Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Lệnh của Giám đốc Sở Y tế Công cộng Quận Santa Clara

 

LỆNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẬN HẠT SANTA CLARA YÊU CẦUTẤT CẢ CÁC CÁ NHÂN TRONG QUẬN HẠT TIẾP TỤC Ở YÊN TẠI NHÀ, TRỪ KHI CÓ NHU CẦU THIẾT YẾU VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC NÊU RÕ; CÁC CÁ NHÂN VÔ GIA CƯ TIẾP TỤC ĐƯỢC MIỄN NHƯNG LỆNH THÚC GIỤC CÁC CƠ QUAN CỦA CHÍNH PHỦ CUNG CẤP NƠI TRÚ ẨN CHO HỌ; YÊU CẦU CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ GIẢI TRÍ ĐANG ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG PHẢI THỰC HIỆN GIAO THỨC GIỮ KHOẢNG CÁCH XÃ HỘI, CHE MẶT VÀ VỆ SINH SẠCH SẼ; VÀ YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC DOANH NGHIỆP, CÁC CÁ NHÂN VẬN HÀNH CƠ SỞ VÀ CƠ QUAN CỦA CHÍNH PHỦ TIẾP TỤC TẠM THỜI ĐÓNG CỬA NHỮNG THÀNH PHẦN KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG THEO LỆNH NÀY

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH VÀO: NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2020

Xin vui lòng đọc Lệnh này một cách cẩn thận. Vi phạm hoặc không tuân thủ Lệnh này là một tiểu tội mà có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai. (Bộ luật An toàn và Sức khỏe California § 120295, et seq.; Bộ luật Hình sự Cal. §§ 69, 148 (a)(1); Pháp lệnh của Quận Hạt Santa Clara § A1-28.)

Có đính kèm:
Lệnh Ở Yên Tại Nhà [PDF]
Tóm tắt
Giải thích về Lệnh Ở yên tại nhà hiện hành
Phụ lục A – Giao thức Giữ Khoảng cách Xã hội [PDF]
​Dự án Xây dựng nhỏ
Dự án Xây dựng Lớn
Các câu hỏi thường gặp
Sinh hoạt và Cơ sở Giải trí​​​
CHỈ SỐ CÁC VIÊN CHỨC Y TẾ VÙNG VỊNH DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ TIẾN TRIỄN TRONG VIỆC NGĂN CHẬN DỊCH COVID-19

 

CĂN CỨ VÀO BỘ LUẬT SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA CALIFORNIA ĐOẠN 101040, 101085, VÀ 120175, GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CỦA CỦA QUẬN HẠT SANTA CLARA  (“GIÁM ĐỐC Y TẾ”) RA CHỈ THỊ:

 1. Lệnh này thay thế Lệnh ngày 31 tháng 3 năm 2020 ("Lệnh cũ") của Giám đốc Y tế, yêu cầu tất cả các cá nhân ở yên tại nhà. Lệnh này sửa đổi, giải thích rõ và gia hạn một số điều khoản nhất định của Lệnh cũ để bảo đảm mọi người tiếp tục giữ khoảng cách xã hội và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhau để giảm tốc độ truyền bệnh Coronavirus 2019 mới ("COVID-19"). Lệnh này tiếp tục hạn chế hầu hết các hoạt động, việc đi lại và các chức năng của chính phủ và doanh nghiệp. Nhưng trước những tiến bộ đã đạt được trong việc làm chậm sự lây lan của COVID-19 tại Quận Hạt Santa Clara ("Quận Hạt ") và các Quận Hạt lân cận, Lệnh cho thêm một số lượng Doanh nghiệp thiết yếu và một số Doanh nghiệp ngoài trời có ít rủi ro hơn (cả hai đều được xác định trong Phần 16 dưới đây) được hoạt động lại. Việc chỉ cho phép một số doanh nghiệp nhất định được hoạt động trở lại được xem xét rất kĩ lưỡng để để bảo đảm việc tiếp xúc giữa người với người luôn ở mức thấp nhất nhằm ngăn chặn sự gia tăng của các ca bệnh COVID-19 trong Quận Hạt Santa Clara và các Quận Hạt lân cận. Các hoạt động được cho thực hiện bởi Lệnh này sẽ được đánh giá liên tục và có thể cần phải được sửa đổi nếu sự rủi ro liên quan đến COVID-19 tăng lên trong tương lai. Kể từ ngày và giờ Lệnh này có hiệu lực như được nêu trong Phần 19 dưới đây, tất cả các cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ trong Quận Hạt đều phải tuân theo các quy định của Lệnh này.
 1. Mục đích chính của Lệnh này là bảo đảm rằng cư dân của Quận Hạt tiếp tục ở yên trong nhà của họ để làm chậm sự lây lan của COVID-19 và giảm thiểu các tác động liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ y tế quan trọng. Lệnh này cho thêm một số hoạt động của doanh nghiệp ngoài trời và thiết yếu được tái vận hành trong khi Giám đốc Y tế tiếp tục đánh giá khả năng lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng lâm sàng của COVID-19 và theo dõi các chỉ số được mô tả trong Phần 11. Tất cả các điều khoản của Lệnh này phải được giải thích để thực hiện ý định này. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa và nguy hại sắp xảy ra cho sức khỏe cộng đồng, cấu thành điều hại chung và có thể bị phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
 1. Tất cả các cá nhân hiện đang sống trong Quận Hạt được lệnh phải ở yên tại nơi cư trú của họ. Họ chỉ có thể rời khỏi nhà cho các Hoạt động thiết yếu như được định nghĩa trong Phần 16.a và Hoạt động ngoài trời như được định nghĩa trong Phần 16.m, các Chức năng chính phủ thiết yếu như được định nghĩa trong Phần 16.d, việc Đi lại thiết yếu như được định nghĩa trong Phần 16.i, để làm việc cho các Doanh nghiệp thiết yếu như được định nghĩa trong Phần 16.f và các Doanh nghiệp ngoài trời như được định nghĩa trong Phần 16.l, hoặc để thực hiện các Hoạt động cơ bản tối thiểu cho các doanh nghiệp khác vẫn phải tạm thời đóng cửa, như được nêu trong Phần 16.g. Để giải thích rõ hơn, các cá nhân hiện không cư trú trong Quận Hạt phải tuân thủ tất cả các quy định hiện hành của Lệnh khi ở trong Quận Hạt. Các cá nhân vô gia cư được miễn trong Phần này, nhưng được khuyến khích mạnh mẽ để có được nơi trú ẩn, và các cơ quan chính phủ và các cơ quan khác được khuyến khích cung cấp nơi trú ẩn và cung cấp các cơ sở rửa tay hoặc khử trùng tay cho những người tiếp tục bị vô gia cư càng sớm càng tốt.
 1. Khi người nào cần rời khỏi nơi cư trú của họ cho các mục đích hạn chế được cho phép trong Lệnh này, họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội như được định nghĩa trong Phần 16.k, trừ khi được nêu rõ ràng trong Lệnh này, và cũng được khuyến khích mạnh mẽ đeo khăn che mặt như được quy định trong bản Hướng dẫn Quan trọng về Khăn che mặt của Giám đốc Y tế ngày 17 tháng 4 năm 2020 (bản "Hướng dẫn về Khăn che mặt").
 1. Tất cả các doanh nghiệp có cơ sở trong Quận Hạt, ngoại trừ Doanh nghiệp thiết yếu và Doanh nghiệp ngoài trời, như được định nghĩa trong Phần 16, cần phải ngừng tất cả các hoạt động tại các cơ sở nằm trong Quận Hạt, ngoại trừ các Hoạt động cơ bản tối thiểu, như được định nghĩa trong Phần 16. Để giải thích rõ, tất cả các doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động chỉ bao gồm chủ sở, nhân viên, tình nguyện viên hoặc nhà thầu thực hiện các hoạt động tại nhà riêng của họ (ví dụ, làm việc tại nhà). Tất cả các Doanh nghiệp thiết yếu được khuyến khích tiếp tục mở cửa. Nhưng tất cả các doanh nghiệp phải tối đa hóa số lượng nhân viên làm việc tại nhà. Các Doanh nghiệp thiết yếu và Doanh nghiệp ngoài trời chỉ có thể phân công cho những nhân viên không thể thực hiện công việc của họ tại nhà đi làm việc bên ngoài nhà. Các Doanh nghiệp ngoài trời phải tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh và giao dịch với các thành viên của cộng đồng ở ngoài trời.
 1. Theo điều kiện để được phép hoạt động theo Lệnh này, các cá nhân điều hành của tất cả các doanh nghiệp phải soạn hoặc cập nhật, dán thông báo, thực hiện và phát cho nhân viên của họ bản Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội cho mỗi cơ sở của họ trong Quận Hạt mà nhân viên hoặc thành viên của cộng đồng thường lui tới, như quy định ở Phần 16.h. Các doanh nghiệp đang có một thành phần Doanh nghiệp thiết yếu hoặc Doanh nghiệp ngoài trời tại các cơ sở của họ cùng với các thành phần khác, ở mức độ khả thi, phải giảm quy mô hoạt động của họ xuống chỉ còn các thành phần Doanh nghiệp thiết yếu và Doanh nghiệp ngoài trời; tuy nhiên, các doanh nghiệp bán lẻ hỗn hợp được hoạt động theo Lệnh này vẫn có thể tiếp tục cung cấp và bán các sản phẩm không thiết yếu. Tất cả các doanh nghiệp được hoạt động theo Lệnh này phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào trong ngành do Giám đốc Y tế ban hành liên quan đến COVID-19.
 1. Tất cả các cuộc tụ họp công cộng và tư nhân gồm bất kỳ số lượng người nào xảy ra bên ngoài hộ gia đình hoặc căn hộ đều bị cấm, ngoại trừ cho các mục đích hạn chế được phép rõ ràng trong Lệnh này. Không có gì trong Lệnh này cấm các thành viên của một hộ gia đình hoặc căn hộ tham gia vào việc Đi lại thiết yếu, Hoạt động thiết yếu hoặc Hoạt động ngoài trời với nhau.
