Navigate Up
Parks and Recreation Menu +

21st Annual Fantasy of Lights – Mark Your Calendar!

Published on: 11/1/2019 1:32 PM
Print
Fantasy of Lights - Walk-thru

Ñi boä trong coâng vieân
Thöù Baûy ngaøy 7 thaùng 12 vaø Chuû Nhaät ngaøy 8 thaùng 12 CHÆ! 4 giôø chieàu-9 giôø toái
CHÆ CHAÁP NHAÄN VEÙ TRAÛ TRÖÔÙC!​
Ñeå bieát theâm thoâng tin vaø ñeå mua veù kieåu Laùi xe qua, haõy NHAÁP VAØO ÑAÂY.

 ​
  • $10* - ngöôøi lôùn (13 tuoåi trôû leân)
  • $5* - treû em (4 ñeán 12 tuoåi)
  • MIEÃN PHÍ - 3 tuoåi trôû xuoáng
​*Coäng phí xöû lyù
 
Fantasy of Lights - Drive-thru 

Ñi xe qua coâng vieân
Ngaøy 10-30 Thaùng Möôøi Hai, 6 giôø chieàu -10 giôø toái

Ñoùng cöûa vaøo ngaøy 25 Thaùng Möôøi Hai
CHÆ CHAÁP NHAÄN VEÙ TRAÛ TRÖÔÙC!

Ñeå bieát theâm thoâng tin vaø ñeå mua veù kieåu Laùi xe qua, haõy NHAÁP VAØO ÑAÂY.


  • $20* - moãi xe (leân tôùi 12 ngöôøi)
  • $50* - xe ngoaïi côõ (chôû ñöôïc 13 ngöôøi trôû leân)
​*Coäng phí xöû lyù
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Back to top*
Contact County Disclaimer