Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Mga Madalas na Katanungan sa Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan

Na-update: Oktubre 27, 2020

Update: Upang mabawasan ang posibilidad ng pagtaas ng mga na-oospital na malampasan ang kapasidad ng mga ospital sa county, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay gumawa ng ilang mga pagbabago sa kasalukuyang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba na nalalapat sa mga negosyo at  residente ng county, kabilang ang mangailangan sa ilang sektor na magbago ng kanilang operasyon para mapataas ang kaligtasan, pagbabawas ng bilang ng mga tao na pinapayagan sa pasilidad sa anumang oras, at pagbabawas ng laki ng mga panlabas na pagtitipon. Bilang karagdagan, ang ilang mga aktibidad na may mas mataas na panganib ay ipinagbabawal.

Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay magpapalabas din ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbiyahe, na mariing hindi hinihikayat ng paglibang at hindi mahalagang pagbiyahe, at mangailan sa mga tao na pumapasok sa county na magkuwarantina ng 14 na araw sa kanilang pagbalik mula sa pagbiyahe ng higit sa 150 na milya.

Ang binago at bagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ay magkakabisa sa Lunes, Nobyembre 30, 2020 sa 12:01a.m. at mananatiling may bisa hanggang Disyembre 21, 2020 sa 5:00a.m. maliban kung sila ay palalawigin.

Noong Nobyembre 16, 2020, inilipat ng Estado ang County ng Santa Clara patungo sa Purple na Antas (Unang Antas), ang pinakamahigpit na antas sa “Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya” ng Estado. Ang mga pagbabago ay epektibo sa 12:01a.m. ng Nobyembre 17, 2020. Ang bagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Limitasyon sa Kapasidad ng County ay naglalarawan ng mga karagdagang limitasyon sa kapasidad para sa mga negosyo, entidad, at mga aktibidad sa ilalim ng Purple na Antas.

Gaya ng dati, ang mga resident at negosyo sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at ng County, at kung may pagsalungat sa pagitan ng dalawa, ang mas mahigpit na Kautusan ang dapat na sundin.

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring repasuhin para sa karagdagang impormasyon sa Binagong Kautusan.

Ang mga sumusunod na dokumento ay ang mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusgan na tumutukoy ng mga kinakailangan para sa mga negosyo at aktbidad:

​​​​​

Inilabas ng Estado ang Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya noong Agosto 28, 2020. Paano ba naapektuhan ang Santa Clara County?

Ang Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ("Plano") ng Estado ay isang sistema na may apat na antas na ang Unang Antas ay may pinakamataas na antas ng mga paghihigpit sa COVID-19 at ang Ikaapat na Antas ay may pinakamababa. Ang mga county na nasa "listahan ng pagsubaybay" ng Estado noong Agosto 28, 2020, kasama ang Santa Clara County, ay nagsimula sa Unang Antas na may mga paghihigpit na katulad ng mga nakaraang paghihigpit na inilapat sa mga county na nasa listahan ng pagsubaybay. Inilipat ng Estado ang Santa Clara County sa Pangatlong Antas noong Oktubre 13, 2020. Ang mga paghihigpit sa Pangatlong Antas ay kakaiba mula sa nakaraang mga paghihigpit sa Pangalawang Antas sa mga sumusunod na paraan:

 • Maaari nang buksan ang mga panloob na palanguyan.
 • Ang mga panloob na sinehan ay maaari nang magpatakbo, ngunit dapat nilang limitahan ang kanilang kapasidad sa mas mababa nang 25% ng normal na kapasidad o 100 na katao.
 • Pinapayagan na ang mga panloob na serbisyo sa pagsamba, ngunit dapat nilang limitahan ang kanilang kapasidad sa mas mababa nang 25% ng normal na kapasidad o 100 na katao.
 • Ang mga pagpapatakbo sa panloob na kainan at mga winery ay maaari nang magpatakbo, ngunit dapat nilang limitahan ang kanilang kapasidad sa mas mababa ng 25% ng normal na kapasidad o 100 na katao.
 • Ang mga bar, brewpub, at pagawaan ng beer ay maaari nang magpatakbo sa labas.
 • Ang ilang mga sentro ng aliwan ng pamilya ay maaari nang magpatakbo sa loob, ngunit ang mga pasilidad lamang na ginamit para sa mga nakadistansya na aktibidad (tulad ng mga bowling alley at pag-akyat sa pader). Ang mga pasilidad na ito ay dapat maglimita nang kanilang kapasidad sa 25% ng normal.
 • Maaari nang magpatakbo ang mga cardroom sa loob, ngunit dapat nilang limitahan ang kanilang kapasidad sa 25% ng normal.
 • Ang mga panloob na shopping mall ay wala nang limitasyon sa kapasidad, ngunit ang mga karaniwang lugar ay dapat manatiling sarado. Tandaan na ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Kainan ay hindi pumapayag sa mga food court sa mga shopping mall na magbukas ng anumang mga panloob na lugar ng kainan.
 • Ang mga negosyong retail ay wala nang limitasyon sa kapasidad.
 • Ang mga library ay wala nang limitasyon sa kapasidad.
 • Ang mga gym at fitness center ay maaaring dumagdag ng limitasyon sa kanilang kapasidad sa 25% ng normal. Nalalapat din ito sa mga panloob na isports at pasilidad ng sayaw (hal. gymnastics, martial arts, fencing, at mga pasilidad ng Zumba).
 • Ang mga museo at zoo ay maaaring dumagdag ng limitasyon sa kanilang kapasidad sa 50% ng normal.

Tandaan: Dapat tiyakin ng lahat ng mga negosyo na ang bawat taong bumibisita sa kanilang pasilidad ay makapagpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakang distansya mula sa lahat na wala sa kanilang sambahayan. Ang lahat ng mga negosyo ay may pananagutan sa pagpapatupad ng kinakailangang ito sa kanilang mga pasilidad.

Ang Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado ay nagbibigay ng isang paliwanag sa mga punto ng data na sinusubaybayan ng Estado at kung paano nililipat ang mga county mula sa isang antas patungo sa isa.

Mayroon bang mga paghihigpit na nalalapat pa rin sa buong estado?

Oo, ngunit hindi kasing dami gaya ng dati. Ang ilang mga paghihigpit na dating nalalapat sa buong estado ay hindi na nalalapat sa mga county na nasa hindi gaanong mahigpit na mga antas. Halimbawa, ang mga panloob na museo ay dating sarado sa buong estado, ngunit sarado na lang sila sa mga county na nasa Unang Antas. Ngunit ipinagbabawal pa rin ng Estado ang mga sumusunod na aktibidad sa bawat county: 

 • Mga adult recreational team isport.
 • Mga lugar ng konsyerto.
 • Mga covention center.
 • Mga pista.
 • Mga nightclub.
 • Mga theme park.
 • Live na teatro.
 • Mga waterpark.
 • Lahat ng mga pagtitipon na pangpropesyonal, panlipunan, o pangkomunidad na hindi partikular na pinapayagan ng isang direktiba ng pampublikong pangkalusugan ng Estado.

Kailan ba lilipat ang Santa Clara County mula sa Pangatlong Antas?

Tutukuyin ng Estado kung kailan maaaring lumipat ang Santa Clara County mula sa Pangatlong Antas batay sa ating lokal na data. Inihayag ng Estado na regular na susubaybayan nito ang data ng bawat county at gagawa ng mga lingguhang pagsusuri kung ang isang county ay maaaring lumipat mula sa kasalukuyang antas. Upang lumipat ang isang county sa isang hindi gaanong mahigpit na antas, dapat nitong matugunan ang pamantayan ng antas na iyon sa loob ng dalawang linggo. Ang mga county ay dapat manatili sa bawat antas na hindi bababa sa tatlong linggo bago sila makalipat sa susunod na antas. Ang paglipat sa pagitan ng mga antas ay natutukoy sa pamamagitan ng mga naayos na mga bilang ng kaso at mga bilang ng nasuring positibo sa mga county, pati na rin ang mga pamamaraan sa pagkakapantay-pantay sa kalusugan.

Aling kautusan ba ang kailangan kong sundin - ng Estado o ng County?

Pareho. Ang bawat tao at negosyo sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa lokal na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County at sa Kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado. Kung magkaiba ang dalawa, dapat kayong sumunod sa mas mahigpit sa dalawa. Dapat niyo ding sundin ang anumang naaangkop na Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba mula sa County, anumang naaangkop na "Patnubay sa Industriya sa COVID-19" na mula sa Estado, at anumang iba pang naaangkop na mga batas o regulasyon.

Ano ang mga pangunahing pinahahalagahan sa Oktubre 5 na Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan?

 • Pagkakapare-pareho sa Orange na Antas: Maliban kung tinukoy sa Binagong Kautusan ng County o sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba, pinapayagan ang mga negosyo na magbukas hanggang sa pinapayagan sila sa ilalim ng Orange na Antas ng Estado.
 • Mga pagtitipon: Mariing hindi hinihikayat ng Kautusan ang mga pagtitipon, lalo na ang mga panloob na pagtitipon, dahil ang pagtitipon na kasama ang ibang mga sambahayan para sa mahabang panahon ay nagdudulot ng isang partikular na mataas na panganib ng pagkalat ng COVID-19. Gayunpaman, pinapayagan ng Kautusan ang mga panlabas na pagtitipon (hanggang sa 200 na katao) at panloob na pagtitipon (hanggang sa 25% na kapasidad o 100 na katao, alinman ang mas kaunti). Ang mga panuntunan para sa mga pagtitipon (kabilang ang mga sinehan) ay nasa binagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Pagtitipon ng Opisyal ng Pangkalusugan.
 • Panloob na Kainan: Pinapayagan ang panloob na kainan, napapailalim sa iba't ibang mga kinakailangan sa kaligtasan. Gayunpaman, dahil ang panloob na kainan ay isang aktibidad na may mataas na panganib, partikular na hindi hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga taong may mataas na panganib para sa malubhang karamdaman kung mahawaan sila ng COVID-19, o sa mga madalas na nakikipagsalamuha sa mga taong may mataas na panganib, mula sa pakikilahok sa panloob na kainan. Sa ilalim ng binagong kautusan, ang mga restaurant ay maaaring magbukas para sa mga panloob na serbisyo hanggang sa 25% na kapasidad o 100 na katao, alinman ang mas kaunti. Ang mga bagong panuntunan para sa panloob at panlabas na kainan ay isasaad sa paparating na Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Kainan.
 • Pagbabago ng mga Direktiba: Upang mas mahusay na sumusunod sa mga paghihigpit ng Estado na nalalapat sa mga county na nasa Orange na Antas, ang mga darating na pagbabago sa iba`t ibang mga direktiba ay magkakabisa din sa oras na ang County ay lumipat sa Orange na Antas at ang Binagong Pagbabawas ng Panganib ay magkakabisa.
 • Mga Kinakailangan na Naaangkop sa Lahat ng Negosyo:  Ang Binagong Kautusan ay patuloy na mangailangan na ang lahat ng mga negosyo ay sumusunod sa isang hanay ng mga panuntunan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kabilang ang:
  • Telework: Lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na mangailangan sa mga manggagawa na gawin ang kanilang mga trabaho mula sa bahay hangga't maaari. Ang mga manggagawa ay maaaring pumasok lamang sa trabaho upang makumpleto nila ang kanilang trabaho na hindi nila makumpleto mula sa bahay.
  • Mga kinakailangan sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao: Lahat ng mga negosyo (at mga entidad na panggobyerno) ay dapat magkumpleto at magsumite ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat isa sa kanilang mga pasilidad sa website ng County sa COVID19Prepared.org. Ang mga naunang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat na ma-update sa loob ng 14 na araw mula nang magkabisa ang Binagong Kautusan gamit ang isang binagong template para sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na magagamit sa lalong madaling panahon.
  • Pag-uulat ng positibong kaso: Lahat ng mga negosyo (at mga entidad na panggobyerno) ay ligal na kinakailangan na mag-ulat sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras kung nalaman nila na sinuman sa kanilang mga manggagawa ay nakumpirmang positibo sa COVID-19. Dapat din nilang tiyakin na mag-alerto ang mga manggagawa sa kanila kung sila ay nasuring positibo.

Kailan nagkabisa ang Kautusan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan?

Ang lokal na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ay nagkabisa noong Oktubre 13, 2020. Nangailangan din ang Kautusan nang pagsunod sa lahat ng naaangkop na mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado.

Gaano katagal ang bisa ng Oktubre 5 na Kautusan?

Ang Kautusan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Oktubre 5 ay mananatiling may bisa hanggang sa ito ay babaguhin o tatanggalin ng Opisyal ng Pangkalusugan. Maaaring baguhin ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga direktiba paminsan-minsan, o maglabas ng mga bagong direktiba, habang may bisa pa ang Kautusan.

Ang pagbabago ba sa modelo ng pagbabawas ng panganib sa bagong Kautusan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan ay nangangahulugan na ligtas na magtipon, bumalik sa trabaho, at bumisita sa mga negosyo? Hindi kinakailangan. Hinihikayat ng Kautusan ang mga residente ng County na bawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagpapanatili sa bahay hangga't maaari. Ang mga taong may edad na 70 o mas matanda, o mga taong may malubhang medikal na kondisyon, ay dapat manatili sa bahay maliban sa pagkuha sa mga kritikal na pangangailangan tulad ng pagkain o gamot. Ang mga taong may edad na 50 hanggang 69 ay dapat magbawas ng mga aktibidad at ng mga pakipaghalubilo sa mga tao sa labas ng kanilang sambahayan hangga’t ito ay praktikal.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA PAGTITIPON

Sa ngayon, pangkalahatang ipinagbabawal ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ang lahat ng mga uri ng pagtitipon sa buong estado, na may mga karagdagang paghihigpit para sa mga county na nasa Pangatlong Antas (kabilang ang Santa Clara County). Ang tanging mga pagtitipon na pinapayagan sa Santa Clara County ay:

 • Panlabas na pagtitipon ng tatlong sambahayan o mas kaunti (para sa anumang layunin).
  1. Ang mga pagtitipong ito ay dapat sumunod sa Patnubay para sa Pribadong Pagtitipon ng Estado at ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Pagtitipon ng County.
 • Kung ang pagtitipon ay gaganapin sa loob, o gaganapin sa labas na mayroong higit sa tatlong mga sambahayan, maaari lamang itong gaganapin para sa limitadong mga hangarin na pinapayagan ng Estado, tulad ng: (1) mga panlabas na worship service at mga seremonyang pangkultura, tulad ng mga libing at seremonya ng kasal (ngunit ipinagbabawal ang mga wedding reception, party, o pagdiriwang), at (2) mga protesta, at (3) mga kaganapang pampulitika, at (4) mga pagtitipon na malinaw na pinapayagan ng isang dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado. Hindi kayo maaaring makilahok sa isang pagtitipon na may kasamang higit sa tatlong mga sambahayan para sa anumang iba pang kadahilanan.
  1. Ang mga pagtitipong ito ay dapat na sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Pagtitipon ng County at sa anumang naaangkop na Patnubay sa Industriya sa COVID-19 na mga dokumento mula sa Estado.

Ang mga sagot sa ilang Mga Madalas na Katanungan tungkol sa mga pagtitipon ay nakalista sa ibaba, ngunit kakailanganin niyong repasuhin ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagtitipon ng Opisyal ng Pangkalusugan upang maintindihan ang lahat ng mga panuntunan na dapat niyong sundin upang ligtas na maghost o dumalo sa pinapayagan na pagtitipon.

Ligtas ba ang mga pagtitipon ngayon?

