Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Mga Kautusan ng Pampublikong Kalusugan

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Huling pag-update ng nilalaman: 10/19/2020

On August 28th, 2020, the State released its Blueprint for a Safer Economy (“Blueprint”), which created a tiered system of COVID-19 restrictions that all counties in California must follow. Santa Clara County is currently in the Orange Risk Tier (Tier Three) and will stay there until the State moves Santa Clara County forward into Tier Four (Yellow) or back into Tier One (Purple) or Tier Two (Red). The most restrictive rules apply to Tier One (Purple), and the least restrictive rules apply to Tier Four (Yellow).

As long as Santa Clara County is in the Orange Risk Tier (Tier Three), all Tier Three restrictions will apply. As always, Santa Clara County residents and businesses must follow both the State and County Health Officer Orders, and where there is a conflict between the two, the stricter Order must be followed.

Tier Three restrictions are different from Tier Two restrictions (which were previously in place) in the following ways:

 • Indoor pools may now open
 • Indoor movie theaters may now operate, but they must limit their capacity to the lesser of 25% of normal capacity or 100 people
 • Indoor worship services are now allowed, but they must limit their capacity to the lesser of 25% of normal capacity or 100 people
 • Indoor dining operations and wineries may now operate, but they must limit their capacity to the lesser of 25% of normal capacity or 100 people
 • Bars, brewpubs, and breweries may now operate outdoors
 • Some family entertainment centers may now operate indoors, but only those facilities used for naturally distanced activities (such as bowling alleys and climbing walls). These facilities must limit their capacity to 25% of normal
 • Cardrooms may now operate indoors, but they must limit their capacity to 25% of normal
 • Indoor shopping malls no longer have a capacity limitation, but common areas must remain closed. Note that the Mandatory Directive for Dining does not allow food courts in shopping malls to open any indoor dining areas
 • Retail businesses and Libraries no longer have a capacity limitation
 • Gyms and fitness centers may increase their capacity limit to 25% of normal. This also applies also to indoor sports and dance facilities (e.g., gymnastics, martial arts, fencing, and Zumba facilities)
 • Museums and zoos may increase their capacity limit to 50% of normal

Note: All businesses must ensure that everyone visiting their facility is able to maintain at least 6-foot social distance from everyone not in their household.  All businesses are responsible for enforcing this requirement at their facilities.

See the following documents for further information on the Revised Order.

The following Mandatory County Health Officer Directives have been rescinded and are no longer in effect:

​​​​​​​​

Inilabas ang Kautusan ng Pagsusuri Setyembre 16, 2020: Inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ang isang binagong Kautusan tungkol sa Pagsusuri noong Setyembre 16, 2020. Pinahuhusay ng bagong kautusang ito ang pag-access sa pagsusuri sa pamamagitan ng pagpapalawak ng bilang ng mga Mahalagang Manggagawa na may karapatan sa pagsusuri, tinitiyak na ang pag-access sa pagsusuri ay madali at mabilis, at tinitiyak na ipaalam ng mga healthcare provider sa kanilang mga pasyente kung paano mag-access ng pagsusuri. Ang Kautusang ito ay magkakabisa sa Setyembre 25, 2020.

Bagong Kautusan na inilabas noong Septyembre 4,2020: Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay naglabas ng bagong Kautusan tungkol sa pagpapabakana sa influenza noong Septyembre 4, 2020. Ang Kautusan na ito ay maging epektibo sa Septyembre 8, 2020.

 

Bumalik sa Itaas ▲


Executive na Buod ng Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib na inilabas noong Oktubre 5, 2020 (PDF​)

Ang Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib, na magkakabisa kapag ang County ay lilipat sa Antas 3 (ang Orange na Antas) sa ilalim ng “Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya” ng Estado na sa kabuuan ay pumapayag na magpatakbo ang lahat ng mga negosyo sa County kung pinapayagan sila na magbukas ng Estado. Sa ilalim ng Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib, maaari na muling gawin ang mga karagdagang aktibidad at mga pagpapatakbo ng negosyo, kabilang ang panloob na kainan at mga panlabas na pagtitipon. Mahalagang tandaan, ito ay hindi nangangahulugan na ang Opisyal ng Pangkalusugan ay nagtuturing na ang lahat ng mga bukas na pagtitipon ay ligtas. Ang COVID-19 ay patuloy na nagbibigay ng malubhang panganib sa mga residente ng Santa Clara County, at ang Opisyal ng Pangkalusugan ay naghihikayat sa mga residente na magpatuloy sa mga pag-iingat, kabilang ang pagpananatili sa bahay hangga’t maaari, pagbawas sa pakipaghalubilo sa mga tao na nasa labas ng kanilang kabahayan, pagpananatili ng pagdistansya sa iba, pagsusuot ng mga panakip sa mukha, at paglipat sa mga aktibidad sa labas hangga’t maaari. Ang mga indibidwal lampas edad 50 at ang may mga malubhang medikal na kondisyon ay nasa mas mataas na panganib para sa mga malubhang sakit mula sa COVID-19. Ang mga panloob na kainan at panloob na mga pagtitipon ay mga aktibidad na partikular na may mataas na panganib.

