Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Thông tin về Lệnh cấm trục xuất dành cho Chủ nhà và Người thuê

English | 中文 | Español | Tiếng Việt | Tagalog​

Cơ quan lập pháp của Tiểu bang California đã ban hành và Thống đốc đã ký hai luật Tiểu Bang,  Luật Quốc Hội AB số 3088, có hiệu lực vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 và Luật Thượng Viện số 91, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, để có các biện pháp chống lại việc trục xuất và tịch thu nhà trên toàn tiểu bang cho nhiều người thuê nhà ở và người sở hữu nhà đang gặp khó khăn về kinh tế do COVID-19. Các biện pháp bảo vệ này sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Luật Tiểu Bang đã thay thế luật địa phương, bao gồm cả sắc lệnh của Quận Hạt, trong việc cung cấp các biện pháp bảo vệ cho những người thuê nhà đang phải đối phó với việc bị trục xuất nhà. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về cách người thuê nhà ở có thể nhận được sự bảo vệ theo luật tiểu bang tại đây: https://landlordtenant.dre.ca.gov/tenant/protection_guidelines.html​.

Gia đình có thu nhập đạt tiêu chuẩn, vừa qua đã bị ảnh hưởng của COVID-19 về mặt tài chánh và cần được giúp đỡ tiền thuê nhà và tiền điện nước có thể xem điều kiện được giúp đỡ và nộp đơn tại HousingIsKey.com​ hoặc gọi số 833-430-2122.

Đối với những người thuê địa điểm để kinh doanh nhỏ đạt tiêu chuẩn được bảo vệ theo sắc lệnh của Quận Hạt, lệnh cấm trục xuất của Quận Hạt đã được gia hạn đến hết ngày Ngày 30 tháng Sáu năm 2021. Người thuê địa điểm để kinh doanh nhỏ có tới 6 tháng sau khi lệnh cấm hết hạn hoặc kết thúc để hoàn trả ít nhất 50% tiền thuê nhà quá hạn và tối đa 12 tháng sau khi lệnh cấm hết hạn hoặc kết thúc để hoàn trả toàn bộ tiền thuê quá hạn. Các khoản tiền phạt và hình phạt dân sự, thiệt hại bằng tiền và biện pháp khẩn cấp có thể được áp dụng đối với những chủ nhà tìm cách trả đũa hoặc phủ nhận quyền và biện pháp bảo vệ dành cho người thuê địa điểm để kinh doanh nhỏ theo sắc lệnh.

Trang này sẽ thường được cập nhật. Vui lòng thường xuyên vào xem để biết các thông tin mới nhất.

Hướng dẫn về Lệnh tạm cấm trục xuất trong lĩnh vực thương mại

Thông tin cho chủ nhà của những người thuê địa điểm để kinh doanh nhỏ

Nếu quý vị là chủ nhà của người thuê nhà để kinh doanh nhỏ và họ hội đủ điều kiện của sắc lệnh tạm hoãn trục xuất của Quận Hạt, và quý vị bắt đầu việc trục xuất vì người thuê không trả tiền thuê nhà trong thời gian có sắc lệnh về việc trục xuất, quý vị phải:

​Quý vị vẫn có quyền thu tiền thuê nhà nếu người thuê đủ điều kiện được bảo vệ theo lệnh cấm. Tuy nhiên, người thuê nhà để kinh doanh nhỏ có 6 tháng sau khi lệnh cấm kết thúc để trả lại ít nhất 50% tiền thuê nhà quá hạn và 12 tháng sau khi lệnh cấm kết thúc để trả lại toàn bộ tiền thuê quá hạn. Quý vị không thể tính phí trễ. Trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch trả nợ nào với người thuê được bảo vệ theo lệnh cấm này, trước tiên quý vị phải thông báo cho người thuê về những biện pháp bảo vệ cho việc trả nợ. Sắc lệnh cấm tổ chức các cuộc thương lượng giữa chủ nhà và người thuê mà sẽ dẫn đến việc người thuê nhà từ bỏ các quyền của họ theo sắc lệnh. Quý vị có thể có rủi ro bị phạt tiền và chịu hình phạt theo luật dân sự, phải bồi thường thiệt hại bằng tiền và cứu trợ khẩn cấp theo luật pháp nếu quý vị không tuân thủ lệnh cấm trục xuất.

Lệnh cấm này không áp dụng cho các vụ trục xuất hợp pháp hoặc khi người thuê có lỗi vì những lý do ngoài việc không trả tiền thuê nhà do mất mát đáng kể và/hoặc chi phí y tế tự trả bởi COVID-19.

Thông tin cho người thuê địa điểm kinh doanh nhỏ

Nếu quý vị là người thuê nhà để kinh doanh nhỏ, quý vị có thể sử dụng mẫu đơn này để cung cấp cho chủ nhà của quý vị tài liệu chứng nhận việc mất thu nhập và/hoặc chi phí y tế tự trả đáng kể trực tiếp liên quan đến việc quý vị không trả tiền thuê nhà do hậu quả của đại dịch COVID-19 càng sớm càng tốt.  

Ví dụ về việc mất thu nhập đáng kể do COVID-19 bao gồm:

  • Đóng cửa tạm thời hoặc giảm giờ hoạt động của một địa điểm kinh doanh hoặc thu nhập kinh doanh bị giảm đáng kể
Ví dụ về tài liệu quý vị có thể cung cấp bao gồm:

  • Báo cáo hàng tháng của ngân hàng hoặc giấy tờ sổ sách cho thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp trước và trong đại dịch COVID-19​
​Chủ nhà của quý vị phải cung cấp cho quý vị tài liệu này để cho quý vị biết lý do tại sao quý vị bị trục xuất, và quý vị có những quyền gì, cũng như chương trình hỗ trợ nếu họ cố trục xuất quý vị.

Quý vị có thể thưa chủ nhà ra tòa nếu họ không tuân thủ lệnh cấm hoặc họ vi phạm điều gì trong bất kỳ thủ tục trục xuất nào.

Để biết thêm thông tin về lệnh tạm cấm trục xuất, vui lòng xem bản câu hỏi thường gặp của chúng tôi.


​​
Last updated: 4/7/2021 10:01 AM