Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Thông tin về Lệnh tạm thời cấm trục xuất dành cho Chủ nhà và Người thuê nhà

English | 中文 | Español | Tiếng Việt | Tagalog​​

Lệnh cấm trục xuất người thuê của Quận Hạt đã được gia hạn đến ngày 31 tháng 8 năm 2020.  Người thuê hiện có tới 6 tháng sau khi lệnh cấm hết hạn hoặc chấm dứt để hoàn trả ít nhất 50% tiền thuê nhà quá hạn; và tối đa 12 tháng sau khi lệnh cấm hết hạn hoặc chấm dứt để hoàn trả toàn bộ tiền thuê quá hạn.

Vào ngày 24 tháng 3 năm 2020, Ban Giám Sát Quận Hạt đã ban hành một lệnh tạm thời cấm đuổi nhà cho những ai bị mất thu nhập một cách đáng kể và/hoặc phải tự trả các phí y tế đáng kể vì đại dịch COVID-19 khi không có lỗi và khi không thể trả tiền thuê nhà.  Lệnh cấm tạm thời này được áp dụng trên toàn Hạt Santa Clara, gồm tất cả các thành phố, để bảo vệ cả người thuê nhà cũng như các tiểu thương đang phải thuê cơ sở làm ăn.

Trang này luôn được cập nhật. Vui lòng vào xem thường xuyên để biết thông tin mới nhất.

Hướng dẫn về Lệnh tạm cấm trục xuất

Thông tin cho Chủ nhà

Nếu là chủ nhà và quý vị bắt đầu thủ tục trục xuất người thuê trong lúc có lệnh cấm vì không thanh toán tiền thuê nhà hoặc khi không phải do lỗi của người thuê, thì quý vị phải:

Quý vị vẫn có quyền thu tiền thuê nhà như bình thường đối với người thuê có đủ điều kiện được bảo hộ theo lệnh cấm. Tuy nhiên, người thuê nhà có 6 tháng sau khi lệnh cấm kết thúc để trả lại ít nhất 50% tiền thuê nhà quá hạn và 12 tháng sau khi lệnh cấm kết thúc để trả lại toàn bộ tiền thuê quá hạn. Quý vị không được tính phí trễ. Trước khi bắt đầu bất kỳ kế hoạch trả nợ nào với người thuê được bảo hộ theo lệnh cấm, trước tiên quý vị phải thông báo cho người thuê về các quyền lợi họ có được theo lệnh cấm này.

Lệnh tạm cấm đuổi nhà này không áp dụng cho các vụ trục xuất hợp pháp hoặc khi người thuê có lỗi vì những lý do khác, ngoài việc không trả tiền thuê nhà vì đã có mất mát và/hoặc chi phí y tế đáng kể phải tự trả COVID-19.


Thông tin cho Người thuê nhà

Nếu quý vị là người thuê, quý vị có thể dùng mẫu này để cung cấp cho chủ nhà của quý vị các tài liệ̀u chứng minh việc mất thu nhập và/hoặc phí y tế tự trả đáng kể do đại dịch COVID-19 càng sớm càng tốt. 

Ví dụ về việc mất thu nhập đáng kể COVID-19:

  • ​Mất việc hoặc bị giảm giờ làm việc
  • ​Không thể đi làm vì phải chăm sóc cho người thân bị nhiễm COVID-19 hoặc phải chăm nom con cái đang ở nhà trường học đóng cửa
  • ​Nếu doanh nghiệp hội đủ điều kiện như là một tiểu thương, thì cơ sở kinh doanh đã phải đóng cửa, hoặc thu nhập kinh doanh bị giảm một cách đáng kể

Ví dụ về giấy tờ phải nộp:​

  • ​Thư của chủ sở, bác sĩ hoặc trường học của con cái, cho biết COVID-19 là lý do giảm công việc, không đi làm được hoặc làm cho trường học phải đóng cửa
  • Cùi phiếu lương trước và trong thời gian đại dịch COVID-19
  • ​Giấy báo cáo ngân hàng cho thấy tình hình tài chánh của quý vị trước và trong thời gian đại dịch COVID-19

Chủ nhà của quý vị phải cung cấp cho quý vị tài liệu này để cho quý vị biết lý do tại sao bị đuổi nhà, và quý vị có những quyền gì, cũng như các chương trình hỗ trợ nếu họ trục xuất quý vị.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Quý vị có thể thưa chủ nhà ra tòa nếu họ không tuân thủ lệnh này hoặc đưa việc chủ nhà không tuân thủ lệnh này vào trong bất cứ thủ tục tố tụng trục xuất nào.

 

Để biết thêm thông tin về lệnh tạm cấm trục xuất này, vui lòng xem danh sách Các câu hỏi thường gặp của chúng tôi.  ​​​

Last updated: 7/9/2020 6:10 PM