Navigate Up
Alcohol & Drug Services Menu +
Home > Vietnamese-Tiếng Việt

Các Liên Kết

Last modified: 9/18/2015 11:06 AM

Hệ Thống Y Tế & Bệnh Viện Santa Clara Valley
http://www.sccgov.org/portal/site/vmc/

Cung cấp sự ngăn ngừa, giáo dục, và điều trị cho tất cả các cư dân của Quận Hạt Santa Clara, không cần biết đến khả năng thanh toán được. Bao gồm một loạt rộng lớn dịch vụ y tế chính và chuyên khoa và chương trình công cộng qua các tổ chức sau: Nha Dịch Vụ Về Vấn Đề Rược & Ma Túy, Dịch Vụ Xe Cứu Thương và Sức Khỏe Cộng Đồng, Nha Sức Khỏe Tâm Thần, Nha Sức Khỏe Quần Chúng, và Trung Tâm Valley Medical.

Giúp Quận Hạt Santa Clara (Help SCC)
www.helpscc.org

Kho dữ liệu có hỗ trợ tìm kiếm các nơi cung cấp dịch y tế và nhân sự trong Quận Hạt Santa Clara. Dữ liệu có theo loại dịch vụ, vùng địa dư, hoặc tên cơ quan. Cuối cùng sẽ bao gồm các cơ quan vị lợi nhuận.

Liên Minh Người Vô Gia Cư Vùng Vịnh (BAHA)
www.baha.org

Sự cộng tác của các cơ quan dịch vụ thuộc Vùng Vịnh San Francisco Trải Rộng để ngăn ngừa hoặc giảm bớt số người vô gia cư bằng cách cung cấp nhiều loại dịch vụ xã hội cho gia đình và cá nhân trong các quận hạt Vùng Vịnh.

ADP Tiểu Bang - Bộ Phụ Trách Chương Trình Về Rượu và Ma Túy của California
www.adp.cahwnet.gov

Cơ quan chịu trách nhiệm về việc điều hành tiền tài trợ của Tiểu Bang và Liên Bang cho các chương trình về chất gây nghiện tại California. Cung cấp chính sách và phối hợp soạn thảo, phát triển, thực thi, và lượng định hệ thống phân phát dịch vụ bao quát, toàn tiểu bang.

Điều Hành Dịch Vụ Về Chất Gây Nghiện và Sức Khỏe Tâm Thần (SAMHSA)
www.samhsa.gov

Cơ quan liên bang phụ trách việc cải tiến phẩm chất và có được các dịch vụ ngăn ngừa, điều trị, và phục hồi để giảm bớt bệnh tật, khuyết tật, sự chết, và phí tổn cho xã hội do hậu quả của chất gây nghiện và bệnh tâm thần.

Trung Tâm Ngăn Ngừa Chất Gây Nghiện (CSAP)
www.samhsa.gov/csap/index.htm

Cơ quan liên bang kết nối sự ngăn ngừa chất gây nghiện, nghiên cứu và thực hành.

Học Viện Quốc Gia về Nghiện Rượu và Nghiện Rượu Nặng (NIAAA)
www.niaaa.nih.gov

Hỗ trợ và điều hành việc khảo cứu y sinh học và hành vi về nguyên nhân, hậu quả, điều trị, và ngăn ngừa việc nghiện rượu nặng và các vấn đề liên quan đến rượu.

Học Viện Quốc Gia về Ghiền Ma Túy (NIDA)
www.drugabuse.gov

Cung cấp sự hỗ trợ chiến lược và điều hành việc khảo cứu qua một phạm vi rộng lớn về kỷ luật liên quan đến sự nghiện ngập; đảm bảo sự truyền bá nhanh chóng và hữu hiệu và dùng các kết quả này để cải tiến việc ngăn ngừa sự nghiện ngập, điều trị, và chính sách.

Trung Tâm In Sách Quốc Gia cho Tin Tức về Rượu và Ma Túy (NCADI)
www.health.org

Nguồn tin tức cập nhật và tài liệu liên quan đến chất gây nghiện lớn nhất thế giới. Một dịch vụ của Trung Tâm Ngăn Ngừa Chất Gây Nghiện.

Trung Tâm Tài Nguyên về Tâm Lý Tinh Thần/Nhận Định Sức Khỏe (HR)
www.psychologyofmind.com

Danh mục sách, băng nghe và băng viđêo, trợ giúp giảng dạy, văn bản, các người hành nghề và tổ chức HR tại Hoa Kỳ và  Úc Đại Lợi, và các liên kết đến các tài nguyên HR khác.

Ba Nguyên Tắc về Phát Triển Nhân Bản
www.3phd.net

Thông báo các chương trình huấn luyện, dịch vụ hướng dẫn/tham khảo, tài liệu và các liên kết HR khác.

Trường Y Khoa West Virginia, Học Viện về Sức Khỏe Bẩm Sinh Sydney Banks
www.sbiih.org

Thông báo việc huấn luyện và các buổi hội thảo và cung cấp tin tức về khảo cứu, hội thảo chuyên đề, và tài nguyên khác của HR.

