Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Binabalaan ng County ang publiko tungkol sa maling impormasyon na ibinabahagi tungkol sa pagkakaroon ng bakuna sa Covid-19

 ​PARA SA AGARANG PAGPALABAS

Enero 12, 2021


Tama at Na-update na Impormasyon Tungkol sa Pagiging Karapat-dapat ng Pagbabakuna at mga Appointment na Magagamit sa Website ng County

 

Santa Clara County, CA Ang mga opisyal ng County ay nag-anunsyo ngayon na natuklasan nila ang tungkol sa maling impormasyon sa pagkakaroon ng bakuna sa COVID-19 na ibinabahagi sa loob ng komunidad .  Ang ilang mga miyembro ng komunidad ay nag-ulat sa county na nakatanggap sila ng mga text message na mali sa pagbibigay alam sa kanila ng availability ng "Extra" na bakuna at pagbibigay sa kanila ng mga link sa pagpaparehistro para sa mga appointment sa mga site ng pagbabakuna sa Santa Clara County. Sa kaalaman ng county, ang mga mensaheng ito ay nagmula sa hindi opisyal na pinagkukunan.  Iniimbestigahan ng county ang pinagmulan ng maling impormasyon na ito at nagpapaalala sa publiko na kasalukuyang naka-iskedyul ang mga appointment ng bakuna para sa mga healthcare workers na kwalipikado para sa pagbabakuna sa ilalim ng Phase 1A. 

Inaasahan ng County na maraming mga healthcare providers sa ating rehiyon ay malapit nang mapalawak ang pag-access sa susunod na grupo ng mga residente ng county na karapat-dapat para sa pagbabakuna sa ilalim ng patnubay ng estado para sa Phase 1B Tier 1 – ang mga tao na edad 75 at mas matanda, at ilang mga humaharap na esensyal na healthcare workers.

Ang website ng County na sccfreevax.org/tl ay ang opisyal na mapagkukunan para sa impormasyon na may kaugnayan sa bakuna sa Santa Clara County , at regular na ina-update upang ipakita kung aling mga miyembro ng komunidad ang kasalukuyang karapat-dapat na makatanggap ng bakuna, gayundin kung paano maaaring mag-iskedyul ang mga indibidwal ng mga appointment.  Upang matiyak na natutugunan nila ang pamantayan ng pagiging karapat-dapat para sa pagbabakuna, ang bawat tao ay hihilingin na magbigay ng pagpapatunay ng kanilang katayuan pagdating sa lugar ng bakuna para sa kanilang appointment

# # #

Sundan ang aming Twitter para sa mga update:  @HealthySCC 
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus 
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: https://www.facebook.com/sccpublichealth

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 1/13/2021 10:35 AM