 1. Tất cả các chuyến đi, bao gồm, nhưng không giới hạn với việc đi bộ, xe đạp, xe tay ga, xe máy, ô tô hoặc phương tiện công cộng, ngoại trừ việc Đi lại thiết yếu, như được định nghĩa dưới đây trong Phần 16.i, đều bị cấm. Mọi người chỉ có thể sử dụng phương tiện công cộng cho các mục đích thực hiện Hoạt động thiết yếu và Hoạt động ngoài trời, hoặc đi đến và đi về từ sở làm của các Doanh nghiệp thiết yếu hoặc Doanh nghiệp ngoài trời, để duy trì các Chức năng chính phủ thiết yếu hoặc thực hiện các Hoạt động cơ bản tối thiểu tại các doanh nghiệp không thiết yếu. Các cơ quan vận chuyển và người đi xe công cộng phải tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách an toàn, như được định nghĩa trong Phần 16.k, ở mức độ khả thi nhất, và nhân viên và hành khách phải đeo Khăn che mặt theo quy định của Hướng dẫn về Khăn che mặt. Lệnh này chỉ cho phép đi vào hoặc ra khỏi Quận Hạt để thực hiện các Hoạt động thiết yếu và Hoạt động ngoài trời, để vận hành hoặc thực hiện công việc cho các Doanh nghiệp thiết yếu hoặc Doanh nghiệp ngoài trời, để duy trì các Chức năng chính phủ thiết yếu hoặc thực hiện các Hoạt động cơ bản tối thiểu tại các doanh nghiệp không thiết yếu.
 1. Lệnh này được ban hành dựa trên bằng chứng là bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan đáng kể trong cộng đồng tại Quận Hạt và khắp Vùng Vịnh; tính bất định về mức độ lây truyền bệnh không triệu chứng và không được phát hiện; bằng chứng khoa học và thực hành tốt nhất về các phương pháp hiệu quả nhất để làm chậm quá trình lây lan của bệnh truyền nhiễm nói chung và COVID-19 nói riêng; bằng chứng cho thấy lứa tuổi, bệnh tật và sức khỏe cũng ảnh hưởng một phần đáng kể trong việc có nguy cơ cao bị các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe, bao gồm tử vong, do COVID-19; và thêm bằng chứng rằng những người khác, bao gồm cả những người trẻ tuổi hơn và khỏe mạnh, cũng có nguy cơ bị bệnh nặng. Do sự bùng phát của bệnh COVID-19 trong cộng đồng nói chung, hiện là đại dịch theo Tổ chức Y tế Thế giới, tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng đang tồn tại trên toàn Quận Hạt. Vấn đề trở nên tệ hơn khi một số cá nhân nhiễm vius gây bệnh COVID-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, điều đó có nghĩa là họ có thể không biết rằng họ đã bị nhiễm virus và đang truyền bệnh cho người khác. Hơn nữa, bằng chứng cho thấy virus có thể tồn tại nhiều giờ và nhiều ngày trên bề mặt và được truyền gián tiếp giữa mọi người. Bởi vì ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể truyền bệnh và vì bằng chứng cho thấy bệnh này dễ lây lan, các cuộc tụ tập và các tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp khác có thể dẫn đến việc truyền virus, mà điều này chúng ta có thể phòng ngừa được.
 1. Những nỗ lực tập thể được thực hiện cho đến nay đối với tình trạng khẩn cấp của sức khỏe cộng đồng này đã làm chậm quỹ đạo của virus, nhưng sự khẩn cấp và nguy cơ kèm theo đối với sức khỏe cộng đồng vẫn còn đáng kể. Tính đến ngày 27 tháng 4 năm 2020, đã có 2.105 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận trong Quận Hạt (tăng từ 123 vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, ngay trước lệnh ở yên tại nhà đầu tiên) cũng như ít nhất 7.273 ca được xác nhận (tăng từ 258 ca được xác nhận vào ngày 15 tháng 3 năm 2020) và ít nhất 266 ca tử vong (tăng từ 3 ca tử vong vào ngày 15 tháng 3 năm 2020) trong bảy khu vực pháp lý của Vùng Vịnh cùng ban hành Lệnh này. Số lượng cộng tổng của các ca nhiễm được xác nhận tiếp tục tăng, mặc dù tốc độ tăng đã chậm lại trong những ngày dẫn đến Lệnh này. Bằng chứng cho thấy rằng các hạn chế về quy định đi lại và các quy định giữ khoảng cách xã hội được đặt ra bởi Lệnh trước (và lệnh ở yên tại chỗ vào ngày 16 tháng 3 năm 2020) đang làm chậm tốc độ gia tăng sự truyền nhiễm trong cộng đồng và các ca nhiễm được xác nhận bằng cách hạn chế sự tương tác giữa mọi người, phù hợp với bằng chứng khoa học về hiệu quả của các biện pháp tương tự ở các khu vực khác trong đất nước và thế giới.
 1. Các giám đốc y tế địa phương đã cùng ban hành Lệnh trước đây đang theo dõi một số chỉ số quan trọng ("Chỉ số COVID-19"), một trong nhiều yếu tố giúp họ quyết định có nên sửa đổi các hạn chế ở-yên-tại-nhà hiện có hay không. Sự tiến triển trong một vài Chỉ số COVID-19 này - đặc biệt có liên quan đến việc sử dụng và khả năng của bệnh viện - tạo lý do thích đáng tại thời điểm này để giảm bớt một số hạn chế trong Lệnh cũ nhằm cho các cá nhân thực hiện thêm một số hoạt động và làm việc cho một số doanh nghiệp có ít rủi ro lây truyền COVID-19 hơn, như được nêu trong Phần 16.m. Nhưng sự lây lan liên tục của virus gây ra bệnh COVID-19 đòi hỏi hầu hết các hoạt động và chức năng của doanh nghiệp cần phải hạn chế và những hoạt động được phép xảy ra phải tuân theo quy định giữ khoảng cách an toàn và các biện pháp kiểm soát sự truyền nhiễm được xác định bởi Giám đốc Y tế. Sự tiến triển trong các Chỉ số COVID-19 sẽ rất quan trọng đối với các quyết định của các giám đốc y tế địa phương về việc liệu các hạn chế áp đặt trong Lệnh này có thể được sửa đổi thêm hay không. Giám đốc Y tế sẽ liên tục xem xét liệu các sửa đổi trong Lệnh có hợp lý hay không, dựa trên (1) tiến triển trong các Chỉ số COVID-19; (2) phát triển trong các phương pháp dịch tễ học và chẩn đoán để truy tìm, chẩn đoán, điều trị hoặc xét nghiệm COVID-19; và (3) sự hiểu biết khoa học về chức năng truyền nhiễm và tác động lâm sàng của COVID-19. Các Chỉ số COVID-19 bao gồm, nhưng không giới hạn ở phần sau đây:
  1. Xu hướng của số ca nhiễm COVID-19 mới và số ca nhập viện mỗi ngày.
  2. Năng lực của các bệnh viện và hệ thống y tế trong Quận Hạt và khu vực, bao gồm giường chăm sóc cấp tính và giường trong Đơn vị Chăm sóc tăng cường, để chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nhân khác, kể cả trong trường hợp số ca COVID-19 tăng vọt.
  3. Nguồn cung ứng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) có sẵn cho nhân viên của bệnh viện và các nhà cung cấp dịch vụ y tế và nhân viên khác, là những người cần PPE để đáp ứng và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 một cách an toàn.
  4. Khả năng và năng lực để xét nghiệm nhanh chóng và chính xác để xác định xem các cá nhân có dương tính với COVID-19 hay không, đặc biệt là những người trong cộng đồng dễ bị tổn thương hoặc trong các môi trường hoặc nghề nghiệp có nhiều nguy cơ bị nhiễm COVID-19.
