Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Kautusan na Manatili sa Bahay mula sa Opisyal ng Kalusugan ng Santa Clara County – March 31, 2020

Ibinibigay itong mga katanungan (FAQ) upang linawin ang mga ipinagbabawal at pinapayagan na mga aktibidad habang epektibo ang Kautusan na Manatili sa Bahay. Mangyaring tandaan kapag binabasa itong mga katanungan at nagpapasya kung magsumite ng isang katanungan na ang layunin ng Kautusan ay upang mapakinabangan ang bilang ng mga taong nananatili sa bahay at limitahan ang pisikal na pakikipag-ugnay hangga't maaari upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Ang mga pagbubukod ng Kautusan na pinapayagan na mga aktibidad ay inilaan upang maging makitid. Kung may pagdududa, dapat magkamali kayo sa pag-iwas sa isang aktibidad.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Kautusan na Manatili sa Bahay mula sa Opisyal ng Kalusugan ng Santa Clara County – March 31, 2020

Ang Kautusan na Manatili sa Bahay (Shelter in Place) na inilabas ng Opisyal ng Kalusugan noong Marso 31, 2020 ay ginawang mas mahaba pa sa naunang Kautusan na Manatili hanggang sa Mayo 3, 2020. Nililimitahan din nito ang iba pang mga aktibidad.

Ano ang layunin ng kautusan na manitili sa bahay?

Ang kautusan na manatili sa bahay ay nagbibigay-daan sa atin upang:

 1. Maibaba ang bilang ng kabuuang mga taong nagkakasakit.
 2. Mailigtas ang mga buhay sa pagbagal ng pagkalat ng virus upang matiyak na mayroon tayong sapat na silid sa mga ospital para sa mga taong magkakaroon ng malubhang karamdaman.

Paano nakatutulong ang pananatili sa bahay?

Napatunayan na bumabagal ang pagkalat ng virus sa pananatili sa bahay kung mababawasan ang bilang ng mga taong nakikipag-ugnay sa kanila dahil binababa nito ang bilang na maaaring magkasakit mula sa isang taong nahawaan.

Ano ang ibig sabihin ng "shelter in place?" o manatili sa bahay?

"Sheltering in place" o pananatili sa bahay ay nangangahulugan na:

 • Kailangang manatili sa bahay hangga't maaari
 • Maaari lamang lumabas ng inyong tahanan para sa "mahahalagang aktibidad," upang magtrabaho para sa isang "mahahalagang negosyo," isagawa ang "pinakapayak na pangunahing operasyon" para sa isang negosyo, magsagawa ng "mahahalagang operasyon ng gobyerno," o para sa "mahahalagang paglalakbay" tulad ng ipinaliwanag sa Kautusan.
 • Hindi puwedeng mag-host o dumalo sa mga pagtitipon na anumang laki.

Mga aktibidad na maaari pa ring gawin:(bahagyang listahan lamang. Sumangguni sa www.sccphd.org/cv19 para sa karagdagang detalye)

 • pamimili sa grocery, kumuha ng mga gamot, o kumuha ng mga pagkain na “to-go”
 • magtrabaho kung nagtatrabaho para sa isang mahalagang negosyo
 • dumalo sa mga appointment ng doktor
 • lumabas hangga't maaari mapanatili ang 6 na talampakan o higit pang distansya mula sa iba sa lahat ng oras

Ano ang naiiba sa kautusan ito mula sa nauna noong Marso 16, 2020?

Nililinaw ng updated na Kautusan ito na ang mga mahahalagang negosyo at aktibidad ay may ilang mga bagong patakaran:

 • Ang paglimita ng mga aktibidad sa mga parke at iba pang mga aktibidad sa labas upang mapagbuti ang pagdistansya sa ibang tao (social distancing)
 • Ang pagsasara ng mga palaruan at ibinahaging mga pasilidad para sa libangan
 • Ang pagsasara ng mga parke ng aso
 • Ang pangangailangan ng mga mahahalagang negosyo upang maghanda, mag-post, at magpatupad ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao
 • Ang paglimita ng bilang ng mga taong pinapayagan sa isang tindahan nang sabay-sabay at nagbibigay ng gabay kung paano makontrol ang mga pila ng namimili
 • Ang pangangailangan ng mga tindahan na magbibigay ng pangdisimpekta ng kamay (hand sanitizer)
 • Karagdagang paglilimita sa pinapayagan na mga aktibidad ng konstruksyon
 • Ang pagtanggal ng pagbubukod para sa mga negosyong nagbebenta ng mga produkto na nagpapahintulot sa mga tao na magtrabaho sa bahay

Ang pagbibigay pahintulot sa paghahatid ng mga produkto ngunit hindi serbisyo sa mga tirahan at negosyo.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Buod ng Pangasiwaan Ukol sa Bagong Kautusan na Manitili sa Lugar (Shelter in Place) na Inilabas noong Marso 31, 2020

Noong Marso 16, 2020, pinalabas ng Opisyal ng Kalusugan ng County ang isang kautusan na naglilimita sa aktibidad, paglalakbay, at mga tungkulin ng negosyo sa pinakamahalagang pangangailangan. Tinukoy namin ang kautusang ito na "Naunang Kautusan na Manatili." Ang bagong Kautusan ang papalit sa ”Naunang Kautusan na Manatili”.

Kailan Magiging Epektibo ang itong Kautusan? Kailan Ito Matatapos?

Mula sa 11:59 pm ng Marso 31, 2020, lahat ng mga indibidwal sa County ay dapat mahigpit na sumunod sa mga probisyon nitong bagong Kautusan. Itong bagong Kautusan ay magkakabisa hanggang sa Mayo 3, 2020, ngunit maaaring baguhin ang petsang ito ng Opisyal ng Kalusugan ng County.

Bakit ang Bagong Kautusan na ito?

Ang COVID-19 krisis sa pampublikong kalusugan sa County, rehiyon, at ng bansa ay lubhang lumala ng nakaraang dalawang linggo. Ang bilang ng mga nakumpirmang mga kaso sa anim na pinakamataong county ng Bay Area ay tumaas ng higit sa walong-ulit mula noong Naunang Kautusan na Manatili. Ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ay tumaas mula 258 hanggang 2,092 na mga kaso sa pagitan ng Marso 15, 2020 at Marso 29, 2020. Ang bilang ng kumpirmadong namatay ay tumaas mula 3 hanggang 51 sa parehong panahon. Habang ang Naunang Kautusan na Manatili ay naging epektibo sa pagpapabawas ng bilis ng paghawa ng sakit na COVID-19 ("pagpatag ng kurba"), hindi ito naging sapat.

Ang Opisyal ng Kalusugan ng County ay nagpasiya na kailangan pa ng higit at mas mahigpit na pagdistansya sa ibang tao (social distancing) upang bumagal ang bilis ng pagkalat, maiwasan ang pagkamatay, at mapigilan itong sistema ng pangangalaga sa kalusugan na masobrahan, at kailangan nating ipagpatuloy pa ang mga hakbang ng pagdistansya sa ibang tao sa mas mahabang panahon.

Ano ang mga Pangunahing Pagbabago sa Bagong Kautusan (Marso 31, 2020) na ginawa para sa Naunang Kautusan na Manatili na Pinalabas ng Opisyal ng Kalusugan ng County noong Marso 16?

Ang bagong Kautusan ay nagpapahaba ng pangangailangan na manatili sa bahay hanggang 11:59 p.m. ng Mayo 3, 2020

Ang bagong Kautusan ay mas mahigpit din sa ilang mga pammaraan. Kabilang sa mga pangunahing bagong paghihigpit:

 1. Ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao ay pinag-uutos. Maliban kung ang mahigpit na pagsunod ay malinaw na pinapaubaya, ang lahat ay dapat sumunod sa mga kinakailangang pagdistansya sa ibang tao sa lahat ng oras.
 2. Bago ang Biyernes, Abril 3, 2020, ang mga mahahalagang negosyo na patuloy na nagpapatakbo ng mga pasilidad sa County ay dapat magkumpleto, mag-post, at magpatupad ng isang protokol sa pagdistansya sa ibang tao para sa bawat pasilidad na nananatiling bukas, gamit ang template na nakalakip sa Kautusan.
 3. Dapat maparami ng mga mahahalagang negosyo ang bilang ng mga empleyado na nagtatrabaho mula sa bahay, maliban lamang sa mga empleyado na hindi magampanan ang kanilang mga tungkulin sa trabaho mula sa bahay.
 4. Ang mga mahalagang negosyo na patuloy sa pagpapatakbo ng mga pasilidad sa County ay dapat na magbawas ng operasyon sa kanilang mahalagang bahagi lamang.
 5. Ang mga negosyong nagbebenta ng mga produktong kinakailangan para sa mga taong magtratrabaho mula sa bahay ay hindi na mahalagang negosyo sa ilalim ng bagong Kautusan, at dapat itigil ang mga operasyon (maliban sa mga pinakamaliit na pangunahing operasyon) sa mga pasilidad sa County.
 6. Ang paggamit ng mga palaruan, mga parke ng aso, mga pampublikong lugar ng piknik, at mga katulad na lugar ng libangan. Ang mga lugar na ito ay dapat isara sa pagkagamit ng publiko.
 7. Ang paggamit ng mga ibinahaging pampublikong libangan tulad ng golf course, tennis at basketball courts, palanguyan, at pader na bato ay ipinagbabawal. Dapat isara ang mga pasilidad na ito sa paggamit sa libangan.
 8. Ang mga sports o aktibidad na nangangailangan ng paggamit ng mga nakabahaging kagamitan, tulad ng mga frisbee, basketball, baseball, at soccer ball, maaari lamang salihan ng mga miyembro ng parehong sambahayan.
 9. Karamihan sa konstruksyon — tirahan at komersyal — ay ipinagbabawal. Ang mga pagbubukod ay ginawa para sa pagtatayo ng pasilidad ng pangangalaga ng kalusugan na direktang nauugnay bilang sa tugon ng COVID-19; abot-kayang pabahay; mga proyekto ng gawaing-bayan kung itinalaga bilang mahalaga ng pangunahing ahensya ng pamahalaan; mga silungan at pansamantalang pabahay; mga proyektong kinakailangan upang magbigay ng mga kritikal na serbisyo sa mahinang indibidwal; konstruksyong kinakailangan upang mapatibay ang isang umiiral na lagay ng konstruksiyon; at limitadong pag-aayos ng mga mahalagang tirahan o negosyo.

Itong bagong Kautusan may ginawang mga mahalagang paglilinaw. Kabilang sa mga pangunahing paglilinaw:

 1. Ang siksikan ng mga tao sa mga aplaya, pampublikong parke, at bukas na mga espasyo ay naging problema. Ang Opisyal ng Kalusugan, gobyerno, o samahan na namamahala sa espasyo ay maaaring magpatibay ng mga paghihigpit upang mabawasan ang pagkukumpol at panganib ng paglaganap ng COVID-19, kabilang na ang paglilimita sa bilang ng mga pumapasok, paghihigpit sa pag-access sa sasakyan, o lubusang pagsasara.
 2. Dapat sundin ng mga mahalagang negosyo ang mga patnubay sa tukoy na industriya na ipinalabas ng Opisyal ng Kalusugan ng County na may kaugnayan sa COVID-19.
 3. Ang mga pasilidad na nangangalaga sa mga bata (childcare) ay maaari lamang magbigay ng pangangalaga sa mga bata o mga dependyente ng mga indibidwal na nagtatrabaho para sa mga mahalagang negosyo, na nagbibigay ng mga mahalagang gawain sa gobyerno, o nagsasagawa ng pinakamaliit na pangunahing operasyon para sa mga hindi mahalagang negosyo.
 4. Maaaring lumipat ng tirahan lamang ang mga indibidwal kung hindi posible na maghintay hanggang matapos ang Kautusan, tulad ng kung ang isang paglipat ay binalak na o kung kinakailangan para sa kaligtasan o magamit na tirahan.
 5. Ang mga landscaper at katulad na mga propesyonal na serbisyo ay maaaring magbigay lamang ng mga serbisyong kinakailangan upang mapanatili ang kalinisan, tirahan, o operasyon ng mga tirahan o negosyo, o para sa kaligtasan. Hindi sila maaaring magbigay ng mga serbisyo na kosmetiko o para sa pangkalahatang pangangalaga.

Para sa isang kumpletong listahan ng mga makabuluhang pagbabago, tingnan ang "Detalyadong Buod ng Pagbabago."

 

Bumalik sa Itaas ▲

Detalyadong Buod ng Mga Pagbabago - Bagong Kautusan na Manatili na Inilabas noong Marso 31, 2020

Gusto ko Pa ng Mas Maraming Detalye. Ano pa ang mga Pagbabago o Paglilinaw sa Kautusang ito?

Ang Kautusang ito ay nagpapatibay, nagpapalawak, at naglilinaw ng mga paghihigpit sa Naunang Kautusan na Manatili. Ito ay nagdagdag ng mga kritikal na bagong paghihigpit. Narito ang isang kumpletong listahan ng mga makabuluhang pagbabago at paglilinaw. Tingnan ang Kautusan at ang FAQ para sa karagdagang mga detalye:

Para sa Lahat:

 • Itong Kautusan ay epektibo hanggang Linggo, Mayo 3, 2020 sa 11:59 p.m., maliban kung pahahabain o paiikliin ito ng Opiysal ng Kalusugan.
 • Ang mga kinakailangan ng pagdistansya sa ibang tao ay pinag-uutos para sa lahat, kabilang ang mga mahalagang manggagawa. Kasama sa mga kinakailangang ito ang pagpapanatili ng anim na talampakan sa pagdistansya sa ibang tao sa pagitan ng mga indibidwal na hindi miyembro ng inyong sambahayan. Mayroong ilang mga pagbubukod-tulad ng kapag ang pagdistansya sa ibang tao ay imposible o hindi maiiwasan.
 • Ang mga indibidwal ay maaaring lumipat lamang ng mga tirahan kung hindi posible na maghintay hanggang matapos ang Kautusan. Maaaring lumipat kung ang paglipat ay naplano na o kung ito ay kinakailangan upang mapanatili ang tirahan, upang manatiling ligtas, o manatili sa isang maayos na tirahan.
 • Kung lilipat papasok o palabas ng Bay Area, ikaw ay mahigpit hinikayat na mag-quarantine sa loob ng 14 na araw, sundin ang patnubay ng US Centers for Disease Control and Prevention.
 • Bilang karagdagan sa mga aktibidad na pinahihintulutan sa ilalim ng Naunang Kautusan na Manatili, maaari umalis sa iyong tirahan sa:
  • Dumalo sa isang libing na hindi hihigit sa 10 mga indibidwal na dadalo.
  • Pamahalaan ang pagsasaayos ng pagkamatay at paglibing.
  • Magsaayos para sa kanlungan o iwasan ang kawalan ng tirahan.
  • Iwasan ang karahasan sa tahanan o pang-aabuso sa bata.
  • Paglalakbay para sa pagsasaayos ng pag-iingat ng mga bata.
  • Paglalakbay sa isang pansamantalang tirahan upang maiwasan ang paglantad sa iba sa COVID-19.

Para sa Pangangalaga sa Kalusugan:

 • Pinapayagan kayong umalis sa inyong tirahan upang makagamit ng anumang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang mga serbisyong pangangalaga na elektibo at pag-iwas.
 • Pinapayagan kayong umalis sa inyong tirahan upang magtrabaho o magboluntaryo sa mga operasyon sa pangangalagang pangkalusugan, pati na rin upang magbigay o makagamit ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan.
 • Maaaring magpatuloy ang mga bangko ng dugo at ang koleksyon ng dugo. Pinapayagan kayong magtrabaho o magboluntaryo para sa mga bangko ng dugo o koleksyon ng dugo, at maaari kayong magbigay ng dugo.

Para sa Libangan:

 • Kung bumisita kayo sa isang parke, aplaya, o iba pang bukas na espasyo, dapat ninyong sundin ang anumang mga paghihigpit na pinapatupad ng mga lokal na awtoridad o mga tagapamahala para sa lugar na iyon. Ang mga paghihigpit na ito ay maaaring pamamaraan tulad ng pagsasara ng mga lugar ng paradahan, paghihigpit sa pag-access ng mga sasakyan, paglilimita sa bilang ng mga bisita, o pagsara ng tuluyan ng mga lugar para sa publiko.
 • Hindi pinapayagan na gumamit ng mga lugar ng libangan na may mga kagamitang high-touch o lugar para sa pagtitipon sa labas ng inyong tirahan. Kasama dito ang mga palaruan, lugar para sa piknik at barbecue, parke ng aso, at mga gamit ng gym sa labas.
 • Ang mga pamahalaan at iba pang mga samahan na namamahala sa mga lugar ng libangan ay dapat magsara ng paggamit ng pampubliko mga lugar ng pagtitipon at mga lugar na may mga kagamitang high-touch.
 • Hindi kayo pinapayagan na gumamit ng ibinahaging mga pasilidad sa libangan sa labas ng inyong tirahan, tulad ng golf course, basketball court, tennis at pickle ball court, parke na bato, pader na inaakyat, languyan, spa, shooting at archery, gym, at disc golf.
 • Ang mga pamahalaan at mga samahan na namamahala sa ibinahaging mga pasilidad sa libangan ay dapat magsara ng paggamit para sa publiko access.
 • Pinapayagan kayong makisali sa sports o mga aktibidad na gumagamit lamang ng ibinahaging kagamitan sa mga miyembro lamang ng inyong sariling sambahayan.

Para sa Mga Negosyo:

Mga Bagong Kinakailangan para sa Lahat ng mga Mahalagang Negosyo:

 • Bago ang Biyernes, Abril 3, 2020, ang mga mahalagang negosyo na patuloy na nagpapatakbo ng mga pasilidad sa County ay dapat lumikha, mag-post, at magpatupad ng isangProtokol ng Pagdistansya sa Ibang Taopara sa bawat pasilidad na madalas na ginagamit ng mga empleyado o ng publiko, gamit ang template na nakakabit sa Kautusan. Ang mga mahalagang negosyo ay dapat magbigay ng isang kopya ng kanilang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa lahat ng mga empleyado at dapat magbigay ng katibayan ng pagpapatupad nito sa anumang awtoridad na nagpapatupad ng Kautusan kapag ito ay hiningi.
 • Ang mga mahalagang negosyo ay dapat magpamarami ng bilang ng mga empleyado na maaaring magtrabaho sa bahay. Ang mga empleyado lamang na hindi maaaring gampanan ang kanilang tungkulin sa trabaho sa bahay ay maaaring magtrabaho sa labas ng kanilang mga tahanan.
 • Ang mga negosyong mayroong parehong mga mahalaga at hindi mahalagang bahagi ay dapat na magbawas ng mga operasyon sa mga mahalagang bahagi lamang. Gayunpaman, ang mga tindahan na nagbebenta ng isang malaking proporsyon ng mga mahalagang produkto tulad ng pagkain, kalinisan, at mga produktong sambahayan ng consumer ay maaaring bukas sa publiko (at i-stock) ang mga bahagi ng kanilang mga tindahan na nakatuon sa mga hindi mahahalagang produkto.
 • Dapat sundin ng mga mahahalagang negosyo ang patnubay na tukoy sa industriya na ipinalabas ng Opisyal ng Kalusugan ng County na may kaugnayan sa COVID-19.

Pag-tanggal sa Listahan ng Mga Mahalagang Negosyo:

 • Ang mga negosyong nagbebenta ng mga produktong kinakailangan ng mga taong magtratrabaho mula sa bahay ay hindi na kasama bilang mga mahalagang negosyo.
 • Mga karagdagan sa Listahan ng mga Mahalagang Negosyo:
 • Ang mga nagbibigay ng serbisyo na tumutugon sa mga transaksyon sa tirahan, kabilang ang mga ahente ng real estate, ahente ng escrow, notaryo, at mga kumpanya ng titulo. Ang mga panonood ng paninirahan ay maaari lamang mangyari na aktwal, o kung imposible ang panonood na aktwal at bakante ang tirahan, sa pamamagitan ng pag-appointment na hindi hihigit sa dalawang mga bisita mula sa parehong sambahayan at isang tao na nagpapakita ng yunit.
 • Mga tagabigay ng serbisyo sa libing, mga puneraryo, mga sementeryo, at mga kremahan.
 • Mga serbisyo upang matulungan ang mga indibidwal sa paghahanap ng trabaho sa mga mahalagang negosyo.
 • Mga serbisyo sa paglilipat na tumutulong mapadali sa paglipat ng tirahan o komersyal ay pinapayagan ng Kautusan.
 • Mga kumpanyang rentahan ng kotse at mga serbisyo ng rideshare (kasama ang ibinahaging mga bisikleta at iskuter) na nagbibigay ng mga serbisyong kinakailangan para sa Mahahalagang Gawain.

Mga paglilinaw sa Listahan ng mga Mahalagang Negosyo:

 • Ang mga nagbebenta ng mga inuming hindi nakakalasing ay mga mahalagang negosyo.
 • Ang mga establisimiyento na nagbebenta ng maramihang kategorya ng mga tinukoy na mga mahalagang produkto (hindi handa na pagkain, suplay ng alagang hayop, mga produktong kalinisan, at mga produktong ginagamit sa sambahayan na kailangan para sa kalinisan, magamit sa tirahan, o operasyon ng mga tirahan) ay mga mahalagang negosyo kung nagbebenta sila ng isang makabuluhang halaga ng mga mahalagang produkto. Kasama rito, halimbawa, isang tindahan ng alak na nagbebenta ng isang malaking halaga ng pagkain.
 • Ang mga manggagawa sa puno, mga landscaper, hardinero, at mga katulad na mga propesyonal sa serbisyo ay mga mahalagang negosyo, ngunit ito lamang ay upang magbigay ng mga serbisyo na kinakailangan upang mapanatili ang kaligtasan at mabuting operasyon ng isang negosyo o tirahan. Nangangahulugan ito na maaari silang magbigay ng mga serbisyo para sa pag-iwas sa sunog tulad ng pagputol ng damo. Ngunit hindi sila maaaring magbigay ng mga serbisyo na kosmetiko o bumubuo ng pangkalahatang pangangalaga.
 • Ang mga istasyon ng gas, suplay ng kotse, at mga nagaayos ng kotse, at mga nagbebenta ng kotse ay maaaring magpatakbo lamang upang magbigay ng mga serbisyo ng suplay ng kotse at pagayos ng kotse (at hindi, halimbawa, mga paghuhugas ng kotse o mga pagbenta ng sasakyan sa onsite).
 • Mga negosyo na nagbebenta ng mga produktong kinakailangan ng iba pang mahalagang negosyo ay maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo upang matustusan ang mga mahalagang negosyo. Ngunit ipinagbabawal silang magbigay ng curbside pickup o onsite sales sa mga miyembro ng pangkalahatang publiko.
 • Ang mga negosyo ay pinagbabawalang magpatakbo ng mga pasilidad na gumagawa o bumubuo ng mga hindi mahalagang produkto.
 • Mga pasilidad sa pangangalaga ng mga bata ay maaari lamang magbigay ng pangangalaga sa mga bata o mga dependyente ng mga manggagawa na bukod sa ilalim ng Kautusan, kabilang na ang mga boluntaryo at mga kontratista (hal. Mga empleyado ng mga mahalagang negosyo, mga manggagawa na dapat umalis sa kanilang tirahan upang magsagawa ng pinakamaliit na pangunahing operasyon, at mga manggagawa na nagsasagawa ng mga mahalagang tungkulin sa gobyerno).Ang mga di-bukod na manggagawa ay hindi maaaring gumamit ng mga pasilidad sa pangangalaga sa bata.

Mga Paglilinaw para sa Mga Hindi Mahalagang Negosyo:

 • Ang mga di-mahalagang negosyo ay maaaring maghatid ng umiiral na imbentaryo nang direkta sa mga tirahan o iba pang mga negosyo.
 • Ang mga pinakamababang pangunahing operasyon ay kabilang ang mga aktibidad na kinakailangan upang mapanatili ang kaligtasan at kalinisan ng negosyo, pati na rin ang mga dating nakalistang tungkulin.

Mahalagang imprastraktura:

 • Ang mga mahalagang imprastraktura ay nilinaw upang isama ang mga pasilidad para sa solidong basura (kabilang ang koleksyon, pag-alis, pagtatapon, at mga pasilidad sa pagproseso), mga sementeryo, punerarya, at mga kremahan.
 • Tinanggal ng Kautusan ang mga konstruksyon ng pampublikong gawain at pagtatayo ng pabahay mula sa listahan ng mga mahalagang imprastruktura. Ang konstruksyon ay pinagbabawal base sa uri ng mga proyekto na inilarawan sa ibaba.

Konstruksiyon:

 • Ang konstruksyon ay pinagbabawal sa mga sumusunod na uri ng mga proyekto:
 • Ang mga proyektong agarang kinakailangan sa pagpapanatili, operasyon, o pag-aayos ng mga mahalagang imprastruktura. Nangangahulugang ang konstruksyon na may kaugnayan sa mahalagang imprastraktura ay hindi pinapayagan kung ang imprastraktura ay hindi maihahanda sa isang pinalawig na panahon. Ang pagpapalawak ng isang pasilidad ng imprastruktura na hindi mabubuo sa loob ng isang taon, halimbawa, ay hindi tumutupad sa isang agarang pangangailangan.
 • Ang mga proyekto na nauugnay sa mga operasyon sa pangangalagang pangkalusugan, ngunit kung ito lamang ay konstruksyong direktang nauugnay sa tugon ng COVID-19.
 • Abot-kayang halagang pabahay, kabilang na ang multi-unit o mixed-use development na may hindi bababa sa 10% na income-restricted units. Ang iba pang konstruksyon ng tirahan ay hindi pinahihintulutan.
 • Mga proyekto sa pampublikong gawain, ngunit kung ito lamang ay tinukoy na italaga bilang isang mahalagang tungkulin sa gobyerno ng nangungunang ahensya ng pamahalaan.
 • Mga silungan at pansamantalang pabahay, ngunit hindi kasama ang mga hotel o motel.
 • Ang mga proyekto na agarang kailangan upang magbigay ng mga kritikal na serbisyong hindi komersyal sa mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan, mga taong matatanda, mga taong kapos sa ekonomiya, at mga taong may mga espesyal na pangangailangan.
 • Konstruksyon na mahigpit na kinakailangan upang matiyak ang kaligtasan ng isang lugar na isinara sa ilalim ng Kautusan.
 • Konstruksyon o pag-aayos na kinakailangan upang matiyak na ligtas, malinis, at matitirahan ang isang tirahan o isang gusali na naglalaman ng mga mahalagang negosyo, at kung ang gawaing iyon ay hindi makatuwirang maantala.

Mga Kinakailangan sa Pagdistansya sa Ibang Tao:

Ang Kautusan ay nagpapalawak at naglilinaw sa listahan ng mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao. Kabilang na sa kinakailangan ito ang:

 • Pagpapanatili ng hindi bababa sa anim na talampakan na pagdistansya sa ibang tao na hindi bahagi ng inyong sambahayan;
 • Madalas na paghugas ng inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig ng hindi bababa sa 20 segundo o paggamit ng disimpektante ng kamay na kinikilala ng CDC upang maging epektibo sa paglaban sa COVID-19;
 • Takpan ang pag-ubo at pag-bahing na may isang tisyu o tela o, kung hindi posible, pag-ubo o pag-bahing sa inyong manggas o siko (hindi sa inyong mga kamay); at
 • Pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng inyong tahanan kapag kayo ay may sakit na lagnat o ubo.

Ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao ay pinag-uutos, maliban sa pagitan ng mga miyembro ng parehong pamilya o tirahan.Dapat mahigpit na sumunod ang bawat tao sa mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao kapag wala sila sa kanilang tahanan maliban kung pinahihintulutan ng Kautusan. Ang mga pagbubukod ay para sa mga aktibidad kung saan imposible o hindi nararapat ang mahigpit na pagdistansya sa ibang tao, tulad ng:

 • Kapag nagbibigay ng pangangalaga (kabilang ang pangangalaga sa bata o matanda, pangangalaga sa mga indibidwal na may espesyal na pangangailangan, at pangangalaga ng pasyente);
 • Kapag ang gawain ng mga mahalagang negosyo, ang mahalagang gawain sa gobyerno, o pagbibigay ng pinakamaliit na pangunahing operasyon ay nangangailangan ng mas malapit na pakikipag-ugnayan;
 • Sa mga ahensya ng transit at mga taong nakasakay sa pampublikong transit, kung imposible ang mahigpit na pagsunod.

Pagpapatupad:

Nililinaw ng Kautusan na maaari itong ipatupad ng nagpapatupad ng batas at sa pamamagitan din ng mga remedyong sibil:

 • Ang hindi pagsunod sa mga kinakailangan ay isang maliit na kasalanan na may parusang pagmumulta, pagkabilanggo, o pareho.
 • Ang paglabag sa Kautusan ay maghahatid ng isang panggulo sa publiko at isang paglabag sa Kodigong Ordinansa ng County. Maaaring gumawa ang County ng naaangkop na mga aksyon upang ihinto ang mga negosyo mula sa paglabag sa Ordinansa, kasama ang paghahain ng isang pansamantalang "restraining order" at paghila ng isang naaangkop na permit o pagbawi ng isang naaangkop na lisensya.

Mga Karagdagang Paglilinaw:

 • Ang mga tirahan ay kabilang ang parehong mga istraktura ng pamumuhay at mga panlabas na espasyo na nauugnay sa kanila, tulad ng patio, porch, backyard, at mga front yard na magagamit lamang sa iisang pamilya o sambahayan.

 

Mga Madalas na Katanungan

Bumalik sa Itaas ▲

Manatili sa Bahay

Ano ang ginagawa ng Pumalit na Kautusan?

Sa bagong Kautusan na ito ay nagpapatupad na ang karamihan sa mga tao ay magpatuloy sa pananatili sa kanilang lugar ng tirahan hanggang sa Mayo 3, 2020. Itong bagong Kautusan ang pumapalit sa naunang Kautusan na Manatili sa Bahay, na nakatakdang magtapos sa Abril 7, 2020. Nagdaragdag din ito sa listahan ng mga paghihigpit upang mapabagal ang pagkalat ng sakit na COVID-19.

Kayo ay pinapayagan pa ring lumahok sa mga "mahahalagang aktibidad" o magtrabaho para sa isang "mahalagang negosyo" kung hindi posible para sa inyo na magtrabaho sa bahay. Nangangahulugan ito na kayo ay pinahihintulutang umalis sa inyong bahay para sa mga tinukoy na kadahilanan – halimbawa para tiyakin na mayroon kayong mga pangangailangan sa buhay (tinalakay nang mas maigi sa ibaba) tulad ng pagkuha ng mga suplay ng pagkain at medikal, o magsagawa ng trabaho para sa isang mahalagang negosyo na hindi makumpleto mula sa bahay. Kayo ay pinapayagang pumunta sa labas upang mag-alaga ng paboritong hayop o para sa ehersisyo hangga't hindi nagtitipon sa isang pangkat at mapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakan ng distansya sa pagitan mo at ng ibang mga taong hindi bahagi ng inyong pamilya o tirahan.

Kailan magiging epektibo ang Kautusan na ito?

Ang bagong Kautusang ito ay magkakabisa simula 11:59 p.m. ng Martes, Marso 31, 2020.

Hanggang kailan ang bisa ng Kautusan na ito?

Ang bagong Kautusan ay kasalukuyang nakatakda hanggang sa Linggo, Mayo 3, 2020 sa 11:59 p.m. Ang Opisyal ng Kalusugan ng County ay maaaring magpasya upang paikliin o pahabain ang tagal nito. Kung gaano tatagal ang restriksyon na isinasagawa ay depende sa pagpapasya ng Opisyal ng Kalusugan ng County upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko.

Maaari bang magbago ang Kautusan?

Oo. Ang Opisyal ng Kalusugan ay maaaring gumawa ng mga pagbabago sa Kautusan ayon sa mga impormasyon na natatanggap ukol sa pampublikong kalusugan at maaring mag-palabas ng mga bagong direktiba at kautusan na nauukol sa sitwasyon. Bumisita sa website ng County para sa mga regular na update sa www.sccphd.org/coronavirus. Ang County ay nakikipag-ugnayan sa media upang maibahagi ang mga mahahalagang update at impormasyon.

Saan magiging mabisa ang Kautusan?

Ang Kautusan na ito (o katulad na kautusan) ay may bisa sa anim na pinakamataong county ng Bay Area, kabilang na ang mga County ng Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Contra Costa, at Alameda. Maaaring maglabas ang mga karagdagang county ng pareho o katulad na mga kautusan.

Sino ang nagpalabas ng bagong Kautusan?

Itong bagong Kautusan ay ipinatupad ng mga Opisyales ng Kalusugan ng mga County ng Marin, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Contra Costa, at Alameda at Lungsod ng Berkeley. Ang mga propesyonal sa pampublikong kalusugan ay may awtoridad sa ilalim ng batas ng estado na maglabas ng mga Kautusan upang maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng lahat sa kanilang mga hurisdiksyon.

Ito ba ay pinag-uutos o mungkahi lamang?

Ito ay mahigpit na utos. Ang Kautusan na ito ay isang ligal na Kautusan na inilabas sa ilalim ng kapangyarihan ng batas ng California. Kayo ay kinakailangang sumunod at ito ay isang krimen (isang misdemeanor) kung hindi susunod sa Kautusan.

Nagpapatakbo ako ng isang "Mahalagang Negosyo," tulad ng tinukoy sa bagong Kautusan. Kailangan ko bang kumuha ng isang opisyal na liham ng pahintulot mula sa County upang mangasiwa ng isang pasilidad sa County?

Hindi. Kung ang iyong negosyo ay nasasakop sa listahan ng mga mahalagang negosyo sa Kautusan, kung ganon ay maaari mong patakbuhin ang iyong negosyo mula sa isang pasilidad sa County hangga't ikaw ay nakakalikha, nakaka-post, at nakakapag-patupad ng isang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao para sa bawat pasilidad gamit ang template na nakalakip sa Kautusan. Hindi mo kailangang kumuha ng anumang partikular na pahintulot mula sa County upang patakbuhin ang iyong negosyo. Ang County ay hindi naglalabas ng mga nakasulat na pagpapasiya o pahintulot.

Nagtatrabaho ako para sa isang Mahahalagang Negosyo, tulad ng tinukoy ng bagong Kautusan. Kailangan ko bang kumuha ng sulat mula sa aking employer upang maglakbay?

Hindi. Hindi kailangang magdala ng opisyal na dokumentasyon (at hindi naglalabas ang County ng anuman) na nagpapakita na ikaw ay hindi saklaw sa ilalim ng bagong Kautusan. Ngunit maging handa na ipaliwanag kung hihilingin ng nagpapatupad ng batas kung bakit maaari kang maglakbay sa ilalim ng Kautusan.

Ano ang ibig sabihin ng "manatili sa bahay” (shelter in place)?

Ang salitang "manatili sa bahay" ay nangangahulugang manatili sa iyong tahanan at huwag umalis maliban lang kung kinakailangan ayon sa itinalagang eksepsyon na nakalista sa Kautusan (tinalakay mas maigi pa sa ibaba).

Nabalitaan ko na mayroong kautusan sa buong estado na manatili sa bahay. Kailangan ko pa bang sumunod sa Kautusan ng Santa Clara County?

Oo. Bilang karagdagan sa pangkalahatang utos ng estado, ang Kautusan ng Tagapangasiwa ng Kalusugan ng County noong Marso 16, 2020 ay nananatiling epektibo. Ang lahat ng mga residente ay dapat sumunod sa mga restriksyon ayon sa Kautusan ng County at ng Estado. Kung magkaiba ang mga restriksyon sa dalawang Kautusan, dapat sumunod sa mas mahigpit na kautusan.

Ano ang pagkakaiba ng "manatili sa bahay" at "pagdistansya sa ibang tao"?

Ang pananatili sa bahay ay isang mas mahigpit na uri ng pagdistansya sa ibang tao.

Pananatili sa bahay ay nangangahulugan ng:

 • Kailangang manatili sa bahay
 • Maaari lamang umalis sa tahanan para sa mga "mahalagang aktibidad," upang magtrabaho para sa isang "mahalagang negosyo," upang magsagawa ng mga "pinakapayak na pangunahing operasyon" para sa iyong employer, o para sa mga "mahahalagang paglalakbay," na ang mga terminong ito ay pinaliwanag sa bagong Kautusan (maaaring tingnan din ang mga FAQ para sa mga detalye)
 • Hindi maaaring maghost o dumalo sa anumang mga pagtitipon

Dapat ring panatilihin ang hindi bababa sa 6 na talampakan ang agwat mula sa ibang mga tao na hindi bahagi sa iyong sambahayan, hugasan nang madalas ang mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo (o gumamit ng disimpektante ng kamay), umubo o bumahing sa isang tisyu o manggas (hindi sa inyong mga kamay), at manatili sa bahay kung may sakit.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Araw-araw na Aktibidad

Maaari ba akong umalis sa bahay upang bisitahin ang mga kaibigan o miyembro ng pamilya sa ibang tirahan kung walang mahalagang pangangailangan o hindi ako nagsasagawa ng mahalagang aktibidad?

Hindi. Para sa iyong kaligtasan pati na rin ang kanilang kaligtasan, hindi pinapayagan na bumisita sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya sa labas ng inyong sariling sambahayan. Kailangan nating tulungan ang bawat isa na labanan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pananatili sa bahay.

Maaari ko pa bang makuha ang aking mga sulat at parsela?

Oo. Ang mga serbisyo ng koreo at paghahatid ay maaaring magpatuloy sa pagsisilbi sa ilalim ng Kautusan.

Maaari pa ba akong bumili ng mga bagay na kailangan ko sa online at maihatid ang mga ito sa aking tirahan?

Oo. Pinapayagan ng Kautusan na mag-online, bumili ng mga bagay, at ihatid ang mga ito sa inyong tahanan.

Maaari ba akong lumabas para maglaba o magpalaba?

Oo.

Dapat ba akong mag-ipon ng pagkain, mga pangangailangan tulad ng tisyu, at ng mga gamot?

Hindi. Patuloy kang makakabili ng mga item na ito. Ang mga tindahan na nagbebenta ng mga mahahalagang bagay tulad ng mga grocery store, parmasya, at mga tindahan ng hardware ay mananatiling bukas. Mangyaring magpatuloy na bumili ng normal na dami ng mga kagamitan sa karaniwang iskedyul na iyong kinagawian. Ito ay upang matiyak na mayroong sapat para sa lahat.

Paano kung hindi ako makalabas ng bahay? Paano ako makakakuha ng mga suplay at pagkain?

Mangyaring makipag-ugnay sa mga kaibigan, pamilya, o iba pang kilala mo na maaaring makapagbigay ng tulong. Pinapayagan silang kumuha ng mga bagay na kinakailangan mo. Maaari ding mag-order ng pagkain at iba pang mga suplay, at maihatid ito sa inyong tahanan. Kung sa palagay mo ikaw ay maaaring bumili ng mga meals on wheels, tumawag sa 408-350-3246 upang simulan ang proseso ng pag-apply.

Maaari ba akong umalis ng bahay upang pumunta sa aking simbahan, sinagoga, o moske?

Hindi. Para sa iyong kaligtasan pati na rin ang kaligtasan ng iba pang mga sumasamba, kailangan nating magtulungan para labanan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pananatili sa bahay. Ngunit ang mga lugar ng pagsamba ay maaaring mag-alok ng remote na access sa mga serbisyo, tulad ng mga email, video streaming, o teleconference.

Paano ako makakabili ng mga hindi mahalagang produkto kung sarado ang mga tindahan?

Ang karamihan ng mga item ay maaaring bilihin sa online at maihatid sa inyong bahay, at marami pang ibang mga hindi mahalagang bagay na maaaring makuha mula sa mga nagtitingi (retailers) na pangunahing nagbebenta ng mga mahalagang bagay.

Maaari ba akong pumunta sa bar, nightclub, o teatro?

Hindi. Ang mga lugar ng libangan ay hindi pinapayagan na mag-operate.

Maaari ba akong pumunta sa isang restawran, café, kape o tsaa, ice cream shop, o iba pang lugar na bilihan ng pagkain?

Oo, ngunit upang kumuha lamang ng take-out na pagkain. Hindi ka puwedeng makakain, kumain, o uminom sa loob o sa paligid ng pasilidad. Maaari ring maghatid ang mga pasilidad na ito.

Maaari ko bang ilakad ang aking aso?

Oo, ngunit hindi maaaring gumamit ng mga parke ng aso. Siguraduhing nilalayo ang iyong sarili ng hindi bababa sa anim na talampakan mula sa iba na hindi bahagi ng iyong sambahayan.

Maaari ko bang dalhin ang aking aso sa parke ng aso?

Hindi. Ang mga parke ng aso ay mga lugar na naghihikayat sa mga tao na magtipon-tipon, at kinakailangang magsara.

