Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Các Lệnh Của Sở Y Tế Công cộng​

Cập nhật lần cuối vào ngày: 12/15/2020

CẬP NHẬT: Vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, Tiểu bang đã ban hành Lệnh Ở Yên Trong Nhà mới được áp dụng theo Vùng. Tiểu bang California đã được chia thành năm Vùng và phải áp dụng các hạn chế chặt chẽ đối với bất kỳ Vùng nào có số giường chăm sóc đặc biệt (ICU beds) còn trống giảm xuống dưới 15%. Các Viên chức Sở Y tế Vùng Vịnh đã quyết định thực hiện các hạn chế mới ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra dựa trên sự gia tăng đáng báo động gần đây về số ca nhiễm COVID-19, số bệnh nhân nhập viện và trong phòng chăm sóc khẩn cấp (ICU) vì COVID-19, và nhu cầu áp dụng các phương cách để làm chậm sự lây lan trước khi các bệnh viện bị quá tải.

Trong Hạt Santa Clara, các hạn chế mới của Tiểu bang được ban hành có trong Chỉ thị bắt buộc-Thực hiện Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng của Tiểu Bang. Trừ khi Viên chức Sở Y tế Quận Hạt sửa đổi hoặc gia hạn, chỉ thị này sẽ có hiệu lực cho đến 12:01 sáng, vào ngày sau khi Bộ Y tế Công cộng Tiểu bang California thông báo rằng Hạt Santa Clara không còn phải tuân theo Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng nữa.

Chỉ thị về Giới Hạn Số Người đã được cập nhật để phù hợp với các hạn chế mới trong Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng của Tiểu bang cho các doanh nghiệp, tổ chức và sinh hoạt. Thêm vào đó, các cập nhật cũng được bổ sung trong các Chỉ Thị Bắt Buộc dành cho Các Cuộc Tụ Họp, Dịch Vụ Chăm Sóc Cá Nhân, và Các Cơ Sở Ăn Uống.

Như thường lệ, cư dân và doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara phải tuân theo Lệnh của Viên Chức Y Tế Tiểu Bang lẫn Quận Hạt, và khi có mâu thuẩn giữa hai lệnh thì phải tuân theo lệnh nào có nhiều giới hạn hơn.

Có thể xem các tài liệu sau đây để biết rõ hơn về Lệnh được chỉnh sửa.​

Những tài liệu sau đây là Những Chỉ Thị Bắt Buộc Áp Dụng Của Viên Chức Y Tế với các yêu cầu cụ thể cho các doanh nghiệp và sinh hoạt:

​​​​​​​​​​​​​​​​

Lệnh Xét Nghiệm ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2020: Viên Chức Y Tế đã ban hành Lệnh sửa đổi liên quan đến xét nghiệm vào ngày 16 tháng 9 năm 2020.  Lệnh mới này tăng việc xét nghiệm bằng cách nới rộng số nhân viên thiết yếu được quyền xét nghiệm, làm cho việc xét nghiệm được dễ dàng và nhanh chóng hơn và bảo đảm rằng các nơi cung cấp chăm sóc y tế phải báo cho khách hàng của họ biết cách để được đi xét nghiệm. Lệnh này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 năm 2020.

Lệnh mới được ban hành ngày 4 tháng 9, 2020:  Giám Đốc Sở Y tế đã ban hành Lệnh mới về việc tiêm phòng cúm vào ngày 4 tháng 9,  2020.​ Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 9, 2020.

  • Giám Đốc Sở Y Tế ban hành Lệnh Tiêm Phòng Cúm -​ (PDF)

Lệnh y tế công cộng là lệnh hợp pháp được ban hành theo thẩm quyền của luật California. Tìm hiểu thêm về việc thực thi các Lệnh từ Sở Y tế Công cộng của Quận Hạt và Tiểu bang. Việc vi phạm các lệnh này có thể dẫn đến hình phạt tiền, phạt tù hoặc cả hai.

