Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Quận Hạt Báo Động Cho Công Chúng Biết Là Đã Có Thông Tin Sai Lạc Về Việc Chủng Ngừa COVID-19

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CÔNG BỐ NGAY

Ngày 12 tháng Giêng năm 2021


Hãy vào trang mạng của Quận Hạt để có thông tin cập nhật chính xác về điều kiện
để được chủng ngừa và lấy hẹn

 

Hạt Santa Clara, California Các viên chức Quận Hạt thông báo hôm nay là họ đã biết được có một số thông tin sai lạc về việc chủng ngừa hiện đang được chia sẻ trong cộng đồng. Một số người đã báo cáo với Quận Hạt là họ đã nhận được các tin nhắn về số thuốc ngừa được “có thêm” và cũng nhận được đường dẫn để lấy hẹn tại các địa điểm chích ngừa trong Quận Hạt.  Theo sự hiểu biết của Quận Hạt, những tin nhắn này đến từ các nguồn không chính thức. Quận Hạt hiện đang điều tra nguồn gốc các thông tin sai lạc này và nhắc nhở công chúng rằng hiện nay các hẹn chủng ngừa chỉ dành cho các nhân viên y tếnào  hội đủ điều kiện tron Giai đoạn 1A.   

Quận Hạt hy vọng nhiều nhà cung cấp dịch vụ y tế trong vùng sẽ sớm mở rộng việc tiêm chủng đến nhóm cư dân trong Quận Hạt hội đủ điều kiện tiếp theo, để họ được tiêm ngừa theo hướng dẫn của Tiểu Bang cho Giai đoạn 1B Ngạch 1 – đó là những người từ 75 tuổi trở lên, và một số nhân viên thiết yếu tuyến đầu.

Trang mạng của Quận Hạt tại sccfreevax.org/vi là nguồn chính thức cho các thông tin liên quan đến thuốc chủng ngừa, và được cập nhật thường xuyên để cho thấy nhóm người nào trong cộng đồng hiện đang hội đủ điều kiện được chủng ngừa, cũng như cách để họ lấy hẹn. Để bảo đảm là họ hội đủ điều kiện, tất cả mọi người được yêu cầu cho biết tình trạng của họ khi đến địa điểm tiêm chủng theo hẹn.

 

# # #

Theo dõi trang Twitter của chúng tôi đế có thêm thông tin mới:  @HealthySCC
Trang Facebook Sở Y Tế Công Cộng: www.facebook.com/sccpublichealth
Trang mạng Hạt Santa Clara:  www.sccgov.org/coronavirus

Last updated: 1/13/2021 10:06 AM