Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Mga Kautusan ng Pampublikong Kalusugan

Huling pag-update ng nilalaman: 8/3/2020

Noong 12:00 p.m. sa ika-13 ng Hulyo, inihayag ni Gobernador Newsom na maraming mga panloob na aktibidad at industriya ay magsasarado sa buong estado, at ang karagdagang mga panloob na aktibidad at industriya ay magsasarado sa mga county na lumilitaw sa "listahan ng pagsubaybay" ng Estado sa loob ng tatlong araw o mas matagal. Ayon sa website ng Estado (covid19.ca.gov):

Epektibo kaagad, isinara ng California ang ilang mga panloob na operasyon ng negosyo sa buong estado at karagdagang mga operasyon sa panloob sa mga county sa Listahan ng Pagsubaybay ng 3 magkakasunod na araw. Ang mga panloob na pagsasara sa buong estado ay kinabibilangan ang mga restawran, bar at serbeserya, mga gawaan ng alak at silid ng pagtikim, sinehan, mga sentro ng libangan ng pamilya, mga palahayupan at museyo, at mga silid ng barahas. Kasama sa mga panloob na pagsara ng County ang mga sentro ng kalakasan, lugar ng pagsamba, panloob na protesta, mga tanggapan para sa mga hindi kritikal na sektor ng imprastraktura, mga serbisyong personal na pangangalaga, mga salon ng buhok at manggugupit, at mga mall. Ang mga pagsara ng County ay nalalapat sa mga county na nasa Lista ng Pagsubaybay ng County ng 3 magkakasunod na araw.

Ang mga pagsara sa buong estado ay nagkabisa kaagad noong Lunes,ika-13 ng Hulyo. Pina-alam ng Estado ang County noong ika-13 ng Hulyo na ang mga negosyo at indibidwal sa Santa Clara County ay kinakailangan na sumunod sa listahan ng mga pagsara ng County simula noong 12:01 a.m. sa Miyerkules, ika-15 ng Hulyo. Mangyaring tingnan sa ibaba ang listahan ng mga apektadong industriya at aktibidad:

Ang mga Saradong Industriya para sa Panloob na Operasyon

Petsa ng Pagsara

Mga Restawran

Isinara sa buong estado epektibo noong ika-13 ng Hulyo

Mga gawaan ng alak at mga silid ng pagtikim

Isinara sa buong estado epektibo noong ika-13 ng Hulyo

Mga sinehan

Isinara sa buong estado epektibo noong ika-13 ng Hulyo

Mga silid ng barahas

Isinara sa buong estado epektibo noong ika-13 ng Hulyo

Mga sentro ng libangan ng pamilya

Isinara sa buong estado epektibo noong ika-13 ng Hulyo

Mga palahayupan at museyo

Isinara sa buong estado epektibo noong ika-13 ng Hulyo

Mga bar, serbeserya, at pub
(panloob at panlabas)

Isinara sa buong estado epektibo noong ika-13 ng Hulyo

Mga serbisyong pagsamba

Isinara sa Santa Clara County epektibo noong ika-15 ng Hulyo

Mga protesta

Isinara sa Santa Clara County epektibo noong ika-15 ng Hulyo

Mga gym at sentro ng kalakasan

Isinara sa Santa Clara County epektibo noong ika-15 ng Hulyo

Ang mga tanggapan sa mga hindi mahahalagang sektor

Isinara sa Santa Clara County epektibo noong ika-15 ng Hulyo

Mga serbisyong personal na pangangalaga, hal, salon ng kuko, waxing sa katawan, mga parlor ng tattoo

Isinara sa Santa Clara County epektibo noong ika-15 ng Hulyo

Mga salon ng buhok at manggugupit

Isinara sa Santa Clara County epektibo noong ika-15 ng Hulyo

Mga shopping mall

Isinara sa Santa Clara County epektibo noong ika-15 ng Hulyo

 