 

Trở lại đầu trang ▲

Tóm tắt các thay đổi có hiệu lực từ ngày 6 tháng 12 năm 2020 MỚI (PDF​​​)


Vào ngày 3 tháng 12 năm 2020, Tiểu Bang đã ban hành Lệnh Ở Nhà theo Vùng tạo ra năm Vùng trong California và áp dụng các hạn chế chặt chẽ đối với những Vùng nào giảm số giường bệnh chăm sóc đặc biệt ICU xuống dưới mức 15%. Viên Chức Sở Y Tế của Quận Hạt, cùng với một số địa bàn khác của Vùng Vịnh, đã quyết định áp dụng các hạn chế mới ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra dựa trên sự gia tăng đáng báo động gần đây về số cư dân Vùng Vịnh nhiễm COVID-19, số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện và phải được đưa vào các phòng chăm sóc đặc biệt ICU, và tầm quan trọng của việc thực hiện những điều có thể làm chậm lại sự gia tăng này trước khi năng lực của bệnh viện hoàn toàn bị quá tải.

Tại Hạt Santa Clara, các hạn chế mới của Tiểu Bang đã được ban hành qua Chỉ thị Bắt buộc Thi hành Lệnh Ở Nhà theo Vùng của Tiểu Bang. Trừ khi Viên chức Sở Y tế Quận Hạt sửa đổi hoặc gia hạn, chỉ thị này sẽ có hiệu lực cho đến 12:01 sáng, vào ngày sau khi Bộ Y tế Công cộng Tiểu bang California thông báo rằng Hạt Santa Clara không còn phải tuân theo Lệnh Ở Yên Trong Nhà theo Vùng nữa.

Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người đã được cập nhật để phản ánh các giới hạn hiện tại về số người dành cho các doanh nghiệp, các tổ chức và sinh hoạt theo các hạn chế mới của Lệnh Ở Nhà theo Vùng của Tiểu Bang. Ngoài ra, các Chỉ thị Bắt buộc áp dụng cho các Cuộc Tụ họp, Dịch vụ chăm sóc cá nhânDịch vụ Ăn uống đã được cập nhật.

Như mọi khi, cư dân và doanh nghiệp của Hạt Santa Clara phải tuân theo cả Lệnh của Viên Chức Y Tế của Tiểu Bang lẫn của Quận Hạt, và khi có mâu thuẫn giữa hai lệnh, thì Lệnh nào gắt gao hơn sẽ phải được tuân theo.

 

Dưới đây là các quy tắc chính trong Lệnh Giảm thiểu Rủi ro được Sửa đổi, hiện vẫn còn hiệu lực:

Phù hợp với Kế hoạch Mở cửa Kinh tế an toàn và Lệnh Ở Nhà theo Vùng của Tiểu Bang: Trừ khi được quy định khác đi trong Lệnh hoặc Chỉ thị Bắt buộc của Quận Hạt, các doanh nghiệp chỉ có thể mở cửa trong phạm vi được cho phép theo Kế hoạch Mở cửa Kinh tế An toàn của Tiểu Bang và các hạn chế áp dụng cho ngạch cấp mà Quận Hạt được xếp vào, cũng như Lệnh Ở Nhà theo Vùng.

Quy định áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp: Lệnh được Sửa đổi tiếp tục yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tuân theo các quy tắc để làm giảm bớt sự lây lan của COVID-19, bao gồm:

  1. Làm việc tại nhà: Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục yêu cầu nhân viên của họ làm việc tại nhà khi có thể. Nhân viên chỉ có thể đến sở để làm công việc mà họ không thể làm tại nhà.
  2. Quy định của Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao: Tất cả các doanh nghiệp (và các cơ quan chính quyền) phải hoàn thành và nộp bản Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao mới cho từng cơ sở của họ trên trang mạng của Quận Hạt tại COVID19Prepared.org. Thể thức giữ Khoảng cách Xã giao được nộp trước ngày 11 tháng 10 năm 2020 không còn hợp lệ.  Phải dùng mẫu đơn đã được cập nhật tại COVID19Prepared.org. để hoàn thành bản Thể thức được sửa đổi.
  3. Báo cáo khi có người bị nhiễm bệnh: Tất cả các doanh nghiệp (và các cơ quan chính quyền) phải báo cáo cho Sở Y Tế Công Cộng trong vòng 4 giờ nếu họ biết có nhân viên nào của họ được xác nhận là dương tính với COVID-19 theo luật định. Họ cũng phải yêu cầu nhân viên báo cho họ biết khi có kết quả xét nghiệm dương tính.
  4. Giới hạn Số Người:  Tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ các giới hạn về số người được ở trong cở sở như được ấn định trong Chỉ thị Bắt buộc về Giới hạn Số người  


Trở lại đầu trang ▲

​​​​​
Last updated: 12/22/2020 5:17 PM