  5. Khả năng tiến hành điều tra nghiên cứu các ca nhiễm và truy tìm người đã tiếp xúc với người bệnh cho tổng số ca nhiễm và người kết giao với người bệnh, cách ly các ca được xác nhận và cách ly những người đã tiếp xúc với các ca được xác nhận.
 1. Bằng chứng khoa học cho thấy ở giai đoạn khẩn cấp này, chúng ta cần tiếp tục làm chậm sự lây truyền của virus để giúp (a) bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất; (b) ngăn chặn hệ thống y tế bị quá tải; (c) ngăn ngừa các bệnh mãn tính lâu dài, chẳng hạn như tổn thương đến tim mạch, thận và đường hô hấp và mất chân tay do đông máu; và (d) ngăn ngừa tử vong. Gia hạn Lệnh cũ là điều cần thiết để làm chậm sự lây lan của bệnh COVID-19, duy trì năng lực y tế quan trọng đang bị hạn chế trong Quận Hạt và tiến tới một điểm trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng nơi sự lây truyền có thể được kiềm chế. Đồng thời, kể từ khi Lệnh cũ được ban hành, Quận Hạt đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng năng lực hệ thống và nguồn lực y tế và làm chậm quá trình lây truyền của COVID-19 trong cộng đồng. Theo tiến độ của các chỉ số này và dựa vào sự theo dõi liên tục và các diễn biến tiềm tàng về sức khỏe của cộng đồng, việc cho phép các Doanh nghiệp thiết yếu và Doanh nghiệp ngoài trời hoạt động trong Quận là điều thích hợp vào thời điểm này. Các Doanh nghiệp ngoài trời, nhờ hoạt động ngoài trời, có ít rủi ro truyền nhiễm bệnh hơn so với hầu hết các doanh nghiệp trong nhà. Bởi vì các Doanh nghiệp ngoài trời, như được định nghĩa trong phần 16.l, thường có các tương tác hạn chế và ngắn hạn giữa người với người, chúng cũng có ít rủi ro lây truyền hơn so với các hoạt động kinh doanh bị cấm theo Lệnh mà có xu hướng bao gồm sự tương tác lâu giữa các cá nhân ở gần nhau hoặc trong không gian hạn chế nơi có nhiều khả năng truyền nhiễm. Các Doanh nghiệp ngoài trời hiện tại cũng chiếm một tỷ lệ tương đối nhỏ trong hoạt động kinh doanh tại Quận và do đó không làm tăng đáng kể lượng tương tác giữa những người trong Quận Hạt khi chúng được mở cửa trở lại. 
 1. Lệnh này được ban hành theo, và kết hợp bằng cách tham chiếu, Tuyên bố về Tình trạng khẩn cấp ngày 4 tháng Ba năm 2020 do Thống đốc Gavin Newsom ban hành, Tuyên ngôn ngày 3 tháng Hai năm 2020 của Giám đốc Dịch vụ khẩn cấp tuyên bố sự Tồn tại của Tình hình khẩn cấp địa phương trong Quận, Tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp Y tế địa phương về Bệnh Coronavirus mới năm 2019 (COVID-19) do Giám đốc Y tế ban hành ngày 3 tháng Hai năm 2020, Nghị quyết ngày 10 tháng Hai năm 2020 của Ban Giám sát viên Quận Hạt Santa Clara phê chuẩn và gia hạn Tuyên bố về Tình trạng Khẩn cấp Y tế địa phương và Nghị quyết ngày 10 tháng Hai năm 2020 của Ban Giám sát viên Quận Hạt Santa Clara phê chuẩn và gia hạn Tuyên ngôn về Tình trạng Khẩn cấp tại địa phương.
 1. Lệnh này được đưa ra sau sự ban hành hướng dẫn đáng kể từ Giám đốc Y tế, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Sở Y tế Công cộng California và các viên chức y tế công cộng khác trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, bao gồm cả việc áp dụng rộng rãi các lệnh áp đặt các quy định giữ khoảng cách xã hội tương tự và hạn chế việc đi lại để chống lại sự lây lan và tác hại của COVID-19. Giám đốc Y tế sẽ tiếp tục đánh giá tình hình đang phát triển nhanh chóng và có thể sửa đổi hoặc gia hạn Lệnh này hoặc ban hành các Lệnh bổ sung, liên quan đến COVID-19, khi các tình huống thay đổi.
 1. Lệnh này cũng được ban hành theo Sắc lệnh ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Sở Y tế Công cộng của Tiểu bang ("Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang") đưa ra các hạn chế cơ bản trên toàn tiểu bang đối với các hoạt động kinh doanh không dành cho cư dân, có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới, cũng như Sắc lệnh hành pháp N-33-20 vào ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc chỉ đạo cư dân California tuân theo Sắc lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang. Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang là bổ sung cho Lệnh cũ và bổ sung cho Lệnh này. Lệnh này có các hạn chế nghiêm ngặt hơn trong một số khía cạnh nhất định nhằm giải quyết các sự việc và hoàn cảnh cụ thể ở Quận Hạt này, là điều cần thiết để kiểm soát tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi việc đó đang phát triển trong Quận Hạt và Vùng Vịnh. Nếu không có các hạn chế được thiết kế riêng này làm giảm thêm lượng tương tác giữa người với người, bằng chứng khoa học chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng ở Quận Hạt sẽ trở nên tồi tệ đến mức có thể vượt qua các nguồn lực y tế có sẵn trong Quận Hạt và tăng tỷ lệ tử vong. Ngoài ra, Lệnh này liệt kê các hạn chế bổ sung đối với việc đi lại không liên quan đến công việc mà không được cho phép trong Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang; đưa ra các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội bắt buộc đối với tất cả các cá nhân trong Quận Hạt khi tham gia vào các hoạt động bên ngoài nơi cư trú của họ; và thêm một phương thức để đảm bảo rằng tất cả các doanh nghiệp có cơ sở được phép hoạt động theo Lệnh sẽ tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội. Khi có mâu thuẫn giữa Lệnh này và bất kỳ lệnh nào của sở y tế công cộng của tiểu bang liên quan đến đại dịch COVID-19, các điều khoản nghiêm ngặt hơn sẽ được tuân theo. Phù hợp với Bộ luật Sức khỏe và An toàn California phần 131080 và Hướng dẫn về Thực hành Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm ở California của Giám đốc Y tế, ngoại trừ trường hợp Giám đốc Y tế của Tiểu bang ban hành lệnh nhắm vào Lệnh này và dựa trên phát hiện rằng điều khoản của Lệnh này có thể không tốt cho sức khỏe cộng đồng, bất kỳ biện pháp nào nghiêm ngặt hơn trong Lệnh này sẽ tiếp tục được áp dụng và được tuân theo trong Quận Hạt  này. Ngoài ra, trong trường hợp bất kỳ hướng dẫn nào của liên bang cho phép thực hiện các hoạt động mà không được Lệnh này cho phép, Lệnh này sẽ có uy quyền hơn và các hoạt động đó sẽ không được xảy ra.
 1. Các định nghĩa và sự miễn trừ.
  1. Vì mục đích của Lệnh này, các cá nhân chỉ có thể rời khỏi nơi cư trú để thực hiện các "Hoạt động thiết yếu" sau đây. Nhưng những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 và những người bị bệnh được khuyến khích mạnh mẽ ở nhà của họ trong phạm vi có thể, trừ khi cần thiết để tìm kiếm hoặc cung cấp dịch vụ y tế hoặc Chức năng chính phủ thiết yếu. Các Hoạt động thiết yếu là:
   1. Tham gia vào các hoạt động hoặc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cho sức khỏe và sự an toàn của họ, hoặc cho sức khỏe và sự an toàn của gia đình hoặc các thành viên trong gia đình (bao gồm cả thú nuôi), chẳng hạn như, đây chỉ là ví dụ và không có giới hạn, đi lấy vật tư y tế hoặc thuốc, hoặc gặp một chuyên gia y tế.
   2. Để có được các dịch vụ hoặc vật tư cần thiết cho bản thân và gia đình hoặc thành viên gia đình của họ, hoặc cung cấp các dịch vụ hoặc vật tư đó cho người khác, chẳng hạn như, đây chỉ là ví dụ và không có giới hạn, thực phẩm đóng hộp, đồ khô, rau quả tươi, vật tư cho thú nuôi , thịt tươi, cá, và gia cầm, và bất kỳ sản phẩm gia dụng nào khác, các sản phẩm cần thiết để làm việc tại nhà hoặc các sản phẩm cần thiết để duy trì môi trường sống, vệ sinh và vận hành nhà ở.
   3. Để tham gia vào hoạt động giải trí ngoài trời, bao gồm, đây chỉ là ví dụ và không có giới hạn, đi bộ, đi bộ đường dài, đi xe đạp và chạy, tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội và với các hạn chế sau:
    1. ​Hoạt động giải trí ngoài trời tại công viên, bãi biển và các địa điểm thiên nhiên khác phải tuân thủ mọi hạn chế về việc đến và sử dụng các nơi đó như được thiết lập bởi Gíam đốc Y tế, chính phủ hoặc tổ chức khác quản lý khu vực đó nhằm giảm sự đông đúc và nguy cơ truyền COVID-19. Những hạn chế như vậy có thể bao gồm, nhưng không chỉ có, việc hạn chế số lượng người đến, đóng cửa khu vực này không cho xe vào và đỗ xe, hoặc đóng cửa không cho công chúng vào;
    2. Việc sử dụng các khu vực và các cơ sở giải trí ngoài trời có thiết bị hay được chạm vào hoặc khuyến khích việc tụ tập, bao gồm, nhưng không giới hạn ở sân chơi, thiết bị tập thể dục, tường leo, khu dã ngoại, công viên chó, hồ bơi, spa, và khu vực nướng thịt, đều bị cấm bên ngoài nơi cư trú, và tất cả các khu vực như vậy sẽ được đóng lại không cho công chúng đi vào bằng cách dùng các biển báo và, nếu phù hợp, các đồ rào;
    3. Các môn thể thao hoặc hoạt động, bao gồm việc sử dụng thiết bị dùng chung hoặc sự tiếp xúc thể chất giữa những người tham gia, chỉ có thể được thực hiện bởi các thành viên của cùng một hộ gia đình hoặc sống cùng một căn hộ; và
    4. Việc sử dụng các phương tiện dùng chung ngoài trời cho các hoạt động giải trí mà có thể xảy ra bên ngoài khu dân cư phù hợp với các hạn chế được nêu trong các mục 1, 2 và 3, ở trên, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các sân golf, công viên trượt băng và sân thể thao, sẽ phải, trước khi họ có thể bắt đầu, tuân theo bản giao thức giữ khoảng cách xã hội và bản giao thức về sức khỏe/an toàn được dán thông báo tại nơi đó và bất kỳ hạn chế nào khác, bao gồm các lệnh cấm, về việc tiếp cận và sử dụng được thiết lập bởi Giám đốc Y tế, chính phủ hoặc cơ quan khác quản lý khu vực đó để giảm thiểu sự đông đúc và rủi ro truyền COVID-19.
   4. ​Để thực hiện công việc cho hoặc tiếp cận một Doanh nghiệp thiết yếu, Doanh nghiệp ngoài trời hoặc thực hiện các hoạt động được cho phép cụ thể trong Lệnh này, bao gồm các Hoạt động cơ bản tối thiểu, như được định nghĩa trong Phần này.
   5. Để cung cấp sự chăm sóc cần thiết cho một thành viên gia đình hoặc thú nuôi trong một gia đình khác đang không ai chăm sóc.
   6. Để tham dự một đám tang với không quá 10 người có mặt.
   7. Để chuyển nhà. Khi di chuyển vào hoặc ra khỏi khu vực của Vùng Vịnh, các cá nhân được khuyến khích cách ly trong 14 ngày. Để kiểm dịch, các cá nhân nên tuân theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ.
  2. ​​Vì mục đích của Lệnh này, các cá nhân có thể rời khỏi nơi cư trú để làm việc, tình nguyện hoặc nhận các dịch vụ tại "Cơ quan hoạt động y tế", bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bệnh viện, phòng khám, địa điểm xét nghiệm COVID-19, nha sĩ, nhà thuốc, ngân hàng máu và nơi cho hiến máu, các công ty dược phẩm và công nghệ sinh học, các cơ sở y tế khác, nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà cung cấp dịch vụ y tế tại nhà, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm trí hoặc bất kỳ dịch vụ y tế liên quan và/hoặc phụ trợ nào. Các "Hoạt động y tế" cũng bao gồm dịch vụ thú y và tất cả các dịch vụ y tế cung cấp cho thú vật. Sự miễn trừ này đối với các Hoạt động y tế sẽ được hiểu rộng rãi để tránh bất kỳ sự cản trở nào trong việc cung cấp dịch vụ y tế, được định nghĩa rộng rãi. Các "Hoạt động y tế" không bao gồm phòng tập thể dục và gym và các cơ sở tương tự.
  3. Vì mục đích của Lệnh này, các cá nhân có thể rời khỏi nơi cư trú của họ để cung cấp bất kỳ dịch vụ nào hoặc thực hiện bất kỳ công việc nào cần thiết cho việc vận hành và bảo trì "Cơ sở hạ tầng", bao gồm sân bay, tiện ích (bao gồm nước, cống, ga và điện), lọc dầu, đường phố và đường cao tốc, giao thông công cộng, cơ sở xử lý chất thải rắn (bao gồm các cơ sở thu gom, loại bỏ, sa thải, tái chế và xử lý chất thải), nghĩa trang, nhà xác, nhà hỏa táng và hệ thống viễn thông (bao gồm cả việc cung cấp cơ sở hạ tầng toàn cầu, toàn quốc và tại địa phương cho internet, dịch vụ điện toán, cơ sở hạ tầng kinh doanh, truyền thông và dịch vụ trên web).
  4. Vì mục đích của Lệnh này, tất cả những người đáp ứng ở tuyến đầu, nhân viên quản lý khẩn cấp, nhân viên cấp cứu, nhân viên tòa án và nhân viên thực thi pháp luật và những người khác cần thực hiện các dịch vụ thiết yếu đều được miễn trừ theo Lệnh này trong phạm vi họ đang thực hiện các dịch vụ thiết yếu đó. Hơn nữa, không có gì trong Lệnh này sẽ cấm bất kỳ cá nhân nào thực hiện hoặc sử dụng các "Chức năng chính phủ thiết yếu" được xác định bởi cơ quan chính phủ thực hiện các chức năng đó trong Quận Hạt. Mỗi cơ quan chính phủ sẽ xác định và chỉ định nhân viên, tình nguyện viên hoặc nhà thầu phù hợp để tiếp tục cung cấp và thực hiện bất kỳ Chức năng chính phủ thiết yếu nào, bao gồm việc thuê hoặc giữ nhân viên mới hoặc nhà thầu để thực hiện các chức năng đó. Mỗi cơ quan chính phủ và các nhà thầu của họ phải sử dụng tất cả các biện pháp bảo vệ khẩn cấp cần thiết để ngăn chặn, giảm thiểu, ứng phó và khắc phục sau đại dịch COVID-19 và tất cả các Chức năng chính phủ thiết yếu sẽ được thực hiện theo các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội ở mức độ khả thi nhất.
