Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Mga Kautusan ng Pampublikong Kalusugan

Huling pag-update ng nilalaman: 5/12/2020

NA-UPDATE: Manatiling may bisa pa ang Kautusan na Manatili-sa-Bahay ng County, at dapat sumunod sa Kautusan ng County ang lahat ng mga tao at negosyo sa Santa Clara County. Habang inihayag ng Estado noong Mayo 7, 2020 na pinaluwag ang ilang mga paghihigpit sa estado, dapat ninyong sundan ang mas mahigpit sa dalawang mga kautusan.

Basahin ang kasalukuyang Kautusan na Manatili sa Bahay, may bisa hanggang sa Mayo 31, 2020

Ibinibigay itong mga katanungan (FAQ) upang linawin ang mga ipinagbabawal at pinapayagan na mga aktibidad habang epektibo ang Kautusan na Manatili sa Bahay. Mangyaring tandaan kapag binabasa itong mga katanungan at nagpapasya kung magsumite ng isang katanungan na ang layunin ng Kautusan ay upang mapakinabangan ang bilang ng mga taong nananatili sa bahay at limitahan ang pisikal na pakikipag-ugnay hangga't maaari upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang mga pagbubukod ng Kautusan na pinapayagan na mga aktibidad ay inilaan upang maging makitid. Kung may pagdududa, dapat magkamali kayo sa pag-iwas sa isang aktibidad.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Ipinaliwanag ang Kasalukuyang Kautusan na Manatili sa

Bakit kailangan nating magpatuloy sa pagpanatili sa bahay?

Sa yugtong ito ng pandemya, kritikal na hindi dapat mawala ang pagsulong na nakamit natin sa pagkontrol ng pagkalat ng COVID-19. Tumigil na ang pagtaas ng mga naospital, ngunit mas marami pa ang kinakailangang gawin upang ligtas na mabuksan muli ang ating mga komunidad.

Ang pandaigdigang pandemya ng COVID-19 ay nasa maagang yugto pa. Madaling kumakalat ang virus, ang kapasidad ng pagsusuri ay limitado at lumalawak nang dahan-dahan, at ang pagbuo ng bakuna ay nagsisimula pa lamang. Kung masyadong mabilis nating ipaluwag ang mga paghihigpit, ang potensyal ng pagpapalawak ng pagkalat ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng ating mga residente pati na rin ang ekonomiya.

Ano ang pagkakaiba nito sa bagong kautusan at sa kautusan na kasalukuyang may bisa?

Dahil matagumpay nating pinabagal ang pagkalat ng COVID-19, pinapayagan ng Kautusan na magpapatuloy ang ilang mga negosyo at aktibidad, kabilang ang sumusunod (para sa buong listahan, basahin ang na-update na Kautusan):

 • Lahat ng mga proyekto sa konstruksyon na sumusunod sa mga Protokol ng Kaligtasan sa Proyekto ng Konstruksyon na ipinalabas bilang bahagi nitong kautusan;
 • Lahat ng mga transaksyon sa real estate;
 • Ang mga pangangalaga sa bata, mga summer camp, at mga programang pang-edukasyon at libangan na nangangalaga sa mga batang anak ng mga taong pinapayagan na magtrabaho sa labas ng kanilang mga tahanan, hangga't ang mga samahang iyon ay sumusunod sa ilang mga protokol;
 • Mga negosyo sa labas tulad ng mga alagaan ng halamanlandscaping, at agrikultura na karaniwang pinapatakbo sa labas bago ang mga kautusan na manatili sa bahay; at
 • Paggamit ng mga panlabas na pasilidad ng libangan.

Lahat ng mga negosyo na tumatakbo sa County ay dapat mag-update o gumawa ng isang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao upang ipakita ang mga bagong kinakailangan na tinukoy sa kautusan.

Kung may mga pagkakaiba sa kautusan ng lokal na Opisyal ng Kalusugan at sa kautusan ng Estado, dapat sundin ng lahat ang may mga mas mahigpit restriksyon. Sa ilang mga lugar, ang kautusan ng Estado ay mas mahigpit kaysa sa lokal na kautusan.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Buod ng Ehekutibo

Ipinagpapatuloy ng na-update na Kautusang ito ang mga paghihigpit sa karamihan ng aktibidad sa mga mahahalagang tungkulin at pangangailangan. Ngunit dahil sa pagsulong na kolektibo nating nakamit sa pagpapabagal ng pagkalat ng sakit at nalimitahan ang mga naospital, pinapahintulutan ng  Kautusan ang ilang karagdagang mga mahahalagang negosyo at aktibidad na magpapatuloy, papayagan ang ilang mga hindi gaanong mapanganib na negosyong panlabas na magpatakbo muli, at maaaring mangyari na papayagan ang ilang mga karagdagang panlabas na aktibidad kahit na ang mga ito ay hindi mahahalaga. Nagpapakilala din ang bagong Kautusan ng isang balangkas upang gabayan ang mga desisyon ng mga Opisyal ng Kalusugan tungkol sa paglawig ng pagpapaluwag ng mga paghihigpit, na nakatuon sa pagsulong na nakamit sa pagtugon sa COVID-19 at tinitiyak na may sapat na magagamit na mga mapagkukunan ng health care.

Ito ang panibagong Kautusan na papalit sa kautusan na manatili sa bahay na inilabas noong Marso 31, 2020. Tinukoy namin ang utos noong Marso 31 bilang "Naunang Kautusan" at ang Kautusan noong Mayo 4 bilang "Bagong Kautusan" o "Kautusan."

Ano ang mga pagbabago na ginagawa ng bagong Kautusan na ito?

Itong bagong Kautusan ay magkakabisa sa 11:59 pm sa Linggo Mayo 3, 2020, at mananatili na may bisa hanggang sa 11:59 pm sa Linggo Mayo 31, 2020, maliban kung babaguhin o palalawakin ito ng Opisyal ng Kalusugan.

Karamihan sa mga paghihigpit sa Naunang Kautusan ay nananatili. Gayunpaman, ang bagong Kautusan ay gumagawa ng ilang mga mahahalagang pagbabago, na naka-highlight sa ibaba:

Mahahalagang Negosyo:

 • Sa ilalim ng bagong Kautusan, maaaring magpatuloy ang lahat ng mga proyekto sa konstruksyon, kung sumunod sila sa Protokol ng Kaligtasan sa Proyekto na Konstruksyon na inilabas bilang bahagi ng Kautusan. (Pinapalitan nitong protokol ang COVID-19 Patnubay ng Kaligtasan sa Lugar ng Konstruksyon na naaangkop sa Naunang Kautusan).
 • Pinahihintulutan na magpatuloy ang mga transaksyon ng real estate na komersyal at pati na rin ng mga tirahan, ngunit may patuloy na paghihigpit sa mga personal na pagtingin at appointment.
 • Sa ilalim ng bagong Kautusan, ang mga pag-aalaga ng bata, mga summer camp, mga paaralan, at iba pang mga programang pang-edukasyon at libangan ay maaaring magpatakbo upang magbigay ng pangangalaga at pangangasiwa para sa mga bata upang maaaring ang lahat ng mga tao na nagtatrabaho sa mga mahahalagang negosyo o mga negosyo sa labas o gumagawa ng pinakamababang pangunahing operasyon ay maka-access sa pangangalaga ng bata. Ang lahat ng mga operasyong ito ay dapat sumunod sa mga paghihigpit na tinukoy sa Kautusan, kasama na ang mga ito ay maisasagawa sa matatag na grupo ng 12 o mas kaunting mga bata. Ang kategoryang ito ay napapailalim din sa Kautusan na Manatili sa Bahay ng Estado, ngunit susuriin ng Opisyal ng Kalusugan kung luluwagan pa ang paghihigpit sa  pangangalaga sa bata na alinsunod sa Estado at kung ang pagkalat ng COVID-19 ay mas lalong kontrolado na.

Mga Negosyo sa Labas:

 • Ang mga Negosyo sa Labas (tulad ng natukoy sa Kautusan at inilarawan sa ibaba) ay pinahihintulutan na magpatakbo ngayon, at ang mga tao ay pinapayagan na bumisita sa mga ito upang magsagawa ng trabaho o upang kumuha ng mga kalakal, serbisyo, o mga gamit.
 • Ang mga Negosyo sa Labas ay ang karaniwang pangunahing nagpatakbo sa labas bago ang mga Kautusan na Manatili sa Bahay, at kung saan dapat panatilihin ang pagpadistansya sa ibang tao ng hindi bababa sa anim na talampakan sa pagitan ng lahat ng tao. Kasama dito ang mga negosyong tingian sa labas tulad ng mga halamanan, mga nagbibigay ng serbisyo sa labas tulad ng mga landscaper, at mga operasyon sa agrikultura.

Mga Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao para sa mga Negosyo:

 • Lahat ng mga pasilidad ng negosyo na nagpapatakbo sa County, kabilang ang mga negosyo na gumagawa ng pinakamababang pangunahing operasyon, ay dapat sumunod sa kinakailangan upang lumikha ng isang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao. (Tandaan: ang mga aktibidad sa konstruksyon ay dapat sumunod sa mga Protokol ng Kaligtasan sa Proyekto ng Konstruksyon.)
 • Sa kanilang mga Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao, dapat na tiyakin ng mga negosyo ngayon na nakasuot ng panakip sa mukha ang mga tauhan at mga customer kapag pumapasok sa kanilang mga pasilidad (maliban sa mga customer na hindi inirerekomenda ang mga panakip sa mukha, tulad ng mga maliliit na bata).
 • Lahat ng umiiral na Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao ay dapat na ma-update upang maipakita ang mga bagong kinakailangan.
 • Hinihikayat namin ang mga negosyo na hindi pa pinapayagang magpatakbo na mag-focus sa pagpaplano upang mabisang ipatupad ang pagpadistansya sa ibang tao at mga kaugnay na mga pamamaraan sa kanilang mga pasilidad upang sila ay handa at ligtas na makapagbukas silang kapag pinahintulutan.

Mahahalagang Aktibidad at Paglalakbay:

 • Lahat ng mga paglilipat ng tirahan ay pinapayagan na magpatuloy ngayon.

Libangan:

 • Pinapayagan ng bagong Kautusan ang paggamit ng ibinabahaging mga pasilidad na libangan sa labas na hindi hihihikayat ng pagtitipon o mayroong mga madalas-hinahawakan na kagamitan. Gayunpaman, dapat sundin ng bawat isa ang anumang mga paghihigpit na ipinapatupad ng mga awtoridad ng estado o lokal. Halimbawa, ngayon, ipinagbabawal ng Kautusang Pagpanatili ng Estado ang magpapatakbo ng mga golf course.

Mga Tagapagpahiwatig ng COVID-19

 • Isasaalang-alang ng Opisyal ng Kalusugan ang pagluwag o pagpalawak ng mga paghihigpit batay sa pagsulong na kolektibo nating nakamit sa ilang mga pangunahing tagapagpahiwatig na inilarawan sa bagong Kautusan at tinukoy bilang mga Tagapagpahiwatig ng COVID-19.

 

Mga Madalas na Katanungan

Bumalik sa Itaas ▲​​​​​​

MANATILI SA BAHAY

Ano ang ginagawa ng Kautusan ng Mayo 4?

Ngayong Mayo 4, 2020, ang bagong Kautusan na ito ay pumapalit sa Kautusang Manatili-sa-Bahay ng Marso 31. Ang na-update na Kautusan ay nangangailangan na ang karamihang tao ay magpatuloy sa pananatili sa kanilang tirahan hanggang Mayo 31, 2020. Pinahihintulutan nito ang ilang mga negosyo na magbukas na dati hindi tumatakbo sa ilalim ng Kautusan noong Marso 31 at ang ilang mababang-panganib na aktibidad ay magpapatuloy. Pinapayagan pa rin kayong lumahok sa "mahahalagang aktibidad" o magtrabaho para sa isang "mahalagang negosyo" kung hindi kayo maaaring magtrabaho sa bahay. Nangangahulugan ito na pinahihintulutan kayong umalis sa inyong bahay para sa mga tinukoy na kadahilanan - tulad na tiyakin na mayroon kayong mga pangangailangan sa buhay (tinalakay nang higit pa sa ibaba) tulad ng pagkuha ng pagkain at gamot, o magsagawa ng trabaho para sa isang mahalagang negosyo na hindi makumpleto sa bahay. Pinapayagan din kayong lumabas upang alagaan ang alagang hayop o mag-ehersisyo hangga't hindi magtitipon sa isang grupo at mapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakan ng distansya sa pagitan ng ibang mga tao na hindi bahagi ng inyong pamilya o tirahan. Pinapayagan din ng bagong Kautusan ang "mga panlabas na negosyo" upang buksan ang kanilang mga pasilidad sa publiko.

Kailan magiging epektibo ang itong Kautusan? Kailan matatapos ito? 

Simula 11:59 pm ng Mayo 3, 2020, ang lahat sa County ay dapat mahigpit na sumunod sa bagong Kautusan na ito.  Magkakabisa ang bagong Kautusan na ito hanggang sa Mayo 31, 2020, ngunit ang petsang ito ay maaaring mabago ng Opisyal ng Kalusugan ng County. 

Bakit hindi pa pinapayagan na buksan ang mas maraming mga negosyo? 

Salamat sa kolektibong pagsisikap at sakripisyo ng 7 milyong residente sa buong Bay Area, nakapagsagawa tayo ng pagsulong sa pagpapabagal ng pagkalat ng bagong coronavirus, na tinitiyak na hindi masosobrahan ang ating mga ospital ng mga kaso ng COVID-19, at nagliligtas ng mga buhay. Ang pagsulong na ito ay nagbibigay-daan sa amin upang mapagaan ang ilang mga paghihigpit upang payagan ang mga mas mababang-panganib na panlabas na mga negosyo at panlabas na mga aktibidad upang magpatuloy, hangga't mahigpit silang sumusunod sa mga kinakailangan sa pagpadistansya sa ibang tao at iba pang mga proteksyon sa Kautusan.

Nagdaragdag din ang Kautusan ng ilang mga aktibidad ng negosyo sa listahan ng mahalagang negosyo, kabilang ang konstruksyon at komersyal na mga transaksyon sa real estate - na naging kritikal habang unti-unting pumapasok tayo sa isang panahon ng pinalawak na aktibidad ng pang-ekonomiya na kinakailangan ang higit pang espasyo upang mapaunlakan ang pagtaas ng pagpadistansya sa ibang tao.

Gayunpaman, sa yugtong ito ng pandemya, kailangan nating mapanatili ang karamihan ng mga paghihigpit ng pagpanatili-sa-bahay upang hindi mawala ang pagsulong na nakamit natin. Ang pag-aangat ng masyadong maraming mga paghihigpit sa lalong madaling panahon ay madaling humantong sa isang malaking pagdaluyong ng mga kaso at magreresulta sa maiiwasang pag-ospital at pagkamatay, at maaari rin itong humantong sa mas matagal na pinsala sa ekonomiya.

Mandatorya ito.  Ang Kautusan na ito ay isang ligal na Kautusan na inilabas sa ilalim ng kapangyarihan ng batas ng California.  Kayo ay kinakailangang sumunod isang krimen (isang misdemeanor) kung hindi susunod sa Kautusan.

Ito ba ay pinag-uutos o mungkahi lamang?  

Mandatorya ito.  Ang Kautusan na ito ay isang ligal na Kautusan na inilabas sa ilalim ng kapangyarihan ng batas ng California.  Kayo ay kinakailangang sumunod isang krimen (isang misdemeanor) kung hindi susunod sa Kautusan.

Nagtatrabaho ako para sa isang Mahahalagang Negosyo, tulad ng tinukoy ng bagong Kautusan.  Kailangan ko bang kumuha ng sulat mula sa aking employer upang maglakbay?

Hindi. Hindi kailangang magdala ng opisyal na dokumentasyon (at hindi naglalabas ang County ng anuman) na nagpapakita na ikaw ay hindi saklaw sa ilalim ng bagong Kautusan.  Ngunit maging handa na ipaliwanag kung hihilingin ng nagpapatupad ng batas kung bakit pinapayagan ang iyong paglalakbay sa ilalim ng Kautusan.

Ano ang ibig sabihin ng "manatili sa bahay” (shelter in place)?

Ang salitang "manatili sa bahay" ay nangangahulugang manatili sa iyong tahanan at huwag umalis maliban lang kung kinakailangan ayon sa itinalagang eksepsyon na nakalista sa Kautusan (tinalakay mas maigi pa sa ibaba).

Nabalitaan ko na mayroong kautusan sa buong estado na manatili sa bahay. Kailangan ko pa bang sumunod sa Kautusan ng Santa Clara County?

Oo.  Bilang karagdagan sa pangkalahatang utos ng estado, ang Kautusan ng Tagapangasiwa ng Kalusugan ng County noong Marso 16, 2020 ay nananatiling epektibo.  Ang lahat ng mga residente ay dapat sumunod sa mga restriksyon ayon sa Kautusan ng County at ng Estado.  Kung magkaiba ang mga restriksyon sa dalawang Kautusan, dapat sumunod sa mas mahigpit na kautusan.

