Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Mga Madalas na Katanungan sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan

Na-update: Pebrero 22, 2021

UPDATE: On March 2, 2021, the California Department of Public Health announced that Santa Clara County will be entering the Red Tier of the State’s the State’s Blueprint for a Safer Economy effective March 3, 2021. The County is also lifting local activity-specific health directives, effective Wednesday, March 3, 2021.  However, Santa Clara County continues to experience high rates of COVID-19 transmission, and the danger COVID-19 poses to our community has not subsided.  The County Health Officer urges businesses, entities, and residents to continue exercising caution even as certain restrictions are lifted by the State.  Just because the State allows certain activities to resume or adopts certain COVID protocols, that does not mean that those activities are safe. 

The following documents can be reviewed for further information and updates.

 

The following documents are the Mandatory Health Officer Directives that specify requirements for businesses and activities:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ang Estado ay nag-anunsyo noong Enero 25, 2021 na ang Rehiyon ng Bay Area ay hindi na sa ilalim ng Panrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay. Ano ang nagbago ngayon na ang Santa Clara County ay bumalik na sa Purple na Antas?

Habang tinanggal ng Estado ang Panrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay sa Rehiyon ng Bay Area, ang Santa Clara County ay patuloy na nakakaranas ng nakakabahalang antas ng pagkalat ng COVID-19, at ang mga kapasidad sa ospital at ICU ay nananatiling labis na limitado sa county at sa rehiyon. Ang panganib na dinudulot ng COVID-19 sa ating komunidad ay hindi humupa, at ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay naghihikayat sa mga negosyo, entidad, at mga residente na patuloy na gumawa ng lubos na pag-iingat kahit na tinanggal na ng Estado ang ilan sa mga paghihigpit.  

Epektibo sa Enero 25, 2021, lahat ng mga negosyo, entidad, at indibidwal sa Santa Clara County ay napapailalim sa mga paghihigpit sa Purple na Antas ng Plano para sa Ligtas na Ekonomiya ng Estado, at sa mga karagdagang paghihigpit na ipinataw ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County. Gaya ng dati, ang mga negosyo, entidad, at indibidwal ay dapat sumunod sa parehong mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at ng County, at kung may pagsalungat sa pagitan ng dalawa, ang mga mas mahigpit na panuntunan ang dapat sundin.

Nasa ibaba ang isang buod ng mga pagbabago na epektibo mula sa Enero 25, 2021:

 • Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad ng County ay na-update para ipakita ang mga kasalukuyang pagbubukas at pagsasara. Karamihan sa mga negosyo na pinapayagan na makapagbukas ng panloob na operasyon sa publiko ay dapat maglimita ng kapasidad ng kanilang magagamit na espasyo sa publiko sa 20%.
 • Ang mga panlabas na pagtitipon na may hanggang sa tatlong sambahayan ay pinapayagan sa ngayon sa anumang layunin. Mas malaking panlabas na pagtitipon na may hanggang sa 200 katao ay pinapayagan lamang para sa mga pampulitika, panrelihiyon o pangseremonya na layunin, o kung hindi man partikular na pinapayagan ng Estado. Ang mga panloob na pagtitipon ng anumang uri ay nananatiling pinagbabawal. Lahat ng mga pinapayagan na pagtitipon ay dapat sumunod sa inupdate na Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon ng County.
 • Ang panlabas na kainan ay makapagpatuloy, napapailalim sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Kainan. Ang panloob na kainan ay nananatiling pinagbabawal. Ang mga bars, pagawaan ng beer, distilleries, at pubs ay makapaghain lamang ng alkohol sa labas at kasama lamang sa transaksyon ng pagkain.
 • Ang mga serbisyong pangangalagang pansarili ay makapagpatuloy sa loob at sa labas, napapailalim sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Serbisyong Pangangalagang Pansarili.
 • Ang mga aktibidad ng isports na panlibangan na para sa matanda at kabataan ay makapagpatuloy na napapailalim sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Aktibidad ng Atletikong Panlibangan ng Kabataan at Pang Matanda.
 • Ang mga isports na pangkolehiyo at propesyonal ay makapagpatuloy, napapailalim sa naupdate na Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Isports na Pangkolehiyo at Propesyonal.
 • Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbiyahe ng County, na nangangailangan sa karamihan sa mga tao na nagbiyahe sa county na mula sa layo na higit sa 150 na milya na magkuwarantina ng 10 na araw sa kanilang pagdating, ay may bisa pa rin.
 • Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Lodging Facilities ng County ay may bisa pa rin. Ang lodging facilities ay hindi makapagbigay ng lodging services para sa mga hindi mahalagang layunin, gaya ng turismo o mga panlibangan na layunin. Ang mga hindi mahalagang pagbiyahe ay dapat na iwasan, lalo na dahil sa mga bagong variant ng COVID-19 na kumakalat sa buong mundo at sa Estados Unidos.

Mangyaring tingnan ang Mahigpit na Ipinapatupad  na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad para sa karagdagang detalye kung aling mga industriya at aktibidad ang bukas sa Santa Clara County. Tandaan na ang lahat ng mga industriya at aktibidad ay napapailalim din sa mga panuntunan na nasa Oktubre 5 na Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng County, sa Mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County, sa Plano ng Estado, at sa anumang naaangkop na Patnubay sa Industriya sa COVID-19 mula sa Estado.

Nasa aling antas ba ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado tayo ngayon?

Tulad ng halos lahat ng iba pang county sa California, ang Santa Clara County ay kasalukuyang nasa Purple na Antas (Unang Antas) ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado ("Plano"). Ang Purple na Antas ay ang pinakamahigpit na antas sa Plano. Ang Plano at ang pahina ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga paghihigpit na nalalapat sa iba't ibang uri ng mga negosyo na nasa Purple na Antas. (Ngunit tandaan na ang mga paghihigpit sa County ay nalalapat din, at ang mga ito ay kasalukuyang mas mahigpit kaysa sa mga paghihigpit ng Estado para sa ilang uri ng mga negosyo at aktibidad.)

Kailan ba lilipat ang Santa Clara County mula sa Purple na Antas?

Tutukuyin ng Estado kung kailan maaaring lumipat ang Santa Clara County mula sa Purple na Antas batay sa ating lokal na data. Inanunsyo ng Estado na regular na susubaybayan nito ang data ng bawat county at gagawa ng mga lingguhang pagpapasya kung ililipat ang isang county sa ibang antas. Ang paglipat sa pagitan ng mga antas ay pangunahing natutukoy sa pamamagitan ng mga naayos na mga bilang ng kaso ng mga county at mga bilang ng positibong pagsusuri, pati na rin ang mga health equity measures.

Aling kautusan ang kailangan kong sundin - ng Estado o ng County?

Pareho. Ang bawat tao at negosyo sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa lokal na Kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng County at sa Kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado. Kung magkaiba ang dalawa, dapat kayong sumunod sa mas mahigpit sa dalawa.

Dapat niyo ding sundin ang anumang naaangkop na Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba mula sa County, anumang naaangkop na "Patnubay sa Industriya sa COVID-19" na mula sa Estado, at anumang iba pang naaangkop na mga batas o regulasyon.

Ano ang mga pangunahing pinahahalagahan sa Oktubre 5 na Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan?

 • Pagkakapare-pareho sa Plano ng Estado: Maliban kung natukoy sa Binagong Kautusan o Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng County, kasama ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad, pinapayagan ang mga negosyo na magbukas hangga’t sila ay pinapayagan sa ilalim ng Plano ng Estado at sa mga paghihigpit na nalalapat sa antas kung saan itinalaga ang County.
 • Mga Kinakailangan na Naaangkop sa Lahat ng Negosyo: Ang Binagong Kautusan ay patuloy na nangangailangan sa lahat ng mga negosyo na sumunod sa isang hanay ng mga panuntunan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kabilang ang:
  • Telework: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na mangailangan sa mga manggagawa na gawin ang kanilang mga trabaho mula sa bahay hangga't maaari. Ang mga manggagawa ay maaari lamang pumasok sa trabaho upang makumpleto ang trabaho na hindi nila makumpleto mula sa bahay.
  • Mga kinakailangan sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao: Ang lahat ng mga negosyo (at mga entidad ng gobyerno) ay dapat magkumpleto at magsumite ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat isa sa kanilang mga pasilidad sa website ng County sa COVID19Prepared.org. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago sa Oktubre 11, 2020 ay wala ng bisa. Kailangang punan ang mga nakaraang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao gamit ang binagong template para sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa www.covid19prepared.org.
  • Pag-uulat ng positibong kaso: Lahat ng mga negosyo (at mga entidad ng gobyerno) ay ligal na kinakailangan na mag-ulat sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras sa www.sccsafeworkplace.org kung nalaman nila na ang sinuman sa kanilang mga manggagawa ay nakumpirmang positibo sa COVID-19. Dapat din nilang tiyakin na ang mga manggagawa ay mag-alerto sa kanila kung sila ay nasuring positibo at sumusunod sa lahat ng mga pamamaraan ng County sa pagsubaybay sa nakipagsalamuha, sa imbestigasyon ng kaso, at sa mga pamamaran sa imbestigasyon ng pagsiklab.
  • Limitasyon sa Kapasidad at Pagsusukat: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat sumunod sa mga nalalapat na limitasyon sa kapasidad na itinatag sa pinakabagong bersyon ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng mga Limitasyon sa Kapasidad. Ang lahat ng mga negosyo (maliban sa mga ospital ng acute care) na may mga panloob na pasilidad na bukas sa publiko ay dapat magtatag ng isang "sistemang pagsusukat" upang matiyak na ang nalalapat na mga limitasyon sa kapasidad ay hindi nalalampasan.
  • Pagsasara ng mga Panloob na Breakroom: Ang lahat ng mga negosyo (maliban sa mga ospital ng acute care) ay dapat maglimita sa paggamit ng mga empleyado ng mga panloob na breakroom sa lugar ng trabaho tulad ng inilarawan sa seksyon 3 ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad.

Gaano katagal ang bisa ng Oktubre 5 na Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County?

Ang Kautusan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Oktubre 5 ay mananatiling epektibo hanggang sa babaguhin o tatanggalin ito ng Opisyal ng Pangkalusugan. Maaaring baguhin ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga direktiba paminsan-minsan, o maglabas ng mga bagong direktiba, habang may bisa pa ang Kautusan.

Ang paglilipat ba sa isang modelo ng pagbabawas ng panganib sa Oktubre 5 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay nangangahulugan na ligtas na magtipon, bumalik sa trabaho, at bumisita sa mga negosyo ?

Hindi. Mariing hinihikayat ng Kautusan ang mga residente ng County na bawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapanatili sa bahay hangga't maaari. Ang mga taong may edad na 70 o mas matanda, o mga taong may malubhang medikal na kondisyon, ay dapat manatili sa bahay maliban sa pagkuha sa mga kritikal na pangangailangan tulad ng pagkain o gamot. Ang mga taong edad 50 hanggang 69 ay dapat magbawas ng mga aktibidad at pakipaghalubilo sa mga taong nasa labas ng kanilang sambahayan hangga’t ito ay magagawa.

May bisa pa rin ba ang "Limitadong Kautusan na Manatili sa Bahay" ng Estado?

Wala. Ang "Limitadong Kautusan na Manatili sa Bahay" ng Estado (karaniwang tinutukoy bilang "kautusan sa curfew") ay nangangailangan sa mga hindi-mahalagang negosyo na magsara sa pagitan ng mga oras ng 10 p.m. at 5 a.m., kahit na pinapayagan silang magbukas sa publiko sa araw. Mula Enero 25, 2021, ang paghihigpit na batay sa oras na ito ay wala nang bisa.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA PAGTITIPON

Sa ngayon, pangkalahatang ipinagbabawal ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ang lahat ng mga uri ng mga pagtitipon sa buong estado, na may mga karagdagang paghihigpit para sa mga county na nasa Unang Antas (kabilang ang Santa Clara County). Ang tanging pagtitipon lamang na pinapayagan sa Santa Clara County sa ngayon ay:

 1. Mga panlabas na pagtitipon ng tatlong sambahayan o mas kaunti (para sa anumang layunin).
  1. Ang mga pagtitipong ito ay dapat sumunod sa Patnubay para sa mga Pagtitipon ng Estado at sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon ng County.
 2. Kung mahigit sa tatlong mga sambahayan ang dumalo sa panlabas na pagtitipon, maaari lamang itong gaganapin para sa mga limitadong layunin na pinahihintulutan ng Estado, ang mga ito ay: (1) mga serbisyo sa pagsamba at mga seremonyang pangkultura, tulad ng mga libing at seremonya ng kasal (ngunit ipinagbabawal ang mga reception ng kasal, party, o pagdiriwang), (2) mga protesta, (3) mga kaganapang pampulitika, at (4) mga pagtitipon na malinaw na pinapayagan ng isang dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado. Kayo ay hindi maaaring makilahok sa isang pagtitipon na may kasamang mahigit sa tatlong mga sambahayan para sa anumang iba pang kadahilanan. Bilang karagdagan, itong mga pagtitipon ay maaaring lamang gaganapin sa labas —lahat ng mga panloob na pagtitipon ay ipinagbabawal habang ang County ay nasa Purple na Antas.
  1. Dapat sumunod itong mga pagtitipon sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon ng County, sa Patnubay para sa mga Pagtitipon ng Estado, at sa anumang naaangkop na mga dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 mula sa Estado.

Ang mga sagot sa ilang Mga Madalas na Katanungan tungkol sa mga pagtitipon ay nakalista sa ibaba, ngunit kakailanganin niyong repasuhin ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon ng Opisyal ng Pangkalusugan upang maintindihan ang lahat ng mga panuntunan na dapat niyong sundin upang ligtas na mag-host o dumalo sa pinapayagan na pagtitipon.

Ligtas ba ang mga pagtitipon?

Hindi. Ang COVID-19 ay kumakalat pa rin sa ating komunidad. Ang pagtipon na kasama ang mga tao mula sa ibang mga sambahayan, lalo na sa loob, ay masyadong mapanganib pa rin, lalo na sa kasalukuyang pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Ang mga indibidwal na higit sa edad na 70 at mga indibidwal na may mga medikal na kondisyon ay hindi dapat lumahok sa mga pagtitipon. Ang mga panloob na pagtitipon ay partikular na mapanganib at hindi pinapayagan sa ngayon.

Ano ang isang "pagtitipon"?

Ang pagtitipon ay tumutukoy sa anumang uri ng kaganapan o pagpupulong ng mga tao mula sa magkakahiwalay na mga sambahayan sa isang nakaayos na paraan. Kasama rito ang mga kaganapan tulad ng mga fair, piknik, pagpapalabas ng pelikula, operasyon ng mga cardroom, kumperensya, mga kumpetisyon, panrelihiyong pagsamba, performance, at mga party. Sa kasalukuyan, ipinagbabawal ang lahat ng mga panloob na pagtitipon. Bilang karagdagan, sa ilalim ng mga panuntunan ng Estado, lahat ng mga panlabas na pagtitipon ay kasalukuyang ipinagbabawal din, na may limitadong mga pagbubukod para sa mga serbisyong pagsamba, mga aktibidad na pampulitika, mga seremonyang pangkultura, mga pagtitipon na malinaw na pinapayagan ng isang dokumento ng patnubay ng Estado, at mga panlabas na pagtitipon na hindi hihigit sa tatlong mga sambahayan. Para sa mga limitadong uri ng mga pagtitipon na kasalukuyang pinapayagan, lahat ng nagho-host o dumadalo sa pagtitipon ay dapat sumunod sa lahat ng mga kinakailangan sa Mahigpit na Ipinapatupad  na Direktiba sa mga Pagtitipon ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County at anumang naaangkop na mga dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 mula sa Estado.

Sino ang pinapayagan na dumalo sa isang pinapayagan na pagtitipon?

Kahit sino maliban sa mga taong may sakit. Kung ikaw ay nakaramdam ng mga sintomas tulad ng mga sintomas ng COVID-19 (lagnat, ubo, kakapusan ng hininga, panginginig, pagpapawis sa gabi, pananakit ng lalamunan, pagkahilo, pagsusuka, pagtatae, pagkapagod, pananakit ng kalamnan o katawan, pananakit ng ulo, pagkalito, o pagkawala ng panlasa/pang-amoy), ikaw ay kinakailangang manatili sa bahay at hindi pumunta sa anumang mga pagtitipon upang maiwasan na magkasakit ang ibang tao. Bilang karagdagan, ang mga taong nasa mas mataas na panganib ng malubhang karamdaman o ng pagkamatay mula sa COVID-19 (dahil sa edad o medikal na kondisyon) ay mariing hinihikayat na manatili sa bahay at hindi dumalo sa mga pagtitipon.

Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad ay tumutukoy ng isang limitasyon sa bilang ng mga tao na maaaring dumalo sa isang panlabas na pagtitipon. Pinapakita ba ng limitasyong iyon ang kabuuang bilang ng mga tao na maaaring dumalo sa buong kaganapan, o ang pinakamataas na bilang ng mga tao na maaaring naroroon sa pagtitipon sa anumang oras?

Ang limitasyon ay ang kabuuang bilang ng mga tao na maaaring dumalo sa buong pagtitipon. Nangangahulugan ito na kung ang inyong pagtitipon ay umabot sa limitasyon ng bilang ng mga dumalo, walang sinuman ang pinapayagan na sumali sa pagtitipon kahit na may umalis. Ang itinalagang host ay dapat magpanatili ng isang listahan ng lahat ng dumalo sa pagtitipon, at hindi hihigit sa kasalukuyang pinakamataas na bilang ng mga tao ang maaaring nasa listahan na iyon.

Pinapayagan ba ang mga panloob na pagtitipon?

Hindi. Sa ilalim ng mga panuntunan ng Estado, ang lahat ng mga panloob na pagtitipon ay kasalukuyang ipinagbabawal sa Santa Clara County.

Pinapayagan ba ang mga seremonya ng kasal? Paano naman ang mga wedding receptions?

Ang mga seremonya ng kasal ay pinapayagan (sa labas lamang) na napapailalim sa mga kinakailangan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon. Ngunit nilinaw ng Estado na "ang mga wedding receptions/parties/pagdiriwang ay HINDI pinahihintulutan sa ngayon" sa ilalim ng mga kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado.

Pinapayagan ba ang mga libing?

Ang mga serbisyo ng libing ay pinapayagan (sa labas lamang) na napapailalim sa mga kinakailangan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon.

Maaari ba akong mag-host ng isang dinner o cocktail party?

Sa ilalim ng mga panuntunan ng Estado at County, maaari kayong mag-host ng isang dinner o cocktail party, ngunit kung gagawin lamang ninyo ang lahat ng mga sumusunod: (1) limitahan ang mga dadalo (kasama kayo) sa mga tao na mula sa tatlo o mas kaunti pang mga sambahayan, (2) gawin ang buong kaganapan sa labas, AT (3) sundin ang lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon.

Paano tinitiyak ng County na ang COVID-19 ay hindi kumalat sa panahon ng mga uri ng mga serbisyong pagsamba, mga pampulitikang aktibidad, at mga seremonyang pangkulturang pinapayagan ng Estado?

Ang lahat ng mga pagtitipon ay kinakailangan na magkaroon ng isang itinalagang host—na maaaring maging isang tao o isang negosyo—upang matulungan ang lahat na maging malusog at ligtas. Ang host ay may pananagutan sa pagtitiyak na ang lahat sa pagtitipon ay sumusunod sa lahat ng mga kinakailangan, kabilang ang pagsusuot ng panakip sa mukha at pagpapanatili ng pagdistansya sa ibang tao. Ang host ay kailangan ding magbigay ng mga pasilidad ng paghuhugas ng kamay o sanitizer ng kamay upang ang lahat sa pagtitipon ay makapagpanatili na malinis ang kanilang mga kamay—isang napakahalagang paraan upang matulungan na mabawasan ang panganib sa pagkalat ng COVID-19. At ang host ay dapat magpanatili ng isang listahan ng mga pangalan at contact information ng lahat na lumahok sa isang pagtitipon. Kung ang isang kalahok ay nasuring positibo sa COVID-19, ang host ay ligal na kinakailangan na tulungan ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa mga pagsisikap na subaybayan at makipag-ugnay sa ibang mga tao na maaaring nalantad sa pagtitipon, na nagbibigay daan sa Pampublikong Pangkalusugan na tulungan na mapigilan ang sakit mula sa anumang karagdagang pagkalat sa komunidad.

Pinapayagan ba ang mga tao na pumunta sa drive-in, drive-through, o iba pang mga aktibidad na nakabatay sa sasakyan kung mananatili ang bawat isa sa loob ng kanilang sariling kotse o trak?

Oo. Hindi ipinagbabawal ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ang mga aktibidad na ito, at ayon sa pahina ng mga Q&A Tungkol sa mga paghihigpit sa COVID-19 ng Estado, "Hindi itinuturing ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado na ang mga aktibidad sa loob ng kotse ay mga pagtitipon, kung ang mga kalahok ay mananatili sa kanilang mga kotse at kung manatiling malayo sa mga indibidwal na hindi bahagi ng kanilang sambahayan."  Ang lahat na nasa parehong sasakyan ay dapat na mula sa isang sambahayan, at ang mga tao ay dapat manatili sa loob ng kanilang mga sasakyan sa lahat ng oras (maliban sa paggamit ng banyo). Ang anumang organisasyon na nagho-host ng kaganapan na batay sa kotse ay dapat magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na sumasakop sa kaganapan.

Bumalik sa Itaas ▲

PAGBIYAHE

Ligtas ba akong magbiyahe?

Sa pangkalahatan, ang lahat ng pagbiyahe ay mariing hindi hinihikayat, lalo na para sa mga di-mahalagang layunin tulad ng mga pagbiyahe sa paglilibang o para sa hindi mahalagang negosyo, at dapat na ipagpaliban hanggang bumaba ang kasalukuyang pagtaas ng mga kaso at na-oospital sa COVID-19. Basahin ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbiyahe para sa karagdagang impormasyon.

Kailangan ko bang magkuwarantina kapag bumalik ako mula sa pagbibiyahe sa labas ng County?

Sa ilalim ng Mahigpit na Ipinapatupad  na Direktiba sa Pagbiyahe, halos lahat na bumibiyahe sa Santa Clara County (direkta o sa pamamagitan ng isa pang hintuan) mula sa layo na mahigit sa 150 na milya ay dapat magkuwarantina ng 10 na araw. Ang isang tao ay maaaring magkuwarantina sa pamamagitan ng pananatili sa bahay o sa isang lugar ng pansamantalang tirahan nang walang anumang pakikipagsalamuha sa mga tao na nasa labas ng kanilang sariling pangunahing partido sa pagbiyahe o ng kanilang sariling sambahayan. Ang impormasyon at patnubay sa pagkuwarantina at mga mapagkukunan upang makatulong sa pagkuwarantina ay makikita sa https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/contact-tracing.aspx#guidance.

Ang mga tao ay nakabukod lamang sa mahigpit na kinakailangan sa pagkuwarantina kung nakatugon sila sa iilang mga kondisyon, na nakasaad sa Mahigpit na Ipinapatupad sa Direktiba sa Pagbiyahe.

Nagtatrabaho ako sa isang acute care na ospital. Kung magbiayhe ako sa County mula sa layo na higit sa 150 na milya , kailangan ko bang magkuwarantina sa aking pagdating?

Hindi. Ang mga taong nagtatrabaho sa mga acute care na ospital ay nakabukod sa kinakailangan sa pagkuwarantina dahil may kritikal na pangangailangan upang matiyak ang matatag at mataas na bilang ng mga tauhan upang matugunan ang mga na-oospital sa COVID-19.

Isa akong lisensyadong healthcare provider. Kung ako ay bumiyahe sa County mula sa layo na mahigit sa 150 na milya, kailangan ko bang magkuwarantina sa aking pagdating?

Hindi. Ang mga lisensyadong healthcare providers (tulad ng tinukoy ng Department of Consumer Affairs ng California) ay nakabukod sa kinakailangan sa pagkuwarantina.

Ako ay isang manggagawa sa gobyerno, at ang entidad ng gobyerno na pinagtatrabahuhan ko ay nagtuturing sa aking trabaho na isang mahalagang gawain ng gobyerno. Kung ako ay bumiyahe sa County mula sa layo na mahigit sa 150 na milya, kailangan ko bang magkuwarantina sa aking pagdating?

Ang mga manggagawa ng gobyerno ay hindi kailangang magkuwarantina pagkatapos dumating sa Santa Clara County kung nagbiyahe lamang sila upang maisagawa ang isang mahalagang gawain ng gobyerno (tulad ng tinukoy ng entidad ng gobyerno na responsable para sa mga gawain na iyon). Sa pangkalahatan, ang pagbiyahe upang maisagawa ang isang mahalagang gawain ng gobyerno ay babayaran ng entidad ng gobyerno. Ang mga mahalagang gawain ng gobyerno ay maaaring magsama ng, ngunit hindi limitado sa, pagpapatupad ng batas, bumbero, health care, at personal na pagtuturo sa edukasyon.

Ngunit kung itong mga manggagawa ay bumiyahe para sa anumang ibang layunin, kasama ang paglilibang o para sa anumang bagay maliban sa isang mahalagang layunin na nauugnay sa trabaho, sa ilalim ng mga bagong patnubay sa pagkuwarantina kailangan silang magkuwarantina ng 10 na araw. Maaari silang umalis sa kanilang mga bahay o lugar ng kuwarantina sa panahong ito (1) upang bumiyahe lamang patungo sa at mula sa trabaho upang maisagawa ang mahalagang gawain ng gobyerno at (2) kung ang entidad ng gobyerno na pinagtatrabahuhan nila ay nagpasya na wala itong sapat na tauhan upang gampanan ang mahalagang gawain ng gobyerno ng manggagawa kung hindi personal na nakapunta ang manggagawa sa kaniling trabaho.

Bumiyahe ako sa Santa Clara County mula sa layo na mahigit sa 150 na milya upang magpagamot sa isang pasilidad ng healthcare. Kailangan ko bang magkuwarantina sa aking pagdating?

Dapat kayong magkuwarantina, ngunit maaari kayong umalis ng inyong bahay o lugar ng kuwarantina upang magpagamot sa isang pasilidad ng healthcare. Dapat kayong manatili sa inyong bahay o lugar ng kuwarantina sa lahat ng iba pang mga oras sa panahon ng inyong pagkuwarantina. Para sa kalinawan, kung ang isang menor de edad na bata o iba pang dependyenteng tao ay bumiyahe sa Santa Clara County upang magpagamot sa isang pasilidad ng healthcare, ang tagapag-alaga ng taong iyon ay maaaring umalis sa kanilang bahay o lugar ng kuwarantina upang samahan ang menor de edad na bata o dependyenteng tao upang magpagamot sa isang pasilidad ng healthcare.

Bumiyahe ako sa Santa Clara County mula sa layo na mahigit sa 150 na milya. Napapailalim ako sa isang kautusan ng korte o ako ay may pagdinig sa korte na nangangailangan sa akin na umalis sa aking bahay o lugar ng kuwarantina sa panahon ng aking pagkuwarantina. Pinapayagan ba ako na gawin ito?

Oo. Maaari kayong umalis sa inyong bahay o lugar ng kuwarantina upang sumunod sa kautusan ng korte o para pumunta sa isang pagdinig sa korte, ngunit dapat kayong manatili sa inyong bahay o lugar ng kuwarantina sa lahat ng iba pang mga oras sa panahon ng inyong pagkuwarantina.

Ako ay isang mahalagang manggagawa sa kritikal na imprastraktura tulad ng tinukoy ng Estado. Kung bibiyahe ako sa County mula sa layo na mahigit sa 150 na milya, kailangan ko bang magkuwarantina sa aking pagdating?

Oo, dapat kayong magkuwarantina. Maaari lamang kayong umalis sa inyong bahay o lugar ng kuwarantina upang pumasok sa trabaho, ngunit kung:

(1) ang inyong pagbiyahe ay para lamang sa layunin ng pagsagawa ng trabaho sa mahalagang kritikal na imprastraktura;

(2) pupunta lamang kayo sa trabaho ngayon upang maisagawa ang gawain ng mahalagang kritikal na imprastraktura; at

(3) tinukoy ng inyong employer na mawawalan ito ng sapat na tauhan upang maisagawa ang kaniyang mga mahalagang gawain kung hindi kayo personal na nagtatrabaho.

Kung ang (1), (2), at (3) ay lahat nalalapat sa inyong sitwasyon, maaari kayong pumasok sa trabaho, ngunit dapat kayong manatili sa inyong bahay o lugar ng kuwarantina sa lahat ng iba pang mga oras sa panahon ng inyong pagkuwarantina.

Kailangan ko bang magpasuri para sa COVID-19 pagkatapos bumiyahe? Kung ako ay nasuring negatibo, maaari ko bang paikliin ang aking panahon ng pagkuwarantina?

Walang kinakailangan sa pagpapasuri para sa COVID-19 pagkatapos kayong bumiyahe sa Santa Clara County, ngunit inirerekomenda ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan na ikaw ay magpasuri 6 na araw pagkatapos mong dumating sa County. Ang isang negatibong pagsusuri ay hindi nagpapaikli ng mahigpit na ipinapatupad na panahon ng pagkuwarantina. Maaari kayong umalis sa inyong bahay o lugar ng kuwarantina upang magpasuri.

Bumiyahe ako sa Bay Area mula sa layo na mahigit sa 150 na milya mula sa Santa Clara County. Sa naunang apat na araw ng aking pagbiyahe bumisita ako sa isang lokasyon sa loob ng 150 na milya ng Santa Clara County. Kung bibiyahe ako sa Santa Clara County, kailangan ba akong magkuwarantina? Kung ganon, gaano katagal?

Oo. Dahil ang inyong pagbiyahe ay nagsimula sa layo na mahigit sa 150 na milya mula sa Santa Clara County, dapat kayong sumunod sa mahigpit na ipinapatupad na kautusan sa pagkuwarantina maliban kung natugunan niyo ang isa sa mga kondisyon. Ngunit maaari niyong isama ang naunang apat na araw ng inyong pagbiyahe sa pagbilang ng inyong panahon ng pagkuwarantina dahil nasa loob na kayo ng 150 na milya ng Santa Clara County sa oras na iyon.

Ang aking bahay ay may layo na mahigit sa 150 na milya. Bumiyahe ako sa Santa Clara County para sa isang maikling pagbiyahe. Pinapayagan ba akong bumalik sa aking bahay, o kailangan ba akong manatili dito sa buong dalawang linggo upang magkuwarantina?

Ang kinakailangan sa pagkuwarantina ay hindi nagbabawal sa iyo na bumalik sa inyong bahay. Ngunit pagdating niyo sa Santa Clara County, hindi kayo maaaring umalis sa lugar na tinutuluyan niyo sa Santa Clara County sa inyong maikling pagbiyahe. Sa halip, dapat kayong manatili sa lokasyon na iyon at magkuwarantina sa tagal ng inyong oras sa County, o ng 14 na araw, alinman ang mas maikli.

Kailangan ba ang mahigpit na ipinapatupad na pagkuwarantina pagkatapos ng pagbiyahe mula sa layo na 150 na milya o pagbiyahe mula sa layo na 120 na milya?

Sa ilalim ng Mahigpit na Ipinapatupad  na Direktiba sa Pagbiyahe ng County, ang mahigpit na ipinapatupad  na 10-araw na kinakailangang pagkuwarantina ay nalalapat sa sinumang bumiyahe sa Santa Clara County mula sa layo na mahigit sa 150 na milya. Noong Enero 6, 2021, naglabas ang Estado ng bagong Payo sa Pagbiyahe na nagrerekomenda ng 10 na araw na pagkuwarantina para sa sinumang nagbiyahe sa California mula sa layo na mahigit sa 120 na milya. Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbiyahe ng County ay patuloy na nalalapat at ay mahigpit na ipinapatupad.

Mayroon bang mga limitasyon kung sino ang makagamit ng pampublikong pagbibiyahe?

Wala. Ang pampublikong pagbibiyahe (kabilang ang paratransit) ay bukas sa lahat upang sumakay para sa anumang layunin.

Ang County ay may Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Pampublikong Pagbibiyahe upang matiyak na ang mga tao ay ligtas na makasakay sa pampublikong transportasyon. Ang Direktiba ay nangangailangan sa iyo na gumawa ng mga bagay tulad ng pagsusuot ng panakip sa mukha at pagpapanatili ng 6 na talampakang pagdistansya mula sa lahat na nasa labas ng inyong sambahayan tuwing ikaw ay naghihintay sa isang stop o sumasakay sa pampublikong sasakyan, at nangangailangan sa mga ahensya ng pampublikong sasakyan na gumawa ng mga bagay tulad ng paghahanda ng sanitizer ng kamay para magamit sa sasakyan at mas madalas na paglilinis ng mga binibiyaheng sasakyan. Mangyaring basahin ang Direktiba para sa karagdagang impormasyon.

Maaari din kayong gumamit ng mga serbisyong ride-share/on-demand (tulad ng Uber at Lyft) o mga taxi. Kung ligtas na gawin ito at pinahihintulutan ng panahon, panatilihing nakabukas ang mga bintana habang ginagamit ang alinman sa mga serbisyong ito upang mapataas ang daloy ng hangin. Tandaan na dapat niyong iwasan hangga't maaari ang nasa nakapaloob na espasyo sa isang sasakyan na ginamit ng maraming tao.

Pinahihintulutan ba akong magrenta gamit ang isang online na plataporma (tulad ng Airbnb o VRBO) na nagpapadali ng mga panandaliang pagrenta? Paano ang pag-book ng isang silid ng hotel para sa pagbiyahe?

Oo, ngunit para lamang sa mahalagang pagbiyahe. Hindi kayo maaaring manatili sa isang hotel o sa panandaliang pag-upa kung bumiyahe kayo para sa mga hindi mahalagang layunin, tulad ng para sa turismo, ibang pang mga layunin para maaliw o makapaglibang, o pagbiyahe para sa negosyo na maaaring ipagpaliban o maiwasan. Kung bumiyahe kayo para sa mga mahalagang layunin, ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Lodging ng County ay naglilista ng mga panuntunan sa panandaliang pag-upa na dapat sundin ng mga host at bisita upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 at tiyakin na ang mga pagrenta ay ligtas para sa lahat. Ang isang tao ay maaaring magparenta ng kanilang buong tirahan, ngunit walang sinuman ang maaaring magparenta ng isang bahagi ng kanilang tirahan (halimbawa, pag-upa ng isang bedroom sa Airbnb o VRBO) habang sila o ang sinumang iba pang mga nangungupahan ay nananatili sa iba pang bahagi ng tirahan.

Ako ay bibiyahe sa lalong madaling panahon, at ang aking destinasyon ay nangangailangan ng isang awtorisasyon na ako ay kamakailan lamang nasuring negatibo para sa COVID-19. Nagbibigay ba ang County ng mga awtorisasyon na ito?

Hindi. Mangyaring kumunsulta sa inyong healthcare provider o sa entidad na nagsagawa ng inyong pagsusuri sa COVID-19 para sa mga katanungang nauugnay sa mga awtorisasyon sa pagbiyahe.

Bumalik sa Itaas ▲

ISPORTS, LIBANGAN, AT FITNESS

Mangyaring tandaan na kasalukuyang ipinagbabawal ng mga panuntunan ng Estado ang mga panloob na pagpapatakbo ng mga gym at sentro ng kalakasan, panloob na pagpapatakbo ng mga pasilidad sa libangan, at panloob na pagpapatakbo ng mga sentro ng aliwan ng pamilya at iba pang mga pasilidad sa aliwan. Ipinagbabawal din ng Estado ang lahat ng mga isports na panlibangan (kabataan at pang matanda) na (1) nagaganap sa loob, o (2) kinasasangkutan ng mga manlalaro na nasa loob ng 6 na talampakan ng isa't isa.

Aling mga aktibidad ng isports o na pang-atletiko ang ipinagbabawal ngayon?

Sa ilalim ng mga panuntunan ng Estado, na nakikita sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Aktibidad na Pang-atletiko ng Kabataan at Pang Matanda, ang mga sumusunod na aktibidad ay kasalukuyang ipinagbabawal sa Santa Clara County:

 • Panloob na isports.
 • Anumang mga aktibidad ng isports at libangan na ang mga kalahok ay hindi makapagpanatili nang hindi bababa sa anim na talampakan na distansya mula sa isa't isa sa lahat ng oras.
 • Pagpunta sa isang kaganapang pro o amateur na isports bilang isang manonood.

Ano ang ilang mga halimbawa ng mga uri ng isports na panlibangan na pinapayagan ngayon?

Sa ilalim ng mga panuntunan ng Estado, na nakikita sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Aktibidad na Pang-atletiko ng Kabataan at Pang Matanda, ang mga sumusunod na aktibidad na panlibangan na isports at pang-atletiko ay kasalukuyang pinapayagan sa labas na may 6 na talampakang pagdistansya: archery, badminton, pagbisikleta, bocce, cross country, sayaw (walang pakikipagsalamuha), disc golf, golf, hiking, ice at roller skating (walang pakikipagsalamuha), lawn bowling, martial arts (walang pakikipagsalamuha), mga programang pisikal na pagsasanay (hal. yoga, Zumba, tai chi), pickleball (solo), rowing/crew (may 1 katao), pagtakbo, shuffleboard, pagbaril ng skeet, skiing at snowboarding, snowshoeing, paglangoy at pagsisid, tennis, track at field, paglalakad, at iba pang mga aktibidad ng isports na nagaganap sa labas na nagbibigay-daan sa mga kalahok na madaling mapanatili ang 6 na talampakan na distansya mula sa isa't isa sa lahat ng oras.