Bagong Kautusan na Inilabas noong Hulyo 2, 2020: Nagpalabas ng bagong Kautusan ang Opisyal ng Pangkalusugan noong Hulyo 2, 2020. Nagsusumite ang County ng isang aplikasyon sa Estado na, kung na-aprubahan, papayagan ang mas maraming mga negosyo na magbukas sa ilalim ng Kautusan na Manatili-sa-Bahay ng Estado. Tinatawag ito ng Estado na "pagkakaiba-iba." Kung inaprubahan ng Estado ang aplikasyon ng County para sa isang pagkakaiba-iba bago sa Hulyo 13, magkakabisa ang Kautusan na inalabas noong Hulyo 2 sa Hulyo 13. Kung hindi man, magkakabisa ang Kautusan sa dalawang araw pagkatapos na aprubahan ng Estado ang pagkakaiba-iba ng County. Patuloy na tumingin sa website ng Pampublikong Pangkalusugan para sa mga update. Nasa ibaba ang Kautusan ng Hulyo 2 at ilang mga dokumento upang matulungan kayo sa paunawa nito.

 • Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal ng Pangkalusugan (PDF)
 • Hulyo 2 Buod ng Ehekutibo ng Kautusan (PDF)
 • Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao
 • Mga Kinakailangan para sa Lahat ng mga Negosyo (PDF)
 • Ano ang Dapat Makita ng mga Customer sa Bawat Negosyo? (PDF)
 • Mandatoryang Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan: magsisimulang magpalabas ang Opisyal ng Pangkalusugan ng mga mandatoryang Direktiba para sa mga tiyak na sektor at aktibidad ng negosyo, kabilang ang:
  • Mga Personal na Serbisyo (kabilang ang mga salon ng buhok at kuko, mga manggagawa ng tattoo at piercing, teraputa ng masahe, at iba pang mga serbisyo na nagbibigay ng mga serbisyo sa pangangalaga sa katawan) (PDF​)
  • Mga pagtitipon (kabilang ang sosyal, relihiyon, pampulitika, seremonyal, atleta, at iba pang mga uri ng pagtitipon) (PDF​)
  • Mga Gym at Sentro ng Fitness (PDF​)
  • Pampublikong Transportasyon
  • Libangan at Atletika (PDF​)
  • Konstruksyon (PDF​)
  • Mga Hotel/Motel - Paparating na Malapit na (PDF​)
  • Agrikultura (PDF​)
  • Panlabas na palanguyan - (PDF)
  • Mga pasilidad ng Pagkain (PDF​)
  • Panlabas na kainan - Paparating na Malapit na
  • Pangangalaga sa bata, mga summer camp, at mga aktibidad ng mga bata (PDF)
  • Mall (PDF​)​​

 

Bumalik sa Itaas ▲

Buod ng Bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan

Habang ang mga bilang ng COVID-19 sa ating estado at rehiyon ay patuloy na tumataas, ang Opisyal ng Pangkalusugan ng County ay lumilipat sa isang bagong estratehiya upang ipabagal ang virus at protektahan ang kaligtasan ng ating komunidad. Ang bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusuang ay nagpapataw ng mahigpit na pangkalahatang pamamaraan sa pagbabawas ng panganib sa mga aktibidad at negosyo. Pinapayagan din ng Kautusan ang ilang mga aktibidad na magpatuloy kung sumusunod sa mga pamamaraang ito, lalo na sa mga nagbukas na sa mga kalapit na hurisdiksyon.

Mga Pangkalahatang Kinakailangan:

 • Hinihikayat ng Kautusan ang mga residente ng County na mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa pananatili sa bahay hangga't maaari at mabawasan ang mga biyahe at aktibidad sa labas ng bahay.
 • Ang mga indibidwal na higit sa edad 70 at ang mga may malubhang kondisyon na medikal ay dapat manatili sa kanilang bahay maliban sa mga mahahalagang pangangailangan.
 • Kinakailangan ng Kautuan ang lahat ng mga indibidwal na mahigpit na sundin ang mga kinakailangan ng pagdistansya mula sa ibang tao kapag nasa labas ng kanilang tahanan, at sa pangkalahatan ay ipinagbabawal ang lahat ng mga aktibidad na hindi pumapayag ng pagdistansya mula sa ibang tao.

