Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

East Santa Clara Street Master Plan

Explore the future of the former San Jose Hospital site in our first workshop!


Related Files 


 20 September
6:00 pm - 8:00 pm
ROOSEVELT COMMUNITY CENTER
901 E Santa Clara Street
San Jose, CA 95116

 
We’re hosting a community workshop to explore the future of the former San Jose Hospital site. Help us create a better community with your thoughts and ideas about your neighborhood! Light refreshments and child-friendly activities will be provided. This workshop is sponsored by the Santa Clara County Housing Authority and the County of Santa Clara. 

For more information give us a call at 408-993-4813.
 
***   ***   ***   ***   ***   *** 
 
¡Únase a la Conversación!
 
¡Venga a hablar sobre el futuro del espacio que ocupaba el Hospital de San José en este primer taller! Organizamos un taller para explorar las posibilidades del terreno que ocupaba el Hospital de San José. ¡Ayúdenos a crear una comunidad mejor aportando ideas para el barrio! Se ofrecerá un refrigerio ligero y actividades para niños. Este taller esta patrocinado por Santa Clara County Housing Authority y County of Santa Clara.

Habrá servicios de traducción a su disposición. Para más información llámenos al 408-299-6878.

 
***   ***   ***   ***   ***   *** 
 
Hãy tham gia cuộc thảo luận!
 
Tìm hiểu thêm về tương lai của khu đât trước đây là bệnh viện San Jose tại buổi hội thảo đầu tiên của chúng tôi! Chúng tôi tổ chức một buổi thảo luận cộng đồng để tìm hiểu khám phá tương lai của khu đất trước đây là bệnh viện San Jose. Hãy cùng chúng tôi tạo ra một cộng đồng tốt hơn với suy nghĩ  của các bạn và ý tưởng về khu vực bạn sinh sống! Thức ăn nhẹ và các hoạt động cho trẻ em sẽ được cung cấp. Buổi thảo luận này được tài trợ bởi Santa Clara County Housing Authority và the County of Santa Clara. 

Dịch vụ thông dịch sẽ được cung cấp, để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi 408-299-6879.​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


East Santa Clara Master Plan Site

​​

*** Interested in receiving updates? Please Sign up​ to receive updated information on the East Santa Clara Street Project.
Last updated: 9/21/2018 9:42 AM