Học Viện Nhận Định Sức Khỏe, Inc. 
www.healthrealization.com

Thông báo các chương trình huấn luyện và phát triển sự lãnh đạo, và dịch vụ tham khảo cho chính phủ, cơ quan phi lợi nhuận, và các công ty. Cung cấp sự hướng dẫn quản trị viên, xây dựng nhóm, hội thảo, và cố vấn cá nhân và cố vấn gia đình.

Trung Tâm Khoa Học Lợi Ích Công Cộng (CSPI)
www.cspinet.org

Khuyến khích tăng sức khỏe qua việc giáo dục quần chúng về dinh dưỡng và rượu; đại diện quyền lợi của công dân trước ban lập pháp, giám sát, và tư pháp; và hoạt động để đảm bảo sự tiến bộ về khoa học được dùng cho lợi ích công cộng.

Học Viện Marin về Ngăn Ngừa Nghiện Rượu và Ma Túy Khác
www.marininstitute.org

Nghiên cứu các chiến lược phòng ngừa môi trường và khuyến khích hành động có trách nhiệm từ chính phủ và doanh nghiệp. Cung cấp sự huấn luyện và tham khảo để thiết lập chính sách liên quan đến việc dùng và có rượu ở mức địa phương.

Cơ Sở Chấn Thương,San Francisco General Hospital
www.tf.org/tf/alcohol/ariv

Tổ chức được quốc tế công nhận cung cấp việc thu thập dữ liệu và khảo cứu để hỗ trợ chính sách phòng ngừa thương tích, phát triển và giáo dục chính sách, và truyền bá tin tức.

Học Viện Về Tiếp Đãi Có Trách Nhiệm (RHI)
www.hospitalityweb.org

Khuyến khích các chương trình nhận thức về pháp lý và xã hội cho kỹ nghệ tiếp đãi.
Tạo điều kiện dễ dàng cho việc phát triển hội nghị, hội thảo chuyên đề và dự án đặc biệt về các vấn đề có liên quan của chính sách chung cho việc bán và phục vụ rượu.

Nhóm EMT
www.emt.org

Phục vụ nhu cầu khảo cứu và huấn luyện của các tổ chức công, tư, và phi lợi nhuận toàn quốc. Chương Trình Hỗ Trợ Kỹ Thuật Ngăn Ngừa Rượu Hoặc Ma Túy (AOD) Trong Cộng Đồng của nhóm cung cấp dịch vụ huấn luyện và tham khảo miễn phí trên toàn California.

Văn Phòng Tòa Bạch Ốc về Chính Sách Quốc Gia Cho Ma Túy, Vận Động Truyền Tin Chống Ma Túy Quốc Gia cho Thiếu Niên (hai địa điểm):

www.antidrug.com
Cung cấp cho cha mẹ và các người lớn chăm sóc khác các chiến lược để nuôi dạy con em khỏe mạnh, không dùng ma túy. Tin tức có bằng tiếng Tây Ban Nha tại www.laantidroga.com và nhiều tiếng Á châu thông qua trang nhà. Cũng cung cấp cả e-mail tự chọn về lời khuyên làm cha mẹ.

www.freevibe.com
Giúp thiếu niên hiểu sự nguy hại của chất gây nghiện và làm quyết định có trách nhiệm. Đưa ra ở mức độ vừa phải các bảng tin, trò chơi, đặc điểm sống động, dụng cụ truyền tin văn học, tin tức văn hóa đại chúng, và các sự kiện về ma túy ngày nay.

Trung Tâm Quốc Gia về Nghiện Ngập và Chất Gây Nghiện, Đại Học Columbia
www.casacolumbia.org

Một trung tâm dẫn đầu về chính sách chất gây nghiện và các đề tài liên quan. Đưa ra nhiều tài liệu xuất bản xuất sắc về mọi khía cạnh của chất gây nghiện

Cùng Kết Hợp
www.jointogether.org

Một dự án của Trường Sức Khỏe Quần Chúng của Đại Học Brown, tài trợ bởi Quỹ Robert Wood Johnson. Hỗ trợ các cố gắng của cộng đồng để ngăn ngừa, giảm bớt, và điều trị chất gây nghiện trên toàn quốc.

Trung Tâm Học Hỏi Xã Hội Oregon (OSLC)
www.oslc.org

Một trung tâm dẫn đầu về trẻ em và gia đình, với sự chú trọng mở rộng về việc ngăn ngừa và điều trị chất gây nghiện. trong vùng. Đưa ra nhiều tài liệu xuất bản xuất sắc trực tuyến.

Nhóm Khảo Cứu Phát Triển Xã Hội Thuộc Đại Học Washington (SDRG)
www.depts.washington.edu/sdrg

Chuyên gia nổi tiếng toàn quốc David Hawkins, Ph.D., điều hành trung tâm khảo cứu chính về chất gây nghiện này. Có nhiều tài liệu xuất bản trực tuyến.