Mga pagtitipon: Ang Kautusan ay mariing pinabagbagbawal ang mga pagtitipon, ngunit pinapayagan nito ang mga panlabas na pagtitipon (hanggang sa 60 katao) at mga panloob na pagtitipon (hanggang sa 20 katao). Ang mga pagtitipon ay may espesyal na mga panuntunan at dapat sumunod sa Mandatoryang Direktiba sa mga Pagtitipon ng Opisyal ng Pangkalusugan.

Mga panakip sa mukha: Ang bawat tao'y dapat sumunod sa Patnubay sa Panakip sa Mukha na inilabas ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California, na nangangailangan ng karamihan sa mga tao na magsuot ng panakip sa mukha sa halos ng lahat ng oras tuwing umaalis sila sa bahay.

Mga Kinakailangang Naaangkop sa Lahat ng Negosyo:

Ang Kautusan ay nangangailangan na lahat ng mga negosyong nakabukas para sa kanilang mga manggagawa o para sa mga customer ay sumusunod sa isang hanay ng mga patakaran upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19, kabilang ang:

 1. Telework: Lahat ng mga negosyo ay dapat magpatuloy na mangailangan ng mga manggagawa na gawin ang kanilang mga trabaho mula sa bahay hangga't maaari. Ang mga manggagawa ay maaaring pumasok sa trabaho lamang upang makumpleto ang trabaho na hindi nila makumpleto mula sa bahay.
 2. Mga bagong kinakailangan ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao: Lahat ng mga negosyo ay dapat magkumpleto at magsumite ng isang na-update na Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao para sa bawat isa sa kanilang mga pasilidad sa website ng County sa COVID19Prepared.org. Ang Protokol na Pagdistansya Mula sa Ibang Tao ay dapat na lagdaan sa ilalim ng parusa na bawal na magsinungaling at mai-post sa website ng County. Ang mga negosyo na nagpapatakbo ng isang pasilidad ay dapat mag-post ng na-update na palatandaan na COVID-19 Prepared at mga talaan ng Impormasyon ng Bisita. Ang mga negosyong nagbibigay ng serbisyo sa maraming mga pasilidad na hindi nila pagmamay-ari (tulad ng paglilinis na mga serbisyo) ay dapat ipamahagi ang Protokol sa mga may-ari o mga nagpapatakbo ng bawat lokasyon na kanilang pinaglilingkuran. Ang lahat ng mga negosyo ay dapat na ipamahagi ang Protokol sa kanilang mga manggagawa.
 3. Mga limitasyon ng kapasidad: Lahat ng mga negosyo ay dapat sumunod sa kaparehong mga limitasyon ng densidad. Maaaring hindi hihigit sa isang manggagawa sa bawat 250 na talampakang kuwadrado ng pasilidad, at hindi hihigit sa isang customer o miyembro ng publiko sa bawat 150 na talampakang kuwadrado ng espasyo na bukas sa publiko. Ang mga pagbubukod ay nalalapat para sa healthcare, edukasyon at pasilidad ng pangangalaga sa bata. At ang mga limitasyon ng kapasidad ay hindi nalalapat sa mga batang wala pang 12 taong gulang kapag kasama ang isang magulang sa isang pasilidad ng negosyo.
 4. Pag-report ng positibong kaso: Lahat ng mga negosyo (at mga ahensya ng gobyerno) ay ligal na kinakailangan na mag-report sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan sa loob ng 4 na oras kung nalaman nila na ang alinman sa kanilang mga manggagawa ay nakumpirmang positibo para sa COVID-19. Dapat din nilang tiyakin na mag-alerto sa mga manggagawa kung positibo ang pagsusuri.