Ano ang pagkakaiba ng "manatili sa bahay" at "pagpadistansya sa ibang tao"?

Ang pananatili sa bahay ay isang mas mahigpit na uri ng pagdistansya sa ibang tao. Pananatili sa bahay ay nangangahulugan ng:

 •   Kailangang manatili sa bahay
 • Maaari lamang umalis sa tahanan para sa mga "mahalagang aktibidad," o “panlabas na mga aktibidad,” upang magtrabaho para sa isang "mahalagang negosyo" o “panlabas na negosyo,” upang gumawa o mag-access ng “mahahalagang tungkulin ng gobyerno,” upang magsagawa ng mga   "pinakapayak na pangunahing operasyon" para sa iyong employer, o para sa mga "mahahalagang paglalakbay," na ang mga terminong ito ay pinaliwanag sa bagong Kautusan (maaaring tingnan din ang mga FAQ para sa mga detalye) 
 • Hindi maaaring maghost o dumalo sa anumang mga pagtitipon

Sa karagdagan, ikaw ay dapat ring magpanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakan ang agwat mula sa ibang mga tao na hindi bahagi sa iyong sambahayan; hugasan nang madalas ang mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo (o gumamit ng disimpektante ng kamay); umubo o bumahing sa isang tisyu o manggas (hindi sa inyong mga kamay); magsuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko, tulad ng inirerekomenda ng patnubay, ng Opisyal ng Kalusugan noong Abril 17, 2020, maliban kung ang isang panakip sa mukha ay hindi inirerekomenda para sa iyo (halimbawa, para sa mga batang 6 at mas bata, o sinumang may problema sa paghinga o hindi makapag-tanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong); at manatili sa bahay kung may sakit.  

Bumalik sa Itaas ▲​​​​​​

PANG-ARAW-ARAW NA MGA AKTIBIDAD

Kailangan ba akong magsuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko ako?

Sa ilalim ng Kautusan ng Mayo 4, kinakailangan kayong magsuot ng panakip sa mukha kapag nasa isang negosyo kayo (kahit na sa isang panlabas na negosyo), kabilang ang bilang ang mga empleyado o customer. Dapat mag-post ng mga palatandaan ang mga negosyo na nagpapaalala na magsuot ng isang panakip sa mukha kapag nasa kanilang pasilidad kayo. Kinakailangan din kayong magsuot ng mga panakip sa mukha habang nakasakay sa pampublikong pagbibiyahe. Sa lahat ng iba pang mga oras kapag nasa labas kayo sa publiko, malakas kayong hinikayat na magsuot ng isang panakip sa mukha alinsunod sa Kritikal na Gabay sa mga Panakip sa Mukha ng Opisyal ng Kalusugan ng Abril 17, 2020. Ang tanging mga pagbubukod ay para sa mga taong hindi ligtas ang pagsuot ng panakip sa mukha (halimbawa, mga bata 6 at mas mababa, o sinumang may problema sa paghinga o hindi makatanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong). Hindi kailangang magsuot ng panakip sa mukha kapag nag-eehersisyo sa labas, ngunit hinihikayat na magdala ng isa.

Mangyaring tandaan na ang mga panakip sa mukha na tela ay dapat magkasama sa pagpapanatili ng pagpadistansya sa ibang tao, madalas na paghuhugas ng mga kamay, at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnay sa mga tao sa labas ng inyong sambahayan kapag may sakit kayo. Ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay hindi nangangahulugang ang mga tao ay maaaring lumapit sa isa't isa; habang makakatulong ang mga panakip sa mukha na mabawasan ang pagkalat ng virus, hindi nila ito ganap na mapipigilan.

Maaari ba akong umalis sa bahay upang bisitahin ang mga kaibigan o miyembro ng pamilya sa ibang tirahan kung walang mahalagang pangangailangan o hindi ako nagsasagawa ng mahalagang aktibidad?

Hindi.  Para sa iyong kaligtasan pati na rin ang kanilang kaligtasan, hindi pinapayagan na bumisita sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya sa labas ng inyong sariling sambahayan.  Kailangan nating tulungan ang bawat isa na labanan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pananatili sa bahay.

Maaari bang manatiling bukas ang mga karaniwang lugar ng libangan sa mga gusaling apartment (tulad ng mga gym at deck sa bubong)?

Hindi. Para sa mga naninirahan sa apartment, ang sinasabing mga kinakailangan sa Kautusan na manatili sa bahay para sa "sambahayan o tirahan" ay ang kanilang sariling tirahan sa apartment, hindi ang gusali o ang buong complex. Ang mga karaniwang lugar ng libangan na ibinabahagi sa iba sa gusaling apartment o complex, tulad ng mga gym sa apartment, mga palanguyan, mga lugar ng barbecue, at mga deck sa bubong, ay dapat  isarado tulad ng iba pang pampublikong lugar ng libangan na mayroong high-touch na kagamitan o humihikayat ng pagtitipon.

Paano ang mga karaniwang lugar sa mga apartment, tulad ng ibinabahaging mga silid sa paglalaba, na kailangang ma-access ng mga residente para sa mga pangangailangan sa sanitasyon?

Ang mga residente sa apartment ay dapat pahintulutan na gumamit ng mga pasilidad na kinakailangan para sa paglilinis ng mga sambahayan at pangangailangan sa kalinisan. Ang mga nagmamay-ari ng mga gusaling apartment ay dapat mapabuti ang paglilinis ng mga madalas hawakan na mga ibabaw sa mga lugar na ito, at dapat isagawa ng mga residente ang lahat ng mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao sa Kautusan, kabilang ang pagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakang agwat sa ibang mga tao na hindi bahagi ng kanilang sariling sambahayan; paghuhugas ng kanilang mga kamay nang madalas na hindi bababa sa 20 segundo bawat oras (o paggamit ng pagdisimpekta ng kamay); pag-ubo o pagbahing sa isang tisyu o manggas (hindi sa kanilang kamay); pagsusuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko, tulad ng inirerekomenda ng patnubay, ng Opisyal ng Kalusugan noong Abril 17, 2020, maliban kung ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangang inirerekomenda para sa inyo (halimbawa, para sa mga batang 6 at mas bata, o sinumang may problema sa paghinga o hindi makapag-tanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong); at pag-iwas sa paggamit ng binahaging pasilidad kung sila ay may sakit.

Maaari ko pa bang makuha ang aking mga sulat at parsela?

Oo.  Ang mga serbisyo ng koreo at paghahatid ay maaaring magpatuloy sa pagsisilbi sa ilalim ng Kautusan.

Maaari pa ba akong bumili ng mga bagay na kailangan ko sa online at maihatid ang mga ito sa aking tirahan? 

Oo.  Pinapayagan ng Kautusan na mag-online, bumili ng mga bagay, at ihatid ang mga ito sa inyong tahanan.

Maaari ba akong lumabas para maglaba o magpalaba?

Oo.

Dapat ba akong mag-ipon ng pagkain, mga pangangailangan tulad ng tisyu, at ng mga gamot?  

Hindi.  Patuloy kang makakabili ng mga item na ito.  Ang mga tindahan na nagbebenta ng mga mahahalagang bagay tulad ng mga grocery store, parmasya, at mga tindahan ng hardware ay mananatiling bukas.  Mangyaring magpatuloy na bumili ng normal na dami ng mga kagamitan sa karaniwang iskedyul na iyong kinagawian.  Ito ay upang matiyak na mayroong sapat para sa lahat.

Paano kung hindi ako makalabas ng bahay?  Paano ako makakakuha ng mga suplay at pagkain?  

Mangyaring makipag-ugnay sa mga kaibigan, pamilya, o iba pang kilala mo na maaaring makapagbigay ng tulong.  Pinapayagan silang kumuha ng mga bagay na kinakailangan mo.  Maaari ding mag-order ng pagkain at iba pang mga suplay, at maihatid ito sa inyong tahanan.  Kung sa palagay mo ikaw ay maaaring bumili ng mga meals on wheels, tumawag sa 408-350-3246 upang simulan ang proseso ng pag-apply.

Maaari ba akong umalis ng bahay upang pumunta sa aking simbahan, sinagoga, o moske?  

Hindi. Para sa iyong kaligtasan pati na rin ang kaligtasan ng iba pang mga sumasamba, kailangan nating magtulungan para labanan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pananatili sa bahay.  Ngunit ang mga lugar ng pagsamba ay maaaring mag-alok ng remote na access sa mga serbisyo, tulad ng mga email, video streaming, o teleconference.

Paano ako makakabili ng mga hindi mahalagang produkto kung sarado ang mga tindahan?

Ang karamihan ng mga item ay maaaring bilihin sa online at maihatid sa inyong bahay, at marami pang ibang mga hindi mahalagang bagay na maaaring makuha mula sa mga nagtitingi (retailers) na pangunahing nagbebenta ng mga mahalagang bagay.

Maaari ba akong pumunta sa bar, nightclub, o teatro?  

Hindi.  Ang mga lugar ng libangan ay hindi pinapayagan na mag-operate.

Maaari ba akong pumunta sa isang restawran, café, kape o tsaa, ice cream shop, o iba pang lugar na bilihan ng pagkain? 

Oo, ngunit upang kumuha lamang ng take-out na pagkain.  Hindi ka puwedeng makakain, kumain, o uminom sa loob o sa paligid ng pasilidad.  Maaari ring maghatid ang mga pasilidad na ito.  

Maaari ko bang ilakad ang aking aso? 

Oo, ngunit hindi maaaring gumamit ng mga parke ng aso.  Siguraduhing nilalayo ang iyong sarili ng hindi bababa sa anim na talampakan mula sa iba na hindi bahagi ng iyong sambahayan. Tandaan din na ang Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit ay nagpalabas ng patnubay na nagpapayo na dapat ninyong tratuhin ang mga alagang hayop tulad ng inyong mga taong miyembro ng pamilya - huwag hayaan ang mga alagang hayop na makipag-ugnay sa mga tao o hayop sa labas ng sambahayan. Kung magkasakit ang isang tao sa loob ng inyong sambahayan, ihiwalay ang taong iyon mula sa lahat, kasama ang mga alagang hayop.

Maaari ko bang dalhin ang aking aso sa parke ng aso?  

Hindi. Ang mga parke ng aso ay mga lugar na naghihikayat sa mga tao na magtipon-tipon, at kinakailangang magsara.

Maaari ba akong pumunta sa isang vet o ospital ng alagang hayop kung may sakit ang aking alagang hayop?

Oo. Mangyaring tawagan muna upang malaman kung ang vet ay may anumang mga restriksyon na isinasagawa.

Maaari ko bang dalhin ang aking aso sa isang tagapag-ayos ng hayop? 

Ang mga klinikang beterinaryo at mga katulad na pasilidad ng healthcare ng hayop ay maaaring magbigay ng mga serbisyong pag-aayos ng hayop, at maaari ninyong gamitin ang mga serbisyong ito kung kinakailangan upang mapanatili ang kalusugan ng inyong mga hayop. Hindi pinapayagan na magpatakbo ang iba pang mga serbisyo sa pag-aayos ng hayop.

Hindi ako nagluluto - paano ba ako makakabili ng pagkain? 

Ang mga restawran, cafe, trak ng pagkain, at mga katulad na establisimiyento ay maaaring manatiling bukas upang matustusan ang mga pagkain sa publiko ngunit sa delivery o take-out lamang.  Maaari ding bumili ng mga inihandang pagkain sa mga groseriya, supermarket, sertipikadong farmers' market, convenience store, at iba pang mga nagtitingi ng pagkain.

Paano ko mai-access ang libre o murang pagkain para sa aking sarili o sa aking pamilya?  

Ang mga paaralan, mga soup kitchen, mga food bank, at iba pang mga entidad na nag-aalok ng libre o pinababang presyong pagkain sa publiko ay hinikayat na magpatuloy sa pagbibigay ng mga serbisyong ito.  Dapat i-pickup at kunin ang pagkain o i-deliver ito sa iyo.  Huwag kumain sa lugar.

Maaari ba akong magsagawa ng pagbisita na ipinag-utos ng korte sa aking mga anak?  

Oo.  May eksempsyon ang Kautusan na ito sa mga paglalakbay na ipinag-uutos ng korte o pinapatupad ng batas.

Maaari pa ba akong mag-access ng mga mahahalagang kagamitan sa aking storage unit?   

Ang mga pasilidad sa pag-iimbak ay hindi mahalagang negosyo maliban na ito ay para sa pananatili ng pinakamababang operasyon ng negosyo at para sa mga kagamitang pang medikal at kaugnay na bagay.

Kailangan kong kumuha ng pautang o magpadala ng pera - anong uri ng mga pinansiyal na institusyon ang pinapayagan na bukas?

Bilang karagdagan sa mga bangko at unyon ng kredito, maaaring magpatakbo ang mga serbisyo sa pagbabayad ng pera, mga serbisyo sa pananalapi sa mga sanglaan, mga serbisyong pag-cash ng tseke, tagapagpahiram ng pera, at mga katulad na institusyong pampinansyal. Para sa mga negosyo na naghahalo ng serbisyong pananalapi sa tingi o iba pang sangkap, ang serbisyo sa pananalapi ay maaaring bukas lamang.

Paano ako makakabili ng mga bulaklak?

Maaari kayong bumili ng mga bulaklak on-site ng isang mahalagang negosyong tingi (tulad ng isang tindahan na groserya o Farmer's Market) o isang panlabas na negosyo (tulad ng isang alagaan ng halaman o sentro ng hardin). Maaari din kayong mag-order ng mga bulaklak mula sa mga tindahan ng bulaklak para sa direktang pagpa-deliver sa isang tirahan o negosyo, ngunit ang mga tindahan ng bulaklak ay hindi maaaring magbukas ng kanilang mga tindahan.

Bumalik sa Itaas ▲​​​​​​

OPERASYON NG HEALTHCARE

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay may sakit? Kung ako o isang miyembro ng pamilya ay nangangailangan ng madaliang atensiyong medikal, maaari ba akong umalis sa bahay upang pumunta sa doktor o ospital?

Kung ikaw ay may sakit, mangyaring tawagan muna ang inyong doktor, nars hotline, o isang madaliang sentro ng pangangalaga bago pumunta sa ospital. Kung ikaw ay nagkakaroon ng emerhensiyang medical, tumawag kayo sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na silid-emerhensiya. Huwag pumunta sa silid-emerhensiya ng ospital maliban lang kung mayroon kayong isang tunay na emerhensiya. Ikaw ay maaari at dapat humingi ng payong medikal kung kayo o isang miyembro ng pamilya ay may sakit. Kung hindi ito emerhensiya, mangyaring makipag-ugnay sa inyong pangunahing tagapangalaga ng kalusugan upang matukoy ang mga susunod na hakbang. Gayundin, maaaring tumingin sa mga mapagkukunan sa online para makatulong sa pagsuri ng inyong mga sintomas kung nag-aalala kung mayroon kayo o isang mahal sa buhay ng COVID-19 na virus. Dapat tingnan ang https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html para sa karagdagang impormasyon.

Maaari ba akong makakuha ng aking mga reseta o iba pang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan? Maaari ba akong umalis ng bahay upang pumunta sa parmasya upang mapunan ang aking reseta?

Oo. Ang mga tindahan ng gamot at iba pang mga tindahan ng mga suplay ng medikal ay pinapayagan na magoperate. Kapag posible dapat kang magkaroon ng mga iniresetang gamot at mga suplay ng pangangalaga sa kalusugan na naiihatid sa inyong tahanan.

Ako ay isang medikal provider - pinapayagan ba akong manatiling bukas para sa mga hindi mahahalagang serbisyo?

Oo, kung isang tagabigay ng medikal kayo, ang inyong tanggapan ay hinikayat na manatiling bukas. Sa ilalim ng Kautusan, lahat ng mga serbisyong medikal, kabilang ang karaniwan at pag-iiwas sa sakit ay itinuturing na mahalaga. Kasama dito, ngunit hindi limitado sa, mga serbisyong pangkalusugan sa kaisipan, pagbabakuna, pagsusulit sa well-woman, mga iniksyon ng allergy, eksaminasyon sa mata, pisikal na terapy, at mga operasyon. Maliban sa mga serbisyo ng ngipin, ang pag-iwas at di-kagyat na pangangalaga ay dapat na sa pangkalahatan ay hindi maipagpaliban (mangyaring tingnan ang sumusunod na katanungan tungkol sa mga serbisyo sa ngipin). Maraming mga pagbisita ang nangangailangan ng mga pagsusulit o mga pamamaraan na dapat gawin nang personal, ngunit ang mga doktor ay hinikayat na magsagawa ng mga remote na appointment sa pamamagitan ng telepono o telemedicine kung naaangkop at maaaring gawin.

Nagpapatakbo ako ng isang pasilidad ng ngipin - dapat bang magpatuloy akong magbigay ng paglilinis at di-kagyat na serbisyo ng ngipin sa mga pasyente?

