Skip to navigation Skip to content Skip to footer

Trang Mạng Thăm Dò Ý Kiến về Sức Khỏe và các Câu Hỏi Thông Thường

Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đang tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về sức khỏe, trên mạng điện tử, có tên là Thăm Dò Ý Kiến về các Yếu Tố Nguy Hiểm của Hành Vi (Behavioral Risk Factor Survey - BRFS) để tìm hiểu các nhu cầu về sức khỏe của cư dân trong quận hạt của chúng ta. Cuộc thăm dò ý kiến BRFS sẽ đặt các câu hỏi có liên quan đến sức khỏe, hành vi nguy hiểm cho sức khỏe, các biện pháp ngăn ngừa, và thông tin về dân số học, của những người lớn từ 18 tuổi trở lên. Các dữ kiện sẽ được xử dụng để đánh giá tình trạng sức khỏe của cư dân trong quận hạt của chúng ta, và để có một sự hiểu biết sâu rộng về các hành vi nguy hiểm cho sức khỏe, các bệnh trạng mãn tính, và xử dụng các dịch vụ ngăn ngừa.

Trong Tháng Hai năm 2019, một số cư dân được chọn một cách ngẫu nhiên, sẽ nhận được thư mời tham gia cuộc thăm dò ý kiến.  Nếu nhận được thư mời, thì quý vị là người có một vai trò quan trọng trong việc giữ sức khỏe tốt cho cộng đồng trong tương lai.  Kết quả của cuộc Thăm Dò Y Kiến về Sức Khỏe này sẽ giúp hình thành một quận hạt khỏe mạnh.  Với sự đóng góp ý kiến của quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một cộng đồng vững mạnh và đầy sức sống, là nơi mà tất cả cư dân đều có cơ hội để sống một cuộc đời khỏe mạnh. Chúng tôi cảm ơn quý vị và rất quý trọng sự tham gia của quý vị.   

