Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Ang County ng Santa Clara ay Naglabas ng Bagong Data Dashboards para sa mga kaso ng COVID-19, Antas ng Nagpositibo sa Pagsusuri, at Impormasyon sa Pagbabakuna na Inayos ng Census Tract

PARA SA AGARANG PAGHAHAYAG

Pebrero 11, 2021

Santa Clara County, CA – Ang Santa Clara County Public Health Department ay naglunsad ng bagong data dashboards na mayroong impormasyon tungkol sa mga kaso ng COVID-19, pagsusuri at pagbabakuna na inayos ng Census Tract. Ang mapa ay makikita sa https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/dashboard-census-tract.aspx.

Ang mga mapang ito ay nagbubuod ng pinagsamang antas ng kaso ng COVID-19, pinagsamang antas ng pagsusuri sa COVID-19, pinagsamang antas ng nagpositibo, at pinagsamang pagbabakuna para sa mga taong edad 65 at mas matanda na ayon sa census tract.

Ang mga Census tract ay medyo maliit na kapitbahayan o subdibisyon sa county. Ang data – ay katulad sa mga dating paghahati-hati sa pamamgitan ng lungsod at ZIP code – ay tumutulong na magbigay ng magandang paglalarawan kung paano nakakaapekto ang COVID-19 sa ating partikular na kapitbahayan sa ating komunidad.

Ang mga data na ito ay nagpapakita ng patuloy na pangangailangan sa pagtutok sa mga pagsisikap sa pagtugon sa COVID-19 sa mga komunidad na matinding naapektuhan ng COVID-19.

“Ang pagkakapantay-pantay sa lahi at kalusugan ang pangunahing prayoridad ng Public Health. Ang pandemyang COVID-19 ay nagpalaki nang hindi pagkakapantay-pantay na kondisyon na umiiral bago pa ang COVID, kapansin-pansin kung paano ang mga malalim na sistema na hindi nagpapabor sa mga komunidad na may kulay ay humahantong sa hindi patas na access sa oportunidad sa pabahay, edukasyon, transportasyon at pang-ekonomiya at nakakadagdag sa hindi pantay na kinalabasan sa kalusugan,” sabi ni Dr. Sara Cody, Health Officer at Public Health Director ng County ng Santa Clara.

“Ito ang dahilan kung bakit at kailangan nating ipagpatuloy na magtrabaho kasama ang mga komunidad na matinding natamaan ng COVID. Kasama dito ang pagiging available ng bakuna para matutukan ang mga kapitahayan sa East San José and Gilroy.”

Kabilang sa pinakaunang malaking lokasyon ng pagbabakuna ng County ay ang mga lokasyon sa East San José at Gilroy. Ang County ay naglunsad din ng karadagdagang community-based at mobile vaccine clinic sa mga lugar na iyon upang siguraduhin na mayroong access sa bakuna ang mga matinding tinamaan na komunidad sa county.

Ang website ng County na sccfreevax.org ay nagbibigay ng mga impormasyon at link upang gawin ang appointment sa pagbabakuna kasama ang mga provider sa buong county. Ilang mga lokasyon ay nagbibigay ng drop-in vaccine clinics, at ang mga community outreach efforts sa komunidad ay lalong pinalawak para tumulong sa pag-iskedyul sa appointment sa pagbabakuna.

# # #

Sundin ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC
Website ng County ng Santa Clara: /coronavirus
Facebook ng Public Health: https://www.facebook.com/sccpublichealth​​

Last updated: 2/12/2021 3:00 PM