Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Dịch Vụ cho Nạn Nhân

Đơn Vị Dịch Vụ Nạn Nhân là đường liên lạc của quý vị với các công tố viên, cơ quan công lực, các cơ quan công lý hình sự khác, và những nguồn tài nguyên trợ giúp tại địa phương. Chúng tôi sẵn sàng bảo đảm cho quý vị có tiếng nói trong tiến trình công lý hình sự và cung cấp biện pháp yểm trợ quý vị cần đến trong thời gian khó khăn này.

 

​​​​
Last updated: 5/14/2021 4:04 PM