Lahat na pinapayagan na mga aktibidad ng isports at atletiko ay dapat sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Aktibidad na Pang-atletiko ng Kabataan at Pang Matanda, na nagpapaliwanag ng mga panuntunan para sa mga panlibangan na isports ng kabataan at pang matanda.

Ano ang ilang mga halimbawa ng mga uri ng isports na panlibangan na hindi pinapayagan ngayon?

Sa ilalim ng mga panuntunan ng Estado, na nakikita sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Aktibidad na Pang-atletiko ng Kabataan at Pang Matanda, ang mga sumusunod na isports at aktibidad ay kasalukuyang ipinagbabawal, kahit sa labas: baseball, basketball, boxing, cheerleading, sayaw (paulit-ulit o madalas ang pakikipagsalamuha), dodgeball, field hockey, football, gymnastics, ice hockey, ice skating (pares), kickball, lacrosse, martial arts (paulit-ulit o madalas ang pakikipagsalamuha), pickleball (doble), roller derby, rowing/crew (na may 2 katao o mahigit pa), rugby, soccer, softball, volleyball, water polo, wrestling, at anumang iba pang mga aktibidad ng isports na nagaganap sa loob o anumang mga aktibidad ng isports na hindi nagbibigay-daan sa mga kalahok na madaling ipanatili ang 6 na talampakan na distansya mula sa isa’t isa sa lahat ng oras.

Tandaan: Maaari pa ring magsanay, magkondisyon, o mag-ensayo ng mga ehersisyong nagbubuo ng kasanayan ang mga kalahok para sa ganitong mga isports, ngunit kung gagawin lamang nila ito sa labas, magpanatili ng 6 na talampakan na distansya mula sa isa't isa sa lahat ng oras, at sumunod sa lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Aktibidad na Pang-atletiko ng Kabataan at Pang Matanda.

Kailangan ko bang magsuot ng panakip sa mukha habang ako ay nag-eehersisyo?

Kung ikaw ay nag-eehersisyo na mag-isa o kasama lamang ang mga miyembro ng inyong sariling sambahayan, maaari niyong tanggalin ang inyong panakip sa mukha para sa panlabas na ehersisyo hangga’t nananatili kayong hindi bababa sa 6 na talampakan na layo mula sa lahat na wala sa inyong sambahayan sa lahat ng oras. Kung nag-eehersisyo kayo kasama ang mga miyembro ng iba pang mga sambahayan (halimbawa, sa isang klase ng kalakasan, sa panahon ng isports na panlibangan, o sa isang pagtitipon), dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha kahit na sa pag-eehersisyo.

Pinapayagan ba akong pumunta sa gym?

Oo, ngunit para sa panlabas na ehersisyo lamang. Habang nananatili ang Santa Clara County sa Purple Tier ng Plano ng Estado, ang mga gym at pasilidad ng kalakasan ay hindi makapagpatakbo sa loob.

Para sa mga panlabas na pagpapatakbo, ang Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa mga Gym at Sentro ng Kalakasan ng Estado ay naglilista ng mga panuntunan na dapat sundin ng mga may-ari at kliyente ng gym upang matiyak na ligtas ang pag-eehersisyo sa mga pasilidad ng kalakasan. Mangyaring basahin ang Patnubay ng Estado upang matiyak na nauunawaan niyo ang lahat ng mga panuntunan na dapat niyong sundin at ng namamahala ng pasilidad. Ang ilan sa mga panuntunan ay kinabibilangan ng pagpayag sa pag-eehersisyo sa pamamagitan lamang ng appointment upang matiyak na ang pasilidad ay hindi kailanman masikip; pagharang ng ilang kagamitan upang matiyak na ang pagdistansya sa ibang tao ay maaaring mapanatili habang nag-eehersisyo; at mangailangan sa mga kliyente na mag-sanitize ng kagamitan pagkatapos gamitin at i-sanitize ang kanilang mga kamay bago at pagkatapos gamitin ang bawat piraso ng kagamitan.

Maaari ba akong gumawa ng kardio sa gym?

Oo, ngunit sa labas lamang.

Pinapayagan ba ang mga group fitness class?

Oo, ngunit sa labas lamang, at dapat nilang sundin ang lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon at sa Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa mga Gym at Sentro ng Kalakasan ng Estado.

Kailangan kong gumamit ng isang stationary bike o elliptical para sa rehab. Magagawa ko ba ito sa gym?

Oo, ngunit sa labas lamang.

Maaari ko bang dalhin ang aking mga anak sa palaruan?

Oo, ang mga palaruan ay maaaring nakabukas hangga’t ang mga ito ay nasa labas. Ang mga panloob na palaruan at mga sentro ng libangan (tulad ng mga bounce house at ball pit) ay dapat manatiling sarado, ngunit ang mga panlabas na palaruan ay maaaring bukas, at maaari niyong dalhin ang inyong mga anak upang maglaro doon. Ang mga matatanda na ligtas na makapagsuot ng mga panakip sa mukha at mga bata (maliban sa mga maliliit na bata) ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha sa palaruan, at ang mga bata ay dapat gabayan sa mahigpit na kalinisan ng kamay bago at pagkatapos maglaro sa kagamitan ng palaruan. Dapat ding panatilihin ng mga matatanda ang hindi bababa sa 6 na talampakang distansya mula sa mga taong mula sa iba't ibang mga sambahayan.

Pinapayagan bang magbukas sa loob ang mga pasilidad ng kalakasan ng mga bata?

Hindi. Kinumpirma ng Estado na ang mga pasilidad ng gymnastics, studio ng karate, studio ng sayaw, at iba pang mga panloob na gym at pasilidad ng kalakasan na naglilingkod sa mga bata ay dapat sumunod sa mga panuntunan ng Estado para sa mga gym at pasilidad ng kalakasan, “anuman ang edad na kanilang pinaglilingkuran.” Alinsunod dito, ang mga pasilidad na ito ay hindi makapagpatakbo sa loob, kahit na magbigay ng mga klase at kampo sa mga bata.

Pinapayagan ba ang mga klase ng kalakasan na nakabatay sa palanguyan na pang matanda (tulad ng paglangoy o aerobiks sa tubig)?

Pinapayagan lamang ang mga klase ng kalakasan na nakabatay sa palanguyan na pang matanda sa mga panlabas na palanguyan, at hangga't ang lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon at ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa mga Gym at Sentro ng Kalakasan ng Estado ay sinusun od.

Pinapayagan ba ang mga programa o klase na batay sa palanguyan na para sa mga bata?

Pinapayagan lamang ang mga pambatang atletang koponan ng paglalangoy at mga programang kalakasan na batay sa palanguyan sa mga panlabas na palanguyan, at kung susundin lamang nila ang lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Aktibidad na Pang-atletiko ng Kabataan at Pang Matanda (na nagpapaliwanag ng mga panuntunan para sa mga isports na panlibangan ng kabataan at pang matanda). Ang mga panloob na palanguyan ay maaaring patakbuhin sa 20% na kapasidad, ngunit para lamang sa pagtuturo sa pagpigil sa pagkalunod na itinuro ng mga sertipikadong tagapagturo.

Hindi ako sigurado kung ang aking programa sa kabataan ay nasasakop ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Aktibidad na Pang-atletiko ng Kabataan at Pang Matanda o sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Programa na Naglilingkod sa Mga Bata o Kabataan. Paano ko malalaman kung aling mga panuntunan ang nalalapat sa aking programa?

Kung ang inyong programa sa kabataan ay isang programang pang-atletiko, dapat kayong sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Aktibidad na Pang-atletiko na Panlibangan ng Kabataan at Pang Matanda. Kasama sa mga programang pang-atletiko ang lahat ng mga koponan ng isports ng kabataan at mga organisasyon ng isports ng kabataan, pormal man na inayos (tulad ng isang club ng pagbisikleta) o impormal na inayos (tulad ng isang grupo ng pick-up disc golf). Ngunit kasama rin sa mga programang pang-atletiko ang mga bagay tulad ng sayaw, martial arts, paglalakad/hiking, at tai chi. Sa pangkalahatan, kung ang programa ay nakatuon sa isang pisikal na aktibidad, ito ay itinuturing na isang pang-atletikong programa at dapat sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Aktibidad na Pang-atletiko na Panlibangan ng Kabataan at Pang Matanda.

Kung ang inyong programa ng kabataan ay hindi isang programang pang-atletiko, sa pangkalahatan ay dapat kayong sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata o Kabataan. Saklaw ng Direktibang ito ang isang malawak na hanay ng mga programa na hindi nakatuon sa isang pisikal na aktibidad, kabilang ang mga bagay tulad ng mga aralin o pagtuturo ng musika, mga programang pagkatapos ng pag-aaral sa paaralan, at mga programa sa pag-aalaga ng bata.

Kung ang inyong programa ay mayroong bahagi na pang-atletiko at isang bahagi na hindi pang-atletiko, dapat kayong sumunod sa parehong mga Direktiba. Kung ang dalawang Direktiba ay sumasalungat sa isa’t isa sa isang partikular na kinakailangan, dapat kayong sumunod sa alinmang Direktiba na mas mahigpit sa kinakailangang iyon.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA PROGRAMA SA EDUKASYON

Saan ako makakahanap ng impormasyon tungkol sa pangangalaga sa bata, mga paaralan, at mga institusyon ng mas mataas na edukasyon?

Mangyaring bisitahin ang pahinang Mga Programang Pang-edukasyon at Coronavirus ng County para sa impormasyon, patnubay, at mga sagot sa mga madalas na katanungan na nauugnay sa mga programa sa edukasyon.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA NEGOSYO

Pinapayagan ba ang mga negosyo ng tech na ipatakbo ang kanilang mga opisina?

Pareho ang Kautusan ng Estado at ang ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay nangangailangan sa lahat ng mga negosyo na i-maximize ang telework, at dalhin lamang ang mga manggagawa sa kanilang mga opisina kung ang empleyado ay hindi makakumpleto ng kanilang mga gawain sa trabaho nang malayuan. Dahil maraming mga empleyado ng tech ay makakagawa ng kanilang trabaho sa malayuan, maraming mga empleyado ng tech ay hindi papayagang pumasok sa kanilang mga opisina.

Ano ang mga hakbang na dapat gawin ng aking negosyo upang sumunod sa lokal na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Oktubre 5?

Una, kung ang inyong negosyo ay may pasilidad sa County na ginagamit ng mga manggagawa o ng publiko, dapat niyong kumpletuhin at ipatupad ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao gamit ang pinakabagong (Oktubre 11) bersyon, na dapat isumite sa County sa www.COVID19Prepared.org gamit ang online form ng County. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago sa Oktubre 11 ay wala ng bisa. Para sa karagdagang impormasyon, repasuhin ang mga FAQ na may kaugnayan sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Pangalawa, ang ilang mga negosyo ay napapailalim sa karagdagang mga paghihigpit dahil ang kanilang mga aktibidad ay nagdudulot nang mas mataas na panganib ng pagkalat ng COVID-19. Sinasakop ng mahigpit na ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga sumusunod na industriya at aktibidad:

Ang mga negosyo sa mga industriyang ito ay dapat sumunod sa Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng kanilang industriya bilang karagdagan sa mga panuntunan na nakalista sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Mangyaring tandaan na ang mga Direktiba ay maaaring ipalabas para sa iba pang mga industriya, at ang mga Direktiba ay maaaring madalas na ma-update, kaya dapat niyong regular na tingnan ang website na ito para sa mga update. TANDAAN: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat ding sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad.

Bilang karagdagan, ang bawat negosyo ay dapat sumunod sa Kautusan na Manatili sa Bahay ng Estado, kabilang ang kautusan na inilabas noong Agosto 28, 2020, sa Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado, at sa anumang naaangkop na "Patnubay sa Industriya sa COVID-19 " na inilabas ng Estado, na makikita sa covid19.ca.gov/industry-guidance. Kung may pagsalungat sa pagitan ng panuntunan ng isang Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan at ng isang panuntunan sa kaukulang patnubay ng Estado, dapat sundin ng mga negosyo ang mas mahigpit na panuntunan.

Kinakailangan ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado o ng County na limitahan ko ang bilang ng mga tao na nasa loob ng pasilidad ng aking negosyo. Paano ko matukoy ang pinakamataas na bilang ng mga tao na pinapayagan sa loob?

Ipinapaliwanag ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad ang mga panuntunan para sa paglilimita sa bilang ng mga taong sa mga lugar na bukas sa publiko sa pasilidad ng inyong negosyo. Mangyaring tandaan na ang mga panuntunag ito ay binago noong Enero 25, 2021 para sa maraming mga negosyo. Mangyaring bisitahin din ang www.sccgov.org/covidcapacity para sa mga kapaki-pakinabang na tagubilin kung paano makalkula ang pinakamataas na kapasidad para sa inyong pasilidad.

Ano ang ibig sabihin na ang isang pasilidad ay isang panlabas na pasilidad?

Ang isang panlabas na pasilidad ay isang pasilidad na nagbibigay-daan sa libreng daloy ng panlabas na hangin sa buong espasyo, tulad ng tinukoy sa mahigpit na ipinapatupad na patnubay sa ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California. Ang isang pasilidad ay maaaring gumamit ng mga partisyon o harang sa paligid o sa loob ng pasilidad, na hindi maituturing na mga saradong gilid hangga't sila ay hindi hihigit sa 3 na talampakan ang taas na nasukat mula sa sahig, at hindi humahadlang sa libreng daloy ng hangin sa buong pasilidad. Ang isang partisyon o harang na higit sa 3 na talampakan ang taas ay itinuturing na isang saradong gilid. Ang mga bakod at screen na hindi humahadlang sa daloy ng hangin ay hindi itinuturing na mga saradong gilid para sa mga layunin ng pagtukoy kung ang isang lugar ay nasa labas.

Ang ilan sa aking mga empleyado ay maaaring magtrabaho (remotely) sa labas ng opisina. Pinapayagan ba silang magtrabaho sa opisina o sa pasilidad sa ilalim ng bagong Kautusan?

Hindi. Ang lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na mag-maximize ng telework. Dapat niyong kailanganin sa lahat ng mga tauhan na magtrabaho mula sa bahay upang maisagawa ang anumang mga tungkulin na inatasan ng employer na maaari nilang makumpleto sa bahay. Ngunit ang mga empleyadong ito ay maaaring pumasok sa trabaho upang magawa ang anumang mga tungkulin na inatasan ng employer na maaari lamang makumpleto mula sa lugar ng trabaho.

Ang Direktiba ng Serbisyong Pangangalagang Pansarili ay nangangailangan ng pisikal na harang sa pagitan ng mga manggagawa at mga customer kung saan man maaaring gawin ito. Pwedeng bang gamitin ang mga plastik na kurtina ng shower para tumugon sa pangangailangang ito?

Oo. Kapag pinapayagan na magpatakbo ang mga negosyo ng pangangalagang pansarili , ang Direktiba ng mga Serbisyong Personal na Pangangalaga ay nangangailangan sa mga negosyo na maglagay ng mga pisikal na harang kung saan man maaaring gawin ito sa pagitan ng mga customer at ng mga manggagawa na nagsasagawa ng serbisyong pangangalagang pansarili (halimbawa, isang manikyurista), at sa pagitan din ng mga customer at manggagawa sa mga reception area. Ang harang ay dapat may sapat na laki, na nakalagay sa tamang lugar, at gawa sa isang materyal na humaharang sa daloy ng hangin sa pagitan ng mga manggagawa at customer. Sapat na ang karamihan sa mga malinaw na plastik na kurtina ng shower. Pati na rin ang mga matitigas na plastik o Plexiglass. Dapat regular na dinidisimpektahan ang pisikal na harang.

Ang Direktiba ng Serbisyong Pangangalagang Pansarili ay nangangailangan sa mga negosyo na itapon o "labhan" ang mga smocks o kapa pagkatapos itong magamit sa isang kliyente. Maaari bang gumamit ang mga negosyo ng mga smock o mga kapa na maaaring linisin ngunit hindi "nalabhan"?

Oo. Kung ang isang reusable smock o kapa ay maaaring lubusan na malinisan at madisimpektahan pagkatapos magamit sa bawat kliyente, maaari itong magamit sa halip na isang tela na smock o kapa na nilalabhan pagkatapos magamit sa bawat kliyente. Ngunit ang mga negosyo ay hindi maaaring gumamit muli ng mga smock o mga kapa na spot-cleaned lamang o pinupunasan lang pagkatapos magamit sa bawat kliyente.

Ang Direktiba ng Serbisyong Pangangalagang Pansarili ay nangangailangan sa mga nangungupahan na pumirma ng isang kasunduan kapag nag-upa sila o nagrenta ng espasyo mula sa isang negosyo sa serbisyong pansarili. Sino ang kabilang sa mga "nangungupahan"? Kailangan pa bang magkumpleto ang mga nangungupahan ng kanilang sariling Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Ang isang nangungupahan ay kahit sino na nagrenta ng espasyo mula sa isang negosyo ng serbisyong pansarili. Ang isang karaniwang halimbawa ay isang independent hair stylist na nagrerenta ng isang upuan o istasyon ng trabaho mula sa isang hair salon. (Hindi kailangang pumirma ang isang negosyo ng erbisyong pansarili ng kasunduang ito dahil lamang na inarkila nila ang kanilang espasyo sa pasilidad mula sa isang landlord; sa halip, ang kasunduan ay dapat na pirmahan kapag ang negosyo ng serbisyong pansarili ay ang nagpapa-upa ng espasyo.)

Kailangang pirmahan ng mga nangungupahan ang kasunduan sa Direktiba ng Serbisyong Pangangalagang Pansarili. Dahil sila ay nagpapatakbo ng kanilang sariling negosyo na independiente sa salon, sila din ay kailangang magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng kanilang sariling Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Kailangan din silang magbigay ng isang kopya ng kanilang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa salon. Ngunit hindi nila kailangang ipaskil ang kanilang nakumpletong Protokol o anumang palatandaan sa kanilang inuupahang istasyon o lugar (dahil naipaskil na nang salon ang kinakailangang palatandaan sa pasilidad).

Pinahihintulutan ba ang mga kandidato, kampanya, interest group, advocate, at iba pang mga tao na harapang makipag-ugnay habang gumagawa ng mga aktibidad ng kampanya, eleksyon, at outreach tulad ng pag-iipon ng pirma, pagpaparehistro ng botante, canvassing, at iba pang mga aktibidad?

Oo, ngunit sa labas lamang. Gayunpaman, ang mga organisasyon, kampanya, negosyo, at mga indibidwal na gumagawa ng mga ganitong uri ng mga personal na aktibidad ay dapat magkumpleto at magsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa County sa www.covid19prepared.org, at tumiyak na ang lahat ng mga kawani at nagboluntaryo ay sumusunod sa Protokol.

Hangga’t ang mga aktibidad na ito ay nagsasangkot ng personal na pakikipaghalubilo, mas mahalaga na ang mga kandidato, kawani, at mga boluntaryo ay magpanatili ng sapat na pagdistansya sa ibang tao, magsuot ng mga panakip sa mukha, magbigay ng mga hand sanitizer o mga pasilidad ng paghuhugas ng kamay, at mag-iwas sa paghawak sa ibang tao. Anumang organisasyon, kampanya, negosyo, o indibidwal na gumagawa ng mga aktibidad na ito ay dapat gumamit ng mga malayuang alternatibong paraan hangga’t maari.

Ahente ako ng real estate. Pinapayagan ba akong magpakita ng mga tahanan? Anong mga panuntunan ang dapat kong sundin?

Pinapayagan ang mga ahente ng real estate na magpakita ng mga tahanan, ngunit ang lahat ng pagpapakita ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng parehong Oktubre 5 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan at sa Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa mga Transaksyon sa Real Estate ng Estado, na nangangailangan ng mga virtual na paglilibot hangga't maaari. Kung kinakailangan ang mga personal na pagpapakita, ang mga taong nakikilahok sa mga pagpapakitang iyon ay dapat na magpanatili ng pagdistansya na hindi bababa sa 6 na talampakan mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sariling sambahayan, at ang lahat na nakikilahok sa pagpapakita ay dapat magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras.

Kinakailangan ba ang mga ahente ng real estate na magsumite ng mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Oo. Ang mga ahente ng real estate ay kinakailangang magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Kung ang isang ahente ng real estate ay may sariling pasilidad na binibisita ng mga tauhan o publiko, dapat na nalalapat ang Protokol sa parehong pasilidad at sa trabaho na ginagawa ng ahente ng real estate sa anumang mga off-site na lokasyon (tulad ng mga pagtingin sa bahay). Kung ang ahente ng real estate ay walang sariling pasilidad, kinakailangan pa rin ang isang Protokol, at dapat piliin ng ahente ng real estate ang kwadrado na "Walang Pasilidad ng Negosyo" sa tuktok ng webform.

Pinapayagan bang magbukas ang mga cafeteria sa loob ng mga ospital para sa mga serbisyo ng kainan sa lokasyon?

Oo. Bilang mga pasilidad ng healthcare, ang mga ospital ay nakabukod mula sa pagbabawal sa panloob na kainan. Nangangahulugan ito na ang mga cafeteria ng ospital ay maaaring magbigay ng mga serbisyo ng panloob na kainan. Dapat sundin ng mga cafeteria ang naaangkop na mga pamamaraan sa kalusugan at kaligtasan at magpatupad ng karagdagang mga pamamaraan upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa panloob na kainan — tulad ng pagbawal sa paggamit ng ibang upuan upang matiyak ang sapat na distansya sa pagitan ng mga hindi miyembro ng sambahayan na kumakain sa cafeteria at sa paglilinis ng mga lamesa sa pagitan ng bawat pangkat ng customer. Hinihikayat ang mga kawani at bisita na kumain ng kanilang pagkain sa labas hangga’t maaari at upang mabawasan ang pagtanggal ng mga panakip sa mukha kung kumakain sa loob ng cafeteria.

Pinapayagan bang magbukas ang mga cafeteria sa mga pasilidad ng pribadong negosyo o mga pasilidad ng gobyerno para mga serbisyo ng kainan sa lokasyon?

Hindi. Kung ang pasilidad ng inyong negosyo ay may cafeteria sa lokasyon, ang cafeteria ay hindi makapagbigay ng mga serbisyo ng kainan sa lokasyon. Ngunit ang cafeteria ay makapagbigay ng pagkain para sa mga manggagawa para ilabas sa cafeteria at kainin sa ibang lugar sa loob o sa paligid ng pasilidad. Hinihikayat ang mga manggagawa na kainin ang kanilang pagkain sa labas hangga’t maaari.

Maaaring payagan lamang ng mga pasilidad ng gobyerno ang kainan sa lokasyon sa kanilang mga cafeteria kung tinukoy ng ahensya ng gobyerno na ang pagsasara ng cafeteria para sa kainan sa lokasyon ay makakahadlang o makakagambala sa isang mahalagang gawain ng gobyerno

Nagsumite ako ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa website ng County at natanggap ko ang aking palatandaan na "COVID-19 Prepared"—nangangahulugan ba ito na inaprubahan ng County ang aking pasilidad para makapagbukas?

Ang tsek na marka sa “COVID-19 Prepared” ay nagpapatunay lamang na nakumpleto at naisumite niyo na ang inyong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa County. Hindi ibig sabihin na nagbigay ng pahintulot ang County para magpatakbo ka ng iyong negosyo. Nagsumite man kayo ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao o hindi, dapat pa rin kayong sumunod sa mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County at ng Estado, kabilang ang anumang mga ipinagbabawal sa pagpapatakbo ng ilang uri ng mga negosyo.

Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya Ibang Tao ay nangangailangan sa mga employer na makilala at mabukod ang mga taong “nakasalamuha ng malapitan” ng mga positibong kaso mula sa lugar ng trabaho ng 10 na araw. Ano ang kahulugan ng isang tao na “nakasalamuha ng malapitan” ng isang positibong kaso?

Ang nakasalamuha ng malapitan ay isang tao na nasa loob ng 6 na talampakan ng nahawaang tao na hindi bababa sa 15 na minuto sa anumang oras simula nang 2 na araw bago pa man nagpakita ng mga sintomas o nasuring positibo ang nahawaang tao. Kabilang sa mga nakasalamuha ng malapitan ay ang mga taong may 15 na minuto na tuloy-tuloy na nakikipagsalamuha sa nahawaang tao, pati na rin ang mga taong paulit-ulit na nakikipaghalubilo sa maiksing panahon sa nahawaang tao. Ang mga nakasalamuha ng malapitan ay dapat na ibukod mula sa lugar ng trabaho ng 10 na araw mula sa petsa ng kanilang huling pakikipagsalamuha sa nahawaang tao, at hilingin na subaybayan ang mga sintomas ng COVID ng 14 na araw.

Sa pagtukoy kung ang isang tao ay isang taong “nakasalamuha ng malapitan”, mahalaga ba kung ang positibong kaso o ang taong nakipagsalamuha sa positibong kaso ay nakasuot ng isang panakip sa mukha?

Hindi. Habang ang mga panakip sa mukha ay nagbabawas ng posibilidad ng pagkalat ng COVID-19, walang silang epekto sa pagtukoy kung ang isang tao ay nakasalamuha ng malapitan at dapat magkuwarantina.

Ako ay isang esthetician o ibang tagapagbigay ng serbisyo ng pangangalagang pansarili na nagtatrabaho malapit sa mga kliyente na hindi nakamaskara. Anong uri ng PPE ang dapat kong gamitin?

Ang pagtatrabaho nang malapit sa mga bibig at ilong ng mga kliyenteng hindi nakasuot ng maskara ay isang aktibidad na may mataas na panganib. Kung pinili mong magbigay ng mga nasabing serbisyo, dapat kayong magsuot ng N-95 na maskara kasama ang proteksyon sa mata tulad ng salamin, goggles, o isang face shield. Mangyaring tandaan na ang bawat indibidwal na nagsusuot ng N-95 na maskara ay dapat magpasuri sa kasya at sanayin sa wastong paggamit at paghawak nito.

Saan ako makakabili ng mga N-95 na maskara?

Ang mga esthetician ay makakakuha ng mga N-95 sa pamamagitan ng mga supplier. Hindi nag-eendorso ang County ng anumang partikular na supplier. Ang sumusunod ay isang bahagyang listahan ng mga tindera na maaari niyong magamit. Dapat niyong suriin ang mga supplier, kasama ang mga nakalista sa ibaba, at kumpirmahin na ang maskara na bibilhin niyo ay nasa naaprubahang listahan ng CDC na matatagpuan dito:

www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1sect3-u.html

Tindera

Website

EnviroSafety

https://www.envirosafetyproducts.com/

N95 Mask Co

https://n95maskco.com/

Blue Beat Dig​ital

https://bluebeatsales.com/

CIA Medical

https://www.ciamedical.com/

StatLab

https://www.statlab.com/

NDS Solutions

https://nds-solutions.com/

PureOrange

https://www.pureorange.com/

Grainger

https://www.grainger.com/

OMBA Import Export Inc

https://ombatrading.com/

Hindi pa ako kailanman nakagamit ng N-95 na maskara. Saan ba ako magpasuri ng pagkasya at makakuha ng pagsasanay para sa wastong paggamit at paghawak ng mga N-95 na maskara?

Ang County ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na mga provider ng pagsusuri ng pagkasya at sa pagsasanay. Ang sumusunod ay isang bahagyang listahan ng mga tindera na maaari niyong gamitin:

Tind​era​

Website

Envirosafetech

https://www.envirosafetech.com/

Medishare

http://www.medishareehs.com/

Gaano ba katagal ako maaaring magsuot ng N-95 na maskara? Maaari ko ba itong gamitin nang maraming beses?

Mangyaring sumangguni sa pagsasanay na natanggap niyo, na magsasama ng pinakabagong patnubay ng Cal/OSHA. Mahahanap ang karagdagang impormasyon dito:

www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/N95-mask-questions.html

www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/respiratory.pdf

www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Cal-OSHA-Guidance-for-respirator-shortages.pdf

Maaari ba akong gumamit ng N-95 na maskara na may exhalation valve?

Ang mga N-95 na maskara na may mga exhalation valve ay hindi nakakaprotekta sa iba mula sa mga patak na lumalabas sa maskara.

Hindi ako makabili ng N-95 na maskara. Maaari ko bang gamitin ang KN-95 na maskara bilang kapalit?

Hindi. Ang mga KN-95 ay hindi sertipikado ng NIOSH at maaaring hindi nagbibigay nang parehong antas ng proteksyon tulad ng N-95. Samakatuwid, ang mga ito ay hindi dapat gamitin bilang kapalit ng N-95 na maskara na may tamang kasya.

Ang aking industriya ay dating mayroong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County – bakit hindi ko ito mahanap ngayon?

Para sa ilang mga industriya, tinukoy ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na ang mga paghihigpit ng Estado at iba pang naaangkop na mga panuntunan ng County ay sapat na malakas na ang karagdagang mga panuntunan na partikular sa industriya ng County ay hindi na kinakailangan. Samakatuwid, ang mga sumusunod na Direktiba ay natanggal na at wala nang bisa:

Kailangan ko bang magsuot ng panakip sa mukha habang ako ay nasa trabaho? Paano kung ako ay nag-iisa sa aking cubicle o nakaupo malayo sa ibang mga tao sa isang bukas na espasyo ng trabaho?

Ginamit ng Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ang mahigpit na ipinapatupad na Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ("Patnubay ng Estado") ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, na binago noong Nobyembre 16, 2020. Sa ilalim ng binagong Patnubay ng Estado, ang lahat ay dapat magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras kapag nasa labas sila ng kanilang tahanan, na may kaunting mga pagbubukod lamang. Habang nasa trabaho, kung ikaw ay nasa loob, dapat niyong panatilihin ang inyong panakip sa mukha sa lahat ng oras maliban kung kayo ay nasa isang opisina o silid na mag-isa. Kung nagtatrabaho kayo sa isang cubicle o sa isang bukas na espasyo ng trabaho, dapat niyong panatilihin ang inyong panakip sa mukha kung mayroong iba pang nasa parehong opisina o silid na kasama mo kahit na malaki ang opisina o silid. Mangyaring tandaan na mariing hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan ang lahat na magsuot ng panakip sa mukha kahit na sila ay nag-iisa sa isang opisina o silid kung ang sinumang tao na hindi miyembro ng parehong sambahayan ay bumibisita sa silid na iyon. Dahil ang mga aerosol ay nananatiling nasa hangin sa isang pinalawig na panahon. Pinakaligtas palagi ang magsuot ng panakip sa mukha kung magagawa niyo ito.

Maaari niyong tanggalin ang inyong panakip sa mukha upang kumain at uminom sa trabaho kung pinapanatili niyo ang hindi bababa sa anim na talampakan na distansya mula sa iba, ngunit dapat niyong isuot muli ang inyong panakip sa mukha pagkatapos kayong kumain o uminom. Ang pagtitipon kasama ang mga katrabaho upang kumain sa loob ay hindi ligtas at hindi pinapayagan. Kung posible, ang mga manggagawa ay mariing hinihikayat na kumain sa labas sa araw ng trabaho, o kung hindi, kumain na mag-isa sa kanilang sariling lamesa/lugar ng trabaho o sa kanilang sasakyan. Sa ilalim ng Mahigpit na Ipinapatupad  na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad, ang mga empleyado ay hindi maaaring kumain sa mga breakroom sa mga lugar ng trabaho, dahil ang mga ito ay nagpapakita ng mga pangunahing pinagmumulan ng pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng trabaho.

Ako ay may-ari ng isang kompanya ng konstruksyon o ako ay isang Jobsite Safety Accountability Supervisor para sa isang malaking lokasyon ng konstruksyon. Sino ang itinalagang opisyal ng County na makakatanggap ng mga report at saan ako ipapadala ng mga ulat at mga plano sa pagremedyo na dapat isumite sa County?

Ang itinalagang opisyal ng County ay ang Pinunong Opisyal ng Pagpapatupad na si Ray Maiden. Maaaring isumite ang mga ulat at mga plano sa pagremedyo sa www.sccCOVIDconcerns.org.

Ano ang kahulugan ng isang "pasilidad ng healthcare"?

Tulad ng nakasulat sa Oktubre 5 na Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib at sa mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang "pasilidad ng healthcare" ay nangangahulugan sa isang pasilidad o lugar ng trabaho na pinapatakbo ng isang negosyo na may empleyado na hindi bababa sa isang lisensyadong propesyonal sa healthcare upang magsagawa ng mga serbisyo sa pasilidad o lugar ng trabaho na nasa loob ng saklaw ng lisensya sa healthcare ng taong iyon. Ang mga "lisensyadong propesyonal sa healthcare" ay ang mga provider na itinuring na mga Lisensyadong Propesyonal sa Pangkalusugan ng Department of Consumer Affairs ng California. Kung ang pasilidad ay ginagamit para sa iba pang mga gawain bilang karagdagan sa healthcare, ang "pasilidad ng healthcare" ay limitado sa bahaging iyon ng kabuuang pasilidad kung saan nagtatrabaho ang mga lisensyadong propesyonal sa healthcare at ang kanilang kawaning pangsuporta. Halimbawa, kung ang isang elementaryang paaralan ay may isang nakarehistrong nars, ang opisina ng nars ay itinuturing na isang pasilidad ng healthcare, ngunit hindi ang buong kampus ng paaralan.

Tandaan: Ang kahulugan na ito ay hindi nalalapat sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Setyembre 16, 2020 na may kaugnayan sa pagpapasuri para sa COVID-19. Tingnan ang seksyon 11(c) ng Setyembre 16 na Kautusan para sa kahulugan ng "pasilidad ng healthcare" tulad ng salita na ginamit sa Kautusan na iyon.

Sino ang kabilang sa "kawaning pangsuporta" sa "pasilidad ng healthcare" na kahulugan ng County na ginamit sa Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib at Mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba?

Ang kahulugan ng County sa "pasilidad ng healthcare" (tulad ng ginamit sa Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib at Mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba) ay tumutukoy sa mga lisensyadong propesyonal sa healthcare at ang kanilang kawaning pangsuporta. Para sa mga layunin ng kahulugang ito, ang "kawaning pangsuporta" ay nangangahulugan sa sinumang tauhan na sumusuporta sa isang lisensyadong propesyonal sa healthcare na nagbibigay ng serbisyo na nasa loob ng saklaw ng lisensya sa healthcare ng lisensyadong propesyonal sa healthcare. Kasama rito ang parehong suporta sa gawain/sa pagpapatakbo at suporta na pang-administratibo.

Halimbawa 1: Ang opisina ng doktor ay may isang di-lisensyadong assistant na empleyado upang magsukat ng tangkad at timbang ng mga pasyente bago makipagkita ang mga pasyente sa doktor. Sapagkat sinusuportahan ng assistant ang mga serbisyong pangkalusugan ng doktor, ang katulong ay isang kawaning pangsuporta.

Halimbawa 2: Ang opisina ng isang dentista ay may isang resepsyonista na empleyado upang magbigay ng suportang pang-administratibo para sa mga operasyon ng dentista. Sapagkat sinusuportahan ng resepsyonista ang mga serbisyong pangkalusugan ng dentista, ang resepsyonista ay isang kawaning pangsuporta.

Halimbawa 3: Ang isang chiropractic center ay may massage therapist na empleyado upang magbigay ng mga masahe. Nagtatrabaho na hiwalay ang massage therapist mula sa mga chiropractor at hindi nagtatrabaho kasama ang mga chiropractor sa pagbibigay ng mga chiropractic adjustment. Ang massage therapist ay hindi isang kawaning pangsuporta.

Ano ang aking mga obligasyon bilang isang employer sa ilalim ng regulasyon na pang-emergency sa COVID-19 ng Cal/OSHA?

Ang kamakailang ipinasa na regulasyon na pang-emergency ng Cal/OSHA ay isang pansamantalang panuntunan ng Estado upang protektahan ang mga empleyado mula sa COVID-19 sa lugar ng trabaho. Nagbigay ang Cal/OSHA ng karagdagang impormasyon hinggil sa pansamantalang pamantayan na pang-emergency dito. Ang mga kinakailangan sa pansamantalang pamantayan na pang-emergency ("ETS") na ito ng Cal/OSHA ay ipinapatupad ng Cal/OSHA at ng Estado.

Maaaring may ilang mga kinakailangan sa Cal/OSHA ETS na magkasanib sa mga kinakailangan ng County sa mga kautusan at direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County. Tandaan na dapat sumunod ang mga employer sa parehong mga kinakailangan ng Estado at ng County na nauugnay sa COVID-19. Dapat kayong kumunsulta sa lahat ng mga kautusan at direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na maaaring mailapat sa inyong partikular na lugar ng trabaho. Kung mayroon kayong mga partikular na katanungan tungkol kung paano nalalapat ang Cal/OSHA ETS sa inyong lugar ng trabaho, inirekomenda ng County na kumunsulta kayo sa inyong sariling ligal na abugado, dahil ang County ay hindi makapagbigay ng ligal na payo tungkol sa mga kinakailangan ng ETS ng Cal/OSHA.

Bumalik sa Itaas ▲

Breakroom

Maaari ba akong kumain sa breakroom sa aking opisina o lugar ng trabaho?

Hindi (maliban kung ang inyong employer at napabilang sa isa sa mga kaunting ligal na nakabukod). Ang pagkain sa loob ng breakroom ay isa sa mga aktibidad na may pinakamataas na panganib sa pandemyang ito dahil ang mga breakroom ay karaniwang maliit na may mahinang bentilasyon, at dapat tanggalin ang mga panakip sa mukha kapag kumakain. Ang mga breakroom ng empleyado ay napatunayan na isa sa mga pinakakaraniwang sanhi ng pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng trabaho.

Sa ilalim ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang karamihan sa mga employer ay kinakailangang magsara ng kanilang mga breakroom at tiyaking hindi sila ginagamit ng mga empleyado upang kumain o uminom (kahit na nag-iisa sila sa loob ng breakroom sa oras na iyon), o upang magtipon. Maaari pa ring magamit ang mga breakroom upang mag-imbak at magpainit ng pagkain, hangga’t hindi ito kinakain ng mga empleyado sa breakroom. At ang mga empleyado ay maaari ding gumamit ng mga breakroom nang mag-isa para sa mga layuning ibinigay ng batas, tulad ng pagtugon sa mga pangangailangan sa lactation. Dapat kayong kumain sa labas o sa inyong sasakyan (ang pinakaligtas na mga opsyon), o sa inyong personal na lamesa/espasyo ng trabaho. Hindi kayo maaaring kumain kasama ang mga katrabaho maliban kung gagawin mo ito sa labas at panatilihin ang hindi bababa sa 6 na talampakang pisikal na pagdistansya. Nananatiling pinakaligtas ang kumain na mag-isa.

Paano kung ako ay pupunta lamang sa breakroom para mabilis na kumain ng isnak o uminom ng tubig?

Ang haba ng oras na iyong ginugol sa pagkain o pag-inom sa breakroom o sa break area ay hindi mahalaga.  Hindi ka maaaring kumain o uminom sa breakroom o sa break area, kahit sa napakaiksing panahon.

Sino ang responsible para sumunod at magpatupad ng kinakailangan sa limitasyon sa breakroom?

Ang mga negosyo ang responsable para sa paglilimita ng pag-access ng mga empleyado sa mga breakroom/break area, pag-ayos ng mga alternatibo (tulad ng mga panlabas na break area) saan man magagawa, sa pagsasanay ng mga empleyado sa mga limitasyon ng breakroom at mga magagamit na alternatibo, at sa pagtitiyak sa pagsunod ng mga empleyado sa mga kinakailangang ito.

Kung ang break area ay binabahagi sa maraming negosyo, ang entidad na nagkokontrol ng pisikal na espasyo ang responsible sa paglilimita ng pag-access sa break area at sa pag-ayos ng mga alternatibo saan man magagawa. Bilang karagdagan, ang bawat indibidwal na negosyo na may access sa mga nakabahaging espasyo ay responsable sa pagtitiyak na ang kanilang mga sariling empleyado ay sumusunod sa mga limitasyon sa breakroom. Halimabawa, kung ang shopping mall ay may mga break area na ginagamit ng mga empleyado ng iba’t-ibang nangungupahang negosyo, ang shopping mall ang dapat maglimita ng pag-access sa mga break area at sa pag-ayos ng mga alternatibo saan man magagawa, at bawat nangungupahang negosyo ay dapat maniguro na ang kanilang mga empleyado ay sumunod sa mga limitasyon sa breakroom.

Paano mabubukod ang aking negosyo sa kinakailangan sa pagsasara ng breakroom.

Maliban sa mga acute care na ospital, kakaunti sa mga negosyo ang mabubukod mula sa kinakailangan sa paglimita ng pag-access sa mga breakroom bilang pagsunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad.  Ang mga negosyo ay makapagpanatiling nakabukas ang kanilang mga breakrooms kung mapapakita lamang nila ang pareho sa mga sumusunod:

 1. Pinagbabawalan ng batas ng pederal o ng state labor o ng kaligtasan sa lugar ng trabaho ang negosyo na maglimita ng pag-access sa kanilang mga panloob na breakroom at break area; AT
 2. Ang negosyo ay walang kakayahan na magpatupad ng anumang alternatibo (tulad ng pag-ayos ng panlabas na espasyo kung saan ang mga tauhan ay makapagpanatili ng pagdistansya na hindi bababa sa anim na talampakan mula sa isa’t-isa habang nasa break; hindi pagsabay ng mga oras ng pahinga para matiyak na ang mga empleyado ay may sapat na oras para sa panlabas o iba pang mga break na nakadistansya sa ibang tao; o iba pang naaangkop na pamamaraan).

Nangangahulugan ito na para mapanatili na ang inyong panloob na breakroom/break area ay bukas sa mga empleyado, meron dapat balidong ligal na kadahilanan kung bakit hindi kayo pwedeng magsarado ng inyong mga breakroom. Mga inaalala tungkol sa masamang panahon, ang abala ng mga alternatibong pamamaraan, o iba pang magkatulad na mga isyu ay hindi sapat para mabukod sa kinakailangan sa pagsasara ng breakroom. 

Kung hindi ka sigurado kung mayroong balidong ligal na kadahilanan kung bakit hindi niyo masara ang inyong mga breakroom, mangyaring kumunsulta sa inyong sariling ligal na abogado.

Mayroon akong natukoy na balidong ligal na kadahilanan kung bakit ang aking negosyo ay hindi makapagsara ng mga panloob na breakroom, at walang akong kakayahan na magpatupad ng anumang alternatibo.  Ano ang mga hakbang na kailangan kong gawin ngayon?

Kung ang inyong negosyo ay nakatugon sa mga kinakailangan ng seksyon 3(b) ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad, maaari mong payagan ang mga empleyado na gamitin ang inyong mga panloob na breakroom, pero kailangan mong magbuo ng nakasulat na protokol na nagpapaliwanag ng lahat ng mga sumusunod:

 

 1. Ano ang partikular na ligal na kadahilanan na pumipigil sa iyo sa pagsarado mo ng iyong mga panloob breakroom; AT
 2. Bakit hindi ka makapagpatupad ng mga alternatibo sa mga panloob na breakroom; AT
 3. Anung mga hakbang ang iyong gagawin para mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa inyong mga panloob na breakroom (tignan ang kasunod na FAQ para sa mga karagdagang detalye sa potensyal na mga pamamaraan sa pagbabawas).

Dapat kayong magpaskil ng kopya ng nakasulat na protokol na ito sa o malapit sa inyong (mga) breakroom, at dapat ding magbigay ng isang kopya sa kahit sinong empleyado o sa Opisyal ng Pagpapatupad ng County kapag hiniling ito.

Mayroon akong natukoy na balidong ligal na kadahilanan kung bakit ang aking negosyo ay hindi makapagsara ng mga panloob na breakroom, at walang akong kakayahan na magpatupad ng anumang alternatibo.  Ano ang ilan sa mga hakbang na pwede kong gawin para mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa aking mga panloob na breakroom?

Kung ang inyong negosyo ay nakabukod sa kinakailangan sa pagsara ng mga panloob na breakroom, isaalang-alang ang paggawa ng mga sumusunod na hakbang upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa inyong mga panloob na breakroom:

 • Isa-isahin ang mga oras ng break, alinsunod sa mga batas tungkol sa sahod at oras.
 • Paglimita ng bilang ng mga empleyado na magkasabay na gumagamit ng breakroom.
 • Pagpataas ng bentilasyon sa breakroom (tingnan ang Patnubay para sa Bentilasyon at mga Sistema ng Pagsasala ng Hangin ng County)
 • Pag-aayos ng breakroom para itaguyod ang pagdistansya sa ibang tao kapag ito ay ginagamit ng mga empleyado (sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga lamesa/silya, paglagay ng mga harang sa pagitan ng mga lugar na inuupuan, atbp.)

Tandaan: Kailangan kayong lumikha, magpaskil, at gawing magagamit ang isang nakasulat na protokol tulad ng inilarawan sa FAQ sa itaas.

Mayroon akong natukoy na balidong ligal na kadahilanan kung bakit ang aking negosyo ay hindi makapagsara ng mga panloob na breakroom, at walang akong kakayahan na magpatupad ng anumang alternatibo. Mayroon akong binuo na nakasulat na protokol na kinakailangan ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad.  Kailangan ko bang isumite itong protokol sa County?

Hindi, ngunit dapat kayong magpaskil ng isang kopya ng nakasulat na protokol na ito sa o malapit sa inyong (mga) breakroom, at dapat ding magbigay ng isang kopya sa Opisyal ng Pagpapatupad ng County kapag hiniling ito.

Bakit hindi kinakailangan ang mga acute care na ospital na magsara ng kanilang mga panloob na breakroom?

Dahil mayroong isang kritikal na pangangailangan upang matiyak ang matatag at mahusay na mga serbisyong healthcare upang matugunan ang pagtaas ng mga na-oospital sa COVID-19 sa buong county, ang mga acute care na ospital ay hindi kinakailangan na pumigil sa kanilang mga tauhan mula sa paggamit ng mga panloob na breakroom para sa pagkain, pag-inom, o pamamahinga. Bilang karagdagan, marami sa mga acute care na ospital ang dati ng mayroong mga ipinapatupad na protokol sa kaligtasan sa COVID-19 para sa kanilang mga panloob na breakroom. Ang mga acute care na ospital ay matinding hinihikayat na limitahan ang paggamit ng mga panloob na breakroom hangga’t maaari at gawin ang lahat ng mga magagamit na hakbang upang gawing ligtas ang kanilang mga breakroom para sa mga tauhan.

Nangangailangan ba ang pagsasara ng breakroom sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad sa mga manggagawa na gawin ang kanilang mga break sa labas?

Hindi.  Ang mga empleyado na gustong gawin ang kanilang mga break sa loob ay maaaring magawa ito na mag-isa sa kanilang mga istasyon ng trabaho o sa isang silid na walang tao.  Gayunpaman, hangga’t maaari, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing naghihikayat sa lahat ng mga empleyado na gawin ang kanilang mga break sa labas, sa mga panlabas na break area na inayos ng mga employer, o na mag-isa sa sariling sasakyan ng empleyado.

Tandaan: Sa mga negosyo kung saan sarado ang mga itinalagang panloob na breakroom para sa pagkain, pag-inom, at pamamahinga, hindi maaaring payagan ng mga negosyo ang mga pangkat ng mga empleyado na magkakasamang magbreak (o magkakasunod) sa isa pang silid, dahil ito ay magdudulot ng parehong mga panganib sa pagkalat ng COVID-19 at magiging breakroom ang silid na iyon, na dapat sarado para sa pagkain, pag-inom, at pamamahinga.

Sinarado ko ang mga panloob na breakroom at break area sa pasilidad ng aking negosyo, at gusto kong mag-ayos ng isang panlabas na break area para sa aking mga empleyado. Mayroon bang mga kinakailangan para sa mga panlabas na break area?

Ang mga panlabas na break area ay dapat kwalipikado bilang isang “panlabas na pasilidad” gaya ng tinukoy ng Estado.  Kung hindi nila natutugunan ang kahulugan na ito, ang mga ito ay itinuturing na panloob at dapat manatiling sarado sa ilalim ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad. Mangyaring tingnan ang FAQ ng panlabas na pasilidad sa pahinang ito para sa mga karagdagang detalye. Anumang panlabas na break area ay dapat pumayag sa lahat ng mga indibidwal sa lugar na madaling makapagpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakan na pisikal na pagdistansya sa lahat ng oras. Bilang karagdagan, ang lahat ng pansamantalang istruktura ay dapat sumunod sa anumang naaangkop na mga batas, regulasyon, o mga kinakailangan sa pagpapahintulot.

Bumalik sa Itaas ▲

PAG-UULAT NG KASO NG COVID-19

Ano ang dapat gawin ng mga negosyo kapag natuklasan nila na may nasuring positibo sa kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar ng trabaho?

Sundin ang mga tagubilin sa www.sccsafeworkplace.org. Ang step-by-step na protokol na ito ay nagbibigay ng patnubay sa mga employer kung ano ang gagawin kapag ang isang tao sa kanilang lugar ng trabaho ay nasuring positibo sa COVID-19, kabilang ang: (1) pagbibigay ng mga tagubilin sa manggagawa na positibo sa COVID-19, (2) pagtukoy sa mga taong nakasalamuha ng malapitan, (3) pakikipag-usap sa lahat ng mga empleyado, (4) pag-uulat ng kaso sa Pampublikong Pangkalusugan, (5) pag-uulat kung mayroon mga na-ospital at namatay, (6) paglilinis at pagdidisimpekta, at (7) pagpigil sa pagkalat ng COVID-19 sa lugar ng trabaho.

Bakit ang County ay nangangailangan sa mga employer na mag-ulat sa Pampublikong Pangkalusugan kapag ang isa sa kanilang mga empleyado ay nasuring positibo sa COVID-19?

Upang matulungan na pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa komunidad. Ang mga employer ay dapat mangailangan sa mga empleyado na magsabi sa kanilang employer kung sila ay nasuring positibo at sila ay nasa trabaho sa loob ng 48 oras nang nagsimula ang mga sintomas o sa loob ng 48 na oras nang sila ay nagpasuri. Ang mga employer (kabilang ang mga ahensya ng gobyerno) ay kinakailangang magsabi sa Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras kapag ang isa sa kanilang mga empleyado ay nasuring positibo sa COVID-19 kung sila ay nasa trabaho sa oras na iyon (kung nalaman ng employer mula sa kanilang empleyado o sa iba pang pinagkunan). Sundin ang mga tagubilin sa www.sccsafeworkplace.org upang iulat ang kaso gamit ang Portal sa Pag-uulat ng mga Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakasalamuha.

Ako ay isang employer. Kung ang isa sa aking mga manggagawa ay nasuring positibo sa COVID-19, ngunit ang taong iyon ay hindi kamakailan nakapunta sa pasilidad, kailangan ko bang iulat ang kaso sa County? 

Kung ang isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 ay nagtatrabaho sa inyong pasilidad o lugar ng trabaho sa loob ng 48 oras bago nagsimula ang mga sintomas o sa loob ng 48 oras sa petsa nang sila ay nasuri, dapat niyong isumite ang hiniling na kaso at data ng nakasalamuha sa pamamagitan ng Portal sa Pag-uulat ng mga Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakasalamuha, tulad ng itinuro sa www.sccsafeworkplace.org. Kung WALA ang tao sa pasilidad o lugar ng trabaho sa loob ng panahong ito (halimbawa, isang empleyado na nagtatrabaho mula sa bahay), hindi niyo kailangang iulat ang kaso sa County.

Ano ang "imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay sa nakasalamuha?" 

Ito ay isa sa pinakamahalagang paraan na magagamit upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang pagsubaybay sa nakasalamuha ay nakakagambala sa mga kadena ng pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagtulong upang matiyak na ang Pampublikong Pangkalusugan ay makapagtukoy ng mga potensyal na nakasalamuha ng sinumang tao na nasuring positibo sa COVID-19 at suportahan sila para sa ligtas na pagkuwarantina. Tumutulong ito upang mapabagal ang pagkalat ng virus sa buong County natin. Ang pagsubaybay sa nakasalamuha ay nagbibigay daan sa mas kaunting mga paghihigpit na mailagay sa mga aktibidad ng komunidad sapagkat ang mga kadena ng pagkalat ng COVID-19 ay maaaring masubaybayan at mapigilan bago sila lalong kumalat. Karagdagang impormasyon tungkol sa imbestigasyon ng kaso at mga operasyon ng pagsubaybay sa nakasalamuha ng County ay makikita sa .

Paano iulat ng mga employer na mayroon silang empleyado na nasuring positibo sa COVID-19 sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan?

Kung ang isang positibong kaso ay natukoy sa inyong lugar ng trabaho, isumite ang hiniling na kaso at data ng nakasalamuha sa pamamagitan ng Portal sa Pag-uulat ng mga Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakasalamuha. Sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang mga employer ay ligal na kinakailangan na magsumite ng ulat na ito sa loob ng apat na oras pagkatapos malaman ng employer ang (mga) positibong kaso. Kung wala kayong kumpletong impormasyon sa loob ng apat na oras, dapat niyong iulat ang impormasyon na nakuha niyo. Mamaya, kung natuklasan niyo ang karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong paunang ulat, maaari niyong i-update ang impormasyon sa pagsusumite ng isang bagong form na may "[Pangalan ng Employer] - CORRECTION" sa field na para sa "Pangalan ng Employer." Ang impormasyong ibinigay ay mananatiling kumpidensyal at hindi ibibigay sa mga awtoridad ng imigrasyon.

Anong impormasyon ang kailangan ibigay ng mga empleyado sa kanilang employer kung natuklasan nila na sila ay nasuring positibo sa COVID-19?

Ang mga negosyo at mga entidad ng gobyerno ay dapat mangailangan na ang lahat ng mga tauhan (empleyado, kontratista, at boluntaryo) na mag-alerto kaagad sa negosyo o entidad ng gobyerno kung sila ay nasuring positibo sa COVID-19 at kung nasa lugar sila ng trabaho sa loob ng 48 na oras bago nagsimula ang mga sintomas o sa loob ng 48 oras sa petsa nang sila ay nasuri. Nangangahulugan ito na dapat sabihin kaagad ng mga manggagawa sa kanilang employer sa lalong madaling panahon kapag nalaman nila na sila ay nasuring positibo sa COVID-19 kung sila ay nasa lugar ng trabaho sa panahong ito. Dapat din tulungan ng mga manggagawa ang kanilang mga employer sa pagkilala sa kanilang nakasalamuha ng malapitan sa lugar ng trabaho.

Gagamitin ng County ang impormasyong ito upang ihinto ang pagkalat ng sakit sa loob ng lugar ng trabaho at sa iba pang mga potensyal na nakasalamuha ng taong nasuring positibo. Ang lahat ng impormasyon na naiulat sa County ay mananatiling kumpidensyal at hindi ibibigay sa mga awtoridad ng imigrasyon.

Kapag nagpasuri ang isang empleyado para sa COVID-19, sino ang dapat na nakalista bilang tatanggap ng mga resulta ng pagsusuri? Dapat bang ipadala ang mga resulta sa empleyado (na magbibigay ng alerto sa employer kung positibo ang resulta), o dapat bang direktang ipadala ang mga resulta sa employer?

Ang mga employer ay maaaring (at hinihikayat na) mag-alok ng libreng pagpapasuri sa kanilang mga manggagawa, kung ganoon ang mga resulta ng pagsusuri ay maaaring maiulat nang direkta sa employer. Ngunit ang mga manggagawa na naghahanap ng kanyang pansariling pagpapasuri ay hindi kailangan na humiling sa kanilang healthcare provider o sa laboratoryo ng pagpapasuri na iulat ang kanilang mga resulta ng pagsusuri na direkta sa employer, at ang mga employer ay hindi dapat mangailangan nito.

Ano ang ginagawa ng Pampublikong Pangkalusugan tungkol sa mga kaso ng COVID-19 sa mga kaganapan at pagtitipon?