Maaari ba akong pumunta sa isang vet o ospital ng alagang hayop kung may sakit ang aking alagang hayop?

Oo. Mangyaring tawagan muna upang malaman kung ang vet ay may anumang mga restriksyon na isinasagawa.

Hindi ako nagluluto - paano ba ako makakabili ng pagkain?

Ang mga restawran, cafe, trak ng pagkain, at mga katulad na establisimiyento ay maaaring manatiling bukas upang matustusan ang mga pagkain sa publiko ngunit sa delivery o take-out lamang. Maaari ding bumili ng mga inihandang pagkain sa mga groseriya, supermarket, sertipikadong farmers' market, convenience store, at iba pang mga nagtitingi ng pagkain.

Paano ko mai-access ang libre o murang pagkain para sa aking sarili o sa aking pamilya?

Ang mga paaralan, mga soup kitchen, mga food bank, at iba pang mga entidad na nag-aalok ng libre o pinababang presyong pagkain sa publiko ay hinikayat na magpatuloy sa pagbibigay ng mga serbisyong ito. Dapat i-pickup at kunin ang pagkain o i-deliver ito sa iyo. Huwag kumain sa lugar.

Maaari ba akong magsagawa ng pagbisita na ipinag-utos ng korte sa aking mga anak?

Oo. May eksempsyon ang Kautusan na ito sa mga paglalakbay na ipinag-uutos ng korte o pinapatupad ng batas.

Maaari pa ba akong mag-access ng mga mahahalagang kagamitan sa aking storage unit?

Ang mga pasilidad sa pag-iimbak ay hindi mahalagang negosyo maliban na ito ay para sa pananatili ng pinakamababang operasyon ng negosyo at para sa mga kagamitang pang medikal at kaugnay na bagay.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Operasyong Pangkalusugan

Ano ang dapat kong gawin kung ako ay may sakit? Kung ako o isang miyembro ng pamilya ay nangangailangan ng madaliang atensiyong medikal, maaari ba akong umalis sa bahay upang pumunta sa doktor o ospital?

Kung ikaw ay may sakit, mangyaring tawagan muna ang iyong doktor, nars hotline, o isang madaliang sentro ng pangangalaga bago pumunta sa ospital. Huwag pumunta sa silid-emerhensiya ng ospital maliban lang kung mayroon kang isang tunay na emerhensiya. Ngunit dapat kang humingi ng payong medikal kung kayo o isang miyembro ng pamilya ay may sakit. Kung hindi ito emerhensiya, mangyaring makipag-ugnay sa iyong pangunahing tagapangalaga ng kalusugan upang matukoy ang mga susunod na hakbang. Gayundin, maaaring tumingin sa mga mapagkukunan sa online para makatulong sa pagsuri ng iyong mga sintomas kung nag-aalala kung mayroon ka o isang mahal sa buhay ng COVID-19 na virus. Dapat tingnan ang www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ para sa karagdagang impormasyon. Tumawag sa 911 o pumunta sa silid-emerhensiya kung nakakaranas ng emerhensiyang medikal.

Maaari ba akong makakuha ng aking mga reseta o iba pang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan? Maaari ba akong umalis ng bahay upang pumunta sa parmasya upang mapunan ang aking reseta?

Oo. Ang mga tindahan ng gamot at iba pang mga tindahan ng mga suplay ng medikal ay pinapayagan na magoperate. Kapag posible dapat kang magkaroon ng mga iniresetang gamot at mga suplay ng pangangalaga sa kalusugan na naiihatid sa inyong tahanan.

Ako ay isang medikal provider - pinapayagan ba akong manatiling bukas para sa mga hindi mahahalagang serbisyo?

Oo, kung ikaw ay isang medikal provider, ang iyong tanggapan ay hinikayat na manatiling bukas. Sa ilalim ng Kautusan, ang lahat ng mga serbisyong medikal, kabilang ang karaniwan at pag-iiwas sa sakit ay itinuturing na mahalaga. Kasama dito, ngunit hindi limitado sa, mga serbisyong pangkalusugan sa kaisipan, pagbabakuna, pagsusulit ng well-woman, paglilinis ng ngipin, mga iniksyon ng allergy, eksaminasyon sa mata, pisikal na terapy, at mga operasyon. Ang pag-iingat na pangangalaga ay hindi dapat ipagpaliban. Maraming mga pagbisita ang nangangailangan ng mga pagsusulit o mga pamamaraan na dapat gawin nang personal, ngunit ang mga doktor ay hinikayat na magsagawa ng mga remote na appointment sa pamamagitan ng telepono o telemedicine kung naaangkop at maaaring gawin.

Maaari ko bang ipagpatuloy ang paggamit ng reflexology, massage therapy, kiropraktika, o mga katulad na serbisyo?

Maaaring ipagpatuloy ang paggamit ng mga serbisyong ito kung ang iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan ay nagpasiya na ito ay medikal na kinakailangan para sa inyo.

Maaari pa ba akong magtungo sa aking mga appointment ng kalusugang pangkaisipan?

Oo, ang mga appointment sa kalusugan ng kaisipan ay maaaring magpatuloy. Ang mga pasyente ay dapat kumunsulta sa kanilang mga doktor kung naaangkop na magsagawa ng mga remote na appointment sa kalusugang pangkaisipan.

Maaari pa ba akong pumunta sa aking grupong paggamot ng pag-abuso ng droga o alak (hal. Alcoholics Anonymous o Narcotics Anonymous) o iba pang mga sesyon ng pagpapayo na nasa grupo?

Lahat ng mga kalahok sa mga serbisyo sa pagpapayo ng grupo ay dapat na dumalo sa mga pagpupulong na remote kung handa silang gawin ito. Ang mga grupo ay dapat gumawa ng mga paraan para sa pagsuporta na remote kung maaari. Kung ang remote na pakikilahok ay hindi maaaring gawin, ang partisipasyon sa personal ay maari sa kondisyon na may pagdistansya sa ibang tao ayon sa Kautusan, kabilang dito ay dapat panatilihin ang distansya na hindi bababa sa 6 na talampakan at paliitin ang grupo upang maiwasan ang malapitang pakikipag-ugnay ng bawat isa.

Ano ang mga mapagkukunan para sa kalusugang pangkaisipan ang magagamit para sa nakakaranas ng pagkabalisa?

Ang mga sumusunod na mapagkukunan ay magagamit upang matulungan ang mga taong maaaring nakakaranas ng pagkabalisa o tumataas na pagkabalisa ngayon:

 • 24/7 Na Sentro ng Telepono ng Behavioral Health Services Department: (800) 704-0900
 • Linya ng Teksto ng Krisis: Mag-teksto RENEW sa 741741
 • Hotline ng Pagpapakamatay at Krisis 24/7: (855) 278-4204
 • Kung nakakaranas ng emerhensya mangyaring tumawag kaagad sa 911.

Maaari at dapat ba akong magdonate ng dugo kung akoy malusog?

Oo, Ang mga bangko ng dugo, mga sentro ng donasyon ng dugo, at mga pagkoleksyon ay eksempted na operasyong pangkalusugan. Kung malusog ka at walang mga sintomas ng COVID-19, hinihikayat na mag-donate. Ang pangangailangan para sa sapat na mga donasyon ng dugo mula sa mga taong malusog ay kritikal.

Dapat bang isarado ang mga cafeteria sa mga ospital?

Hindi. Ang mga cafeteria ng ospital ay napapailaim sa exempsyon para sa pasilidad ng pangangalaga sa kalusugan at maaaring magbukas. Ang mga cafeteria sa ospital ay dapat na nakaayos upang matiyak ang pagitan na anim na talampakang distansya sa pagitan ng mga di-magkaugnay na indibidwal na kumukuha ng pagkain mula o kumakain sa pasilidad. Ang mga cafeteria sa ospital ay dapat dagdagan ang paglilinis at pagdisimpekta upang mabawasan ang panganib ng pagkakalantad sa sakit at hanggat maaari ay sundin ang Palatuntunan ng Pagdistansya sa Ibang Tao na tinukoy sa Kautusan. Ang mga cafeteria sa lahat ng iba pang mga pasilidad ay dapat sundin ang mga kinakailangan ng Kautusan - partikular, ang pagkain ay dapat take-out o delivery lamang, at hindi maaaring kainin sa cafeteria.

Pipigilan ba ng kautusang ito ang mga kumpanya na gumagawa ng mga bakuna at pagtesting para sa COVID-19 na magpatuloy sa kanilang operasyon?

Hindi. Itong Kautusan ay nagbubukod ng anumang negosyo na nagsasagawa ng trabaho na may kaugnayan sa pagbibigay ng pangangalaga sa kalusugan, kabilang ang mga kumpanya na nagtatrabaho sa mga bakuna at pagsubok para sa COVID-19.

Nagtatrabaho ako sa isang ospital o klinika ng medikal, ngunit hindi ako sigurado na kailangan ako. Dapat bang magpatuloy ako sa trabaho? Paano kung ako ay nasa 60 sa edad o higit?

Oo. Lahat ng mga empleyado ng mga ospital, klinika, at iba pang mga organisasyon na nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan, nagbibigay ng mga serbisyo sa mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan, nagbibigay ng mga kinakailangang suplay sa mga organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan, o mapanatili ang mga operasyon ng pangangalaga sa kalusugan ng lahat ng uri ay maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho.

Ang Kautusan ng Kalusugan ay hindi nagpapayo o nanghihikayat ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na may edad na higit 60 na humintong magtrabaho.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Pag-aalaga at Edukasyon

Maaari ko bang bisitahin ang mga mahal ko sa buhay na nasa ospital, sa nursing home, pasilidad na tirahang may pangangalaga o residential care facility?

Maaaring bumisita sa isang ospital o iba pang pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan para lamang makakuha ng mga serbisyong pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyo o gamit. Ang mga di-mahahalagang pagbisita ay hindi pinapahintulutan. Huwag bisitahin ang isang nursing home, bihasang pasilidad sa pag-aalaga, o pasilidad ng pangangalaga sa tirahan maliban sa layunin na magkaroon ng pangangalaga. Ang mga taong mahigit sa 60 taong gulang ay partikular na mahina laban sa COVID-19.

Maaari ba akong umalis sa bahay upang alagaan ang aking mga matatandang magulang o kaibigan na nangangailangan ng tulong? O isang kaibigan o miyembro ng aking pamilya na may kapansanan?

Oo. Mag-ingat ng husto at siguraduhing protektahan mo sila at ang iyong sarili sa pagsunod sa mga gabay ng pagdistansya sa ibang tao tulad ng paghuhugas ng mga kamay bago at pagkatapos, paggamit ng disimpektante ng kamay, pagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakang distansya kung posible, at pag-ubo o pagbahing sa isang tisyu.

Ano ang gagawin ko sa aking mga anak? Kailangan akong magtrabaho.

Kung ikaw ay nagtatrabaho para sa isang mahalagang negosyo, tulad ng inilarawan sa Kautusan, maaari at dapat magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang ilang mga nagpapatrabaho, paaralan, at mga organisasyong pangkomunidad ay magbibigay ng pangangalaga sa bata para sa mga empleyado ng mga mahahalagang negosyo. Maaari ka ring gumamit ng isang nars o babysitter upang magbigay ng pangangalaga sa bahay para sa iyong mga anak.

Kinakailangan ba sa Kautusang ito na magsara ang mga paaralan?

Kinakailangan sa Kautusang ito na pahintuin ang mga klase sa mga pisikal na lokasyon sa County. Ang mga paaralan ay maaring magbigay ng pag-aaral na distansya sa kanilang mga estudyante. Ang mga empleyado ng mga paaralan ay maaaring magtrabaho para sa layunin ng pagbibigay ng pag-aaral na distansya sa kanilang mga estudyante, ngunit dapat silang sumunod sa mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao habang nasa trabaho. Ang mga paaralan ay maaari ring magpatuloy sa pag-aalok at pagbibigay ng libreng pananghalian na isinasagawa ng maraming mga paaralan.

Pinapayagan bang mag-operate ang mga pasilidad sa daycare?

Oo, ngunit pahihintulutan lamang ang mga bata ng mga may-ari, empleyado, boluntaryo, at mga kontratista para sa mga mahahalagang negosyo, mga mahahalagang tungkulin ng gobyerno, o para sa pagpapatupad ng pinakamababang pangunahing operasyon na magsilbi. Ang mga anak ng iba pang mga manggagawa na hindi bukod sa ilalim ng Kautusan ay hindi maaaring dumalo sa daycare.

Gayundin, ang anumang pasilidad na daycare na maglingkod sa mga bata ng mahahalagang manggagawa ay kailangang sumunod sa mga mandatoryang kondisyon ng Kautusan na maaari:

 1. Ang pangangalaga sa bata ay dapat isagawa sa mga pirmi na grupo ng 12 o mas kaunti ("pirmi" ay nangangahulugang ang pare-parehong 12 o mas kaunting bilang ng mga bata ay nasa parehong grupo bawat araw).
 2. Ang mga bata ay hindi dapat magbago ng grupong kinabibilangan.
 3. Kung higit sa isang grupo ng mga bata ang inaalagaan sa isang pasilidad, ang bawat grupo ay dapat nasa hiwalay na silid. Hindi makihalubilo ang mga grupo sa bawat isa.
 4. Ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay dapat manatiling nag-iisa sa isang grupo ng mga bata.

Ako ay isang nanny . Mapapahamak ba ako kung magtrabaho?

Hindi ka magkaka-problema kung pupunta ka sa trabaho. Pinapayagan ng Kautusan ang mga nannies at tagapagbigay ng pangangalaga sa bata na nangangalaga ng isang bata sa sariling tahanan ng bata upang magpatuloy sa pagtatrabaho.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Mga Negosyo

Kailangan bang magsara ang lahat ng mga opisina ng negosyo at mga tindahan?