​​​​​​​​​​​
Thăm Dò Ý Kiến về Sức Khỏe là gì?
+
Mỗi ba đến bốn năm, Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara đều tiến hành thăm dò ý kiến về sức khỏe để có sự hiểu biết tổng quát về sức khỏe của các cư dân và cộng đồng của chúng ta. Cuộc thăm dò ý kiến dựa vào cuộc thăm dò ý kiến Quan Sát Yếu Tố Nguy Hiểm về Hành Vi do Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC) thực hiên. BRFS là cuộc thăm dò ý kiến để thu thập thông tin về sức khỏe, các hành vi nguy hiểm cho sức khỏe, các biện pháp ngăn ngừa, và thông tin về dân số học từ những người lớn từ 18 tuổi trở lên trong nước Mỹ. 
Tại sao tôi được chọn?
+
Địa chỉ của quý vị được chọn ra một cách ngẫu nhiên trong số các địa chỉ hiện có trong Hạt Santa Clara. Sự tham gia của quý vị là quan trọng vì quý vị sẽ đại diện cho những người có các đặc điểm tương tự trong khu vực của quý vị. Sự thành công của cuộc thăm dò ý kiến tùy thuộc vào số lượng người tham gia (số lượng mẫu) , và đó là lý do tại sao sự tham gia cuộc thăm dò ý kiến của những người đã được chọn, là rất quan trọng.  
Làm sao biết được tôi đã được chọn để tham gia cuộc thăm dò ý kiến về sức khỏe?
+
Một số cư dân trong quận hạt được chọn một cách ngẫu nhiên sẽ được mời tham gia, và những người này sẽ được thông báo bằng một thư mời, gởi đến nhà trong tháng Hai năm 2019. Thư mời sẽ có địa chỉ của trang mạng để tham gia cuộc thăm dò ý kiến. Chỉ những người nhận được thư mời mới có thể tham gia.
Tôi tham gia cuộc thăm dò ý kiến bằng cách nào?
+
Cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện trên mạng điện tử, do đó phải có sự kết nối với mạng điện tử. ​
Ai là người được mời tham gia?
+
Những người lớn từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống trong Hạt Santa Clara.​
Nếu tôi được chọn, tại sao sự tham gia của tôi là quan trọng?
+
Sự tham của quý vị là quan trọng vì ba lý do. Thứ nhất, các câu trả lời của quý vị sẽ giúp Sở Y Tế Công Cộng triển khai các chương trình và các nguồn hỗ trợ có thể giúp láng giềng, gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp của quý vị sống một cuộc đời khỏe mạnh. Lý do thứ hai, sự tham gia của quý vị giúp chúng tôi đạt được mục tiêu về số lượng mẫu . Lý do thứ ba, các câu trả lời của quý vị sẽ giúp Sở Y Tế Công Cộng có đầy đủ thông tin để đưa ra những quyết định về các chính sách, cấp ngân khoản cho các đối tác và tổ chức bất vụ lợi, và phân phối các nguồn hỗ trợ đến khắp cộng đồng.
Tôi có bị bắt buộc phải tham gia cuộc thăm dò ý kiến?
+
Không. Sự tham gia là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, sự tham gia của những người đã được chọn một cách ngẫu nhiên cho cuộc thăm dò ý kiến là rất quan trọng, để đại diện một cách chính xác cho những người lớn trong Hạt Santa Clara.
Cuộc thăm dò ý kiến có được tiến hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau?
+
Có. Các câu hỏi thăm dò ý kiến trên mạng sẽ có bằng tiếng Trung Hoa, Anh Ngữ, Tây Ban Nha, và Việt Ngữ. ​
Tôi có bệnh tật. Tôi có thể tự mình trả lời các câu hỏi thăm dò ý kiến hay không?
+
Có. Cuộc thăm dò ý kiến trên mạng có thể giúp những người có khuyết tật về thính giác và thị giác bằng cách xử dụng một màn hình biết đọc (screen reader). Nếu cần được trợ giúp nhiều hơn, quý vị có thể liên lạc Sở Y Tế Công Cộng, số 408-792-5040, hoặc gởi email statistics@phd.sccgov.org​.
Thông tin thu thập từ mỗi cá nhân có được phổ biến cho công chúng?
+
Không. Không có một chi tiết nào có thể nhận ra cá nhân trong các câu trả lời của người tham gia. Nguyên tắc căn bản của cuộc thăm dò ý kiến về sức khỏe là bảo vệ đời tư của người tham gia. Các câu trả lời sẽ được gộp chung lại, nghĩa là các câu trả lời cho mỗi câu hỏi sẽ được tập trung lại thành từng nhóm các câu trả lời để làm báo cáo chung. Không bao giờ có sự báo cáo riêng rẽ các câu trả lời của một cá nhân. 
Trả lời các câu hỏi thăm dò ý kiến sẽ mất bao lâu?
+
Trả lời các câu hỏi thăm dò ý kiến sẽ mất khoảng 10-15 phút để hoàn tất.​
Tôi đã nhận được một tấm bưu thiếp vào Tháng 11. Có phải cũng là cuộc thăm dò này?
+
Phải. Bưu thiếp (postcard) đã được gởi vào Tháng 11 để mời những người đã được chọn tham gia cuộc Thăm Dò Ý Kiến về Sức Khỏe. Vì lý do có ít người trả lời, nên chúng tôi gởi ra các thư mời trong Tháng Hai năm 2019, để thuyết phục thêm nhiều người tham gia. Nếu quý vị đã nhận bưu thiếp và đã trả lời các câu hỏi thăm dò ý kiến rồi thì quý vị không cần trả lời các câu hỏi một lần nữa. Quý vị sẽ nhận được một email có địa chỉ nối kết trang mạng cho các cuộc thăm dò bổ túc thêm, nếu quý vị cho biết là quý vị muốn tham gia.
Các dữ kiện thu thập được sẽ được xử dụng như thế nào?
+
CCác dữ kiện sẽ được sắp xếp theo vùng phụ cận và thành phố, và sẽ được phổ biến cho công chúng. Thông tin cá nhân liên hệ với các câu trả lời sẽ được giữ kín và không có tên của người tham gia. Các dữ kiện sẽ cung cấp một sự hiểu biết sâu rộng về các hành vi nguy hiểm cho sức khỏe, các bệnh trạng mãn tính, và xử dụng các dịch vụ ngăn ngừa. Thông tin thu thập qua cuộc thăm dò BRFS sẽ được xử dụng để biết được các vấn đề về sức khỏe đang xảy ra; biết được những khác biệt về dân số học, và chiều hướng của các hành vi có liên hệ đến sức khỏe; thiết lập và theo đuổi các mục tiêu sức khỏe; triển khai, ứng dụng và lượng giá một hệ thống rộng rãi của các hoạt động phòng bệnh; và hỗ trợ các nỗ lực về chính sách và pháp lý có liên hệ đến y tế. 
Ai sẽ thu thập và phân phối việc thăm dò ý kiến?
+
Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara có giao kèo với California State University, Sacramento’s Institute for Social Research, là một viện chuyên về nghiên cứu thăm dò ý kiến. Viện nghiên cứu này đã tiến hành cuộc nghiên cứu BRFS trên toàn tiểu bang cho California, và có kinh nghiệm sâu rộng trong việc thiết kế và ứng dụng các cuộc nghiên cứu dựa vào thăm dò ý kiến. Mời quý vị viếng trang mạng để biết thêm chi tiết:​ https://www.csus.edu/isr/​
Có thêm cách nào khác để tôi có thể tham gia sau khi hoàn tất cuộc thăm dò ý kiến?
+
Có. Đại diện cho Sở Y Tế Công Cộng, cơ quan cộng tác với chúng tôi California State University, Sacramento’s Institute for Social Research sẽ gởi tiếp qua email, một địa chỉ kết nối trên mạng cho những người đã tham gia cuộc thăm dò ý kiến về sức khỏe và cho biết ý định muốn được tiếp tục liên lạc để tham gia các cuộc thăm dò ý kiến trong tương lai. Những người này sẽ nhận được email mời tham gia cuộc thăm dò ý kiến ngắn về các đề tài khác về sức khỏe. Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara tài trợ cuộc thăm dò ý kiến, và khuyến khích những người được mời nên tham gia. Chúng tôi cám ơn quý vị đã bỏ ra thời gian cho việc này. ​
Tôi còn nhiều câu hỏi thì tôi liên lạc với ai?
+
Nếu quý vị còn nhiều câu hỏi về cuộc thăm dò ý kiến, xin vui lòng liên lạc Sở Y Tế Công Cộng Hạt Santa Clara qua số điện thoại 408-792-5040, hoặc gởi email về statistics@phd.sccgov.org​.
 

 Content Editor

 
​VT-5399 Translated by VMC. LS. CV. 1/11/2019     ​
Last updated: 1/29/2019 1:51 PM