Hindi kinakailangan. Ang COVID-19 ay kumakalat pa rin sa ating komunidad. Ang pagtitipon kasama ang mga tao mula sa ibang mga sambahayan, lalo na sa loob, ay mapanganib pa rin. Ang mga indibidwal na higit sa edad na 70 at mga indibidwal na may mga kondisyong medikal ay hindi dapat lumahok sa mga pagtitipon. Ang mga panloob na pagtitipon ay partikular na mapanganib at hindi pinapayagan sa oras na ito.

Ano ang isang "pagtitipon"?

Ang isang pagtitipon ay tumutukoy sa anumang uri ng kaganapan o pagpupulong ng mga tao mula sa magkakahiwalay na mga sambahayan na nasa isang nakaayos na pamamaraan. Kasama dito ang mga kaganapan tulad ng mga fair, piknik, conference, panrelihiyong pagsamba, performance, at mga party. Maliban sa mga panlabas na seremonyang panrelihiyon at pangkultura, mga protesta, at mga kaganapang pampulitika, lahat ng mga pagtitipon ay ipinagbabawal hanggang sa susunod na abiso, maliban sa partikular na pinapayagan sa mga direktiba ng pampublikong pangkalusugan ng Estado (kabilang ang mga naaangkop na patnubay sa industriya). Para sa mga limitadong uri ng mga pagtitipon na kasalukuyang pinapayagan, lahat ng nagho-host o dumadalo sa pagtitipon ay dapat sumunod sa lahat ng mga kinakailangan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County.

Ano ang HINDI maituring na isang "pagtitipon" sa ilalim ng Kautusan?

Ang isang pagtitipon ay hindi kinabibilangan ng mga normal na operasyon sa:

 • Mga silid-aralan sa paaralan at kolehiyo
 • Mga lugar kung saan ang mga tao ay nagbibiyahe
 • Mga lugar kung saan ang mga tao ay sa parehong espasyo sa parehong oras, ngunit gumagawa ng hiwalay na mga aktibidad. Halimbawa, ang mga normal na aktibidad sa mga tanggapan ng medikal, ospital, o mga kapaligiran sa negosyo tulad ng mga tanggapan, tindahan, at restaurant kung saan ang mga tao ay maaaring nagtatrabaho, namimili, o kumakain ay hindi mga pagtitipon.
 • Panloob na pagpupulong na kinasasangkutan lamang ng mga manggagawa mula sa isang negosyo na nagaganap sa sariling pasilidad o lugar ng trabaho ng negosyo.

Sino ang pinapayagan na dumalo sa isang pagtitipon?

Kahit sino maliban sa mga taong may sakit. Kung nakaramdam kayo ng sakit na tulad ng mga sintomas ng COVID-19 (lagnat, ubo, kakapusan ng hininga, panginginig, pagpapawis sa gabi, pananakit ng lalamunan, pagkahilo, pagsusuka, pagtatae, pagkapagod, pananakit ng kalamnan o katawan, pananakit ng ulo, pagkalito, o pagkawala ng panlasa/pang-amoy), kinakailangan kayong manatili sa bahay at hindi pumunta sa anumang mga pagtitipon upang maiwasan ang paghawa sa ibang tao. Bilang karagdagan, ang mga tao na nasa mas mataas na panganib sa pagkaroon ng malubhang karamdaman o sa pagkamatay mula sa COVID-19 (dahil sa edad o kondisyong medikal) ay mariing hinikayat na manatili sa bahay at hindi dumalo sa mga pagtitipon.

Ang limitasyon ba na 200 na katao sa mga panlabas na pagtitipon ay nangangahulugan na higit sa 200 na katao ang maaaring dumalo sa pagtitipon sa buong kaganapan, hangga't hindi hihigit sa 200 na katao ang naroroon sa anumang oras?

Hindi. Ang buong pagtitipon ay limitado sa 200 na kabuuang katao. Nangangahulugan ito na kung 200 na katao ang nasa isang seremonya, walang sinuman ang papahintulutan na sumali sa pagtitipon kahit na may umalis. Ang itinalagang host ay dapat magtago ng isang listahan ng lahat ng dumalo sa pagtitipon, at hindi hihigit sa 200 na katao ang maaaring nasa listahan na iyon. Nalalapat ang parehong panuntunan sa mga panloob na pagtitipon - dapat tukuyin ng host ang pinakamataas na bilang ng mga taong pinapayagan sa panloob na pagtitipon (na kung saan ay ang mas mababa sa 100 na katao o 25% ng normal na kapasidad), pagkatapos ay limitahan ang kabuuang bilang ng mga taong dumadalo sa pagtitipon sa buong tagal nito sa pinakamataas na bilang.

Pinapayagan ba ang mga panloob na pagtitipon?

Oo, ngunit ang ilang mga uri lamang, at kung sinusunod ang mga panuntunan sa pagtitipon ng County. Sa kasalukuyan, para sa mga pagtitipon na may kasamang higit sa tatlong mga sambahayan, pinapayagan lamang ng Estado ang (1) mga serbisyong pagsamba at mga seremonyang pangkultura, tulad ng mga libing at seremonya sa kasal (ngunit ipinagbabawal ang mga wedding reception, party, o pagdiriwang), (2) mga protesta, (3) mga kaganapang pampulitika, at (4) mga pagtitipon na malinaw na pinapayagan ng isang dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado. Ang lahat ng iba pang mga uri ng pagtitipon sa panloob ay ipinagbabawal ng Estado.

Ang lahat ng pinapayagan na pagtitipon ay dapat sumunod sa lahat ng mga paghihigpit na nakalista sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon ng County.

Pinapayagan ba ang mga seremonya ng kasal? Paano ang mga wedding reception?

Ang mga seremonya ng kasal ay maaaring maganap na napapailalim sa mga kinakailangan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon. Ngunit nilinaw ng Estado na "ang mga wedding reception, party, o pagdiriwang ay HINDI pinapayagan sa ngayon" sa ilalim ng mga kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado.

Pinapayagan ba ang mga libing?

Ang mga serbisyo ng libing ay pinapayagan kung susundin nila ang lahat ng mga kinakailangan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon.

Maaari ba akong mag-host ng isang party na hapunan o cocktail party?

Kung limitado lamang ito sa tatlo o mas kaunting mga sambahayan at gaganapin sa labas. Kung hindi man, ang mga party na hapunan at cocktailparty ay maaaring hindi ganapin (sa loob man o sa labas) dahil ipinagbabawal sila ng mga kasalukuyang panuntunan ng Estado.

Paano tinitiyak ng County na hindi kumakalat ang COVID-19 sa mga uri ng mga pagtitipon na panrelihiyon/pangkultura/protesta/pampulitika na pinapayagan ng Estado?

Ang lahat ng mga pagtitipon ay kinakailangan na magkaroon ng isang itinalagang host — na maaaring maging isang tao o isang negosyo — upang matulungan ang lahat na maging malusog at ligtas. Ang host ay may pananagutan sa pagtitiyak na ang lahat na nasa isang pagtitipon ay sumusunod sa lahat ng mga kinakailangan, kabilang ang pagsusuot ng panakip sa mukha at pagpapanatili ng pagdistansya sa ibang tao. Kailangang magbigay ang host ng mga pasilidad ng paghuhugas ng kamay o sanitizer ng kamay upang ang lahat na nasa pagtitipon ay maaaring mapanatiling malinis ang kanilang mga kamay — isang napakahalagang paraan upang matulungan na mabawasan ang panganib sa pagkalat ng COVID-19. At ang host ay dapat magtago nang isang listahan ng mga pangalan at contact information ng mga lahat na lumahok sa isang pagtitipon. Kung ang isang kalahok ay nasuring positibo sa COVID-19, ang host ay ligal na kinakailangan na tulungan ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa mga pagsisikap na subaybayan at makipag-ugnay sa ibang mga tao na maaaring nalantad sa pagtitipon, na nagbibigay daan sa Pampublikong Pangkalusugan na tulungan na mapigilan ang sakit mula sa anumang karagdagang pagkalat sa komunidad.

Pinapayagan ba ang mga tao na pumunta sa mga drive-in na sinehan, mga drive-in na serbisyong panrelihiyon, mga drive-through na mga graduation, o iba pang mga aktibidad na gamit ang sasakyan kung lahat ay mananatili sa loob ng kanilang sariling kotse o truck?

Oo.  Ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay hindi nagbabawal sa mga aktibidad na ito, at ayon sa Pahina ng Q&A ng Manatili sa Bahay ng Estado, "Hindi itinuturing ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado na pagtitipon ang mga aktibidad sa loob ng kotse, kung ang mga kalahok ay mananatili sa kanilang mga sasakyan at kung hindi mn ay nananatiling hiwalay sa mga indibidwal na hindi bahagi ng kanilang mga sambahayan." Hangga't ang lahat na nasa isang sasakyan ay mula sa parehong sambahayan at hindi lumalabas ang mga tao sa kanilang sasakyan (maliban sa pagpunta sa banyo o pagkuha ng isang bagay na nai-order mula sa isang tindahan ng pagkain), pinapayagan ang mga aktibidad na ito. Kung ang isang negosyo ay nagho-host ng aktibidad na gamit ang kotse kung saan nananatili sa loob ng kanilang mga sasakyan ang mga bisita, ang mga kawani/tauhan ay maaaring naroon sa lokasyon at nasa labas ng mga sasakyan, ngunit ang lahat ng mga aktibidad ng kawani/tauhan ay dapat sumunod sa mga Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib at anumang naaangkop na mga kinakailangan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng County o sa mga dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado.  Tandaan na ang mga drive-in na sinehan ay dapat sumunod sa lahat ng naaangkop na mga panuntunan sa Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa mga Sentro ng Aliwan ng Pamilya ng Estado.

Bumalik sa Itaas ▲

PAGBIBIYAHE

Limitado pa ba ang pagbibiyahe para sa mga mahalagang layunin, tulad ng pagpunta sa trabaho sa isang mahalagang negosyo o pagpunta sa tanggapan ng aking doktor?

Hindi. Ang Kautusan na inilabas noong Oktubre 5 ay nagbibigay-daan sa pagbibiyahe sa loob ng County, at sa loob at labas ng County, para sa anumang layunin. Ngunit ligtas pa rin na manatili sa bahay, kaya dapat niyo ipatuloy na iwasan ang mga hindi kinakailangang biyahe.

Kailangan ko bang magkuwarantina o magpasuri kapag bumalik ako mula sa paglalakbay sa labas ng County?

Sa kasalukuyan, walang ligal na kinakailangan na ikaw ay magpasuri o magkuwarantina dahil lang ikaw ay naglakbay sa labas ng estado o ng bansa. Ngunit ang COVID-19 virus ay kumakalat pa rin sa buong rehiyon, bansa, at mundo, at kung ikaw ay babalik sa Santa Clara County pagkatapos ng paglalakbay, dapat niyong tanungin ang inyong sarili ng mga sumusunod na katanungan:

 • Sa mga lugar na inyong nabisitahin, mas mataas ba ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 kaysa sa Santa Clara County?
 • Nakilahok ka ba sa anumang mga aktibidad na makagpataas ng inyong panganib sa pagkakalantad? (Kasama sa mga halimbawa ang pagdalo sa mga kaganapan kasama ang mga taong nasa labas ng inyong sambahayan, nakikipagsalamuha sa mga taong hindi nakasuot ng panakip sa mukha, o pumunta sa mga malalaking kaganapan.)

Kung sumagot kayo ng oo sa alinman sa mga tanong na ito, isaalang-alang ang paggawa ng mga sumusunod na hakbang upang maprotektahan ang inyong sarili at ang ibang tao sa komunidad ng Santa Clara County: bawasan ang inyong mga pakikipagsalamuha sa mga tao na nasa labas ng inyong sambahayan sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng inyong pagbalik; magpasuri sa loob nang 14-na araw na ito, mas mainam kung sa pagitan ng 4 at 7 na araw pagkatapos ng inyong pagbalik; at mag-ingat nang husto na laging magsuot ng inyong panakip sa mukha kapag kayo ay nasa publiko.

Mayroon bang mga limitasyon kung sino ang maaaring gumamit ng pampublikong pagbibiyahe?

Wala. Ang pampublikong pagbibiyahe (kasama ang paratransit) ay bukas sa lahat upang sumakay para sa anumang layunin.

Sa pagbabalik nang mas maraming tao sa trabaho at ang mga tao ay nagsimulang gumawa nang mas maraming aktibidad sa labas ng bahay, ang mga bus, tren, at iba pang mga binabiyaheng sasakyan ay maaaring magkaroon nang mas maraming sakay. Samakatuwid, ang County ay may Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Pampublikong Pagbibiyahe upang matiyak na ang mga tao ay maaaring sumakay ng pampublikong transportasyon na ligtas. Ang Direktiba ay nangangailangan sa iyo na gawin ang mga bagay tulad ng pagsusuot ng panakip sa mukha at magpanatili ang 6 na talampakang pagdistansya mula sa lahat na nasa labas ng inyong sambahayan tuwing naghihintay o sumasakay sa pampublikong transportasyon, at nangangailangan sa mga pampublikong ahensya ng pagbibiyahe na gumawa ng mga bagay tulad ng paghahanda ng sanitizer ng kamay upang magamit sa loob ng sasakyan at mas madalas na linisin ang mga sasakyan ng pagbibiyahe. Mangyaring basahin ang Direktiba para sa karagdagang impormasyon.

Kung wala kayong kotse, maaari din kayong gumamit ng mga serbisyo ng ride-share/on-demand na sasakyan (tulad ng Uber at Lyft) o mga taxi. Kung ligtas na gawin ito at pinapayagan ng panahon, panatilihing bukas ang mga bintana habang ginagamit ang alinman sa mga serbisyong ito upang madagdagan ang daloy ng hangin. Tandaan na dapat niyong iwasan hangga't maaari ang pagiging nasa saradong espasyo sa isang sasakyan na ginamit ng maraming tao.

Pinapayagan ba akong magrenta ng isang silid o bahay na pangbakasyon gamit ang isang online na plataporma (tulad ng Airbnb o VRBO) na gumagawa ng mga panandaliang pagrenta? Paano ang pagreserba ng isang silid ng hotel para sa pagbibiyahe?

Oo. Maaari kayong magrenta ng isang silid o bahay sa pamamagitan ng isang serbisyo ng panandaliang pag-upa o hotel, at ikaw ay hindi limitado na manatili sa mga inuupahang silid habang nasa "mahalagang pagbibiyahe." Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Panuluyan (Lodging) ng County ay naglilista ng mga panuntunan na dapat sundin ng mga host at mga bisita ng panandaliang pag-upa upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 at tiyaking ligtas ang mga pag-upa ng silid para sa lahat.

Ako ay maglalakbay sa lalong madaling panahon, at ang aking destinasyon ay nangangailangan ng isang awtorisasyon na ako ay kamakailan lamang nasuring negatibo sa COVID-19. Nagbibigay ba ang County ng mga awtorisasyon na ito?

Hindi. Mangyaring kumunsulta sa inyong healthcare provider o sa entidad na nagsagawa ng inyong pagsusuri para sa COVID-19 para sa mga katanungang nauugnay sa mga awtorisasyon sa pagbibiyahe.

Maaari ba akong bumili at kumain ng pagkain sa San José Airport kapag ako ay bumibiyahe?

Oo. Ang mga operasyon ng kainan sa San José Airport ay dapat sumunod sa mga panuntunan para sa panloob na kainan na nakalista sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Kainan, mga Bar, Winery, at mga Silid ng Paninigarilyo.

Bumalik sa Itaas ▲

ISPORTS, LIBANGAN, AT FITNESS

Tandaan na sa ilalim ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya, nilimitahan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ang lahat ng mga operasyon sa panloob sa mga sentro ng aliwan ng pamilya — katulad ng mga bowling alley, maliit na golf, mga batting cage, at arcade—sa lahat ng mga county na nasa Pangatlong Antas, kabilang ang Santa Clara County. Ang mga negosyong ito ay maaaring magpatakbo sa loob, ngunit para lamang sa mga nakadistansyang aktibidad (tulad ng mga bowling alley o pag-akyat sa pader), at dapat nilang limitahan ang kanilang kapasidad sa 25%. Ang mga gym at fitness center ay makapagpatakbo sa loob ng mga county na nasa Pangatlong Antas, kabilang ang Santa Clara County, ngunit dapat nilang limitahan ang kanilang kapasidad sa 25%.

Mayroon pa rin bang ipinagbabawal na mga aktibidad ng isports o libangan?

Oo. Ang mga sumusunod na aktibidad ng isports at libangan ay hindi pa rin pinapayagan:

 • Ang anumang close contact na isport na nilalaro kasama ang mga taong hindi mga miyembro ng inyong sambahayan. Ang mga pakikipaghalubilo ng malapitan sa mga tao na mula sa ibang mga sambahayan ay lumilikha ng labis na panganib sa pagkalat ng COVID-19. Nangangahulugan ito na hindi maaaring maglaro ng mga close contact na isports (na kinasasangkutan ng pisikal na pakikipagsalamuha o pisikal na kalapitan ng 6 na talampakan o mas kaunti)—tulad ng football, rugby, basketball, baseball, cricket, soccer, boxing at martial arts, partner at team dance, water polo, hockey, lacrosse, at ultimate frisbee—kasama ang mga taong hindi galing sa inyong sariling sambahayan.
  • Maaari niyo pa ring gawin ang mga bagay tulad ng maghuli at magtapon ang isang football o mag-shoot ng basketball kasama ang isang kaibigan, dahil ang mga bersyon na laro na iyon ay hindi nangangailangan ng pakikipagsalamuha ng malapitan.
  • Maaari din kayong maglaro ng iba pang isports o laro kasama ang mga tao mula sa iba pang mga sambahayan na hindi nakikipagsalamuha ng malapitan (tulad ng tennis, bowling, pagtakbo, o archery).
 • Mga adult recreational team sport. Ang pagbabawal ng Estado sa mga pagtitipon ay hindi pumapayag sa mga koponan ng adult recreation sports na magtipon para sa mga pagpractice, sesyon sa pagsasanay, laro, o kompetisyon.
 • Pagpunta sa isang kaganapan ng propesyonal na isports bilang isang manonood. Ang mga propesyonal na koponan ng isports ay maaaring magsanay sa kanilang mga pasilidad, o magdaos ng mga laro nang walang mga manonood kung aprubahan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan ang kanilang mga protokol na partikular sa pasilidad, ngunit hindi kayo maaaring dumalo sa isang kaganapan ng propesyonal na isports bilang isang manonood dahil ang pagpayag ng pagtipon ng mga tao sa mga katulad na kaganapan ay nagdudulot nang masyadong mataas na panganib ng pagkalat ng COVID-19.
 • Mga panloob na sentro ng aliwan ng pamilya na hindi nag-aalok ng mga nakadistansya na aktibidad.  Ang ilang mga panloob na sentro ng aliwan ng pamilya ay maaaring magbukas sa limitadong kapasidad, ngunit kung nag-aalok lamang sila ng mga nakadistansya na aktibidad (tulad ng bowling o rock climbing). Ang mga sentro ng aliwan ng pamilya na nag-aalok ng mga aktibidad na hindi nakadistansya (tulad ng mga panloob na palaruan, bounce house, o ball pit) ay hindi maaaring magpatakbo sa loob sa ngayon.

Kailangan ko bang magsuot ng panakip sa mukha habang ako ay nag-eehersisyo?

Maliban kung ikaw ay nakabukod mula sa pagsusuot ng panakip sa mukha dahil sa medikal na kadahilanan, dapat kayong magsuot sa lahat ng oras habang kayo ay nag-eehersisyo sa loob. Maaari niyong tanggalin ang inyong panakip sa mukha para sa panlabas na pag-ehersisyo hangga’t nananatili kayong hindi bababa sa 6 na talampakan na layo mula sa lahat na wala sa inyong sambahayan sa lahat ng oras.

Ano ang mga panuntunan para sa mga isports ng koponan ng kabataan?

Ang sinumang nakikilahok sa koponan ng isports para sa mga bata/kabataan ay dapat sumunod sa lahat ng mga panuntunan sa parehong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata o Kabataan ng County at  Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa Isports ng Kabataan ng Estado. Kung mayroong pagsalungat sa pagitan ng dalawang dokumento, dapat niyong sundin ang mas mahigpit na panuntunan.

Ang mga sumusunod na aktibidad sa isports ng kabataan ay ganap na ipinagbabawal:

 • Lahat ng mga aktibidad ng isports ng kabataan kung saan ang mga kalahok ay nasa loob nang 6 na talampakan ng isa't isa.
  • Kung ang isports ay hindi maaaring isagawa na may 6 na talampakan na distansya sa pagitan ng lahat ng mga kalahok sa lahat ng oras, hindi ito pinapayagan, at ang mga manlalaro ay maaari lamang lumahok sa mga pagkondisyon/pagsasanay para sa isport na iyon. Dapat panatilihin ng mga manlalaro ang 6 na talampakan na distansya mula sa ibang tao sa lahat ng oras sa panahon ng pagkondisyon/pagsasanay.
 • Lahat ng mga aktibidad ng isports ng kabataan na nagsasangkot ng pakikipaghalubilo sa pagitan ng higit sa isang matatag na pangkat (tulad ng tinukoy sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata o Kabataan).
  • Kung ang isport ay hindi maaaring isagawa sa loob ng isang matatag na pangkat ng mga bata/kabataan, hindi ito pinapayagan, at ang mga manlalaro ay maaari lamang lumahok sa mga pagkondisyon/pagsasanay para sa isport na iyon. Dapat panatilihin ng mga manlalaro ang 6 na talampakan na distansya sa ibang tao sa lahat ng oras sa panahon ng pagkondisyon/pagsasanay.
 • Lahat ng panlabas at panloob na mga kaganapan sa isports, pagpupulong, paligsahan, kompetisyon, at iba pang mga aktibidad na nangangailangan ng pakikipagsalamuha ng malapitan o nagtataguyod ng pagtitipon.

Mangyaring tiyaking basahin ang parehong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Programang Naglilingkod sa Mga Bata o Kabataan ng County at ang Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa Isports ng Kabataan ng Estado upang matiyak na naiintindihan niyo ang lahat ng mga panuntunan para sa isports ng koponan ng kabataan.

 Pinapayagan ba akong pumunta sa gym?

Oo. Pinapayagan ng Estado ang mga gym at fitness facility na magpatakbo sa loob sa mga county na nasa Pangatlong Antas, kabilang ang Santa Clara County, ngunit ang kanilang kapasidad ay dapat na limitado sa 25%. Tandaan na ang mga gym at fitness facility ay maaari pa ring magpatakbo sa labas na walang limitasyon sa kapasidad at hinihikayat na gawin ito hangga't maaari upang mabawasan ang panganib ng pagkalat.

Para sa mga panloob at panlabas na pagpapatakbo, ang Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa mga Gym at Fitness Center ng Estado ay naglilista ang mga panuntunan na dapat sundin ng mga may-ari at kliyente ng gym upang matiyak na ligtas ang pag-eehersisyo sa mga fitness facility. Mangyaring basahin ang Patnubay ng Estado upang matiyak na nauunawaan mo ang lahat ng mga patakaran na dapat niyong sundin at ng namamahala ng pasilidad. Ang ilan sa mga panuntunan ay kinabibilangan nang pagpayag sa pag-eehersisyo sa pamamagitan lamang ng appointment upang matiyak na ang pasilidad ay hindi kailanman masikip; pagharang ng ilang kagamitan upang matiyak na ang pagdistansya sa ibang tao ay maaaring mapanatili habang nag-eehersisyo; at mangailangan sa mga kliyente na mag-sanitize ng kagamitan pagkatapos gamitin at i-sanitize ang kanilang mga kamay bago at pagkatapos gamitin ang bawat piraso ng kagamitan.

Maaari ba akong gumawa ng kardio sa gym?

Oo. Pinapayagan na ang panloob na kardio, ngunit dapat kayong sumuot ng inyong panakip sa mukha sa lahat ng oras habang nag-eehersisyo sa loob.

Pinapayagan ba ang mga adult recreational team sport?

Hindi. Sa ngayon, ipinagbabawal ng Estado ang lahat ng mga adult recreational team sport (mga taong may edad 18 pataas).

Pinapayagan ba ang mga klase ng group fitness?

Oo, ngunit dapat nilang sundin ang lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon at ang Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa mga Gym at Fitness Center ng Estado.

Kailangan kong gumamit ng isang stationary bike o elliptical para sa rehab. Magagawa ko ba ito sa gym?

Oo, ngunit dapat niyong suotin ang inyong panakip sa mukha sa lahat ng oras habang nag-eehersisyo sa loob.

Pinapayagan ba ang doubles tennis?

Sa pangkalahatan, hindi.  Nauunawaan ng County na ang Estado ay naghihigpit sa tennis na para lamang sa solo na paglalaro. Pinapayagan lamang ang doubles tennis kung ang parehong mga tao sa parehong panig ng lambat ay mula sa parehong sambahayan.

Maaari ko bang dalhin ang aking mga anak sa palaruan?

Oo, pinapayagan ang mga palaruan hangga't sila ay nasa labas. Ang mga panloob na palaruan at panloob na mga sentro ng libangan (tulad ng mga bounce house at ball pits) ay kinakailangan pa ring manatiling sarado. Ngunit ang mga panlabas na palaruan ay maaaring magbukas, at maaari niyong dalhin ang inyong mga anak upang maglaro doon. Ang mga matatanda na ligtas na makapagsuot ng mga panakip sa mukha at mga bata (maliban sa mga maliliit na bata) ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha sa palaruan, at ang mga bata ay dapat patnubayan sa mahigpit na kalinisan ng kamay bago at pagkatapos maglaro sa kagamitan sa palaruan. Ang mga matatanda ay dapat ding magpanatili nang 6 na talampakang pagdistansya mula sa mga tao mula sa iba't ibang mga sambahayan.

Sa ilalim ng Plano para sa Mas Maligtas na Ekonomiya ng Estado, ang mga panloob na gym at fitness facility sa mga county na nasa Pangatlong Antas (kabilang ang Santa Clara County) ay maaari lamang magpatakbo sa 25% ng normal na kapasidad. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga aktibidad at kampo ng mga bata na nagaganap sa loob ng mga gym o fitness facility, tulad ng programa ng gymnastics o karate?

Kinumpirma ng Estado na ang mga pasilidad ng gymnastics, studio ng karate, studio ng sayaw, at iba pang mga panloob na gym at fitness facility na nagsiserbisyo sa mga bata ay dapat sumunod sa mga panuntunan ng Estado para sa mga gym at fitness facility, "anuman ang edad na kanilang pinaglilingkuran." Alinsunod dito, ang mga pasilidad na ito ay maaaring magbigay ng mga panloob na klase at kampo sa mga bata, ngunit kung nililimitahan nila ang kanilang kapasidad sa 25%.

  

Pinapayagan ba ang mga klase ng adult pool-based fitness? (tulad ng paglangoy o water aerobics)?

Sa mga panlabas na palanguyan lamang. Ang mga klase ng group fitness ay itinuturing na mga pagtitipon, at napapailalim sa mga kinakailangan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon, na nangangailangan ng bawat isa sa isang panloob na pagtitipon na magsuot nang kanilang mga panakip sa mukha sa lahat ng oras (maliban kung nakabukod dahil sa medikal na kadahilanan). Dahil hindi ligtas na pumasok sa isang palanguyan na may panakip sa mukha, ang mga klase ng group fitness ay hindi maaaring maganap sa mga panloob na palanguyan. Ngunit ang mga klaseng ito ay maaaring maganap sa panlabas na mga palanguyan hangga't lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon at ang Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa mga Gym at Fitness Center ng Estado ay sinusunod.

Pinapayagan ba ang mga pool-based na klase na para sa mga bata?

Oo, ngunit kung sumusunod lamang sila sa lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Programang Naglilingkod sa mga Bata o Kabataan.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA PROGRAMA SA EDUKASYON

Saan ako makakahanap ng impormasyon tungkol sa pangangalaga sa bata, mga paaralan, at mga institusyon ng mas mataas na edukasyon?

Mangyaring bisitahin ang pahinang Mga Programang Pang-edukasyon at Coronavirus ng County para sa impormasyon, patnubay, at mga sagot sa mga madalas na katanungan na nauugnay sa mga programa sa edukasyon.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA NEGOSYO

Kailangan ko bang magsuot ng panakip sa mukha habang ako ay nasa trabaho? Paano kung nag-iisa ako sa aking cubicle o nakaupo na malayo sa ibang mga tao sa isang bukas na istasyon ng trabaho?

Ang Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ay gumagamit ng mahigpit na ipinapatupad na Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ("Patnubay ng Estado"). Sa ilalim ng Patnubay ng Estado, ang lahat ay dapat magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras kapag nasa loob ng o nakapila upang makapasok sa anumang panloob na pampublikong espasyo. Nangangahulugan ito na dapat kayong palaging magsuot ng panakip sa mukha habang nasa trabaho kung ang espasyo ng inyong trabaho ay bukas sa mga miyembro ng publiko (maliban kung ikaw ay nakabukod sa pagsusuot ng panakip sa mukha para sa medikal or nauugnay sa kapansanan na kadahilanan). Kahit na ang inyong espasyo sa trabaho ay sarado sa mga miyembro ng publiko, dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras kapag nagtatrabaho sa o naglalakad sa mga karaniwang lugar (tulad ng mga pasilyo, hagdanan, elevator, at mga pasilidad ng paradahan), o kung mapalapit kayo sa loob ng 6 na talampakan sa isang tao (kabilang sa isang silid o nakapaloob na lugar).

Ikaw ay hindi kinakailangang magsuot ng mga panakip sa mukha kung nasa isang esapasyo na (1) hindi karaniwang lugar, (2) sarado sa publiko, at (3) kayo ay madaling makapagpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakang pisikal na distansya mula sa lahat sa inyong mga katrabaho sa lahat ng oras. Nangangahulugan iyon na hindi kayo kinakailangang magsuot ng panakip sa mukha kung ikaw ay nasa isang cubicle na maayos na nalagyan ng espasyo o nasa bukas na lugar ng espasyo ng trabaho. Kahit na, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing hinihikayat ang bawat isa na magsuot ng panakip sa mukha kapag nasa loob sila ng anumang lugar na hindi ang kanilang sariling tirahan (tulad ng gusali ng kanilang opisina). Pinakaligtas palagi ang pagsuot ng panakip sa mukha kung magagawa niyo ito.

Maaari niyong tanggalin ang inyong panakip sa mukha upang kumain at uminom sa trabaho, ngunit dapat niyong ibalik ito kapag tapos na kayong kumain o uminom. Hindi ligtas ang pagtitipon kasama ang mga katrabaho upang kumain sa loob at mariing hinihikayat na huwag itong gawin. Kung posible, mariing hinihikayat ang mga manggagawa na kumain sa labas sa araw ng trabaho, o kung hindi, kumain na nag-iisa sa kanilang sariling istasyon ng trabaho.