Isa pang sitwasyong na nagpipresenta ng panganib sa pagkalat ng COVID-19 ay mga kaganapan at pagtitipon. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat pagtitipon na pinapayagan sa ilalim ng Kautusan ay kailangang magkaroon ng itinalagang host na responsable sa pagpapanatili ng contact information ng lahat ng dumalo. Kung ang isang taong dumalo sa pagtitipon ay nasuring positibo sa COVID-19, ang host ay ligal na kinakailangang tumulong sa Pampublikong Pangkalusugan sa mga pagsisikap na subaybayan at makipag-ugnay sa ibang mga tao na maaaring nalantad sa pagtitipon sa pagbibigay ng kanilang contact information. Dahil ang mga panloob na pagtitipon ay partikular na mapanganib, ipinagbawal ang mga ito ng Opisyal ng Pangkalusugan na maganap sa ngayon.

Ano ang ginagawa ng Pampublikong Pangkalusugan sa aking impormasyon?

Ang lahat ng nakalap na impormasyon para sa mga layunin ng pagsubaybay ng kaso at sa nakasalamuha ay gagamitin lamang para sa layuning pagsubaybay at pagpigil ng COVID-19. Ang personal na impormasyon ay mananatiling kumpidensyal sa sinumang hindi nagtatrabaho sa mga pagsisikap sa pagsubaybay sa nakasalamuha. Ang County ay hindi kailanman nagbabahagi ng personal na impormasyon ng mga miyembro ng komunidad sa mga awtoridad ng imigrasyon.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA PANAKIP SA MUKHA

Ano ang mga kinakailangan sa panakip sa mukha sa Kautusan na inilabas noong Oktubre 5?

Sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Oktubre 5, dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha kapag ito ay kinakailangan ng ng Estado, na binago ng Estado noong Nobyembre 16, 2020, o ng isang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng County. Ang patnubay ng Estado ay nangangailangan sa iyo na magsuot ng panakip sa mukha kapag ikaw ay wala sa inyong bahay, na may mga sumusunod na pagbubukod:

 • Ang mga tao na nag-iisa sa kotse o kasama lamang ang mga miyembro ng kanilang sariling sambahayan.
 • Mga taong nagtatrabaho na nag-iisa sa isang opisina o sa isang silid.
 • Ang mga taong aktibong kumakain o umiinom sa kondisyon na kaya nilang mapanatili ang distansya na hindi bababa sa 6 na talampakan na layo mula sa mga taong hindi miyembro ng parehong sambahayan o tirahan.
 • Ang mga taong nasa labas at pinapanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakan na pagdistansya mula sa iba na wala sa kanilang sambahayan. Ang mga taong ito ay dapat may panakip sa mukha sa lahat ng oras at dapat isuot ito kung nasa loob ng 6 na talampakan ng iba na wala sa kanilang sambahayan.
 • Ang mga taong tumatanggap ng serbisyo na kinasasangkutan ng ilong o mukha kung saan kinakailangan ang pansamantalang pagtanggal ng panakip sa mukha upang maisagawa ang serbisyo.
 • Ang mga manggagawa na kinakailangang magsuot ng proteksyon sa paghinga.
 • Ang mga taong partikular na nakabukod sa pagsuot ng mga panakip sa mukha ng iba pang patnubay ng CDPH.

Bilang karagdagan, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing naghihikayat sa iyo na magsuot ng panakip sa mukha kahit na ikaw ay nasa isang silid o opisina na mag-isa kung may isang tao na nasa labas ng inyong sambahayan na maaaring bumisita sa silid o opisina. Ito ay sapagkat ang mga aerosol ay nananatiling nasa hangin para sa pinalawig na tagal ng panahon at maaaring nananatili sa hangin kapag may taong pumasok.

Sa pangkalahatan, dapat kayong maging handa na magsuot ng panakip sa mukha sa anumang oras na ikaw ay nasa labas ng inyong sariling tahanan.

Ang mga negosyo ay dapat magpaskil ng mga palatandaan na nagsasaad na kinakailangan ang panakip sa mukha kapag ikaw ay nasa kanilang mga pasilidad. Sila ay dapat mangailangan sa kanilang mga empleyado na magsuot ng mga panakip sa mukha habang nagtatrabaho.

Anong mga uri ng panakip sa mukha ang ligtas na isuot? Maaari ba akong magsuot ng face shield?

Ang mga panakip sa mukha na iyong sinusuot upang magtrabaho o bumisita sa isang negosyo ay maaaring mga maitatapon na maskara na pang-opera o ang mga muling magagamit na maskara na tela na iyong ginawa o binili. Ang pagsusuot ng muling magagamit na maskara na tela ay hinihikayat upang makaimbak ng suplay ng mga maskara na pang-opera para sa mga manggagawa sa healthcare at iba pang mga manggagawa na nangangailangan ng mga ito, at upang mabawasan ang basura. ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing naghihikayat sa lahat na pumili ng mga panakip sa mukha na:

Kung ang bawat isa sa atin ay nagsusuot ng maskara, lahat ay protektado. Maaari niyong gawin ang sa inyo gamit ang dalawa o higit pang mga layer ng karaniwang tela, tulad ng cotton.

 • Mayroong hindi bababa sa dalawang layer ng materyal.
 • Masikip na kasya sa inyong ilong, bibig, at baba, nakakabit sa inyong mga tainga o tinatali sa likod ng ulo. Huwag isuot ang inyong panakip sa mukha sa ibaba ng ilong o na ang tuktok ay nakatago sa ilalim ng inyong baba.

Ang mga sumusunod na kategorya ng mga panakip sa mukha ay hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon laban sa pagkalat ng COVID-19, at ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing hindi naghihikayat sa pagsuot ng mga ito:

 • Mga neck gaiter at telang may isang layer na mga panakip sa mukha, sapagkat ang mga ito ay masyadong maluwag o masyadong manipis upang mag-alok ng sapat na proteksyon.  
 • Mga panakip sa mukha na may exhalation valve, sapagkat pinapayagan nilang mapalabas ang hindi nasalang hangin (na maaaring maglalaman ng mga patak at aerosol)

Ang mga face shield ay hindi katumbas ng mga panakip sa mukha. Ang mga mga panakip sa mukha na mahigpit sa sinusuot sa ilong, bibig, at baba ay nakakatulong upang maiwasan na ang nagsusuot ay makapagkalat ng mga potensyal na nakakahawa na mga patak ng paghinga at aerosol sa ibang tao. Ang mga face shield ay may ibang layunin, iyon ang protektahan ang mga mata ng nagsusuot sa mga sitwasyong kinakailangan ang proteksyon sa mata (hal., habang nagsasagawa ng mga pamamaraang medikal na malapit sa isang pasyente). Batay sa magagamit na ebidensya, ang mga face shield ay hindi nag-aalok ng parehong proteksyon laban sa pagkalat ng mga patak at aerosol kaysa sa mga maayos na isinusuot ng mga panakip sa mukha. Maaari kayong magsuot ng face shield sa labas ng panakip sa mukha kung nais niyo, ngunit hindi kayo maaaring magsuot ng face shield kapalit ng panakip sa mukha sa mga sitwasyon na kinakailangan kayong magsuot ng panakip sa mukha. (Gayunpaman, dahil ang mga face shield na may mga kurtina na tela sa ilalim ay malamang na mas mahusay kaysa sa walang proteksyon, kung kayo ay nakabukod sa pagsusuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, isaalang-alang kung maaari kayong magsuot ng face shield na may kurtina, na nagbibigay ng ilang antas na proteksyon na hindi mahigpit na nasa mukha.)

Sino ang hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha?

Ang mga sumusunod na tao ay hindi kailangang magsuot ng mga panakip sa mukha:

 • Mga batang wala pang dalawang taong gulang.
 • Ang mga tao na pinayuhan ng isang propesyonal sa healthcare na hindi dapat magsuot ng panakip sa mukha dahil mayroon silang medikal na kondisyon na ang pagsuot ng panakip sa mukha ay mapanganib.
 • Ang mga taong hindi makapagsuot o makapagtanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong.
 • Ang mga taong may kapansanan sa pandinig o mga taong nakikipag-usap sa ibang tao na may kapansanan sa pandinig, kung saan ang kakayahang makita ang bibig ay mahalaga para sa komunikasyon.
 • Ang mga manggagawa na dapat magtanggal ng kanilang panakip sa mukha upang sumunod sa mga panuntunan ng lokal, estado, o ng pederal.
 • Ang mga tao na dapat magtanggal ng panakip sa kanilang mukha upang matugunan ang isang pangunahing pangangailangan ng biyolohiya, tulad ng pagkain o pag-inom.
 • Ang mga taong nasa labas at pinapanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakang distansya mula sa iba na wala sa kanilang sambahayan, maliban kung kinakailangan sa isang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba.
 • Ang mga taong nakabukod mula sa pagsuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal na kondisyon na nagtatrabaho sa isang trabaho na kinasasangkutan ng regular na pakikipagsalamuha sa iba ay dapat magsuot ng isang hindi mahigpit na alternatibo, tulad ng isang face shield na may kurtina sa ilalim ng gilid nito, hangga't ito ay pinapayagan ng kanilang kondisyon.

Kailangan ko ba ng sulat ng doktor upang makapasok sa isang negosyo nang walang panakip sa mukha kung mayroon akong medikal na kondisyon na pumipigil sa akin na magsuot ng panakip sa mukha?

Hindi. Ang mga negosyo ay hindi dapat mangailangan sa iyo na magpakita ng sulat ng doktor kapag napaliwanag niyo na hindi kayo maaaring magsuot ng isang panakip sa mukha para sa mga medikal na kadahilanan. Mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan para sa karagdagang impormasyon.

Ako ay may-ari ng isang negosyo, at ang aking pasilidad ay binibisitahan ng mga customer. Nakasulat sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na ako ay dapat mangailangan sa lahat ng mga customer na magsuot ng mga panakip sa mukha sa aking pasilidad (maliban sa mga nakabukod na mga customer). Ano ang aking mga obligasyon sa ilalim ng pangangailangang ito?

Kung ang isang customer ay sumusubok na pumasok sa inyong pasilidad na walang panakip sa mukha, dapat niyong tanungin ang taong iyon, "Mayroon bang dahilan na nauugnay sa medikal o kapansanan kung bakit hindi kayo makapagsuot ng panakip sa mukha?" Hindi niyo dapat hilingin sa tao na sabihin sa inyo ang kanilang partikular na medikal na kondisyon o kapansanan. Kung sinabi ng tao na hindi sila makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, dapat niyong payagan ang tao na pumasok sa inyong pasilidad at hindi sila hihilingin na magpakita ng sulat ng doktor.

Kung ang customer ay walang dahilan na nauugnay sa medikal o kapansanan kung bakit hindi sila makapagsuot ng panakip sa mukha ngunit tumatanggi pa rin na magsuot ng panakip sa mukha, dapat niyong tanggihan ang pagpasok ng customer na iyon sa inyong pasilidad. Kung ang customer ay nagalit pagkatapos niyong tanggihan ang kaniyang pagpasok, maaari kayong tumawag sa pulisya at humiling ng tulong sa pagpapatupad ng kinakailangan ng panakip sa mukha sa inyong pasilidad.

Bumalik sa Itaas ▲

BINAGONG PROTOKOL NG PAGDISTANSYA SA IBANG TAO

Gumawa ba ang Kautusan na inilabas noong Oktubre 5 ng anumang mga pagbabago sa kinakailangan ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa mga negosyo?

Oo. Ang template ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay na-update (ito ay tinatawag ngayon na Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao), at ang Kautusan na inilabas noong Oktubre 5 ay nangangailangan sa lahat ng mga negosyo na may pasilidad sa County na ginagamit ng mga manggagawa o ng publiko na magkumpleto, magsumite at magpatupad ng Binagong Protokol para sa bawat pasilidad na kanilang pinapatakbo. Ang mga negosyo ay dapat magsumite ng kanilang mga Binagong Protokol sa County sa  www.COVID19prepared.org gamit ang online form ng County. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago sa Oktubre 11, 2020 ay wala ng bisa.

Aling mga entidad ang kailangang magkumpleto ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Ang lahat ng mga entidad ng gobyerno at lahat ng mga negosyo (kasama ang mga non-profit, mga entidad na pang-edukasyon, at mga hindi pang-gobyerno na samahan) na may pasilidad sa County ng Santa Clara na binibisita ng mga manggagawa o miyembro ng publiko ay dapat magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Ang mga negosyo na mayroong maraming mga pasilidad sa County ay dapat magsumite ng isang hiwalay na Protokol para sa bawat pasilidad. Bilang karagdagan, ang mga negosyo at entidad ng gobyerno na walang sariling pasilidad ngunit nagsasagawa ng trabaho sa iba pang mga pasilidad (halimbawa, mga landscaper o naglalakad ng aso) ay dapat magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa kanilang kabuuang pagpapatakbo.

Nakumpleto ko na ang isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng naunang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan. Kailangan ko bang magkumpleto ng bago?

Oo. Ang lahat ng mga negosyo na nagpapatakbo sa anumang paraan sa County, kabilang ang mga negosyo na nagkumpleto ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng naunang Kautusan, ay dapat magkumpleto at magpatupad ng bago gamit ang pinakabagong (Oktubre 11) bersyon at isumite ito sa www.COVID19prepared.org gamit ang online form ng County.  Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago sa Oktubre 11, 2020 ay wala ng bisa.

Kinakailangan ba ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, o ito ay patnubay lamang?

Ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay mahigpit na ipinapatupad sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na nagpapatakbo sa County. Ang kabiguan sa pagsunod sa mga kinakailangan ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay isang paglabag sa Kautusan, at maaaring magresulta sa mga multa at iba pang mga parusa. Dapat ipatupad ng mga negosyo at entidad ng gobyerno ang lahat ng naaangkop na mga pamamaraan na natukoy sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Bakit kinakailangan ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Naglalaman ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ng mga pinakabagong pamamaraan sa pampublikong pangkalusugan na idinisenyo upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga pasilidad ng negosyo sa County. Kung ang inyong negosyo ay pinapayagan na magpatakbo, ang mahigpit na pagpapatupad ng mga protokol sa kalusugan at kaligtasan ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang inyong sarili, inyong mga manggagawa, at inyong mga customer mula sa COVID-19 kapag sila ay nasa pasilidad ng inyong negosyo. Ang na-update na Palatandaan na COVID-19 PREPARED at ang Papel ng Impormasyon para sa Bisita ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na dapat maipaskil ay dinisenyo din upang ipakita sa mga manggagawa at sa publiko na ang inyong negosyo ay sumusunod sa mga kinakailangang ito at ginagawa ang bahagi nito upang mapanatiling ligtas ang komunidad.

Ano ang kailangang gawin ng aking negosyo o entidad ng gobyerno upang sumunod sa mga kinakailangan ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Upang sumunod sa mga kinakailangan sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, dapat gawin ng inyong negosyo o entidad ng gobyerno ang mga sumusunod:

 1. Kumpletuhin ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat pasilidad o lugar ng trabaho sa County na ginagamit ng mga manggagawa o publiko, gamit ang na-update (Oktubre 11) na bersyon ng template na matagpuan sa online na form. Kung ang inyong negosyo o entidad ng gobyerno ay hindi nagpapatakbo ng isang pasilidad o lugar ng trabaho, ngunit nagbibigay ng mga serbisyo sa maraming mga pasilidad o lugar ng trabaho na hindi pinagmamay-ari o pinapatakbo ng inyong negosyo o entidad, dapat niyong punan ang isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na sumasakop sa inyong mga operasyon.
 2. Pirmahan at Isumite ang nakumpletong Binagong Protokol sa County gamit ang online na form. Hindi niyo maaaring isumite ang Binagong Protokol sa pamamagitan ng email, hard copy delivery, o sa iba pang uri. Dapat itong isumite gamit ang online form.
 3. Ipamahagi ang isang kopya ng Binagong Protokol sa lahat ng mga manggagawa (empleyado, boluntaryo, kontratista, atbp.) na nagtatrabaho sa pasilidad o lugar ng trabaho. Kung ang inyong negosyo ay nagbibigay ng mga serbisyo sa maraming pasilidad o mga lugar ng trabaho na hindi pinagmamay-ari o pinapatakbo ng inyong negosyo, dapat niyong ipamahagi ang Binagong Protokol sa inyong mga manggagawa at sa may-ari o sa operator ng bawat pasilidad o lugar ng trabaho kung saan nagbibigay kayo ng mga serbisyo. Sanayin ang inyong mga manggagawa sa mga pamamaraan ng Binagong Protokol sa isang wikang kanilang naiintindihan.
 4. Magpaskil ng isang Palatandaan na COVID-19 PREPARED at ng Papel ng Impormasyon para sa Bisita ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa lahat ng mga pasukan sa inyong pasilidad o lugar ng trabaho, kung saan madali silang makikita ng publiko at mga manggagawa. (Maaari lamang mai-download at mai-print ang mga dokumentong ito pagkatapos niyong makumpleto ang inyong Binagong Protokol gamit ang online na form.)
 5. Magpaskil ng palatandaan na kinakailangan sa Binagong Protokol sa bawat pasukan ng pasilidad o lugar ng trabaho upang ipaalam sa mga bisita at mga manggagawa ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao, panakip sa mukha, at sa kalusugan at kalinisan.
 6. Ipatupad ang mga pamamaraan sa inyong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Sino ang makakumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa aking negosyo?

Ang Binagong Protokol ay dapat makumpleto ng isang taong may awtoridad na magkumpleto at pumirma nito sa ngalan ng negosyo.

Kinakailangan ng Kautusan na ang isang awtorisadong kinatawan ay pumirma at magsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng parusa na bawal ang pagsisinungaling — ano ang ibig sabihin nito?

Ang "pinirmahan at isinumite sa ilalim ng parusa na bawal ang pagsisinungaling" ay nangangahulugan na ang lahat ng nakasulat sa online form ay dapat maging totoo at tumpak sa pinakamahusay na kaalaman ng pumirma. Ang sadyang pagsusumite ng hindi totoong impormasyon ay isang krimen.

Magagamit ba ng publiko ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao pagkatapos na sila ay isinumite sa County?

Oo. Ang lahat ng mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite sa County ay makikita ng publiko sa isang online database. Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring gumamit ng database upang makita kung ang isang partikular na negosyo ay nagsumite ng Binagong Protokol at kung ano ang kanilang ipinapatupad na mga pamamaraan sa kaligtasan. Makakatulong ito sa lahat ng tao sa komunidad na maging kumpiyansa sa pagbisita sa inyong negosyo dahil malalaman nila na ginagawa niyo ang mga hakbang na kinakailangan upang mapanatili silang ligtas.

