Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Mga Kautusan ng Pampublikong Kalusugan

Huling pag-update ng nilalaman: 12/8/2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

UPDATE: Noong Disyembre 3, 2020, ang Estado ay nagpalabas ng bagong Pangrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay na lumilikha ng limang Rehiyon sa California at nagpapatupad ng mga paghihigpit sa anumang Rehiyon na bumaba ang kapasidad sa ICU na mas mababa sa 15%. Ang mga Opisyal ng Pangkalusugan sa Bay Area ay nagpasya na magpatupad kaagad ng mga bagong paghihigpit. Ang desisyon na ito ay batay sa kasalukuyan at nakakabahalang pagtaas ng bilang ng mga residente sa Bay Area na nahawaan ng COVID-19, sa bilang ng mga pasyente na may COVID-19 na naospital at nasa ICU, at sa pangangailangan na gumawa ng mga hakbang upang mapabagal ang pagdami bago pa man ganap na malampasan ang kapasidad sa ospital.

Sa Santa Clara County, ang mga bagong paghihigpit ng Estado ay inilabas sa pamamagitan ng bagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para Maipatupad ang Pangrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay.  Ang Direktibang ito ay mananatiling may bisa hanggang 12:01 a.m. sa araw na pagkatapos ng anunsyo ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California na ang County ay hindi na napapailalim sa Panrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay, maliban kung ito ay babaguhin o papalawigin ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County.

Ang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad ng County ay na-update upang ipakita ang kasalukuyang mga limitasyon sa kapasidad para sa mga negosyo, entidad, at aktibidad sa ilalim ng mga paghihigpit ng bagong Pangrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay. Bilang karagdagan, ang mga update ay ginawa sa mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Mga Pagtitipon, Mga Serbisyong Pangangalagang Pansarili, at Kainan.

Gaya ng dati, ang mga resident at negosyo sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at ng County, at kung may pagsalungat sa pagitan ng dalawa, ang mas mahigpit na Kautusan ang dapat na sundin.

Ang mga sumusunod na dokumento ay maaaring repasuhin para sa karagdagang impormasyon sa Binagong Kautusan.

Ang mga sumusunod na dokumento ay ang mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusgan na tumutukoy ng mga kinakailangan para sa mga negosyo at aktbidad:

​​​​​​​​​​​​​​

Inilabas ang Kautusan ng Pagsusuri Setyembre 16, 2020: Inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ang isang binagong Kautusan tungkol sa Pagsusuri noong Setyembre 16, 2020. Pinahuhusay ng bagong kautusang ito ang pag-access sa pagsusuri sa pamamagitan ng pagpapalawak ng bilang ng mga Mahalagang Manggagawa na may karapatan sa pagsusuri, tinitiyak na ang pag-access sa pagsusuri ay madali at mabilis, at tinitiyak na ipaalam ng mga healthcare provider sa kanilang mga pasyente kung paano mag-access ng pagsusuri. Ang Kautusang ito ay magkakabisa sa Setyembre 25, 2020.

Bagong Kautusan na inilabas noong Septyembre 4,2020: Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay naglabas ng bagong Kautusan tungkol sa pagpapabakana sa influenza noong Septyembre 4, 2020. Ang Kautusan na ito ay maging epektibo sa Septyembre 8, 2020.

 

Bumalik sa Itaas ▲


Ehekutibong Buod ng mga Binago sa mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan na Inilabas noong Nobyembre 28, 2020 (PDF​)

Ang bilang ng mga residente sa Santa Clara County na nahawaan ng COVID-19 at ang bilang ng mga pasyente na naospital na may COVID-19 ay patuloy na tumaas sa loob ng mga huling ilang linggo. Kung magpapatuloy ang trend na ito, maaabot o hihigitan ng mga ospital sa County ang kanilang kapasidad sa loob ng susunod na mga lingggo. Sa kasalukuyan, ang ilang mga ospital sa county, lalo na ang nagsisilbi sa silangan at kanlurang bahagi ng county ay may kakaunti kung mayroong magagamit na mga kama sa ICU.

Upang mabawasan ang posibilidad ng pagtaas ng mga na-oospital na lalampas sa kapasidad ng mga ospital sa county, ang Opisyal ng Pangkalusugan ay gumagawa ng ilang pagbabago sa kasalukuyang Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba na naaangkop sa mga negosyo at mga residente ng county, kabilang na mangailangan sa ilang mga sektor na magbago ng kanilang operasyon upang mapataas ang kaligtasan, pagbawas sa bilang ng mga tao na pinapayagan sa mga pasilidad sa anumang oras, at pagbawas ng laki ng mga panlabas na pagtitipon. Bilang karagdagan, ang pagbabawal sa ilang mga aktibidad na may mataas na panganib.

Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay maglalabas din ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbibiyahe, na mariing hindi naghihikayat ng di mahalaga at para makapaglibang na pagbiyahe, at mangailangan sa mga tao na pumapasok sa county na magkuwarantina ng 14 na araw sa kanilang pagbalik mula sa biyahe na higit sa 150 na milya.