Hindi. Tulad ng inirerekomenda ng Mga Sentro ng Pag-kontrol at Pag-iwas sa Mga Sakit (CDC), ang mga pasilidad ng ngipin ay dapat na ipagpaliban ang mga elektibo na pamamaraan, operasyon, at di-kagyat na pagbisita ng ngipin, at unahin ang kagyat at emerhensiya na pagbisita. Kung ikaw ay isang pasyente, dapat mong kontakin ang inyong dentista upang magtanong tungkol sa kung ang isang serbisyo ng ngipin ay mahalaga o dapat ipagpaliban. Ang mga dentista ay dapat sumangguni sa gabay na makikita sa website ng CDC sa:https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/statement-COVID.html

Maaari ko bang ipagpatuloy ang paggamit ng reflexology, massage therapy, kiropraktika, o mga katulad na serbisyo?

Maaaring ipagpatuloy ang paggamit ng mga serbisyong ito kung ang iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan ay nagpasiya na ito ay medikal na kinakailangan para sa inyo.

Maaari pa ba akong magtungo sa aking mga appointment ng kalusugang pangkaisipan?

Oo, ang mga appointment sa kalusugan ng kaisipan ay maaaring magpatuloy. Ang mga pasyente ay dapat kumunsulta sa kanilang mga doktor kung naaangkop na magsagawa ng mga remote na appointment sa kalusugang pangkaisipan.

Maaari pa ba akong pumunta sa aking grupong paggamot ng pag-abuso ng droga o alak (hal. Alcoholics Anonymous o Narcotics Anonymous) o iba pang mga sesyon ng pagpapayo na nasa grupo?

Lahat ng mga kalahok sa mga serbisyo sa pagpapayo ng grupo ay dapat na dumalo sa mga pagpupulong na remote kung handa silang gawin ito. Ang mga grupo ay dapat gumawa ng mga paraan para sa pagsuporta na remote kung maaari. Kung ang remote na pakikilahok ay hindi maaaring gawin, ang partisipasyon sa personal ay maari sa kondisyon na may pagdistansya sa ibang tao ayon sa Kautusan, kabilang dito ay dapat panatilihin ang distansya na hindi bababa sa 6 na talampakan at paliitin ang grupo upang maiwasan ang malapitang pakikipag-ugnay ng bawat isa.

Ano ang mga mapagkukunan para sa kalusugang pangkaisipan ang magagamit para sa nakakaranas ng pagkabalisa?

Ang mga sumusunod na mapagkukunan ay magagamit upang matulungan ang mga taong maaaring nakakaranas ng pagkabalisa o tumataas na pagkabalisa ngayon:

 • 24/7 Na Sentro ng Telepono ng Behavioral Health Services Department: (800) 704-0900 
 • Linya ng Teksto ng Krisis: Mag-teksto RENEW sa 741741   
 • Hotline ng Pagpapakamatay at Krisis 24/7: (855) 278-4204   
 • Mobile Crisis Response Teams (MCRT) 
 • Nasa Gulang-BHSD MCRT: 800-704-0900  
 • Mga Bata at Kabataan-Uplift Family Services Mobile Crisis Response: 408-379-9085  
 • Kung nakakaranas ng emerhensya mangyaring tumawag kaagad sa 911. 

Nakipagtulungan din ang Departamento ng Behavioral Health Services sa Bill Wilson Center (BWC) - Center for Living with Dying upang makabuo ng isang Grief Response Team (Pangkat sa Pagtugon sa Kalungkutan). Tutugon itong pangkat sa mga pamilya at indibidwal na nawalan ng isang mahal sa buhay sa COVID-19. May magagamit na mga lisensyadong klinikal na boluntaryo at pinangangasiwaan na mga intern mula sa Center for Living with Dying at mula sa BHSD upang magbigay ng pagpapayo sa kalungkutan sa sinumang miyembro ng komunidad sa loob ng Santa Clara County.

Ang Center for Living with Dying ay ang pangunahing tagapagbigay ng serbisyo para sa pagpapayo sa kalungkutan: 408-243-0222.Ang pagpapayo sa kalungkutan ay magagamit lalo na sa mga regular na oras ng negosyo, L-B (M-F), 8 a.m. hanggang 5 p.m. Magagamit din pagkatapos ng mga oras ng negosyo at sa weekend kung kinakailangan at hiniling. 

Maaari at dapat ba akong magdonate ng dugo kung akoy malusog?

Oo, Ang mga bangko ng dugo, mga sentro ng donasyon ng dugo, at mga pagkoleksyon ay eksempted na operasyong pangkalusugan. Kung malusog ka at walang mga sintomas ng COVID-19, hinihikayat na mag-donate. Ang pangangailangan para sa sapat na mga donasyon ng dugo mula sa mga taong malusog ay kritikal.

Dapat bang isarado ang mga cafeteria sa mga ospital?

Hindi. Ang mga cafeteria ng ospital ay napapailaim sa exempsyon para sa pasilidad ng pangangalaga sa kalusugan at maaaring magbukas. Ang mga cafeteria sa ospital ay dapat na nakaayos upang matiyak ang pagitan na anim na talampakang distansya sa pagitan ng mga di-magkaugnay na indibidwal na kumukuha ng pagkain mula o kumakain sa pasilidad. Ang mga cafeteria sa ospital ay dapat dagdagan ang paglilinis at pagdisimpekta upang mabawasan ang panganib ng pagkakalantad sa sakit at hanggat maaari ay sundin ang Palatuntunan ng Pagdistansya sa Ibang Tao na tinukoy sa Kautusan. Ang mga cafeteria sa lahat ng iba pang mga pasilidad ay dapat sundin ang mga kinakailangan ng Kautusan - partikular, ang pagkain ay dapat take-out o delivery lamang, at hindi maaaring kainin sa cafeteria.

Pipigilan ba ng kautusang ito ang mga kumpanya na gumagawa ng mga bakuna at pagtesting para sa COVID-19 na magpatuloy sa kanilang operasyon?

Hindi.  Itong Kautusan ay nagbubukod ng anumang negosyo na nagsasagawa ng trabaho na may kaugnayan sa pagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan, kabilang ang mga kumpanya na nagtatrabaho sa mga bakuna at pagsubok para sa COVID-19.

Nagtatrabaho ako sa isang ospital o klinika ng medikal, ngunit hindi ako sigurado na kailangan ako.  Dapat bang magpatuloy ako sa trabaho?  Paano kung ako ay nasa 60 sa edad o higit?

Oo.  Lahat ng mga empleyado ng mga ospital, klinika, at iba pang mga organisasyon na nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan, nagbibigay ng mga serbisyo sa mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan, nagbibigay ng mga kinakailangang suplay sa mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan, o mapanatili ang mga operasyon ng pangangalaga sa kalusugan ng lahat ng uri ay maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho.  
 
Ang Kautusan ng Kalusugan ay hindi nagpapayo o nanghihikayat ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na may edad na higit 60 na humintong magtrabaho.

Bumalik sa Itaas ▲​​​​​​

PANGANGALAGA AT EDUKASYON

Maaari ko bang bisitahin ang mga mahal ko sa buhay na nasa ospital, sa nursing home, pasilidad na tirahang may pangangalaga o residential care facility?  

Maaaring bumisita sa ospital o iba pang pasilidad ng healthcare para makakuha lamang ng mga serbisyong pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyo o gamit.  Ang mga di-mahahalagang pagbisita ay hindi pinapahintulutan.  Huwag bumisita sa nursing home, bihasang pasilidad sa pag-aalaga, o pasilidad ng pangangalaga sa tirahan maliban sa layunin na magkaroon ng pangangalaga.  Ang mga taong mahigit sa 60 taong gulang ay partikular na mahina laban sa COVID-19.  

Maaari ba akong umalis sa bahay upang alagaan ang aking mga matatandang magulang o kaibigan na nangangailangan ng tulong?  O isang kaibigan o miyembro ng aking pamilya na may kapansanan?  

Oo.  Mag-ingat ng husto at siguraduhing protektahan mo sila at ang iyong sarili sa pagsunod sa mga gabay ng pagdistansya sa ibang tao tulad ng paghuhugas ng mga kamay bago at pagkatapos, paggamit ng disimpektante ng kamay, pagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakang distansya kung posible, at pag-ubo o pagbahing sa isang tisyu, magsuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko, tulad ng inirerekomenda ng patnubay, ng Opisyal ng Kalusugan noong Abril 17, 2020, maliban kung ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangang inirerekomenda para sa inyo (halimbawa, para sa mga batang 6 at mas bata, o sinumang may problema sa paghinga o hindi makapag-tanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong). 

Ano ang gagawin ko sa aking mga anak?  Kailangan akong magtrabaho.  

Pinapayagan ng Kautusan ang mga establisimiyento ng pangangalaga sa bata, mga summer camp, at mga paaralan o mga institusyon sa libangan na magbigay ng pangangalaga sa bata o pangangasiwa upang paganahin kayo na magtrabaho para sa isang mahalagang negosyo o mga panlabas na negosyo, magsagawa ng pinakamababang pangunahing operasyon para sa inyong negosyo, o magtrabaho bilang isang mahalagang empleyado ng gobyerno. Maaari din kayong gumamit ng isang nanny o babysitter upang magbigay ng pangangalaga sa bahay para sa iyong mga anak. 

Kinakailangan ba sa Kautusang ito na magsara ang mga paaralan?  

Kinakailangan ng Kautusang ito na sa pangkalahatan itigil ang mga klase sa mga pisikal na lokasyon sa County. Gayunpaman, hinihikayat ang mga paaralan na magbigay ng distansyang pag-aaral sa kanilang mga estudyante at magbigay sa mga estudyante ng libre at may bawas na presyo ng tanghalian na takeaway, o sa pamamagitan ng pagdelivery. Pinapayagan din ng Kautusan ang mga paaralan na magbigay ng pangangalaga o pangangasiwa ng mga bata upang paganahin ang mga tauhan na magtrabaho para sa mga negosyo na pinapayagan na magpatakbo sa ilalim ng Kautusan na ito o magtrabaho bilang mga mahahalagang empleyado ng gobyerno, sa kondisyon na: (1) ang mga bata ay nasa matatag na grupo ng 12 o mas kaunti; (2) ang mga bata ay hindi nagbabago mula sa isang pangkat patungo sa isa pa; (3) maraming mga grupo sa isang pasilidad ay manatili sa magkakahiwalay na silid; at (4) ang mga tagapagkaloob o tagapagturo ay mananatili lamang sa isang pangkat. 

Anong mga pasilidad sa pangangalaga ng bata ang pinapayagan na magpatakbo?

Ang mga establisimyento ng pangangalaga sa bata at iba pang mga institusyong pang-edukasyon o libangan o programa ay maaaring magpatakbo upang magbigay ng pangangalaga o pangangasiwa para sa mga bata ng lahat ng edad upang makapagtrabaho ang mga tao para sa isang mahalagang negosyo o panlabas na negosyo, makapagsagawa ng minimum na pangunahing operasyon para sa isang negosyo, o magtrabaho bilang isang mahalagang empleyado ng gobyerno — kung ang mga taong ito ay nagtatrabaho mula sa isang opisina o pasilidad ng negosyo o mula sa tahanan (halimbawa, isang doktor na gumagawa ng telemedicine mula sa tahanan).

Kailangang sumunod ang mga pasilidad sa pangangalaga sa bata sa sumusunod na mga kondisyon sa Kautusan hangga’t maaari:

 • Ang pangangalaga sa bata ay dapat isagawa sa hindi pabagu-bagong grupo ng 12 o mas kaunti. Ang "hindi pabagu-bago" ay nangangahulugang ang parehong 12 o mas kaunting mga bata ay nasa iisang pangkat bawat araw.
 • Ang mga bata ay hindi dapat magbago ng grupong kinabibilangan.
 • Kung higit sa isang grupo ng mga bata ang inaalagaan sa isang pasilidad, ang bawat grupo ay dapat nasa hiwalay na silid. Hindi makikihalubilo ang mga grupo sa bawat isa.
 • Ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa mga bata ay dapat manatiling nag-iisa sa isang grupo ng mga bata.
Bilang karagdagan sa mga kondisyon sa itaas, ang mga bata ay hindi maaaring lumipat mula sa isang pangangalaga ng bata o katulad na programa o institusyon sa isa pa na mas madalas sa bawat 4 na linggo. Sa gayon, halimbawa, ang isang bata ay maaaring dumalo sa isang programa ng summer camp tuwing 4-linggo na panahon. Hangga't maaari, ang mga bata ay dapat lamang dumalo sa mga programa na malapit sa kanilang lugar ng tirahan o lugar ng trabaho ng kanilang magulang o tagapag-alaga.

Ang mga establisimyento ng pangangalaga sa bata ay sakop din ng Kautusan ng Estado na Pagpanatili sa Lugar. Maaaring makahanap dito ng impormasyon tungkol sa mga kinakailangan ng Estado. Susuriin ng Opisyal ng Kalusugan ng County kung mapagaan ang karagdagang mga paghihigpit sa pangangalaga sa bata sa koordinasyon sa Estado at habang napipigilan ang pagkalat ng COVID-19.​

Maaari bang magpatuloy ang mga programa sa pangangalaga ng bata na may kinakailangang partisipasyon ng magulang - tulad ng isang klase ng musika ng magulang-bata o programa ng soccer ng magulang-bata?

Hindi. Ang mga programa para sa mga bata ay pinapayagan sa ilalim ng kautusan lamang kung nagbibigay ng pangangalaga o pangangasiwa para sa mga bata upang makapagtrabaho ang magulang o tagapag-alaga ng bata. Nangangahulugan ito na hindi kayo maaaring magtipon para sa mga programang pagpapahusay na may mandatoryang partisipasyon ng magulang o tagapagalaga, tulad ng programa ng musika sa magulang-anak o klase ng sining o programa ng isports sa magulang-anak. Maraming mga programa ng pagpapahusay para sa mga bata ang nagaganap nang malayuan, at hinihikayat namin sila na magpatuloy sa paggawa nito upang lumikha ng masigla at mahusay na mga birtwal na karanasan para sa mga bata.

Ako ay isang nanny. Mapapahamak ba ako kung magtrabaho?

Hindi ka magkaka-problema kung pupunta ka sa trabaho. Pinapayagan ng Kautusan ang mga nannies at tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na nangangalaga ng isang bata sa sariling tahanan ng bata upang magpatuloy sa pagtatrabaho.

Maaari ba akong mag-ayos o dumalo sa isang playgroup kasama ang aking maliit na anak?

Hindi. Ipinagbabawal pa ang mga pagtitipon ng mga tao sa labas ng inyong sambahayan, kahit na sa maliit na grupo at kahit na may pagpadistansya sa ibang tao.


Bumalik sa Itaas ▲

Patnubay para sa Graduwasyon/Pagpapahalaga ng mga Gradwado

Paano kikilalan in ng mga paaralan ang mga magtatapos at mamamahagi ng mga diploma/ sertipiko?

Basahin ang magkasamang patnubay mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County at ang Opisina ng Edukasyon ng Santa Clara County. 

Kinikilala namin ang pangangailangan para sa mga tao na mag-ugnayan at magdiwang, sa panahong ito ng pagtatapos; gayunpaman, ang mga pagtitipon ay pangunahing mga dahilan sa pagkalat ng COVID-19. Mariin naming hinihikayat ang mga tagapag-organisa na isaalang-alang ang mga "virtual" na mga pagtatapos na maaaring ganapin sa online. Ang Tanggapan ng Edukasyon ng County ng Alameda ay naglathala ng Mga Patnubay para sa Virtual na Pagtatapos dito na maaaring makakatulong.

