Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

Các nguồn trợ giúp

English | 中文 | Español | Tiếng Việt | Tagalog​​​


County Office of Supportive Housing (Văn phòng Hỗ trợ về Nhà ở của Hạt) đang tích cực làm việc với các thành phố địa phương và các đối tác cộng đồng của chúng tôi để cung cấp thông tin về nguồn trợ giúp thuê nhà và các hỗ trợ khác cho người thuê và chủ nhà bị ảnh hưởng bởi COVID-19.  Trang này được cập nhật thường xuyên. Vui lòng kiểm tra lại thường xuyên để biết thông tin mới nhất.

Nguồn trợ giúp tài chính (cho Người thuê nhà ở)

·        Santa Clara County Emergency Financial Assistance Network (tắt là "EAN", là Mạng lưới hỗ trợ tài chính khẩn cấp của Hạt Santa Clara) cung cấp các nguồn trợ giúp quan trọng phòng ngừa tình trạng vô gia cư cho các hộ gia đình đủ điều kiện đang có nguy cơ bị vô gia cư tại Hạt Santa Clara. Mạng lưới này cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để ngăn chặn tình trạng vô gia cư, bị cúp điện nước và nạn đói. Việc hỗ trợ sẽ dựa trên Mã Zip của nơi cư trú. Vui lòng xem tờ rơi này để biết các nguồn hỗ trợ có sẵn trong mã zip của quý vị.  ​Để biết thêm thông tin, hãy gọi 866-896-3587 hoặc truy cập https://bit.ly/39kIQ82

·        Santa Clara County Homelessness Prevention System (Hệ thống Ngăn ngừa Tình trạng Vô gia cư của Hạt Santa Clara) có chương trình hỗ trợ tài chính tạm thời để giúp đỡ những người có thu nhập thấp đã bị mất tiền thu nhập và không thể trả tiền thuê nhà do các tác động liên quan đến COVID. Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ, quý vị phải là cư dân của Hạt Santa Clara, thu nhập hộ gia đình của quý vị phải thấp hơn 80% mức thu nhập trung bình ("average median income", tắt là "AMI") và quý vị phải bị mất thu nhập do COVID-19 dựa trên giấy tờ.

Quý vị có thể đăng ký để được hỗ trợ:

Trên mạng: sacredheartcs.org/covid19

Qua điện thoại: 408-780-9134  

Nguồn trợ giúp và/hoặc giới thiệu về pháp lý và các nguồn trợ giúp khác (cho Người thuê nhà ở)

·        L​aw Foundation of Silicon Valley 

o   408-280-2424

o   https://www.lawfoundation.org/coronavirus

 

·        Bay Area Legal Aid

o   800-551-5554

o   https://baylegal.org/homepage/baylegals-covid-19-response/

 

·        Asian Law Alliance

o   408-287-9710

o   https://asianlawalliance.org/ 

·        Project Sentinel​

o   408-720-9888

o   https://www.housing.org​

·        Dịch vụ giới thiệu luật sư, Santa Clara County Bar Association

o   408-971-6822

o   (Tư vấn giá thấp trong 30 phút với luật sư địa phương; thêm phí cho dịch vụ bổ sung)

o   https://sccba.community.lawyer/

 

·        2-1-1 United Way Bay Area (thông tin và dịch vụ giới thiệu)       

o   211 hoặc 800-273-6222

o   https://www.211bayarea.org/santaclara

 

·         County of Santa Clara Office of Mediation & Ombuds Services

o   (408) 993-4130

o   opencase@ceo.sccgov.org​

o   Các dịch vụ hòa giải và giải quyết xung đột của Hạt

o   www.sccgov.org/omos

  

Trợ giúp và/hoặc Giới thiệu về pháp lý và các nguồn trợ giúp khác (dành cho Chủ nhà) 

·        Project Sentinel

o   408-720-9888

o   https://www.housing.org​

 

·        Dịch vụ giới thiệu luật sư, Santa Clara County Bar Association

o   408-971-6822

o   (Tư vấn giá thấp trong 30 phút với luật sư địa phương; thêm phí cho dịch vụ bổ sung)

o   https://sccba.community.lawyer/

 

·        The California Apartment Association/800-967-4222

o   CAA Tri-County /408-342-3500

o   (Nhóm thương mại toàn tiểu bang phục vụ chủ sở hữu và quản lý viên nhà cho thuê và khu chung cư thông qua các vấn đề công cộng, giáo dục và dịch vụ khách hàng.)

o   https://caanet.org/coronavirus-resources-for-navigating-the-outbreak/

o   https://caanet.org/local/tri-county/ ​

 

·        County of Santa Clara Office of Mediation & Ombuds Services

o   (408) 993-4130

o   opencase@ceo.sccgov.org​

o   Các dịch vụ hòa giải và giải quyết xung đột của Hạt

o   www.sccgov.org/omos

 

​Tài nguyên cho chủ doanh nghiệp nhỏ đang thuê cơ sở kinh doanh

·        Hỗ trợ và nguồn thông tin cho các Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Coronavirus - Hạt Santa Clara

o   https://www.sccgov.org/sites/opa/opa/covid19/Pages/Resources-for-Businesses-and-Workers.aspx

 

·        Dịch vụ giới thiệu luật sư, Santa Clara County Bar Association

o   408-971-6822

o   (Tư vấn giá thấp trong 30 phút với luật sư địa phương; thêm phí cho dịch vụ bổ sung)

o   https://sccba.community.lawyer/

 

·        US Small Business Administration (Cục Quản trị các Doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ)  

o   800-827-5722

o   https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance​

​​​​​​​
Last updated: 4/24/2020 3:02 PM