Navigate Up
Alcohol & Drug Services Menu +
Home > Vietnamese-Tiếng Việt

Nha Dịch Vụ Về Vấn Đề Rượu & Ma Túy (DADS)

Last modified: 3/1/2012 6:10 PM
 

 
 
Giới Thiệu Về Chúng Tôi
 
Nhiệm vụ cDADS - Logo del Cuidado Médico Administrado para Adultosa Nha Dịch Vụ Về Vấn Đề Rượu & Ma Túy (DADS) là cung cấp sự lãnh đạo và trách nhiệm công cộng cần thiết nhằm huy động các tài nguyên trong cộng đồng để ngăn ngừa và giảm bớt tác động tiêu cực của sự lạm dụng chất gây nghiện trong cộng đồng.
 

Chăm Sóc Có Hoạch Định Cho Người Lớn
Gọi Gateway
1-800-488-9919

 

Tin Mới

 

Thẻ Tin Tức dưới dạng PDF
-  Tiếng Anh (pdf 338Kb)
-  Tiếng Tây Ban Nha (pdf 338Kb)
-  Tiếng Việt (pdf 2.9 Mb)

 

Bước Đầu Phân Loại Các Vấn Đề Về Rượu & Ma Túy
Cung Cấp Tin Tức & Giói Thiệu Điều Trị

 

ĐỂ CÓ DỊCH VỤ 24 GIỜ MỖI NGÀY GỌI GATEWAY
1-800-488-9919

 

 

 

E-mail cho chúng tôi!
mailbox