Sa ibaba ang mga pangunahing pagbabago na mangyayari kapag magkabisa ang Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib:

Ang naaayon sa Orange na Antas: Maliban kung partikular na nasa Binagong Kautusan ng County o sa Mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba, ang mga negosyo ay pinapayagan na magbukas hanggang sa mga pinapayagan sa ilalim ng Orange na Antas ng Estado.

Mga Pagtitipon: Ang Kautusan ay mariing hindi naghihikayat ng mga pagtitipon, lalo na ang mga panloob ng mga pagtitipon, dahil ang pakikipagsama sa ibang mga kabahayan sa mga mahabang panahon ay nagbibigay ng partikular na mataas na panganib ng pagkalat ng COVID-19. Ang Kautusan ay, gayunpaman, pumapayag sa parehong mga panlabas na pagtitipon (hanggang sa 200 na katao) at mga panloob na mga pagtitipon (hanggang sa 25% na kapasidad o 100 na katao, alinman ang mas kaunti. Ang mga panuntunan para sa mga pagtitipon (kabilang ang mga sinehan/teatro) ay nasa binagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Pagtitipon ng Opisyal ng Pangkalusugan

Panloob na Kainan: Ang panloob na kainan ay papayagan, napapailalim sa iba’t ibang mga kinakailangan sa kaligtasan. Gayunpaman, dahil ang panloob na kainan ay isang aktibidad na may mataas na panganib, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay partikular na hindi naghihikayat sa mga taong nasa mataas na panganib para sa malubhang sakit kung makuha nila ang COVID-19, o sa mga madalas na naghalubilo sa mga taong nasa mataas na panganib, na lumahok/pumunta sa panloob na kainan. Sa ilalim ng binagong kautusan, ang mga restaurant ay maaaring magbukas para sa mga panloob na mga serbisyo hanggang sa 25% na kapasidad o 100 na katao, alinman ang mas kaunti. Ang mga bagong panuntunan para sa panloob at panlabas na kainan ay ilalahad sa darating na Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Kainan.

 

Ang Pagbabago ng mga Direktiba: Para mas umayon sa mga paghihigpit ng Estado na naaangkop sa mga county na nasa Orange na Antas, ang paparating na mga pagbabago sa iba’t ibang mga direktiba ay magkakabisa din sa panahon ng paglipat ng County sa Orange na Antas at magkakabisa ang Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib.

Mga Kinakailangan na Naaangkop sa Lahat ng mga Negosyo: Ang Binagong Kautusan ay nagpapatuloy na nangangailangan na ang lahat ng mga negosyo ay sumunod sa hanay ng mga patakaran para mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COID-19, ay kinabibilangan ng:

 1. Telework: Lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na mangailangan sa kanilang mga manggagawa na gawin ang kanilang mga trabaho mula sa bahay hangga’t maari. Ang mga manggagawa ay maaari lang pumunta sa trabaho para magkumpleto ng mga tungkulin ng kanilang trabaho na hindi nila maaaring makumpleto sa bahay.
 2. Mga kinakailangan ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao: Lahat ng mga negosyo ay dapat magkumpleto at magsumite ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat isa sa kanilang pasilidad sa website ng County sa COVID19Prepared.org. Ang mga naunang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat maupdate sa loob ng 14 na araw kapag magkabisa ang Binagong Kautusan gamit ang binagong template para sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na gagawin na magagamit sa lalong madaling panahon.
 3. Pag-uulat ng Positibong Kaso: Lahat ng mga negosyo (at mga entidad na pang-gobyerno) ay ligal na kinakailangan na mag-ulat sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras kung malaman nila na sinuman sa kanilang mga manggagawa ay nakumpirmang positibo sa COVID-19. Dapat din nilang siguraduhin na ang mga manggagawa ay mag-alerto sa kanila kung sila ay nasuring positibo.

 

Bumalik sa Itaas ▲


Buod ng Bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan

Habang ang mga bilang ng COVID-19 sa ating estado at rehiyon ay patuloy na tumataas, ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay lumilipat sa isang bagong estratehiya upang ipabagal ang virus at protektahan ang kaligtasan ng ating komunidad. Ang bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusuang ay nagpapataw ng mahigpit na pangkalahatang pamamaraan sa pagbabawas ng panganib sa mga aktibidad at negosyo. Pinapayagan din ng Kautusan ang ilang mga aktibidad na magpatuloy kung sumusunod sa mga pamamaraang ito, lalo na sa mga nagbukas na sa mga kalapit na hurisdiksyon.

Mga Pangkalahatang Kinakailangan:

 • Hinihikayat ng Kautusan ang mga residente ng County na mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa pananatili sa bahay hangga't maaari at mabawasan ang mga biyahe at aktibidad sa labas ng bahay.
 • Ang mga indibidwal na higit sa edad 70 at ang mga may malubhang kondisyon na medikal ay dapat manatili sa kanilang bahay maliban sa mga mahahalagang pangangailangan.
 • Kinakailangan ng Kautuan ang lahat ng mga indibidwal na mahigpit na sundin ang mga kinakailangan ng pagdistansya mula sa ibang tao kapag nasa labas ng kanilang tahanan, at sa pangkalahatan ay ipinagbabawal ang lahat ng mga aktibidad na hindi pumapayag ng pagdistansya mula sa ibang tao.

Mga pagtitipon: Ang Kautusan ay mariing pinabagbagbawal ang mga pagtitipon, ngunit pinapayagan nito ang mga panlabas na pagtitipon (hanggang sa 60 katao) at mga panloob na pagtitipon (hanggang sa 20 katao). Ang mga pagtitipon ay may espesyal na mga panuntunan at dapat sumunod sa Mandatoryang Direktiba sa mga Pagtitipon ng Opisyal ng Pangkalusugan.

Mga panakip sa mukha: Ang bawat tao'y dapat sumunod sa Patnubay sa Panakip sa Mukha na inilabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, na nangangailangan ng karamihan sa mga tao na magsuot ng panakip sa mukha sa halos ng lahat ng oras tuwing umaalis sila sa bahay.

Mga Kinakailangang Naaangkop sa Lahat ng Negosyo:

Ang Kautusan ay nangangailangan na lahat ng mga negosyong nakabukas para sa kanilang mga manggagawa o para sa mga customer ay sumusunod sa isang hanay ng mga patakaran upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kabilang ang:

 1. Telework: Lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na mangailangan ng mga manggagawa na gawin ang kanilang mga trabaho mula sa bahay hangga't maaari. Ang mga manggagawa ay maaaring pumasok sa trabaho lamang upang makumpleto ang trabaho na hindi nila makumpleto mula sa bahay.
 2. Mga bagong kinakailangan ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao: Lahat ng mga negosyo ay dapat magkumpleto at magsumite ng isang na-update na Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao para sa bawat isa sa kanilang mga pasilidad sa website ng County sa COVID19Prepared.org. Ang Protokol na Pagdistansya Mula sa Ibang Tao ay dapat na lagdaan sa ilalim ng parusa na bawal na magsinungaling at mai-post sa website ng County. Ang mga negosyo na nagpapatakbo ng isang pasilidad ay dapat mag-post ng na-update na palatandaan na COVID-19 Prepared at mga talaan ng Impormasyon ng Bisita. Ang mga negosyong nagbibigay ng serbisyo sa maraming mga pasilidad na hindi nila pagmamay-ari (tulad ng paglilinis na mga serbisyo) ay dapat ipamahagi ang Protokol sa mga may-ari o mga nagpapatakbo ng bawat lokasyon na kanilang pinaglilingkuran. Ang lahat ng mga negosyo ay dapat na ipamahagi ang Protokol sa kanilang mga manggagawa.
 3. Mga limitasyon ng kapasidad: Lahat ng mga negosyo ay dapat sumunod sa kaparehong mga limitasyon ng densidad. Maaaring hindi hihigit sa isang manggagawa sa bawat 250 na talampakang kuwadrado ng pasilidad, at hindi hihigit sa isang customer o miyembro ng publiko sa bawat 150 na talampakang kuwadrado ng espasyo na bukas sa publiko. Ang mga pagbubukod ay nalalapat para sa healthcare, edukasyon at pasilidad ng pangangalaga sa bata. At ang mga limitasyon ng kapasidad ay hindi nalalapat sa mga batang wala pang 12 taong gulang kapag kasama ang isang magulang sa isang pasilidad ng negosyo.
 4. Pag-report ng positibong kaso: Lahat ng mga negosyo (at mga ahensya ng gobyerno) ay ligal na kinakailangan na mag-report sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras kung nalaman nila na ang alinman sa kanilang mga manggagawa ay nakumpirmang positibo para sa COVID-19. Dapat din nilang tiyakin na mag-alerto sa mga manggagawa kung positibo ang pagsusuri.