Bilang karagdagan, ang mga sumusunod ay mga patnubay para sa pag-aalok ng pagkakataon para sa mga nagtatapos upang kunin ang kanilang mga diploma sa isang paraang pinapayagan sa ilalim ng Kautusan na Manatili sa Bahay ng County:

Pagpadistansya sa mga Mag-aaral sa Pagkilala ng Magtatapos/Pag-abot ng Diploma:

Upang magbigay ng isang pagkakataon para sa mag-aaral, na sasamahan ng kanilang mga kasambahay, na tatanggap ng diploma/sertipiko sa bakuran ng paaralan, kami ay nakikiusap na ang mga paaralan ay tumupad sa mga sumusunod na patnubay habang pinaplano nila itong mga aktibidad:

 • Para sa karamihang mga paaralan, batay sa bilang ng mga magtatapos na mag-aaral at ang lugar kung saan ibibigay ang mga diploma, ang tiyempo ng pag-abot ng diploma ay dapat na hiwa-hiwalay upang matiyak na mapanatili ang pagpadistansya sa ibang tao at walang sinumang nagtitipon.
 • Limitahan ang bilang ng mga tao na maaaring sumama sa mag-aaral sa lugar, na papayagan ang mga magulang/tagapag-alaga lamang at mga kapatid (mga kasalukuyang nakatira lang sa sambahayan ng mag-aaral).
 • Tiyakin na isang pamilya lamang sa bawat pagkakataon ang lalapit sa mesa/lugar ng pagtatapos kung saan tatanggap ng diploma ang mag-aaral.
 • Tiyakin na ang bawat pamilya ay magpapanatili ng distansya mula sa lahat ng ibang tao, na may agwat na hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo. Mas malaking agwat ay mas mabuti.
 • Tiyakin na ang lahat ng pag-aabot ng diploma ay gaganapin sa labas, kung maaari.
 • Siguraduhin na ang mga kawani ng paaralan ay nagsasagawa rin ng pagpadistansya sa ibang tao, at magkakahiwalay na may agwat ng hindi bababa sa 6 na talampakan.
 • Ang pagpaplano para sa pag-abot ng diploma ay dapat gawin sa isang paraan na masisigurong walang pagtitipon ng mga manonood/tagamasid sa mga kalye, sa mga paradahan, o sa mga lugar na nakapaligid sa lokasyon ng kaganapan
 • Tiyaking pinayuhan ang mga pamilya at kawani na magsuot ng mga tela na panakip sa mukha.
 • Tiyakin na maraming mga lugar ng hugasan ng kamay sa lokasyon at/o mga lugar ng pag-sanitize ng kamay na magagamit ng mga estudyante at mga kawani para makapaghugas ng kanilang mga kamay pagpasok at paglabas.
 • Ipaalam sa mga pamilya at mga mag-aaral na dapat silang umalis kaagad sa bakuran ng paaralan pagkatapos nilang tanggapin ang kanilang diploma.
 • Kung ang mga pamilya ay magmamaneho ng kanilang mga sasakyan papunta sa lokasyon ng pagtatapos, hilingin na ang mga pamilya ay magparada at maghintay hangga’t matawag nang tumuloy. Tiyakin na hindi sila aalis sa kanilang sasakyan hangga’t natawag.
 • Dapat paalalahanan ang mga mag-aaral at kawani na HUWAG makikilahok sa pagdiriwang kung sila ay may sakit (kung mayroon silang bagong ubo, mga reklamo ng namamagang lalamunan, o igsi ng paghinga, o may lagnat).
 • Kumonsulta sa lokal na nagpapatupad ng batas, lalo na kung ang grupo ng mga sasakyan ay maaaring patungo sa isang destinasyon nang sabay-sabay; sumusunod sa anumang patnubay na ibinigay ng lokal na nagpapatupad ng batas
 • Kung maglalakad o magbibisikleta ang mga pamilya sa lokasyon ng pagtatapos, siguraduhing magkakaroon ng isang ligtas na lugar ng pag-aantayan kung saan maaaring magpadistansya sa ibang tao ang mga grupo habang naghihintay na matawag. Gumamit ng tisa, upuan, at/o tape upang magtalaga ng mga lugar para sa paghihintay ng mga pamilya.
 • Orasan nang naaangkop ang kaganapan upang matiyak na hindi maghihintay ng matagal ang mga pamilya sa kanilang mga sasakyan o sa lugar ng pag-aantayan, na maaaring maghikayat ng pagtitipon.


Bumalik sa Itaas ▲

Mga Negosyo

Kailangan bang magsara ang lahat ng mga opisina ng negosyo at mga tindahan?

Hindi.  Ang mga "Mahahalagang Negosyo" at mga “panlabas na Negosyo” ay maaaring panatilihing bukas ang kanilang mga pasilidad upang magpatuloy sa pagbibigay ng mga mahahalagang serbisyo at produkto sa publiko.  Maaaring umalis ang mga empleyado sa bahay upang pumunta sa mga trabahong ito.  Ngunit ang lahat ng mga negosyo, kabilang ang mga mahalaga at ang mga panlabas, ay kinakailangan upang mai-maximize ang bilang ng mga empleyado na nagtatrabaho sa bahay at ipasok lamang ang mga empleyado na hindi maaaring makakagawa ng kanilang trabaho sa bahay. Ang mga hindi “mahahalagang negosyo” o “panlabas na negosyo,” na nakatukoy sa Kautusan, ay dapat tumigil sa lahat ng mga aktibidad sa kanilang mga pasilidad sa loob ng County, maliban na magbigay ng pinakamababang pangunahing operasyon, tulad ng pagpapanatili ng halaga ng imbentaryo ng isang negosyo, panatilihing ligtas ang lugar ng negosyo, tinitiyak na ang mga empleyado ay maaaring gumana nang malayuan, o pagbibigay para sa pagdelivery ng umiiral na imbentaryo sa mga tirahan o negosyo. Hindi kasama sa pinakamababang pangunahing operasyon ang pag-pickup sa bangketa o “curbside pickup”. Ang mga empleyado ay maaaring magtrabaho sa bahay.

Ano ang "Mahahalagang Negosyo"?

Ang sumusunod ay sipi mula sa Kautusan na naglilista ng mga "Mahalagang Negosyo": 

 1. Mga Operasyong Pangangalaga sa Kalusugan at mga negosyo na nagpapatakbo, nagpapanatili, o nag-aayos ng mga Mahahalagang Imprastraktura;  
 2. Ang mga tindahan ng groserya, sertipikadong merkado ng mga magsasaka, sakahan at tindahan ng gulay, supermarket, mga bangko ng pagkain, mga convenience store, at iba pang mga tindahan na nakikibahagi sa tingi ng pagbebenta ng di-handang pagkain, de-latang pagkain, tuyong kalakal, hindi inuming nakalalasing, sariwang prutas at gulay, suplay ng alagang hayop, sariwang karne, isda, at manok, pati na rin ang mga produkto sa kalinisan at mga produktong consumer ng sambahayan na kinakailangan para sa personal na kalinisan o pang-tahanan, kalinisan, o pagpapatakbo ng mga tirahan.  Ang mga negosyo na kasama sa sub-parapo na ito (ii) ay ibinibilang ang mga tindahan na nagbebenta ng maraming mga kategorya ng mga produkto sa kondisyon na nagbebenta sila ng isang makabuluhang halaga ng mga mahahalagang produkto na tinutukoy sa sub-parapo, tulad ng mga tindahan ng alak na nagbebenta rin ng kinakailangang dami ng pagkain.
 3. Pagtatanim o pag-aani, kabilang ang pagsasaka, bakahan, at pangingisda;  
 4. Ang mga negosyong nagbibigay ng serbisyo sa pagkain, tirahan, at serbisyong panlipunan, at iba pang mga pangangailangan ng mga mahihirap at mga nangangailangan;  
 5. Ang konstruksyon, ngunit pinapayagan lamang sa ilalim ng Kautusan ng Pagpanatili ng Estado at alinsunod lamang sa mga Protokol ng Kaligtasan sa Konstruksyon na nakalista sa mga Apendiks B1 at B2 at isinama sa Kautusan sa pamamagitan ng sanggunian.  Ang mga proyektong pampublikong gawain ay dapat ding isailalim sa mga Apendiks B1 at B2, maliban kung ang ibang mga protokol ay tinukoy ng Opisyal ng Kalusugan;
 6. Mga diyaryo, telebisyon, radyo, at iba pang mga serbisyo sa media;  
 7. Ang mga istasyon ng gas at suplay ng kotse, pag-aayos ng kotse (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, para sa mga kotse, trak, motorsiklo at motorized scooter), at mga pagbebenta ng kotse, ngunit para lamang sa layunin ng pagbibigay ng mga serbisyo ng suplay ng kotse at pag-ayos ng kotse (at hindi, sa pamamagitan ng halimbawa, ang mga benta ng kotse o paghugas ng kotse).  Itong sub-parapo (vii) ay hindi naghihigpit sa on-line na pagbili ng mga sasakyan kung ihahatid ito sa isang tirahan o sa Mahalagang Negosyo;
 8. Mga tindahan ng pag-ayos at suplay ng bisikleta;
 9. Mga bangko at mga kaugnay na institusyong pinansyal;
 10. Ang mga nagbibigay ng serbisyo na nagpapahintulot sa mga transaksyon ng real estate sa tirahan (kabilang ang mga pagrenta, pag-upa, at mga benta sa bahay), kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga ahente ng real estate, mga ahente ng escrow, mga notaryo, at mga kumpanyang titulo, sa kondisyon na ang mga appointment at iba pang mga panonood sa tirahan ay dapat mangyari lamang na birtwal, o kung ang isang birtwal na pagtingin ay hindi magagawa, sa pamamagitan ng appointment na hindi hihigit sa dalawang mga bisita sa isang oras na naninirahan sa loob ng parehong sambahayan o tirahan at isang indibidwal na nagpapakita ng tirahan (maliban na sa pagbisita ng tao ay hindi pinapayagan kapag ang naninirahan ay nanatili pa rin sa tirahan);
 11. Mga tindahan ng Hardware;  
 12. Ang mga tubero, elektrisyan, tagapagpatay, at iba pang mga nagbibigay ng mga serbisyo na kinakailangan upang mapanatili ang ayos na tirahan, kalinisan, at/o operasyon ng mga tirahan at mga Mahahalagang Negosyo;
 13. Ang mga negosyong nagbebenta ng mga serbisyo sa pagpapakoreo at pagpapadala, kabilang ang mga post office box;  
 14. Ang mga institusyong pang-edukasyon — kabilang ang mga pampubliko at pribadong mga paaralan ng K-12, kolehiyo, at unibersidad — para sa mga layunin ng pagpapadala ng materyales para sa online na pag-aaral, o kung pinapayagan sa ilalim ng sub parapo xxvi, sa kondisyon na isinagawa ang pagdistansya sa ibang tao na anim na talampakan sa pagitan ng bawat tao;
 15. Ang mga labahan, mga drycleaner, at mga serbisyo sa paglalaba;  
 16. Ang mga restawran at iba pang mga pasilidad na naghahanda at nagsisilbi ng pagkain, ngunit para sa delivery o take out lamang.  Ang mga paaralan at iba pang mga entidad na karaniwang nagbibigay ng libreng pagkain sa estudyante o ng miyembro ng publiko ay maaaring magpatuloy sa kanilang operasyon sa ilalim ng Kautusan sa kondisyon na ang pagkaing ibinibigay sa mga estudyante o mga miyembro ng publiko ay pang pick-up at take-out lamang.  Ang mga paaralan at iba pang mga institusyon na nagbibigay ng mga serbisyo ng pagkain sa ilalim ng eksempsyon na ito ay hindi dapat pahintulutan na kainin sa lugar kung saan ito ay ibinigay, o sa anumang iba pang lugar ng pagtitipon;
 17. Mga tagabigay ng serbisyo sa libing, mga punerarya, mga sementeryo, at mga kremahan, hangga't kinakailangan para sa transportasyon, paghahanda, o pagproseso ng mga katawan o bangkay;   
 18. Ang mga negosyong nagbibigay sa iba pang mga Mahahalagang Negosyo ng suporta o suplay na kinakailangan upang mapatakbo, ngunit sa abot lamang ng pagsuporta nila o pagbibigay nito sa mga Mahahalagang Negosyo.  Ang pagbubukod na ito ay hindi dapat gamitin bilang batayan para sa pakikipag-ugnay sa mga pagbenta sa pangkalahatang publiko mula sa mga tindahan ng tingi;
 19. Ang mga negosyong mayroong pangunahing tungkulin sa pagpapadala o paghahatid ng mga pamilihan, pagkain, o iba pang mga kalakal nang direkta sa mga tirahan o negosyo.  Itong pagbubukod ay hindi dapat gamitin upang payagan ang paggawa o pagpupulong ng mga di-mahahalagang produkto o para sa iba pang mga tungkulin bukod sa mga kinakailangan sa operasyon ng paghahatid; 
 20. Ang mga eroplano, taksi, kumpanya ng pag-renta ng kotse, serbisyo ng rideshare (kasama ang ibinahaging mga bisikleta at scooter), at iba pang mga pribadong tagapagbigay ng transportasyon na nagbibigay ng mga serbisyo sa transportasyon na kinakailangan para sa mga Mahahalagang Aktibidad at iba pang mga layunin na pinahihintulutang awtorisado sa Kautusang ito;  
 21. Mga negosyong batay sa tirahan katulad ng pag-aalaga ng mga matatanda, na may edad, mga bata, at mga alagang hayop;  
 22. Mga pasilidad na tirahan at kanlungan para sa mga matatanda, may edad at mga bata;  
 23. Ang mga serbisyong pang-propesyonal, tulad ng ligal, notaryo, o mga serbisyo sa accounting, kung kinakailangan upang makatulong sa pagsunod sa mga hindi pinipili, ligal na kinakailangang aktibidad o kung na-uugnay sa  kamatayan o kawalan ng kakayahan;  
 24. Mga serbisyo upang matulungan ang mga indibidwal sa paghahanap ng trabaho sa mga Mahahalagang Negosyo;   
 25. Ang mga serbisyo ng paglipat na nagbibigay-daan sa mga paglilipat ng tirahan o komersyal na pinapayagan sa ilalim ng Kautusang ito; at  
 26. Mga establisimyentong Pangangalaga sa Bata, mga summer camp, at iba pang mga institusyong pang-edukasyon o libangan o programa na nagbibigay ng pangangalaga o pangangasiwa sa mga bata ng lahat ng edad  na nagbibigay-daan sa mga may-ari, empleyado, boluntaryo, at mga kontratista para sa mga Mahahalagang Negosyo, mga Mahahalagang Tungkulin sa Gobyerno, mga Panlabas na Negosyo, o mga Pinakamababang Pangunahing Operasyon upang magtrabaho ayon sa pinapayagan sa ilalim ng Kautusang ito. Hangga't maaari, ang mga operasyon na ito ay dapat sumunod sa mga sumusunod na kondisyon:  
  1. Dapat nilang isagawa sa matatag na mga grupo ng 12 o mas mababang bilang ng mga bata ("matatag" ay nangangahulugang ang parehong 12 o mas mababang bilang ng mga bata ay nasa parehong pangkat bawat araw). 
  2. Ang mga bata ay hindi dapat magbago ng grupong kinabibilangan. 
  3. Kung higit sa isang grupo ng mga bata ang inaalagaan sa isang pasilidad, ang bawat grupo ay dapat nasa hiwalay na silid. Hindi makikihalubilo ang mga grupo sa bawat isa. 
  4. Ang mga tagapagbigay o nagtuturo ay dapat manatiling nag-iisa sa isang grupo ng mga bata. 

Maingat na susubaybayan ng Opisyal ng Kalusugan ang pagbabago ng kalagayan sa kalusugan ng publiko pati na rin ang anumang mga pagbabago sa Kautusan ng Pagpanatili ng Estado.  Kung sakaling luwagan ng Estado ang mga paghihigpit sa pangangalaga sa bata at mga kaugnay na institusyon at programa, isasaalang-alang ng Opisyal ng Kalusugan kung kaparehong luluwagan ang mga paghihigpit na ipinataw ng Kautusang ito. 

Paano kung ang aking negosyo ay hindi itinuturing na isang mahalagang negosyo o panlabas na negosyo?  Kinakailangan ba sa Kautusang ito na isara ko ang aking pasilidad ng negosyo?

Oo, pinag-uutos nito, maliban sa mga sumusunod na "Pinakamababang Pangunahing Operasyon," na nakatukoy sa mga sumusunod na sipi mula sa seksyon 16.g ng Kautusan: 

Ang pinakamababang kinakailangang aktibidad upang mapanatili at maprotektahan ang halaga ng imbentaryo at pasilidad ng negosyo; matiyak ang seguridad, kaligtasan, at kalinisan; proseso ng suweldo at mga benepisyo ng empleyado; magbigay para sa paghahatid ng umiiral na imbentaryo nang direkta sa mga tirahan o negosyo; at mga kaugnay na tungkulin. Para sa kalinawan, hindi pinapayagan ng seksyong ito na ang mga negosyo ay magbigay sa mga customer ng pag-pickup sa bangketa. Ang pinakamababang kinakailangang aktibidad upang mapadali ang mga may-ari, empleyado, at mga kontratista ng negosyo na makapagpatuloy upang magtrabaho nang malayuan mula sa kanilang mga tirahan, at upang matiyak na maihatid ng negosyo ang serbisyo nito nang malayuan.

Maliban sa pagpapanatili ng pinakamababang pangunahing operasyon, ang mga empleyado ay maaari lamang gumawa nang malayuan mula sa kanilang mga tirahan.  Ang sinumang mga empleyado na nasa lugar ng trabaho ay dapat na sundin na mahigpit ang mga kinakailangang pagdistansya sa ibang tao ng Kautusan, kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa isa't isa (maliban kung hindi naaayon sa tungkulin sa trabaho), madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o paggamit ng isang epektibong pagdisimpektante ng kamay, pagtatakip ng mga ubo at bahing, pagsusuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko, tulad ng inirerekomenda ng patnubay, ng Opisyal ng Kalusugan noong Abril 17, 2020, maliban kung ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangang inirerekomenda para sa inyo (halimbawa, para sa mga batang 6 at mas bata, o sinumang may problema sa paghinga o hindi makapag-tanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong); at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng sambahayan kapag may sakit na may mga sintomas ng COVID-19 (tingnan https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html). Dapat din kayong maghanda, mag-post, at magpatupad ng isang protokol ng pagpadistansya sa ibang tao (tingnan ang seksyon 16.h at Apendiks A ng Kautusan) para sa anumang pasilidad kung saan nagsasagawa ng pinakamababang pangunahing operasyon, at dapat kayong magbigay ng isang kopya ng protokol sa bawat empleyado.