  5. Vì mục đích của Lệnh này, một "doanh nghiệp" bao gồm bất kỳ tổ chức vì lợi nhuận, phi lợi nhuận hoặc tổ chức giáo dục nào, cho dù là một công ty, tổ chức có đối tác hoặc có quyền sở hữu duy nhất, và bất kể tính chất của dịch vụ, chức năng được thực hiện hoặc cấu trúc của công ty hoặc cơ quan.
  6. Vì mục đích của Lệnh này, các "Doanh nghiệp thiết yếu" là:
   1. ​​Các cơ quan Hoạt động y tế và các doanh nghiệp vận hành, bảo trì hoặc sửa chữa Cơ sở hạ tầng thiết yếu;
   2. Cửa hàng tạp hóa, chợ nông sản (farmers’ market) được chứng nhận, trang trại và quầy bán rau quả, siêu thị, ngân hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở khác bán lẻ thực phẩm chưa chuẩn bị, thực phẩm đóng hộp, đồ khô, đồ uống không cồn, rau quả tươi, vật tư cho thú nuôi, thịt tươi, cá và gia cầm, cũng như các sản phẩm vệ sinh và các sản phẩm gia dụng cần thiết cho vệ sinh cá nhân hoặc môi trường sống, vệ sinh hoặc vận hành nhà ở. Các doanh nghiệp được bao gồm trong đoạn (ii) này bao gồm các cơ sở bán nhiều loại sản phẩm với điều kiện họ bán các sản phẩm thiết yếu được xác định trong đoạn này ở một lượng đáng kể, chẳng hạn như các cửa hàng rượu cũng bán một lượng thực phẩm đáng kể.
   3. Trồng trọt thực phẩm, bao gồm cả nông nghiệp, chăn nuôi và đánh cá;
   4. Các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm, nơi ở, và các dịch vụ xã hội và các sản phẩm hoặc dịch vụ thiết yếu khác trong cuộc sống cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc có nhu cầu khác;
   5. Xây dựng, nhưng chỉ được cho phép theo Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang và chỉ theo các Giao thức An toàn cho Xây dựng được liệt kê trong Phụ lục B1 và B2 và được đưa vào Lệnh như phần tham khảo. Các dự án công trình công cộng cũng phải tuân theo Phụ lục B, trừ khi có các giao thức khác được chỉ định bởi Giám đốc Y tế;
   6. Báo chí, truyền hình, đài phát thanh và các dịch vụ truyền thông khác;
   7. Trạm xăng và tiệm bán phụ tùng xe ô tô, tiệm sửa xe ô tô (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, xe ô tô, xe tải, xe máy và xe tay ga) và đại lý ô tô, nhưng chỉ nhằm mục đích cung cấp phụ tùng xe và sửa xe ô tô. Đoạn (vii) này không hạn chế việc mua ô tô trên mạng nếu chúng được giao tại nơi cư trú hoặc Doanh nghiệp thiết yếu; Đoạn (vii) này không hạn chế việc mua xe ô tô trực tuyến nếu chúng được chuyển đến nơi cư trú hoặc Doanh nghiệp thiết yếu;
   8. Cửa hàng sửa và bán phụ tùng xe đạp;
   9. Ngân hàng và các tổ chức tài chính liên quan;
   10. Các nhà cung cấp dịch vụ cho việc giao dịch bất động sản (bao gồm cho thuê và bán nhà), bao gồm, nhưng không giới hạn, chuyên gia địa ốc, nhân viên ký quỹ (escrow agent), công chứng viên và các công ty quyền sở hữu (title company), với điều kiện là các cuộc hẹn và các cuộc xem nhà chỉ được thực hiện qua phương tiện điện tử. Nếu việc xem nhà qua phương tiện điện tử là không khả thi, thì lên hẹn cho tối đa hai người khách ở cùng một hộ và một nhân viên dẫn đi xem nhà (nhưng việc đi xem nhà trực tiếp sẽ không xảy ra nếu người cư ngụ đang có mặt tại nhà đó);
   11. Các cửa hàng bán dụng cụ và vật dụng xây dựng/sửa nhà (hardware store);
   12. Thợ ống nước, thợ điện, thợ diệt mối bọ và nhóm thợ khác cung cấp các dịch vụ cần thiết để duy trì môi trường sống, vệ sinh và/hoặc việc vận hành cho nhà ở và cơ sở Doanh nghiệp thiết yếu;
   13. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gửi thư và vận chuyển, bao gồm cả hộp thư bưu điện;
   14. Các tổ chức giáo dục, bao gồm các trường công lập và tư thục từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12, các trường đại học tư và công, nhằm mục đích tạo điều kiện cho việc học từ xa hoặc thực hiện các chức năng thiết yếu, hoặc được cho phép theo đoạn xxvi, với điều kiện là mỗi người phải giữ khoảng cách sáu feet mọi lúc mỗi khi có thể;
   15. Tiệm giặt (laundromat), tiệm giặt khô, và tiệm cung cấp dịch vụ giặt ủi;
   16. Các nhà hàng và các cơ sở khác chuẩn bị và phục vụ thức ăn, nhưng chỉ để giao thức ăn hoặc cho khách đến lấy đi. Các trường học và các tổ chức khác thường cung cấp dịch vụ thực phẩm miễn phí cho học sinh hoặc thành viên của cộng đồng có thể tiếp tục làm như vậy theo Lệnh này, với điều kiện thực phẩm được cung cấp cho học sinh hoặc thành viên của cộng đồng phải được họ lấy mang đi. Các trường học và các cơ quan khác cung cấp dịch vụ thực phẩm theo sự miễn trừ này sẽ không cho phép thực phẩm được ăn tại địa điểm nơi cung cấp thực phẩm, hoặc tại bất kỳ địa điểm nào khác có người tụ họp;
   17. Nhà quàn, nhà xác, nghĩa trang và nhà hỏa táng, trong phạm vi cần thiết cho việc vận chuyển, chuẩn bị hoặc xử lý các thi thể hoặc hài cốt;
   18. Các doanh nghiệp cung cấp cho các Doanh nghiệp thiết yếu khác sự hỗ trợ hoặc nguồn cung ứng cần thiết để hoạt động, nhưng chỉ giới hạn trong việc họ hỗ trợ hoặc cung cấp cho các Doanh nghiệp thiết yếu này. Sự miễn trừ này sẽ không cho phép các cửa hàng bán lẻ của họ bán hàng cho công chúng;
   19. Các doanh nghiệp có chức năng chính là vận chuyển hoặc giao hàng tạp hóa, thực phẩm hoặc hàng hóa khác trực tiếp đến nơi cư trú hoặc doanh nghiệp. Sự miễn trừ này sẽ không được dùng để cho phép sản xuất hoặc lắp ráp các sản phẩm không thiết yếu hoặc cho các chức năng khác ngoài những chức năng cần thiết cho hoạt động giao hàng;
   20. Các hãng hàng không, taxi, công ty cho thuê xe, dịch vụ đi chung xe (bao gồm cả xe đạp và xe tay ga dùng chung) và các nhà cung cấp vận tải tư nhân khác cho dịch vụ vận chuyển cần thiết cho Hoạt động thiết yếu và các mục đích khác được cho phép rõ ràng trong lệnh này;
   21. Chăm sóc tại nhà cho người cao niên, người lớn, trẻ em và thú nuôi;
   22. Cơ sở chăm sóc nội trú và nhà tạm trú cho người cao niên, người lớn và trẻ em;
   23. Các dịch vụ chuyên nghiệp, như dịch vụ pháp lý, chứng giấy tờ hoặc kế toán, khi cần thiết để hỗ trợ cho đúng quy định của các hoạt động không tự chọn, như luật pháp đòi hỏi hoặc liên quan đến việc có người chết hoặc mất khả năng làm việc;
   24. Dịch vụ hỗ trợ các cá nhân tìm kiếm việc làm với các Doanh nghiệp thiết yếu;
   25. Dịch vụ di chuyển tạo điều kiện cho việc chuyển nhà cho dân cư hoặc thương mại được cho phép theo Lệnh này; và
   26. Các nhà trẻ, trại hè và trường học hoặc các chương trình giải trí khác chăm sóc hoặc giám sát trẻ em ở mọi lứa tuổi để các chủ doanh nghiệp, nhân viên, tình nguyện viên và nhà thầu có thể thi hành công việc cho các Doanh nghiệp thiết yếu, Cơ quan chức năng chính phủ thiết yếu, Doanh nghiệp ngoài trời hoặc Hoạt động cơ bản tối thiểu như được cho phép theo Lệnh này. Trong phạm vi có thể, các hoạt động này phải tuân thủ các điều kiện sau:
    1. ​Các hoạt động này Phải được thực hiện trong các nhóm cố định từ 12 trẻ trở xuống (“cố định” có nghĩa là có cùng 12 trẻ em trở xuống trong cùng một nhóm mỗi ngày).
    2. Trẻ em không được đổi từ nhóm này sang nhóm khác.
    3. Nếu có nhiều hơn một nhóm trẻ em ở một cơ sở, mỗi nhóm sẽ ở trong một phòng riêng. Các nhóm không được chơi với nhau.
    4. Các người giữ trẻ hoặc nhà giáo sẽ chăm sóc cùng một nhóm có các trẻ em như nhau.
    ​​​​Giám đốc Y tế sẽ theo dõi cẩn thận tình hình sức khỏe ​cộng đồng đang thay đổi cũng như mọi thay đổi đối với Lệnh Ở Yên Tại Nhà của Tiểu bang. Trong trường hợp Tiểu bang giảm bớt các hạn chế đối với các nhà trẻ và các tổ chức và chương trình liên quan, Giám đốc Y tế sẽ xem xét liệu có nên giảm bớt các hạn chế tương tự trong Lệnh này hay không.​
  7. ​​​​​Vì mục đích của Lệnh này, các "Hoạt động cơ bản tối thiểu" có nghĩa là các hoạt động sau đây dành cho các doanh nghiệp, miễn là chủ doanh nghiệp, nhân viên và nhà thầu tuân thủ các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội như được xác định trong Phần này, trong phạm vi có thể, trong khi thực hiện các hoạt động đó:
   1. ​Các hoạt động cần thiết tối thiểu để duy trì và bảo vệ giá trị của hàng hóa và cơ sở vật chất của doanh nghiệp; bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh; quy trình trả lương và lợi ích nhân viên; hỗ trợ việc giao hàng tồn kho trực tiếp đến nhà hoặc doanh nghiệp; và các hoạt động liên quan. Để giải thích rõ ràng, đoạn này không cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách đến nhận hàng trước cửa tiệm.
   2. Các hoạt động cần thiết tối thiểu để tạo điều kiện cho chủ doanh nghiệp, nhân viên và người làm việc theo hợp đồng của doanh nghiệp có thể tiếp tục làm việc từ xa tại nơi cư trú của họ và để doanh nghiệp có thể cung cấp dịch vụ của họ từ xa.
  8. Vì mục đích của Lệnh này, tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại các cơ sở trong Quận được công chúng hoặc nhân viên đi đến hoặc sử dụng phải, theo điều kiện của hoạt động đó, soạn và dán thông báo bản "Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội" cho mỗi cơ sở này; tuy nhiên, các hoạt động xây dựng sẽ phải tuân thủ các Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng được nêu trong Phụ lục B thay vì Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội. Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội phải thực chất ở dạng như Phụ lục A được đính kèm với Lệnh này và phải được cập nhật từ các phiên bản trước để đáp ứng các quy định mới được liệt kê trong Lệnh này hoặc trong hướng dẫn hoặc chỉ thị liên quan từ Giám đốc Y tế. Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội phải được dán thông báo tại hoặc gần lối vào của cơ sở có liên quan và sẽ được dễ thấy bởi công chúng và nhân viên. Một bản sao của Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội cũng phải được cung cấp cho mỗi người làm việc tại cơ sở. Tất cả các doanh nghiệp tuân theo đoạn này sẽ thực hiện Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội và cung cấp bằng chứng đã thi hành cho bất kỳ cơ quan nào thi hành Lệnh này khi được yêu cầu. Giao thức giữ Khoảng cách Xã hội phải giải thích cách thức doanh nghiệp đạt được những điều sau đây, khi có ứng dụng:
   1. ​Hạn chế số lượng người có thể vào cơ sở bất cứ lúc nào để đảm bảo rằng mọi người trong cơ sở có thể dễ dàng duy trì khoảng cách tối thiểu sáu feet (2 mét) với nhau mọi lúc, trừ khi cần phải hoàn thành hoạt động Doanh nghiệp thiết yếu;
   2. Yêu cầu tất cả những người vào cơ sở phải đeo khăn che mặt, trừ những người được miễn trong quy định đeo khăn che mặt (ví dụ, trẻ nhỏ);
   3. Tại các địa điểm trong cơ sở nơi mọi người có thể xếp hàng, đánh dấu các điểm cách nhau tối thiểu sáu feet để thiết lập nơi các cá nhân nên đứng để có đủ khoảng cách an toàn;
   4. Cung cấp chất khử trùng tay, xà phòng và nước, hoặc chất khử trùng hiệu quả tại hoặc gần lối vào của cơ sở và trong các khu vực thích hợp khác để công chúng và nhân viên sử dụng, và tại các địa điểm nhân viên thường xuyên tương tác với các thành viên của cộng đồng (ví dụ, quầy trả tiền);
   5. Cung cấp các hệ thống thanh toán không tiếp xúc hoặc, nếu không khả thi, đưa ra quy định khử trùng tất cả các máy thanh toán, bút và bút stylus sau mỗi lần sử dụng;
   6. Thường xuyên khử trùng các bề mặt khác hay được chạm vào;
   7. Dán một biển báo ở lối vào của cơ sở thông báo cho tất cả nhân viên và khách hàng rằng họ nên: tránh vào cơ sở nếu họ có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào; duy trì khoảng cách tối thiểu sáu feet với nhau; hắt hơi và ho vào khuỷu tay; và không bắt tay hoặc tham gia vào bất kỳ tiếp xúc thể chất không cần thiết; và
   8. Bất kỳ biện pháp bổ sung nào cho việc giữ khoảng cách an toàn đang được thực hiện (xem hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại: www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html).
  9. ​Vì mục đích của Lệnh này, việc "Đi lại thiết yếu" có nghĩa là các chuyến đi cho bất kỳ mục đích nào sau đây:
   1. Chuyến đi liên quan đến việc cung cấp hoặc tiếp cận các Hoạt động thiết yếu, Chức năng chính phủ thiết yếu, Doanh nghiệp thiết yếu, Hoạt động cơ bản tối thiểu, Hoạt động ngoài trời và Doanh nghiệp ngoài trời.
   2. Chuyến đi để chăm sóc cho bất kỳ người cao niên, trẻ vị thành niên, người phụ thuộc hoặc người khuyết tật.
   3. Chuyến đi đến hoặc đi về từ các tổ chức giáo dục cho mục đích nhận tài liệu cho việc học từ xa, để nhận bữa ăn và bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác.
   4. Chuyến đi để trở về một nơi cư trú từ bên ngoài Quận Hạt.
   5. Chuyến đi được yêu cầu bởi cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án.
   6. Chuyến đi cần thiết cho người không phải là cư dân trở về nơi cư trú bên ngoài Quận Hạt. Các cá nhân được khuyến khích mạnh mẽ để xác minh rằng phương tiện giao thông ra khỏi Quận vẫn có sẵn và hoạt động trước khi bắt đầu chuyến đi như vậy.
   7. Chuyến đi để sắp xếp hậu sự và chôn cất.
   8. Chuyến đi để sắp xếp nơi trú ẩn hoặc tránh bị vô gia cư.
   9. Chuyến đi để tránh bạo hành gia đình hoặc lạm dụng trẻ em.
   10. Chuyến đi do dàn xếp về quyền đi thăm con hoặc nuôi con.
   11. Chuyến đi đến một nơi để tạm trú tại một nhà ở hoặc cơ sở khác để tránh khả năng lây nhiễm COVID-19 sang người khác, chẳng hạn như khách sạn hoặc cơ sở khác được cung cấp bởi cơ quan chính phủ cho các mục đích đó.
  10. Vì mục đích của Lệnh này, các "khu dân cư" bao gồm các khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê chung và các cơ sở tương tự. Khu dân cư cũng bao gồm các cấu trúc cho việc sinh sống và không gian ngoài trời gắn liền với các cấu trúc đó, chẳng hạn như sân hiên, hiên nhà, sân sau và sân trước mà chỉ có thể được sử dụng bởi một gia đình hoặc hộ gia đình.
  11. Vì mục đích của Lệnh này, "Quy định giữ Khoảng cách Xã hội" có nghĩa là:
   1. ​Duy trì khoảng cách an toàn ít nhất 6 feet với các cá nhân không thuộc cùng một hộ gia đình hoặc căn hộ đang sinh sống;
   2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng chất khử trùng tay được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh công nhận là có hiệu quả chống lại COVID-19;
   3. Che miệng ho và hắt hơi bằng khăn giấy hoặc vải hoặc, vào tay áo hoặc khuỷu tay (nhưng không vào tay); và
   4. Đeo khăn che mặt khi ra ngoài nơi công cộng, phù hợp với mệnh lệnh hoặc hướng dẫn của Giám đốc Y tế; và
   5. Tránh tất cả các việc giao tiếp xã hội bên ngoài hộ gia đình khi bị sốt, ho hoặc các triệu chứng COVID-19 khác.
   ​​​​​ Tất cả các cá nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội, ngoại trừ trong phạm vi giới hạn cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc (bao gồm chăm sóc trẻ em, người lớn hoặc chăm sóc người cao niên, chăm sóc cho các cá nhân có nhu cầu đặc biệt và chăm sóc bệnh nhân); khi cần thiết để thực hiện công việc của các Doanh nghiệp thiết yếu, các Chức năng chính phủ thiết yếu hoặc cung cấp cho các Hoạt động cơ bản tối thiểu; hoặc như được quy định rõ ràng trong Lệnh này. Các Sinh hoạt ngoài trời và Doanh nghiệp ngoài trời phải tuân thủ nghiêm ngặt các Quy định giữ Khoảng cách Xã hội này.
  12. ​​​Vì mục đích của Lệnh này, các "Doanh nghiệp ngoài trời" có nghĩa là:
   1. Các doanh nghiệp sau đây thường hoạt động chủ yếu ngoài trời trước ngày 16 tháng 3 năm 2020 và địa điểm đó có khả năng duy trì đủ khoảng cách an toàn ít nhất sáu feet giữa tất cả mọi người:
    1. Các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động ngoài trời, chẳng hạn như vườn ươm bán buôn và bán lẻ, hoạt động nông nghiệp và trung tâm vườn.
    2. Các nhà cung cấp dịch vụ chủ yếu cung cấp các dịch vụ ngoài trời, như dịch vụ làm cảnh vườn và cắt cây cỏ và dịch vụ phục hồi môi trường.
    Để giải thích rõ ràng, các "Doanh nghiệp ngoài trời" không bao gồm các nhà hàng, quán cà phê hoặc quán bar ngoài trời. ​
  13. Vì mục đích của Lệnh này, các "Doanh nghiệp ngoài trời" có nghĩa là:
   1. ​Để có được hàng hóa, dịch vụ hoặc vật tư từ, hoặc để làm việc cho, một Doanh nghiệp ngoài trời.
   2. Để tham gia vào sinh hoạt giải trí ngoài trời như được cho phép trong Phần 16.a.
 1. Các cơ quan chính phủ và các cơ quan khác đang điều hành các nhà tạm trú và các cơ sở khác mà đang cung cấp nơi ở hoặc bữa ăn hoặc các điều thiết yếu khác cho cuộc sống của những người vô gia cư sẽ phải thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo tuân thủ Quy định giữ Khoảng cách Xã hội, bao gồm cung cấp đầy đủ chất khử trùng tay. Ngoài ra, các cá nhân trải qua tình trạng vô gia cư không có nơi trú và sống trong các khu vực cắm lều, ở mức độ khả thi tối đa, nên tuân theo việc giữ khoảng cách 12 feet xung quanh lều, và các cơ quan chính phủ nên cung cấp phòng vệ sinh và rửa tay cho các cá nhân trong các khu vực đó như được quy định trong bản Hướng dẫn Ứng phó với Coronavirus 2019 (COVID-19) tạm thời cho Người trong Tình trạng Vô gia cư không có Nơi trú ẩn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/unsheltered-homlessness.html).
 1. Căn cứ theo Bộ luật Chính phủ 26602 và 41601, Bộ luật Sức khỏe và An toàn phần 101029 và Bộ luật Pháp lệnh Quận Hạt Santa Clara phần A1-34 et seq., Giám đốc Y tế yêu cầu Cảnh sát trưởng của hạt và tất cả các cảnh sát trưởng của thành phố trong Quận Hạt đảm bảo sự tuân thủ và thi hành Lệnh này. Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này sẽ cấu thành mối đe dọa sắp xảy ra và nguy hại đến sức khỏe cộng đồng, cấu thành mối phiền toái trong công cộng và có thể bị trừng phạt bằng hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.
 1. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào lúc 11:59 tối ngày 3 tháng 5 năm 2020 và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến 11:59 tối ngày 31 tháng 5 năm 2020 hoặc cho đến khi lệnh được gia hạn, hủy bỏ, thay thế hoặc sửa đổi bằng văn bản bởi Giám đốc Y tế.
 1. Các bản sao của Lệnh này sẽ nhanh chóng được cung cấp: (1) tại Trung tâm Chính quyền của Quận tại 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) đăng trên trang web của Sở Y tế Công cộng Quận Hạt (sccphd.org); và (3) được cung cấp cho bất kỳ thành viên nào trong cộng đồng yêu cầu một bản sao của Lệnh này.
 1. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Lệnh này trong việc áp dụng với bất kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào là không hợp lệ, sự nhắc nhở của Lệnh này, bao gồm việc áp dụng phần hoặc điều khoản đó cho người hoặc hoàn cảnh kia, sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục trong toàn lực và hiệu lực đầy đủ. Để đạt được mục đích đó, các quy định của Lệnh này có thể được tách rời.

 

LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH:

 

Sara H. Cody, M.D.
Giám đốc Sở Y tế của Quận Hạt Santa Clara
Ngày: 4/29/2020

 

Được phê chuẩn về hình thức và tính hợp pháp:

James R. Williams
Luật sư Quận Hạt
Ngày: 4/29/2020

 

Có đính kèm:
Phụ lục A – Giao thức Giữ Khoảng cách Xã hội
Phụ lục B1 – Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng nhỏ
Phụ lục B2 – Giao thức An toàn cho Dự án Xây dựng Lớn​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​
Last updated: 6/5/2020 11:03 AM