan ang kawalan ng tirahan.
     8. Iwasan ang karahasan sa tahanan o pang-aabuso sa bata.
     9. Paglalakbay para sa pagsasaayos ng pag-iingat ng mga bata.
     10. Ang paglalakbay sa isang lugar upang pansamantalang maninirahan sa isang tirahan o iba pang pasilidad upang maiwasan ang potensyal na malantad ang iba sa COVID-19, tulad ng isang hotel o iba pang pasilidad na ibinigay ng awtoridad ng pamahalaan para sa naturang mga layunin.
    2. Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang "mga tirahan" ay kabilang ang mga hotel, motel, ibinahaging mga tirahan ng pag-upa, at mga katulad na pasilidad. Kasama sa mga tirahan ang parehong mga istraktura ng pamumuhay at mga panlabas na espasyo na nauugnay sa kanila, tulad ng patio, porch, backyard, at mga front yard na maa-access lamang sa iisang pamilya o sambahayan. 
    3. Para sa mga layunin nitong Kautusan, "Kahilingan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao" ay nangangahulugang:
     1. ​Pagpapanatili ng hindi bababa sa anim na talampakan na pagpadistansya sa ibang tao mula sa mga indibidwal na hindi bahagi ng parehong sambahayan o ng tirahan;
     2. Madalas na naghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo, o paggamit ng sanitizer ng kamay na tinutukoy ng Sentro para sa Pag-kontrol at Pag-iwas sa Sakit bilang epektibo na laban sa COVID-19;
     3. Ang pagtatakip ng mga ubo at bahing gamit ang isang tisyu o tela o, kung hindi posible, sa manggas o siko (ngunit hindi sa mga kamay);
     4. Magsuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko, naaayon sa mga kautusan o gabay ng Opisyal ng Kalusugan; at
     5. Pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng sambahayan kapag may sakit na lagnat, ubo, o iba pang mga sintomas ng COVID-19.

     Ang lahat ng mga indibidwal ay dapat na mahigpit na sumunod sa mga Kahilingan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao, maliban sa limitadong kinakailangan upang magbigay ng pangangalaga (kabilang ang pangangalaga sa bata, pang-matanda o matanda na pangangalaga, pangangalaga sa mga indibidwal na may espesyal na pangangailangan, at pangangalaga ng pasyente); kung kinakailangan upang maisakatuparan ang gawain ng mga Mahahalagang Negosyo, mga Mahahalagang Trabaho ng Gobyerno, o gumawa ng Pinakamababang Pangunahing Operasyon; o kung hindi man malinaw na tinukoy nitong Kautusan.  Ang mga Panlabas na Aktibidad at mga Panlabas na Negosyo ay dapat mahigpit na sumunod sa mga Kahilingan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao.

    4. ​Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang "Mga Panlabas na Negosyo" ay nangangahulugang:
     1. ​Ang mga sumusunod na negosyo na karaniwang pinamamahalaan sa labas bago noog Marso 16, 2020 at kung saan may kakayahang ganap na mapanatili ang pagpadistansya sa ibang tao ng hindi bababa sa anim na talampakan sa pagitan ng lahat ng tao:
      1. Pangunahing pinamamahalaan ang mga negosyo sa labas, tulad ng mga wholesale at tingi na mga alagaan ng halaman, operasyon ng agrikultura, at mga sentro ng hardin.
      2. Ang mga tagapag-bigay ng serbisyo na pangunahing nagbibigay ng mga serbisyo sa labas, tulad ng mga serbisyo sa landscaping at paghahardin, at mga serbisyo sa pag-remedyo ng kapaligiran.
      Para sa kalinawan, ang "Mga Panlabas na Negosyo" ay hindi kasama ang mga panlabas na restawran, cafe, o bar.
    5. ​​Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang "Mga Panlabas na Aktibidad" ay nangangahulugang:
     1. Upang makakuha ng mga kalakal, serbisyo, o mga supply mula sa, o nagsasagawa ng trabaho para sa, isang Panlabas na Negosyo.
     2. Upang makisali sa panlabas na libangan ayon sa pinahihintulutan sa Seksyon 16.a.
   5. Ang mga ahensya ng gobyerno at iba pang mga entidad na nagpapatakbo ng mga kanlungan at iba pang mga pasilidad na nagbibigay ng bahay o nagbibigay ng mga pagkain o iba pang mga pangangailangan ng buhay para sa mga indibidwal na nakakaranas ng kawalan ng tirahan ay dapat gumawa ng nararapat na pamamaraan upang matiyak na ang pagsunod sa mga Kahilingan sa Pagpadistansya sa Ibang Tao, kabilang ang sapat na pagbibigay ng sanitizer ng kamay. Gayundin, ang mga indibidwal na nakakaranas ng kawalan ng tirahan na hindi nagtatrabaho at naninirahan sa labas ay dapat, hanggang sa pinakamataas na magagawa, sumunod sa 12 na talampakan at 12 na talampakan para sa paglalagay ng mga tolda, at ang mga ahensya ng gobyerno ay dapat magbigay ng banyo at mga pasilidad ng hugasan para sa mga indibidwal sa katulad na mga pagkamping na nakasulat sa Patnubay na Interim sa Pagtutugon sa Coronavirus 2019 (COVID-19) para sa mga Tao na Naranasan ang Walang Kanlungan na Kawalang-bahay ng Sentro para sa Pag-kontrol at Pag-iwas sa Sakit (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/unsheltered-homelessness.html). 
   6. Alinsunod sa mga seksyon 26602 at 41601 ng Kodi​go ng Gobyerno, seksyong 101029 ng Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan, at seksyon A1-34 ng Kodigo sa Ordinansa ng Santa Clara County et seq., hinihiling ng Opisyal ng Kalusugan na ang Sheriff, lahat ng mga pinuno ng pulisya sa County, at lahat ng mga opisyal ng pagpapatupad ay tumitiyak ng pagsunod sa at pagpapatupad nitong Kautusan. Ang paglabag sa anumang probisyon nitong Kautusan ay bumubuo ng isang napipintong banta at panganib sa kalusugan ng publiko, bumubuo ng isang panggulo sa publiko, at mapaparusahan sa pamamagitan ng multa, pagkabilanggo, o pareho.
   7. Itong Kautusan ay magiging epektibo sa 11:59 p.m. sa Mayo 3, 2020 at magpapatuloy na magkakabisa hanggang sa 11:59 p.m. sa Mayo 31, 2020, o hanggang ito ay mapalawak, makansela, mapalitan, o mabago sa kasulatan ng Opisyal ng Kalusugan.
   8. Ang mga kopya nitong Kautusan ay dapat na agad: (1) magagamit sa Sentro ng Gobyerno ng County sa 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) nai-post sa website ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan (sccphd.org); at (3) naibigay sa sinumang miyembro ng publiko na humihiling ng isang kopya nitong Kautusan.
   9. Kung alinmang probisyon nitong Kautusan o ang aplikasyon nito sa sinumang tao o pangyayari, ay nagawang hindi tama, ang nalalabi sa Kautusan, kabilang ang aplikasyon ng naturang bahagi o probisyon sa ibang mga tao o pangyayari, ay hindi maaapektuhan at magpapatuloy sa buong puwersa at epekto. Sa dulong ito, ang mga probisyon nitong Kautusan ay maaaring maihiwalay.

   KAYA ITO AY IPINAG-UUTOS

   Sara H. Cody, M.D.
   Opisyal ng Kalusugan ng County ng Santa Clara

   Inaprubahan bilang anyo at legalidad
   James R. Williams
   Abogado ng County
   ​​​​​​​​​​​​​​​​
   Last updated: 5/11/2020 5:22 PM