Pinapayagan ba ang mga negosyo ng tech na magpatakbo nang kanilang mga opisina?

Ang parehong Kautusan ng Estado at ang Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay nangangailangan sa lahat ng mga negosyo na i-maximize ang telework, at dalhin lamang ang mga manggagawa sa kanilang mga opisina kung ang remote na (malayuang) pagtrabaho ay hindi praktikal. Dahil maraming mga empleyado ng tech ay maaaring makagawa nang kanilang trabaho ng malayuan, maraming mga negosyong tech ay hindi papayagang magpatakbo sa kanilang mga opisina.

Anong mga hakbang ang dapat gawin ng aking negosyo upang sumunod sa Kautusan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Oktubre 5?

Una, kung ang inyong negosyo ay may pasilidad sa County na ginagamit ng mga manggagawa o ng publiko, dapat niyong kumpletuhin at ipatupad ang isang na-update na Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao gamit ang pinakabagong (Oktubre 11) na bersyon, na dapat isumite sa County sa www.COVID19Prepared.org gamit ang online form ng County. Para sa karagdagang impormasyon, repasuhin ang mga FAQ na may kaugnayan sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Pangalawa, ang ilang mga negosyo ay napapailalim sa karagdagang mga paghihigpit dahil ang kanilang mga aktibidad ay may mas mataas na panganib ng pagkalat ng COVID-19. Napapailalim sa mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga sumusunod na industriya at aktibidad:

Ang mga negosyo sa mga industriyang ito ay dapat sumunod sa Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng kanilang industriya bilang karagdagan sa mga panuntunan na nakalista sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Mangyaring tandaan na ang mga Direktiba ay maaaring ipalabas para sa iba pang mga industriya, at ang mga Direktiba ay maaaring madalas na ma-update, kaya dapat niyong regular na tingnan ang website na ito para sa mga update.

Bilang karagdagan, ang bawat negosyo ay dapat sumunod sa Kautusan na Manatili sa Bahay ng Estado, kasama ang kautusan na inilabas noong Agosto 28, 2020, ang Plano para sa Mas Maligtas na Ekonomiya ng Estado, at anumang naaangkop na " Patnubay sa Industriya sa COVID-19" na inilabas ng Estado, na makikita sa covid19.ca.gov/industry-guidance. Kung may pagsalungat sa pagitan ng isang panuntunan sa Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan at ang isang panuntunan sa kaukulang patnubay ng Estado, dapat sundin ng mga negosyo ang mas mahigpit na panuntunan.

Kinakailangan ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado o ng County na limitahan ko ang bilang ng mga tao sa loob ng pasilidad ng aking negosyo. Paano ko matutukoy ang pinakamataas na bilang ng mga pinapayagan na mga tao sa loob?

Bisitahin ang www.sccgov.org/covidcapacity para sa mga tagubilin kung paano makalkula ang pinakamataas na kapasidad para sa inyong pasilidad.

Nalalapat ba ang mga limitasyon sa kapasidad sa mga panlabas na pasilidad o lugar ng trabaho?

Hindi. Ang mga panlabas na pasilidad o lugar na pinagtatrabahuan, tulad ng bukid na pang-agrikultura o mga panlabas na lugar ng konstruksyon, ay walang partikular na mga limitasyon sa kapasidad para sa mga manggagawa o kostumer. Gayunpaman, dapat tiyakin ng negosyo na ang lahat ng tao sa lokasyon ay madaling makapagpanatili nang hindi bababa sa anim na talampakan na pagdistansya mula sa lahat sa anumang oras, na maaaring mangailangan ng paglilimita sa bilang ng mga manggagawa o miyembro ng publiko na nasa lokasyon sa anumang oras.

Ano ang ibig sabihin para ang isang pasilidad ay maging isang panlabas na pasilidad?

Ang isang panlabas na pasilidad ay isang pasilidad na pumapayag sa libreng pagdaloy ng panlabas na hangin sa buong espasyo. Upang maging kwalipikado bilang isang panlabas na pasilidad, ang pasilidad ay dapat tumugon sa isa sa mga sumusunod na kinakailangan:

 1. Ang pasilidad ay ganap na walang takip at bukas sa kalangitan (nangangahulugang walang ginagamit na mga istraktura na may lilim maliban sa mga indibidwal na payong sa lamesa), tulad ng isang panlabas na courtyard o patio; o,
 1. Kung ang pasilidad ay natatakpan (sa kabuuan o sa bahagi) ng isang pansamantala o permanenteng istraktura na may lilim (tulad ng isang awning, canopy, o bubong), na hindi bababa sa 50% ng gilid nito ang bukas sa labas. Halimbawa, ang isang kuwadradong tolda na may bubong ay dapat may hindi bababa sa dalawa sa mga gilid nito na ganap na bukas upang maging kwalipikado bilang isang panlabas na pasilidad; o,

Ang mga bakod at screen na hindi makahadlang sa daloy ng hangin ay hindi itinuturing na pader o gilid para sa mga layunin nang pagtukoy kung ang isang lugar ay nasa labas. Ang mga partisyon sa paligid o sa loob ng pasilidad ay maaaring gamitin at hindi kwalipikado bilang gilid hangga't hindi hihigit sa 4 na talampakan ang taas na nasukat mula sa sahig.

Ang ilan sa aking mga empleyado ay maaaring magtrabaho nang malayuan (remotely). Pinapayagan ba silang magtrabaho sa opisina o sa pasilidad sa ilalim ng bagong Kautusan?

Hindi. Ang lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na magmaximize ng telework. Dapat kayong mangailangan sa lahat ng mga tauhan na magtrabaho mula sa bahay upang maisagawa ang anumang mga tungkulin na inatasan ng employer na maaari nilang makumpleto sa bahay. Ngunit ang mga empleyadong ito ay maaaring pumasok sa trabaho upang magawa ang anumang mga tungkulin na inatasan ng employer na maaari lamang makumpleto mula sa trabaho.

Ang Direktiba sa Serbisyong Pangangalagang Pansarili ay nangangailangan nang paglagay ng pisikal na harang sa pagitan ng mga manggagawa at mga customer saan man maaaring magawa ito. Ang paggamit ba ng mga plastik na kurtina ng shower ay tumutugon sa kinakailangang ito?

Oo. Ang Direktiba ay nangangailangan sa mga negosyo na maglagay ng mga pisikal na harang saan man maaaring gawin ito sa pagitan ng mga customer at ng mga manggagawa na nagsasagawa ng serbisyong pangangalagang pansarili (halimbawa, isang manikyurista), at sa pagitan din ng mga customer at manggagawa sa mga reception area. Ang harang ay dapat may sapat na laki, na nakalagay sa tamang lugar, at gawa sa isang materyal na humaharang sa daloy ng hangin sa pagitan ng mga manggagawa at customer. Sapat na ang karamihan sa mga malinaw na plastik na kurtina ng shower. Pati na rin ang mga matitigas na plastik o Plexiglass. Dapat dinidisimpektahan nang regular ang pisikal na harang.

Ang Direktiba ng Serbisyong Pangangalagang Pansarili ay nangangailangan sa mga negosyo na itapon o "labhan" ang mga smocks o kapa pagkatapos itong magamit sa isang kliyente. Maaari bang gumamit ang mga negosyo ng mga smock o mga kapa na maaaring linisin ngunit hindi "nalabhan"?

Oo. Kung ang isang reusable smock o kapa ay maaaring lubusan na malinisan at madisimpektahan pagkatapos magamit sa bawat kliyente, maaari itong magamit sa halip na isang tela na smock o kapa na nilalabhan pagkatapos magamit sa bawat kliyente. Ngunit ang mga negosyo ay hindi maaaring gumamit muli ng mga smock o mga kapa na spot-cleaned lamang o pinupunasan lang pagkatapos magamit sa bawat kliyente. 

Ang Direktiba ng Serbisyong Pangangalagang Pansarili ay nangangailangan sa mga nangungupahan na pumirma ng isang kasunduan kapag nag-upa sila o nagrenta ng espasyo mula sa isang negosyo sa serbisyong pansarili. Sino ang kabilang sa mga "nangungupahan"? Kailangan pa bang magkumpleto ang mga nangungupahan ng kanilang sariling Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Ang isang nangungupahan ay kahit sino na nagrenta ng espasyo mula sa isang negosyo ng serbisyong pansarili. Ang isang karaniwang halimbawa ay isang independent hair stylist na nagrerenta ng isang upuan o istasyon ng trabaho mula sa isang hair salon. (Hindi kailangang pumirma ang isang negosyo ng serbisyong pansarili ng kasunduang ito dahil lamang na inarkila nila ang kanilang espasyo sa pasilidad mula sa isang landlord; sa halip, ang kasunduan ay dapat na pirmahan kapag ang negosyo sa serbisyong pansarili ay ang nagpapa-upa ng espasyo.)

Kailangang pirmahan ng mga nangungupahan ang kasunduan sa Direktiba ng Serbisyong Pangangalagang Pansarili. Dahil ang kanilang sariling negosyo na pinapatakbo ay independiente sa salon, sila din ay kailangang magkumpleto, mag-sumite, at magpatupad ng kanilang sariling Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Kailangan din silang magbigay ng isang kopya ng kanilang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa salon. Ngunit hindi nila kailangang ipaskil ang kanilang nakumpletong Protokol o anumang palatandaan sa kanilang inuupahang istasyon o lugar (dahil naipaskil na nang salon ang kinakailangang palatandaan sa pasilidad).

Pinahihintulutan ba ang mga kandidato, kampanya, interest group, advocate, at iba pang mga tao na makipagsalamuha ng malapitan habang gumagawa ng mga aktibidad ng kampanya at eleksyon tulad ng pag-iipon ng pirma, pagpaparehistro ng botante, canvassing, at iba pang mga aktibidad?

Oo, sa ilalim ng lokal na Kautusan ng County. Gayunpaman, ang mga organisasyon, kampanya, negosyo, at mga indibidwal na gumagawa ng mga ganitong uri ng mga personal na aktibidad ay dapat magkumpleto at magsumite ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa County sa www.covid19prepared.org, at tiyakin na ang lahat ng mga kawani at nagboluntaryo ay sumunod sa Protokol.  

Nagsasangkot ng personal na pakikipaghalubilo ang mga aktibidad na ito, mas mahalaga na ang mga kandidato, kawani, at mga boluntaryo ay magpanatili ng sapat na pagdistansya sa ibang tao, magsuot ng mga panakip sa mukha, magbigay ng mga hand sanitizer o mga pasilidad ng paghuhugas ng kamay, at mag-iwas sa paghawak sa ibang tao. Anumang organisasyon, kampanya, negosyo, o indibidwal na gumagawa ng mga aktibidad na ito ay dapat gumamit ng mga di-malapitang alternatibong paraan hangga’t maari.

Bukas ba sa publiko ang mga sentro ng botohan?

Oo. Lahat ng mga sentro ng pagboto/botohan at iba pang mga pasilidad ng eleksyon ay maaaring magpatakbo. Ang lahat ng mga tauhan ay maaaring magtrabaho sa mga pasilidad na ito, at makausap ng publiko sa pagrehistro upang bumoto, magfile ng mga papeles upang tumakbo sa isang posisyon o may kaugnayan sa mga panukala ng balota, at upang bumoto. Ang lahat na nasa sentro ng pagboto o pasilidad ng eleksyon - mga manggagawa, boluntaryo, at mga bisita — ay dapat na mahigpit na magpanatili nang 6 na talampakang layo mula sa mga miyembro ng ibang mga sambahayan at magsuot ng mga panakip sa mukha sa lahat ng oras (maliban sa mga maliliit na bata, mga taong na hindi makatakip sa mukha dahil sa payong medikal, at para sa komunikasyon ng o sa mga taong may kapansanan sa pandinig). Ang mga pasilidad na kinakailangan isara alinsunod sa mga Kautusan ng Estado o County ay maaaring, at hinikayat na, magbukas bilang mga sentro ng botohan. Mangyaring magtanong sa Rehistro ng mga Botante para sa oras ng pagpapatakbo at mga lokasyon.

Ahente ako ng real estate. Pinapayagan ba akong magpakita ng mga tahanan? Anong mga patakaran ang dapat kong sundin?

Pinapayagan ang mga ahente ng real estate na magpakita ng mga tahanan, ngunit ang lahat ng pagpapakita ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng parehong Oktubre 5 na Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan at ang Patnubay sa Industriya sa COVID-19 para sa mga Transaksyon sa Real Estate ng Estado, na nangangailangan ng mga virtual na paglilibot hangga't maaari. Kung kinakailangan ang mga personal na pagpapakita, ang mga taong nakikilahok sa mga pagpapakitang iyon ay dapat na magpanatili nang distansya ng hindi bababa sa 6 na talampakan mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sariling sambahayan, at ang lahat na nakikilahok sa pagpapakita ay dapat magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras.

Kinakailangan ba ang mga ahente ng real estate na magsumite ng mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Oo. Ang mga ahente ng real estate ay kinakailangang magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Kung ang isang ahente ng real estate ay may sariling pasilidad na binibisita ng mga tauhan o publiko, dapat na nalalapat ang Protokol sa parehong pasilidad mismo at sa trabaho na ginagawa ng ahente ng real estate sa anumang mga off-site lokasyon (tulad ng mga pagtingin sa bahay). Kung ang ahente ng real estate ay walang sariling pasilidad, kinakailangan pa rin ang isang Protokol, at dapat piliin ng ahente ng real estate ang kwadrado na "Walang Pasilidad ng Negosyo" sa tuktok ng webform.

Pinapayagan bang magbukas ang mga cafeteria sa loob ng mga ospital para sa panloob na kainan?

Oo. Bilang mga pasilidad ng healthcare, ang mga ospital ay hindi kasama sa pangkalahatang panuntunan na ang panloob na kainan ay dapat na sarado sa mga lokasyon na hindi nakatuon na mga nag-iisang establisimyentong kainan. Nangangahulugan ito na ang mga cafeteria ng ospital ay maaaring magbigay ng mga panloob na serbisyo na kainan. Dapat sundin ng mga cafeteria ang naaangkop na mga pamamaraan sa kalusugan at kaligtasan at magpatupad ng karagdagang mga pamamaraan upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa panloob na kainan — tulad ng pagbawal sa paggamit ng ibang upuan upang matiyak ang sapat na distansya sa pagitan ng mga hindi magkasama sa isang sambahayan na kumakain sa cafeteria at sa paglilinis ng mga lamesa sa pagitan ng bawat pangkat ng customer. Hinihikayat ang mga kawani at bisita na kumain ng kanilang pagkain sa labas hangga’t maaari at upang mabawasan ang pagtanggal ng mga panakip sa mukha kung kumakain sa loob ng cafeteria.

Pinapayagan bang magbukas ang mga cafeteria sa mga pribadong pasilidad ng negosyo para sa panloob na kainan?

Hindi. Kung ang inyong pasilidad ng negosyo ay may isang cafeteria sa lokasyon, ang cafeteria ay hindi maaaring magsagawa ng serbisyong panloob na kainan. Maaaring magsagawa ang cafeteria ng serbisyong panlabas na kainan (na sumusunod sa lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Kainan, Bar, Winery, at Silid ng Paninigarilyo), at maaari rin itong magbigay ng pagkain  sa mga manggagawa para ilabas sa cafeteria at kainin sa ibang lugar sa loob o sa paligid ng pasilidad. Hinihikayat ang mga manggagawa na kainin ang kanilang pagkain sa labas hangga’t maaari.  

Pinapayagan bang magbukas ang mga cafeteria sa mga pasilidad ng gobyerno para sa panloob na kainan?

Kung ang isang pasilidad ng gobyerno ay may cafeteria sa lokasyon, maaaring magsagawa ang cafeteria ng serbisyong panlabas na kainan (na sumusunod sa lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Kainan, Bar, Winery, at Silid ng Paninigarilyo), at maaari rin itong magbigay ng pagkain sa mga manggagawa para ilabas sa cafeteria at kainin sa ibang lugar sa loob o sa paligid ng pasilidad. Hinihikayat ang mga manggagawa na kainin ang kanilang pagkain sa labas hangga’t maaari. Ang cafeteria ay maaaring magsagawa lamang ng mga serbisyong panloob na kainan kung tinutukoy ng ahensya ng gobyerno na ang pagsasara ng cafeteria para sa panloob na kainan ay makakapinsala o makagambala sa isang mahalagang gawain ng gobyerno.  

Pinapayagan ba ang mga paaralan ng pagmamaneho na magbigay ng mga personal na aralin ng pagmamaneho o pagmomotorsiklo?

Pinapayagan ng Kautusan ng County ang mga paaralan ng pagmamaneho na magpatakbo, at kinumpirma ng Estado na ang mga paaralan ng pagmamaneho ay mahalaga bilang mga bahagi ng "mga sistema ng paglilisensya ng sasakyan at ng drayber." Nangangahulugan ito na pinapayagan silang magbigay ng mga personal na aralin ng pagmamaneho at pagmomotorsiklo. Bago ang pagpapatakbo, ang lahat ng mga paaralan ng pagmamaneho ay dapat magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, at anumang pagtuturo ng pagmamaneho para sa mga estudyante na wala pang 18 taong gulang ay dapat sumunod sa mga patakaran sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Programang Naglilingkod sa mga Bata o Kabataan. Lahat nang nasa loob ng sasakyan ay dapat magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras (maliban kung may nakabukod dahil sa medikal na kadahilanan). Ang mga paaralan ng pagmamaneho ay dapat magmaximize ng kanilang mga alok na di personal, kasama ang mga pagtuturo sa silid-aralan na di personal. Ang mga pagtuturong pagmamaneho na hands-on lamang ang dapat isagawa na personal.

Bilang karagdagan, dapat gawin nang lahat ng mga paaralan ng pagmamaneho ang mga sumusunod na hakbang upang mapanatiling ligtas ang mga instruktor at estudyante:

 • Isang estudyante at isang instruktor lamang ang dapat na nasa sasakyan na gagamitin sa pagtuturo sa anumang oras.
 • Ang sasakyan ay dapat i-sanitize nang lubusan sa pagitan ng paggamit ng bawat estudyante.
 • Dapat iwanang bukas ang mga bintana sa loob ng sasakyan na gagamitin sa pagtuturo upang mamaximize ang daloy ng hangin, maliban kung hindi praktikal dahil sa mga kondisyon ng panahon.

Nais ng aking negosyo na mag-livestream o magrekord ng isang performance, serbisyo, o klase para sa mga malalayo (remote) na manonood. Pinapayagan ba ito?

Oo. Ang mga patakaran para sa livestreaming/recording ay mas mahigpit kung mayroong mga miyembro ng publiko na naroroon para sa kaganapan (halimbawa, kung ang isang gym ay nagsagawa ng panloob at personal na fitness class at sabay na nila-livestream ang klase para sa mga malalayong manonood, o kung ang isang lugar ng pagsamba ay nagsagawa ng panlabas at personal na serbisyong panrelihiyon at sabay na nagrekord ng serbisyo upang ma-broadcast sa mga malalayong manonood sa ibang pagkakataon). Kung ang sinumang hindi tauhan ng negosyo ay naroroon sa panahon ng kaganapan, ang lahat ng mga aktibidad na livestreaming/recording ay dapat sumunod sa lahat ng mga panuntunan sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon, kabilang ang mga panuntunan sa mga panakip sa mukha at ang kinakailangan sa pagsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Sa kabilang dako, kung ang nai-livestream/nairekord na kaganapan ay hindi dinaluhan ng mga miyembro ng publiko (ibig sabihin, kinunan ito nang walang live na madla), ang mga panuntunan ay iba. Lahat ng nairekord o nai-stream na mga kaganapan na kinukunan nang walang mga madla/dumalo ay dapat sumunod sa mga sumusunod na panuntunan:

 • Ang negosyo na nagho-host ng kaganapan ay dapat na nagkumpleto, nagsumite, at nagpatupad ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.
 • Tanging ang mga tauhan (performers/nagtatanghal at mga miyembro ng tauhan) lamang ang maaaring nasa loob ng pasilidad. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga madla o iba pang mga miyembro ng publiko.
 • Para sa mga panloob na pasilidad, ang bilang ng mga tauhan sa loob ng pasilidad ay dapat na limitado sa pinakamababang bilang na kinakailangan upang maisagawa ang kaganapan (at hindi maaaring hihigit sa 12 na katao o ang pinakamataas na bilang ng mga taong pinapayagan sa ilalim ng limitasyon sa kapasidad ng pasilidad, alinman ang mas mababa).
 • Ang lahat ng mga tauhan, kabilang ang mga performers/nagtatanghal sa lugar ng pagganap, ay dapat na magpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakan na distansya mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sambahayan sa lahat ng oras.
 • Sa ilalim ng mga panuntunan ng Estado, ang mga panakip sa mukha ay maaaring tanggalin kung ang lahat ay nagpapanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakan na pisikal na distansya mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sambahayan sa lahat ng oras. Gayunpaman, mariing hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan ang lahat na magsuot ng panakip sa mukha hangga't maaari.
 • Ang pag-awit at paggamit ng mga hinihipang instrumento ay maaaring mangyari (ngunit tandaan na ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing hindi hinihikayat ang lahat ng panloob na pagkanta o paggamit ng mga hinihipang instrumento, at ang panloob na pagkanta at paggamit ng mga hinihipang instrumento ay mahigpit na ipinagbabawal kung naroon ang mga miyembro ng publiko).
 • Kung ang performance, serbisyo o klase ay nangyayari sa isang lokasyon na hindi pinapatakbo ng negosyong nagho-host ng kaganapan, ang performance ay dapat sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Pagtitipon​ ng County.

Bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa itaas, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing hinihikayat ang mga negosyong nagho-host ng mga kaganapang ito na sumunod sa mga sumusunod na rekomendasyon:

 • Mahigpit na ipinagbabawal sa loob ang pag-awit at paggamit ng mga hinihipang instrumento maliban kung ang performer/presenter ay nag-iisa sa isang silid o kasama lamang ang mga miyembro ng kanilang sambahayan. Sa labas, ang anumang pag-awit o paggamit ng mga hinihipang instrumento ay dapat sumunod sa mga panuntunan para sa pagkanta at mga hinihipang instrumento sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng mga Pagtitipon.
 • Kung ang performance ay nangyayari sa isang lokasyon na hindi pinapatakbo ng negosyong nagho-host ng kaganapan, ang performance ay dapat sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Pagtitipon ng County.

Bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa itaas, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing hinihikayat ang mga negosyong nagho-host ng mga kaganapang ito na sumunod sa mga sumusunod na rekomendasyon:

 • Para sa mga kumpanya ng teatro, pumipili ng mga palabas na may napakaliit na bilang ng mga artista, tulad ng mga palabas ng isang tao.
 • Para sa iba pang mga entidad, nililimitahan ang bilang ng mga taong gumaganap o naglalahad sa pinakamababang bilang na kinakailangan.
 • Ang pagsabi sa mga performers/nagtatanghal na magsalita ng mababang lakas (ibig sabihin, normal na boses kung nagsasalita) sa halip na sumigaw.
 • Upang madagdagan ang bentilasyon sa panloob na espasyo, iniiwan ang mga pintuan at bintana na nakabukas hangga’t maaari, o pagpapatakbo ng mga mekanikal na sistema ng bentilasyon. Mangyaring repasuhin din ang Patnubay para sa mga Sistema ng Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin ng County para sa impormasyon kung paano ipataas ang bentilasyon sa loob ng inyong pasilidad.

Nagsumite ako nang isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa website ng County at natanggap ko ang aking palatandaan na "COVID-19 Prepared" - nangangahulugan ba ito na inaprubahan ng County ang pagbukas ng aking pasilidad?

Hindi kinakailangan. Ang palatandaan ng marka ng tsek ng COVID-19 Prepared ay nagpapatunay lamang na nakumpleto at naisumite niyo na ang inyong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa County. Hindi ibig sabihin na pumayag na ang County para magpatakbo ka ng iyong negosyo. Kahit na nagsumite na kayo ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, dapat pa rin kayong sumunod sa mga Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County at ng Estado, kabilang ang anumang mga pagbabawal sa pagpapatakbo ng ilang uri ng mga negosyo.
 

Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya Ibang Tao ay nangangailangan sa mga employer na makilala at mabukod ang mga taong “nakasalamuha ng malapitan” ng mga positibong kaso mula sa lugar ng trabaho sa loob ng 14 na araw. Ano ang kahulugan ng isang tao na “nakasalamuha ng malapitan” ng isang positibong kaso?

Ang nakasalamuha ng malapitan ay nangangahulugan sa isang tao na naging malapit sa nahawaang tao sa loob ng 6 na talampakan na hindi bababa sa 15 minuto simula nang 2 na araw bago pa man nagpakita ng mga sintomas or nasuring positibo ang nahawaang tao. Kabilang sa mga nakasalamuha ng malapitan ay ang mga tao na 15 na minuto na tuloy-tuloy na nakikipagsalamuha sa nahawaang tao, pati na rin ang mga taong paulit-ulit na nakikipaghalubilo sa maiksing panahon sa nahawaang tao. Ang mga nakasalamuha ng malapitan ay dapat na ibukod mula sa lugar ng trabaho sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng kanilang huling pakikipagsalamuha sa nahawaang tao.

Sa pagtukoy kung ang isang tao ay isang taong “nakasalamuha ng malapitan”, mahalaga ba kung ang positibong kaso o ang taong nakipagsalamuha sa positibong kaso ay nakasuot ng isang panakip sa mukha?

Hindi. Habang ang mga panakip sa mukha ay nagbabawas ng posibilidad ng pagkalat ng COVID-19, walang silang epekto sa pagtukoy kung ang isang tao ay nakasalamuha ng malapitan at dapat magkuwarantina.

Ako ay isang aesthetician na nagtatrabaho malapit sa mga kliyente na hindi nakasuot ng maskara. Anong uri ng PPE ang dapat kong gamitin?

Ang pagtatrabaho ng malapit sa mga bibig at ilong ng mga kliyente na hindi nakasuot ng maskara ay isang aktibidad na may mataas na panganib. Kung magbibigay kayo ng mga nasabing serbisyo, dapat kayong magsuot ng N-95 na maskara kasama ang proteksyon sa mata tulad ng salamin, goggles, o isang face shield. Mangyaring tandaan na ang bawat indibidwal na nagsusuot ng isang N-95 na maskara ay dapat masuri kung ito ay kasya at isanay sa wastong paggamit at paghawak.

Saan ako makakabili ng mga N-95 na maskara?

Ang mga aesthetician ay maaaring makabili ng mga N-95 sa pamamagitan ng mga supplier. Hindi nag-eendorso ang county ng anumang partikular na supplier. Ang sumusunod ay isang bahagyang listahan ng mga tindera na maaari niyong magamit. Dapat niyong suriin ang mga supplier, kasama ang mga nakalista sa ibaba, at kumpirmahin na ang maskara na bibilhin niyo ay nasa naaprubahang listahan ng CDC na matatagpuan dito:

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1sect3-u.html

Tindera

Website

EnviroSafety

https://www.envirosafetyproducts.com/

N95 Mask Co

https://n95maskco.com/

Blue Beat Dig​ital

https://bluebeatsales.com/

CIA Medical

https://www.ciamedical.com/

StatLab

https://www.statlab.com/

NDS Solutions

https://nds-solutions.com/

PureOrange

https://www.pureorange.com/

Grainger

https://www.grainger.com/

OMBA Import Export Inc

https://ombatrading.com/

Hindi pa ako kailanman nakagamit ng N-95 na maskara. Saan ba ako magpasuri ng pagkasya at makakuha ng pagsasanay para sa wastong paggamit at paghawak ng mga N-95 na maskara?

Ang County ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na mga provider ng pagsusuri ng pagkasya at pagsasanay. Ang sumusunod ay isang bahagyang listahan ng mga tindera na maaari niyong gamitin:

Tind​era​

Website

Envirosafetech

https://www.envirosafetech.com/

Medishare

http://www.medishareehs.com/

Gaano ba katagal ako maaaring magsuot ng N-95 na maskara? Maaari ko ba itong gamitin nang maraming beses?

Mangyaring sumangguni sa pagsasanay na natanggap niyo, na magsasama ng pinakabagong patnubay ng Cal/OSHA. Mahahanap ang karagdagang impormasyon dito:

https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/N95-mask-questions.html

https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/respiratory.pdf

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Cal-OSHA-Guidance-for-respirator-shortages.pdf

Maaari ba akong gumamit ng N-95 na maskara na may exhalation valve?

Hindi. Ang mga N-95 na maskara na may mga exhalation valve ay hindi nakakaprotekta sa iba mula sa mga patak na lumalabas sa maskara.

Hindi ako makabili ng N-95 na maskara. Maaari ko bang gamitin ang KN-95 na maskara bilang kapalit?

Hindi. Ang mga KN-95 ay hindi sertipikado ng NIOSH at maaaring hindi nagbibigay nang parehong antas ng proteksyon tulad nang N-95. Samakatuwid, ang mga ito ay hindi dapat gamitin bilang kapalit ng N-95 na maskara na may tamang kasya.

Ang aking industriya ay dati mayroong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County - bakit hindi ko ito mahanap ngayon?

Natukoy ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na sapat na ang mga paghihigpit ng Estado sa ilang mga industriya na ang mga karagdagang panuntunan ng County ay hindi na kinakailangan. Samakatuwid, ang mga sumusunod na Direktiba ay natanggal na at wala nang bisa:

Nagmamay-ari ako ng isang kumpanya ng konstruksyon o ako ay isang Jobsite Safety Accountability Supervisor para sa isang malaking lokasyon ng konstruksyon. Saan ako magpapadala ng mga ulat at mga plano sa pagremedyo na dapat isumite sa County?

Maaaring ipadala ang mga report at mga plano sa pagremedyo sa constructiondocs@eoc.sccgov.org

Bumalik sa Itaas ▲

PAG-UULAT NG KASO NG COVID-19

Ano ang dapat gawin ng mga negosyo kapag natuklasan nila na may nasuring positibo para sa kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar ng trabaho?

Sundin ang mga tagubilin sa www.sccsafeworkplace.org. Ang step-by-step na protokol na ito ay nagbibigay ng patnubay sa mga employer kung ano ang gagawin kapag ang isang tao sa kanilang lugar ng trabaho ay nasuring positibo sa COVID-19, kabilang ang: (1) pagbibigay ng mga tagubilin sa manggagawa na positibo sa COVID-19, (2) pagtukoy sa mga taong nakasalamuha ng malapitan, (3) pakikipag-usap sa lahat ng mga empleyado, (4) pag-uulat ng kaso sa Pampublikong Pangkalusugan, (5) pag-uulat ng mga na-ospital at namatay, (6) paglilinis at pagdidisimpekta, at (7) pag-iwas sa pagkalat ng COIVD-19 sa lugar ng trabaho.

