Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Mga Mapagkukunan

 

Aktibong nagtatrabaho ang Opisina ng County ng Suportadong Pabahay kasama sa ating mga lokal na lungsod at mga kasosyo sa komunidad upang magbigay ng impormasyon tungkol sa tulong sa pag-upa at iba pang suporta para sa mga nangungupahan at mga landlord na apektado ng COVID-19.  Regular na ina-update ang itong pahina. Mangyaring tingnan nang madalas para sa pinakabagong impormasyon.

Pinagkukunan na Pinansyal (para sa mga Nangungupahan ng Tirahan)

·        Mayroong mga kritikal na mapagkukunan ang Santa Clara County Emergency Financial Assistance Network (EAN) sa pag-iwas sa kawalan ng tirahan para sa mga karapat-dapat na sambahayan na may panganib na mawawalan ng tirahan sa Santa Clara County. Mayroong iba't ibang mga serbisyo ang network upang maiwasan ang kawalan ng tirahan, pagdidiskonekta ng mga utilidad, at ng kagutuman. Ang tulong ay batay sa Zip Code ng tirahan. Mangyaring basahin ang flyer na ito para sa tulong na magagamit sa inyong zip code.  ​Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 866-896-3587 o bumisita sa https://bit.ly/39kIQ82

 

·        Ang Santa Clara County Homelessness Prevention System ay may pansamantalang tulong na pinansiyal para sa mga mababa ang sahod o "low income" na mga residente na nawalan ng kita at hindi makabayad ng upa bilang nagreresulta sa epekto ng COVID. Upang maging kwalipikado para sa tulong, dapat residente kayo ng Santa Clara County, dapat mas mababa sa 80% ng average median income (AMI) ang kita ng sambahayan at dapat mayroon kayo ng dokumentadong pagkawala ng kita na may kaugnayan sa COVID-19.

Maaaring mag-aplay kayo para sa tulong: Online: sacredheartcs.org/covid19 Sa Telepono: 408-780-9134  


Tulong sa Batas at/o sa Referral at Iba pang mga Mapagkukunan (para sa mga Nangungupahan ng Tirahan)

·        Law Foundation of Silicon Valley 

o   408-280-2424

o   https://www.lawfoundation.org/coronavirus

 

·        Bay Area Legal Aid

o   800-551-5554

o   https://baylegal.org/homepage/baylegals-covid-19-response/

 

·        Asian Law Alliance

o   408-287-9710

o   https://asianlawalliance.org/ 

·        Project Sentinel​

o   408-720-9888

o   https://www.housing.org​

·        Lawyer Referral Service, Santa Clara County Bar Association

o   408-971-6822

o   (30-minutong mababang-gastos na konsultasyon sa isang lokal na abugado; may bayad para sa karagdagang serbisyo)

o   https://sccba.community.lawyer/

 

·        2-1-1 United Way Bay Area (serbisyo ng impormasyon at referral)          

o   211 or   800-273-6222

o   https://www.211bayarea.org/santaclara

 

·         County of Santa Clara Office of Mediation & Ombuds Services

o   (408) 993-4130

o   opencase@ceo.sccgov.org​

o   Mga serbisyo sa mediyasyon at paglutas ng labanan na ibinigay ng County

o   www.sccgov.org/omos

 

 

Tulong sa Batas at/o Referral at Iba Pang Mga Mapagkukunan (para sa mga Landlord) 

·        Project Sentinel

o   408-720-9888

o   https://www.housing.org​

 

·        Lawyer Referral Service, Santa Clara County Bar Association

o   408-971-6822

o   (30-minutong mababang-gastos na konsultasyon sa isang lokal na abugado; may bayad para sa karagdagang serbisyo)

o   https://sccba.community.lawyer/

 

·        The California Apartment Association/800-967-4222

o   CAA Tri-County    /408-342-3500

o   (Ang grupong pangkalakal sa buong estado na nagsisilbi sa mga may-ari at mga tagapamahala ng mga inuupahan na bahay at mga apartamento sa pamamagitan ng mga pampublikong gawain, edukasyon at serbisyo ng customer.)

o   https://caanet.org/coronavirus-resources-for-navigating-the-outbreak/

o   https://caanet.org/local/tri-county/ ​

 

·        County of Santa Clara Office of Mediation & Ombuds Services

o   (408) 993-4130

o   opencase@ceo.sccgov.org​

o   Mga serbisyo sa mediyasyon at paglutas ng labanan na ibinigay ng County

o   www.sccgov.org/omos

 

 

​Mga Mapagkukunan para sa Mga Nangungupahan Na Maliliit na Negosyo

·        Tulong at Mga Mapagkukunan para sa Mga Negosyo na Apektado ng Coronavirus - County ng Santa Clara

o   https://www.sccgov.org/sites/opa/opa/covid19/Pages/Resources-for-Businesses-and-Workers.aspx

 

·        Lawyer Referral Service, Santa Clara County Bar Association

o   408-971-6822

o   (30-minutong mababang-gastos na konsultasyon sa isang lokal na abugado; may bayad para sa karagdagang serbisyo)

o   https://sccba.community.lawyer/

 

·        US Small Business Administration                                                      

o   800-827-5722

o   https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance​

​​​
Last updated: 4/24/2020 3:02 PM