Hindi. Ang mga "Mahahalagang Negosyo" ay maaaring panatilihing bukas ang kanilang mga pasilidad (at hinihikayat na panatilihing bukas ito) upang magpatuloy sa pagbibigay ng mga mahahalagang serbisyo at produkto sa publiko. Maaaring umalis ang mga empleyado sa bahay upang pumunta sa mga trabahong ito. Ngunit ang lahat ng mga negosyo, kabilang ang mga mahalaga, ay kinakailangan upang mai-maximize ang bilang ng mga empleyado na nagtatrabaho sa bahay at ipasok lamang ang mga empleyado na hindi maaaring makakagawa ng kanilang trabaho sa bahay.

Ang mga di-mahahalagang negosyo ay dapat tumigil sa lahat ng mga aktibidad sa kanilang mga pasilidad sa loob ng County, maliban na magbigay ng pinakamababang pangunahing operasyon, tulad ng pagpapanatili ng halaga ng imbentaryo ng isang negosyo, panatilihing ligtas ang lugar ng negosyo, tinitiyak na ang mga empleyado ay maaaring gumana nang malayuan, o pagbibigay para sa paghahatid ng umiiral na imbentaryo sa mga tirahan o negosyo. Ang mga empleyado ay maaaring magtrabaho sa bahay.

Ano ang "Mahahalagang Negosyo"?

Ang sumusunod ay sipi mula sa Kautusan na naglilista ng mga "Mahalagang Negosyo":

 1. Mga Operasyong Pangangalaga sa Kalusugan at mga negosyo na nagpapatakbo, nagpapanatili, o nag-aayos ng mga Mahahalagang Imprastraktura;
 2. Ang mga tindahan ng groserya, sertipikadong merkado ng mga magsasaka, sakahan at tindahan ng gulay, supermarket, mga bangko ng pagkain, mga convenience store, at iba pang mga tindahan na nakikibahagi sa tingi ng pagbebenta ng di-handang pagkain, de-latang pagkain, tuyong kalakal, hindi inuming nakalalasing, sariwang prutas at gulay, suplay ng alagang hayop, sariwang karne, isda, at manok, pati na rin ang mga produkto sa kalinisan at mga produktong consumer ng sambahayan na kinakailangan para sa personal na kalinisan o pang-tahanan, kalinisan, o pagpapatakbo ng mga tirahan. Ang mga negosyo na kasama sa sub-parapo na ito (ii) ay ibinibilang ang mga tindahan na nagbebenta ng maraming mga kategorya ng mga produkto sa kondisyon na nagbebenta sila ng isang makabuluhang halaga ng mga mahahalagang produkto na tinutukoy sa sub-parapo, tulad ng mga tindahan ng alak na nagbebenta rin ng kinakailangang dami ng pagkain.
 3. Pagtatanim o pag-aani, kabilang ang pagsasaka, bakahan, at pangingisda;
 4. Ang mga negosyong nagbibigay ng serbisyo sa pagkain, tirahan, at serbisyong panlipunan, at iba pang mga pangangailangan ng mga mahihirap at mga nangangailangan;
 5. Konstruksyon, ngunit sa mga uri lamang na nakalista sa sub-parapo sa ibaba:
  1. Ang mga proyekto na kinakailangan kaagad sa pagpapanatili, operasyon, o pag-aayos ng mga mahahalagang imprastruktura;
  2. Mga proyekto na nauugnay sa Operasyong Pangangalaga sa Kalusugan, kabilang ang paglikha o pagpapalawak ng Mga Operasyong Pangangalaga sa Kalusugan, sa kondisyon na ang kasamang konstruksyon ay direktang nauugnay sa tugon ng COVID-19;
  3. Mga abot-kayang pabahay o magiging income-restricted, kasama ang mga multi-unit o halo-halong mga pag-unlad na naglalaman ng hindi bababa sa 10% na income-restricted na tirahan;
  4. Mga proyekto sa pampublikong gawain kung partikular na itinalaga bilang isang Mahalagang Tungkulin sa Gobyerno ng nangungunang ahensya ng pamahalaan;
  5. Mga kanlungan at pansamantalang pabahay, ngunit hindi kasama ang mga hotel o motel;
  6. Mga proyekto na agad na kinakailangan upang magbigay ng mga kritikal na serbisyo na hindi komersyal sa mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan, mga matatandang tao, mga taong may kapansanan sa ekonomiya, at mga taong may mga espesyal na pangangailangan;
  7. Kinakailangan na konstruksyon upang matiyak na ang mga umiiral na mga lugar ng konstruksyon na dapat na isara sa ilalim ng itong Kautusan ay naiwan sa isang ligtas na paraan, ngunit sa lawak lamang na kinakailangan upang gawin ito; at
  8. Kinakailangan na konstruksyon o pagsasa-ayos upang matiyak na ang mga tirahan at mga gusali na naglalaman ng mga Mahahalagang Negosyo ay ligtas, malinis, o matitirahan hanggang sa ang konstruksyon o pagsasa - ayos ay hindi makatwirang maantala;
 6. Mga diyaryo, telebisyon, radyo, at iba pang mga serbisyo sa media;
 7. Ang mga istasyon ng gas at suplay ng kotse, pag-aayos ng kotse (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, para sa mga kotse, trak, motorsiklo at motorized scooter), at mga pagbebenta ng kotse, ngunit para lamang sa layunin ng pagbibigay ng mga serbisyo ng suplay ng kotse at pag-ayos ng kotse (at hindi, sa pamamagitan ng halimbawa, ang mga benta ng kotse o paghugas ng kotse). Itong sub-parapo (vii) ay hindi naghihigpit sa on-line na pagbili ng mga sasakyan kung ihahatid ito sa isang tirahan o sa Mahalagang Negosyo;
 8. Mga tindahan ng pag-ayos at suplay ng bisikleta;
 9. Mga bangko at mga kaugnay na institusyong pinansyal;
 10. Ang mga nagbibigay ng serbisyo na nagpapahintulot sa mga transaksyon sa tirahan (kabilang ang mga pagrenta, pag-upa, at mga benta sa bahay), kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga ahente ng real estate, mga ahente ng escrow, mga notaryo, at mga kumpanyang titulo, sa kondisyon na ang mga appointment at iba pang mga panonood sa tirahan ay dapat mangyari lamang na birtwal, o kung ang isang birtwal na pagtingin ay hindi magagawa, sa pamamagitan ng appointment na hindi hihigit sa dalawang mga bisita sa isang oras na naninirahan sa loob ng parehong sambahayan o tirahan at isang indibidwal na nagpapakita ng tirahan (maliban na sa pagbisita ng tao ay hindi pinapayagan kapag ang naninirahan ay nakatira pa rin sa tirahan);
 11. Mga tindahan ng Hardware;
 12. Ang mga tubero, elektrisyan, tagapagpatay, at iba pang mga nagbibigay ng mga serbisyo na kinakailangan upang mapanatili ang ayos na tirahan, kalinisan, at operasyon ng mga tirahan at mga Mahahalagang Negosyo, ngunit hindi para sa kosmetiko o iba pang mga layunin;
 13. Ang mga arborista, landscaper, hardinero, at mga katulad na mga propesyonal na serbisyo, ngunit sa limitadong lawak lamang na kinakailangan upang mapanatili ang ayos na tirahan, kalinisan, operasyon ng mga negosyo o tirahan, o kaligtasan ng mga residente, empleyado, o publiko (tulad ng kaligtasan sa sunog o pag-putol ng puno upang maiwasan ang isang mapanganib na kondisyon), at hindi para sa kosmetiko o iba pang mga layunin (tulad ng pag-alaga);
 14. Ang mga negosyong nagbebenta ng mga serbisyo sa pagpapakoreo at pagpapadala, kabilang ang mga post office box;
 15. Ang mga institusyong pang-edukasyon — kabilang ang mga pampubliko at pribadong mga paaralan ng K-12, kolehiyo, at unibersidad — para sa mga layunin ng pagpapadala ng materyales para sa online na pag-aaral, sa kondisyon na isinagawa ang pagdistansya sa ibang tao na anim na talampakan sa pagitan ng bawat tao;
 16. Ang mga labahan, mga drycleaner, at mga serbisyo sa paglalaba;
 17. Ang mga restawran at iba pang mga pasilidad na naghahanda at nagsisilbi ng pagkain, ngunit para sa delivery o take out lamang. Ang mga paaralan at iba pang mga entidad na karaniwang nagbibigay ng libreng pagkain sa estudyante o ng miyembro ng publiko ay maaaring magpatuloy sa kanilang operasyon sa ilalim ng Kautusan sa kondisyon na ang pagkaing ibinibigay sa mga estudyante o mga miyembro ng publiko ay pang pick-up at take-out lamang. Ang mga paaralan at iba pang mga institusyon na nagbibigay ng mga serbisyo ng pagkain sa ilalim ng eksempsyon na ito ay hindi dapat pahintulutan na kainin sa lugar kung saan ito ay ibinigay, o sa anumang iba pang lugar ng pagtitipon;
 18. Mga tagabigay ng serbisyo sa libing, mga punerarya, mga sementeryo, at mga kremahan, hangga't kinakailangan para sa transportasyon, paghahanda, o pagproseso ng mga katawan o bangkay;
 19. Ang mga negosyong nagbibigay sa iba pang mga Mahahalagang Negosyo ng suporta o suplay na kinakailangan upang mapatakbo, ngunit sa abot lamang ng pagsuporta nila o pagbibigay nito sa mga Mahahalagang Negosyo. Ang pagbubukod na ito ay hindi dapat gamitin bilang batayan para sa pakikipag-ugnay sa mga pagbenta sa pangkalahatang publiko mula sa mga tindahan ng tingi;
 20. Ang mga negosyong mayroong pangunahing tungkulin sa pagpapadala o paghahatid ng mga pamilihan, pagkain, o iba pang mga kalakal nang direkta sa mga tirahan o negosyo. Itong pagbubukod ay hindi dapat gamitin upang payagan ang paggawa o pagpupulong ng mga di-mahahalagang produkto o para sa iba pang mga tungkulin bukod sa mga kinakailangan sa operasyon ng paghahatid;
 21. Ang mga eroplano, taksi, kumpanya ng pag-renta ng kotse, serbisyo ng rideshare (kasama ang ibinahaging mga bisikleta at scooter), at iba pang mga pribadong tagapagbigay ng transportasyon na nagbibigay ng mga serbisyo sa transportasyon na kinakailangan para sa mga Mahahalagang Aktibidad at iba pang mga layunin na pinahihintulutang awtorisado sa Kautusang ito;
 22. Mga negosyong batay sa tirahan katulad ng pag-aalaga ng mga matatanda, na may edad, mga bata, at mga alagang hayop;
 23. Mga pasilidad na tirahan at kanlungan para sa mga matatanda, may edad at mga bata;
 24. Ang mga serbisyong pang-propesyonal, tulad ng ligal, notaryo, o mga serbisyo sa accounting, kung kinakailangan upang makatulong sa pagsunod sa mga hindi pinipili, ligal na kinakailangang aktibidad;
 25. Mga serbisyo upang matulungan ang mga indibidwal sa paghahanap ng trabaho sa mga Mahahalagang Negosyo;
 26. Ang mga serbisyo ng paglipat na nagbibigay-daan sa mga paglilipat ng tirahan o komersyal na pinapayagan sa ilalim ng Kautusang ito;
 27. Ang mga pasilidad ng pangangalaga sa bata na nagbibigay ng mga serbisyo na nagbibigay-daan sa mga may-ari, empleyado, boluntaryo, at mga kontratista para sa Mga Mahahalagang Negosyo, Mahalagang Tungkulin ng Gobyerno, o Pinakamababang Pangunahing Operasyon upang magsilbi ayon sa pinapayagan sa ilalim ng Kautusang ito. Ang mga anak ng may-ari, empleyado, boluntaryo, at mga kontratista na hindi bukod sa ilalim ng Kautusan na ito ay hindi maaaring dumalo sa mga pasilidad ng pangangalaga sa bata. Hangga't maaari, ang mga pasilidad ng pangangalaga sa bata "child care" ay dapat magsilbi sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon:
  1. Ang pangangalaga sa bata ay dapat isagawa sa mga pirmi na grupo ng 12 o mas kaunti ("pirmi" ay nangangahulugang ang pare-parehong 12 o mas kaunting bilang ng mga bata ay nasa parehong grupo bawat araw).
  2. Ang mga bata ay hindi dapat pabago-bago ng grupong kinabibilangan.
  3. Kung higit sa isang grupo ng mga bata ang inaalagaan sa isang pasilidad, ang bawat grupo ay dapat nasa mga hiwalay na silid. Hindi makihalubilo ang mga grupo sa bawat isa.
  4. Ang mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay dapat manatiling nag-iisa sa isang grupo ng mga bata.

Paano kung ang aking negosyo ay hindi itinuturing na isang mahalagang negosyo? Kinakailangan ba sa Kautusang ito na isara ko ang aking pasilidad ng negosyo?

Oo, pinag-uutos nito, maliban sa mga sumusunod na "Pinakamababang Pangunahing Operasyon," na nakatukoy sa mga sumusunod na sipi mula sa Kautusan:

 1. Ang pinakamababang kinakailangang aktibidad upang mapanatili at maprotektahan ang halaga ng imbentaryo at pasilidad ng negosyo; matiyak ang seguridad, kaligtasan, at kalinisan; proseso ng suweldo at mga benepisyo ng empleyado; magbigay para sa paghahatid ng umiiral na imbentaryo nang direkta sa mga tirahan o negosyo; at mga kaugnay na tungkulin.
 2. Ang pinakamababang kinakailangang aktibidad upang mapadali ang mga may-ari, empleyado, at mga kontratista ng negosyo na makapagpatuloy upang magtrabaho nang malayuan mula sa kanilang mga tirahan, at upang matiyak na maihatid ng negosyo ang serbisyo nito nang malayuan.