Ang mga binago at bagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba ay magkakabisa sa Lunes, Nobyembre 30, 2020 sa 12:01 a.m. at manatiling may bisa hanggang Disyembre 21, 2020 sa 5:00 a.m. maliban kung sila ay palalawigin.

Sa ibaba ang mga pangunahing pagbabago na ginawa sa mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba:

 

Mga Limitasyon sa Kapasidad para sa mga Panloob na Pasilidad na Bukas sa Publiko:

Ang mga tindahan at ilang mga pasilidad na bukas sa publiko ay lilimitahan sa 10% na panloob na kapasidad. Ang mga grocery store, drug store, at botika, gayunpaman, ay papayagan na magpatakbo sa 25% na panloob na kapasidad upang matiyak ang sapat na pagkuha ng pagkain at gamot. 

Ang lahat ng pasilidad na bukas sa publiko ay dapat magtaguyod ng isang “metering system” upang matiyak ang naaangkop na limitasyon sa kapasidad ay hindi nalalampasan sa pamamagitan ng, halimbawa, paglagay ng empleyado sa pasukan ng pasilidad para masubaybayan ang bilang ng mga pumapasok at lumalabas na tao.

 

Mga Panlabas na Pagtitipon:

Ang mga pagtitipon ay patuloy na papayagan sa labas lamang, na may pinakamataas na bilang na 100 na katao. Ang Estado ay naglilimita sa mga naturang pagtitipon sa mga aktibidad na pinoportektahan ng First Amendment, tulad ng mga serbisyong panrelihiyon at protesta.

 

Mga Isports na Pangpropesyonal, Pangkolehiyo at Pangkabataan:

Ang lahat na mga aktibidad na panlibangan na kinasasangkutan ng pisikal na pakikipagsalamuha o ng paging malapit sa mga taong nasa labas ng isang sambahayan, kabilang ang mga contact isport, ay pansamantalang pinagbabawal. Ang mga tao ay makapagpatuloy na gumawa ng mga panlabas na atletika o libangan kung saan ang pagdistansya sa ibang tao ay mapapanatili sa lahat ng oras.

 

Mga Cardroom:

Mga cardroom ay pansamantalang sarado.

 

Mga Hotel at Ibang Lodging Facility:

Ang mga hotel at ibang lodging facility ay magbubukas lamang para sa mahalagang pagbiyahe at para sa paggamit upang mapadali ang pagbubukod at pagkuwarantina.

 

Pagkuwarantina Pagkatapos ng Pagbiyahe:

Ang di mahalaga at para makapaglibang na pagbiyahe ay mariing hindi hinihikayat, at ang bagong Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pagbiyahe ay mangangailangan sa mga tao na magkuwarantina ng 14 na araw sa kanilang pagbalik sa County mula sa biyahe na higit 150 na milya. Ang mga manggagawa sa healthcare na bumibiyahe patungo sa county upang magbigay ng pangangalaga o mga pasyente na bumibiyahe patungo sa county para makakuha ng paggamot ay ibubukod mula sa pangangailangang ito.

Sa ibaba ay ang mga pangunahing panuntunan sa ilalim ng Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib:

Alinsunod sa Plano ng Estado: Maliban kung natukoy sa Kautusan ng County o sa mga Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba, ang mga negosyo ay pinapayagan na magbukas hanggang sila ay pinapayagan sa ilalim ng Plano ng Estado at sa mga paghihigpit na naaangkop sa mga antas kung saan itinalaga ang County.

Mga Kinakailangan na Naaangkop sa Lahat ng Negosyo: Ang Binagong Kautusan ay nagpapatuloy na nangangailangan sa lahat ng mga negosyo na sumunod sa hanay ng mga pununtunan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kabilang ang:

  1. Telework: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na mangailangan sa mga manggagawa na gawin ang kanilang trabaho mula sa bahay hangga’t maaari. Ang mga manggagawa ay maaari lamang pumunta sa trabaho para makumpleto ang mga tungkulin ng trabaho na hindi nila makukumpleto mula sa bahay. 
  1. Mga kinakailangan ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat magkumpleto at magsumite ng isang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat isa sa kanilang mga pasilidad sa website ng County sa COVID19Prepared.org. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago mag-Oktubre 11, 2020 ay wala ng bisa. Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay dapat na mapunan gamit ang na-update na template para sa Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa COVID19Prepared.org. 
  2. Pag-uulat ng positibong kaso: Ang lahat ng mga negosyo (at mga entidad na panggobyerno) ay ligal na kinakailangan na mag-ulat sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras kung nalaman nila na sinuman sa kanilang mga manggagawa ay nakumpirmang positibo sa COVID-19. Dapat din nilang tiyakin na ang mga manggagawa ay mag-alerto sa kanila kung sila ay nasuring positibo.
  3. Limitasyon sa Kapasidad: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat sumunod sa mga naaangkop na limitasyon sa kapasidad na itinatag sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Limitasyon sa Kapasidad.

Bumalik sa Itaas ▲

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 12/22/2020 10:04 AM