Bakit ang County ay nangangailangan sa mga employer na mag-ulat sa Pampublikong Pangkalusugan kapag ang isa sa kanilang mga empleyado ay nasuring positibo sa COVID-19?

Upang matulungan na pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa komunidad. Ang mga employer ay mangailangan sa mga empleyado na magsabi sa kanilang employer kung sila ay nasuring positibo at sila ay nasa trabaho sa loob ng 48 na oras nang nagsimula ang mga sintomas o sa loob ng 48 na oras ng sila ay nagpasuri. Ang mga employer (kasama ang mga ahensya ng gobyerno) ay kinakailangang magsabi sa Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras kapag ang isa sa kanilang mga empleyado ay nasuring positibo sa COVID-19 kung sila ay nasa trabaho sa oras na iyon (kung nalaman ng employer mula sa kanilang empleyado o sa iba pang paraan). Sundin ang mga tagubilin sa www.sccsafeworkplace.org upang i-ulat ang kaso gamit ang Portal sa Pag-uulat ng mga Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakasalamuha.

Ako ay isang employer. Kung ang isa sa aking mga manggagawa ay nasuring positibo sa COVID-19, ngunit ang taong iyon ay hindi kamakailan nakapunta sa pasilidad, kailangan ko bang i-ulat ang kaso sa County?

Kung ang isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 ay nagtatrabaho sa inyong pasilidad o sa lugar ng trabaho sa loob ng 48 na oras bago nagsimula ang mga sintomas o sa loob ng 48 na oras sa petsa ng sila ay nasuri, dapat niyong isumite ang kaso at data ng nakasalamuha sa pamamagitan ng Portal ng Koleksyon ng Data ng Nakasalamuha ng Malapitan , tulad ng itinuro sa www.sccsafeworkplace.org. Kung WALA ang tao sa pasilidad o lugar ng trabaho sa loob ng panahong ito (halimbawa, isang empleyado na nagtatrabaho mula sa bahay), hindi niyo kailangang i-ulat ang kaso sa County.

 Ano ang "imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay sa nakasalamuha?" 

Ito ay isa sa mga pinakamahalagang paraan na magagamit upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang pagsubaybay sa nakasalamuha ay nakakagambala sa tuloy-tuloy na pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagtulong upang matiyak na ang Pampublikong Pangkalusugan ay makakilala ng mga potensyal na nakasalamuha ng sinumang tao na nasuring positibo sa COVID-19 at suportahan sila para sa ligtas na pagkuwarantina. Tumutulong ito upang mapabagal ang pagkalat ng virus sa County natin. Ang pagsubaybay sa nakasalamuha ay nagbibigay daan sa mas kaunting mga paghihigpit na mailagay sa mga aktibidad ng komunidad sapagkat ang mga tuloy-tuloy na pagkalat ng COVID-19 ay maaaring masubaybayan at mapigilan bago sila lalong kumalat. Karagdagang impormasyon tungkol sa imbestigasyon ng kaso at mga operasyon ng pagsubaybay sa nakasalamuha ng County ay makikita dito.

Paano i-ulat ng mga employer na mayroon silang empleyado na nasuring positibo sa COVID-19 sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan?

Kung ang isang positibong kaso ay nakilala sa inyong lugar ng trabaho, isumite ang kaso at data ng nakasalamuha sa pamamagitan ng Portal sa Pag-uulat ng mga Kaso sa Lugar ng Trabaho at ng Nakasalamuha. Sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, ang mga employer ay ligal na kinakailangan na magsumite ng ulat na ito sa loob ng apat na oras pagkatapos malaman ng employer ang (mga) positibong kaso. Kung wala kayong kumpletong impormasyon sa loob ng apat na oras, dapat niyong i-ulat ang impormasyon na nakuha niyo. Mamaya, kung natuklasan niyo ang karagdagang impormasyon pagkatapos ng inyong paunang ulat, maaari niyong i-update ang impormasyon sa pamamagitan ng pagsusumite ng isang bagong form na may "[Pangalan ng Employer] - CORRECTION" sa field na para sa "Pangalan ng Employer." Ang impormasyong ibinigay ay mananatiling kumpidensyal at hindi ibibigay sa mga awtoridad ng imigrasyon.

Anong impormasyon ang kailangan ibigay ng mga empleyado sa kanilang employer kung natuklasan nila na sila ay nasuring positibo sa COVID-19?

Ang mga negosyo at mga entidad na panggobyerno ay dapat mangailangan sa lahat ng mga tauhan (empleyado, kontratista, at boluntaryo) na mag-alerto kaagad sa negosyo o entidad ng gobyerno kung sila ay nasuring positibo sa COVID-19 at kung nasa lugar sila ng trabaho sa loob ng 48 na oras bago nagsimula ang mga sintomas o sa loob ng 48 na oras sa petsa nang sila ay nasuri. Nangangahulugan ito na dapat sabihin kaagad ng mga manggagawa sa kanilang employer sa lalong madaling panahon kapag nalaman nila na sila ay nasuring positibo sa COVID-19 kung sila ay nasa lugar ng trabaho sa panahong ito. Dapat din tulungan ng mga manggagawa ang kanilang mga employer sa pagkilala sa kanilang nakasalamuha ng malapitan sa lugar ng trabaho.

Gagamitin ng County ang impormasyong ito upang ihinto ang pagkalat ng sakit sa loob ng lugar ng trabaho at sa iba pang mga potensyal na nakasalamuha ng taong nasuring positibo. Ang lahat ng impormasyon na naiulat sa County ay mananatiling kumpidensyal at hindi ibibigay sa mga awtoridad ng imigrasyon.

Kapag nagpasuri ang isang empleyado para sa COVID-19, sino ang dapat na nakalista bilang tatanggap ng mga resulta ng pagsusuri? Dapat bang ipadala ang mga resulta sa empleyado (na magbibigay ng alerto sa employer kung positibo ang resulta), o dapat bang ipadala na direkta ang mga resulta sa employer?

Ang mga employer ay maaaring (at hinihikayat na) mag-alok ng libreng pagpapasuri sa kanilang mga manggagawa, kung ganoon ang mga resulta ng pagsusuri ay maaaring maiulat nang direkta sa employer. Ngunit ang mga manggagawa na naghahanap ng kanilang sariling pagpapasuri ay hindi kailangan na humiling sa kanilang healthcare provider o sa laboratoryo ng pagpapasuri na iulat ang kanilang mga resulta ng pagsusuri na direkta sa employer, at ang mga employer ay hindi dapat mangailangan nito.

Ano ang ginagawa ng Pampublikong Pangkalusugan tungkol sa mga kaso ng COVID-19 sa mga kaganapan at pagtitipon?

Isa pang sitwasyong na nagpipresenta ng panganib para sa pagkalat ng COVID-19 ay mga kaganapan at pagtitipon. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat pagtitipon na pinapayagan sa ilalim ng Kautusan ay kailangang magkaroon ng itinalagang host na responsable sa pagtago nang contact information ng lahat ng dumalo. Kung ang isang taong dumalo sa pagtitipon ay nasuring positibo sa COVID-19, ang host ay ligal na kinakailangang tumulong sa Pampublikong Pangkalusugan sa mga pagsisikap na subaybayan at makipag-ugnay sa ibang mga tao na maaaring nalantad sa pagtitipon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang contact information. Dahil ang mga panloob na pagtitipon ay partikular na mapanganib, ipinagbawal ito ng Opisyal ng Pangkalusugan na maganap sa ngayon.

Ano ang ginagawa ng Pampublikong Pangkalusugan sa aking impormasyon?

Ang lahat ng nakalap na impormasyon para sa layuning magsubaybay ng kaso at sa nakasalamuha ay gagamitin lamang para sa layuning pagsubaybay at pagpigil ng COVID-19. Ang personal na impormasyon ay mananatiling kumpidensyal sa sinumang hindi nagtatrabaho sa mga pagsisikap sa pagsubaybay sa nakasalamuha. Ang County ay hindi nagbabahagi ng personal na impormasyon ng mga miyembro ng komunidad sa mga awtoridad ng imigrasyon.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA PANAKIP SA MUKHA

Ano ang mga kinakailangan ng panakip sa mukha sa Kautusan na inilabas noong Oktubre 5?

Sa ilalim ng Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Oktubre 5, dapat kayong magsuot ng panakip sa mukha tuwing kinakailangan ito ng Patnubay sa mga Panakip sa Mukha ng Estado. Kabilang dito ang:

 • Kapag ikaw ay nasa, nasa linya upang pumasok sa, anumang pampublikong panloob na espasyo.
 • Kapag ikaw ay naghihintay ng o sumasakay sa pampublikong transportasyon.
 • Karamihan sa mga oras na ikaw ay nasa lugar ng inyong trabaho o dumadaan sa mga karaniwang lugar tulad ng mga pasilyo, hagdanan, at elevator.
 • Kapag nasa labas ng mga pampublikong espasyo at hindi mapanatili ang 6 na talampakan na pagdistansya mula sa mga tao na nasa labas ng inyong sambahayan.

Bilang karagdagan, kahit na ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangan sa ilalim ng patnubay at kautusan ng Estado o ng lokal, kayo ay mariing na hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan na magsuot ng panakip sa mukha (1) kapag nasa isang panloob na espasyo na hindi inyong sariling tirahan, at (2) kapag kayo ay nasa labas at maaaring makalapit sa loob ng anim na talampakan ng sinumang nasa labas ng inyong sariling sambahayan.

Sa pangkalahatan, dapat kayong maging handa na magsuot ng panakip sa mukha sa anumang oras na kayo ay nasa labas ng inyong sariling tahanan.

Ang mga negosyo ay dapat magpaskil ng mga palatandaan na nagsasaad na kinakailangan ang panakip sa mukha kapag ikaw ay nasa kanilang mga pasilidad. Kailangan din nilang mangailangan sa kanilang mga empleyado na magsuot ng mga panakip sa mukha habang nagtatrabaho.

Anong mga uri ng panakip sa mukha ang ligtas na isuot? Maaari ba akong magsuot ng face shield bilang kapalit?

Ang mga panakip sa mukha na isinusuot niyo upang magtrabaho o bumisita sa isang negosyo ay maaaring ang mga maitatapon na maskara na pang-opera o ang muling magagamit na maskara na tela na inyong ginawa o binili. Ang pagsusuot ng muling magagamit na maskara na tela ay hinihikayat upang makatipid sa supply ng mga maskara na pang-opera para sa mga manggagawa sa healthcare at iba pang mga manggagawa na nangangailangan nito, at upang mabawasan ang basura. Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay mariing hinihikayat ang lahat na pumili ng mga panakip sa mukha na:

Kung ang bawat isa sa atin ay nagsusuot ng maskara, lahat ay protektado. Maaari niyong gawin ang sa inyo gamit ang dalawa o higit pang mga layer ng karaniwang tela, tulad ng cotton.

 • Mayroong hindi bababa sa dalawang layer ng materyal.
 • Mahigpit ang pagkasya sa inyong ilong, bibig, at baba, nakakabit sa inyong mga tainga o tinatili sa likod ng ulo. Huwag isuot ang inyong panakip sa mukhasa ibaba ng inyong ilong o ang tuktok ay nakatago sa ilalim ng inyong baba.

Ang mga sumusunod na kategorya ng mga panakip sa mukha ay hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon laban sa pagkalat ng COVID-19, at mariing hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan na huwag isuot ang mga ito:

 • Mga neck gaiter at single-layer napanakipsamukhanatela, sapagkat ang mgaito ay maluwag o masyadongmanipisupang mag-alok ng sapatnaproteksyon.
 • Mgapanakipsamukhana may exhalation valve, sapagkatpinapayagannilangmapalabas ang hindinasalanghangin (namaaaringmaglalaman ng mgapatak at aerosol).

Ang mga face shield ay hindi katumbas ng mga panakip sa mukha.  Ang mga panakip sa mukha na nakasuot na mahigpit sa ilong, bibig, at baba ay nakakatulong na maiwasan ng nagsusuot ang pagkalat ng mga potensyal na nakakahawa na mga patak ng paghinga at aerosol sa ibang mga tao. Ang mga face shield ay may ibang layunin, na protektahan ang mga mata ng nagsusuot sa mga sitwasyong kinakailangan ang proteksyon sa mata (hal., habang nagsasagawa ng mga gawaing medikal na malapit sa isang pasyente). Batay sa magagamit na ebidensya, ang mga face shield ay hindi nag-aalok ng parehong proteksyon laban sa pagkalat ng mga patak at aerosol kaysa sa mga maayos na isinusuot na mga panakip sa mukha. Maaari kayong magsuot ng isang face shield sa ibabaw ng isang panakip sa mukha kung nais niyo, ngunit hindi kayo maaaring magsuot ng isang face shield sa halip na isang panakip sa mukha sa mga sitwasyon kung kinakailangan kayong magsuot ng panakip sa mukha. (Gayunpaman, dahil ang mga face shield na may mga kurtina na tela sa ilalim ay malamang na mas mahusay kaysa sa walang proteksyon, kung ikaw ay nakabukod sa  pagsusuot ng panakip sa mukha para sa medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, isaalang-alang kung maaari kayong magsuot ng isang face shield na may isang kurtina, na nagbibigay ng ilang antas ng proteksyon na hindi mahigpit na natatakpan ang mukha.)

Sino ang hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha?

Ang mga sumusunod na tao ay hindi kailangang magsuot ng mga panakip sa mukha:

 • Mga batang wala pang dalawang taong gulang.
 • Ang mga tao na pinayuhan ng isang propesyonal sa healthcare na hindi dapat magsuot ng panakip sa mukha dahil mayroon silang medikal na kondisyon na ang pagsuot ng panakip sa mukha ay mapanganib.
 • Ang mga taong hindi makapagsuot o makapagtanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong.
 • Ang mga taong may kapansanan sa pandinig o mga taong nakikipag-usap sa ibang tao na may kapansanan sa pandinig, kung saan ang kakayahang makita ang bibig ay mahalaga para sa komunikasyon.
 • Ang mga manggagawa na dapat magtanggal ng kanilang panakip sa mukha upang sumunod sa lokal, estado, o pederal na mga panuntunan.
 • Ang mga tao na dapat magtanggal ng panakip sa kanilang mukha upang matugunan ang pangunahing pangangailangan sa biyolohiya, tulad ng pagkain o pag-inom.
 • Ang mga taong aktibong gumagawa ng ehersisyo sa labas at nagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakan ng pagdistansya mula sa ibang tao na hindi sa kanilang sambahayan.

Kailangan ko ba nang sulat ng doktor upang makapasok sa isang negosyo nang walang panakip sa mukha kung mayroon akong kondisyong medikal o kapansanan na pumipigil sa akin na magsuot ng panakip sa mukha?

Hindi. Ang mga negosyo ay hindi dapat mangailangan sa iyo na magpakita nang sulat ng doktor kapag napaliwanag niyo na hindi kayo maaaring magsuot ng isang panakip sa mukha dahil sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan. Mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California para sa karagdagang impormasyon.

Ako ay may-ari ng isang negosyo, at ang aking pasilidad ay binibisitahan ng mga customer. Nakasulat sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na ako ay mangailangan sa lahat ng mga customer na magsuot ng mga panakip sa mukha sa aking pasilidad (maliban sa mga nakabukod na mga customer). Ano ang aking mga obligasyon sa ilalim ng pangangailangang ito?