Maliban sa pagpapanatili ng pinakamababang pangunahing operasyon, ang mga empleyado ay maaari lamang gumawa nang malayuan mula sa kanilang mga tirahan. Ang sinumang mga empleyado na nasa lugar ng trabaho ay dapat na sundin na mahigpit ang mga kinakailangang pagdistansya sa ibang tao ng Kautusan, kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa isa't isa (maliban kung hindi naaayon sa tungkulin sa trabaho), madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o paggamit ng isang epektibong pagdisimpektante ng kamay, na tinatakpan ang mga ubo at pagbahing, at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng sambahayan kapag may sakit na lagnat o ubo.

Nagtatrabaho ako para sa Apple, Google, o isa pang malaking kumpanya ng teknolohiya na nagbibigay ng mga produkto at serbisyo kritikal na kinakailangang ma-access ng publiko. Ganap na isasara ba ang aking kumpanya?

Hindi. Ngunit ang karamihan sa mga empleyado ng mga kumpanyang ito ay kailangang magtrabaho sa bahay. Ang mga empleyado lamang ng mga kumpanyang ito na maaaring makapasok sa trabaho ay: (i) mga empleyado na kinakailangan upang mapanatili ang pinakamababang pangunahing operasyon na inilarawan sa Kautusan; o (ii) mga empleyado na kinakailangan upang magtrabaho sa lugar ng trabaho upang mapatakbo, mapanatili, o ayusin ang mga Mahahalagang Imprastraktura (ibig sabihin, mahahalagang pandaigdig, pambansa, at lokal na imprastraktura para sa internet, serbisyo sa computing, imprastraktura ng negosyo, komunikasyon, at mga serbisyong nakabase sa web para sa komunidad) at kung sino ang hindi maaaring magsagawa ng kanilang trabaho sa bahay.

Ang sinumang mga empleyado na nasa lugar ng trabaho ay dapat na sundin na mahigpit ang mga kinakailangang pagdistansya sa ibang tao ng Kautusan, kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa isa't isa (maliban kung hindi naaayon sa tungkulin sa trabaho), madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o paggamit ng isang epektibong pagdisimpektante ng kamay, na tinatakpan ang mga ubo at pagbahing, at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng sambahayan kapag may sakit na lagnat o ubo.

Kinakailangan ba ng Kautusan na itigil ng mga negosyo ang trabaho na kinakailangan sa aming sistema ng pangangalaga sa kalusugan?

Hindi. Ang Kautusan ay nagbubukod ng anumang negosyo na nagsasagawa ng trabaho na may kaugnayan sa paghahatid ng pangangalaga sa kalusugan, kabilang ang mga ospital, klinika, mga lokasyon ng pagsubok ng COVID-19, mga dentista, parmasya, mga bangko ng dugo at mga pagkoleksyon ng dugo, mga kumpanya ng parmasyutiko at biotechnology, iba pang mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan, mga tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan, mga tagapagbigay ng serbisyo sa pangangalaga ng kalusugan sa bahay, mga nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan ng isip, at pangangalaga sa beterinaryo at lahat ng mga serbisyong pangkalusugan na ibinigay sa mga hayop.

Maaari bang mapanatili ng aking kumpanya ang mga lab sa ilalim ng Kautusang ito?

Depende. Maaaring gumana lamang ang inyong lab kung nagsasagawa ito ng trabaho na binubukod sa Kautusan na ito. Kung hindi man, pinahihintulutan kayo at ang inyong mga empleyado na gumawa ng pinakamababang pangunahing operasyon sa lugar ng inyong trabaho, at dapat sundin na mahigpit sa mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao ng Kautusan, kasama ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa isa't isa, madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig para sa hindi bababa sa 20 segundo o paggamit ng isang epektibong pagdisimpekta ng kamay, takpan ang mga ubo at pagbahing, at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa lipunan sa labas ng sambahayan kapag may sakit na lagnat o ubo. Bukod doon, ang mga empleyado ay hindi maaaring nasa lokasyon ng inyong mga lab.

Pinapayagan ba ang mga non-profit na organisasyon na magpatuloy sa pagpapatakbo?

Oo, kung nagbibigay sila ng mga mahahalagang serbisyo tulad ng inilarawan sa Kautusan. Kasama dito ang mga non-profit na pasilidad na nagbibigay ng pagkain, nagbibigay ng pabahay para sa mga walang tirahan at iba pang kritikal na serbisyo. Ang mga non-profit na organisasyon na hindi nagbibigay ng mga mahahalagang serbisyo ay hindi maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo ng kanilang mga pasilidad, maliban na magbigay ng pinakamababang pangunahing operasyon, tulad ng pagpapanatili ng halaga ng imbentaryo, pagpapanatiling ligtas sa lugar, na nagbibigay ng paghahatid ng umiiral na imbentaryo sa mga tirahan o negosyo, o pagtiyak na ang mga empleyado ay maaaring magtrabaho nang malayuan. Ang lahat ng mga empleyado ay maaari ring magtrabaho nang malayuan mula sa kanilang mga tirahan.

Maliban kung ang mas malapit na pakikipag-ugnay ay kinakailangan para sa kanilang trabaho, ang lahat ng mga empleyado ay dapat sumunod ng mahigpit sa mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao ng Kautusan, kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa isa't isa (maliban kung hindi naaayon sa tungkulin sa trabaho), madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o paggamit ng isang epektibong pagdisimpekta ng kamay, na tinatakpan ang mga ubo at pagbahing, at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng sambahayan kapag may sakit na lagnat o ubo. Bukod doon, ang mga empleyado ay hindi maaaring nasa lokasyon ng inyong mga lab.

Paano kung ang ilan sa mga ginagawa ng aking negosyo sa pasilidad ay mahalaga at ang ilan ay hindi kinakailangan?

Ang mga negosyong nagsasama ng isang sangkap na mga Mahahalagang Negosyo sa kanilang mga pasilidad kasama ang mga hindi mahahalagang sangkap ay dapat na paliitin ang kanilang mga operasyon na in-person sa bahagi ng Mahalagang Negosyo lamang. Halimbawa, kung 20% ng kapasidad ng pagmamanupaktura sa inyong negosyo ay nakatuon sa mga mahahalagang produkto, at ang 80% ng kapasidad ay nakatuon sa mga di-mahahalagang produkto, maaari lamang patakbuhin ang 20% na kapasidad. Ang isang pagbubukod sa panuntunang ito ay ang mga negosyong tingi na nagbebenta ng isang makabuluhang halaga ng mga mahahalagang produkto tulad ng pagkain, personal na kalinisan, at mga produktong sambahayan ng mamimili ay maaaring panatilihing bukas ang kanilang buong tindahan ng tingi kahit na ang ilan sa mga produktong ibinebenta ay hindi kinakailangan.

Nagpapatakbo ako ng isang "tindahan ng malaking kahon" na nagbebenta ng ilang damit bukod sa mga pamilihan at mga produktong kalinisan. Maaari ko bang panatilihin bukas ang bahagi ng aking tindahan na nagbebenta ng damit?

Oo. Kung ang inyong tindahan ay nagbebenta ng isang makabuluhang halaga ng mga produktong groserya at kalinisan, maaaring panatilihing bukas ang inyong buong tindahan.

Nagpapatakbo ako ng isang tindahan na higit sa lahat ay nagbebenta ng mga hindi mahalagang kalakal, ngunit nagbebenta din ng isang maliit na halaga ng mga mahahalagang kalakal tulad ng mga produktong pagkain at kalinisan. Maaari ko bang ipagpatuloy ang pagbebenta ng mga produkto sa mga mamimili sa aking tindahan?

Hindi. Kung hindi kayo nagbebenta ng isang makabuluhang halaga ng mga kalakal tulad ng pagkain, kalinisan, o paglilinis na mga produkto, hindi mapapanatiling bukas ang inyong tindahan. Ang inyong tindahan ay maaaring maghatid ng mga item nang direkta sa mga tirahan ng mga mamimili. Maliban dito, maaari lamang mapanatili ang pinakamababang pangunahing operasyon, tulad ng seguridad at pag-iingat sa imbentaryo.

Ano ang dapat kong gawin kung pinapunta ako ng aking employer sa trabaho?

Maraming mga negosyo ang hindi pinapayagan na mag-operate sa ilalim ng Kautusan na ito. Ang nga Mahalagang negosyo, tulad ng nakatukoy sa Kautusan na ito, ay pinahihintulutan (at hinihikayat) na magpatuloy sa kanilang operasyon. Kung ang inyong trabaho ay hindi isang mahalagang negosyo, hindi pinapayagan na pumunta sa trabaho at hindi makakapunta sa iyong employer maliban sa limitadong pinakamababang pangunahing operasyon tulad ng pagpapanatili ng halaga ng imbentaryo ng isang negosyo, panatilihing ligtas ng lugar ng negosyo, o pagtiyak na ang mga empleyado ay maaaring magtrabahong malayuan. Hindi ipinagbabawal ng Kautusan ang sinuman na magtrabaho sa bahay. Maaaring hilingin ka ng iyong employer na magtrabaho sa bahay - at magagawa ito - kung pinahihintulutan ito ng iyong trabaho.

Maaari bang magpatuloy ang operasyon ng mga tindahan ng bisikleta?

Oo, ang mga tindahan ng pag-aayos ng bike ay itinuturing bilang isang mahalagang negosyo (kapareho ng mga pag-aayos ng kotse) dahilang ito ay kinakailangan upang mapadali ang mga mahahalagang paglalakbay.

Maaari bang magpatuloy ang pagbibigay ng aking kumpanya ng mga serbisyong janitorial?

Oo, pinapayagan ang mga serbisyo ng janitorial dahil kinakailangan para sa kalusugan at kalinisan.

Maaari bang manatiling bukas ang mga groserya, farmers market, at tindahan ng pagkain?

Oo. Ang mga tindahan ng groserya, sertipikadong merkado ng mga magsasaka, sakahan at tindahan ng gulay, supermarket, mga bangko ng pagkain, mga convenience store, at iba pang mga tindahan ng pagkain na nagbebenta ng mga item ng pagkain at inuming hindi nakalalasing ay hinihikayat na manatiling bukas upang magbenta ng mga item ng pagkain at mga suplay ng alagang hayop sa publiko. Kapag bumibisita sa mga lugar na ito, dapat tulungan ang nagtitingi na mapanatili ang Mga Kahilingan ng Pagdistansya sa Ibang Tao, kasama ang habang ikaw ay namimili at nakatayo sa pila.

Nagpapatakbo ako ng pasilidad sa pagkain - anong mga gawain ang dapat kong sundin upang mapanatiling ligtas ang aking mga parokyano?

Sundin ang mga pinakamahusay na pamamaraan para sa pinapayagan na mga operasyon sa pasilidad ng pagkain na kasama sa "Mga Pamamaraan sa Pagpapababa ng Panganib sa COVID-19 para sa Pasilidad ng Pagkain" ng Departamento ng Kalusugan.

Mga Paunawa sa Mga Pasilidad sa Pagkain [PDF]

Basahin ang Sulat ng Departamento ng Kalusugan na nagpapayo sa mga epekto ng Kautusan sa mga pasilidad ng pagkain: 

Sulat sa Mga Pasilidad ng Pagkain [PDF]

Bisitahin Mga Link ng Impormasyon tungkol sa COVID-19 ng Departamento ng Kalusugan> Bagong Coronavirus> para sa pinakabagong mga pamamaraan>.

Kumunsulta sa website ng Pampublikong Departamento ng Kalusugan para sa karagdagang impormasyon.

Paano kung mayroon akong cafeteria sa aking lugar ng trabaho. Maaari ba itong magpatuloy upang magserbisyo sa mga manggagawa na nagsasagawa ng trabaho na bukod sa Kautusan?

Ang Cafeteria ay maaaring bukas tulad ng iba pang mga pasilidad ng pagkain. Maaari itong magsilbi ng pagkain sa natitirang mga empleyado, sa kondisyon na dalhin ng mga empleyado ang pagkain at huwag kainin sa cafeteria. Ang cafeteria ay dapat sundin na mahigpit ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao na napapailaim sa Kautusan.

Maaari ko bang patakbuhin ang aking tindahan ng alak?

Maaari panatilihing bukas ang tindahan ng alak kung nagbebenta rin ito ng isang makabuluhang halaga ng mga produkto tulad ng pagkain, at paglilinis ng sambahayan at mga personal na bagay sa kalinisan.

Ako ay nasa negosyo ng paggawa ng pagkain na ibinibenta ko sa mga tindahang groserya at iba pang mga nagtitingi ng pagkain. Kinakailangan ba akong magsara?

Hindi. Ang mga negosyong nagbebenta ng mga produktong pagkain at inihanda na pagkain sa mga tindahan ng groserya at iba pang mga nagtitingi ng pagkain ay mga mahahalaga at maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo.

Maaari bang manatiling bukas ang mga bodega at sentro ng pamamahagi na nagbibigay sa mga mahahalagang negosyo?

Oo, ngunit hangga’t ito lamang ay sumusuporta sa mga mahhalagang negosyo. Ang mga bodega at sentro ng pamamahagi ay dapat i-minimize ang bilang ng mga empleyado sa site at mahigpit na sumunod sa lahat ng mga kinakailangang pagdistansya sa ibang tao sa Kautusan.

Nagpapatakbo ako ng isang malaking tindahan na nagbebenta ng karamihang mga hindi mahahalagang bagay, ngunit nagbebenta din kami ng ilang mga kalakal na kailangan ng mga mahahalagang negosyo na mag-operate. Maaari ba akong manatili na bukas dahil ang aking tingi ay bilang isang mahalagang negosyo na nagbibigay sa iba pang mga mahahalagang negosyo?

