Skip to navigation Skip to content Skip to footer
Registrar of Voters
County of Santa Clara Agency Banner
Menu +

Espesyal na Halalan sa Hunyo 4, 2013

Published on: 7/2/2013 3:33 PM
Print
 
(makukuha ng ika-8 ng gabi, 6/4/13)
Mga Resulta ng Pansamantalang Balota​
 
 
 

 
 
 
 
MAGPAREHISTRO UPANG BUMOTO

​Huling araw ng pagpaparehistro upang bumoto:
Mayo 20, 2013

Alamin ang Iyong Katayuan sa Pagkarehistro

 • Kung ikaw ay lumipat, nagpalit ng iyong pangalan o pampulitikang kinasasapian, dapat kang magparehistrong muli upang bumoto.
 • Kumpletuhin, pirmahan, at ipakoreo ang Porma sa: Registrar of Voters, Voter Registration Division, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300. Ang mga pormang pagpaparehistro na ipinadala sa fax ay hindi tatanggapin.
 • Karagdagang Impormayson tungkol sa Pagpaparehistro upang Bumoto

MAAGANG PAGBOTO
 

Lokasyon: Registrar of Voters Office, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112

(Mga) Araw (Mga) Petsa Mga Oras
Lunes - Biyernes Mayo 6 - Hunyo 3 Ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon
Sabado Hunyo 1 Ika-9 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon
Martes Hunyo 4 (Araw ng Halalan) Ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi


PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO

Huling araw ng paghiling ng isang Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo upang maipakoreo sa iyo:
Mayo 28, 2013

Pagbabalik ng mga Ipinakokoreong Balota

 • Kumpletuhin ang Pormang Humihiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo na makukuha sa ibaba o sa likod ng iyong Librito ng Halimbawang Balota.
   

  Mga Porma ng Paghiling Para sa Isang Beses na Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

  Ingles/English
  Tagalog
 • Ipakoreo o i-fax sa: Registrar of Voters, Vote by Mail Division, PO Box 611750, San Jose, CA 95161-1750. Fax: (408) 293-6002.
 • Karagdagang Impormasyon tungkol sa Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo