Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Kautusan Ng Opisyal Ng Pangkalusugan Ng County Ng Santa Clara

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last content update: 9/14/2020

KAUTUSAN NG OPISYAL NG PANGKALUSUGAN NG COUNTY NG SANTA CLARA NA NAGTATAG NG MGA MANDATORYANG PAMAMARAAN SA PAGBAWAS NG PANGANIB NA NAAANGKOP SA LAHAT NG MGA AKTIBIDAD AT SEKTOR UPANG MATUGUNAN ANG PANDEMYANG COVID-19

PETSA NG KAUTUSAN: Hulyo 2, 2020

Mangyaring basahin nang mabuti ang itong Kautusan. Ang paglabag sa o kabiguang sumunod sa itong Kautusan ay isang maliit na krimen (misdemeanor) na mapaparusahan ng multa, pagkabilanggo, o pareho. (Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan ng California § 120295, et seq.; Cal. Kodigong Penal §§ 69, 148(a)(1); Kodigo ng Ordinansa ng Santa Clara County § A1-28.)

Noong Agosto 28, 2020, inilabas ng Estado ang kanilang Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ("Plano"), na lumikha ng isang sistema ng mga antas ng mga paghihigpit sa COVID-19 na dapat sundin ng lahat ng mga county sa California. Ang Santa Clara County ay kasalukuyang nasa Pangalawang Antas (Pula) at mananatili doon hanggang sa ilipat ng Estado ang Santa Clara County sa Pangatlong Antas (Kulay-dalandan) o ibalik sa Unang Antas (Purple). Nalalapat ang pinakahigpit na panuntunan sa Unang Antas, at ang pinakamaluwag na panuntunan ay nalalapat sa Ikaapat na Antas.

Habang nasa Pangalawang Antas pa ang Santa Clara County, lahat ng mga paghihigpit sa Pangalawang Antas ay malalapat. Tulad ng nakasanayan, ang mga residente at negosyo ng Santa Clara County ay dapat sumunod sa parehong mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at ng County, at kung mayroong pagsalungat sa pagitan ng dalawa, dapat sundin ang mas mahigpit na Kautusan.

Ang mga paghihigpit sa Pangalawang Antas ay naiiba sa mga paghihigpit sa Unang Antas (na dating nalalapat) sa mga sumusunod na paraan:

 • Ang lahat ng mga negosyong serbisyong pangangalagang pansarili ay maaari nang magpatakbo sa loob, maliban sa mga partikular na serbisyo (tulad ng mga facial at face makeup application) na hindi pa rin pinapayagan sa loob dahil sila ay nangangailangan ng pagtanggal ng panakip sa mukha at sila ay masyadong mapanganib.
 • Ang mga panloob na shopping mall ay maaaring dumagdag sa limitasyon ng kanilang kapasidad mula sa 25% hanggang sa 50% ng normal na kapasidad (o sa kapasidad na pinapayagan ng Kautusan ng Pagbawas ng Panganib ng County, alinman ang mas mahigpit). Ang mga karaniwang lugar ay dapat manatiling sarado. Tandaan na hindi pinapayagan ng Kautusan ng Pagbawas ng Panganib ng County ang mga food court na magbukas ng anumang mga panloob na lugar ng kainan.
 • Ang mga negosyong retail ay maaaring dumagdag sa limitasyon ng kanilang kapasidad mula sa 25% hanggang sa 50% ng normal na kapasidad (o sa kapasidad na pinapayagan ng Kautusan ng Pagbawas ng Panganib ng County, alinman ang mas mahigpit).
 • Ang mga library ay maaaring dumagdag sa limitasyon ng kanilang kapasidad mula sa 25% hanggang sa 50% ng normal na kapasidad (o sa kapasidad na pinapayagan ng Kautusan ng Pagbawas ng Panganib ng County, alinman ang mas mahigpit).
 • Ang mga gym at fitness center ay maaari nang magpatakbo sa loob, ngunit dapat nilang limitahan ang kapasidad sa 10% ng normal na kapasidad (o sa kapasidad na pinapayagan ng Kautusan ng Pagbawas ng Panganib ng County, alinman ang mas mahigpit). Nalalapat din ito sa mga panloob na sports at pasilidad sa sayaw (halimbawa, gymnastics, martial arts, fencing, at mga pasilidad ng Zumba).
 • Ang mga museo at zoo ay maaari nang magpatakbo sa loob, ngunit dapat nilang limitahan ang kapasidad sa 25% ng normal na kapasidad (o sa kapasidad na pinapayagan ng Kautusan ng Pagbawas ng Panganib ng County, alinman ang mas mahigpit).

Tingnan ang mga sumusunod na tsart para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang pinapayagan sa loob at labas sa Santa Clara County:

Bagong Kautusan na Inilabas noong Hulyo 2, 2020: Nagpalabas ng bagong Kautusan ang Opisyal ng Pangkalusugan noong Hulyo 2, 2020. Itong Kautusan ay magkakabisa sa Hulyo 13, 2020. Nasa ibaba ang Kautusan ng Hulyo 2 at ilang mga dokumento upang matulungan kayo sa pag-unawa nito.

 • Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal ng Pangkalusugan (PDF)
 • Hulyo 2 Buod ng Ehekutibo ng Kautusan (PDF)
 • Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao
 • Mga Kinakailangan para sa Lahat ng mga Negosyo (PDF)
 • Ano ang Dapat Makita ng mga Customer sa Bawat Negosyo? (PDF)
 • Mandatoryang Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan: magsisimulang magpalabas ang Opisyal ng Pangkalusugan ng mga mandatoryang Direktiba para sa mga tiyak na sektor at aktibidad ng negosyo, kabilang ang:
  • Mga Personal na Serbisyo (kabilang ang mga salon ng buhok at kuko, mga manggagawa ng tattoo at piercing, teraputa ng masahe, at iba pang mga serbisyo na nagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalaga sa katawan) (PDF​)
  • Mga pagtitipon (kabilang ang sosyal, relihiyon, pampulitika, seremonyal, atleta, at iba pang mga uri ng pagtitipon) (PDF​)
  • Mga Gym at Sentro ng Fitness (PDF​)
  • Pampublikong Transportasyon (PDF​)
  • Libangan at Atletika (PDF​)
  • Konstruksyon (PDF​)
  • Mga Hotel/Motel - (PDF​)
  • Agrikultura (PDF​)
  • Panlabas na palanguyan - (PDF)
  • Mga pasilidad ng Pagkain (PDF​)
  • Panlabas na kainan - (PDF)
  • Pangangalaga sa bata, mga summer camp, at mga aktibidad ng mga bata (PDF)
  • Mga Sinehan​: binawi 9/8/20 
  • Mga Tanggapan para sa Mga Non-Essential Sector: binawi 9/8/20 
  • Mga Cardroom: binawi 9/8/20 
  • Mga Mall: binawi 9/8/20  
  • Mga Zoo at Museo: binawi 9/8/20 ​​

​SA ILALIM NG AWTORIDAD NG KODIGONG PANGKALUSUGAN AT KALIGTASAN NG CALIFORNIA SEKSYONG 101040, 101085, 120175 AT KODIGONG ORDINANSA NG SANTA CLARA COUNTY SEKSYONG A18-33, INUUTOS NG OPISYAL NG PANGKALUSUGAN ("OPISYAL NG PANGKALUSUGAN") NG COUNTY NG SANTA CLARA:

 1. Layunin at Hangarin.
  1. Itong Kautusan ay pumapalit sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan ng Mayo 18, 2020 na nagdidirekta sa lahat ng mga indibidwal na manatili sa bahay ("Naunang Kautusan"), na pinabago noong Hunyo 5, 2020, bilang epektibong petsa at oras na itinakda sa Seksyong 16 sa ibaba. Pinapayagan nitong Kautusan ang karamihan ng mga aktibidad, paglalakbay, negosyo, at tungkulin ng gobyerno na mangyari alinsunod sa tinukoy na mga paghihigpit, mga limitasyon, at mga kondisyon upang limitahan ang pagkakalat ng Sakit ng Bagong Coronavirus 2019 ("COVID-19"). Ang COVID-19 ay nagpapatuloy, gayunpaman, upang magdulot ng isang matinding panganib sa mga residente ng ating County, at ang makabuluhang mga pamamaraan ng kaligtasan ay kinakailangan upang maprotektahan laban sa isang pagsulong ng mga kaso ng COVID-19 at pagkamatay. Itong Kautusan ay nangangailangan ng mga pamamaraan sa pagbabawas ng panganib sa lahat ng mga sektor at aktibidad ng negosyo, na tinitiyak ang mga kinakailangang pag-iingat ay sinusundan habang iniaangkop natin ang paraan ng pamumuhay at pagsagawa sa patuloy sa pagbabanta ng virus. Patuloy na susubaybayan ng Opisyal ng Pangkalusugan ang data tungkol sa at umuusbong na pang-agham na pag-unawa sa mga panganib na dulot ng COVID-19 at maaaring baguhin o tanggalin ang Kautusan batay sa pagsusuri ng data at kaalaman. Mula sa epektibong petsa at oras nitong Kautusan na nakasulat sa Seksyong 16 sa ibaba, lahat ng mga indibidwal, negosyo, at mga ahensya ng gobyerno sa County ay kinakailangan na sundin ang mga probisyon nitong Kautusan.
  2. Ang pangunahing layunin ng Kautusan na ito ay upang mabawasan ang panganib ng pagkakalat ng COVID-19 sa County. Lahat ng mga probisyon nitong Kautusan ay dapat isalin upang maipatupad itong hangarin. Ang kabiguang sumunod sa alinman sa mga probisyon nitong Kautusan ay bumubuo ng isang papalapit na banta at panganib sa kalusugan ng publiko, bumubuo ng isang panggulo sa publiko, at mapaparusahan sa pamamagitan ng multa, pagkabilanggo, o pareho.
  3. Ang mga pagsisikap na ginawa sa ilalim ng mga naunang kautusan na manatili-sa-bahay ng Opisyal ng Pangkalusugan ay nagpabagal sa tilapon ng virus. Habang ang emerhensiya sa pampublikong pangkalusugan at pagbabanta sa populasyon ng County ay mananatiling malubha, ang rehiyon ay makabuluhang nadagdagan ang kapasidad nito upang makita ang mga kaso, mapigil ang pagkalat, at gamutin ang mga nahawaang pasyente sa pamamagitan ng malawakang pagsusuri; lubos na pinalawak nito ang imbestigasyon ng mga kaso at ang programa at mga manggagawa ng pagsubaybay ng nakipag-ugnay; at pinalawak ang mga mapagkukunan at kapasidad ng ospital.
  4. Kasabay nito, sa buong rehiyon at sa buong Estado, nagkaroon ng isang makabuluhan at mabilis na pagbubukas muli ng mga negosyo at aktibidad, na sinamahan ng pagtaas ng mga kaso at pag-ospital, na nagdadala ng mga panganib sa mga residente at mga mapagkukunan ng County. Habang patuloy na nagbabago ang aming mga estratehiya sa pagprotekta ng mga residente ng County mula sa COVID-19, dapat nating isaalang-alang ang parehong tilapon ng virus sa County at sa buong rehiyon, at ang katotohanan din na sa ilalim ng Naunang Kautusan, ang karamihan ng mga negosyo at maraming mga aktibidad ay pinapayagan upang magbukas na may mga paghihigpit at mga limitasyon. Bukod dito, marami sa mga negosyo at aktibidad na nanatiling sarado sa ating County ay bukas sa ibang lugar, at ang ating mga residente ay naglalakbay sa ibang mga hurisdiksyon upang makisali sa mga aktibidad na iyon o makisali sa kanila dito sa County nang walang pagsunod sa wastong pag-iingat. Upang maprotektahan ang komunidad mula sa COVID-19, dapat nating tiyakin na kapag ang mga tao ay nakikibahagi sa mga aktibidad na ginagawa nila ito nang ligtas hangga't maaari.
  5. Kaugnay sa lahat ng mga sitwasyong ito, nararapat na pahintulutan ang karamihan ng mga aktibidad, paglalakbay, at pagpapatakbo ng negosyo upang magpatuloy, ngunit napapailalim sa mga makabuluhang kondisyon at limitasyon upang mabawasan ang panganib ng pagkakalat ng COVID-19, maiwasan ang malubhang sakit at kamatayan, at matiyak na ang mga mapagkukunan at kapasidad ng healthcare ay mananatiling sapat upang matugunan ang mga pangangailangan ng populasyon.
  6. Ang mga paghihigpit na nakalagay sa Kautusan na ito ay batay sa ebidensya ng patuloy na makabuluhang pagkakalat sa komunidad ng COVID-19 sa loob ng County; ebidensya ng agham at pinakamahusay na pamamaraan patungkol sa pinaka-epektibong pamamaraan upang mapabagal ang pagkakalat ng mga nakakahawang sakit sa pangkalahatan at partikular ang COVID-19; katibayan na ang edad, kondisyon, at kalusugan ng isang makabuluhang bahagi ng populasyon ng County ay may panganib para sa malubhang komplikasyon sa kalusugan, kabilang ang kamatayan, mula sa COVID-19; at karagdagang katibayan na ang iba, kabilang ang mas bata at ang malusog na mga tao, ay nasa panganib din para sa malubhang negatibong mga kinalabasan at maaari ring kumalat ang COVID-19 sa mas madaling masugatan na mga tao. Sapagkat kahit na ang mga taong walang sintomas ay maaaring magpakalat ng impeksyon, at dahil nagpapakita ang ebidensya na madaling kumalat ang impeksyon, ang mga direkta o hindi direktang pakikipag-ugnay na personal ay maaaring magresulta sa maiiwasang pagkakalat ng virus.
  7. Ipinakita ng pang-agham na ebidensya na, sa yugtong ito ng pandemya, nananatiling mahalaga upang mapanatili ang mga limitasyon at kondisyon upang mapabagal ang pagkakalat ng virus upang makatulong: (a) protektahan ang pinaka mahina; (b) pigilan na masobrahan ang sistema ng health care; (c) pigilan ang pangmatagalang mga talamak na kondisyon ng pangkalusugan na nauugnay sa COVID-19, tulad ng sakit sa puso, sa bato, at pinsala sa paghinga at pagkawala ng mga braso at paa mula sa namuong dugo; at (d) maiwasan ang pagkamatay. Ang mga limitasyong ito at kondisyon ay kinakailangan upang mapabagal ang pagkalat ng sakit na COVID-19, pagpapanatili ng kapasidad ng health care sa County at pagsulong patungo sa isang punto sa kasalukuyang emerhensiya ng pampublikong pangkalusugan kung saan maaaring ma-kontrol ang pagkakalat.
 1. Kakayahang magamit. Lahat ng mga indibidwal, negosyo, at iba pang mga entidad sa County ay iniutos na sumunod sa naaangkop na mga probisyon ng Kautusan na ito. Para sa kalinawan, ang mga indibidwal na hindi kasalukuyang naninirahan sa County ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na mga kinakailangan ng Kautusan kapag nasa County sila. Ang mga entidad ng gobyerno ay hinihimok na sundin ang mga kinakailangan nitong Kautusan na naaangkop sa mga negosyo, ngunit ang mga ahensya ng gobyerno at ang kanilang mga kontratista ay hindi kinakailangang sumunod sa mga kinakailangang ito na ang naturang mga kahilingan ay makakahadlang o makakagambala sa isang napakahalagang gawain ng gobyerno, tulad ng tinukoy ng entidad ng gobyerno, maliban kung sa partikular ay dinirekta ng Opisyal ng Pangkalusugan.
 1. Pagsasama ng mga Pagpapahayag ng Pang-emerhensiya at mga Kautusan ng Estado.
  1. Ipinalabas itong Kautusan alinsunod sa, at isinasama sa pamamagitan ng sanggunian, ang Marso 4, 2020 Proklamasyon ng Estado ng Pang-emerhensiya na ipinalabas ni Gobernador Gavin Newsom, ang Pebrero 3, 2020 Proklamasyon ng Direktor ng mga Serbisyong Pang-emerhensiya na Nagpapahayag ng Pagkakaroon ng isang Lokal na Emerhensiya sa County, ang Pebrero 3, 2020 Deklarasyon ng Lokal na Pang-emerhensiya ng Kalusugan Tungkol sa Bagong Coronavirus 2019 (COVID-19) na ipinalabas ng Opisyal ng Kalusugan, ang Pebrero 10, 2020 Resolusyon ng Lupon ng mga Superbisor ng County ng Santa Clara sa Pagpatibay at Pagpapalawak ng Deklarasyon ng isang Lokal na Pang-emerhensiya ng Kalusugan, at ang Pebrero 10, 2020 Resolusyon ng Lupon ng mga Superbisor ng County ng Santa Clara sa Pagpatibay at Pagpapalawak ng Proklamasyon ng isang Lokal na Pang-emerhensiya.
  2. Itong Kautusan ay ipinalabas din sa dahilan ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado noong Marso 19, 2020 (ang "Kautusan ng Estado na Manatili sa Bahay"), na nagtatakda ng mga paghihigpit sa batayan sa buong estado sa mga aktibidad sa negosyo na hindi pang-tirahan, na epektibo hanggang sa karagdagang abiso, at sa Kautusang Ehekutibo ng Gobernador ng Marso 19, 2020 N-33-20 na nagdidirekta sa mga residente ng California na sundin ang Kautusan ng Estado na Manatili sa Bahay; ang Kautusang Ehekutibo ng Gobernador ng Mayo 4, 2020 N-60-20; at ang Kautusan ng opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado ng Mayo 7, 2020 na nagpapahintulot sa mga lokal na hurisdiksyon na magsimula ng pagbukas nang yugto-yugto. Ang Kautusang Ehekutibo ng Mayo 4, 2020 at ang Kautusan ng Mayo 7, 2020 ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado ay malinaw na kinikilala ang awtoridad ng lokal na opisyal ng pangkalusugan upang maitaguyod at maipatupad ang mga pamamaraan sa pampublikong pangkalusugan sa loob ng kani-kanilang mga hurisdiksyon na mas mahigpit kaysa sa mga ipinatupad ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado.
 1. Obligasyon na Sundin ang Mas Mahigpit na Kautusan. Kung mayroong isang salungatan sa pagitan nitong Kautusan at anumang kautusan na ipinalabas ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado o ng Gobernador na nauugnay sa pandemyang COVID-19, ang pinakamahigpit na probisyon ang mag-kokontrol. Para sa kalinawan, ang lahat ng mga indibidwal at mga entidad ay dapat sumunod sa Kautusan ng Estado na Manatili sa Bahay, ang anumang mandatoryang patnubay na ipinalabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, anumang mandatoryang kautusan ng Gobernador, o anumang iba pang mandatoryang probisyon ng batas ng Estado kapag mas mahigpit ito kaysa sa anumang probisyon nitong Kautusan. Kasabay sa seksyong 131080 sa Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan ng California at ang Gabay ng Pamamaraan para sa Nakakahawang Sakit sa California ng Opisyal ng Pangkalusugan, maliban kung ang Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ay maaaring magpalabas ng isang kautusan na malinaw na nakadirekta sa itong Kautusan at batay sa isang paghahanap na ang isang probisyon nitong Kautusan ay bumubuo ng isang panganib sa kalusugan ng publiko, ang anumang mas mahigpit na mga pamamaraan sa nitong Kautusan ay patuloy na magpatupad at magkontrol sa County na ito. Bilang karagdagan, kung ano ang pinapayagan ng anumang pederal na patnubay ang mga aktibidad na hindi pinahihintulutan nitong Kautusan, kinokontrol nitong Kautusan at ang mga aktibidad na iyon ay hindi pinapayagan. 
 1. Obligasyon na Sundin ang mga Direktiba ng Opiysal ng Pangkalusugan at Mandatoryang Patnubay ng Estado. Bilang karagdagan sa pagsunod sa lahat ng mga probisyon nitong Kautusan, ang lahat ng mga indibidwal at mga entidad, kabilang ang lahat ng mga negosyo at mga entidad ng gobyerno, ay dapat ding sumunod sa anumang naaangkop na direktiba na ipinalabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County at anumang naaangkop na "Patnubay sa Industriya ng COVID-19" na ipinalabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, makikita sa https://covid19.ca.gov/industry-guidance/. Sa lawak na may salungatan ang mga probisyon sa mga direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County at patnubay ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado, nalalapat ang mas mahigpit na mga probisyon. 
 1. Mga kahulugan.
  1. Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang isang "negosyo" ay kasama ang anumang for-profit, non-profit, o pang-edukasyon na entidad, kahit na isang entidad ng korporasyon, samahan, sosyohan o nag-iisang pagmamay-ari, at anuman ang katangian ng serbisyo, ang tungkulin nito, o istraktura ng korporasyon o entidad nito. Para sa kalinawan, ang "negosyo" ay may kasamang for-profit, non-profit, o entidad na pang-edukasyon na nagsasagawa ng mga serbisyo o gawain sa ilalim ng kontrata sa isang ahensya ng gobyerno.
  2. Para sa mga layunin nitong Kautusan, ang "tauhan" ay nangangahulugang ang mga sumusunod na indibidwal na nagbibigay ng mga kalakal o serbisyo o nagsasagawa ng mga operasyon na nauugnay sa negosyo sa County: mga empleyado; mga kontratista at sub-kontratista (tulad ng mga nagbebenta ng mga kalakal o nagsasagawa ng mga serbisyo sa lugar o nagde-deliver ng mga kalakal para sa negosyo); mga independyenteng kontratista (tulad ng "gig workers" na nagsasagawa ng trabaho sa pamamagitan ng aplikasyon ng negosyo o iba pang online interface); mga tindera na pinahihintulutang magbenta ng mga paninda sa lokasyon; mga boluntaryo; at iba pang mga indibidwal na regular na nagbibigay ng mga serbisyo sa lokasyon sa kahilingan ng negosyo.
  3. Para sa mga layunin nitong Kautusan, isang "pagtitipon" ay anumang panloob o panlabas na kaganapan o pagpupulong na pinagsasama-sama ang mga tao mula sa magkakahiwalay na mga sambahayan sa isang nakaayos na pamamaraan. Ang mga limitasyon sa mga pagtitipon na nakalagay sa itong Kautusan ay nalalapat sa mga pagtitipon para sa anumang layunin, kabilang ang para sa pang-ekonomiya, sosyal, relihiyon, kultura, o iba pang mga layunin tulad ng, sa pamamagitan ng halimbawa at hindi limitado, isang kumperensya, serbisyo sa pagsamba, pagganap, o pista. Para sa kalinawan, hindi kasama sa pagtitipon ang mga normal na operasyon sa: silid-aralan; mga lugar na naglalakbay ang mga tao; o mga lokasyon kung saan nasa parehong pangkalahatang espasyo sa parehong oras ang mga tao ngunit nakikibahagi sa magkahiwalay na mga aktibidad, kabilang ang, sa pamamagitan ng halimbawa, mga opisinang medikal, ospital, o mga kapaligirang negosyo tulad ng mga opisina, tindahan, at restawran kung saan ang mga tao ay maaaring nagtatrabaho, namimili, o kumakain sa parehong pangkalahatang lugar ngunit hindi nagtitipon nang organisadong pamamaraan. Ang pagtitipon ay hindi din kasama ang mga panloob na pagpupulong na eksklusibo na kinasasangkutan ng mga tauhan ng isang solong negosyo dahil ang mga aktibidad na iyon ay napapailalim sa magkakahiwalay na mga probisyon nitong Kautusan at mga direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan.
 1. Ang Pagpanatili sa Tahanan ay ang Pinakamahusay na Paraan upang Mabawasan ang Panganib. Ang lahat ng mga tao ay mariing ipinapaalala na ang pagpapatuloy na manatili sa bahay hangga't maaari ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang panganib ng pagkakalat ng COVID-19, at samakatuwid ang mga paglalakbay at mga aktibidad sa labas ng bahay ay dapat na mabawasan. Ang lahat ng mga aktibidad na nagsasangkot ng pakikipag-ugnay sa mga tao sa labas ng sambahayan ng isang tao ay nagdaragdag ng panganib ng pagkakalat ng COVID-19. 
 1. Mga Matandang Adulto at Indibidwal na may Seryosong Kondisyon na Medikal. Ang mga matatandang adulto (mga edad na 70 o mas matanda) at mga indibidwal na may malubhang kondisyon na medikal (kabilang ang katayuang immunocompromised, talamak na sakit sa bato, talamak na nakaharang na sakit sa baga, labis na katabaan, malubhang kondisyon ng puso, sakit na sickle cell, at diyabetis) ay mariing hinihimok na manatili sa kanilang lugar ng tirahan maliban sa pag-access sa mga kritikal na pangangailangan tulad ng pagkain at gamot. Ang mga adulto na may edad na 50 hanggang 69 ay hinihikayat na mabawasan ang mga aktibidad at pakikipag-ugnayan sa mga tao sa labas ng kanilang sambahayan hanggang sa magagawa. 
 1. Mga Kinakailangan ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao Kapag nasa labas ng kanilang lugar ng paninirahan, lahat ng mga indibidwal ay dapat na mahigpit na sumunod sa pagsunod sa "Mga Pangangailangan ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao" hanggang sa pinakamadaling posible, maliban sa pagbibigay ng kinakailangang pangangalaga sa iba (kabilang ang pangangalaga sa bata, pangangalaga ng mga adulto o matatanda, pag-aalaga ng mga indibidwal na may espesyal na pangangailangan, at pangangalaga ng mga pasyente) o kung malinaw na pinapayagan sa Kautusan na ito. Para sa kalinawan, ang mga aktibidad na hindi maaaring isagawa habang pinapanatili ang mga Kahilingan ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao ay karaniwang ipinagbabawal; ang mga aktibidad na iyon ay maaaring isagawa lamang kung ang mga ito ay nakatukoy sa mga direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan na nagtatatag ng mga protokol na dapat sundin upang mabawasan ang panganib ng pagkakalat ng COVID-19 kapag isinasagawa ang mga partikular na aktibidad.
  1. Panatilihin ang hindi bababa sa anim na talampakan ng distansya mula sa ibang tao na hindi bahagi ng inyong sambahayan;
  2. Madalas na naghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo, o paggamit ng sanitizer ng kamay na tinutukoy ng Sentro para sa Pag-kontrol at Pag-iwas sa Sakit bilang epektibo na laban sa COVID-19;
  3. Ang pagtatakip ng mga ubo at pagbahing gamit ang isang tisyu o tela o, kung hindi posible, sa manggas o siko (ngunit hindi sa mga kamay);
  4. Magsuot ng mga panakip sa mukha ayon sa hinihiling ng Seksyong 10; at
  5. Iniiwasan ang lahat ng pakikipag-ugnay sa sinumang nasa labas ng kanilang sambahayan kapag may sakit na lagnat, ubo, o iba pang mga sintomas ng COVID-19.
 1. Mga Panakip sa Mukha. Ang mga panakip sa mukha ay dapat na isusuot sa lahat ng oras at ng lahat ng mga indibidwal na tinukoy sa mandatoryang Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ("Patnubay sa Panakip sa Mukha") at alinsunod sa anumang karagdagang mga direktiba na ipinalabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County. Bukod dito, lahat ng mga indibidwal ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha sa lahat ng oras kapag nasa loob ng pasilidad ng negosyo o paggamit ng pampublikong transportasyon. Para sa kalinawan, ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangan kapag ang isang tao ay nasa isang personal na opisina (isang solong silid) kapag wala doon ang ibang tao sa labas ng sambahayan kung hindi regular na bumibisita sa silid ang publiko. Bukod dito, ang mga indibidwal na wala pang dalawang taong gulang, ang mga indibidwal na pinapayuhan ng isang propesyonal ng healthcare na huwag magsuot ng pamakip sa mukha dahil mayroon silang isang kondisyong medikal na mapapanganib ang pagsuot ng panakip sa mukha, at ang mga indibidwal na may kapansanan sa pandinig o nakikipag-usap sa isang taong may kapansanan sa pandinig, hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha. 
 1. Mga Limitasyon sa mga Pagtitipon.
  1. Ang mga pagtitipon ng anumang laki sa labas ng isang solong sambahayan ay nananatiling malakas na sikaping pigilin dahil mayroon silang malaking panganib ng pagkakalantad sa COVID-19.
  2. Ang anumang pagtitipon na nagaganap sa loob ng bahay ay ipinagbabawal maliban kung nagsasangkot ito ng hindi hihigit sa 20 katao o 1 tao bawat 200 na talampakang kuwadrado ng espasyo na magagamit ng mga kalahok sa pagtitipon, alinman ang mas kaunti.
  3. Ang anumang pagtitipon na nagaganap sa labas ay ipinagbabawal maliban kung nagsasangkot ito ng hindi hihigit sa 60 katao at nangyayari sa isang panlabas na lugar na sapat ang laki upang payagan ang pagdistansya mula sa ibang tao ng lahat ng dumalo.
  4. Ang mga kalahok sa mga pagtitipon ng anumang laki ay dapat sumunod sa anumang karagdagang mga tagubilin ng Opisyal ng Pangkalusugan na naaangkop sa mga pagtitipon, at sa mga Kinakailangan ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao at mga Kinakailangan ng Panakip sa Mukha na nakasulat sa itaas sa mga Seksyong 9 at 10.
 1. Mga Kinakailangang Naaangkop sa Lahat ng Negosyo.
  1. Pag-maximize ng Telework. Lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na i-maximize ang bilang ng mga tauhan na nagtatrabaho nang malayo mula sa kanilang lugar na tirahan. Para sa kalinawan, lahat ng mga negosyo ay kailangang mangailangan na ang lahat ng mga tauhan ay gumawa ng kanilang mga trabaho nang malayo kung magagawa nila ito. 
  2. Mga Aktibidad na Maaaring Magagawa sa Labas. Lahat ng mga negosyo ay mariing hinihimok na ilipat ang pinakamaraming operasyon hangga't maaari sa labas, kung saan sa pangkalahatan ay mas mababa ang panganib ng pagkakalat ng COVID-19. Ang mga negosyong hindi maaaring matugunan ang Densidad o mahigpit na mga kinakailangan ng Panakip sa Mukha sa loob ng ay maaaring magpatakbo sa pamamagitan ng paglilipat ng kanilang mga operasyon sa labas. 
  3. Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao.
   1. Lahat ng mga negosyo ay dapat maghanda, magsumite sa County, at magpatupad ng isang "Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao" para sa bawat pasilidad o lugar ng trabaho kung saan maaaring mayroong anumang mga tauhan o miyembro ng publiko, gamit ang na-update na form na kinilala sa Parapo 3 sa ibaba. Dapat kumpirmahin ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao na ang negosyo ay nakakamit ng naaangkop na mga kinakailangan na nakalista sa form na iyon, na kasama ang mahalagang mandato tungkol sa kaligtasan ng manggagawa at customer.
   2. Para sa anumang negosyo na nagsasagawa lamang ng mga serbisyo para sa mga nakakalat na pasilidad o lugar ng trabaho na hindi nagmamay-ari o nagpapatakbo ng negosyo (tulad ng, sa pamamagitan ng halimbawa, mga operasyon sa paglilinis ng tirahan sa mga tahanan ng kliyente), ang negosyo ay dapat magsumite ng isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao para sa operasyon nito bilang isang buo.
   3. Ang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao ay dapat makumpleto gamit ang mapupuno na webform at isinumite sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa www.COVID19Prepared.org. Lahat ng mga Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao ay maiimbak at magagamit sa isang database na magagamit ng publiko.
   4. Ang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao ay dapat makumpleto ng isang taong awtorisado upang makumpleto at pumirma nito sa ngalan ng negosyo, at dapat itong lagdaan sa ilalim ng parusa na bawal na magsinungaling. Lahat ng mga negosyo ay dapat magbigay ng katibayan ng pagpapatupad ng kanilang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao sa anumang awtoridad na nagpapatupad nitong Kautusan kapag hinihiling.
   5. Lahat ng mga negosyo na may mga pasilidad o mga lugar ng trabaho na kasalukuyang bukas ay dapat magsumite ng isang bagong Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao alinsunod sa Seksyong 12.c sa o bago sa epektibong petsa nitong Kautusan bilang isang kondisyon ng patuloy na operasyon. Hindi na wasto ang dating mga Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao.
   6. Ang isang buong kopya ng kasalukuyang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao para sa bawat pasilidad o lugar ng trabaho ay dapat na maipamahagi sa bawat tao na nagsasagawa ng trabaho sa lokasyon ng negosyo at ibigay sa mga customer kapag hiniling. Para sa anumang negosyo na nagsasagawa lamang ng mga serbisyo para sa mga nakakalat na pasilidad o lugar ng trabho na hindi nagmamay-ari o nagpapatakbo ng negosyo, ang isang kopya ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao ay dapat ibigay sa bawat tao na nagsasagawa ng trabaho para sa negosyong iyon sa County, at sa may-ari o nagpapatakbo ng bawat pasilidad o lugar ng trabaho kung saan nagsasagawa ng mga serbisyo.
   7. Isang Palatandaan na COVID-19 PREPARED at Talaan ng Impormasyon ng Bisita ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao, na mai-download at mai-print lamang pagkatapos makumpleto ang webform, dapat mai-post sa o malapit sa pasukan ng may-katuturang pasilidad o lugar ng negosyo na kung saan kinakailangan ang isang indibidwal na Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao, at madaling makita ng publiko at mga tauhan mula sa labas ng pasilidad o lugar ng trabaho. Kasama dito ang lahat ng mga lugar ng trabaho ng konstruksyon. Ang anumang negosyo na nagsasagawa lamang ng mga serbisyo para sa mga nagkakalat na pasilidad o lugar ng trabaho na hindi nagmamay-ari o nagpapatakbo ng mga negosyo ay hindi kinakailangan na mag-post ng Palatandaan na COVID-19 PREPARED o Talaan ng Impormasyon ng Bisita ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao.
  4. Limitasyon ng Densidad. Ang kabuuang bilang ng mga tauhan na naroroon sa isang pasilidad ng negosyo ay maaaring hindi lalampas sa isang tauhan bawat 250 na kabuuang talampakang kuwadradro ng pasilidad, at ang kabuuang bilang ng mga customer o mga miyembro ng publiko ay maaaring hindi lumampas sa isang tao bawat 150 na talampakang kuwadrado ng espasyo na bukas sa publiko. Ang mga pasilidad ng negosyo na may mas mababa sa 250 na kabuuang talampakang kuwadrado ng espasyo ay maaaring walang higit sa isang tauhan na naroroon sa pasilidad, at ang mga negosyo na may mas mababa sa 150 na kabuuang talampakang kuwadrado ng espasyo na bukas sa publiko ay maaaring walang higit sa isang customer o miyembro ng publiko sa pasilidad sa isang pagkakataon. Ang mga menor de edad na wala pang 12 taong gulang, kapag sinamahan ng isang adulto, hindi mabibilang sa mga limitasyong ito ng densidad. Ang mga pasilidad ng healthcare, mga pasilidad sa edukasyon at pangangalaga sa bata, at iba pang mga pasilidad na partikular na nakilala sa direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ay bukod sa mga limitasyong ito ng densidad at maaaring sumailalim sa mga alternatibong limitasyon.
  5. Mandatoryang Pag-report Tungkol sa mga Tauhan sa Pagkahawa ng COVID-19. Ang mga negosyo at mga ahensya ng gobyerno ay dapat mangailangan na ang lahat ng mga tauhan ay agad na mag-alerto sa negosyo o entidad ng gobyerno kung nasuri silang positibo para sa COVID-19 at naroroon sa lugar ng trabaho sa loob ng 48 oras bago ang pagsisimula ng mga sintomas o sa loob ng 48 oras ng petsa kung kailan silang nagpasuri. Kung sakaling malaman ng isang negosyo o entidad ng gobyerno na ang alinman sa mga tauhan nito ay isang nakumpirma na positibong kaso ng COVID-19 at nasa lugar ng trabaho sa oras na ito, ang negosyo o entidad ng gobyerno ay kinakailangan upang mag-report ng positibong kaso sa loob ng apat na oras sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa www.sccsafeworkplace.org. Ang mga negosyo at mga entidad ng gobyerno ay dapat ding sumunod sa lahat ng imbestigasyon ng kaso at sa mga pamamaraan ng pagsubaybay ng nakipag-ugnay ng County, kasama ang pagbibigay ng anumang hiniling na impormasyon. 
 1. Mga Pasilidad na Dapat Manatiling Sarado. Ang mga sumusunod na pasilidad ay hindi pinapayagan na buksan sa ilalim ng Kautusan na ito dahil lumikha sila ng isang partikular na mataas na panganib ng pagkakalat ng COVID-19:
  1. Ang anumang panloob na pasilidad na ginagamit para sa isang aktibidad na kinakailangan ang pagtanggal ng panakip sa mukha, kabilang ang ngunit hindi limitado sa panloob na kainan, panloob na mga bar, panloob na mga palanguyan, mga silid ng paninigarilyo, mga sauna, mga silid ng singaw, at mga pinainitang studio ng ehersisyo. Ang pagbabawal na ito ay hindi nalalapat sa mga pasilidad ng healthcare.
  2. Mga istadyum at arena ng propesyonal na isports, maliban sa pinahihintulutan na propesyonal na pagsasanay ng isports at ang mga propesyonal na kaganapan ng isports ay maaaring mangyari sa naturang mga pasilidad mga manonood at alinsunod sa iba pang naaangkop na mga kinakailangan, sa pag-apruba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng tiyak sa pasilidad na protokol ng pagbabawas ng panganib.
  3. Mga pasilidad ng day care na hindi pang-tirahang para sa mga adulto at matatanda.
  4. Mga parke ng libangan at may tema.
  5. Mga nightclub, lugar ng musika at konsiyerto, at mga panloob na sinehan.
  6. Mga panloob na palaruan at mga sentro ng libangan tulad ng mga bounce center, ball pit, at laser tag.
  7. Ang anumang mga karagdagang negosyo o pasilidad na tinukoy ng Opisyal ng Pangkalusugan sa isang direktiba o kautusan ay dapat isara.
 1. Transportasyon. Ang mga ahensya ng tranportasyon ay dapat sumunod sa mga Pangangailangan ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao hanggang sa abot ng makakaya. Lahat ng mga tao ay dapat sumunod sa Patnubay sa mga Panakip sa Mukha sa Seksyong 10 at mga Kinakailangan ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao sa Seksyong 9 habang nakasakay o naghihintay para sa pampublikong transportasyon, maliban sa mga espesyal na pagbubukod.
 1. Pagpapatupad. Alinsunod sa mga seksyong 26602 at 41601 ng Kodigo ng Gobyerno, seksyong 101029 ng Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan, at seksyong A1-34 ng Kodigo ng Ordinansa ng Santa Clara County et seq., hinihiling ng Opisyal ng Pangkalusugan na ang Serip, lahat ng mga pinuno ng pulisya sa County, at lahat ng mga opisyal ng pagpapatupad sa batas ay nagtitiyak sa pagsunod at pagpatupad nitong Kautusan. Ang paglabag sa anumang probisyon nitong Kautusan ay bumubuo ng isang palapit na banta at panganib sa kalusugan ng publiko, bumubuo ng isang panggulo sa publiko, at mapaparusahan sa pamamagitan ng multa, pagkabilanggo, o pareho.
 1. Epektibong Petsa. Itong Kautusan ay magiging epektibo sa kalaunan ng (1) 12:01 a.m. sa Hulyo 13, 2020 o (2) 12:01 am sa dalawang araw kasunod ng pag-apruba ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado ng isang "variance" sa ilalim ng "Resilience Roadmap” ng Estado tulad ng inilarawan sa covid19.ca.gov. Itong Kautusan ay dapat na magpatuloy na magkabisa hanggang ito ay tatanggalin, papalitan o dadagdagan na nakasulat ng Opisyal ng Pangkalusugan. 
 1. Mga kopya. Ang mga kopya nitong Kautusan ay dapat na agad: (1) magagamit sa Sentro ng Gobyerno ng County sa 70 W. Hedding Street, San José, California; (2) mai-post sa website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan (www.sccphd.org); at (3) ibinigay sa sinumang miyembro ng publiko na humihiling ng isang kopya nitong Kautusan. 
 1. Pagka-hihiwalay. Kung walang bisa ang anumang probisyon nitong Kautusan o ang aplikasyon nito sa sinumang tao o pangyayari, ang natitira sa Kautusan, kasama ang aplikasyon ng katulad na bahagi o pagkakaloob sa ibang mga tao o pangyayari, ay hindi maaapektuhan at magpapatuloy sa buong puwersa at epekto. Hanggang dito, ang mga probisyon nitong Kautusan ay maaaring mai-hiwalay.

 

ITO AY NGAYONG INIUTOS:

 

Sara H. Cody, M.D.
Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara
Napetsahan: 7/2/2020

 

Inaprubahan bilang anyo at legalidad:

James R. Williams
Abugadong Tagapayo ng County
Napetsahan: 7/2/2020 ​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 9/14/2020 11:48 AM