Mga Mandatoryang Direktiba: Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay maglalabas ng isang hanay ng mga mandatoryang direktiba na may mga patakaran upang mabawasan ang panganib sa mga sumusunod na tukoy sa industriya at aktibidad:

 • Mga Serbisyong Personal, kabilang ang mga salon ng buhok at kuko, terapi ng masahe, at iba pang mga serbisyong pangangalaga sa katawan
 • Mga gym at sentro ng kalakasan
 • Konstruksyon
 • Mga Aktibidad ng Libangan at Atletika
 • Mga pagtitipon, kabilang ang para sa sosyal, pang-ekonomiya, sosyal, relihiyon, kultura, at iba pang mga layunin
 • Agrikultura
 • Mga hotel at motel
 • Pampublikong pagbibiyahe
 • Pangangalaga sa bata, mga summer camp, at mga aktibidad ng mga bata
 • Mga Palanguyan
 • Panlabas na kainan
 • Mga Pasilidad ng pagkain
 • Agrikultura

Ang lahat ng mga negosyo at mga tao sa County ay dapat sundin ang mga direktibang ito, pati na rin ang patnubay sa partikular na industriya na inilabas ng Estado.

Ang ilang mga pasilidad ng negosyo ay nananatiling sarado: Ang mga pasilidad ng negosyo na nagdudulot ng mataas na panganib ng pagkakalat ng COVID-19 o malaking pag-siklab ay dapat manatiling sarado sa publiko. Kasama dito ang anumang panloob na pasilidad na ginagamit para sa mga aktibidad kung saan tinanggal ang mga panakip sa mukha (kasama ang panloob na kainan at bar, panloob na palanguyan, sauna, mga pinainit na silid ng ehersisyo, at mga silid sa paninigarilyo), mga nightclub, sinehan, istadyum, arena, mga lugar ng musika, panloob na mga palaruan at mga sentro ng libangan, at mga di-tirahang pasilidad ng daycare para sa mga adulto at matatanda.

Ang Kautusan ng Estado na Manatili sa Bahay: Bilang karagdagan sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County, ang mga negosyo at residente ay dapat sumunod sa Kautusan ng Estado na Manatili sa Bahay. Kung mayroong isang salungatan sa pagitan ng dalawang Kautusan, ang mas mahigpit na Kautusan ay nalalapat. Ang mga negosyong pinapayagan na buksan sa ilalim ng Kautusan ng County ay dapat kumpirmahin na pinahihintulutan silang magbukas sa ilalim ng Kautusan ng Estado. At ang mga residente ng County na nais na lumahok sa mga aktibidad na pinapayagan sa ilalim ng Kautusan ng County, kasama ang mga pagtitipon, ay dapat kumpirmahin na ang mga aktibidad na ito ay pinapayagan din sa ilalim ng Kautusan ng Estado.

Kailang magkakabisa ang Kautusan? Depende. Nagsusumite ang County ng isang aplikasyon sa Estado na, kung na-aprubahan, papayagan ang mas maraming mga negosyo na magbukas sa ilalim ng Kautusan na Manatili-sa-Bahay ng Estado. Tinatawag ito ng Estado na "pagkakaiba-iba." Kung inaprubahan ng Estado ang aplikasyon ng County para sa isang pagkakaiba-iba bago sa Hulyo 13, magkakabisa ang Kautusan sa Hulyo 13. Kung hindi man, magkakabisa ang Kautusan sa dalawang araw pagkatapos na aprubahan ng Estado ang pagkakaiba-iba ng County. Patuloy na tumingin sa website ng Pampublikong Pangkalusugan para sa mga update.

 

Bumalik sa Itaas ▲

​​​​​​​​​​​​​​
Last updated: 8/11/2020 3:13 PM