Kung ang isang customer ay sumusubok na pumasok sa inyong pasilidad nang walang panakip sa mukha, dapat niyong tanungin ang taong iyon, "Mayroon bang dahilan na nauugnay sa medikal o kapansanan kung bakit hindi kayo makapagsuot ng panakip sa mukha?" Hindi niyo dapat hilingin sa tao na sabihin sa iyo ang kanilang partikular na kondisyong medikal o kapansanan. Kung sinabi ng tao na hindi sila makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, dapat niyong payagan ang tao na pumasok sa inyong pasilidad at hindi sila hihilingin na magpakita nang sulat ng doktor.

Kung ang customer ay walang medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan kung bakit hindi sila makapagsuot ng panakip sa mukha ngunit tumatanggi pa rin na magsuot ng panakip sa mukha, dapat niyong tanggihan ang pagpasok ng customer na iyon sa inyong pasilidad. Kung ang isang customer ay nagalit pagkatapos niyong tanggihan ang kaniyang pagpasok, maaari kayong tumawag sa pulisya at humiling ng tulong sa pagpapatupad ng kinakailangan ng panakip sa mukha sa inyong pasilidad.

Bumalik sa Itaas ▲

BINAGONG PROTOKOL NG PAGDISTANSYA SA IBANG TAO

Gumawa ba ang Kautusan na inilabas noong Hulyo 2 nang anumang mga pagbabago sa kinakailangan ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa mga negosyo?

Oo. Ang template ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay na-update (tinawag na ito ngayon na Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao), at ang Kautusang inilabas noong Oktubre 5 ay nangangailangan sa lahat ng mga negosyo na may pasilidad sa County na ginagamit ng mga manggagawa o ng publiko na magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng isang Binagong Protokol para sa bawat pasilidad na kanilang pinapatakbo. Dapat isumite ng mga negosyo ang kanilang mga Binagong Protokol sa County sa www.COVID19prepared.org gamit ang online form ng County. Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat na makumpleto at isumite sa loob ng 14 na araw mula sa petsa na nagkabisa ang Kautusan na inilabas noong Oktubre 5.

Aling mga entidad ang kailangang magkumpleto ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao?

Ang lahat ng mga entidad na panggobyerno at lahat ng mga negosyo (kabilang ang mga non-profit, entidad na pang-edukasyon, at mga hindi-panggobyerno na organisasyon) ay dapat magkumpleto at magsumite ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Ang mga negosyo at mga entidad na panggobyerno na may maraming pasilidad sa County ay dapat magsumite ng isang hiwalay na Protokol para sa bawat pasilidad.

Nakumpleto ko na ang isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng naunang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan. Kailangan ko bang magkumpleto ng isang bagong Protokol?

Oo. Ang lahat ng mga negosyo na nagpapatakbo sa anumang paraan sa County, kabilang ang mga negosyo na nagkumpleto ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng naunang Kautusan, ay dapat magkumpleto at magpatupad ng bagong Protokol gamit ang pinakabagong (Oktubre 11) bersyon at isumite ito sa www.COVID19prepared.org gamit ang online form ng County. Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat makumpleto at isumite sa loob ng 14 na araw mula sa petsa na nagkabisa ang Kautusan na inilabas noong Oktubre 14.

Kinakailangan ba ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, o ito ay gabay lamang?

Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay mahigpit na ipinapatupad para sa lahat ng mga negosyo at mga entidad na panggobyerno na nagpapatakbo sa County. Ang kabiguan sa pagsunod sa mga kinakailangan ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay isang paglabag sa Kautusan, at maaaring magresulta sa mga multa at iba pang mga parusa. Dapat ipatupad ng mga negosyo at mga entidad na panggobyerno ang lahat ng naaangkop na mga pamamaraan na natukoy sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Bakit kinakailangan ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Naglalaman ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ng mga pinakabagong pamamaraan sa pampublikong pangkalusugan na idinisenyo upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga pasilidad ng negosyo sa County. Kung ang inyong negosyo ay pinapayagan na magpatakbo, ang mahigpit na pagpapatupad ng mga protokol sa kalusugan at sa kaligtasan ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang inyong sarili, inyong mga manggagawa, at inyong mga customer mula sa COVID-19 kapag sila ay nasa pasilidad ng inyong negosyo. Ang na-update na Palatandaan na COVID-19 PREPARED at ang Papel ng Impormasyon para sa Bisita ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na dapat maipaskil ay dinisenyo din upang ipakita sa mga manggagawa at sa publiko na ang inyong negosyo ay parehong sumusunod sa mga kinakailangang ito at ginagawa ang bahagi nito upang mapanatiling ligtas ang komunidad.

Ano ang kailangang gawin ng aking negosyo o ng entidad na panggobyerno upang sumunod sa mga kinakailangan sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Upang sumunod sa mga kinakailangan sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, dapat gawin ng inyong negosyo o ng entidad na panggobyerno ang sumusunod sa loob ng 14 na araw mula sa petsa na nagkabisa ang Kautusan na inilabas noong Oktubre 5:

 1. Kumpletuhin ang isang Binagong Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao para sa bawat pasilidad o lugar ng trabaho sa County na ginagamit ng mga manggagawa o ng publiko, gamit ang na-update(Oktubre 11) na bersyon ng template na matagpuan sa online na form. Kung ang inyong negosyo o entidad na panggobyerno ay hindi nagpapatakbo ng isang pasilidad o lugar ng trabaho, ngunit nagbibigay ng mga serbisyo sa maraming mga pasilidad o lugar ng trabaho na hindi pinagmamay-ari o pinapatakbo ng inyong negosyo o entidad, dapat niyong punan ang isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na sumasakop sa inyong mga operasyon.
 2. Pirmahan at Isumite ang nakumpletong Binagong Protokol sa County gamit ang online na form.
 3. Ipamahagi ang isang kopya ng Binagong Protokol sa lahat ng mga manggagawa (empleyado, boluntaryo, kontratista, atbp.) na nagtatrabaho sa pasilidad o lugar ng trabaho. Kung ang inyong negosyo o entidad na panggobyerno ay nagbibigay ng mga serbisyo sa maraming mga pasilidad o mga lugar ng trabaho na hindi pinagmamay-ari o pinapatakbo ng inyong negosyo o entidad, dapat niyong ipamahagi ang Binagong Protokol sa inyong mga manggagawa at sa may-ari o operator ng bawat pasilidad o lugar ng trabaho kung saan kayo nagbibigay ng mga serbisyo. Sanayin ang inyong mga manggagawa sa mga pamamaraan ng Binagong Protokol sa isang wikang naiintindihan nila.
 4. Magpaskil ng isang Palatandaan na COVID-19 PREPARED at ng isang Papel ng Impormasyon para sa Bisita sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa mga pasukan sa inyong pasilidad o lugar ng trabaho, kung saan madali silang makikita ng publiko at ng mga manggagawa. (Maaari lamang mai-download at mai-print ang mga dokumentong ito pagkatapos niyong makumpleto ang inyong Binagong Protokol gamit ang online na form.)
 5. Magpaskil ng palatandaan na kinakailangan sa Binagong Protokol sa bawat pasukan ng pasilidad o lugar ng trabaho upang ipaalam sa mga bisita at mga manggagawa ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao, panakip sa mukha, at sa kalusugan at kalinisan.
 6. Ipatupad ang mga pamamaraan sa inyong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Sino ang makakumpleto ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa aking negosyo?

Ang Binagong Protokol ay dapat makumpleto ng isang taong may awtoridad na magkumpleto at pumirma nito sa ngalan ng negosyo.

Kinakailangan ng Kautusan na ang isang awtorisadong kinatawan ay pumirma at magsumite ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng parusa na bawal ang pagsisinungaling - ano ang ibig sabihin nito?

Ang "pinirmahan at isinumite sa ilalim ng parusa na bawal ang pagsisinungaling " ay nangangahulugan na ang lahat ng nakasulat sa onlinr form ay dapat totoo at tumpak sa abot ng kaalaman ng pumirma. Ang kaalaman ng pagsusumite ng hindi totoong impormasyon ay isang krimen.

Makikita ba ng publiko ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao pagkatapos na isinumite sila sa County?

Oo. Ang Lahat ng mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite sa County ay makikita ng publiko sa isang online database. Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring gumamit ng database upang makita kung ang isang partikular na negosyo ay nagsumite ng isang Binagong Protokol at kung ano ang kanilang ipinapatupad na mga pamamaraan sa kaligtasan. Makakatulong ito sa lahat ng tao sa komunidad na maging kumpiyansa sa pagbisita sa inyong negosyo dahil malalaman nila na ginagawa niyo ang mga pamamaraan na kinakailangan upang mapanatili silang ligtas.

Sinusuri ba at inaaprubahan ng County ang bawat Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Hindi. Kahit na ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat na isinusumite online at maaring makita ng publiko, hindi ito sinusuri at inaaprubahan ng County o Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan. Dahil sa dami, hindi posible para sa County na suriin at aprubahan ang mga ito. Ang mga Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay pinopost sa oras na sila ay isinumite, at ang County ay hindi responsable para sa kanilang nilalaman.

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng "Kinakailangan" at "Opsyonal: I-tsek kung Naaangkop" na mga kuwadrado sa online form ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Ang mga "Kinakailangan" na kuwadrado ay dapat i-tsek o punan ng bawat solong negosyo na nagsumite ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Hindi niyo makukumpleto ang form kung hindi niyo i-tsek ang lahat ng kinakailangang mga kuwadrado. "Opsyonal: I-tsek kung Naaangkop" na mga kuwadrado ay kailangang i-tsek lamang kung nalalapat ito sa inyong negosyo, ngunit dapat niyong i-tsek ang bawat opsyonal na kuwadrado na nalalapat. Halimbawa, kung nagpapatakbo kayo ng isang tindahan ng grocery na may mga shopping cart, dapat niyong i-tsek ang mga kuwadrado tungkol sa paglilinis ng mga shopping cart, kahit na nakalista ang mga ito bilang "Opsyonal: I-tsek kung Naaangkop." Kung hindi niyo i-tsek ang isang kuwadrado na naaangkop sa inyong negosyo, ang inyong Binagong Protokol ay hindi sumusunod sa Kautusan.

Ano ang isang "kathang-isip na pangalan ng negosyo"?

Ang pangalawang kuwadrado sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay humihiling ng inyong kathang-isip na pangalan ng negosyo. Dapat punan ang kuwadrado na ito kung ang inyong legal na pangalan ng negosyo ay naiiba sa pangalan na kinikilala ng inyong mga customer o ang pangalan na ginagamit niyo sa pang-araw-araw na operasyon. Ang kwadradong ito ay opsyonal, kaya kung ang inyong negosyo ay karaniwang kilala sa ligal na pangalan nito, hindi kailangang punan ang isang kathang-isip na pangalan.

Ano ang itinuring na isang "pasilidad/lugar ng trabaho" para sa Binagong Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao?

Ang isang pasilidad/lugar ng trabaho ay isang lokasyon kung saan nagpapatakbo ang inyong negosyo. Para sa maraming negosyo, ang mga pasilidad/lugar ng trabaho ay mga gusali. Para sa iba, ang mga pasilidad/lugar ng trabaho ay maaaring mga panlabas na espasyo. Ang isang pasilidad/lugar ng trabaho ay maaari ding isang kombinasyon ng isang gusali at isang panlabas na lugar (tulad ng isang pang-agrikultura na operasyon na umaani ng pananim sa isang bukid at nagpoproseso ng ani sa isang bangan o warehouse na naroon sa lokasyon).

Paano kung ang aking negosyo ay nagsasagawa ng mga serbisyo sa mga iba't ibang lokasyon?

Ang mga negosyo na nagsasagawa ng mga serbisyo sa mga nakakalat na lokasyon (tulad ng mga landscaper, naglalakad ng aso, o mga kompanya ng naglilinis ng bahay) ay maaaring magsumite ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa kanilang buong operasyon at hindi kailangang magkumpleto ng isang Binagong Protokol sa bawat lugar na gumagawa sila ng mga serbisyo (halimbawa, sa bawat bahay kung saan nagtatrabaho ang isang landcaper). Ang lahat ng mga nakakalat na lokason ng negosyo ay dapat magbigay ng isang kopya ng kanilang Binagong Protokol sa may-ari o sa operator ng bawat lugar kung saan nila ginagawa ang mga serbisyo (bilang karagdagan sa pagbibigay ng Binagong Protokol sa lahat ng mga manggagawa).

Kung may pasilidad ang isang negosyo na may nakakalat na lokasyon (tulad ng isang punong tanggapan o isang maintenance yard), dapat ilista ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ang address ng pasilidad sa espasyo ng "Street Address" sa tuktok ng form ng Binagong Protokol, at ang palatandaan na kinakailangan ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat na maipaskil sa pasilidad. Ang mga negosyong ito ay hindi dapat mag-tsek ng kwadrado ng "Walang Pasilidad ng Negosyo" sa tuktok ng form (dahil mayroon silang pasilidad, kahit na ang ilan o karamihan sa kanilang mga serbisyo ay nagaganap sa ibang lugar).

Gayunpaman, kung ang isang negosyo na may nakakalat na lokasyon ay walang anumang uri ng pasilidad at nagtatrabaho lamang ang mga manggagawa mula sa mga nakakalat na lokasyon, hindi dapat punan ng mga negosyong ito ang espasyo ng "Street Address" sa tuktok ng form ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Sa halip, dapat nilang i-click ang kwadradong "Walang Pasilidad ang Negosyo". Ang mga negosyong ito ay hindi na kailangang magpaskil ng anumang palatandaan (dahil wala silang pasilidad kung saan ipaskil ito). Dapat pa rin nilang tingnan nang mabuti at i-tsek ang anumang mga kwadrado na naaangkop sa kanilang negosyo.

Kung ang isang negosyo ay may maraming pasilidad, gayunpaman, dapat punan nito ang isang form ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat lokasyon.

Kinakailangan ba ng Kautusan na inilabas noong Oktubre 5 sa mga negosyong may kaugnayan sa konstruksyon na magkumpleto at magsumite ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Oo. Ang mga negosyong may kaugnayan sa konstruksyon ay dapat magsumite ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng Kautusan na inilabas noong Oktubre 5. Dapat ding sumunod ang mga aktibidad ng konstruksyon sa mga kinakailangan sa Mahigpit na ipinapatupad na Direktiba para sa mga Proyekto ng Konstruksyon.

Nagpapatakbo ako ng isang negosyo mula sa aking bahay. Kailangan ko bang magsumite ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao?

Depende. Lahat ng mga negosyo ay dapat magkumpleto, magsumite, at magpatupad ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat pasilidad/lugar ng trabaho na binibisitahan ng mga tauhan o miyembro ng publiko. Kung nagpapatakbo kayo ng isang negosyo mula sa inyong bahay, dapat kayong magsumite ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao kung: (1) ang sinumang nasa labas ng inyong sambahayan ay pumupunta sa inyong bahay upang magtrabaho bilang isang kawani o bumibisita bilang isang kliyente o customer; (2) gumagawa kayo ng mga serbisyo sa mga lokasyon na hindi kayo ang may-ari o ang nagpapatakbo; o (3) personal kayong naghahatid ng mga produkto sa mga bahay o lugar ng negosyo.

Halimbawa 1: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong na nag-aayos ng mga elektroniko mula sa inyong tahanan. Kayo lang ang empleyado, ngunit ang mga customer ay dumadating sa inyong bahay upang maghatid at kumuha ng kanilang mga pinaayos na gamit. Dapat kayong magkumpleto ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao dahil ang inyong pasilidad ng negosyo ay binibisita ng mga customer.

