Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Espesyal na Halalan sa Abril 25, 2017

Published on: 4/17/2017 12:24 PM
Print
​​
PAUNAWA:   Ito ay isang espesyal na panukalang halalan.  Ang mga botante lamang na nakarehistro sa Lunsod ng Campbell ang karapat-dapat na sumali sa halalang ito.  Upang alamin kung kayo po ay nasa distritong ito, gamitin ang aming Look Up Your Districts tool.


 
 


(makukuha ng ika-8 ng gabi, 4/25/17)


 
Mga Resulta ng 
Pansamantalang Balota​
(Makukuha 5/26/17)


 

 
 
 

 
 
Nilalayon ng liham na ito na ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga klerikal na pagkakamaling makikita sa seksyon ng iyong mga materyal ng balota na may pamagat na “Kumpletong Teksto ng Panukala C.” Maling nakasaad sa seksyon na ito na magwawakas ang moratoryum ng Lunsod ng Campbell kaugnay ng pagsasaalang-alang sa mga dispensaryo sa Enero 1, 2019. Ang wastong petsa ay Abril 1, 2019.
 
   
 
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

​Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:  Abril 10, 2017

  • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
  • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Form sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga form ng pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto

 

Espesyal na Halalan sa Marso 7, 2017 - Mga Lugar ng Drop-Off Para sa Balota 

MGA LUGAR NG DROP-OFF PARA SA BALOTA Bukas sa pangkaraniwang oras ng trabaho simula sa Marso 27, 2017 hanggang sa Araw ng Halalan
Santa Clara County Government Center – 1st Floor
70 W. Hedding Street, San Jose, CA 95110
Campbell Library – Drop-box sa labas (magagamit nang 24 na oras)
77 Harrison Avenue, Campbell, CA 95008
Campbell City Hall – City Clerk Office
70 N. First Street, Campbell, CA 95008
 
« Ang Maagang Pagboto ay magagawa Lunes – Biyernes, ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon, sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante simula sa Marso 27, 2017 hanggang sa Araw ng Halalan - Bukas ng dalawang Sabado, Abril 15 at 22, ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon

 


MAAGANG PAGBOTO

 

 

PAUNAWA:   Ito ay isang espesyal na panukalang halalan.  Ang mga botante lamang na nakarehistro sa Lunsod ng Campbell ang karapat-dapat na sumali sa halalang ito.  Upang alamin kung kayo po ay nasa distritong ito, gamitin ang aming  Look Up Your Districts tool.
  

Maagang Pagboto sa Registrar of Voters' Office


 
(Mga) Araw
(Mga) Petsa
Mga Oras
Lunes - Biyernes
Marso 27 - Abril 24
Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sabado
Abril 15
Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Sabado
Abril 22
Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Martes
Abril 25 (Araw ng Halalan)
Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi
 

 

 


PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
 
Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang maipakoreo s​a iyo:  Abril 18, 2017
 
 ​

Pagbabalik ng mga Ipinakokoreong Balota
 

  • Kumpletuhin ang Form ng Paghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba o sa likod ng iyong Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County.
  • Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002.
  • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Mga Form ng Paghiling Para sa Isang Beses na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo


     ​
​​​​​​​​​​