Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Impormasyon Tungkol sa Moratoryo ng Ebiksyon para sa Mga Landlord at Nangungupahan

English | 中文 | Español | Tiếng Việt | Tagalog​​
 
Ang moratoryo ng ebiksyon ng County ay pinahaba hanggang sa Agosto 31, 2020 .  Ang mga nangungupahan ay mayroon nang hanggang 6 na buwan pagkatapos lumipas o matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng nakaraan na upa, at hanggang sa 12 na buwan pagkatapos lumipas o matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang nakaraan na upa.

Noong Marso 24, 2020, nagpatupad ang Lupon ng mga Superbisor ng County ng isang moratoryo sa mga "walang-pagkakasala" na ebiksyon at mga ebiksyon para sa mga nangungupahan na hindi nakapagbayad ng upa dahil sa malaking pagkawala ng kita at/o malaking gastos sa medikal na binayaran nila bilang resulta ng pandemya ng COVID-19.  Itong moratoryo ay ipinatutupad sa buong Santa Clara County, kabilang ang mga Lungsod, at puprotekta pareho sa mga nangungupahan sa mga tirahan at sa mga maliliit na negosyo.

Regular na ina-update itong pahina. Mangyaring tingnan nang madalas para sa pinakabagong impormasyon.

Patnubay para sa Moratoryo ng Ebiksyon

Impormasyon​ para sa mga Landlord

Kung ikaw ay isang landlord at sinimulan mo ang isang ebiksyon na hindi nakapagbayad ng upa o ng isang walang-pagkakasala na dahilan sa panahon ng moratoryo, ikaw ay dapat na:

May karapatan pa rin kayong mangolekta ng upa kung kwalipikado ang nangungupahan para sa proteksyon sa ilalim ng moratoryo. Gayunpaman, ang nangungupahan ay may 6 na buwan pagkatapos na matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng nakaraan na renta at 12 na buwan pagkatapos na matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang nakaraan na renta. Hindi maaaring singilin ang isang bayad para sa nahuli. Bago simulan ang anumang plano sa pagbabayad sa isang nangungupahan na protektado sa ilalim nitong moratoryo, dapat munang ipaalam sa nangungupahan ang mga proteksyon sa pagbabayad na ito. ​ 

Ang moratoryong ito ay hindi naaangkop kung hindi man naaayon sa batas o may-pagkakasalang ebiksyon sa iba pang dahilan maliban sa hindi pagbabayad ng upa dahil sa isang malaking pagkawala at/o gastos na medikal na binayaran nila bilang resulta ng COVID-19.

Impormasyon para sa mga Nangungupahan

Kung isang nangungupahan kayo, maaaring gamitin itong form upang mabigyan ang inyong landlord ng dokumentasyon ng malaking halaga ng pagkawala ng kita at/o malaking gastusin sa labas ng bulsa bilang isang resulta ng pandemya ng COVID-19 sa lalong madaling panahon.

Mga halimbawa ng malaking pagkawala ng kita dahil sa COVID-19 ay:

  • ​Ang pagkawala ng trabaho o pagbawas ng oras sa trabaho
  • Pagkawala ng trabaho upang alagaan ang isang miyembro ng pamilya na nahawaan ng COVID-19 o isang bata dahil sa pagsasara ng paaralan
  • Kung ang negosyo ay kwalipikado bilang isang maliit na negosyo, pagsasara ng isang lugar ng negosyo o malaking pagbawas ng kita ng negosyo

Mga halimbawa ng dokumentasyon na maaari ninyong ibigay ay:​

  • Mga sulat mula sa inyong employer, doktor, o paaralan ng sinumang bata na tinutukoy ang COVID-19 bilang dahilan ng pagbawas ng trabaho, pagkawala ng trabaho, o pagsasara ng paaralan
  • Mga Paystub mula sa panahon ng at bago nangyari ang pandemya ng COVID-19
  • Mga ulat ng bangko na nagpapakita ng sitwasyon sa pinansyal sa panahon ng at bago nangyari ang pandemya ng COVID-19

Ang iyong landlord ay dapat magbigay ng  dokumentong ito na nagsasabi kung bakit kayo pinalayas, at kung ano ang iyong mga karapatan, pati na rin ang mga programang tumutulong kung kayo ay tinangkang palayasin.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Maaari ninyong sampahan ng kaso as korte ang iyong landlord kung hindi sila tumutupad sa moratoryo o maaaring gamitin ninyo ang kanilang hindi-pagsunod sa anumang paglilitis ng ebiksyon.

 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa moratoryo ng ebiksyon, mangyaring tingnan ang aming listahan ng madalas na mga katanungan.  ​​​

Last updated: 7/9/2020 6:15 PM