Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Ang Sistema ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay magbubukas ng Malaking Lokasyon ng Pagbabakuna sa Pakikipagsosyo sa Gilroy Unified School District

PARA SA AGARANG PAGLABAS

Pebrero 12, 2021

Ang lokasyon ng pagbabakuna ay matatagpuan sa Gilroy High School at isusulong ang pagsisikap ng County na dagdagan ang pag-access sa bakuna sa mga pinaka apektadong lugar sa County.

Santa Clara County, CA - Inihayag ngayong araw ng mga opisyal ng County ng Santa Clara at Gilroy Unified School District na ang Sistema ng Pangkalusugan ng County ay magbubukas ng isang bagong malaking lokasyon ng pagbabakuna na appointment lamang sa Gilroy High School, na matatagpuan sa 750 W. 10th Street sa Gilroy. Inaasahang magbubukas itong lokasyon sa katapusan ng buwan. Itong lokasyon ay bahagi ng nagpapatuloy, malawak na pagsisikap ng County na matiyak ang matatag na pag-access sa bakuna sa mga lugar ng county na may pinakamataas na bilang ng COVID-19. Gilroy ay isa sa mga pinaka apektadong komunidad sa Santa Clara County; Ang mga residente ng Gilroy ay nahaharap sa pinakamataas na bilang ng mga kaso at ng pagiging positibo ng anumang lungsod sa county.

"Ang ating County ay nagpapatakbo ng isa sa mga pinakamabisang programang pagbabakuna sa Estado, at mahusay na nag-uunlad sa pagbabakuna sa mga pinakahirap na rehiyon sa County, kabilang ang Gilroy," sabi ni Mike Wasserman, Pangulo ng Lupon ng mga Superbisor ng Santa Clara County. "Inaasahan namin ang pagbubukas nitong lokasyon, na magbibigay ng pinalawak na pag-access sa pagbabakuna para sa mga residente ng Gilroy at ang natitirang timog ng Santa Clara County."

"Nalulugod kaming makipagsosyo sa County upang madagdagan ang pag-access sa pagbabakuna sa ating komunidad," sabi ni Dr. Deborah Flores, Superintendente ng Gilroy Unified School District. "Ang pagbakuna ng bawat karapat-dapat na residente ay isang napakalaking pagsisikap na hinihiling sa lahat na gawin ang kanilang bahagi, at handa na ang Gilroy Unified na sagutin ang kahilingan ng County para sa tulong sa pagbubukas ng isang malaking klinikang pagbabakuna sa Gilroy High School."

Mag-aalok itong lokasyon ng mga pagbabakuna sa pamamagitan ng appointment lamang at mag-aalok ng mga appointment sa gabi at sa Sabado at Linggo. Mag-aalok itong lokasyon ng humigit-kumulang na 1,000 na pagbabakuna bawat araw, at kung mayroong panustos ng bakuna, tataas sa humigit-kumulang na 2,000 na pagbabakuna bawat araw.

"Nagpapasalamat kami sa Gilroy Unified para sa pagpapahintulot sa Sistema ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na gamitin itong mga pasilidad upang mapalawak ang ating kapasidad ng pagbabakuna at pag-abot sa heograpiya sa isa sa ating pinaka-apektadong komunidad," sabi ni Dr. Jennifer Tong, Asosyadong Punong Opisyal ng Medisina para sa Santa Clara Valley Medical Center. "Nasasabik kaming maitaguyod ang aming umiiral na kapasidad at pakikipag-ugnay sa Gilroy."

Masidhing pinapayuhan ng mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ang lahat na magpatuloy na gumawa ng mga hakbang upang malimitahan ang pagkalat ng virus at mabawasan ang hirap sa ating mga sistema ng health care. Kasama sa itong mga gawain ang pananatili sa bahay hangga't maaari, pagsusuot ng panakip sa mukha kapag umalis ng bahay, paglilimita sa mga pakikipag-ugnayan sa mga nasa labas ng inyong sambahayan, pananatili ng pisikal na distansya na hindi bababa sa anim na talampakan ang layo, pag-iwas sa hindi kinakailangang paglalakbay, at pagbabakuna sa COVID-19 kapag maging karapat-dapat.

Bisitahin ang website ng bakuna sa COVID-19 ng County, sccfreevax.org, para sa pinakabagong mga update sa pagiging karapat-dapat at pamamahagi ng mga bakuna.

# # #

Subaybayan ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC

Website ng County ng Santa Clara: www.sccgov.org/coronavirus

Facebook ng Pampublikong Kalusugan: https://www.facebook.com/sccpublichealth

Last updated: 2/15/2021 1:15 PM