Halimbawa 2: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong accounting mula sa inyong tahanan. Mayroon kayong isang empleyado na dumadating sa inyong bahay nang dalawang beses kada linggo upang tumulong sa mga pagproseso ng mga dokumento. Ang empleyado ay hindi nakatira sa iyo. Dapat kayong magkumpleto ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao dahil ang inyong pasilidad ng negosyo ay binibisita ng inyong empleyado.

Halimbawa 3: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong landscaping mula sa inyong tahanan. Iniimbak niyo ang inyong kagamitan sa bahay at bawat araw ikaw ay nagmamaneho sa iba't ibang mga tahanan at negosyo kung saan niyo ginagawa ang inyong mga serbisyo. Dapat kayong magkumpleto ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at magbigay ng isang kopya sa may-ari o operator ng bawat bahay o negosyo kung saan kayo gumagawa ng inyong mga serbisyo.

Halimbawa 4: Gumagawa kayo ng mga kasangkapan sa inyong garahe, at naghahatid kayo nito sa tahanan ng mga tao. Dapat kayong magkumpleto ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Halimbawa 5: Nagpapatakbo kayo ng isang negosyong graphic design mula sa inyong tahanan. Ikaw at ang iyong asawa lamang, na nakatira sa iyo, ang dalawang empleyado. Lahat ng inyong mga pagpupulong sa kliyente ay virtual, kaya walang sinumang bumibisita sa inyong bahay para sa mga layunin ng negosyo. Hindi kayo kailangang magkumpleto ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao.

Kinakailangan ba ang mga ahensya ng gobyerno na magkumpleto ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa mga pasilidad kung saan isinasagawa ang mga mahalagang gawain ng gobyerno?

Oo.

Ang aking negosyo ay sarado sa publiko, at ang mga manggagawa ay nasa lokasyon lamang upang magsagawa ng mga minimum na pangunahing operasyon. Kailangan ba nito ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao?

Oo. Lahat ng mga pasilidad at lugar ng trabaho ng negosyo na ginagamit ng mga manggagawa o ng publiko ay dapat magkaroon ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, kabilang ang mga dinadalaw lamang ng mga manggagawa na gumagawa ng mga minimum na pangunahing operasyon.

Napunan ko ang aking Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at pinindot ang "Tapos Na." Ano na ang mangyayari ngayon? Paano ko makikita at mai-print ang mga nakumpletong dokumento?

Kung napunan niyo ang bawat kinakailangang kwadrado, pagkatapos niyong pindutin ang "Tapos Na," isang email ang ipapadala sa email address na nilagay niyo sa simula ng proseso ng pagsusumite bago niyo sinimulang punan ang form (ang email para sa "Nagsumite"). Maglalaman ang email na ito ng isang link na nagsasabing "Tingnan ang mga Nakumpletong Dokumento." Mag-click sa link na ito upang makita at i-print ang inyong nakumpletong Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao at palatandaan.

Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay nangangailangan sa mga employer na magsagawa ng pagsusuri ng temperatura at sintomas para sa mga empleyado sa simula ng kanilang mga shift. Kinakailangan ba ang paggamit ng isang thermometer o thermal scanner sa pagsusuri ng temperatura?

Hindi, hindi kinakailangan ang isang thermometer o thermal scanner sa pagsukat ng temperatura ng mga empleyado. Ang pagsusuri ng mga empleyado para sa temperatura at sintomas ay nangangahulugan na ang mga empleyado ay dapat tatanungin bago magsimula ang trabaho kung nakaramdam sila o kamakailan ay nakaramdam ng lagnat, at mayroon o kamakailan lamang ay may iba pang mga sintomas tulad ng ubo, kakapusan ng paghinga, pananakit ng lalamunan, panginginig, at pananakit ng kalamnan/katawan. Kinakailangan ang pagsusuring ito. (Tandaan: Ang mga pagsusuri ng temperatura gamit ang thermometer o thermal scanner ay maaaring makadagdag sa panganib ng COVID-19 kung maraming mga empleyado ang magtitipon sa parehong lugar para sa pagsusuri. Kung pipiliin ng isang employer na gumamit ng isang thermometer o thermal scanner upang masukat ang temperatura ng mga empleyado, dapat nilang ipauwi sa bahay ang sinumang empleyado na may sukat ng temperatura na 99 degree Fahrenheit o mas mataas.)

Ang pagsusuri ba ng temperatura at sintomas ay dapat gawin nang personal ng isang itinalagang screener?

Hindi. Ang mga employer ay maaaring magtalaga ng mga screener upang magsagawa ng mga personal na pagsusuri, ngunit maaari rin nilang piliin na ang mga empleyado ay magpatunay ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsulat na wala silang mga sintomas. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng isang form na papel, isang online survey, o anumang iba pang paraan na nakasulat.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA LIMITASYON SA KAPASIDAD

Paano ko matukoy kung ang aking pasilidad ay kailangang sumunod sa isang limitasyon sa kapasidad, at paano ba gumagana ang mga limitasyon sa kapasidad?

Bisitahin ang www.sccgov.org/covidcapacity para sa impormasyon sa mga limitasyon sa kapasidad, mga tagubilin kung paano makalkula ang limitasyon sa kapasidad para sa inyong pasilidad, at sagot sa mga madalas na katanungan tungkol sa mga limitasyon sa kapasidad.

Bumalik sa Itaas ▲

PAGPAPATUPAD NG KAUTUSAN

Hindi ako makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan. Mamumultahan ba ako dahil hindi ako sumusuot ng panakip sa mukha sa publiko?

Hindi. Ang mga taong nakabukod mula sa kinakailangan ng panakip sa mukha ay hindi lumalabag sa mga Kautusan ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado o ng County kung hindi nakasuot ng panakip sa mukha, at ang County ay hindi kikilos upang magpataw ng multa o iba pang mga parusa laban sa mga taong iyon na hindi sumusuot ng panakip sa mukha.

Nakipag-ugnay sa akin ang isang tao na nagsabing nagpapatupad sila ng Kautusan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan. Paano ko masigurado na ang taong ito ay awtorisado na magsagawa ng pagpapatupad?

Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol kung isang tao ay awtorisado ng Opisyal ng Pangkalusugan na magpatupad ng mga Kautusan ng lokal na Opisyal ng Pangkalusugan at ng Estado, maaari kayong makipag-ugnay sa Business Call Center sa (408) 961-5500 at humingi ng kumpirmasyon. Tandaan: Ang mga Opisyal ng Pagpapatupad ng County ay hindi kailanman hihiling para sa impormasyon ng inyong credit card o na magbayad kayo ng multa o bayad sa telepono.

Bumalik sa Itaas ▲

MGA ACCESS at FUNCTIONAL NEED

Habang may bisa ang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, kailangan pa bang sumunod ang mga negosyo at pampublikong entidad sa mga kinakailangan ng Batas ng mga Amerikanong may Kapansanan (Americans with Disabilities Act o ADA)?

Oo. Walang binago ang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan sa mga kinakailangan ng ADA, at ang ADA ay nananatiling may bisa sa buong county. Ang mga negosyo at pampublikong entidad ay dapat sumunod sa kanilang karaniwang mga obligasyon sa ADA, kahit na gumawa sila ng mga pagbabago sa kanilang mga pasilidad upang maipatupad ang kanilang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Halimbawa, kung ang isang negosyo ay pumili na ayusin ang kanilang kasangkapan sa pasilidad upang maging mas madali para sa mga customer na makapagdistansya sa ibang tao, ang bagong pag-aayos ng kasangkapan ay dapat sumusunod sa mga kinakailangan ng ADA para sa pagpasok at paglabas ng may mga kapansanan. Katulad nito, kung ang isang restaurant ay nagpasyang magbukas ng panlabas na kainan, hindi ito maaaring magpuwesto ng mga panlabas na lamesa at upuan na humaharang sa daanan ng publiko. Bisitahin ang www.ada.gov/regs2010/smallbusiness/smallbusprimer2010.htm para sa karagdagang impormasyon sa mga kinakailangan ng ADA para sa mga negosyo.

Gumagamit ako ng isang wheelchair van o iba pang inangkop na sasakyan. Magagamit ko ba ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri para sa COVID-19 sa County?

Oo. Ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri ay makapagpaunlak sa mga wheelchair van at iba pang inangkop na sasakyan. Tandaan na ang mga drive-up na lokasyon ng pagpapasuri ay karaniwang humihiling sa iyo na manatili sa loob ng inyong sasakyan habang pinapangasiwaan niyo ang inyong sariling pagsusuri.

Gumagamit ako ng isang wheelchair/powerchair o mayroon akong iba pang pisikal na kapansanan. Magagamit ko ba ang mga walk-up/roll-up na lokasyon ng pagpapasuri para sa COVID-19 ng County?

Oo. Maa-access ang mga walk-up/roll-up na lokasyon ng pagpapasuri, at mayroong mga kawani sa lokasyon na makatulong sa sinumang nangangailangan ng tulong.

Umaasa ako sa pampublikong transportasyon o paratransit upang makapunta sa mga lugar. Kung nais kong magpasuri para sa COVID-19, paano ko mai-ayos ang aking transportasyon sa isang lugar ng pagpapasuri?

Mangyaring tingnan ang website ng pagpapasuri ng County at ang flowchart na ito para sa mga tagubilin kung paano magagamit ang transportasyon papunta sa isang lokasyon ng pagpapasuri. Kung mayroon pa kayong mga katanungan pagkatapos natingnan ang website ng pagpapasuri at flowchart, mangyaring makipag-ugnay sa Coordinator ng Access at Functional Needs ng County sa afncoordinator@eoc.sccgov.org.

Paano tinitiyak ng County na ang kanilang mga komunikasyon tungkol sa COVID-19 ay magagamit ng mga taong may pangangailangan sa pag-access o pagproseso ng wika?

Ang County ay nagsasagawa ng maraming hakbang upang matiyak na ang kanilang komunikasyon ay magagamit ng bawat miyembro ng komunidad. Ang buong website sa COVID-19 ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ay ganap na isinalin sa limang magkakaibang wika (Ingles, Espanyol, Intsik, Vietnamese, at Tagalog), at kasama ang paggamit ng Alt Text sa mga napost. Ang County ay nagsasagawa ng mga pagtatanghal sa Facebook Live ng tatlong beses bawat linggo upang magbahagi ng mahalagang impormasyon sa isang format na batay sa video, at ang mga pagtatanghal na video kasama ang real-time na interpretasyong ASL. Dinisenyo din ng County ang mga palatandaan, flyers, at poster na kasama ang mga informative graphics sa tabi ng text upang matiyak na ang mga ito ay naiintindihan hangga't maaari ng lahat.

Inaalok ba ng County ang mga materyales para sa COVID-19 sa mga naa-access na format (papel na kopya, malaking sulat, atbp)?

Oo. Kung mayroon kayong access o functional na pangangailangan at nangangailangan ng mga materyales sa COVID-19 ng County sa isang naa-access na format, mangyaring makipag-ugnay sa Coordinator ng Access at Functional Needs sa afncoordinator@eoc.sccgov.org para sa tulong.

Hindi ako makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan. Kinakailangan ba akong magsuot nito?

Ang mga panakip sa mukha ay isa sa mga pinakamahalagang kasangkapan na magagamit upang makatulong na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19, at dapat gawin ito ng sinumang ligtas na makapagsuot ng panakip sa mukha. Gayunpaman, ang mga sumusunod na tao ay hindi kinakailangan na magsuot ng mga panakip sa mukha, kahit na sa isang negosyo o sa mga lugar kung saan hindi nila mapapanatili ang pagdistansya sa ibang tao:

 • Mga maliliit na bata.
 • Ang mga taong may medikal na kondisyon, kondisyon sa kalusugan ng pangkaisipan, o kapansanan na pumipigil sa kanila na magsuot ng panakip sa mukha. Kabilang dito ang mga taong hindi makatanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong.
 • Ang mga taong may kapansanan sa pandinig o nakikipag-usap sa isang taong may kapansanan sa pandinig, kung ang kakayahang makita ang kanilang mga bibig ay mahalaga para sa komunikasyon.
 • Ang ibang tao na natukoy sa Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California

Ang mga negosyo ay hindi dapat mangailangan sa iyo na magpakita ng sulat ng doktor kapag napaliwanag niyo na hindi kayo makapagsuot ng isang panakip sa mukha dahil sa mga medikal na kadahilanan. Mangyaring tingnan ang Patnubay para sa Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan para sa karagdagang impormasyon.

Mayroon akong katanungan na may kaugnayan sa access at functional needs. Saan ba ako makakuha ng tulong?

Ang mga sumusunod na mapagkukunan ay magagamit ng mga taong may mga katanungan na may kaugnayan sa access at functional needs:

Anong mga hakbang na maaari kong gawin upang laging maging handa kung mayroong emergency?

Mahalaga ang paghahanda sa emergency para sa lahat, at mas mahalaga para sa mga taong may access at functional needs na maaaring mangailangan ng karagdagang mga paghahanda upang manatiling ligtas sa panahon ng emergency. Ang lahat ng mga residente ng County ay hinikayat na mag-sign up para sa mga abiso, na isang libre at madaling paraan upang makakuha ng mga alertong pang-emegency na ipinapadala nang direkta sa inyong cell phone o mobile device, landline, o email. Maaari kayong mag-sign up para sa mga abiso ng AlertSCC dito. Bilang karagdagan, ang website ng Opisina ng Emergency Management ng County ay may mga mapagkukunan upang matulungan ang lahat ng mga residente ng County na magdisenyo ng isang plano para sa kaligtasan sa kalamidad para sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ang mga sumusunod ay mga mas partikular na patnubay sa paghahanda para sa mga taong may mga access at functional needs:

Nagpapatakbo ako ng isang retail na negosyo, at hindi ako komportable na pumasok ang sinuman sa aking tindahan nang walang panakip sa mukha. Ano ang magagawa ng aking negosyo upang mapaunlakan ang mga mamimili na hindi makapagsuot ng mga panakip sa mukha dahil sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan?

Kung ang isang customer ay hindi makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan, hindi maaaring tanggihan ng mga nagriretail ang pagpasok ng customer na iyon dahil lamang hindi sila nakasuot ng panakip sa mukha. Ngunit mariing hinihikayat ang mga nagriretail na mag-alok ng mga tulong sa mga customer na ito upang ma-access nila ang mga serbisyo ng nagtitinda nang hindi pumapasok sa pasilidad ng negosyo. Ang mga tulong ay maaaring magsama ng mga bagay tulad ng pag-aalok ng mga delivery service, o pagtanggap ng mga shopping list ng mga customer sa telepono o sa curbside at dalhin ang mga bagay sa customer na nasa labas para hindi sila kailangang pumasok sa tindahan.

Hindi ako komportable na personal na mag-shopping dahil hindi ako makapagsuot ng panakip sa mukha dahil sa mga medikal o nauugnay sa kapansanan na kadahilanan. Mayroon bang anumang mga mapagkukunan upang matulungan ako sa aking pamimili?

Ang mga delivery service na inaalok ng mga retail at tindahan ng grocery ay mahusay na mga pamamaraan para tulungan ang mga taong hindi komportable na mamili nang personal. Mayroon ding mga libreng mapagkukunan tulad ng helpinghands.community, isang non-profit na organisasyon na nakabatay sa komunidad na nagbibigay ng delivery service at iba pang mga serbisyo na pangsuporta.

Bumalik sa Itaas ▲

Magtanong o Magbahagi ng Inaalala

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 11/24/2020 3:08 PM