Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao

Social Distancing Protocol: 6 feet or 2 meters apart 

Hạt Santa Clara hoan nghênh các doanh nghiệp đã điền đầy đủ Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao. Đây là phương tiện giúp cho việc bảo đảm là cộng đồng của chúng ta được chuẩn bị để ngăn chặn sự lây nhiễm của COVID-19. Hãy xem lại các hướng dẫn dưới đây về cách điền đầy đủ Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao mà mỗi doanh nghiệp trong Quận Hạt phải làm.

Hướng Dẫn Cách Nộp Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao

Tất cả các doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara bắt buộc phải điền đầy đủ vào Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao và nộp lại cho Quận Hạt qua trang mạng sau đây.  

Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi bấm vào nối kết.  

Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao mới nhất có thêm các yêu cầu mới và quý vị phải điền bản mới này cho dù đã điền một bản trước đây.

Sẽ Phải Làm Những Gì: Khi bấm vào nối kết dưới đây, quý vị sẽ có thể điền vào Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao. Thể thức này yêu cầu điền vào các thông tin để:

  • Xác định và cho thông tin liên lạc của doanh nghiệp và người có trách nhiệm về việc tuân thủ Thể Thức này (thông thường là người chủ hay người quản lý)
  • Xác nhận doanh nghiệp có niêm yết các thông báo thích hợp
  • Xác nhận doanh nghiệpđã huấn luyện nhân viên một cách thỏa đáng
  • Xác nhận doanh nghiệp đang áp dụng các biện pháp để bảo vệ nhân viên và công chúng
  • Xác nhận doanh nghiệp có kế hoạch thích đáng khi có nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID-19
  • Chứng nhận các thông tin đã nộp là đúng và thật theo hiểu biết của người ký vào Thể Thức chiếu theo luật pháp về tội man khai .

Chứng nhận chiếu theo luật pháp về tội man khai: Chỉ có thể nộp Thể Thức khi người được phép ký phải chịu tội man khai chiếu theo luật pháp. Nếu điền vào mẫu này, phải biết chắc là quý vị đã được ủy quyền để điền và thay mặt doanh nghiệp để nộp.  Một khi đã điền đầy đủ vào Thể Thức qua nối kết dưới đây, quý vị phải có ký vào dưới dạng DocuSign. (Quý vị không thể ký bằng bút và giấy).  Nộp Thể Thức chiếu theo luật pháp về tội man khai có nghĩa là mọi điều khai trên mẫu phải đúng theo sự hiểu biết tốt nhất của quý vị, và thêm vào các thông tin khi biết là không thật là một trọng tội.

Thông tin nộp vào sẽ được công khai: Thể thức sẽ được công khai và Quận Hạt sẽ đăng tất cả các Thể Thức đã được điền đầy đủ trên mạng. Ai cũng có thể vào xem tất cả các thông tin quý vị điền vào Thể thức.  

Xác nhận và in Thể thức, cập nhật dấu hiệu“SÃN SÀNG CHO COVID-19”, và Bản tóm tắt: Sau khi đã điền và xác nhận Thể thức, quý vị sẽ nhận được xác nhận qua điện thư email.  Xác nhận này gồm một bản PDF của Thể Thức mà quý vị đã điền.  Quý vị sẽ có thể in ra Bản Thể Thức đầy đủ này.  Bản này phải được phát ra như được yêu cầu trong Lệnh ban hành ngày 6 tháng 7, bao gồm cho mọi nhân viên.  Bản PDF sẽ bao gồm cập nhật của dấu hiệu “SẴN SÀNG CHO COVID-19” riêng cho thương nghiệp của quý vị, cũng như Tờ Thông Tin Về Việc Giữ Khoảng Cách Xã Giao cho khách. Dấu hiệu và tờ Thông Tin cho khách phải được niêm yết tại hoặc gần cửa ra vào của cơ sở mà Thể Thức này được áp dụng.

Nếu không thể điền đầy đủ bản Thể Thức trong một lần: Khi điền Thể Thức, quý vị sẽ thấy nút “Sẽ hoàn thành sau”. Nếu không bấm vào nút này trước khi ký hoặc đóng trang mạng, mọi thông tin điền vào sẽ mất hết, và quý vị sẽ phải bắt đầu điền lại từ đầu trước khi nộp Thể Thức.

Sửa đổi: Một khi đã điền đầy đủ và nộp thì quý vị sẽ không thể sửa đổi bản Thể Thức đó nữa. Tuy nhiên vẫn có thể điền đầy đủ và nộp một bản mới nếu muốn cập nhật, sửa đổi bản gốc. Nếu đã nộp bản Thể Thức với Quận Hạt qua trang mạng dưới đây, nhớ đánh dấu vào ô trong phần đầu của Thể Thức cho thấy đây là “Bản Thể Thức Thay Thế.”   

Vẫn còn thêm thắc mắc? Hãy xem phần Các Câu Hỏi Thường Gặp FAQ của Quận hạt về Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao​ để biết thêm chi tiết.

Tất cả các doanh nghiệp trong Hạt Santa Clara phải điền vào Mẫu Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao và gởi cho Quận Hạt qua nối kết dưới đây.

​​​​​​​​​​​​​​​​Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi bấm vào nối kết.

 

Vui lòng bấm vào đây để xem trước Mẫu Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao.

​​​​​​​​​​
​​​​​

Cơ sở dữ liệu Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao - Sắp được đăng

Coming Soon! Open Businesses

Khách hàng và công chúng được khuyến khích xem danh sách các doanh nghiệp đã nộp Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao giúp cộng đồng của chúng ta có thể sinh hoạt một cách an toàn. Chúng tôi sẽ có danh sách các doanh nghiệp đã điền đầy đủ Thể Thức Giữ Khoảng Cách Xã Giao trong vài ngày tới đây.

Last updated: 7/31/2020 11:36 AM