Navigate Up
Alcohol & Drug Services Menu +
Home > Vietnamese-Tiếng Việt

Dịch Vụ Chăm Sóc Có Hoạch Định Cho Người Lớn

Last modified: 3/1/2012 6:10 PM

 

Chăm Sóc Có Hoạch Định Là Gì?

Chăm sóc có hoạch định là một phương pháp toàn diện, được chuẩn bị để cung cấp dịch vụ y tế. Nha Dịch Vụ Về Vấn Đề Rượu & Ma Túy (DADS) đã kết hợp những nơi cung cấp dịch vụ chọn lọc riêng biệt điều trị rượu và chất ma túy khác tại Quận Hạt Santa Clara thành một chương trình chăm sóc có hoạch định duy nhất để dảm bảo cách dùng dịch vụ thích hợp nhất.  Việc này có lợi cho người tiêu thụ và nơi cung cấp dịch vụ bằng cách kết hợp dịch vụ hành chánh và điều trị thành một hệ thống hợp nhất, phối hợp để khách hàng có được sự chăm sóc phẩm chất cao nhưng với giá phải chăng trong một thời gian hợp lý.

Nhận diện và theo dõi tình trạng sức khỏe của khách hàng là điều quan trọng trong việc chăm sóc có hoạch định.  Vì tầm quan trọng của vấn đề thay đổi với mỗi cá nhân, chúng tôi cung cấp sự lựa chọn điều trị với bối cảnh khác nhau, cường độ dịch vụ ở nhiều mức, và hàng loạt dịch vụ có sẵn.  Qua sự lượng định được tiêu chuẩn hóa và điều hành hồ sơ, khách hàng tiến lên hoặc lùi xuống qua một chuỗi dịch vụ liên tục -- dựa trên nhu cầu của họ -- để giúp họ quay lại dời sống cộng đồng ổn định.

DADS cam kết cung cấp việc chăm sóc đặt trọng tâm vào khách hàng, vào kết quả; không ngừng cải tiến chương trình; và dịch vụ tuyệt hảo cho tất cả cư dân của Quận Hạt Santa Clara.


Phương Thức Trị Liệu

DADS cung cấp sụ lượng định, giải độc, điều trị ngoại trú, điều trị nội trú, nhà chuyển tiếp, dịch vụ phụ và dịch vụ ngăn ngừa cho người lớn (bất cứ ai ít nhất 18 tuổi) tại các địa điểm thuận tiện trong khắp Quận Hạt Santa Clara.  Tất cả các địa điểm này đều có lối vào dành cho xe lăn.  Chúng tôi cũng có nhân viên nói hai thứ tiếng/hiểu hai văn hóa có thể giúp khách hàng bằng nhiều ngôn ngữ.

Sự Lượng Định

Tất cả các địa điểm điều trị dều có sự lượng định.  Lượng Định đầu tiên xem xét tiểu sử sơ lược về tâm lý xã hội của khách hàng, kể cả cách uống rượu và dung chất ma túy khác của họ; các vấn đề tâm lý, thể xác, pháp lý, và huấn nghệ; và mối quan hệ trong gia đình và xã hội.  Khi xong sự lượng định này, khách hàng sẽ có một chương trình điều trị sơ khởi.

Dịch Vụ Giải Độc

Các cơ sở này cung cấp quá trình cai nghiện ruợu và chất ma túy khác không dung thuốc, được giám sát 2 giờ.

Điều Trị Nội Trú

Điều Trị Nội Trú bao gồm các chương trình sống tại chỗ được sắp xếp chu đáo ở các cơ sở điều trị được cấp giấy phép cho đàn ông, đàn bà, và đàn bà có con từ năm tuổi trở xuống.  Mục đích điều trị ở đây là sự ổn định của khách hàng.  Dịch vụ bao gồm cố vấn cá nhân, cho nhóm, huấn nghệ và giáo dục.

Điều Trị Ngọai Trú

Các địa điểm điều trị ngoại trú cung cấp dịch vụ với cường độ thích ứng, dựa trên mức trầm trọng của bệnh tật khách hàng.  Việc này bao gồm cố vấn cá nhân, cho nhóm, huấn nghệ, và giáo dục.  Giờ giấc thuận tiện, kể cả những buổi hẹn ban tối, có cho quý vi.  Chúng tôi cũng cung cấp hai chương trình đặc biệt:

  • Điều Trị Bằng Thuốc Thay Thế/Methadone
    Chương trình này cung cấp sự giải độc ngoại trú và điều tri duy trí cho khách hàng nghiện á phiện.  Việc điều trị đòi hỏi sự cố vấn để phục hồi và cung cấp cho khách hàng cố vấn và thử nghiệm HIV.
  • Dịch Vụ Trước và Sau Khi Sanh
    Cố vấn cấp tốc cho cá nhân và cho nhóm dành cho các phụ nữ mang thai và làm mẹ.  Các phụ nữ nghiền á phiện có thể ảnh hưởng sự trị liệu được giám sát duy trì bằng methadone hoặc điều trị giải độc.  Chương trình chú trọng đến các vấn đề của phụ nữ, bạo hành trong gia đình, và làm cha mẹ.  Là một dịch vụ đặc biệt, chúng tôi cũng cung cấp việc trông trẻ tại chỗ cho các trẻ em đến ba tuổi.


Nhà Chuyển Tiếp
Dịch vụ này đặc biệt thích ứng cho những người thuộc chương trình điều trị ngoại trú cần một môi trường an toàn hoặc nhà ở tạm thời.  Dịch vụ tạo cơ hội tốt cho khách hàng để thiết lập một hệ thống hỗ trợ trong lúc hưởng các dịch vụ ngọai trú.  Cũng có nhà ở riêng biệt cho các phụ nữ thuộc chương trình đoàn tụ.

Các Dịch Vụ Phụ
Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ phụ tại chỗ:  dịch vụ vừa chẩn đoán vừa hỗ trợ tâm thần, cố vấn huấn nghệ (lượng định, giáo dục/huấn luyện, kỹ năng làm việc, tìm việc), dạy kỹ năng làm cha mẹ, trông trẻ, luyện vào quốc tịch, và các lớp ESL và GED.  Một vài dịch vụ chỉ có được qua sự giới thiệu.  Có một số địa điểm đặc biệt cung cấp cả cố vấn lúc khủng hoảng và cố vấn gia đình.

Các Dịch Vụ Ngăn Ngừa
Cung cấp tin tức và giới thiệu điều trị, giáo dục, và dịch vụ hỗ trợ đều có cho cộng đồng nói chung (kể cả những người ở giai đoạn sớm nhất có vấn đề về rượu và các chất ma túy khác) và cho những người trong gia đình cùng người thân khác của khách hàng ghi danh vào chương trình chăm sóc có hoạch định.


Làm Thế Nào Để Có Được Sự Chăm Sóc

Đặc điểm chính của hệ thống là có một địa điểm để tham gia tập trung qua Chương Trình Gateway, giúp đơn giản hóa việc cung cấp dịch vụ.  Để nhận bất cứ dịch vụ nào về rượu và ma túy được hoạch định của DADS, bây giờ mọi người có thể gọi cho Gateway tại số 1-800-488-9919 để có:

  • Tin tức và dịch vụ giới thiệu (24 giờ, hàng ngày) và
  • Phân loại trước vấn đề cho buổi hẹn lượng định (8 giờ sáng - 10 giờ tối, thứ hai - thứ sáu, trừ ngày lễ)

Chỉ trong mười lăm phút, nhân viên điều trị lành nghề phân loại trước vấn đề và giới thiệu người gọi đến các địa điểm trong khắp quận hạt để có sự lượng định vào chi tiết hơn trong vòng 72 tiếng đồng hồ.  Các sự lượng định này phối hợp khách hàng với mức dịch vụ tương xứng mà họ cần.  Trong lúc điều tri, người phối hợp chăm sóc có hoạch định có mặt để duyệt lại tiến triển của khách hàng với cố vấn và nhận diện các nhu cầu chưa đạt được hoặc mới phát hiện.  Chúng tôi đã thiết lập nhiều loại dịch vụ khác để giúp đỡ khách hàng không những cho sự hồi phục của họ, mà cả về khả năng của họ để điều hành đời sống căn bản.  Với các phúc lợi phụ thêm đó, một giai đoạn điều trị duy nhất sẽ kéo dài trong suốt thời gian mà khách hàng còn cần dịch vụ.

Sở phí được dựa trên khả năng trả tiền được dịch vụ của khách hàng.  Hệ thống cũng nhận MediCal và bảo hiểm tư.


Để biết thêm chi tiết về
Dịch Vụ Chăm Sóc Có Hoạch Định Cho Người Lớn của DADS,
xin gọi số (408) 792-5670