Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Impormasyon Tungkol sa Moratoryo ng Ebiksyon para sa Mga Landlord at Nangungupahan

English | 中文 | Español | Tiếng Việt | Tagalog​​

Noong Agosto 31, 2020, ang lehislatura ng Estado ng California ay nagpatupad, at nilagdaan ng Gobernador, ang Assembly Bill Num. 3088 na nagbibigay sa buong estado ng mga proteksiyon sa pagpapalayas at sa foreclosure para sa mga nangungupahan ng tirahan at may-ari ng pag-aari na naghihirap dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan dahil sa COVID-19. Ang batas ng estado, na agad na nagkabisa, ay naglalagay ng mga partikular na limitasyon sa mga lokal na ordinansa. Ang mga proteksyon sa pagpapalayas ng nangungupahan ng bahay ng moratoryo ng pagpapalayas ng County ay itinuring na nawalan ng bisa noong Agosto 31,2020 at pinalitan ng mga proteksyon ng batas ng estado. Ang karagdagang impormasyon tungkol kung paano pinoprotektahan ng batas ng estado ang mga nangungupahan ng tirahan na naghihirap dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan dahil sa COVID-19 at kung paano makatanggap ang mga nangungupahan ng tirahan ng mga proteksiyon ng batas ng estado ay matatagpuan dito: https://landlordtenant.dre.ca.gov/faqs.html.

Ang mga nangungupahan ng tirahan na protektado mula sa pagpapalayas habang may bisa ang moratoryo ng pagpapalayas sa tirahan ng County ay dapat na ngayon magbayad ng hindi bababa sa 50% ng lagpas na sa takdang araw ng pagbayad na upa (past-due rent) (para sa upa sa pagitan ng Marso 24, 2020 hanggang Agosto 31, 2020) sa Pebrero 28, 2021, at ang natitirang hindi nabayarang upa para sa parehong oras sa Agosto 31, 2021. Maaaring hindi singilin ng mga landlord ang isang late fee kung ang mga nangungupahan ay magbabayad ng nasabing mga pagbabayad. 

Para sa mga nangungupahan na maliit na negosyo na kwalipikado para sa proteksiyon sa ilalim ng ordinansa ng County, ang moratoryo ng pagpapalayas ng County ay pinalawig hanggang Marso 31, 2021. Ang mga nangungupahan na maliit na negosyo ay mayroon nang hanggang 6 na buwan pagkatapos lumipas o matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng lagpas na sa takdang araw ng pagbayad na renta (past-due rent), at hanggang sa 12 buwan pagkatapos lumipas o matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang lagpas na sa takdang araw ng pagbayad na renta. Ang mga multa at parusang sibil, pinsala sa pera (monetary damages) at ang mapagsabihan ng korte (injunctive relief) ay maaaring ipataw sa mga landlord na naghahangad na gumanti o tumanggi sa mga nangungupahan na maliit na negosyo ng kanilang mga karapatan at proteksiyon sa ilalim ng ordinansa.

Regular na ina-update ang pahina na ito. Mangyaring tingnan nang madalas para sa pinakabagong impormasyon.

Patnubay para sa Moratoryo ng Pagpapalayas

Impormasyon para sa Landlord ng Mga Nangungupahan na Maliit na Negosyo​

Kung ikaw ay isang landlord ng isang nangungupahan na maliit na negosyo na kwalipikado sa ilalim ng ordinansa ng moratoryo ng pagpapalayas ng County at ikaw ay nagsimula ng proseso ng pagpapalayas para sa hindi nagbayad ng upa sa panahon ng moratoryo, dapat kayong:

May karapatan pa rin kayong magkolekta ng upa kung kwalipikado ang nangungupahan na maliit na negosyo para sa proteksiyon sa ilalim ng moratoryo. Gayunpaman, ang nangungupahan na maliit na negosyo ay may 6 na buwan pagkatapos na matapos ang moratoryo na magbayad ng hindi bababa sa 50% ng lagpas na sa takdang araw ng pagbayad na renta at 12 na buwan pagkatapos na matapos ang moratoryo upang mabayaran nang buo ang lagpas na sa takdang araw ng pagbayad na renta. Hindi kayo maaaring sumingil ng isang late fee. Bago simulan ang anumang plano sa pagbayad sa isang nangungupahan na maliit na negosyo na protektado sa ilalim ng moratoryong ito, dapat niyo munang ipaalam sa nangungupahan na maliit na negosyo ang mga proteksiyon sa pagbayad na ito. Ipinagbabawal ng ordinansa ang mga negosasyon sa pagitan ng isang landlord at nangungupahan na maliit na negosyo na nagreresulta sa pagtawad (waiver) sa mga karapatan ng nangungupahan sa ilalim ng ordinansa. Kayo ay maaaring nanganganib na mapailalim sa mga multa at parusang sibil, pinsala sa pera (monetary damages) at mapagsabihan ng korte (injunctive relief) kung hindi kayo sumunod sa moratoryo.

Hindi naaangkop ang moratoryong ito sa iba pang naaayon sa batas o may-kasalanan na pagpapalayas para sa mga kadahilanan maliban sa hindi pagbayad ng upa dahil sa isang pagkawala ng kita at/o gastos na pangmedikal na binayaran nila bilang resulta ng COVID-19. 

Impormasyon para sa Mga Nangungupahan na Maliit na Negosyo

Kung ikaw ay isang nangungupahan na maliit na negosyo, maaari niyong gamitin ang form na ito upang ibigay sa inyong landlord ang dokumentasyon ng pagkawala ng kita at/o gastos na pangmedikal na binayaran niyo na direktang nauugnay sa inyong pagkabigo na magbayad ng renta bilang resulta ng pandemyang COVID-19 sa lalong madaling panahon.

Mga halimbawa ng pagkawala ng kita dahil sa COVID-19 ay:

  • Pansamantalang pagsara o pagbawas sa mga oras ng pagpapatakbo ng isang lugar ng negosyo o pagbawas sa kita ng negosyo

Mga halimbawa ng dokumentasyon na maaari niyong ibigay ay:

  • Ang mga bank statements o mga dokumentong pinansyal na nagpapakita ng sitwasyong pinansyal ng inyong negosyo bago at sa panahon ng pandemyang COVID-19

Dapat bigyan kayo ng inyong landlord ng dokumentong ito na nagsasabi sa iyo kung bakit kayo pinalayas, at kung ano ang inyong mga karapatan, pati na rin ang mga programang pantulong kung sinusubukan nilang magpalayas sa iyo.

Maaari ninyong labanan ang inyong landlord sa korte kung hindi sila susunod sa moratoryo o maaaring niyong gamitin ang kanilang hindi-pagsunod sa moratoryo sa anumang paglilitis ng pagpapalayas.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa moratoryo ng pagpapalayas, mangyaring tingnan ang aming listahan ng madalas na mga katanungan.

 ​
Last updated: 11/12/2020 3:52 PM