Sinabi sa akin ng aking lokal na ahensya ng pagpapatupad ng batas na hindi ko maaring patakbuhin ang aking pasilidad sa negosyo sa ilalim ng naunang kautusan na manatili-sa-bahay. Naniniwala ako na pinahihintulutan akong magpatakbo sa ilalim ng Kautusan ng Mayo 4. Kailangan ko ba ng pahintulot mula sa County na muling buksan ang aking negosyo?

Hindi. Kung ang inyong negosyo ay kwalipikado bilang isang mahalagang negosyo o isang panlabas na negosyo na tinukoy sa Kautusan ng County noong Mayo 4, maaaring mabuksan ang inyong negosyo kung sumunod kayo sa mga naaangkop na mga kinakailangan ng Kautusan (tulad ng pagpapatupad ng pagpadistansya sa ibang tao o protokol ng kaligtasan sa konstruksyon at pagsunod sa mga pangangailangan ng pagpadistansya sa ibang tao) at kung ang inyong negosyo ay pinapayagan na magpatakbo sa ilalim ng Kautusan na Manatili sa Bahay ng Estado at iba pang naaangkop na mga batas. Hindi nagbibigay ang County ng anumang uri ng nakasulat na pahintulot para sa muling pagbukas ng mga negosyo, at ang mga negosyo ay hindi kailangang kumuha ng pahintulot mula sa County na gawin ito. Responsibilidad ng bawat negosyo na sumunod sa Kautusan ng Mayo 4 (at anumang iba pang naaangkop na mga batas). Napapailalim sa pagpapatupad ang anumang paglabag sa Kautusan ng Mayo 4 ang anumang desisyon ng mga negosyo na magbukas muli.​

Nagtatrabaho ako para sa Apple, Google, o isa pang malaking kumpanya ng teknolohiya na nagbibigay ng mga produkto at serbisyo kritikal na kinakailangang ma-access ng publiko.  Ganap na isasara ba ang aking kumpanya?

Hindi. Ngunit ang karamihan sa mga empleyado ng mga kumpanyang ito ay kailangang magtrabaho sa bahay. Ang mga empleyado lamang ng mga kumpanyang ito na maaaring makapasok sa trabaho ay: (i) mga empleyado na kinakailangan upang mapanatili ang pinakamababang pangunahing operasyon na inilarawan sa Kautusan; o (ii) mga empleyado na kinakailangan upang magtrabaho sa lugar ng trabaho upang mapatakbo, mapanatili, o ayusin ang mga Mahahalagang Imprastraktura (ibig sabihin, mahahalagang pandaigdig, pambansa, at lokal na imprastraktura para sa internet, serbisyo sa computing, imprastraktura ng negosyo, komunikasyon, at mga serbisyong nakabase sa web para sa komunidad) at kung sino ang hindi maaaring magsagawa ng kanilang trabaho sa bahay.

Ang sinumang mga empleyado na nasa lugar ng trabaho ay dapat na sundin na mahigpit ang mga kinakailangang pagdistansya sa ibang tao ng Kautusan, kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa isa't isa (maliban kung hindi naaayon sa tungkulin sa trabaho), madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o paggamit ng isang epektibong pagdisimpektante ng kamay, pagtatakip ng mga ubo at bahing, pagsusuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko, tulad ng inirerekomenda ng patnubay, ng Opisyal ng Kalusugan noong Abril 17, 2020, maliban kung ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangang inirerekomenda para sa inyo (halimbawa, para sa mga batang 6 at mas bata, o sinumang may problema sa paghinga o hindi makapag-tanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong); at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng sambahayan kapag may sakit na may mga sintomas ng COVID-19 (tingnan https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html). Dapat din kayong maghanda, mag-post, at magpatupad ng isang protokol ng pagpadistansya sa ibang tao (tingnan ang seksyon 16.h at Apendiks A ng Kautusan) para sa anumang pasilidad kung saan nagsasagawa ng pinakamababang pangunahing operasyon, at dapat kayong magbigay ng isang kopya ng protokol sa bawat empleyado.

Kinakailangan ba ng Kautusan na itigil ng mga negosyo ang trabaho na kinakailangan sa aming sistema ng pangangalaga sa kalusugan?

Hindi.  Ang Kautusan ay nagbubukod ng anumang negosyo na nagsasagawa ng trabaho na may kaugnayan sa paghahatid ng pangangalaga sa kalusugan, kabilang ang mga ospital, klinika, mga lokasyon ng pagsubok ng COVID-19, mga dentista, parmasya, mga bangko ng dugo at mga pagkoleksyon ng dugo, mga kumpanya ng parmasyutiko at biotechnology, iba pang mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan, mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan, mga tagapagbigay ng serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan sa bahay, mga nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan ng isip, at pangangalaga sa beterinaryo at lahat ng mga serbisyong pangkalusugan na ibinigay sa mga hayop.

Maaari bang mapanatili ng aking kumpanya ang mga lab sa ilalim ng Kautusang ito?

Depende.  Maaaring gumana lamang ang inyong lab kung nagsasagawa ito ng trabaho na binubukod sa Kautusan na ito.  Kung hindi man, pinahihintulutan kayo at ang inyong mga empleyado na gumawa ng pinakamababang pangunahing operasyon sa lugar ng inyong trabaho, at dapat sundin na mahigpit sa mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao ng Kautusan, kasama ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa isa't isa, madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig para sa hindi bababa sa 20 segundo o paggamit ng isang epektibong pagdisimpekta ng kamay, pagtatakip ng mga ubo at bahing, pagsusuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko, tulad ng inirerekomenda ng patnubay, ng Opisyal ng Kalusugan noong Abril 17, 2020, maliban kung ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangang inirerekomenda para sa inyo (halimbawa, para sa mga batang 6 at mas bata, o sinumang may problema sa paghinga o hindi makapag-tanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong); at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng sambahayan kapag may sakit na may mga sintomas ng COVID-19 (tingnan www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html). Dapat din kayong maghanda, mag-post, at magpatupad ng isang protokol ng pagpadistansya sa ibang tao (tingnan ang seksyon 16.h at Apendiks A ng Kautusan) para sa anumang pasilidad kung saan nagsasagawa ng pinakamababang pangunahing operasyon, at dapat kayong magbigay ng isang kopya ng protokol sa bawat empleyado. Bukod doon, ang mga empleyado ay hindi maaaring nasa lokasyon ng inyong mga lab.

Pinapayagan ba ang mga non-profit na organisasyon na magpatuloy sa pagpapatakbo?

Oo, kung sila ay isang mahalagang negosyo o panlabas na negosyo, o kung nagkontrata sila sa isang institusyon ng gobyerno at nagbibigay ng isang mahalagang tungkulin ng gobyerno. Ang mga non-profit na pinapayagan na magpatuloy sa pagpapatakbo na kabilang, halimbawa, mga pamamahagi ng pagkain, mga samahan na nagbibigay ng pabahay para sa mga walang tirahan na residente, at mga samahan na nagbibigay ng iba pang kritikal na serbisyo. Ang ibang samahang non-profit ay hindi maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo ng kanilang mga pasilidad, maliban na magbigay ng pinakamababang pangunahing operasyon, tulad ng pagpapanatili ng halaga ng imbentaryo, pagpapanatiling ligtas sa lugar, na nagbibigay ng paghahatid ng umiiral na imbentaryo sa mga tirahan o negosyo, o pagtiyak na ang mga empleyado ay maaaring magtrabaho nang malayuan. Ang lahat ng mga empleyado ay maaari ring magtrabaho nang malayuan mula sa kanilang mga tirahan.

Paano kung ang ilan sa mga ginagawa ng aking negosyo sa pasilidad ay mahalaga at ang ilan ay hindi kinakailangan?

Ang mga negosyong nagsasama ng isang sangkap na mga Mahahalagang Negosyo sa kanilang mga pasilidad kasama ang mga hindi mahahalagang sangkap ay dapat na “bawasan” ang kanilang mga operasyon na in-person sa bahagi ng Mahalagang Negosyo lamang. Halimbawa, kung 20% ng kapasidad ng pagggagawa sa inyong negosyo ay nakatuon sa mga mahahalagang produkto, at ang 80% ng kapasidad ay nakatuon sa mga di-mahahalagang produkto, maaari lamang magpatakbo sa 20% na kapasidad. Ang isang pagbubukod sa panuntunang ito ay ang mga tindahan ng tingi na pinahihintulutan na manatiling bukas sa ilalim ng Kautusan ay hindi kinakailangang magbawas at maaaring panatilihing bukas ang kanilang buong mga tindahan ng tingi.

Paano kung bahagi, ngunit hindi lahat, ng aking negosyo sa tingi ay isang "mahahalagang negosyo" tulad ng nakatukoy na salita sa Kautusan?

Para sa mga negosyong tingi na kasama sa loob ng seksyon 16.f.ii ng Kautusan (mga tindahan na nagbebenta ng pagkain, kalinisan, at ilang mga produktong konsumidor), kung hindi bababa sa 25% ang total na lugar ng sahig na regular na ginagamit ng inyong tindahan para sa mga benta ng produkto ay kasalakuyang ginagamit para sa mga produktong nakatukoy sa seksyon 16.f.ii, kung gayon ang tindahan ay maaaring manatiling bukas sa publiko. Para sa mga tindahan na kasama sa loob ng iba pang mga kategorya ng mga mahahalagang negosyo, kung higit sa 50% ang total ng lugar ng sahig na regular na ginagamit para sa mga benta ng produkto ay kasalakuyang inookupahan ng mga produkto na nauugnay sa kategoryang mahalagang negosyo, kung gayon ang tindahan ay maaaring manatiling bukas sa publiko. Ang seksyon ng Kautusan na nagsasabi na ang mga negosyo na may parehong mga mahahalagang at hindi mahahalagang sangkap ay dapat "pababain ang kanilang operasyon sa sangkap na Mahahalagang Negosyo lamang" ay hindi nalalapat sa mga tindahan ng tingi.

Nagpapatakbo ako ng isang "tindahan na big box" na nagbebenta ng ilang damit bukod sa mga pamilihan at mga produktong kalinisan. Maaari ko bang panatilihin bukas ang bahagi ng aking tindahan na nagbebenta ng damit?

Oo.  Kung ang inyong tindahan ay nagbebenta ng isang makabuluhang halaga ng mga produktong groserya at kalinisan, maaaring panatilihing bukas ang inyong buong tindahan.

Maaari ko bang patakbuhin ang aking tindahan ng alak?

Maaari panatilihing bukas ang tindahan ng alak kung nagbebenta rin ito ng makabuluhang halaga ng mga produkto tulad ng pagkain, at paglilinis ng sambahayan at mga personal na bagay sa kalinisan. Sa partikular, hindi bababa sa 25% ng kabuuang lugar ng sahig na regular na ginagamit ng inyong tindahan para sa pagbenta ng produkto ay dapat na sakupin ng mga produktong tinutukoy sa seksyon 16.f.ii ng kautusan, tulad ng pagkain at mga item sa personal na kalinisan.

Nagpapatakbo ako ng isang tindahan na higit sa lahat ay nagbebenta ng mga hindi mahalagang kalakal, ngunit nagbebenta din ng isang maliit na halaga ng mga mahahalagang kalakal tulad ng mga produktong pagkain at kalinisan. Maaari ko bang ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga produkto sa mga mamimili sa aking tindahan?

Hindi. Kung hindi kayo nagbebenta ng isang makabuluhang halaga ng mga kalakal tulad ng pagkain, kalinisan, o paglilinis na mga produkto, hindi mapapanatiling bukas ang inyong tindahan. Ang inyong tindahan ay maaaring maghatid ng mga item nang direkta sa mga tirahan ng mga mamimili.  Maliban dito, maaari lamang mapanatili ang pinakamababang pangunahing operasyon, tulad ng seguridad at pag-iingat sa imbentaryo.

Ano ang dapat kong gawin kung pinapunta ako ng aking employer sa trabaho?

Maraming mga negosyo ang hindi pinapayagan na mag-operate sa ilalim ng Kautusan na ito.  Ang mga mahahalagang negosyo, tulad ng nakatukoy sa Kautusan na ito, ay pinahihintulutan (at hinihikayat) na magpatuloy sa kanilang operasyon.  Pinahihintulutan na magpatakbo ang mga panlabas na negosyo, tulad ng nakatukoy sa itong Kautusan. Kung ang iyong trabaho ay hindi isang mahalaga o panlabas na negosyo, hindi ka pinapayagan na pumunta sa trabaho at hindi ka papupuntahin ng iyong employer maliban sa limitadong pinakamababang pangunahing operasyon tulad ng pagpapanatili ng halaga ng imbentaryo ng isang negosyo, pagpapanatilihing ligtas ang lugar ng negosyo, o pagtiyak na ang mga empleyado ay maaaring magtrabahong malayuan.  Hindi ipinagbabawal ng Kautusan ang sinuman na magtrabaho sa bahay.  Maaaring hilingin ka ng iyong employer na magtrabaho sa bahay - at magagawa ito - kung pinahihintulutan ito ng iyong trabaho.

Maaari bang magpatuloy ang operasyon ng mga tindahan ng bisikleta?

Oo, ang mga tindahan ng pag-aayos ng bike ay itinuturing bilang isang mahalagang negosyo (kapareho ng mga pag-aayos ng kotse) dahilang ito ay kinakailangan upang mapadali ang mga mahahalagang paglalakbay.

Maaari bang magpatuloy ang pagbibigay ng aking kumpanya ng mga serbisyong janitorial?

Oo, pinapayagan ang mga serbisyo ng janitorial dahil kinakailangan para sa kalusugan at kalinisan.

Maaari bang manatiling bukas ang mga groserya, farmers market, at tindahan ng pagkain?

Oo.  Ang mga tindahan ng groserya, sertipikadong merkado ng mga magsasaka, sakahan at tindahan ng gulay, supermarket, mga bangko ng pagkain, mga convenience store, at iba pang mga tindahan ng pagkain na nagbebenta ng mga item ng pagkain at inuming hindi nakalalasing ay hinihikayat na manatiling bukas upang magbenta ng mga item ng pagkain at mga suplay ng alagang hayop sa publiko. Ang seksyon 6 ng Kautusan ay nagpapatupad ng lahat ng mga negosyo na pinayagang magpatakbo sa ilalim ng Kautusan na sumunod sa anumang mga kinakailangan sa tiyak na industriya na inilabas ng Opisyal ng Kalusugan na may kaugnayan sa COVID-19. Matatagpuan dito ang mga kinakailangan ng Opisyal ng Kalusugan para sa mahahalagang tindahan ng tingi at groserya, mahahalagang manggagawa, at pasilidad ng pagkain. Kapag bumibisita sa mga lugar na ito, dapat tulungan ang nagtitingi na mapanatili ang Mga Kahilingan ng Pagdistansya sa Ibang Tao, kasama ang habang ikaw ay namimili at nakatayo sa pila.

Nagpapatakbo ako ng pasilidad sa pagkain - anong mga gawain ang dapat kong sundin upang mapanatiling ligtas ang aking mga parokyano?

Kung naghahain kayo ng pagkain, dapat gawin ito sa pamamagitan ng takeaway o pangdelivery lamang. Kailangan din mag-post, magpatupad, at mamahagi ng isang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao, na na-update upang ipatupad ang mga panakip sa mukha ay isuot ng lahat ng mga empleyado at customer sa inyong pasilidad (maliban sa mga hindi inirerekomenda ang mga panakip sa mukha, tulad ng mga maliliit na mga bata). Bilang karagdagan, dapat ninyong:

Ipatupad ang mga kinakailangan at pinakamahusay na pamamaraan sa "Mga Pamamaraan sa Pagbawas ng Panganib ng COVID-19 para sa mga Pasilidad ng Pagkain" ng Departamento ng Kapiligirang Kalusugan: 

Mga Pamamaraan sa Pagbawas ng Panganib para sa mga Pasilidad ng Pagkain [PDF]  

Basahin ang Sulat ng Departamento ng Kapiligirang Kalusugan na nagpapayo sa mga epekto ng Kautusan at ang iba pang mga direktiba sa mga pasilidad ng pagkain:  Paunawa para sa mga Pasilidad ng Pagkain [PDF]  

Bisitahin Mga Link ng Impormasyon tungkol sa COVID-19 ng Departamento ng Kalusugan> Bagong Coronavirus> para sa pinakabagong mga pamamaraan>.

Kumunsulta sa website ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan para sa karagdagang impormasyon.

Paano kung mayroon akong cafeteria sa aking lugar ng trabaho.  Maaari ba itong magpatuloy upang magserbisyo sa mga manggagawa na nagsasagawa ng trabaho na bukod sa Kautusan?

Ang Cafeteria ay maaaring bukas tulad ng iba pang mga pasilidad ng pagkain.  Maaari itong magsilbi ng pagkain sa natitirang mga empleyado, sa kondisyon na dalhin ng mga empleyado ang pagkain at huwag kainin sa cafeteria.  Ang cafeteria ay dapat sundin na mahigpit ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao na napapailaim sa Kautusan. 

Ako ay nasa negosyo ng paggawa ng pagkain na ibinibenta ko sa mga tindahang groserya at iba pang mga nagtitingi ng pagkain.  Kinakailangan ba akong magsara?

Hindi.  Ang mga negosyong nagbebenta ng mga produktong pagkain at inihanda na pagkain sa mga tindahan ng groserya at iba pang mga nagtitingi ng pagkain ay mga mahahalaga at maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo.

Maaari bang manatiling bukas ang mga bodega at sentro ng pamamahagi na nagbibigay sa mga mahahalagang negosyo?

Maaari panatilihing bukas ang tindahan ng alak kung nagbebenta rin ito ng isang makabuluhang halaga ng mga produkto tulad ng pagkain, at paglilinis ng sambahayan at mga personal na bagay sa kalinisan.

Nagpapatakbo ako ng isang malaking tindahan na nagbebenta ng karamihang mga hindi mahahalagang bagay, ngunit nagbebenta din kami ng ilang mga kalakal na kailangan ng mga mahahalagang negosyo na mag-operate. Maaari ba akong manatili na bukas dahil ang aking tingi ay bilang isang mahalagang negosyo na nagbibigay sa iba pang mga mahahalagang negosyo?

Hindi. Ang mga negosyo na nagbebenta sa iba pang mga mahahalagang negosyo ng suporta o suplay na kailangan nila upang mapatakbo ay maaaring manatiling bukas lamang para sa layunin ng pagbebenta sa mga mahalagang negosyo. Hindi sila maaaring magpatuloy na bukas upang mapanatili ang paggawa ng mga benta sa pangkalahatang publiko mula sa mga tindahan ng tingi.

Paano kung nais kong magtrabaho sa isang pisikal na lokasyon sa County at wala akong sakit?

Maliban kung ang iyong trabaho ay exempted sa Kautusan, hindi ka maaaring magtrabaho sa isang pisikal na lokasyon sa County.  Maaari kang magtrabaho sa bahay para sa anumang negosyo kung pinahihintulutan ito ng iyong employer at ang trabaho ay maaaring gawin sa bahay.

Nagpapatakbo ako ng isang negosyo na kinakailangan upang isara - maihahatid ba ng aking negosyo ang mga bagay sa mga tahanan ng mga tao?

Oo, ang mga di-mahahalagang negosyo ay maaaring mapanatili ang pinakamababang pangunahing operasyon. Kasama dito ang paghahatid ng umiiral na imbentaryo sa mga tahanan ng mga tao.

Ang aking negosyo ay nagbibigay ng mga kritikal na serbisyo at produkto para sa gobyernong pederal na kinakailangan naming ibigay sa takdang oras - maaari ba naming ipagpatuloy ang paggawa ng mga produktong ito o gawin ang mga serbisyong ito?

Ang mga empleyado at mga kontratista ng anumang entidad ng gobyerno ay maaaring magpatuloy na magbigay ng mga serbisyo at produkto kung ang ahensya ng gobyerno ay magpasiya na kinakailangan sila upang maisagawa ang isang mahalagang operasyon ng gobyerno.

Maaari bang magpatuloy ang mga serbisyo sa paghahardin at landscaping?

Oo. Ang mga arborista, landscaper, hardinero, at mga katulad na propesyonal na serbisyo ay maaaring magpatakbo bilang mga panlabas na negosyo, bilang ang terminong ito ay natukoy sa Kautusan, ngunit dapat silang mahigpit na sumunod sa mga kinakailangan sa pagpadistansya sa ibang tao.

Maaari bang magpatuloy ang mga manggagawa sa mga serbisyo ng tahanan?

Ang mga manggagawa sa serbisyo sa bahay ay maaaring mapanatili ang pagbibigay ng mga serbisyo sa mga tahanan kung mahalaga ito sa kalusugan, kaligtasan, kalinisan, o ang kinakailangang operasyon ng bahay. Kasama dito ang mga tubero, elektrisyan, tagapagpuksa, at iba pang mga serbisyo na kinakailangan upang mapanatili ang isang ligtas at malinis na bahay. Pinapayagan din ang pagtatayo ng bahay at trabahong pag-aayos, pati na ang pag-aalaga sa bahay para sa mga bata, matatanda, nakatatanda, at mga alagang hayop.

Paano kung mayroon akong emerhensya ng serbisyo o kagamitan sa aking bahay, tulad ng pagtutubero o kuryente?

Ang mga nagbibigay ng serbisyo tulad ng mga tubero, elektrisyan, at tagapagpatay ay maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho at pagbibigay ng mga serbisyo sa publiko na kinakailangan upang mapanatili ang isang mabuhay, malinis, at maayos na sambahayan. Maaaring tumawag sa tagapamahala ng gusali o isa sa mga tagapagbigay ng serbisyo, o maaari ring bisitahin ang inyong hardware store upang makatulong sa paggawa ng sariling pag-aayos.

Maaari ko bang papuntahin ang kumpanya na nagpapanatili ng languyan sa aking bahay o negosyo?

Oo, kung kinakailangan ang serbisyo upang mapanatili ang kaligtasan at kalinisan. Kasama sa pinapayagan na operasyon ang mga regular na gawain ng paglilinis, pagbabalanse at pag-aadjust ng kemikal, at pagsasala (kinakailangan upang, maiwasan ang paglago ng algae sa languyan) at pag-aayos na nauukol sa kaligtasan.

Maaari bang magpakita ng personal ang mga ahente ng real estate ng mga tirahan o komersyal na mga ari-arian?

Karaniwan, hindi. Ang mga ahente ng real estate, ahente ng escrow, at iba pang mga tagabigay ng serbisyo na nagsasagawa ng mga transaksyon tulad ng mga pagbebenta ng bahay, pagpapa-upa ng apartment, at pagbebenta ng mga komersyal na ari-arian ay mga mahahalagang manggagawa, ngunit ang lahat ng mga appointment at pagtitingin ay dapat mangyari nang birtwal (sa pamamagitan ng video o livestream). Kung hindi posible ang isang birtwal na pagtitingin, ang isang solong litratista o videographer ay pinahihintulutan na bisitahin ang ari-arian nang isang beses upang kumuha ng litrato at/o video. Ito ay dapat gawin sa isang oras na wala doon sa ari-arian ang nakatira. Kung hindi posible ang mga opsyon na ito, maaaring mangyari ang mga personal na pagpapakita sa pamamagitan ng appointment na hindi hihigit sa dalawang mga bisita nang sabay-sabay mula sa parehong sambahayan, at isang ahente lamang ang magpapakita ng ari-arian. Ang mga pagpapakita sa personal o mga paglakad-lakad ay hindi pinapayagan kapag ang nakatira ay nananatili pa sa ari-arian.

Maaari bang magpatuloy ang pagpatakbo ng mga notaryong pampubliko?

Oo.

Maaari bang magpatuloy ng serbisyo ang mga kumpanya ng seguro ng titulo?

Oo.

Pinapayagan bang magpatuloy ang operasyon ng mga nagbebenta at tumutubo ng cannabis?

Ang mga dispensaryong medikal ay maaaring mawala sa ilalim ng mga eksepsiyon sa industriya ng pangangalaga sa kalusugan. Ang mga tagapagbigay-serbisyo sa mga dispensaryo ng medikal at mga lisensyadong tumutubong medikal ay maaari ring magpatakbo.  Ang pagbubungkal, suplay, at pagdispensa ng di-medikal na cannabis ay ipinagbabawal, maliban sa paghahatid nang direkta sa mga tirahan.  Ang mga dispensaryo na may isang halo-halong kliyente ng parehong mga medikal at di-medikal na mga mamimili ay maaaring magbentang in-person lamang sa mga medikal na mamimili.

Maaari bang bumili ng "take-out" na panglibangan na cannabis?

Hindi.

Maaari bang magpahatid ng cannabis sa aking bahay?

Oo. Pinapayagan ng Kautusan ang mga negosyo na maghatid ng mga produkto sa mga tirahan.

Ano ba ang isang panlabas na negosyo? Anong mga kinakailangan ang naaangkop sa kanila?

Ang panlabas na negosyo ay isang pangunahing nagsagawa ng negosyo sa labas bago noong Marso 16, 2020, at may kakayahang ganap na mapanatili ang pagpadistansya sa ibang tao ng hindi bababa sa anim na talampakan sa pagitan ng lahat ng tao. Para sa mga negosyong tingi, nangangahulugan ito na higit sa 50% ng kabuuang lugar ng sahig na regular na ginagamit para sa pagbenta ng mga produkto ay nasa labas bago noong Marso 16, 2020. Nagbibigay ang Kautusang ito ng ilang mga halimbawa ng mga karaniwang panlabas na negosyo, tulad ng mga alagaan ng halaman, operasyon ng agrikultura, at serbisyo sa landscaping at paghahardin. Ang mga panlabas na negosyo, kabilang ang mga panlabas na negosyong tingian, ay dapat isagawa ang lahat negosyo at ng mga transaksyon, na nag-uugnay sa mga miyembro ng publiko sa mga panlabas na espasyo. Nangangahulugan ito na kung ang isang panlabas na negosyo ay mayroong isang panloob na pasilidad o panloob na bahagi ng espasyo na tingian na karaniwang nagsisilbi sa publiko, itong panloob na pasilidad o panloob na bahagi ng espasyo ng tingi ay dapat sarado sa publiko at lahat ng pagbebenta ay dapat gawin sa labas. Maaaring patuloy na gamitin ng mga empleyado ang panloob na espasyo kung kinakailangan at maaaring magdala ng mga produkto sa labas para sa publiko. Ang mga panlabas na negosyo ay dapat sumunod sa mga kinakailangan ng pagpadistansya sa ibang tao ng Kautusan at mag-post ng isang protokol ng pagpadistansya sa ibang tao.

Maaari bang mabuksang muli ang mga panlabas na parke ng aliwan, mga lugar ng konsiyerto, o mga parke ng aliwan?

Hindi. Itong mga panlabas na negosyo ay nagtataguyod ng mga pagtitipon at matagal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga grupo ng mga tao, at may kasamang maraming kagamitan, pasilidad, o palaruan na madalas na hinahawakan. Hindi sila pinapayagan na magbukas muli.

Pinahihintulutan na ba ngayon ang mga bentahan ng kotse na magbenta sa mga customer mula sa kanilang mga pasilidad sa ilalim ng bagong Kautusang ito?

Tanging ang mga bentahan ng kotse na pinahihintulutan bilang "panlabas na negosyo," bilang salitang natukoy sa Kautusan, ay maaaring magbenta sa mga customer na tingi mula sa kanilang pasilidad. (Lahat ng mga bentahan ng kotse ay maaaring magbigay ng supply at serbisyong pag-aayos).

Maaari bang ang bentahan ng mga kotse na hindi “panlabas na negosyo” ay magbenta ng mga kotse sa online at magdeliver nito sa mga tirahan ng tao?

Oo, ngunit sila ay hindi maaaring magbenta o magpa-upa ng mga kotse nang personal.

Maaari bang ang mga nagbebenta ng baril at bala ay magbukas ng kanilang tindahan?

Hindi. Ang mga tindahan ng baril ay hindi mahahalagang negosyo sa ilalim ng Kautusan na ito. Pinapayagan ng Kautusan ang paghahatid ng imbentaryo nang direkta sa mamimili sa kanilang mga tirahan na naayon sa mga batas at regulasyon, ngunit ang mga tindahan ng baril ay hindi maaaring magbenta sa kanilang mga tindahan.

Nagtatrabaho ako sa isang sementeryo - makakapunta ba ako sa trabaho?

Oo, ang mga sementeryo ay mahahalagang imprastraktura.

Pinapayagan ba ang mga punerarya at mortuaryo na magpatuloy ng operasyon?

Oo, ang mga punerarya at mortuaryo ay maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo hanggang sa kinakailangan sa transportasyon, paghahanda, o pagproseso ng bangkay. Nangangahulugan ito na ang anumang empleyado na kinakailangan para sa transportasyon, paghahanda at/o pagproseso ng bangkay ay maaaring magpatuloy na pumasok sa mga pasilidad na ito upang magtrabaho.

Maaari bang mapanatili ang paggawa at pagbenta ng mga produktong pampaganda ng aking negosyo?

Hindi. Ang mga negosyong nagbebenta ng mga produktong kalinisan at mga produktong consumer ng sambahayan na kinakailangan para sa personal na kalinisan, pati na rin ang mga negosyo na nagbebenta sa mga nagtitingi, ay mga mahahalagang negosyo. Ang mga produktong pampaganda ay hindi nahuhulog sa loob ng pagbubukod. Ang isang negosyo na gumagawa at nagbebenta ng mga produkto ng kagandahan ay maaaring magpadala o magpahatid ng umiiral na imbentaryo nang direkta sa mga tirahan o mga negosyo bilang bahagi ng pinahihintulutang pinakamababang pangunahing operasyon, ngunit hindi ito maaaring magpatuloy sa paggawa ng mga produkto sa loob ng County.

Ang aking negosyo ay pangunahing gumagawa, nagbebenta, o nag-aayos ng mga cell phone. Maaari bang manatiling bukas?

Oo. Kung ang inyong negosyo ay pangunahing nakatuon sa pagbenta o pag-aayos ng mga cell phone o iba pang mga aparato sa telekomunikasyon, ito ay kabilang na mahalaga at maaaring magpatuloy na magpatakbo sa ilalim ng Kautusan para sa ganung kadahilan.

Maaari bang manatiling bukas ang mga alagaan ng mga halaman?

Maaaring magbukas ang mga alagaan ng halaman na pinahihintulutan bilang mga panlabas na negosyo sa ilalim ng Kautusan. Ang isang panlabas na negosyo ay isang pangunahing negosyo nagpapatakbo sa labas bago noong Marso 16, 2020, at may kakayahang ganap na mapanatili ang pagpadistansya sa ibang tao ng hindi bababa sa anim na talampakan sa pagitan ng lahat ng tao. Para sa mga negosyong tingi, nangangahulugan ito na higit sa 50% ng kabuuang lugar ng sahig na regular na ginagamit para sa pagbenta ng mga produkto ay nasa labas bago noong Marso 16, 2020. Ang mga panlabas na negosyo, kabilang na ang mga alagaan ng halaman ay dapat magsagawa ng lahat ng mga transaksyon, na iniuugnay ang mga miyembro ng pampublikong panlabas. Nangangahulugan ito na kung ang isang alagaan ng halaman ay mayroong isang panloob na pasilidad o panloob na bahagi ng kanyang tinging espasyo na karaniwang nagsisilbi sa publiko, na ang panloob na pasilidad o panloob na bahagi ng tinging espasyo ay dapat sarado sa publiko, kahit nabagama’t ang mga empleyado ay maaaring magdala ng mga produkto sa labas.

Nakasulat sa Kautusan na ang mga convenience store, mga tindahan ng alak, at iba pang mga katulad na uri ng mga establisyemento ay maaaring manatiling bukas kung ang isang "makabuluhang" bahagi ng imbentaryo na kanilang inaalok sa publiko ay binubuo ng pagkain, mga produktong kalinisan, o mga produktong sambahayan na kinakailangan para sa kalinisan, magagamit sa tirahan, at pagpapatakbo ng isang tirahan. Ano ang isang "makabuluhang" bahagi?

Maaaring manatiling bukas ang itong mga tindahan kung hindi bababa sa 25% ang total na inookupahan na sahig sa regular na paggamit ay kasalukuyang ginagamit para sa pagbenta ng produkto tulad ng pagkain, kalinisan na produkto, at/o mga produktong consumer ng sambahayan na kinakailangan para sa personal na kalinisan o sa kakayahang magamit, kalinisan, o operasyon ng mga tirahan.

Pinapayagan ba ang mga paghugas ng kotse na magpatuloy sa pagpapatakbo sa ilalim ng Kautusan? Paano kung sila ay isang "no-touch" na paghugas ng kotse?

Ang mga paghuhugas ng kotse na pinahihintulutan lamang bilang panlabas na negosyo.

Maaari bang patuloy ang pagpatakbo ng aking sariling tindahan ng bulaklak?

Ang mga sariling tindahan ng bulaklak ay hindi mahalagang negosyong tingian at hindi pinapayagan na magbenta sa mga customer mula sa kanilang mga tindahan. Gayunpaman, ang mga tindahan ng bulaklak ay maaaring magdeliver ng mga bulaklak at iba pang imbentaryo nang direkta sa mga customer sa kanilang mga tirahan o negosyo. Ang mga tindahan ng bulaklak ay maaaring magpatrabaho ng pinakamababang bilang ng mga kawani sa tindahan na kinakailangan upang magawa ang pag-deliver at mapanatili ang iba pang mga pinakamababang pangunahing operasyon. Maaari ring magpatakbo ang mga mamamakyaw ng bulaklak upang mag-deliver ng mga bulaklak.

