Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Thông tin về Lệnh cấm trục xuất dành cho Chủ nhà và Người thuê

English | 中文 | Español | Tiếng Việt | Tagalog​

Vào ngày 31 tháng 8 năm 2020, cơ quan lập pháp của Tiểu bang California đã ban hành và Thống đốc đã phê chuẩn Dự luật Quốc Hội số 3088 để cung cấp các biện pháp chống việc trục xuất và tịch thu nhà cho nhiều người đang thuê nhà ở và cho chủ nhân các bất động sản đang gặp khó khăn về kinh tế do COVID-19. Luật tiểu bang, có hiệu lực ngay lập tức, đặt ra các giới hạn cụ thể đối với các sắc lệnh địa phương. Lênh cấm trục xuất của Quận Hạt để bảo vệ những người thuê nhà đã hết hạn vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 và đã được thay thế bằng luật bảo vệ của Tiểu Bang. Quý vị có thể tìm thêm thông tin về cách thức luật Tiểu Bang bảo vệ người thuê nhà ở đang gặp khó khăn về kinh tế do COVID-19 và cách thức người thuê nhà ở có thể nhận được sự bảo vệ của luật tiểu bang tại đây: https://landlordtenant.dre.ca.gov/faqs.html.

Những người thuê nhà ở được bảo vệ để không bị đuổi ra khỏi nhà trong khi lệnh cấm trục xuất người thuê nhà ở của Quận Hạt có hiệu lực hiện phải trả lại ít nhất 50% số tiền thuê nhà quá hạn (tiền thuê nhà có ngày hạn từ ngày 24 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020) trước ngày 28 tháng 2 năm 2021, và sẽ phải trả số tiền thuê còn lại cho cùng thời gian đó trước ngày 31 tháng 8 năm 2021. Chủ nhà không được tính phí trả tiền trễ nếu người thuê thanh toán các khoản tiền thuê nhà như vậy.​

Đối với những người thuê nhà để kinh doanh nhỏ đủ tiêu chuẩn được bảo vệ theo sắc lệnh của Quận Hạt, lệnh cấm trục xuất của Quận Hạt đã được gia hạn đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2021. Người thuê nhà để kinh doanh nhỏ có đến 6 tháng sau khi lệnh cấm hết hạn hoặc kết thúc để hoàn trả ít nhất 50% tiền thuê nhà quá hạn và tối đa 12 tháng sau khi lệnh cấm hết hạn hoặc kết thúc để hoàn trả toàn bộ tiền thuê quá hạn.Các khoản tiền phạt và hình phạt dân sự, thiệt hại bằng tiền và biện pháp khẩn cấp có thể được áp dụng đối với những chủ nhà tìm cách trả đũa hoặc phủ nhận quyền và biện pháp bảo vệ dành cho người thuê nhà để kinh doanh nhỏ theo sắc lệnh.

Trang này sẽ luôn được cập nhật. Vui lòng kiểm tra thường xuyên để biết thông tin mới nhất.

Nguyên tắc về Lệnh tạm cấm trục xuất

Thông tin dành cho chủ nhà của người thuê nhà để kinh doanh nhỏ

Nếu quý vị là chủ nhà của người thuê nhà để kinh doanh nhỏ và họ hội đủ điều kiện của sắc lệnh tạm hoãn trục xuất của Quận Hạt, và quý vị bắt đầu việc trục xuất vì người thuê không trả tiền thuê nhà trong thời gian có sắc lệnh về việc trục xuất, quý vị phải:

​Quý vị vẫn có quyền thu tiền thuê nhà nếu người thuê đủ điều kiện được bảo vệ theo lệnh cấm. Tuy nhiên, người thuê nhà để kinh doanh nhỏ có 6 tháng sau khi lệnh cấm kết thúc để trả lại ít nhất 50% tiền thuê nhà quá hạn và 12 tháng sau khi lệnh cấm kết thúc để trả lại toàn bộ tiền thuê quá hạn. Quý vị không thể tính phí trễ. Trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch trả nợ nào với người thuê được bảo vệ theo lệnh cấm này, trước tiên quý vị phải thông báo cho người thuê về những biện pháp bảo vệ cho việc trả nợ. Sắc lệnh cấm tổ chức các cuộc thương lượng giữa chủ nhà và người thuê mà sẽ dẫn đến việc người thuê nhà từ bỏ các quyền của họ theo sắc lệnh. Quý vị có thể có rủi ro bị phạt tiền và chịu hình phạt theo luật dân sự, phải bồi thường thiệt hại bằng tiền và cứu trợ khẩn cấp theo luật pháp nếu quý vị không tuân thủ lệnh cấm trục xuất.

Lệnh cấm này không áp dụng cho các vụ trục xuất hợp pháp hoặc khi người thuê có lỗi vì những lý do ngoài việc không trả tiền thuê nhà do mất mát đáng kể và/hoặc chi phí y tế tự trả bởi COVID-19.

Thông tin dành cho người thuê nhà để kinh doanh nhỏ

Nếu quý vị là người thuê nhà để kinh doanh nhỏ, quý vị có thể sử dụng mẫu đơn này để cung cấp cho chủ nhà của quý vị tài liệu chứng nhận việc mất thu nhập và/hoặc chi phí y tế tự trả đáng kể trực tiếp liên quan đến việc quý vị không trả tiền thuê nhà do hậu quả của đại dịch COVID-19 càng sớm càng tốt.  

Ví dụ về việc mất thu nhập đáng kể do COVID-19 bao gồm:

  • Đóng cửa tạm thời hoặc giảm giờ hoạt động của một địa điểm kinh doanh hoặc thu nhập kinh doanh bị giảm đáng kể
Ví dụ về tài liệu quý vị có thể cung cấp bao gồm:

  • Báo cáo hàng tháng của ngân hàng hoặc giấy tờ sổ sách cho thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp trước và trong đại dịch COVID-19​
​Chủ nhà của quý vị phải cung cấp cho quý vị tài liệu này để cho quý vị biết lý do tại sao quý vị bị trục xuất, và quý vị có những quyền gì, cũng như chương trình hỗ trợ nếu họ cố trục xuất quý vị.

Quý vị có thể thưa chủ nhà ra tòa nếu họ không tuân thủ lệnh cấm hoặc họ vi phạm điều gì trong bất kỳ thủ tục trục xuất nào.

Để biết thêm thông tin về lệnh tạm cấm trục xuất, vui lòng xem bản câu hỏi thường gặp của chúng tôi.


​​
Last updated: 11/12/2020 3:49 PM