Hindi. Ang mga negosyo na nagbebenta sa iba pang mga mahahalagang negosyo ng suporta o suplay na kailangan nila upang mapatakbo ay maaaring manatiling bukas lamang para sa layunin ng pagbebenta sa mga mahalagang negosyo. Hindi sila maaaring magpatuloy na bukas upang mapanatili ang paggawa ng mga benta sa pangkalahatang publiko mula sa mga tindahan ng tingi.

Paano kung nais kong magtrabaho sa isang pisikal na lokasyon sa County at wala akong sakit?

Maliban kung ang iyong trabaho ay exempted sa Kautusan, hindi ka maaaring magtrabaho sa isang pisikal na lokasyon sa County. Maaari kang magtrabaho sa bahay para sa anumang negosyo kung pinahihintulutan ito ng iyong employer at ang trabaho ay maaaring gawin sa bahay.

Nagpapatakbo ako ng isang negosyo na kinakailangan upang isara - maihahatid ba ng aking negosyo ang mga bagay sa mga tahanan ng mga tao?

Oo, ang mga di-mahahalagang negosyo ay maaaring mapanatili ang pinakamababang pangunahing operasyon. Kasama dito ang paghahatid ng umiiral na imbentaryo sa mga tahanan ng mga tao.

Ang aking negosyo ay nagbibigay ng mga kritikal na serbisyo at produkto para sa gobyernong pederal na kinakailangan naming ibigay sa takdang oras - maaari ba naming ipagpatuloy ang paggawa ng mga produktong ito o gawin ang mga serbisyong ito?

Ang mga empleyado at mga kontratista ng anumang entidad ng gobyerno ay maaaring magpatuloy na magbigay ng mga serbisyo at produkto kung ang ahensya ng gobyerno ay magpasiya na kinakailangan sila upang maisagawa ang isang mahalagang operasyon ng gobyerno.

Maaari bang magpatuloy ang mga serbisyo sa paghahalaman at paghahardin?

Ang mga serbisyo ng arborista, landscaping, at paghahardin ay maaaring magpatuloy lamang kung kinakailangan upang mapanatili ang ayos ng tirahan, kalinisan, operasyon ng mga negosyo o tirahan, o kaligtasan ng mga residente, empleyado, o pampubliko (tulad ng kaligtasan ng sunog o pag-putol ng puno upang maiwasan ang isang mapanganib na kondisyon). Ang mga serbisyo sa landscape para sa mga layuning pampaganda o pangkalahatang pangangalaga ay kailangang tumigil.

Ang mga landscaper na nagsasagawa ng mga serbisyo sa ilalim ng kontrata sa mga ahensya ng gobyerno ay dapat kumunsulta sa nauukol na ahensya upang matukoy kung ang kanilang serbisyo ay maituturing na mahalaga.

Maaari bang magpatuloy ang mga manggagawa sa mga serbisyo ng tahanan?

Ang mga manggagawa sa serbisyo sa bahay ay maaaring mapanatili ang pagbibigay ng mga serbisyo sa mga tahanan kung mahalaga ito sa kalusugan, kaligtasan, kalinisan, o ang kinakailangang operasyon ng bahay. Sa pangkalahatan, nangangahulugan ito na pinahihintulutan ang pagtutubero, kontrol sa peste, mahalagang pagpapanatili (upang, halimbawa, ayusin ang isang pagtagas ng tubig o isang may sira na kawad), o ang mga katulad na serbisyo na kinakailangan upang mapanatili ang isang ligtas at sanitaryong bahay ay pinahihintulutan. Puro kosmetiko o iba pang mga hindi mahahalagang serbisyo sa bahay para sa pangkalahatang pag-aalaga ay hindi pinapayagan at dapat na itapon. Ang pangangalaga na nakabase sa bahay para sa mga bata, matatanda, nakatatanda, at mga alagang hayop ay pinapayagan din sa ilalim ng Kautusan.

Paano kung mayroon akong emerhensya ng serbisyo o kagamitan sa aking bahay, tulad ng pagtutubero o kuryente?

Ang mga nagbibigay ng serbisyo tulad ng mga tubero, elektrisyan, at tagapagpatay ay maaaring magpatuloy sa pagtatrabaho at pagbibigay ng mga serbisyo sa publiko na kinakailangan upang mapanatili ang isang mabuhay, malinis, at maayos na sambahayan. Maaaring tumawag sa tagapamahala ng gusali o isa sa mga tagapagbigay ng serbisyo, o maaari ring bisitahin ang inyong hardware store upang makatulong sa paggawa ng sariling pag-aayos.

Maaari ko bang papuntahin ang kumpanya na nagpapanatili ng languyan sa aking bahay o negosyo?

Oo, hangga't ang serbisyo ay kinakailangan upang mapanatili ang kaligtasan at kalinisan. Kasama sa pinapayagan na operasyon ang mga regular na gawain ng paglilinis, pagbabalanse at pag-aadjust ng kemikal, at pagsasala (kinakailangan upang, maiwasan ang paglago ng algae sa languyan) at pag-aayos na nauukol sa kaligtasan.

Maaari bang magpakita ang mga ahente ng real estate ng mga tirahan? O kung nakasara lang ako sa isang bahay, magagawa ko bang maglakad-lakad sa bahay kasama ang ahente o nagbebenta?

Karaniwan, hindi. Ang mga ahente ng real estate, ahente ng escrow, at iba pang mga service provider na nagpapadali sa mga transaksyon sa tirahan tulad ng mga benta sa bahay at pag-upa sa apartment ay mga mahahalagang manggagawa, ngunit ang lahat ng mga appointment at pagtingin ay dapat mangyari nang birtwal (sa pamamagitan ng video o livestream). Kung hindi posible ang isang birtwal na pagtingin, ang mga personal na pagpapakita ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng appointment na hindi hihigit sa dalawang mga bisita nang sabay-sabay mula sa parehong sambahayan, at isang ahente lamang ang nagpapakita ng tirahan. Ang mga in-person showings o mga walk-through ay hindi pinapayagan kapag ang nakatira ay namamatili pa sa tirahan.

Maaari bang magpatuloy ang pagpatakbo ng mga notaryong pampubliko?

Oo.

Maaari bang magpatuloy ng serbisyo ang mga kumpanya ng seguro ng titulo?

Oo.

Pinapayagan bang magpatuloy ang operasyon ng mga nagbebenta at tumutubo ng cannabis?

Ang mga dispensaryong medikal ay maaaring mawala sa ilalim ng mga eksepsiyon sa industriya ng pangangalaga sa kalusugan. Ang mga tagapagbigay-serbisyo sa mga dispensaryo ng medikal at mga lisensyadong tumutubong medikal ay maaari ring magpatakbo. Ang pagbubungkal, suplay, at pagdispensa ng di-medikal na cannabis ay ipinagbabawal, maliban sa paghahatid nang direkta sa mga tirahan.  Ang mga dispensaryo na may isang halo-halong kliyente ng parehong mga medikal at di-medikal na mga mamimili ay maaaring magbentang in-person lamang sa mga medikal na mamimili.

Maaari bang bumili ng "take-out" na panglibangan na cannabis?

Hindi.

Maaari bang magpahatid ng cannabis sa aking bahay?

Oo. Pinapayagan ng Kautusan ang mga negosyo na maghatid ng mga produkto sa mga tirahan.

Maaari bang magbenta ng mga kotse sa online at maihatid ito sa mga tirahan?

Oo. Pinapayagan ng Kautusan ang mga negosyo na maghatid ng mga produkto sa mga tirahan. Ngunit ang mga nagbebenta ng kotse ay hindi maaaring magbenta o mag-upa ng mga kotse nang personal.

Maaari bang magpatuloy na bukas ang mga tindahan ng baril na nagbebenta ng mga armas at bala?

Hindi. Ang mga tindahan ng baril ay hindi mahahalagang negosyo sa ilalim ng Kautusan na ito. Pinapayagan ng Kautusan ang paghahatid ng imbentaryo nang direkta sa mamimili sa kanilang mga tirahan na naayon sa mga batas at regulasyon, ngunit ang mga tindahan ng baril ay hindi maaaring magbenta sa kanilang mga tindahan.

Nagtatrabaho ako sa isang sementeryo - makakapunta ba ako sa trabaho?

Oo, ang mga sementeryo ay mahahalagang imprastraktura.

Pinapayagan ba ang mga punerarya at mortuaryo na magpatuloy ng operasyon?

Oo, ang mga punerarya at mortuaryo ay maaaring magpatuloy sa pagpapatakbo hanggang sa kinakailangan sa transportasyon, paghahanda, o pagproseso ng bangkay. Nangangahulugan ito na ang anumang empleyado na kinakailangan para sa transportasyon, paghahanda at/o pagproseso ng bangkay ay maaaring magpatuloy na pumasok sa mga pasilidad na ito upang magtrabaho.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Konstruksyon at Mahahalagang Imprastraktura

Maaari bang mapatuloy ang mga komersyal na proyekto sa konstruksyon?

Pinapayagan ng Kautusan lamang ang mga sumusunod na uri ng mga proyekto sa konstruksyon upang ipatuloy:

 1. Ang mga proyekto na kinakailangan kaagad sa pagpapanatili, operasyon, o pag-aayos ng mga Mahahalagang Imprastruktura;
 2. Mga proyekto na nauugnay sa Operasyong Pangangalaga sa Kalusugan, kabilang ang paglikha o pagpapalawak ng Mga Operasyong Pangangalaga sa Kalusugan, sa kondisyon na ang kasamang konstruksyon ay direktang nauugnay sa tugon ng COVID-19;
 3. Abot-kayang pabahay na o magiging income-restricted, kasama ang mga multi-unit o halo-halong mga pag-unlad na naglalaman ng hindi bababa sa 10% na income-restricted na tirahan;
 4. Mga proyekto sa pampublikong gawain kung partikular na itinalaga bilang isang Mahahalagang Tungkulin ng Gobyerno ng nangungunang ahensya ng pamahalaan;
 5. Mga kanlungan at pansamantalang pabahay, ngunit hindi kasama ang mga hotel o motel;
 6. Mga proyekto ay kaagad na kinakailangan upang magbigay ng mga kritikal na serbisyo na hindi komersyal sa mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan, mga matatandang tao, mga taong may kapansanan sa ekonomiya, at mga taong may mga espesyal na pangangailangan;
 7. Kinakailangan na konstruksyon upang matiyak na ang mga umiiral na mga lugar ng konstruksyon na dapat na isara sa ilalim ng itong Kautusan ay naiwan sa isang ligtas na paraan, ngunit sa lawak lamang na kinakailangan upang gawin ito; at
 8. Kinakailangan na konstruksyon o pagka-ayos upang matiyak na ang mga tirahan at mga gusali na naglalaman ng mga Mahahalagang Negosyo ay ligtas, malinis, o matitirahan hanggang sa ang konstruksyon o pagka-ayos ay hindi makatwirang maantala;

Nagtatrabaho ako para sa isang mahalagang organisasyong pang imprastraktura — maaari bang umalis sa bahay upang makatrabaho?

Oo, kung ang proyekto na iyong pinagtatrabahuhan ay kinakailangan agad sa pagpapanatili, pagpapatakbo, o pagkumpuni ng Mahahalagang Imprastraktura. Ang Mahahalagang Imprastraktura ay nangangahulugan ng mga paliparan, utilidad (kabilang ang tubig, alkantarilya, gas, at de-koryenteng), paglilinis ng langis, mga kalsada at mga daanan, pampublikong transportasyon, mga pasilidad na basura (kabilang ang mga koleksyon, pag-alis, pagtatapon, at pagproseso ng mga pasilidad), mga sementeryo, punerarya, kremahan, at mga sistema ng telekomunikasyon (kabilang ang pagbibigay ng mahahalagang pandaigdigan, pambansa, at lokal na imprastraktura para sa internet, serbisyo sa kompyuter, imprastraktura ng negosyo, komunikasyon, at mga serbisyong nakabase sa web).

Maaari bang mapalawak ang aking negosyo para sa data center upang matiyak ang mga nananatiling serbisyo ay nasa tamang antas sa panahong may mataas na pangangailangan?

Oo, kung ang konstruksiyon ay kinakailangan agad upang mapanatili ang pagpapatakbo ng mahahalagang imprastrukturang computer o internet.

Mayroon bang anumang mga uri ng mga espesyal na protokol na kailangan kong sundan kung nagpapatakbo ako ng isang aktibong lugar ng konstruksiyon?

Oo. Ang lahat ng mga lugar ng konstruksyon ay dapat sumunod sa COVID-19 na Patnubay sa Kaligtasan sa Larangan ng Konstruksyon, na magagamit dito: Mga Patnubay sa Kaligtasan sa Larangan ng Konstruksyon ng COVID-19.

Maaari bang magpatuloy ang konstruksyon ng aking kumpanya sa isang pasilidad ng pangangalaga sa kalusugan?

Oo, kung ang konstruksyon sa pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ay Direktang may relasyon sa tugon ng COVID-19, tulad ng paglikha o pagpapalawak ng Mga Operasyong Pangangalaga sa Kalusugan na direktang kinakailangan upang magbigay ng pangangalaga sa kalusugan na may kaugnayan sa COVID-19.

Nagpapatakbo ako ng isang kumpanya ng konstruksyon na nagtatayo ng murang pabahay. Maaari pa ba naming ipagpatuloy ang pagtayo ng mga bagong tirahan?

Maaari magpatayo lamang ng mga sumusunod na uri ng pabahay:

 1. Abot-kayang pabahay na o magiging income-restricted, kasama ang mga multi-unit o halo-halong mga pag-unlad na naglalaman ng hindi bababa sa 10% na income-restricted na tirahan;
 2. Mga proyekto sa pampublikong gawain kung partikular na itinalaga bilang isang Mahahalagang Tungkulin ng Gobyerno ng nangungunang ahensya ng pamahalaan;
 3. Mga kanlungan at pansamantalang pabahay, ngunit hindi kasama ang mga hotel o motel;
 4. Mga proyekto ay kaagad na kinakailangan upang magbigay ng mga kritikal na serbisyo na hindi komersyal sa mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan, mga matatandang tao, mga taong may kapansanan sa ekonomiya, at mga taong may mga espesyal na pangangailangan;

Hindi maaaring ipagpatuloy ang konstruksyon ng pabahay na market-rate, maliban sa (i) upang matiyak na ang iyong umiiral na mga lugar ng konstruksyon ay naiwan sa isang ligtas na paraan habang sila ay isinara bilang pagsunod sa Kautusan; o (ii) na makisali sa konstruksyon o pag-aayos na kinakailangan upang matiyak na ang umiiral na pabahay na market-rate ay ligtas, malinis, at matitirahan kung ang konstruksyon o pag-aayos na iyon ay hindi maantala.

Mayroon akong kontratista na nakatakdang magsimula ng pagreremodel sa susunod na linggo. Maaari ba akong magpatuloy sa proyektong ito?

Dapat mong ipagpaliban ang pagreremodel o renovation maliban kung kinakailangan ito upang maibalik ang bahay sa kaligtasan, kalinisan at maaring matirahan.

Ako ay nasa gitna ng pagreremodel. Maaari ba akong magpatuloy sa aking konstruksyon?

Gayundin, ang mga proyekto sa pag-reremodel ng tirahan na bahagyang nakumpleto ay maaaring magpatuloy kung ang pagkaantala ay magdudulot ng panganib sa kaligtasan, seguridad, o sa kalinisan sa mga residente o makakaapekto sa kakayahang magamit ang tirahan.

Mayroon akong konstruksyon na proyekto na magpapanatili ng sira kung hindi ko ipagpapatuloy ang paggawa nito. Maaari ko bang makumpleto ang proyekto kung ito ay hindi nauugnay sa pagkakaloob ng pangangalagang pangkalusugan, pabahay, o mahahalagang imprastraktura?

Maaari magsagawa ng trabaho sa lugar lamang upang matiyak na ito ay ligtas habang isinara ito bilang pagsunod sa Kautusan. Kasama dito ang pagpapadala ng mga empleyado sa lugar ng konstruksyon upang ma-secure ang lugar at matiyak na hindi nito napapanatili ang sira. Maaaring magpatuloy sa pagtatayo sa proyekto lamang kung mahigpit na kinakailangan upang maiwasan ang sira sa proyekto, hal. sa pagkumpleto ng bubong o pagtiyak na may tamang kanal pagkatapos makumpleto ang pag-grado.

Maaari bang magpatuloy ng pagpapatakbo ng mga tibagan ng bato sa ilalim ng Kautusan?

Ang mga tibagan ng bato ay maaaring magpatuloy na paggawa upang matustusan ang mga materyales na kinakailangan para sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng Mahahalagang imprastraktura o para sa mga aktibidad sa konstruksyon na pinapayagan sa ilalim ng Kautusan. Lahat ng mga tibagan ng bato ay dapat sumunod sa mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao na nakasaad sa Kautusan hanggang sa abot ng makakaya.

Ang aking negosyo ay pangunahing gumagawa, nagtustos, o nag-aayos ng mga cell phone. Maaari ba itong magpatakbo?

Oo. Kung ang inyong negosyo ay pangunahing nakatuon sa suplay o pagkumpuni ng mga cell phone o iba pang mga aparato sa telecommunication, ito ay kabilang sa mahahalaga at maaaring magpatuloy na mag-operate sa ilalim ng Kautusan.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Operasyon ng Gobyerno

Magsasara ba ang lokal na gobyerno?

Hindi. Ang mga mahahalagang tungkulin ng gobyerno ay magpapatuloy, kabilang ang mga first responders, mga tauhan at pamamahala sa mga emerhensiya, mga dispatcher sa emerhensiya, at pagpapatupad ng batas. Ang iba pang mga tungkulin o tanggapan ng gobyerno ay maaaring mapailalim sa pagbabawas ng mga iskedyul o maaaring isarado bilang bahagi ng pagsisikap na labanan ang pagkalat ng COVID-19. Ang bawat ahensya ng gobyerno na tumutukoy ng mga serbisyo na kwalipikado bilang Mahahalagang Tungkulin ng Gobyerno, at tinukoy ang mga tauhan na magpapatuloy sa pagbibigay ng mga tungkulin. Para sa County ng Santa Clara, impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng mga serbisyo ng County ay regular na nai-update sa www.sccgov.org/sites/opa/opa/covid19.

Nagtatrabaho ako para sa gobyerno — Maaari ba akong magpatuloy sa trabaho?

Bilang empleyado ng gobyerno, maaari magpatuloy sa pagpunta sa trabaho kung ang iyong employer ay nagtalaga sa iyo bilang isang mahalagang empleyado. Ang bawat entitad ng gobyerno ay may pananagutan sa pagtukoy kung alin sa mga manggagawa ang mga mahahalagang manggagawa.

Maaari ba akong makakuha ng isang permiso sa gusali o inspeksyon ng gusali mula sa Planning Department para sa aking proyekto sa konstruksyon, o tiyaking makakakuha ng aking negosyo mula sa Fire Department ng kaligtasan ng sunog at pag-iingat ng sunog na kailangan kong magpatuloy sa pagpapatakbo?

Makipag-ugnayan sa tamang ahensya ng lungsod o county upang matukoy kung nagbibigay pa ito ng serbisyo na kailangan bilang isang mahalagang tungkulin ng gobyerno. Para sa County ng Santa Clara, ang impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng mga serbisyo ng County ay regular na nai-update sa www.sccgov.org/sites/opa/opa/covid19, at magagamit din sa mga indibidwal na website ng departamento tulad ng site ng Kagawaran ng Pagpaplano at Pag-unlad sa www.sccgov.org/sites/dpd/Pages/DPD.aspx.

 

Bumalik sa Itaas ▲

Paglalakbay at Libangan

Wala akong kotse. Maaari ba akong sumakay sa bus o tren, o maaari ba akong sumakay sa aking paboritong ride-share/on-demand na serbisyo ng kotse o isang taxi?

Oo, ngunit ang pampublikong pagbibiyahe, mga serbisyo sa pagsakay, o anumang iba pang paraan ng paglalakbay ay magagamit lamang para sa Mahahalagang Paglalakbay, na nangangahulugang:

 1. Paglalakbay upang mabigyan o ma-access ang Mahahalagang Aktibidad, Mga Mahalagang Gawain ng Pamahalaan, Mahahalagang Negosyo, o Minimum na Pangunahing Operasyon.
 2. Paglalakbay sa pag-aalaga para sa sinumang matatanda, menor de edad, dependyente, o mga taong may kapansanan.
 3. Paglalakbay sa o mula sa paaralan upang makakuha ng mga materyales para sa pag-aaral ng distansya, upang mag-pickup ng pagkain, at ma-access ang anumang mga kaugnay na serbisyo.
 4. Paglalakbay upang bumalik sa bahay mula sa labas ng County.
 5. Paglalakbay na hinihiling ng pagpapatupad ng batas o utos ng korte.
 6. Kinakailangan na paglalakbay para sa mga di-residente na umalis sa County at umuwi.
 7. Pamahalaan ang pagsasaayos ng pagkamatay at paglibing.
 8. Magbalak para sa kanlungan o maiwasan ang kawalan ng tirahan.
 9. Iwasan ang karahasan sa tahanan o pang-aabuso sa bata.
 10. Paglalakbay para sa pagsasaayos ng pag-iingat ng mga bata.
 11. Ang paglalakbay sa isang lugar upang pansamantalang maninirahan sa isang tirahan o iba pang pasilidad upang maiwasan ang potensyal na mailantad ang iba sa COVID-19, tulad ng isang hotel o iba pang pasilidad na ibinigay ng awtoridad ng pamahalaan para sa naturang mga layunin.

Kung kayo ay nasa pampublikong pagbibiyahe, dapat sundin ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao ng Kautusan sa abot na makakaya, kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa bawat isa sa labas ng inyong sambahayan o yunit ng iyong tirahan, madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o gamit ang isang mabisang disimpektante ng kamay, na sumasakop sa mga ubo at pagbahing, at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa lipunan sa labas ng sambahayan kapag may sakit na lagnat o ubo.

Kapag gumagamit ng mga serbisyong ride-share para sa mahahalagang paglalakbay, tandaan na dapat iwasan hangga't maaari sa pagiging malapit sa isang sasakyan na ginamit ng maraming iba pang mga tao.

Maaari ba akong gumamit ng bisikleta mula sa serbisyong bike-share?

Oo, maaaring gamitin ang mga ibinahaging bisikleta at scooter para sa mahahalagang paglalakbay, tulad ng commuting upang magtrabaho bilang isang mahalagang empleyado. Ngunit tandaan na ang mga nakabahaging bike at scooter ay hindi regular na disimpektado. Mag-ingat, kabilang ang pagdadala ng mga wipe ng sanitization, hindi hawakan ang inyong mukha habang nasa bisikleta o iskuter, at hugasan ang mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo kaagad pagkatapos.

Pinahihintulutan ba akong mag-commute sa o labas ng County para sa trabaho o pang-araw-araw na gawain?

Oo, ngunit lamang upang maisagawa ang mga mahahalagang aktibidad o mahahalagang pagpatakbo ng gobyerno, magpatakbo ng isang mahalagang negosyo, o magsagawa ng pinakamababang pangunahing operasyon sa isang di-mahahalagang negosyo, dahil ang mga termino ay tinukoy sa Kautusan. Maaaring umalis upang bumalik sa bahay o makisali sa iba pang mahahalagang paglalakbay. Kung hindi, ang sagot ay hindi dahil panganib ito sa iyo at sa iba pa sa komunidad. Alalahanin na ang mga Opisyal ng Kalusugan sa mga magkatabing county ay nagpalabas ng pareho o katulad na Kautusan, ang manatili sa bahay.

Kung nasa labas ako ng county na naglalakbay para magbakasyon o magnegosyo, pinapayagan ba akong umuwi?

Oo, pinapayagan ng Kautusan na kayo ay makauwi.

Nanatili akong magdamag sa County ngunit nakatira sa ibang lugar. Puwede ba akong umuwi?

Oo, maaaring umalis ng County upang maka-uwi sa bahay.

Ipinagbabawal ng Kautusan ang di-mahahalagang paglalakbay sa lakad o bisikleta - maaari pa ba akong maglakad o sumakay ng bisikleta?

Oo. Pinapayagan kayo ng Kautusan na pumunta sa labas para sa mga aktibidad ng ehersisyo tulad ng paglalakad at pagtakbo, hangga't sundan na mahigpit ang mga kinakailangan ng pagdistansya sa ibang tao kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa lahat sa labas ng inyong sambahayan, madalas na naghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o gamit ang isang mabisang disimpektante ng kamay, na nagtatakip sa mga ubo at pagbahing, at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng sambahayan kapag may sakit na lagnat o ubo.

Nababalisa ako kapag nananatili ako sa loob. Pinapayagan ba akong maglakad? Maaari ba akong maglakbay sa park ng County o mga bukas na puwang?

Oo. Ang paggugol ng oras sa labas ng tahanan ay nagpapabuti sa ating kalusugan, at partikular na nakakabuti sa mga bata. Maaari kayong pumunta sa paglalakad, pumunta sa parke, at mag-enjoy sa iba pang mga aktibidad sa labas. Ngunit ang mga operator ng mga parke, aplaya, at iba pang mga bukas na espasyo ay maaaring paghigpitan ang pagpasok, isara ang ilang mga lugar, o isara ang buong pasilidad kung inutusan ng Opisyal ng Kalusugan itong mga pamamaran upang mabawasan ang pagsisiksikan at limitahan ang panganib ng pagkakalantad sa COVID-19.

Kung naglalakad sa labas sa bukas na esasyo, dapat sundin na mahigpit ang mga kinakailangan sa pagdistansya sa ibang tao, kabilang ang pagpapanatili ng isang distansya ng anim na talampakan mula sa bawat isa sa labas ng inyong sambahayan o tirahan, madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o gamit ang isang mabisang disimpektante ng kamay, ang pagtatakip sa mga ubo at pagbahing, at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa lipunan sa labas ng sambahayan kapag may sakit na lagnat o ubo.

Maaari ba akong umalis sa bahay upang mag-ehersisyo?

Kung ikaw ay nasa labas at hindi malapit sa pakikipag-ugnay sa ibang tao o sa paggamit ng mga bagay na nahahawakan ibang tao sa labas ng inyong sambahayan, oo. Kung hindi, hindi. Ang mga fitness center, gym, sentro ng libangan, kagamitang fitness sa mga parke, akyatang pader, larangan ng golf, larangan ng tennis, larangan ng basketball, languyan, at iba pang ibinahaging mga pasilidad ng sports ay sarado.

Maaari ko bang dalhin ang aking mga anak sa palaruan?

Hindi. Ang mga lugar ng libangan na may kagamitan na nahawakan ng maraming tao at mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao, tulad ng mga palaruan, mga lugar ng piknik, at mga parke ng aso, ay dapat isara at hindi magagamit habang may bisa ang Kautusan. Maaaring dalhin ang inyong mga anak sa parke o iba pang mga lugar upang tumakbo sa paligid ng mga bukas na espasyo, o magdala ng iyong sariling kagamitan sa isang bukas na espasyo hangga't ginagamit lamang ito ng mga miyembro ng iyong sariling sambahayan at hindi ibinabahagi sa ibang tao.

 

Bumalik sa Itaas ▲​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Last updated: 4/6/2020 7:26 PM