Ako ay isang litratista. Maaari ba akong magdaos ng mga sesyon ng potograpya sa para sa mga kliyente?

Oo, ngunit kung kwalipikado ang inyong negosyo ng potograpya bilang isang panlabas na negosyo sa ilalim ng Kautusan. Ang isang panlabas na negosyo ay isang negosyo na pangunahin nagpatakbo sa labas bago noong Marso 16, 2020, at may kakayahang ganap na mapanatili ang pagpadistansya sa ibang tao ng hindi bababa sa anim na talampakan sa pagitan ng lahat ng tao. Ang mga panlabas na negosyo ay dapat magsagawa ng lahat ng negosyo at mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga customer sa mga panlabas na espasyo. Kung ang inyong negosyo ng potograpyo ay pangunahin nagpapatakbo sa labas bago noong Marso 16, maaari itong mabuksan hangga't limitado ang mga photo shoot sa mga miyembro ng parehong sambahayan o tirahan, sumunod kayo at ang inyong mga kliyente sa mga kinakailangan ng pagpadistansya sa ibang tao sa Kautusan, at, kung nagtatrabaho kayo mula sa isang panlabas na pasilidad, hinanda at sinusundan ninyo ang isang kinakailangang protokol ng pagpadistansya sa ibang tao. Ngunit kung ang nagpapatakbo ang inyong negosyo ng potograpya sa isang panloob na studio bago noong Marso 16, hindi ka maaaring magbukas muli upang magawa ang mga sesyon sa labas sa mga kliyente (at hindi rin mabubuksan ang inyong panloob na studio).

Bumalik sa Itaas ▲

KONSTRUKSYON AT MAHALAGANG IMPRASTRAKTURA

Pinapayagan ba ang mga proyekto ng konstruksyon na komersyal at pantahanan?

Pinapayagan ng Kautusan ang lahat ng mga proyekto ng konstruksyon na pinahihintulutan sa ilalim ng Kautusan noong Marso 19, 2020 ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Estado ng California (ang "Kautusan na Manatili ng Estado"), hangga't sumusunod ang mga proyekto sa mga Protokol ng Kaligtasan sa Konstruksyon. Kapag sumunod sila sa mga Protokol ng Kaligtasan sa Konstruksyon, ang mga lugar ng konstruksyon ay hindi din kailangang mag-post ng isang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao.

Nagtatrabaho ako para sa isang mahalagang organisasyong pang imprastraktura — maaari bang umalis sa bahay upang makatrabaho?

Oo, kung ang proyekto na iyong pinagtatrabahuhan ay kinakailangan agad sa pagpapanatili, pagpapatakbo, o pagkumpuni ng Mahahalagang Imprastraktura. Ang Mahahalagang Imprastraktura ay nangangahulugan ng mga paliparan, utilidad (kabilang ang tubig, alkantarilya, gas, at de-koryenteng), paglilinis ng langis, mga kalsada at mga daanan, pampublikong transportasyon, mga pasilidad na basura (kabilang ang mga koleksyon, pag-tanggal, pagtatapon, pag-recycle at pagproseso ng mga pasilidad), mga sementeryo, punerarya, kremahan, at mga sistema ng telekomunikasyon (kabilang ang pagbibigay ng mahahalagang pandaigdigan, pambansa, at lokal na imprastraktura para sa internet, serbisyo sa kompyuter, imprastraktura ng negosyo, komunikasyon, at mga serbisyong nakabase sa web).

Anong mga negosyong pag-recycle ang pinapayagan na magpatakbo sa ilalim ng Kautusan?

Maaaring magpatakbo ang lahat ng mga pasilidad ng pag-recycle, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga pag-recycle ng mga lalagyan ng inumin, bakal na basura, ginamit na langis, basura ng konstruksyon at demolisyon, at anumang iba pang mga materyales na maaari, o kinakailangang, mai-recycle ng Estado ng California.

Maaari bang magpatakbo ang mga pasilidad ng pag-aabono?

Oo. Maaaring magpatakbo ang mga pasilidad ng pag-aabono at maaaring maisagawa ang mga aktibidad ng pag-aabano.

Maaari bang magpatuloy ang pagpatakbo ng mga tibagan ng bato sa ilalim ng Kautusan?

Oo. Lahat ng mga tibagan ng bato ay dapat mag-kumpleto, mag-post, at magpatupad ng isang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao at magbigay ng isang kopya ng Protokol sa lahat ng mga empleyado. Dapat din silang mahigpit na sumunod sa mga Kinakailangan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao na nakatukoy sa Kautusan.

Ang aking negosyo ay gumagawa ng pag-install ng ipinamamahagi na solar, imbakan, at/o mga sistema ng de koryenteng sasakyan - maaari bang magpatuloy ng operasyon?

Oo, pinapayagan itong aktibidad ng konstruksyon at dapat sumunod sa mga Protokol ng Kaligtasan sa Proyekto ng Konstruksyon sa Apendiks B ng Kautusan. Maaring magpatakbo ang mga negosyo upang gumawa ng mga naipamahagi na sangkap ng mapagkukunan ng enerhiya, tulad ng mga solar panel.

Mayroon akong mga paglabag sa Ordinansa ng County sa aking propyedad at iniutusan ako ng County (o sumang-ayon ako sa County) upang iwasto ang paglabag. Maaari bang magawa ang gawain sa pag-abat habang may bisa ang Kautusan na Manatili sa Bahay? Mapaparusahan ba ako kung hindi matapos ang gawain?

Oo. Ang gawaing ito ay dapat sumunod sa mga Protokol ng Kaligtasan ng Proyekto sa Konstruksyon ng Kautusan o ang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao sa Apendiks A, kung naaangkop.

Maaari ba akong magsagawa ng pagtatasa ng lugar, pag-remedyo, o gawaing pagpapagaan na nautusan akong isagawa ng Departamento ng Kapiligirang Kalusugan ng County sa ilalim ng isang kasunduan sa pag-remedyo?

Oo. Ang gawaing ito ay dapat sumunod sa mga Protokol ng Kaligtasan ng Proyekto sa Konstruksyon ng Kautusan o ang Protokol ng Pagpadistansya sa Ibang Tao sa Apendiks A, kung naaangkop.

Pinahihintulutan ba ng Kautusan ang pagsubok na ipinag-uutos ng estado, mga inspeksyon ng nangangasiwa, at pag-aayos ng mga tangke ng imbakan sa ilalim ng lupa?

Oo. Ang mga pagsusuri na ipinag-uutos ng estado at mga inspeksyon ng nangangasiwa ng mga tangke ng imbakan sa ilalim ng lupa ay mga mahahalagang aktibidad at dapat magpatuloy sa ilalim ng Kautusan. Ang mga pag-aayos na kinakailangan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga sistema ng tangke ng imbakan sa ilalim ng lupa at mga aktibidad upang tumugon sa mga alarma at matugunan ang mga hindi pinahihintulutang paglabas ay mahalaga din at dapat magpatuloy. Lahat ng katulad na gawain ay dapat isagawa alinsunod sa Kautusan, kabilang ang pagsunod sa mga kinakailangan sa pagpadistansya sa ibang tao.

Ang mga pribado at pampublikong proyekto ng konstruksyon na kasalukuyang ginagawa ba ay kinakailangan na huminto ng trabaho kung hindi nila matugunan ang mga protokol ng kaligtasan kapag magkakabisa ang bagong Kautusan sa Mayo 4?

Oo. Ang mga proyekto ay dapat tumupad sa mga bagong protokol upang magpatuloy. Gayunpaman, para sa mga malalaking proyekto ng konstruksyon, hindi kailangang italaga ang pangatlong-partidong superbisor ng pananagutan ng kaligtasan sa lugar ng trabaho (third-party jobsite safety accountability supervisor o JSAS) sa lugar ng trabaho hanggang sa Mayo 11.

Dapatbang tumigil sa trabaho o ipagpaliban ang simula ng konstruksyon ng lahat ng malalaking proyekto ng konstruksyon hanggang sila ay makatukoy o makasanay ng kanilang pangatlong-partidong superbisor ng pananagutan ng kaligtasan sa lugar ng trabaho (third-party jobsite safety accountability supervisor o JSAS)?

Hindi. Hindi kailangang nasa lugar ng trabaho ang JSAS para magsimula ang proyekto, ngunit dapat maging handa na gumawa ng mga pagbisita sa lugar ng trabaho sa ilang sandali. Maaaring magpatuloy ang mga proyekto, at dapat magkaroon ng isang JSAS na itinalaga sa lugar ng trabaho nang hindi lalampas sa Mayo 11.

Maaari bang maglingkod din ang taong nagsisilbing Safety Compliance Officer (SCO) bilang pangatlong-partidong superbisor ng pananagutan ng kaligtasan sa lugar ng trabaho (third-party jobsite safety accountability supervisor o JSAS) sa mga malalaking proyekto ng konstruksyon na sumailalim sa protokol ng Malaking Proyekto ng Konstruksyon?

Hindi. Dapat magkaibang tao ang SCO at JSAS. Dapat mayroong isang SCO sa lugar sa lahat ng oras, at ang SCO ay maaaring isang empleyado ng isang kumpanya na gumagawa ng konstruksyon sa lugar ng trabaho. Ang JSAS ay dapat na isang malayang pangatlong-partidong kontratista (hindi isang empleyado ng isang kumpanya na gumagawa ng konstruksyon sa lugar ng trabaho), at hindi kinakailangang palaging manatili sa lugar ng trabaho.

Sino ang maaaring maglingkod bilang pangatlong-partidong superbisor ng pananagutan ng kaligtasan sa lugar ng trabaho (third-party jobsite safety accountability supervisor o JSAS) sa mga malalaking proyekto ng konstruksyon na sumasailalim sa protokol ng Malaking Proyekto ng Konstruksyon?

Dapat gumamit ang kumpanya ng isang malayang kontratista bilang isang JSAS. Hindi maaaring maging empleyado ang JSAS ng anumang kumpanya na nakikibahagi sa mga aktibidad ng konstruksyon sa lugar ng trabaho.

Dapat ba nasa lugar ng trabaho ang pangatlong-partidong superbisor ng pananagutan ng kaligtasan sa lugar ng trabaho (third-party jobsite safety accountability supervisor o JSAS) sa lahat ng oras sa mga malalaking proyekto ng konstruksyon na napapailalim sa protokol ng Malaking Proyekto ng Konstruksyon? Gaano kadalas ba dapat bumisita ang JSAS sa lugar ng trabaho?

Ang JSAS ay hindi kailangang nasa lugar ng trabaho sa lahat ng oras. Dapat bisitahin ng JSAS ang lugar ng trabaho na may sapat na dalas upang sapat na matiyak ang pagsunod. Ang dalas ng mga pagbisita ay magkakaiba depende sa laki at pagiging kumplikado ng lugar ng trabaho. Para sa mga malalaking proyekto ng konstruksyon na napapailalim sa protokol ng Malaking Proyekto ng Konstruksyon, ang dalas ng mga pagbisita ng JSAS ay dapat na itala sa Planong Kalusugan at Kaligtasan na Tukoy sa Lugar.

Ang protokol ng Malaking Proyekto ng Konstruksyon ay gumagawa ng sanggunian sa isang "itinalagang Opisyal ng County" na tatanggap ng ilang mga report, plano, at mga form na tinutukoy ng protokol. Sino ang itinalagang opisyal ng County?

Si Neville Pereira ang itinalagang opisyal ng County sa County ng Santa Clara, Opisyal ng Gusali sa Kagawaran ng Pagpaplano at Pag-unlad as County. Simula noong Miyerkules, Mayo 6, lahat ng mga report na tinukoy sa protokol ng Malaking Proyekto ng Konstruksyon ay dapat ipadala sa sumusunod na email address: constructiondocs@eoc.sccgov.org. Dapat ding maipadala ang mga report sa lokal na ahensya ng nagpapahintulot.

Ano ang kailangan para sumunod sa mga  kinakailangan  upang mahiwa-hiwalay ang mga trabaho na trade-specific at oras ng shift?

Ang mga kinakailangan upang mahiwa-hiwalay ang mga trabaho na trade-specific ay inilaan upang mabawasan ang bilang ng mga manggagawa sa lugar ng trabaho sa anumang oras.Para sa mas maliliit na mga proyekto, ang protokol ng Maliit na Proyekto ng Konstruksyon ay nangangailangan na paghiwa-hiwalayin ang mga trabaho sa lugar ng konstruksyon kung kinakailangan upang mabawasan ang siksikan at magbigay-daan sa pinakamababang anim na talampakan sa pagitan ng  paghihiwalay ng lahat ng mga manggagawa.Para sa mas malaking proyekto ng konstruksyon, ang protokol ng Malaking Proyekto ng Konstruksyon ay nangangailangan ng dalawang uri ng paghihiwa-hiwalay. Una, hangga’t maaari, sa mga lugar ng konstruksyon ay dapat paghiwa-hiwalayin ang paghinto at pagsimula ng mga oras iskedyul ng shift upang mabawasan ang bilang ng mga manggagawa sa lugar ng trabaho sa anumang oras. Pangalawa, sa mga lugar ng konstruksyon ay dapat paghiwa-hiwalayin ang mga trabahong trade-specific upang mabawasan ang bilang ng mga manggagawa sa lugar ng trabaho sa anumang oras.

Ang mga kinakailangan na paghiwa-hiwalay ng mga manggagawa ay hindi nagbabawal ng pagsasama ng mga trabaho sa lugar kung kinakailangan sa proyekto. Sa halip, ang pagkakapatong sa pagitan ng mga trabaho ay dapat mabawasan hangga't maaari upang mabawasan ang siksikan sa lugar ng trabaho at mapanatili ang sapat na pagpadistansya sa ibang tao.

Para sa mga malalaking proyekto ng konstruksyon na napapailalim sa protokol ng Malaking Proyekto ng Konstruksyon, ang plano para paghiwa-hiwalay ng mga shift at/o trabaho ay dapat na itala sa Planong Kalusugan & Kaligtasan na Tiyak sa Lugar.

Ipinagbabawal ng mga protokol ng Maliit at Malalaking Proyekto ng Konstruksyon ang paggamit ng mga medical-grade na PPE sa mga lugar ng konstruksyon, maliban sa mga napaka-limitadong kalagayan. Ano ang medical-grade na PPE? Paano kung ipapatupad ng OSHA ang naturang PPE?

Maliban kung ang PPE ay tiyak na itinalaga o may gradong medikal ang gamit (halimbawa, N95 respirator para sa surihiya), ang mga protokol ng Maliit at Malaking Proyekto ng Konstruksyon ay hindi nagbabawal sa paggamit nito sa lugar ng konstruksyon. Ang mga protokol ng Maliit at Malaking Proyekto ng Konstruksyon ay nangangailangan ng pagsunod sa lahat ng mga pamantayan ng OSHA, at hindi dapat bigyang kahulugan na ipagbawal ang paggamit ng kailangang PPE na sumunod sa mga pamantayan ng OSHA.

Sa mga protokol ng Maliit at Malaking Proyekto ng Konstruksyon, ang mga kontraktor ng konstruksyon ay binabawalan sa paggamit ng medical-grade na PPE maliban kung kinakailangan dahil sa medikal na uri ng isang lugar ng trabaho. Maaari bang gamitin ng isang kontratista ang medical-grade na PPE kung ang PPE ay nakuha bago sa Kautusan? Maaari bang gamitin ng mga indibidwal ang kanilang sariling mga medical-grade na PPE sa lugar ng konstruksyon?

Hindi. Maliban kung ang lugar ng konstruksyon ay medikal ang uri at nangangailangan ng medical-grade na PPE para sa dahilang iyon, o kung ang medical-graded na PPE ay hinihiling ng mga pamantayan sa kaligtasan ng CalOSHA upang maisagawa ang trabaho, walang medical-grade na PPE ang maaaring gamitin sa lugar ng trabaho.

Sa mga protokol ng Maliit at Malaking Proyekto ng Konstruksyon, kinakailangan ang mga proyekto ng konstruksyon upang magtatag ng mga protokol ng pang-araw-araw na screening. Ano ang dapat isama sa mga protokol ng pang-araw-araw na screening ng kalusugan, at/o kung ano ang dapat nilang isama?

Sa pinakamababa, ang mga dapat isama sa screening ay ang mga katanungan tungkol sa kung ang indibidwal ay may ubo, lagnat, o ano pa mang mga sintomas ng COVID-19.

Ang mga protokol ng Maliit at Malaking Proyekto ng Konstruksyon ay nangangailangan na ang lugar ng konstruksyon ay magkaroon ng talaan ng pagpasok araw-araw ng lahat ng mga manggagawa at mga bisita na may kasamang impormasyon sa contact. Ang County ba ay may kinakailangang form na gagamitin para sa talaang ito ng pagpasok araw-araw?