Mga Mandatoryang Direktiba: Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay maglalabas ng isang hanay ng mga mandatoryang direktiba na may mga patakaran upang mabawasan ang panganib sa mga sumusunod na tukoy sa industriya at aktibidad:

 • Mga Serbisyong Personal, kabilang ang mga salon ng buhok at kuko, terapi ng masahe, at iba pang mga serbisyong pangangalaga sa katawan
 • Mga gym at sentro ng kalakasan
 • Konstruksyon
 • Mga Aktibidad ng Libangan at Atletika
 • Mga pagtitipon, kabilang ang para sa sosyal, pang-ekonomiya, sosyal, relihiyon, kultura, at iba pang mga layunin
 • Agrikultura
 • Mga hotel at motel
 • Pampublikong pagbibiyahe
 • Pangangalaga sa bata, mga summer camp, at mga aktibidad ng mga bata
 • Mga Palanguyan
 • Panlabas na kainan
 • Mga Pasilidad ng pagkain
 • Agrikultura

Ang lahat ng mga negosyo at mga tao sa County ay dapat sundin ang mga direktibang ito, pati na rin ang patnubay sa partikular na industriya na inilabas ng Estado.

Ang ilang mga pasilidad ng negosyo ay nananatiling sarado: Ang mga pasilidad ng negosyo na nagdudulot ng mataas na panganib ng pagkakalat ng COVID-19 o malaking pag-siklab ay dapat manatiling sarado sa publiko. Kasama dito ang anumang panloob na pasilidad na ginagamit para sa mga aktibidad kung saan tinanggal ang mga panakip sa mukha (kasama ang panloob na kainan at bar, panloob na palanguyan, sauna, mga pinainit na silid ng ehersisyo, at mga silid sa paninigarilyo), mga nightclub, sinehan, istadyum, arena, mga lugar ng musika, panloob na mga palaruan at mga sentro ng libangan, at mga di-tirahang pasilidad ng daycare para sa mga adulto at matatanda.

Ang Kautusan ng Estado na Manatili sa Bahay: Bilang karagdagan sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County, ang mga negosyo at residente ay dapat sumunod sa Kautusan ng Estado na Manatili sa Bahay. Kung mayroong isang salungatan sa pagitan ng dalawang Kautusan, ang mas mahigpit na Kautusan ay nalalapat. Ang mga negosyong pinapayagan na buksan sa ilalim ng Kautusan ng County ay dapat kumpirmahin na pinahihintulutan silang magbukas sa ilalim ng Kautusan ng Estado. At ang mga residente ng County na nais na lumahok sa mga aktibidad na pinapayagan sa ilalim ng Kautusan ng County, kasama ang mga pagtitipon, ay dapat kumpirmahin na ang mga aktibidad na ito ay pinapayagan din sa ilalim ng Kautusan ng Estado.

Kailang magkakabisa ang Kautusan? Depende. Nagsusumite ang County ng isang aplikasyon sa Estado na, kung na-aprubahan, papayagan ang mas maraming mga negosyo na magbukas sa ilalim ng Kautusan na Manatili-sa-Bahay ng Estado. Tinatawag ito ng Estado na "pagkakaiba-iba." Kung inaprubahan ng Estado ang aplikasyon ng County para sa isang pagkakaiba-iba bago sa Hulyo 13, magkakabisa ang Kautusan sa Hulyo 13. Kung hindi man, magkakabisa ang Kautusan sa dalawang araw pagkatapos na aprubahan ng Estado ang pagkakaiba-iba ng County. Patuloy na tumingin sa website ng Pampublikong Pangkalusugan para sa mga update.

 

Bumalik sa Itaas ▲

​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 10/26/2020 2:51 PM