Sinusuri ba at inaaprubahan ng County ang bawat Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Hindi. Kahit na ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat na isumite online at maaring makita ng publiko, hindi ito sinusuri at inaaprubahan ng County o Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Dahil sa dami, hindi magiging posible para sa County na suriin at aprubahan ang mga ito. Ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay pinopost sa oras na sila ay isinumite, at ang County ay hindi responsable para sa kanilang nilalaman. Gayunpaman, ipinatutupad ng County ang kinakailangan na dapat isumite at ipatupad ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Kung nabigo ang inyong negosyo na magsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, ang inyong negosyo ay napapailalim sa aksyon ng pagpapatupad.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kwadrado na "Kinakailangan" at "Opsyonal: Suriin kung Naaangkop" sa online form ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Ang mga "Kinakailangan" na kwadrado ay dapat i-tsek o punan ng bawat negosyo na nagsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Hindi niyo makukumpleto ang form kung hindi niyo i-tsek ang lahat ng kinakailangang mga kwadrado. "Opsyonal: I-tsek kung Naaangkop" na mga kwadrado ay kailangang i-tsek lamang kung nalalapat ito sa inyong negosyo, ngunit dapat niyong i-tsek ang bawat opsyonal na kwadrado na nalalapat. Halimbawa, kung nagpapatakbo kayo ng isang grocery store na may mga shopping cart, dapat niyong i-tsek ang mga kwadrado hinggil sa paglilinis ng mga shopping cart, kahit na nakalista ang mga ito bilang "Opsyonal: I-tsek kung Naaangkop." Kung hindi niyo i-tsek ang isang kwadrado na naaangkop sa inyong negosyo, ang inyong Binagong Protokol ay hindi sumusunod sa Kautusan.

Ano ang ibig sabihin kung ang aking Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay may isang watermark na nagsasabing "IN PROCESS" sa bawat pahina?

Ang "IN PROCESS" na watermark ay nangangahulugan na hindi niyo natapos ang form na DocuSign at hindi matagumpay na naisumite ang inyong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Kapag matagumpay niyong naisumite ang inyong Protokol, makakatanggap kayo ng isang email na may isang link sa inyong mga nakumpletong dokumento, at ang mga nakumpletong dokumento na ito ay hindi magkakaroon ng watermark. Kung ang inyong Protokol ay nagsasabing "IN PROCESS," hindi matagumpay ang inyong pagsumite at hindi pa kayo sumusunod sa kinakailangang pagsumite ng isang Protokol.

Ano ang isang "kathang-isip na pangalan ng negosyo"?

Ang pangalawang kwadrado sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay humihiling ng inyong kathang-isip na pangalan ng negosyo. Dapat punan ang kwadrado na ito kung ang inyong ligal na pangalan ng negosyo ay iba sa pangalan na kinikilala ng inyong mga customer o ang pangalan na ginagamit niyo sa pang-araw-araw na operasyon. Ang kwadradong ito ay opsyonal, kaya kung ang inyong negosyo ay karaniwang kilala sa ligal na pangalan nito, hindi niyo kailangang punan ang isang kathang-isip na pangalan.

Ano ang itinuring na isang "pasilidad/lugar ng trabaho" para sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao? 

Ang isang pasilidad/lugar ng trabaho ay isang lokasyon kung saan nagpapatakbo ang inyong negosyo. Para sa maraming negosyo, ang mga pasilidad/lugar ng trabaho ay mga gusali. Para sa iba, ang mga pasilidad/lugar ng trabaho ay maaaring mga panlabas na espasyo. Ang isang pasilidad/lugar ng trabaho ay maaari ding isang kombinasyon ng isang gusali at isang panlabas na lugar (tulad ng isang pang-agrikultura na operasyon na umaani ng pananim sa isang bukid at nagpoproseso ng ani sa isang lokasyon ng bangan o warehouse).

Paano kung ang aking negosyo ay nagsasagawa ng mga serbisyo sa mga iba't ibang lokasyon?

Ang mga negosyo na nagsasagawa ng mga serbisyo sa mga nakakalat na lokasyon (tulad ng mga landscaper, naglalakad ng aso, o mga kumpanya na naglilinis ng bahay) ay maaaring magsumite ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa kanilang buong operasyon at hindi kailangang magkumpleto ng isang bagong Binagong Protokol sa bawat lugar na gumagawa sila ng mga serbisyo (halimbawa, sa bawat bahay kung saan nagtatrabaho ang isang landcaper). Ang lahat ng mga nakakalat na lokason ng negosyo ay dapat magbigay ng isang kopya ng kanilang Binagong Protokol sa may-ari o sa operator ng bawat lugar kung saan nila ginagawa ang mga serbisyo (bilang karagdagan sa pagbibigay ng Protokol sa lahat ng mga manggagawa).

Kung may pasilidad ang isang negosyo na may nakakalat na lokasyon (tulad ng isang punong tanggapan o isang maintenance yard), dapat ilista ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ang address ng pasilidad sa espasyo ng "Street Address" sa tuktok ng form ng Protokol, at ang palatandaan na kinakailangan ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat na maipaskil sa pasilidad. Ang mga negosyong ito ay hindi dapat mag-tsek ng kwadrado ng "Walang Pasilidad ng Negosyo" sa tuktok ng form (dahil mayroon silang pasilidad, kahit na ang ilan o karamihan sa kanilang mga serbisyo ay nagaganap sa ibang lugar).

Gayunpaman, kung ang isang negosyo na may nakakalat na lokasyon ay walang anumang uri ng pasilidad at nagtatrabaho lamang ang mga manggagawa mula sa mga nakakalat na lokasyon, hindi dapat punan ng mga negosyong ito ang espasyo ng "Street Address" sa tuktok ng form ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Sa halip, dapat nilang i-click ang kwadradong "Walang Pasilidad ang Negosyo". Ang mga negosyong ito ay hindi na kailangang magpaskil ng anumang palatandaan (dahil wala silang pasilidad kung saan ipaskil ito). Dapat pa rin nilang maingat na repasuhin ang form at i-tsek ang anumang mga kwadrado na nalalapat sa kanilang negosyo.

Kung ang isang negosyo ay may maraming pasilidad, gayunpaman, dapat punan nito ang isang form ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat lokasyon.

Nangangailangan ba ang Kautusan na inilabas noong Oktubre 5 sa mga negosyong may kaugnayan sa konstruksyon na magkumpleto at magsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Oo. Ang mga negosyong may kaugnayan sa konstruksyon ay dapat magsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng Kautusan na inilabas noong Oktubre 5, 2020. Ang mga aktibidad ng konstruksyon ay dapat ding sumunod sa mga kinakailangan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Proyekto ng Konstruksyon.

Nagpapatakbo ako ng isang negosyo mula sa aking bahay. Kailangan ko bang magsumite ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Depende. Lahat ng mga negosyo ay dapat magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat pasilidad/lugar ng trabaho na binibisitahan ng mga tauhan o miyembro ng publiko. Kung nagpapatakbo kayo ng isang negosyo mula sa inyong bahay, dapat kayong magsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao kung: (1) ang sinumang nasa labas ng inyong sambahayan ay pumupunta sa inyong bahay upang magtrabaho bilang isang miyembro ng kawani o bumibisita bilang isang kliyente o customer; (2) gumagawa kayo ng mga serbisyo sa mga lokasyon na hindi kayo ang may-ari o ang nagpapatakbo; o (3) personal kayong naghahatid ng mga produkto sa mga bahay o lugar ng negosyo. (Tandaan: Ang mga halimbawa sa ibaba ay paglalarawan lamang. Ang ilang mga negosyong nakalista sa mga halimbawa ay maaaring isarado sa publiko sa ilalim ng mga kasalukuyang kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan. Mangyaring repasuhin ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad at ang anumang patnubay na partikular sa industriya o mga Direktiba upang matiyak na alam niyo ang lahat ng mga panuntunan na nalalapat sa inyong negosyo.)

Halimbawa 1: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong na nag-aayos ng mga elektroniko mula sa inyong tahanan. Kayo lang ang empleyado, ngunit ang mga customer ay pumupunta sa inyong bahay upang maghatid at kumuha ng kanilang mga pinaayos na gamit. Dapat kayong magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao dahil ang pasilidad ng inyong negosyo ay binibisita ng mga customer.

Halimbawa 2: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong accounting mula sa inyong tahanan. Mayroon kayong isang empleyado na pumupunta sa inyong bahay nang dalawang beses sa isang linggo upang tumulong sa mga pagproseso ng mga dokumento. Ang empleyado ay hindi nakatira sa iyo. Dapat kayong magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao dahil ang pasilidad ng inyong negosyo ay binibisita ng inyong empleyado.

Halimbawa 3: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong landscaping mula sa inyong tahanan. Iniimbak niyo ang inyong kagamitan sa bahay at bawat araw ikaw ay nagmamaneho sa iba't ibang mga tahanan at negosyo kung saan niyo ginagawa ang inyong mga serbisyo. Dapat kayong magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at magbigay ng isang kopya sa may-ari o operator ng bawat bahay o negosyo kung saan kayo gumagawa ng inyong mga serbisyo.

Halimbawa 4: Gumagawa kayo ng mga kasangkapan sa inyong garahe, at naghahatid kayo nito sa tahanan ng mga tao. Dapat kayong magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Halimbawa 5: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong graphic design mula sa inyong tahanan. Ikaw at ang iyong asawa lamang, na nakatira sa iyo, ang dalawang empleyado. Lahat ng inyong mga pagpupulong sa kliyente ay virtual, kaya walang sinumang bumibisita sa inyong bahay para sa mga layunin ng negosyo. Hindi kayo kailangang magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Kinakailangan ba ang mga ahensya ng gobyerno na magkumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa mga pasilidad kung saan isinasagawa ang mga mahahalagang gawain ng gobyerno?

Oo.

Ang aking negosyo ay sarado sa publiko, at ang mga manggagawa ay nasa lokasyon lamang upang magsagawa ng mga minimum na pangunahing operasyon. Kailangan ba nito ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Oo. Lahat ng mga pasilidad at lugar ng trabaho ng negosyo na ginagamit ng mga manggagawa o publiko ay dapat magkaroon ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, kabilang ang mga dinadalaw lamang ng mga manggagawa na gumagawa mga minimum na pangunahing operasyon.

Napunan ko ang aking Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at pinindot ang "Tapos Na." Ano na ang mangyayari ngayon? Paano ko makikita at mai-print ang mga nakumpletong dokumento?

Kung napunan niyo ang bawat kinakailangang kwadrado, pagkatapos niyong pindutin ang "Tapos Na," isang email ang ipapadala sa email address na nilagay niyo sa simula ng proseso ng pagsusumite bago niyo sinimulang punan ang form (ang email para sa "Nagsumite"). Maglalaman ang email na ito ng isang link na nagsasabing "Tingnan ang mga Nakumpletong Dokumento." Mag-click sa link na ito upang makita at i-print ang inyong nakumpletong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at mga palatandaan.

Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay nangangailangan sa mga employer na magsagawa ng pag-iscreen sa temperatura at sintomas ng mga empleyado sa simula ng kanilang mga shift. Kinakailangan ba ang paggamit ng thermometer o thermal scanner para sa pag-iscreen ng temperatura?

Hindi, ang pagsukat ng temperatura ng mga empleyado gamit ang isang thermometer o thermal scanner ay hindi kinakailangan. Ang pag-iscreen sa mga empleyado para sa temperatura at sintomas ay nangangahulugan na ang mga empleyado ay dapat tanungin bago nila simulan ang kanilang trabaho kung nakaramdam sila o kamakailan nakaramdam ng lagnat, at mayroon o kamakailan lamang ay may iba pang mga sintomas tulad ng ubo, kakapusan ng hininga, pananakit ng lalamunan, panginginig, at pananakit ng kalamnan/katawan.  Ang pag-iscreen na proseso na ito ay kinakailangan. (Tandaan: Ang mga pag-iscreen ng temperatura na gamit ang thermometer o thermal scanner ay maaaring dumagdag sa panganib ng COVID-19 kung maraming mga empleyado ang nagtitipon sa parehong lugar para sa pag-iscreen. Kung pipiliin ng employer na gumamit ng isang thermometer o thermal scanner upang masukat ang temperatura ng mga empleyado, dapat nilang pauwiin sa bahay ang sinumang mga empleyado na ang temperatura ay may sukat na 99 degrees Fahrenheit o mas mataas.)

Ang pag-iscreen ba ng temperatura at sintomas ay dapat personal na gawin ng isang itinalagang screener?

Hindi. Ang mga employer ay maaaring pumili na magtalaga ng mga screener upang magsagawa ng mga personal na pag-iscreen, ngunit maaari rin nilang piliin na ang mga empleyado ay makapagpatunay ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsulat na wala silang mga sintomas. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng isang form na papel, isang online survey, o iba pang paraan na nakasulat.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA LIMITASYON SA KAPASIDAD

Saan ako mahahanap ang impormasyon tungkol sa mga limitasyon sa kapasidad?

Mangyaring repasuhin ang at bisitahin ang www.sccgov.org/covidcapacity para sa impormasyon sa mga limitasyon sa kapasidad, mga tagubilin kung paano makalkula ang limitasyon sa kapasidad para sa inyong pasilidad, at mga template para sa mga palatandaan sa limitasyon sa kapasidad. Mangyaring tandaan na ang mga panuntunang ito ay na-update noong Disyembre 4, 2020 para sa maraming negosyo dahil sa nakakabahalang pagtaas sa mga kaso at na-oospital sa COVID-19.

Aling mga silid sa aking pasilidad ang napapailalim sa mga panloob na limitasyon sa kapasidad?

Nalalapat ang mga panloob na limitasyon sa kapasidad sa bawat silid o lugar sa inyong pasilidad kung saan naroroon ng ilang oras o nakikisali sa mga aktibidad ang mga miyembro ng publiko. Narito ang ilang mga halimbawa ng mga silid na malamang na may limitadong kapasidad para sa iba’t ibang uri ng mga pasilidad (Tandaan: nalalapat lamang kapag pinapayagan ang mga pasilidad na ito na makapagbukas sa loob):

 • Mga panloob na tindahan ng grocery at tindahan ng retail: Mga palapag ng pagbebenta, mga lugar ng pag-checkout
 • Mga panloob na museo, zoos, at aquariums: Mga gallery, pasilyo ng eksibit
 • Mga panloob na gym at fitness facilities: Mga palapag ng pag-eehersisyo, fitness areas, group fitness rooms, locker rooms
 • Mga panloob na pasilidad ng kainan: Mga silid kainan, lobbies
 • Mga panloob na sentro ng aliwan ng pamilya: Mga lugar ng aktibidad o aliwan
 • Mga panloob na negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili: Mga lugar ng pagserbisyo sa kliyente
 • Mga panloob na negosyong may limitadong serbisyo: Mga lugar ng pagkuha/paghatid
 • Anumang pasilidad na nagho-host ng isang panloob na pagtitipon (kabilang ang mga lugar ng pagsamba, sinehan, at pribadong tirahan): Mga lugar ng pagtitipon

Ang listahan sa itaas ay hindi nagsasama ng lahat, at ang iba pang mga silid ay maaari mapailalim sa mga limitasyon ng kapasidad depende kung paano inilatag ang inyong pasilidad at kung paano ito ginagamit. Sa pangkalahatan, ang mga banyo, pasilyo, at iba pang mga silid kung saan hindi ginagamit ng maraming oras ng mga miyembro ng publiko ay hindi napapailalim sa mga limitasyon sa kapasidad, ngunit ang pisikal na pagdistansya ay dapat na panatilihin.

Kung ang isang silid sa aking pasilidad ay hindi napapailalim sa isang panloob na limitasyon sa kapasidad, kailangan ko pa bang limitahan ang bilang ng mga tao na nasa loob nito na magkasabay?

Oo. Dapat niyo palaging limitahan ang bilang ng mga tao sa loob ng bawat silid upang matiyak na ang lahat ay makapagpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakang pisikal na distansya mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sambahayan sa lahat ng oras.

Ang aking negosyo ay isang shopping mall. Paano ko makakalkula ang aking Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad?

Upang makalkula ang kabuuang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad para sa buong pasilidad ng shopping mall, dapat niyong ipunin ang kasalukuyang mga Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad ng bawat negosyong nangungupahan na kasalukuyang nagpapatakbo sa mall, pagkatapos ay idagdag ang lahat ng mga Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad ng lahat ng mga negosyong nangungupahan na magkasama para sa kabuuang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad ng buong shopping mall. Tandaan: Kung ang isang panloob na espasyo ng nangungupahang negosyo ay kasalukuyang sarado sa publiko, hindi niyo maaaring isama ito sa inyong mga kalkulasyon.

Kasama ba ang mga tauhan/miyembro ng kawani sa pagbilang sa limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan?

Oo. Ang limitasyon sa kapasidad ng Opisyal ng Pangkalusugan ay nagtatakda ng pinakamataas na bilang ng mga tao na maaaring nasa anumang silid/lugar na may limitadong kapasidad. Kabilang dito ang miyembro ng publiko at tauhan/kawani.

Kung mayroon akong isang napakaliit na pasilidad, maaari ba akong magkaroon ng 1 empleyado at 1 customer sa loob ng pasilidad na magkasabay (kahit na higit ito sa aking Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad)?

Oo. Para sa mga napakaliit na pasilidad na pinapayagan na magbukas sa publiko sa loob kung saan ang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad ay 1 (o mas mababa sa 1), maaari kayong magkaroon ng 1 customer at 1 empleyado sa loob ng tindahan na magkasabay. Ang inyong mga palatandaan ng Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad ay dapat nagsasabi na "2".

Ano ang mangyayari kung kinakalkula ko ang aking Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad at ang resulta ay hindi isang buong numero?

Maaari niyong itaas sa pinakamalapit na buong numero (at pinapayagan ang pagtaas kahit na ang inyong desimal ay mas mababa sa 0.5).  Halimbawa, kung kinalkula niyo ang inyong Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad at ang resulta ay 13.4, maaari niyong itaas sa 14.  Ang calculator sa pahina ng mga limitasyon sa kapasidad ay dinisenyo upang itaas sa pinakamalapit na buong numero para sa iyo.

Nakasulat sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad na ipinagbabawal ang paghihintay para sa takeout sa loob ng mga establisimyento ng kainan (mga restaurants, wineries, at bar/brewpub/pagawaan ng beer).  Pinapayagan ba ang mga customer na pumunta sa loob ng establisimyento ng kainan upang mag-order?

Oo.  Ang mga lobbies sa establisimyento ng kainan, kabilang ang mga fast food/mabilisang serbisyo na restaurants, ay maaaring magbukas sa publiko, at ang mga customer na pumiling mag-order ng take-out sa isang establisimyento ng kainan ay maaaring bumuo ng isang pila sa loob upang mag-order ng kanilang pagkain.  Ngunit ang mga customer ay hindi maaaring maghintay sa loob ng restaurants para sa kanilang pagkain kapag naorder na ito. Tandaan na ang mga customer na bumubuo ng isang pila sa loob ay nabibilang sa mga limitasyon sa kapasidad ng pasilidad, at dapat silang laging magpanatili ng naaangkop na pagdistansya sa ibang tao at magsuot ng mga panakip sa mukha tulad ng hinihiling ng mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at ng County.

