Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Ang County ng Santa Clara ay Maglulunsad ng Programang Magpapatupad Sa Pagkolekta ng Utang na Sahod Para sa mga Manggagawa sa Kainan

Ang County ay magsususpendi ng permit ng mga pasilidad ng pagkain sa mga negosyong may kasalukuyang kaso ng pagnanakaw ng sahod para maprotektahan ang mga bulnerableng empleyado / manggagawa

In English or Spanish

ANO: 

Ang Santa Clara County ang may pinaka-mataas na naitalang kaso ng pagnanakaw sa sahod (wage theft) sa estado ng California, isang malawakang suliranin na lubos na nakaapekto sa mga migrante at mga mababang sahod na manggagawa. Ang Tanggapan ng Pagpapatupad ng Pamantayan sa Pagawa at ang Kagawaran ng Kalusugan sa Kalikasan ay maglulunsad ng Programa sa Pagpapatupad ng Permit sa Pagkain (Food Permit Enforcement Program) para ang County ay magsimula nang isuspende ang permit ng pagkain ng mga may-ari ng negosyong hindi nagbabayad ng mga hatol (judgements) laban sa kanila. Sa kumperensya ng balita, ang mga pinuno ng County ay magtalakay sa kahalagahan ng bagong inisyatiba para labanan ang pagnanakaw sa sahod at ang epekto nito sa mga bulnerableng manggagawa. May mga manggagawa na magsasalita tungkol sa kaso nila sa pagnanakaw sa sahod. May isa ring may-ari ng lokal na kainan ang magsasalita tungkol sa pinakamabisang pamamaraan ng pagsuporta sa mga manggagawa.

SINO:

Supervisor Cindy Chavez, Vice President, County of Santa Clara Board of Supervisors
Supervisor Dave Cortese, County of Santa Clara Board of Supervisors
Miguel Márquez, Chief Operating Officer, County of Santa Clara
David Campos, Deputy County Executive, County of Santa Clara 
Betty Duong, Manager, County of Santa Clara Office of Labor Standards Enforcement
Michael Balliet, Director, County of Santa Clara Department of Environmental Health
Jessica Vollmer, Fair Workplace Collaborative
Worker testimonial in Spanish
Worker testimonial in Tagalog
Angelina Ramos, Business Director, Luna Mexican Kitchen

KAILAN AT SAAN:

Lunes, Sept. 23, 2019, 10:30 a.m. – 11:30 a.m. 
Luna Mexican Kitchen
1495 The Alameda, San Jose, CA 95126

BAKIT:

Ang Tanggapan ng Pagpapatupad ng Pamantayan sa Pagawa (OLSE) ng County ng Santa Clara ay nangangako na mabigyang pansin ang pagnanakaw sa sahod, isang malawakang suliranin sa County, sa pamagitan ng pagtiyak na ang mga kasalukuyang hatol (judgements) ay mabigay sa mga manggagawa ng kainan na nautangan ng pera. Ang mga bagong hakbang na ito sa pagpapatupad ng batas ng pasahod ay para lalong maprotektahan ang karapatan ng mga manggagawa, partikular ang mga bulnerableng indibidwal tulad ng mga migrante at mababang-sahod na manggagawa. Ang pagbawas at pagsupil ng mga hindi makatarungang pamamaraan sa pagawa ay magbibigay din ng tamang pamantayan at sumusuporta sa mga negosyanteng nagbabayad ng tamang sahod sa kanilang mga empleyado.

###

Tungkol sa Tanggapan ng Pagpapatupad ng mga Pamantayan sa Pagawa (OLSE)

Ang County ng Santa Clara ay lumikha ng Tanggapan ng Pagpapatupad ng mga Pamantayan sa Pagawa (OLSE) nuong 2017 bilang tugon sa mataas na bilang ng naitalang kaso ng pagnanakaw sa sahod sa county at para ipatupad ang mga batas sa pagawa sa lokal na antas. Ang pagpapatupad ng mga hatol ay kadalasang isinasagawa sa antas ng estado at federal, ngunit dahil ang mga ahensiyang ito ay sobrang malawak ang mga gawain, maraming lokal na pamahalaan sa nakaraang dekada ang gumawa ng mga parehong hakbang para maiangat ang pamantayan sa pagawa at labanan ang pagnanakaw sa sahod sa local na antas, pinakinabangan ang kapangyahirang munisipal. Ang misyon ng OLSE ay ang pagtiyak na ang mga umiiral na hatol laban sa pagnanakaw sa sahod ay mabigay sa mga manggagawa ayon sa itinakda ng batas. Gagawin ito sa pamagitan ng pakikipagtulungan sa komunidad at sa mga lokal na nagmamay-ari ng negosyo para magbigay edukasyon sa pamantayan sa pagawa, hikayatin ang pagsunod sa mga batas at, sa sama-samang tulungan, mabawasan ang mga paglabag sa batas sa trabaho sa kainan at para mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga empleyado at nagmamay-ari ng negosyo. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa OLSE, pumunta sa sccfairworkplace.org.

TUNGKOL SA COUNTY NG Santa Clara, California

Ang pamunuan ng County ng Santa Clara ay nagsisilbi sa magkakaiba, multikultural na populasyon ng 1.9 milyong residente ng Santa Clara County, ang pang-anim na pinaka-malaking county sa California. Sa kanyang $8.17 bilyon badyet, higit pa sa may 70 ahensya/kagawaran at may halos 22,000 na empleyado, ang County ng Santa Clara ay nagplano para sa pangangailangan ng mga ibat-ibang mamayan, nag-aalok ng pantay na serbisyo, at nagtataguyod ng malusog, ligtas at maunlad na komunidad para sa lahat. Ang County ay nagbibigay ng mga mahalagang serbisyo, tulad ng pampublikong kalusugan at proteksiyon ng kapaligiran; kalusugan ng pag-uugali at serbisiyong medical sa pamamagitan ng Sistemang Pangkalusugan ng County ng Santa Clara, kasama na dito ang Santa Clara Valley Medical Center (Hospital and Clinics), O’Connor Hospital at Saint Louise Regional Hospital; mga serbisyo para sa proteksyon ng mga bata at matatanda; pag-iwas at pag-solusyon sa kawalan ng tirahan; mga kalsada, parke at silid aklatan; mabilisang pagtugon sa mga kalamidad; proteksyon para sa mga minorya sa komunidad at ang mga nasa ilalim ng pagbabanta; pag-abot ng patas na hustisiya sa sistemang kriminal, at ibat-iba pang mga serbisiyo, partikular na para sa mga miyembro ng kumonidad na mas nangangailangan.

Bisitahin ang County ng Santa Clara sa: SCCGOV.org

Paki “like” sa amin sa Facebook: @County.of.Santa.Clara 
Sundan kami sa Twitter: @SCCGov

Media ContactBetty Duong, County of Santa Clara Office of Labor Standards Enforcement, 408-678-1020; Laurel Anderson/Quan Vu, Office of Public Affairs, (408) 299-5119. 

Posted: September 20, 2019.​​​

Last updated: 9/20/2019 12:48 PM