Hindi. Hangga’t ang impormasyon na tinukoy sa mga protokol ay nakokolekta, ang talaan ng pagpasok ay tumutugon.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Operasyon ng Gobyerno

Ang mga ahensya ba ng gobyerno na nagbibigay ng mga mahahalagang tungkulin sa pamahalaan ay kailangang magkumpleto at magpatupad ng Protokol sa Pagdistansya sa Ibang Tao?

Ang mga yunit ng gobyerno ay mahigpit na hinihikayat na gawing kumpleto ang Protokol sa Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat kanilang mga pasilidad na nananatiling bukas para sa anumang mahahalagang gawain sa gobyerno, kahit na hindi hinihiling ng Kautusan na gawin nila ito. Katulad sa mga pribadong negosyo, ang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay nakakatulong sa mga gobyerno sa pagpapatupad ng mga pamamaraan sa pagbabawas ng panganib na tinukoy ng Opisyal ng Kalusugan, tiyakin na ang mga kawani ng ahensya ng gobyerno at mga miyembro ng komunidad na gumagamit ng mga serbisyo ng gobyerno ay protektado, at ipaalam sa mga empleyado ng gobyerno at mga miyembro ng publiko na bumibisita sa mga pasilidad tungkol sa kanilang responsibilidad upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang bawat departamento o ahensya na patuloy na nagsasagawa ng mga mahahalagang tungkulin ng gobyerno sa lugar ng trabaho ay hinihikayat na magkumpleto at magpatupad ng Protokol sa Pagdistansya sa Ibang Tao para sa mga pasilidad, ipaskil ang protokol kung saan ito makikita ng publiko, at ipamahagi ang protokol sa mga empleyado.

Magsasara ba ang lokal na gobyerno?

Hindi. Ang mga mahahalagang tungkulin ng gobyerno ay magpapatuloy, kabilang ang mga first responders, mga tauhan at pamamahala sa mga emerhensiya, mga dispatcher sa emerhensiya, at pagpapatupad ng batas.  Ang iba pang mga tungkulin o tanggapan ng gobyerno ay maaaring mapailalim sa pagbabawas ng mga iskedyul o maaaring isarado bilang bahagi ng pagsisikap na labanan ang pagkalat ng COVID-19. Ang bawat ahensya ng gobyerno na tumutukoy ng mga serbisyo na kwalipikado bilang Mahahalagang Tungkulin ng Gobyerno, at tinukoy ang mga tauhan na magpapatuloy sa pagbibigay ng mga tungkulin. Para sa County ng Santa Clara, impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng mga serbisyo ng County ay regular na nai-update sa https://www.sccgov.org/sites/opa/opa/covid19.

Nagtatrabaho ako para sa gobyerno — Maaari ba akong magpatuloy sa trabaho?

Bilang empleyado ng gobyerno, maaari magpatuloy sa pagpunta sa trabaho kung ang iyong employer ay nagtalaga sa iyo bilang isang mahalagang empleyado.  Ang bawat entitad ng gobyerno ay may pananagutan sa pagtukoy kung alin sa mga manggagawa ang mga mahahalagang manggagawa.

Maaari ba akong makakuha ng isang permiso sa gusali o inspeksyon ng gusali mula sa Planning Department para sa aking proyekto sa konstruksyon, o tiyaking makakakuha ng aking negosyo mula sa Fire Department ng kaligtasan ng sunog at pag-iingat ng sunog na kailangan kong magpatuloy sa pagpapatakbo?

Makipag-ugnayan sa tamang ahensya ng lungsod o county upang matukoy kung nagbibigay pa ito ng serbisyo na kailangan bilang isang mahalagang tungkulin ng gobyerno. Para sa County ng Santa Clara, ang impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng mga serbisyo ng County ay regular na nai-update sa https://www.sccgov.org/sites/opa/opa/covid19/Pages/home.aspx, at magagamit din sa mga indibidwal na website ng departamento tulad ng site ng Kagawaran ng Pagpaplano at Pag-unlad sa https://www.sccgov.org/sites/dpd/Pages/DPD.aspx.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Paglalakbay at Libangan

Wala akong kotse. Maaari ba akong sumakay sa bus o tren, o maaari ba akong sumakay sa aking paboritong ride-share/on-demand na serbisyo ng kotse o isang taxi?

Oo, ngunit ang pampublikong pagbibiyahe, mga serbisyo sa pagsakay, o anumang iba pang paraan ng paglalakbay ay magagamit lamang para sa Mahahalagang Paglalakbay, na nangangahulugang:

 1. Paglalakbay na na-uugnay sa pagbigay o pag-access sa mga Mahahalagang Aktibidad, Mga Mahalagang Gawain ng Pamahalaan, Mahahalagang Negosyo, Pinakamababang Pangunahing Operasyon, mga Panlabas na Aktibidad, at mga Panlabas na Negosyo.
 2. Paglalakbay sa pag-aalaga para sa sinumang matatanda, menor de edad, dependyente, o mga taong may kapansanan.
 3. Paglalakbay sa o mula sa mga institusyong pang-edukasyon upang makakuha ng mga materyales para sa pag-aaral ng distansya, upang makatanggap ng pagkain, at ma-access ang anumang ibang mga kaugnay na serbisyo.
 4. Paglalakbay upang bumalik sa tirahan mula sa labas ng County.
 5. Paglalakbay na kinakailangan ayon sa pagpapatupad ng batas o utos ng korte.
 6. Paglalakbay na kinakailangan para sa mga di-residente upang maka-uwi sa kanilang mga tahanan sa labas ng County. Mariin na hinihikayat ang mga indibidwal na magpatunay na ang kanilang transportasyon sa labas ng County ay nananatiling magagamit at tumatakbo bago magsimula sa gayong paglalakbay.
 7. Paglalakbay na maisagawa ang pagsasaayos ng pagkamatay at paglibing.
 8. Paglalakbay para maiayos ang kanlungan o para maiwasan ang kawalan ng tirahan.
 9. Paglalakbay para iwasan ang karahasan sa tahanan o pang-aabuso sa bata.
 10. Paglalakbay para sa pagsasaayos ng pag-iingat ng mga bata.
 11. Ang paglalakbay sa isang lugar upang pansamantalang tumira sa isang tirahan o iba pang pasilidad upang maiwasan ang potensyal na mailantad ang iba sa COVID-19, tulad ng isang hotel o iba pang pasilidad na ibinigay ng awtoridad ng pamahalaan para sa naturang mga layunin.

Kung kayo ay nasa pampublikong pagbibiyahe, dapat sundin ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao ng Kautusan sa abot na makakaya, kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa bawat isa sa labas ng inyong sambahayan o yunit ng iyong tirahan, madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o gamit ang isang mabisang disimpektante ng kamay, pagtatakip sa mga ubo at bahing; pagsusuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko, tulad ng inirerekomenda ng patnubay, ng Opisyal ng Kalusugan noong Abril 17, 2020, maliban kung ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangang inirerekomenda para sa inyo (halimbawa, para sa mga batang 6 at mas bata, o sinumang may problema sa paghinga o hindi makapag-tanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong); at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng sambahayan kapag may sakit na may mga sintomas ng COVID-19 (tingnan https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html).

Kapag gumagamit ng mga serbisyong ride-share para sa mahahalagang paglalakbay, tandaan na dapat iwasan hangga't maaari sa pagiging malapit sa isang sasakyan na ginamit ng maraming iba pang mga tao.

Maaari ba akong gumamit ng bisikleta mula sa serbisyong bike-share?

Oo, maaaring gamitin ang mga ibinahaging bisikleta at scooter para sa mahahalagang paglalakbay, tulad ng commuting upang magtrabaho bilang isang mahalagang empleyado. Ngunit tandaan na ang mga nakabahaging bike at scooter ay hindi regular na disimpektado. Mag-ingat, kabilang ang pagdadala ng mga wipe ng sanitization, hindi hawakan ang inyong mukha habang nasa bisikleta o iskuter, at hugasan ang mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo kaagad pagkatapos.

Pinahihintulutan ba akong mag-commute sa o labas ng County para sa trabaho o pang-araw-araw na gawain?

Oo, ngunit upang maisagawa ang mga mahahalagang o panlabas na aktibidad, manatili ang mahahalagang pagpatakbo ng gobyerno, magpatakbo ng isang mahalagang o panlabas na negosyo, o magsagawa ng pinakamababang pangunahing operasyon sa isang di-mahahalagang negosyo, dahil ang mga termino ay tinukoy sa Kautusan. Maaaring umalis upang bumalik sa bahay o makisali sa iba pang mahahalagang paglalakbay.  Kung hindi, ang sagot ay hindi dahil panganib ito sa iyo at sa iba pa sa komunidad. Alalahanin na ang mga Opisyal ng Kalusugan sa mga magkatabing county ay nagpalabas ng pareho o katulad na Kautusan, ang manatili sa bahay.

Kung nasa labas ako ng county na naglalakbay para magbakasyon o magnegosyo, pinapayagan ba akong umuwi?

Oo, pinapayagan ng Kautusan na kayo ay makauwi.

Nanatili akong magdamag sa County ngunit nakatira sa ibang lugar.  Puwede ba akong umuwi?

Oo, maaaring umalis ng County upang maka-uwi sa bahay. 

Nagpapauapa ako ng isang silid gamit ang isang online platform (tulad ng Airbnb o VRBO) na nagpadali sa mga panandaliang upa. Maaari ko bang ipagpatuloy ang pagrenta ng aking silid?

Pinapayagan ng Kautusan na magpatuloy sa pag-alok ang inyong silid para sa upa. Gayunpaman, mahigpit na nililimitahan ng Kautusan ang paglalakbay at aktibidad ng mga tao sa "mahahalagang paglalakbay" at "mahahalagang aktibidad," dahil ang mga termino ay nakatukoy sa Kautusan. Halimbawa, hindi pinapayagan ang mga tao, na maglakbay sa County upang bisitahin ang mga kaibigan o pamamasyal. Hindi rin sila pinapayagan na lumipat sa isang bagong tirahan maliban kung kailangan nila dahil na plano na ang paglipat, dahil kailangan nilang ma-abot ang kanlungan o maiwasan ang isang problema sa kalinisan ng kanilang tahanan, o upang maiwasan ang paglantad sa iba sa COVID-19.

Ano ang mga uri ng aktibidad sa isports at libangan na pinapayagan?

Maaari kayong gumawa ng iba't ibang mga panlabas na ehersisyo at mga aktibidad na libangan, hangga't ginagawa ang mga ito ng mag-isa o kasama ang mga miyembro ng inyong sambahayan at mahigpit na sumunod sa mga kinakailangang pagpadistansya sa ibang tao na ayon sa Kautusan. Ang mga panloob na gym/pasilidad ng libangan ay mananatiling sarado, tulad ng mga lugar ng libangan na may madalas na ginagamit na mga kagamitan o nanghihikayat ng pagtitipon (tulad ng mga palaruan, mga lugar ng piknik, at mga palanguyan). Tingnan ang Patnubay ng County sa mga Aktibidad ng Libangan at mga Pasilidad para sa gabay tungkol sa mga panlabas na aktibidad ng libangan at isang listahan ng mga isports at aktibidad na pinapayagan at hindi pinapayagan.

Ipinagbabawal ng Kautusan ang di-mahahalagang paglalakbay sa lakad o bisikleta - maaari pa ba akong maglakad o sumakay ng bisikleta?

Oo.  Pinapayagan kayo ng Kautusan na pumunta sa labas para sa mga aktibidad ng ehersisyo tulad ng paglalakad at pagtakbo, hangga't sundan na mahigpit ang mga kinakailangan ng pagdistansya sa ibang tao kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa lahat sa labas ng inyong sambahayan, madalas na paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o gamit ang isang mabisang disimpektante ng kamay, ang pagtatakip sa mga ubo at bahing, ang pagsusuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko, tulad ng inirerekomenda ng patnubay, ng Opisyal ng Kalusugan noong Abril 17, 2020, maliban kung ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangang inirerekomenda para sa inyo (halimbawa, para sa mga batang 6 at mas bata, o sinumang may problema sa paghinga o hindi makapag-tanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong); at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng sambahayan kapag may sakit na may mga sintomas ng COVID-19 (tingnan https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html).

Maaari ba akong maghanda ng isang piknik o iba pang aktibidad sa labas ng bahay kasama ang aking mga kaibigan kung mayroon kaming pagitan ng 6 na talampakan?

Hindi. Hindi kayo pinapayagan na magtipon para sa anumang ehersisyo, isports, o mga aktibidad ng libangan maliban sa mga miyembro ng inyong sambahayan o tirahan. Nangangahulugan ito na walang pagtitipon para sa mga piknik, isports, o iba pang mga aktibidad ng libangan na kasama ang inyong mga kaibigan o kapitbahay, kahit na pinanatili ninyo ang inyong distansya. Kung ikaw ay nag-eehersisyo sa isang espasyo kung saan naroon ang iba, tulad ng isang skate park o atletikong larangan, maingat na panatilihin ang isang ligtas na pagdistansya sa ibang tao. Kung ang pagsisiksikan ng tao ay nagiging problema, maaaring sabihin sa mga tao na kumalat o umalis.

Nababalisa ako kapag nananatili ako sa loob.  Pinapayagan ba akong maglakad?  Maaari ba akong maglakbay sa parke ng County o mga bukas na espasyo?

Oo.  Ang paggugol ng oras sa labas ng tahanan ay nagpapabuti sa ating kalusugan at partikular na nakakabuti sa mga bata.  Maaari kayong pumunta sa paglalakad, pumunta sa parke, at mag-enjoy sa iba pang mga aktibidad sa labas. Ngunit ang mga operator ng mga parke, aplaya, at iba pang mga bukas na espasyo ay maaaring paghigpitan ang pagpasok, isara ang ilang mga lugar, o isara ang buong pasilidad kung inutusan ng Opisyal ng Kalusugan itong mga pamamaran upang mabawasan ang pagsisiksikan at limitahan ang panganib ng pagkakalantad sa COVID-19.

Kung naglalakad sa labas sa bukas na espasyo, dapat mahigpit na sundin ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao, kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa bawat isa sa labas ng inyong sambahayan o tirahan, madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o gamit ang isang mabisang disimpektante ng kamay, ang pagtatakip sa mga ubo at bahing, ang pagsusuot ng panakip sa mukha kapag nasa publiko, tulad ng inirerekomenda ng patnubay, ng Opisyal ng Kalusugan noong Abril 17, 2020, maliban kung ang isang panakip sa mukha ay hindi kinakailangang inirerekomenda para sa inyo (halimbawa, para sa mga batang 6 at mas bata, o sinumang may problema sa paghinga o hindi makapag-tanggal ng panakip sa mukha nang walang tulong); at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng sambahayan kapag may sakit na may mga sintomas ng COVID-19 (tingnan https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html).

Maaari ba akong umalis sa bahay upang mag-ehersisyo?

Kung nasa labas kayo at hindi malapit ang pakikipag-ugnay sa ibang tao o sa paggamit ng mga bagay na nahahawakan ng ibang tao sa labas ng inyong sambahayan, oo.  Kung hindi man, hindi. Ang mga fitness center, gym, kagamitang fitness sa mga parke, akyatang pader, palanguyan, at iba pang mga pasilidad ng libangan at fitness na may kagamitan na nahahawakan ng maraming tao o mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao ay sarado.

Maaari ko bang dalhin ang aking mga anak sa palaruan?

Hindi. Ang mga lugar ng libangan na may kagamitan na nahawakan ng maraming tao at mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao, tulad ng mga palaruan, mga lugar ng piknik, mga lugar ng ihawan, at mga parke ng aso, ay dapat isara at hindi magagamit habang may bisa ang Kautusan. Maaaring dalhin ang inyong mga anak sa parke o iba pang mga lugar upang tumakbo sa paligid ng mga bukas na espasyo, o magdala ng iyong sariling kagamitan sa isang bukas na espasyo hangga't ginagamit lamang ito ng mga miyembro ng iyong sariling sambahayan at hindi ibinabahagi sa ibang tao.

Maaari bang mabuksan ang mga larangan ng golf sa ilalim ng bagong Kautusan?

Ang mga larangan ng golf ay maaaring mabuksan muli bilang pagsunod sa Patnubay sa mga Aktibidad at Pasilidad ng Libangan ng County at pagsunod sa Kautusan ng Estado na Manatili sa Bahay (na naglilimita sa single-play na golf lamang). Hindi pinapayagan ang pag-renta o paggamit ng mga golf cart mula sa larangan ng golf, maliban sa mga taong may kapansanan na nangangailangan ng golf cart upang magamit ang larangan. Maaari ring gamitin ang mga personal na golf cart na hindi niri-renta, kung hindi ito ibinahagi sa sinuman sa labas ng sambahayan o tirahan ng may-ari.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Last updated: 5/12/2020 12:27 PM