Ano ang limitasyon sa kapasidad para sa mga panloob na restaurant, wineries, at bars/brewpubs/distilerya na nagpapatakbo batay sa takeout o retail?

Ang mga restaurant, wineries, at bar/brewpub/distilerya ay kasalukuyang sarado para sa panloob na kainan, ngunit maaari silang mag-alok ng takeout, pag-delivery, o mga serbisyong retial, at ang mga customer na pumapasok sa mga pasilidad na ito upang mag-order o kumuha ang isang bagay ay kasama sa pagbilang sa limitasyon sa kapasidad ng pasilidad. Dapat sundin nitong mga pasilidad ang parehong mga limitasyon sa kapasidad tulad ng mga establisimiyentong retail, at dapat nilang piliin ang opsyong "Retail (kasama ang grocery/parmasya/mga botika)" kapag ginagamit ang capacity calculator tool sa pahina ng mga limitasyon sa kapasidad.

Nalalapat ba ang anumang limitasyon sa kapasidad sa mga panlabas na pasilidad o lugar ng trabaho?

Oo. Dapat limitahan ng mga negosyo ang panlabas na kapasidad upang matiyak na ang lahat sa lokasyon ay madaling makapagpanatili nang hindi bababa sa anim na talampakan na distansya mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sariling sambahayan sa lahat ng oras, na maaaring mangailangan ng paglilimita sa bilang ng mga manggagawa o miyembro ng publiko na nasa lugar sa anumang oras. Bilang karagdagan, kung ang inyong negosyo ay nagho-host ng isa o mahigit pang mga panlabas na pagtitipon, ang bawat pagtitipon ay hindi maaaring hihigit sa 200 katao at dapat sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon.

Pinapayagan ang aking negosyo na magpatakbo lamang sa labas. Maaari ba akong maglagay ng isang tolda o canopy upang maprotektahan ang aking mga customer at tauhan mula sa mga elemento?

Oo, ang mga negosyong pinapayagan na magpatakbo lamang sa labas ay maaaring gawin ito sa ilalim ng isang tolda, canopy, o iba pang istraktura hangga't natutugunan ng istraktura ang kahulugan ng Estado ng isang "panlabas" na pasilidad. Tingnan sa itaas (sa ilalim ng seksyong "Mga Negosyo" sa pahinang ito) para sa karagdagang impormasyon sa kahulugan na ito.

Paano ko makalkula ang kabuuang kuwadradong talampakan? Paano naman ang "net" na kuwadradong talampakan?

Ang kabuuang kuwadradong talampakan ay ang kabuuang kuwadradong talampakan ng isang silid/lugar. Para sa karamihan ng mga silid, kakailanganin nito ang multiplikasyon ng haba (sa talampakan) at lapad (sa talampakan) ng silid. Upang makalkula ang "net" na kuwadradong talampakan, dapat kalkulahin ang kabuuang kuwadradong talampakan, pagkatapos ibawas ang lahat ng mga lugar ng silid/lugar na hindi bukas sa publiko (tulad ng mga lugar ng imbakan na ginagamit lamang ng mga empleyado) o na hindi ginagamit para sa aktibong paggamit (dahil ang mga kagamitan tulad ng mga boiler o art installation ay nasa daan).

Saan nanggaling ang mga numero ng limitasyon sa densidad sa tsart ng panloob na limitasyon sa kapasidad?

Ang mga bilang ng limitasyon sa densidad ay batay sa Kodigo ng Gusali sa California at iba pang mga pagsasaalang-alang sa kalusugan ng publiko.

Ano ang isang "naipaskil na pinakamataas ng bilang ng mga tao," at paano ko ito mahahanap?

Ang lahat ng mga silid/lugar sa loob ng mga komersiyal na gusali ay may pinakamataas na bilang ng mga tao na tinukoy ng Fire Marshall batay sa Kodigo ng Gusali ng California. Ang pinakamataas na bilang ng tao ay nagtatakda ng limitasyon kung gaano karaming mga tao ang maaaring gumamit ng silid/lugar na magkasabay sa ilalim ng normal na pangyayari (ngunit tandaan na ang kasalukuyang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ay nagtatakda nang mas mahigpit na mga kinakailangan sa ilang mga pasilidad, tulad ng ipinaliwanag sa itaas). Sa ilalim ng Kodigo ng Gusali, sa ilang mga silid/lugar, ang pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon ay dapat na maipaskil malapit sa pangunahing labasan. Karamihan sa mga silid na ginagamit para sa pagtitipon, kainan, at pag-inom ay nagpapaskil ng pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon.

Ang isa sa mga silid sa aking pasilidad ay may maraming paggamit, at ang iba't ibang paggamit ay napapailalim sa iba't ibang mga panloob na limitasyon sa kapasidad. Paano ko matutukoy kung aling limitasyon sa kapasidad ang nalalapat?

Kung ang isang silid ay ginagamit na magkasunod-sunod para sa maraming mga aktibidad na may magkakaibang mga limitasyon sa kapasidad, dapat mong ilapat ang pinakamahigpit na limitasyon sa kapasidad na nalalapat sa alinman sa mga aktibidad ng silid.

Ang aking pasilidad ay may maraming mga silid na regular na ginagamit ng mga customer. Ang tanging naipaskil na palatandaan ng pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon sa aking pasilidad ay nalalapat sa buong pasilidad, hindi sa mga indibidwal na silid. Paano ko makalkula ang aking panloob na limitasyon sa kapasidad?

Sa pangkalahatan, tulad ng ipinaliwanag sa itaas, ang pagkalkula ng panloob na limitasyon sa kapasidad ay dapat na isagawa para sa mga indibidwal na silid/lugar. Gayunpaman, kung mayroon kayong naipaskil na pinakamataas na bilang ng mga tao na naroroon para sa inyong buong pasilidad, maaari niyong gamitin ang numerong iyon at kalkulahin ang isang pinakamataas na panloob na kapasidad para sa buong pasilidad. Ngunit kailangan niyong gumawa ng mga hakbang upang maikalat ang inyong mga customer at tauhan upang matiyak na pantay-pantay silang kumakalat sa buong pasilidad at hindi magkakasamang nagtitipon sa anumang partikular na silid.

Binigyan ng lokal na Fire Marshal ang pasilidad ng aking negosyo ng ibang panloob na limitasyon sa kapasidad kaysa sa nakalkula ko gamit ang mga kalkulasyon ng kuwadradong talampakan na nakalista sa pahina ng mga panloob na limitasyon sa kapasidad. Aling panloob na limitasyon sa kapasidad ang gagamitin ko?

Kung nakalkula niyo ang inyong Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad gamit ang impormasyon at ang mga kagamitan na nakalista sa pahina ng mga Limitasyon sa Kapasidad sa COVID-19 ng County, ngunit ang inyong lokal na Fire Marshal ay nagtukoy at nagsabi sa iyo ng ibang Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad para sa inyong pasilidad o para sa isang silid o lugar sa pasilidad na may limitadong kapasidad, dapat niyong ilapat ang mas mahigpit sa dalawang mga panloob na limitasyon sa kapasidad.

Kailangan ko bang ipatupad ang mga limitasyon sa kapasidad sa aking pasilidad? Kung gayon, paano ko magagawa iyon?

Maliban kung ang iyong pasilidad ay isang acute care na ospital, dapat kayong bumuo at magpatupad ng mga pamamaraang “pagsusukat” upang matiyak na ang bilang ng mga tao sa inyong pasilidad ay hindi hihigit sa Nabawasang Pinakamataas na Kapasidad ng pasilidad. Maaari kayong pumili ng alinman sa mga pamamaraan sa pagsusukat na pinakamahusay para sa inyong pasilidad, ngunit dapat na tumpak niyong masusubaybayan ang bilang ng mga tao sa inyong pasilidad sa lahat ng oras. Halimbawa, ang isang tindahan ng grocery ay maaaring maglagay ng mga empleyado sa lahat ng pasukan at labasan at subaybayan nitong mga empleyado ang bilang ng mga taong pumapasok at lumalabas sa pasilidad. Katulad nito, ang isang opisina ng gobyerno na may isang lugar ng paghihintay ay maaaring magtalaga ng isang manggagawa sa front desk o counter upang subaybayan ang bilang ng mga tao sa lugar ng paghihintay. Dapat niyong isulat ang inyong mga pamamaraan sa pagsusukat at ibigay ito sa sinumang Opisyal ng Pagpapatupad ng County na humihiling na makita ang mga ito.

Bumalik sa Itaas ▲

PAGPAPATUPAD NG KAUTUSAN

Hindi ako makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na mga kadahilanan. Mumultahan ba ako dahil hindi ako nagsusuot ng panakip sa mukha sa publiko?

Hindi. Ang mga taong nakabukod sa kinakailangan ng panakip sa mukha ay hindi lumalabag sa mga Kautusan ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado o County kung hindi nakasuot ng panakip sa mukha, at ang County ay hindi kikilos na magpataw ng multa o iba pang mga parusa laban sa mga taong iyon kung hindi nagsusuot ng panakip sa mukha.

Nakipag-ugnay sa akin ang isang tao na nagsabing nagpapatupad sila ng Kautusan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan. Paano ko masigurado na ang taong ito ay pinahintulutan na magsagawa ng pagpapatupad?

Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol kung pinahintulutan ang isang tao ng Opisyal ng Pangkalusugan na magpatupad ng mga Kautusan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan at ng Estado, maaari kayong makipag-ugnay sa Business Call Center sa (408) 961-5500 at humingi ng kumpirmasyon. (Tandaan: Ang mga Opisyal ng Pagpapatupad ng County ay kailanman hindi hihiling para sa impormasyon ng inyong credit card o na magbayad kayo ng multa o bayad sa telepono.)

Bumalik sa Itaas ▲

ACCESS AT FUNCTIONAL NA MGA PANGANGAILANGAN

Habang may bisa ang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, kailangan pa bang sumunod ang mga negosyo at pampublikong entidad sa mga kinakailangan sa Batas ng mga Amerikanong may Kapansanan (Americans with Disabilities Act o ADA)?

Oo. Walang binago ang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan sa mga kinakailangan ng ADA, at ang ADA ay nananatiling may bisa sa buong county. Ang mga negosyo at pampublikong entidad ay dapat sumunod sa kanilang mga karaniwang obligasyon sa ADA, kahit na gumawa sila ng mga pagbabago sa kanilang mga pasilidad upang maipatupad ang kanilang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Halimbawa, kung ang isang negosyo ay pumili na ayusin ang kanilang kasangkapan sa pasilidad upang maging mas madali para sa mga customer na makapagdistansya sa ibang tao, ang bagong pag-aayos ng kasangkapan ay dapat sumusunod sa mga kinakailangan ng ADA para sa pagpasok at paglabas ng may mga kapansanan. Katulad nito, kung ang isang restaurant ay nagpasyang magbukas ng panlabas na kainan, hindi ito maaaring magpuwesto ng mga panlabas na lamesa at na ang mga ito ay humaharang sa karapatan sa daan ng publiko. Bisitahin ang www.ada.gov/regs2010/smallbusiness/smallbusprimer2010.htm para sa karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan ng ADA para sa mga negosyo.

Gumagamit ako ng isang wheelchair van o iba pang inangkop na sasakyan. Magagamit ko ba ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri para sa COVID-19 ng County?

Oo. Ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri ay maaaring mapaunlakan ang mga wheelchair van at iba pang inangkop na sasakyan. Tandaan na ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri ay karaniwang humihiling sa iyo na manatili sa loob ng inyong sasakyan habang pinapangasiwaan niyo ang inyong sariling pagsusuri.

Gumagamit ako ng isang wheelchair/powerchair o mayroon akong iba pang pisikal na kapansanan. Magagamit ko ba ang mga walk-up/roll-up na lokasyon ng pagpapasuri para sa COVID-19 ng County?

Oo. Magagamit ang mga walk-up/roll-up na lokasyon ng pagpapasuri, at mayroong mga kawani sa lokasyon na makatulong sa sinumang nangangailangan ng tulong.

Umaasa ako sa pampublikong transportasyon o paratransit upang makapunta sa mga lugar. Kung nais kong magpasuri para sa COVID-19, paano ko mai-ayos ang aking transportasyon sa isang lugar ng pagpapasuri?

Mangyaring tingnan ang website ng pagpapasuri ng County at ang flowchart na ito para sa mga tagubilin kung paano magagamit ang transportasyon papunta sa isang lokasyon ng pagpapasuri. Kung mayroon pa kayong mga katanungan pagkatapos natingnan ang website ng pagpapasuri at flowchart, mangyaring makipag-ugnay sa Access and Functional Needs Coordinator ng County sa afncoordinator@eoc.sccgov.org.

Paano tinitiyak ng County na ang kanilang mga komunikasyon tungkol sa COVID-19 ay magagamit ng mga taong may pangangailangan sa pag-access o pagproseso ng wika?

Ang County ay nagsasagawa ng maraming hakbang upang matiyak na ang kanilang komunikasyon ay magagamit ng bawat miyembro ng komunidad. Ang buong website sa COVID-19 ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay ganap na naisalin sa limang magkakaibang wika (Ingles, Espanyol, Intsik, Vietnamese, at Tagalog), at kasama ang paggamit ng Alt Text sa mga napost. Ang County ay nagsasagawa ng mga pagtatanghal sa Facebook Live ng tatlong beses bawat linggo upang magbahagi ng mahalagang impormasyon sa isang format na batay sa video, at ang mga pagtatanghal na video kasama ang real-time na interpretasyong ASL. Dinisenyo din ng County ang mga palatandaan, flyers, at poster na kasama ang mga informative graphics sa tabi ng text upang matiyak na ang mga ito ay naiintindihan hangga't maaari ng lahat.

Inaalok ba ng County ang mga materyales para sa COVID-19 sa mga magagamit na format (papel na kopya, malaking sulat, atbp)?

Oo. Kung mayroon kayong access o functional na pangangailangan at nangangailangan ng mga materyales sa COVID-19 ng County sa isang magagamit na format, mangyaring makipag-ugnay sa Access and Functional Needs Coordinator sa afncoordinator@eoc.sccgov.org para sa tulong.

Hindi ako makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na mga kadahilanan. Kinakailangan ko bang magsuot nito?

Ang mga panakip sa mukha ay isa sa mga pinakamahalagang kasangkapan na magagamit upang makatulong na mahinto ang pagkalat ng COVID-19, at dapat gawin ito ng sinumang ligtas na makapagsuot ng panakip sa mukha. Gayunpaman, ang mga sumusunod na tao ay hindi kinakailangan na magsuot ng mga panakip sa mukha, kahit na sa isang negosyo o sa mga lugar kung saan hindi nila mapapanatili ang pagdistansya sa ibang tao:

 • Mga maliliit na bata.
 • Ang mga taong may medikal na kondisyon, kondisyon sa kalusugan ng kaisipan, o kapansanan na pumipigil sa kanila na magsuot ng panakip sa mukha. Kabilang dito ang mga taong hindi makatanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong.
 • Ang mga taong may kapansanan sa pandinig o nakikipag-usap sa isang taong may kapansanan sa pandinig, kung ang kakayahang makita ang kanilang mga bibig ay mahalaga para sa komunikasyon.
 • Ang ibang tao na natukoy sa Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California

Ang mga taong nakabukod mula sa pagsuot ng isang panakip sa mukha dahil sa medikal na kondisyon na nagtatrabaho sa isang trabaho na kinasasangkutan ng regular na pakikipagsalamuha sa iba ay dapat magsuot ng isang hindi mahigpit na alternatibo, tulad ng isang face shield na may kurtina sa ilalim ng gilid nito, hangga't ito ay pinapayagan ng kanilang kondisyon.

Ang mga negosyo ay hindi dapat mangailangan sa iyo na magpakita ng sulat ng doktor kapag napaliwanag niyo na hindi kayo makapagsuot ng isang panakip sa mukha dahil sa mga medikal na kadahilanan. Mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan para sa karagdagang impormasyon.

Mayroon akong katanungan na may kaugnayan sa access at functional na mga pangangailangan. Saan ba ako makakuha ng tulong?

Ang mga sumusunod na mapagkukunan ay magagamit ng mga taong may mga katanungan na may kaugnayan sa access at functional na mga pangangailangan:

Anong mga hakbang ang maaari kong gawin upang laging maging handa kung mayroong emergency?

Mahalaga ang paghahanda sa emergency para sa lahat, at mas lalong mahalaga para sa mga taong may access at functional na mga pangangailangan na maaaring mangailangan ng karagdagang mga paghahanda upang manatiling ligtas sa panahon ng emergency. Ang lahat ng mga residente ng County ay hinihikayat na mag-sign up para sa mga abiso, na isang libre at madaling paraan upang makakuha ng mga alertong pang-emegency na direktang ipinapadala sa inyong cell phone o mobile device, landline, o email. Maaari kayong mag-sign up para sa mga abiso ng AlertSCC dito. Bilang karagdagan, ang website ng Opisina ng Emergency Management ng County ay may mga mapagkukunan upang matulungan ang lahat ng mga residente ng County na magdisenyo ng isang plano para sa kaligtasan sa kalamidad para sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ang mga sumusunod ay mga mas partikular na patnubay sa paghahanda para sa mga taong may access at functional na mga pangangailangan:

Nagpapatakbo ako ng isang retail na negosyo, at hindi ako komportable na pumasok ang sinuman sa aking tindahan nang walang panakip sa mukha. Ano ang magagawa ng aking negosyo upang mapaunlakan ang mga mamimili na hindi makapagsuot ng mga panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na mga kadahilanan?

Kung ang isang customer ay hindi makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, ang mga retailer ay hindi maaaring tumanggi sa pagpasok ng customer na iyon dahil lamang hindi sila sumusuot ng panakip sa mukha. Ngunit mahigpit na hinihikayat ang mga retailer na mag-alok ng mga akomodasyon sa mga customer na ito upang ma-access nila ang mga serbisyo ng retailer na hindi pumapasok sa pasilidad ng negosyo. Ang mga akomodasyon ay maaaring magsama ng mga bagay tulad ng pag-aalok ng mga serbisyong pangdelivery, o pagtanggap ng mga shopping list ng mga customer sa telepono o sa curbside at dalhin ang mga bagay sa customer na nasa labas para hindi sila kailangang pumasok sa tindahan.

Hindi ako komportable na personal na magshopping dahil hindi ako makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal o nauugnay sa kapansanan na mga kadahilanan. Mayroon bang mga mapagkukunan upang matulungan ako sa aking pagshopping?

Ang mga delivery services na inaalok ng mga retail at tindahan ng grocery ay mahusay na mga pamamaraan para tulungan ang mga taong hindi komportable na personal na magshopping. Mayroon ding mga libreng mapagkukunan tulad ng helpinghands.community, isang non-profit na organisasyon na nakabatay sa komunidad na nagbibigay ng delivery service at iba pang mga serbisyo na pangsuporta.

Bumalik sa Itaas ▲

Magtanong o Magbahagi ng Inaalala

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 2/23/2021 11:58 AM