Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Search SCCGOV Main Portal

मतदान गर्न दर्ता गर्ने तरिका


  मतदान गर्न दर्ता गर्न सक्ने को हो?​

  तपाईं निम्न हो भने तपाईंले California मा मतदान गर्न दर्ता गर्न सक्नु हुन्छ:

  तपाईं निम्न हो भने तपाईं मतदान गर्न पूर्व दर्ता गर्न सक्नु हुन्छ:

 

 मतदाता दर्ता अन्तिम म्याद: चुनावको दिनको 15 दिन पहिले  

 


                                                                              
 मैले मतदान गर्न दर्ता गर्ने तरिका?
कागजात दर्ता फारमहरू मतदाता कार्यालय, अमेरिकी हुलाक कार्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, मोटर वाहन 
विभाग र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा उपलब्ध छ। हस्ताक्षर र पूरा भएका फारमहरू व्यक्ति वा मेलमा फिर्ता गर्नु पर्ने छ। तिनीहरू फ्याक्स वा इमेल गर्न हुँदैन।
  

 पत्राचार ठेगाना: Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300​​​​​​​​
Last updated: 7/27/2020 2:54 PM