Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Espesyal na Halalan ng mga Nangunang Kandidato sa Hulyo 30, 2013

Published on: 7/2/2013 3:58 PM
Print
 
(makukuha ng ika-8 ng gabi, 7/30/13)
Mga Resulta ng Pansamantalang Balota​
 
 
 

 
 
 
 
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

​Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Hulyo 15, 2013

Alamin ang Iyong Katayuan sa Pagkarehistro

 • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
 • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Porma sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga porma ng pagpaparehistro na ipinadala sa pamamagitan ng fax ay hindi tatanggapin.
 • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto

MAAGANG PAGBOTO
 

Lokasyon: Registrar of Voters Office, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

(Mga) Araw

(Mga) Petsa

Mga Oras

Lunes - Biyernes Hulyo 1 - Hulyo 29 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sabado Hulyo 27 Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Martes Hulyo 30 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi


PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang maipakoreo sa iyo:
Hulyo 23, 2013

Pagbabalik ng mga Ipinakokoreong Balota

 • Kumpletuhin ang Pormang Humihiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba o sa likod ng iyong Librito ng Halimbawang Balota.
   

  Mga Porma ng Paghiling Para sa Isang Beses na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

  Ingles/English
  Tagalog
 • Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002.
 • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo