Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Ang Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County ay nagpalabas ng Kautusan ng Pinahusay na Pagsusuri upang Damihan ang Pag-access sa Pagsusuri para sa COVID-19

PARA SA AGARANG PAGLABAS

Septyembre 16, 2020

Ang mga inihalal na mga Opisyal mula sa Buong Santa Clara County ay Nananawagan Sa mga Malalaking Healthcare Providers na Damihan ang Pagsusuri para sa COVID-19; Kailangan ng Maraming Pagsusuri para Maprotektahan ang Publiko
 

Santa Clara County, CA - Ngayong araw, ang Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng County na si Dr. Sara Cody ay naglabas ng mga pagbabago sa Kautusan ng Pagsusuri ng Healthcare Provider ng Hunyo 10, 2020, na naghihigpit sa mga kinakailangan sa malalaking healthcare provider upang matiyak na ang pagsusuri ay mas madaling magagamit at walang mga pagkaantala sa lahat ng mga residente ng Santa Clara County. Ang mga inihalal na opisyal mula sa buong Santa Clara County, kabilang ang 10 magkasosyo na mga alkalde ng lungsod, ay tumatawag sa mga malalaking healthcare provider na sumunod sa binagong kautusan ng pagsusuri. Ang Kautusan ay isang ligal na kinakailangan para sa mga malalaking healthcare provider tulad ng Kaiser Permanente, HCA Healthcare, Sutter Palo Alto Medical Foundation, at iba pang mga pribadong ospital sa Santa Clara County, na mamumultahan kung hindi sila sumunod dito. 

 "Ang ating county ay kasalukuyang tumitrending sa tamang direksiyon, ngunit kinakailangan ang karagdagang pagsusuri sa ating komunidad para epektibo na tumugon sa COVID-19, at makakarating lamang tayo doon bilang isang komunidad kung gagampanan din ng ating mga malalaking healthcare provider ang kanilang parte," sabi ni Dr. Sara Cody, Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng Santa Clara at Direktor ng Pampublikong Pangkalusugan.

Habang ang mga malalaking sistema ng healthcare ay nagbibigay ng pangangalaga sa karamihan ng mga residente sa Santa Clara County, ang Santa Clara Valley Medical Center ng County ang gumagawa nang karamihan ng pagsusuri. Ang average na bilang ng mga pagsusuri mula sa pinakahuling linggo ng pag-uulat (Agosto 31-Setyembre 6) ay ang mga sumusunod: County of Santa Clara Health System (13,072), Kaiser Permanente (4,261), Stanford (3,243), Sutter Palo Alto Medical Foundation (1,426), El Camino Health (679), HCA Healthcare (633).

 "Ang kautusan ng pagsusuri na nangangailangan sa mga malalaking sistema ng healthcare na magbigay ng pagsusuri para sa COVID-19 sa mga mahalagang manggagawa at iba pa ay nagsimula noong Hunyo 10, ngunit napilitan kaming gumawa ng mga karagdagang panukala," sabi ng Tagapayo ng County ng Santa Clara County na si James R. Williams.

Ang pagdami ng pagsusuri ay kritikal upang matiyak ng lahat ng mga taong nahawaan at ng mga tao na maaaring kumalat ng COVID-19 na malaman nila ang kanilang katayuan, na mag-alaga ng kanilang kalusugan, at maprotektahan ang iba sa pamamagitan ng pagpapanatil na malayo sa iba. Ang pagdami ng pagsusuri ay makakatulong din sa county na manatili o mapabuti ang katayuan ng Pulang Antas ng Panganib ng Estado para mas maraming negosyo, paaralan, lugar ng pagsamba, at iba pang mga aktibidad ang maaaring sumulong at magbukas. Ang balangkas ng Estado ay matatagpuan sa: https://covid19.ca.gov/safer-economy/.


Ang mga alkalde mula sa sampung magkasosyo na mga lungsod ng County ay nagsalita nang pagsuporta sa bagong kautusan. Kabilang dito ang: Alkalde ng San José na si Sam Liccardo; Alkalde ng Sunnyvale na si Larry Klein; Alkalde ng Saratoga na si Howard Miller; Alkalde ng Gilroy na si Roland Velasco; Alkalde ng Mountain View na si Margaret Abe-Koga; Alkalde ng Morgan Hill si na Rich Constantine; Alkalde ng Palo Alto na si Adrian Fine; Alkalde ng Monte Sereno na si Liz Lawler; Alkalde ng Los Altos na si Jan Pepper; at Alkalde ng Milpitas si na Rich Tran.

"Ito ay ang landas sa tagumpay sa Santa Clara County. Kung mas maraming tao ang madaling makapagpasuri para sa COVID-19 sa kanilang mga healthcare provider, mas mahusay ang pagkakataon na manatili o mapabuti natin ang pulang antas. Nangangahulugan iyon na mas maraming bata ang makakabalik sa paaralan at mas maraming tao ang makakabalik sa trabaho," sinabi ng Pangulo ng Lupon ng mga Superbisor ng County of Santa Clara na si Cindy Chavez. 

 "Tinitiyak nang pinahusay na kautusan na ang mga malalaking healthcare provider ay nagbibigay-alam sa kanilang mga pasyente, nagtatanggal ng mga hadlang sa pagsusuri, at nagpaparami sa pag-access ng pagsusuri upang mas ligtas ang ating komunidad," sinabi ng Superbisor ng County ng Santa Clara na si Joe Simitian.

Kinakailangan ng Kautusan na ang ilang mga healthcare provider sa loob ng county ay mag-alok ng pagsusuring dyagnostiko para sa COVID-19 sa mga taong walang mga sintomas, sa mga taong nalantad sa isang kumpirmadong kaso ng COVID-19, at sa lahat ng mga "mahalagang manggagawa." Ang mga halimbawa ng mga "mahalagang manggagawa" ay kinabibilangan ng mga guro, manggagawa sa healthcare, klerk ng tindahang grocery, at mga taong nagtatrabaho sa agrikultura o paggawaan ng pagkain.

 Ang Kautusan ay matatagpuan sa https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders.aspx.

Ang video archive ng media conference ay matatagpuan sa https://www.facebook.com/sccpublichealth.


# # # 

Sundin ang aming Twitter para sa mga update: @HealthySCC 
Website ng County ng Santa Clara: http://www.sccgov.org/coronavirus 
Facebook ng Pampublikong Pangkalusugan: https://www.facebook.com/sccpublichealth  ​

​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 11/4/2020 9:57 AM